Regeringens proposition 2010/11:150

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Prop.

 

2010/11:150

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 maj 2011

Eskil Erlandsson

Ulf Kristersson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Huvudsakligen genomför lagen Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhets- området och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. Direktivet reglerar upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet. Syftet med direktivet är framför allt att skapa förutsättningar för upp- handlingar av sådan materiel och sådana tjänster som är av så känslig natur att upphandling enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska direktivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) inte lämpar sig.

Direktivet följer i princip de tidigare upphandlingsdirektiven. Den stora skillnaden jämfört med dessa är att direktivet innehåller bestämmelser om informationssäkerhet, försörjningstrygghet och underentreprenad. Till skillnad från det klassiska direktivet och försörjningsdirektivet innehåller direktivet även bestämmelser om rättsmedel. Dessa be- stämmelser är i stor utsträckning desamma som bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad

1

gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling Prop. 2010/11:150 (ändringsdirektivet).

Till följd av direktivet genomförs även ändringar i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, lagen (1976:580) om med- bestämmande i arbetslivet, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (förkortad LOU), lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortad LUF) och offentlig- hets- och sekretesslagen (2009:400).

Vidare föreslås vissa andra ändringar i LOU och LUF, bl.a. omstruktu- reras lagarnas 16 kap.

Slutligen föreslås en mindre ändring i lagen (1993:1651) om läkar- vårdsersättning och i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lag- ändringarna till följd därav samt övriga ändringar i LOU och LUF föreslås träda i kraft den 1 november 2011. Ändringen i lagen om läkarvårdsersättning och i lagen om ersättning för sjukgymnastik föreslås träda i kraft den 1 november 2011, men tillämpas för tid från och med den 15 juli 2010.

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ................................................................

7

2

Lagtext

.............................................................................................

8

 

2.1

Förslag till lag om upphandling på försvars- och

 

 

 

säkerhetsområdet...............................................................

8

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar ......................................

75

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet.........................................

77

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning.........................................................

79

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

ersättning för sjukgymnastik ...........................................

80

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling ......................................................

81

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,

transporter och posttjänster............................................

103

2.8Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

125

3 Ärendet och dess beredning .........................................................

127

4 Bakgrund......................................................................................

 

129

4.1

Försvars - och säkerhetsmarknaden ................................

129

 

Försvars- och säkerhetsmarknadens

 

 

kännetecken ..................................................

129

 

Den svenska politiska inriktningen...............

130

4.2

Gällande rätt ..................................................................

130

 

Allmänt om upphandlingslagarna.................

130

 

Direktivstyrd upphandling............................

131

 

Icke direktivstyrd upphandling.....................

135

4.3

Direktivet om försvars - och säkerhetsupphandling .......

138

 

Bakgrund ......................................................

138

 

Nyheter m.m. i förhållande till LOU

 

 

och LUF........................................................

139

5 En ny lagstiftning om upphandling på försvars- och säkerhets-

 

området

 

145

5.1 ......................................

Genomförande i en separat lag

145

5.2 ............................................................

Bilagor till lagen

147

5.3 .............................................

Propositionens disposition

148

6

Tillämpningsområde, definitioner och grundläggande principer . 149

 

6.1

Tillämpningsområde......................................................

149

6.2Upphandling som endast delvis faller inom till-

 

lämpningsmrådet ...........................................................

154

6.3

Undantag från lagens tillämpningsområde ....................

156

 

6.3.1

Upphandling som undantas enligt EUF-

 

 

 

fördraget .......................................................

156

 

6.3.2

Upphandling enligt internationella regler.....

157

Prop. 2010/11:150

3

 

6.3.3

Undantag vid upphandling enligt inter-

Prop. 2010/11:150

 

6.3.4

nationella regler.............................................

159

 

Upphandling som rör krigsmateriel m.m. .....

160

 

6.3.5

Särskilda undantag ........................................

165

6.4

Anskaffning från egna företag .......................................

169

6.5

Definitioner....................................................................

170

6.6

Tröskelvärden ................................................................

172

6.7

Vissa grundläggande EU-rättsliga principer ..................

173

7 Upphandlingsförfaranden .............................................................

175

7.1

Selektivt och förhandlat förfarande................................

175

7.2Förenklat förfarande, urvalsförfarande och direkt-

 

upphandling....................................................................

187

7.3

Konkurrenspräglad dialog..............................................

189

7.4

Elektronisk auktion ........................................................

193

7.5

Ramavtal ........................................................................

196

7.6

Inköpscentraler...............................................................

199

7.7

Reserverade kontrakt......................................................

202

8 Bestämmelser om förfarandet.......................................................

203

8.1

Tekniska specifikationer ................................................

203

8.2

Anbud med alternativa utföranden.................................

207

8.3Information om beskattning, miljöskydd, arbetar-

 

skydd och arbetsvillkor ..................................................

208

8.4

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt .................

209

8.5

Annonsering...................................................................

210

8.6Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar

och anbud.......................................................................

216

8.7Inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller

 

att föra dialog .................................................................

219

8.8

Kommunikation, information, dokumentation m.m.......

220

 

8.8.1

Kommunikation m.m. ...................................

220

8.8.2Information till leverantörer och anbuds-

 

 

givarens bundenhet av sitt anbud ..................

222

 

8.8.3

Protokoll och bevarande av handlingar .........

225

8.9

Uteslutning av leverantörer............................................

228

8.10Kontroll av leverantörers lämplighet och val av del-

tagare m.m......................................................................

238

8.10.1

Inledande bestämmelser ................................

238

8.10.2

Krav på registrering, leverantörens eko-

 

 

nomiska ställning samt bevis på teknisk

 

 

och yrkesmässig kapacitet.............................

240

8.10.3

Kvalitetsstyrningsstandarder, standarder för

 

 

miljöledning och officiella förteckningar......

242

8.11

Begränsad kontroll .........................................................

246

8.12

Tilldelning av kontrakt...................................................

247

8.13

Sekretess hos upphandlande myndigheter och enheter ..

249

8.14

Avslutande artiklar i direktivet.......................................

250

9 Informationssäkerhet ....................................................................

251

9.1

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter........................

251

9.2

Krav på leverantörer och underleverantörer...................

258

 

 

4

 

9.3

Åtgärder och krav i annonsen om upphandling.............

259

 

9.4

Krav på innehåll i anbud................................................

261

 

9.5

Bevis på en leverantörs kapacitet ..................................

263

 

9.6

System för granskning av säkerhetsskyddet..................

264

 

9.7

Kontroll av anbudssökandes säkerhetsskydd.................

267

10

Försörjningstrygghet ....................................................................

268

 

10.1

Krav om försörjningstrygghet .......................................

268

 

10.2

Krav på innehåll i anbud................................................

271

 

10.3

Krav som inte får ställas................................................

273

11

Underentreprenad.........................................................................

 

275

 

11.1

Bakgrund .......................................................................

 

275

 

11.2

Anbudsgivarens val av underleverantör ........................

276

 

 

11.2.1

Huvudregel ...................................................

276

 

 

11.2.2

Begäran om uppgifter om under-

 

 

 

 

entreprenad ...................................................

277

11.3Upphandlande myndigheters och enheters krav på

underentreprenad...........................................................

278

11.3.1

Krav på viss andel av kontraktet...................

278

11.3.2

Uppfyllelse av kravet på underentreprenad ..

279

11.3.3

Krav att ange föremålet för under-

 

 

entreprenad utöver minimiandelen ...............

280

11.3.4Villkor om tilldelning av underentreprenad.. 281

11.3.5Företag som går samman och anknutna

 

företag...........................................................

282

11.3.6

Avvisning av underleverantör.......................

283

11.3.7

Innehåll i annonsen.......................................

284

11.4Skyldigheter för anbudsgivare som inte är upphand-

lande myndighet eller enhet...........................................

284

11.4.1

Inledning.......................................................

284

11.4.2

Allmänna principer.......................................

284

11.4.3Annonsering av underentreprenadskontrakt . 285

 

11.4.4

Kriterier för urval .........................................

287

 

11.4.5

Ramavtal.......................................................

288

11.5

Undantag från kravet att anlita underleverantör ............

289

11.6

Leverantörens ansvar.....................................................

289

11.7Tillämpningsbestämmelser för leverantörer som är

 

upphandlande myndigheter eller enheter.......................

290

11.8

Sammanfattning.............................................................

291

12 Rättsmedel och tillsyn..................................................................

292

12.1

Bestämmelser om rättsmedel tas in i lagen....................

292

12.2

Avtalsspärr och tiodagarsfrist........................................

294

12.3

Överprövning av en upphandling ..................................

298

12.4

Överprövning av ett avtals giltighet ..............................

302

12.5

Beräkningen av vissa tider.............................................

309

12.6

Skadestånd.....................................................................

310

12.7

Upphandlingsskadeavgift ..............................................

311

12.8

Tillsyn............................................................................

315

12.9

Sekretess och säkerhetsprövning i domstol ...................

317

12.10

Behörig domstol ............................................................

321

Prop. 2010/11:150

5

Prop. 2010/11:150

13 Ändringar i andra lagar.................................................................

322

13.1

LOU och LUF................................................................

322

 

13.1.1

Tillämplig lag................................................

322

 

13.1.2

Lagarnas tillämpningsområde .......................

323

 

13.1.3 Omdisponering av 16 kap. LOU och LUF. ...

326

 

13.1.4 Övriga ändringar i LOU och LUF.................

326

 

13.1.5 Bilagor till LOU och LUF.............................

329

13.2

Följdändringar i andra lagar...........................................

330

13.3Rättelser i lagen om läkarvårdsersättning och lagen

om ersättning för sjukgymnastik....................................

331

14 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................

332

14.1Lagen om upphandling på försvars- och säkerhets-

området, följdändringar i andra lagar och övriga

 

ändringar i LOU och LUF..............................................

332

14.2Lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersätt-

 

 

ning för sjukgymnastik...................................................

333

15

Konsekvensanalys ........................................................................

333

16

Författningskommentar.................................................................

337

 

16.1

Förslaget till lag om upphandling på försvars- och

 

 

 

säkerhetsområdet............................................................

337

16.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar.....................................

445

16.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet .......................................

446

16.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning .......................................................

447

16.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

ersättning för sjukgymnastik..........................................

448

16.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling.....................................................

449

16.7Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1092) om

upphandling inom områdena vatten, energi,

 

transporter och posttjänster ............................................

459

16.8Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)..............................................

468

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde ....................................

470

6

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2010/11:150

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

2.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar,

3.lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets- livet,

4.lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,

5.lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjuk- gymnastik,

6.lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,

7.lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,

8.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7

2

Lagtext

Prop. 2010/11:150

2.1Förslag till lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser (1 kap.),

definitioner (2 kap.),

tröskelvärden (3 kap.),

upphandlingsförfaranden (4 kap.),

ramavtal (5 kap.),

elektronisk auktion (6 kap.),

tekniska specifikationer, informationssäkerhet och försörjnings- trygghet m.m. (7 kap.),

annonsering av upphandling (8 kap.),

tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m. (9 kap.),

kommunikation, information och dokumentation (10 kap.),

uteslutning av leverantörer (11 kap.),

– kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m. (12 kap.),

tilldelning av kontrakt (13 kap.),

underentreprenad (14 kap.),

upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.),

avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),

upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och

tillsyn (18 kap.).

Till lagen hör följande bilagor:

Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)

Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samord- ning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76, Celex 32009L0081).

8

Lagens tillämpningsområde

Prop. 2010/11:150

2 § Denna lag gäller, med de undantag som anges i 7–10 §§, för upp- handling på försvars- och säkerhetsområdet av

1.militär utrustning, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och delar av komponenter,

2.utrustning av känslig karaktär, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och delar av komponenter,

3.byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig till den utrustning som avses i 1 och 2, under hela dess livslängd, eller

4.byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller byggentreprenader och tjänster av känslig karaktär.

Vad som avses med upphandling, militär utrustning och utrustning av känslig karaktär anges i 2 kap. 28, 18 respektive 29 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om upphandling som

1.avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller

2.avser andra kontrakt, vilkas värde understiger de tröskelvärden som anges i lagen.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av B-tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-referens- nummer för byggentreprenadkontrakt samt A-tjänster och B-tjänster.

För upphandling som avses i 9 § får undantag göras från denna lag endast med stöd av bestämmelserna i den paragrafen.

Andra lagar om upphandling

3 § Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och om upphandling i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Upphandling som faller inom flera tillämpningsområden

4 § Om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska denna lag tillämpas.

5 § Om en upphandling delvis omfattas av denna lag men i övrigt inte omfattas av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska denna lag inte tillämpas.

6 § Det som sägs i 4 och 5 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda kontrakt är berättigat av objektiva skäl.

Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att

upphandlingen omfattas av denna lag, lagen (2007:1091) om offentlig

9

upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Undantag från lagens tillämpningsområde

7 § Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) tillämpas.

Upphandling enligt andra internationella regler

8 § Denna lag gäller inte upphandling som omfattas av särskilda för- faranderegler

1.i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse mellan en eller flera av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbets- området (EES) och någon eller några andra stater,

2.i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse om stationering av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller

3.som tillämpas av en internationell organisation som gör inköp för sitt eget bruk och inte heller kontrakt som tilldelas av en stat inom EES i enlighet med sådana särskilda förfaranderegler.

Undantag för upphandling som avser krigsmateriel m.m.

9 § I fråga om upphandling som avser sådan tillverkning av eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel som omfattas av artikel 346.1 b i EUF-fördraget och där 7 eller 8 § eller 10 § första stycket 2–4 eller 10 inte är tillämpliga får regeringen i enskilda fall besluta om de undantag från bestämmelserna i denna lag som är nödvändiga med hänsyn till rikets väsentliga säkerhetsintressen.

Försvarets materielverk får besluta om sådana undantag som avses i första stycket om upphandlingen

1.avser tillägg till en upphandling där regeringen tidigare beslutat om undantag med stöd av första stycket,

2.avser varor, tjänster eller byggentreprenader inom ramen för en av Sverige träffad internationell överenskommelse om mellanstatlig sam- verkan i fråga om försörjning av varor, tjänster eller byggentreprenader, eller

3.har ett värde som understiger 25 000 000 kronor.

Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt får besluta om sådana undantag som avses i första stycket om upphandlingens värde understiger 5 000 000 kronor.

Särskilda undantag

10 § Denna lag gäller inte för kontrakt

1.för vilka tillämpningen av denna lag skulle kräva att en upphand- lande myndighet eller enhet tillhandahåller information vars avslöjande strider mot rikets väsentliga säkerhetsintressen,

2.som avser underrättelseverksamhet,

3.som tilldelas inom ramen för ett samarbetsprogram som gäller

forskning och utveckling mellan minst två stater inom EES avseende

Prop. 2010/11:150

10

utvecklandet av en ny produkt och, i förekommande fall, de senare Prop. 2010/11:150 skedena av hela eller delar av produktens livslängd,

4.som, av operativa skäl, måste tilldelas en leverantör i ett område utanför EES territorium där operationen genomförs,

5.som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet,

6.som en regering tilldelas av en annan regering och som avser

a)tillhandahållande av militär utrustning eller utrustning av känslig karaktär,

b)byggentreprenader och tjänster med direkt anknytning till sådan utrustning som avses i a, eller

c)byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller av känslig karaktär,

7. som avser skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

8. som avser finansiella tjänster, utom försäkringstjänster,

9. som avser anställningar, eller

10. som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande myndighet eller enhet i den egna verksamheten och betalas av myndigheten eller enheten.

Första stycket 4 avser även civila inköp.

Med fastighet enligt första stycket 5 avses det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än ägaren till jorden ska också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör byggnadens ägare.

Allmänna bestämmelser

Principer för upphandling

11 § Upphandlande myndigheter eller enheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphand- lingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

Rätten att få delta i en upphandling

12 § En anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt bestämmelser i det land i vilket verksamheten är etablerad har rätt att leverera den tjänst som kontraktet är avsett för, får inte uteslutas från att delta i en upp- handling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.

När det gäller tjänste- och byggentreprenadkontrakt eller varukontrakt

 

som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbeten får

 

juridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsansökan uppge

 

namn och yrkeskvalifikationer på de personer som ska utföra tjänsterna.

 

13 § Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna ett anbud

 

och att lämna ett anbud. Den upphandlande myndigheten eller enheten

 

får inte ställa upp villkor om att sådana grupper ska ha en bestämd

 

juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndig-

11

heten eller enheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk Prop. 2010/11:150 form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet

ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

2 kap. Definitioner

Allmänna definitioner

1 § Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande, i en konkurrenspräglad dialog eller i ett urvalsförfarande enligt 15 kap.

2 § Med anknutet företag avses

1.företag över vilket en leverantör har ett bestämmande inflytande,

2.företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en leverantör, och

3.företag som tillsammans med en leverantör står under bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller finansiellt del- tagande eller på grund av de regler företaget lyder under.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om ett företag direkt eller indirekt, i förhållande till ett annat företag, innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

3 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1.avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller

2.medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten eller enheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg- ningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion.

4 § Med civila inköp avses ett kontrakt som inte omfattas av 1 kap. 2 § första stycket och som avser förvärv av icke-militära varor, byggentreprenader eller tjänster för logistiska ändamål.

5 § Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid offentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

6 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska över- föringsmedier.

12

7 § Med elektronisk auktion avses en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

8 § Med erkända organ avses sådana provnings- och kalibrerings- laboratorier samt organ för inspektion och certifiering som uppfyller tillämpliga europeiska standarder.

9 § Med forskning och utveckling avses verksamhet som omfattar grund- forskning, tillämpad forskning och experimentell utveckling.

10 § Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som en upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller en leverantör.

11 § Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den upphand- lande myndigheten eller enheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

12 § Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet, en upphand- lande enhet eller ett offentligt europeiskt organ som

1.ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är av- sedda för andra upphandlande myndigheter eller enheter, eller

2.medverkar vid en upphandling i egenskap av ombud åt flera upp- handlande myndigheter eller enheter.

13 § Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndig- heten eller enheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i detta förfarande.

14 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1.sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter och en eller flera leverantörer,

2.avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller till- handahållande av tjänster, och

3.undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur.

15 § Med kris avses varje situation när en händelse med skadliga konse- kvenser har inträffat som tydligt går utöver omfattningen av en allvarlig händelse under vanliga omständigheter och som

1.i hög grad hotar eller inskränker människors liv och hälsa,

2.i hög grad påverkar egendomsvärden, eller

3.kräver åtgärder för att tillhandahålla befolkningen livsförnödenheter. En kris ska även anses ha uppstått om det finns en överhängande risk

för att en sådan allvarlig situation kommer att inträffa.

16 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också en grupp av leverantörer.

Prop. 2010/11:150

13

17 § Med livslängd avses samtliga skeden som en vara genomgår från forskning och utveckling till bortskaffande.

18 § Med militär utrustning avses utrustning som är särskilt utformad eller anpassad för militära syften och som är avsedd att användas som vapen, ammunition eller krigsmateriel.

19 § Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, del- ägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1.som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,

2.vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett lands- ting eller en upphandlande myndighet, eller

3.i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

20 § Med ramavtal avses, om inte annat följer av andra stycket, ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

Med ramavtal i 14 kap. avses ett avtal som ingås mellan en eller flera utvalda anbudsgivare och en eller flera underleverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av underleverantörskontrakt under en given tidsperiod.

21 § Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta men endast anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten eller enheten att delta får lämna anbud.

22 § Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses information och material oavsett form, karaktär eller överföringsteknik som omfattas av krav på en viss säkerhetsnivå eller en viss skyddsnivå och som med hän- syn till rikets säkerhet enligt lagar och andra författningar måste skyddas mot intrång, förstörelse, avlägsnande, spridning, förlust eller åtkomst av någon obehörig person, eller någon annan typ av risk.

23 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller utförande av tjänster och som inte utgör ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett varukontrakt enligt 30 §.

Ett kontrakt som avser både varor och tjänster ska behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av tjänsterna är högre än värdet av varorna.

Ett kontrakt som avser tjänster och omfattar verksamhet som anges i bilaga 1, men som är underordnad kontraktets ändamål i övrigt, ska behandlas som ett tjänstekontrakt.

24 § Med underleverantörskontrakt avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som sluts mellan en anbudsgivare som valts ut för ett kontrakt och en eller flera leverantörer och som avser utförande av

Prop. 2010/11:150

14

byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster Prop. 2010/11:150 enligt kontraktet.

25 § Med upphandlande enhet avses dels upphandlande myndigheter enligt 26 § som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 4–10 §§ lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, dels sådana företag som

1.en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller

2.bedriver verksamhet som omfattas av 1 kap. 4–10 §§ lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt enligt tredje stycket.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Med särskild rättighet eller ensamrätt avses en rättighet eller ensamrätt som

1.beviljats enligt lag eller annan författning,

2.begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i 1 kap. 4–10 §§ lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster till ett eller flera företag, och

3.väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet.

26 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myn- digheter.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas

1.beslutande församlingar i kommuner och landsting, och

2.offentligt styrda organ som avses i 19 §, samt

3.sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ enligt 2.

27 § Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på Internet och som innehåller information om den upp- handlande myndigheten eller enheten och dess upphandlingar.

28

§ Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande

 

myndighet eller enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ram-

 

avtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

 

29

§ Med utrustning av känslig karaktär, byggentreprenad av känslig

 

karaktär och tjänster av känslig karaktär avses utrustning, bygg-

 

entreprenad och tjänster som har ett säkerhetssyfte och som inbegriper,

 

kräver eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

 

30

§ Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra

 

eller hyrköp av varor under förutsättning att kontraktet inte ska anses

15

utgöra ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett tjänstekontrakt Prop. 2010/11:150 enligt 23 § andra stycket.

Ett kontrakt ska behandlas som ett varukontrakt även om det omfattar monterings- och installationsarbeten avseende varorna, om värdet av arbetena är mindre än värdet av varorna.

Definitioner som gäller endast 15 kap.

31 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form.

32 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten eller enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

33 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten eller enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten eller enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

3 kap. Tröskelvärden

Tröskelvärdenas storlek

1 § Denna lag ska tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, om kontraktet avser

1.varu- eller tjänstekontrakt, eller

2.byggentreprenadkontrakt.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro och svenska kronor.

Värdet av kontraktet ska beräknas exklusive mervärdesskatt.

Beräkning av värdet av ett kontrakt

2 § Värdet av kontrakt som avses i 1 § ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt kontraktet. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vidare ska de premier och ersättningar som den upphandlande myndigheten eller enheten planerar att betala till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

3 § Beräkningen av värdet av ett kontrakt ska avse värdet vid den tidpunkt då en annons om upphandlingen enligt 8 kap. 1 § skickas ut eller, om en sådan annons inte krävs, vid den tidpunkt då den upphand- lande myndigheten eller enheten bjuder in leverantörer till anbuds- givning.

16

Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling Prop. 2010/11:150

4 § En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss mängd varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

5 § Värdet av ett kontrakt som avser både varor och tjänster ska omfatta det totala värdet av kontraktet. I det totala värdet ska även värdet av monterings- och installationsarbeten räknas in.

Upphandling av delkontrakt

6 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respektive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas samtidigt i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids, ska varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett delkontrakt vars värde understiger 80 000 euro när det gäller tjänster eller varor och 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana delkontrakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av denna paragraf ska 15 kap. tillämpas.

Byggentreprenadkontrakt

7 § Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt ska kost- naden för entreprenaden och värdet av varor och tjänster som den upp- handlande myndigheten eller enheten tillhandahåller entreprenören för att entreprenaden ska kunna fullgöras räknas in.

Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att entreprenaden ska kunna fullgöras får inte ingå i beräkningen av värdet, om det skulle med- föra att lagens regler om upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga på upphandlingen av dessa varor och tjänster.

Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid

8 § Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing, hyra eller hyrköp av varor och som löper på en bestämd tid om högst tolv månader ska beräknas till den totala kostnaden för kontraktet under löptiden.

För varukontrakt som avser längre löptid ska värdet beräknas till den totala kostnaden inklusive varans uppskattade restvärde.

För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid inte kan bestämmas ska värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.

17

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som

Prop. 2010/11:150

ska förnyas

 

9 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas inom viss tid, ska beräknas med ledning av

1.det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upp- handlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutse- bara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter det första kontraktet, eller

2.det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestäm- melserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Vissa tjänstekontrakt

10 § Värdet av ett tjänstekontrakt ska beräknas med utgångspunkt i

1.när det gäller försäkringstjänster: den premie som ska betalas och andra former av ersättning,

2.när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden eller den provision som ska betalas och andra former av ersättning.

11 § Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris anges, ska värdet av kontraktet vara det uppskattade totala värdet av tjänsterna under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader, och av månads- värdet multiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.

Ramavtal

12 § Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.

4 kap. Upphandlingsförfaranden

Selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog

1 § Vid upphandling får selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt 2 och 3 §§ användas.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas under de förutsättningar och på det sätt som anges i 4–10 §§.

Konkurrenspräglad dialog får användas under de förutsättningar och på

det sätt som anges i 11–22 §§.

 

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

 

2 § Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska en upp-

 

handlande myndighet eller enhet förhandla med anbudsgivarna om de

18

 

anbud som de har lämnat, för att anpassa anbuden till de krav som myn- Prop. 2010/11:150 digheten eller enheten har angett i annonsen om upphandling, i förfråg-

ningsunderlaget och i de kompletterande handlingarna samt för att få fram det bästa anbudet enligt 13 kap. 1 §.

3 § En upphandlande myndighet eller enhet får i annonsen eller i förfråg- ningsunderlaget ange att förhandlat förfarande med föregående annons- ering ska äga rum i successiva steg för att minska det antal anbud som förhandlingen ska omfatta. Därvid ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annonsen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Det slutliga antalet anbud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudssökande eller anbudsgivare.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

4 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för- farande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om

1.det vid ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande med före- gående annonsering eller en konkurrenspräglad dialog inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

2.det som ska upphandlas av tekniska skäl eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör,

3.det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig bråd- ska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upp- handlande myndigheten eller enheten gör det omöjligt att hålla tids- fristerna vid selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering, eller

4.det till följd av en kris är omöjligt att hålla tidsfristerna vid ett selek- tivt förfarande eller ett förhandlat förfarande med föregående annons- ering.

Om Europeiska kommissionen begär det, ska den upphandlande myn- digheten eller enheten i en rapport till kommissionen redovisa sådana ärenden där första stycket 1 har tillämpats av myndigheten eller enheten.

5 § En upphandlande myndighet eller enhet får också använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om de anbud som har lämnats vid ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande med före- gående annonsering eller en konkurrenspräglad dialog är ogiltiga eller inte kan godtas med hänsyn till

1. 1 kap. 11 § andra stycket om att juridiska personer i vissa fall ska uppge namn och yrkeskvalifikationer på personer som ska utföra en tjänst som omfattas av upphandlingen,

2. 7 kap. 9 § andra och fjärde styckena om att otillåtna alternativa anbud inte får beaktas respektive att endast alternativa anbud som

uppfyller ställda minimikrav får beaktas,

19

3. 7 kap. 11 § andra stycket om att anbudsgivare ska bekräfta att hän- Prop. 2010/11:150 syn tagits till bestämmelserna om arbetarskydd och arbetsvillkor vid

utformning av anbudet,

4.7 kap. 15 § om informationssäkerhet,

5.7 kap. 17 § om försörjningstrygghet,

6.10 kap. 8 § andra stycket om att en leverantör ska förtydliga och komplettera handlingar som har getts in,

7.11 kap. om uteslutning av leverantörer,

8.12 kap. om kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m.,

9.13 kap. om tilldelning av kontrakt, eller

10.14 kap. om underentreprenad.

Första stycket gäller bara om villkoren för kontraktet i förhållande till den tidigare upphandlingen inte ändras väsentligt.

6 § I de fall som avses i 5 § ska den upphandlande myndigheten eller enheten bjuda in endast anbudsgivare som uppfyller kraven i 11 och 12 kap. och som vid ett föregående selektivt förfarande, ett föregående förhandlat förfarande med föregående annonsering eller en föregående konkurrenspräglad dialog har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven vid upphandlingen. I förfarandet får inte andra än sådana anbuds- givare delta.

7 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för- farande utan föregående annonsering för tilldelning av varu- och tjänste- kontrakt om det gäller

1.andra forsknings- och utvecklingstjänster än dem som avses i 1 kap. 10 §,

2.varor som framställs endast för forsknings- och utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader och under förutsättning att det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldelning som i första hand har ett sådant syfte.

8 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för- farande utan föregående annonsering för tilldelning av varukontrakt om

1.det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga leverantören om

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidigare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndig- heten eller enheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,

2.det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, eller

3.det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

Ett varukontrakt enligt första stycket 1 får gälla under längre tid än fem

år endast om det är motiverat av den levererade varans, anläggningens

20

eller konstruktionens förväntade livslängd och de tekniska svårigheter som ett byte av leverantör kan orsaka.

9 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för- farande utan föregående annonsering om

1.det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte ingår i det ursprungliga projektet eller det ursprungliga kontraktet, om kompletteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den ursprungliga leverantören, och om

a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upphandlande myndigheten eller enheten kan skiljas från det ursprung- liga kontraktet, eller

b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att kontrak- tet ska kunna fullföljas, eller

2.det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en upprepning av tidigare byggentreprenader eller tjänster under förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon- sering eller konkurrenspräglad dialog,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,

c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga projektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Det sammanlagda värdet av kontrakt som avses i första stycket 1 får inte överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets värde.

Det förfarande som avses i första stycket 2 får tillämpas under högst fem år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts, utom när det är motiverat av den levererade varans, anläggningens eller konstruktionens förväntade livslängd och de tekniska svårigheter som ett byte av leveran- tör kan orsaka.

10 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för- farande utan föregående annonsering när det gäller kontrakt som till- handahåller luft- och sjötransporter för EES-staternas väpnade styrkor eller polis som skickats eller kommer att skickas utomlands när det är omöjligt att hålla tidsfrister vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering med anledning av giltighetstiden för anbuden.

Konkurrenspräglad dialog

Förutsättningar

11 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda sig av kon- kurrenspräglad dialog vid tilldelning av ett särskilt komplicerat kontrakt och då selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering inte medger tilldelning av kontraktet.

Prop. 2010/11:150

21

12 § Ett kontrakt anses som särskilt komplicerat om det inte rimligen kan Prop. 2010/11:150 krävas av en upphandlande myndighet eller enhet att den ska kunna

1.definiera de prestanda- eller funktionskrav enligt 7 kap. 3 § som kan tillgodose myndighetens eller enhetens behov eller med vilka dess mål kan uppnås, eller

2.ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt.

Annonsering

13 § Om en upphandlande myndighet eller enhet avser att använda sig av en konkurrenspräglad dialog, ska den i en annons ange detta. I annonsen eller i ett beskrivande dokument ska myndigheten eller enheten ange sina behov och krav.

Inledande av dialog

14 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska inleda en dialog med de anbudssökande som har valts ut med tillämpning av 11 och 12 kap.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och bestämma hur den upp- handlande myndighetens eller enhetens behov bäst kan tillgodoses. Under dialogen får myndigheten eller enheten diskutera alla aspekter av kontraktet med de utvalda anbudssökandena, för att nå fram till en eller flera lösningar som kan tillgodose myndighetens eller enhetens behov och utgöra grunden för de anbud som de utvalda anbudssökandena bjuds in att lämna.

Genomförande av dialogen

15 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma att dialogen ska genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar som ska diskuteras under dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Begränsningen ska ske enligt de tilldelningskriterier som anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Det slutliga antalet lösningar ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

16 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska fortsätta dialogen fram till dess att myndigheten eller enheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens eller enhetens behov. Dialogen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande anbudssökandena ska snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.

Uppmaning att lämna slutgiltiga anbud

17 § När en underrättelse har lämnats enligt 14 § ska den upphandlande myndigheten eller enheten uppmana de deltagande anbudssökandena att

lämna sina slutgiltiga anbud på grundval av den eller de lösningar som

22

har lagts fram och preciserats under dialogen. Anbuden ska innehålla alla Prop. 2010/11:150 de faktorer och villkor som är nödvändiga för projektets genomförande.

Klarläggande och precisering av anbud

18 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får uppmana en deltagande anbudsgivare att klarlägga och precisera sitt anbud.

Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock inte leda till att grundläggande delar av anbudet eller inbjudan att lämna anbud ändras så att det snedvrider konkurrensen eller leder till diskriminering.

Värdering av anbud

19 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska värdera anbuden på grundval av tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna ska anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet.

20 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Precisering av anbud eller bekräftande av åtaganden

21 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får uppmana den anbudsgivare vars anbud har identifierats som det ekonomiskt mest för- delaktiga att precisera vissa aspekter i anbudet eller att bekräfta åtaganden som anges där.

En sådan precisering eller ett sådant bekräftande får dock inte leda till

1.att väsentliga delar av anbudet eller inbjudan ändras,

2.att konkurrensen snedvrids, eller

3.diskriminering.

Priser eller betalning till deltagare

22 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma att priser eller betalning ska ges till deltagarna i dialogen.

Inköpscentraler

23 § En upphandlande myndighet eller enhet får anskaffa bygg- entreprenader, varor och tjänster med hjälp av en inköpscentral.

Om en inköpscentral enligt 2 kap. 12 § 1 inte är en upphandlande myndighet eller enhet ska den upphandlande myndighet eller enhet som anlitat inköpscentralen för en upphandling anses ha följt denna lag om

1. de bestämmelser som har tillämpats av inköpscentralen vid kon- traktstilldelningen överensstämmer med bestämmelserna i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för bygg- entreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och

23

enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven Prop. 2010/11:150 2004/17/EG och 2004/18/EG2, och

2. de kontrakt som tilldelats kan omfattas av effektiva åtgärder mot- svarande dem som finns i avdelning IV i direktivet.

5 kap. Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 § En upphandlande myndighet eller enhet får ingå ramavtal med tillämpning av bestämmelserna om upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster i denna lag.

Tilldelning av kontrakt

2 § Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal ska tilldelas enligt 4, 6 eller 7 §. Ett sådant kontrakt får slutas endast mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör som är part i ramavtalet.

Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna inte väsentligt avvika från villkoren i ramavtalet.

Ramavtalets löptid

3 § Ett ramavtal får löpa under längre tid än sju år endast om det är motiverat av den levererade varans, anläggningens eller konstruktionens förväntade livslängd och de tekniska svårigheter som ett byte av leverantör kan orsaka.

Ramavtal med en enda leverantör

4 § Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör, ska villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ramavtalet överensstämma med villkoren i ramavtalet.

Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndig- heten eller enheten skriftligen samråda med den leverantör som är part i ramavtalet och vid behov uppmana leverantören att komplettera sitt anbud.

Ramavtal med flera leverantörer

5 § Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer, i enlighet med 6 eller 7 §, ska dessa vara minst tre, om det finns ett tillräckligt antal leveran- törer som uppfyller urvalskriterierna och ett tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller de tilldelningskriterier enligt 13 kap. 1 § andra stycket som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

2 EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).

24

6 § Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 §, får tilldelning Prop. 2010/11:150 av kontrakt som grundar sig på ramavtalet ske genom tillämpning av

villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud.

Kontrakt ska tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet.

7 § Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § och om inte alla villkor är angivna i ramavtalet, ska parterna bjudas in att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får om det är nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket ska

1.den upphandlande myndigheten eller enheten för varje kontrakt som ska tilldelas skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,

2.den upphandlande myndigheten eller enheten ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna in anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upphandlingens art och omfattning,

3.anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten eller enheten inte ta del av innehållet i dem innan den angivna svarstiden har löpt ut, och

4.den upphandlande myndigheten eller enheten tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

6 kap. Elektronisk auktion

Tillämpningsområde

1 § En upphandlande myndighet eller enhet får, om förfrågningsunder- laget kan fastställas med tillräcklig grad av exakthet, som en avslutande del av ett upphandlingsförfarande genomföra en elektronisk auktion vid

1.selektivt förfarande,

2.förhandlat förfarande med föregående annonsering,

3.förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 5 kap. 7 §,

4.förenklat förfarande, och

5.urvalsförfarande.

2 § Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning på grund av automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1.priser, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som erbjudit det lägsta priset, eller

2.priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i förfrågningsunderlaget, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

3 § Om elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphandlande myndigheten eller enheten ange det i annonsen om upphandling.

25

Förfrågningsunderlag

4 § Av förfrågningsunderlaget ska bl.a. framgå

1.de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och uttryckas i siffror eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen,

2.de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på en bedömning av specifikationerna för föremålet för upphandlingen,

3.vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4.relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,

5.på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och

6.relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om anslutningen till denna utrustning.

Första utvärdering av anbud

5 § Innan en upphandlande myndighet eller enhet inleder en elektronisk auktion ska myndigheten eller enheten genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen för dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.

6 § Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska bjudas in med elektroniska medel att lämna nya priser eller värden.

En inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar för individuell anslutning till den elektroniska utrustning som används och uppgift om vid vilken tidpunkt den elektroniska auktionen kommer att inledas, genomföras och avslutas.

7 § Vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska inbjudan åtföljas av resultatet av en fullständig bedömning av den berörda anbudsgivarens anbud som gjorts i enlighet med viktningen av tilldelningskriterierna.

8 § I inbjudan ska anges den matematiska formel som används för att vid den elektroniska auktionen automatiskt bestämma rangordningen med hänsyn till de nya priser och nya värden som lämnas under auktionen.

Den matematiska formeln ska innefatta den i annonsen eller i för- frågningsunderlaget angivna viktningen av alla de kriterier som fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om kriterieviktningen angetts som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett bestämt värde.

Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för varje anbud.

Prop. 2010/11:150

26

9 § Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbets- Prop. 2010/11:150 dagar efter den dag då inbjudan har skickats ut.

10 § Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på varandra följande etapper.

Upplysningar till anbudsgivarna

11 § Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande myndigheten eller enheten omedelbart meddela varje anbudsgivare till- räckliga upplysningar för att de ska ha kännedom om sin plats i rang- ordningen.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får också lämna andra upplysningar om priser eller värden, under förutsättning att detta har angetts i förfrågningsunderlaget.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i den elektroniska auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

12 § En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande myndig- heten eller enheten

1.vid den tidpunkt då auktionen enligt inbjudan att delta i auktionen ska avslutas,

2.när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller

3.då det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att delta i auktionen har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande myndig- heten eller enheten i inbjudan att delta i auktionen ange hur långt efter det att den har tagit emot det sista budet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje etapp i auktionen anges i inbjudan att delta i auktionen.

13 § När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande myndigheten eller enheten tilldela kontraktet på grundval av resultatet av den elektroniska auktionen.

7 kap. Tekniska specifikationer, informationssäkerhet och försörjningstrygghet m.m.

Tekniska specifikationer

1 § Tekniska specifikationer ska ingå i annonsen om upphandling, för- frågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterade handlingarna. Specifikationerna ska vara utformade på något av de sätt som anges i 2 och 3 §§.

27

Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard

Prop. 2010/11:150

2 § De tekniska specifikationerna ska, om inte 3 § tillämpas, vara ut- formade med hänvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga 4, och i turordning hänvisa till

1.svensk civil standard som överensstämmer med europeisk standard,

2.europeiskt tekniskt godkännande,

3.gemensam civil teknisk specifikation,

4.svensk civil standard som överensstämmer med internationell standard,

5.annan internationell civil standard,

6.annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska stan- dardiseringsorgan,

7.annan svensk civil standard, svenskt tekniskt godkännande eller svensk teknisk specifikation om projektering, beräkning och utförande av byggentreprenader samt materialanvändning,

8.civil teknisk specifikation som har sitt ursprung i industrin och som i stor utsträckning accepteras av industrin, eller

9.svensk standard på försvarsområdet såsom den definieras i punkt 3 i bilaga 4 och liknande specifikation för försvarsmateriel.

Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden ”eller likvärdigt”.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvikande bestämmelser eller om det finns avvikande tekniska krav i internationella standardiseringsavtal.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 § En upphandlande myndighet eller enhet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven ska vara så utformade att föremålet för upphandlingen klart framgår.

En upphandlande myndighet eller enhet får hänvisa till de tekniska specifikationerna enligt 2 § som ett sätt för leverantören att visa att de uppställda prestanda- eller funktionskraven enligt första stycket är upp- fyllda.

En upphandlande myndighet eller enhet får ange de tekniska specifika- tionerna genom hänvisning till specifikationerna enligt 2 § i fråga om vissa egenskaper och till prestanda- eller funktionskraven enligt första stycket i fråga om andra egenskaper.

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

4 § De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter om ur- sprung, tillverkning eller särskilt framställningssätt eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i speci- fikationerna, om det annars inte är möjligt att beskriva föremålet för

28

upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt. En sådan uppgift Prop. 2010/11:150 eller hänvisning ska följas av orden "eller likvärdigt".

Likvärdiga lösningar

5 § Om en upphandlande myndighet eller enhet väljer att hänvisa till tekniska specifikationer enligt 2 §, får den inte förkasta ett anbud enbart på grund av att varorna eller tjänsterna inte stämmer överens med speci- fikationer som den har hänvisat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna.

6 § Om en upphandlande myndighet eller enhet väljer att i enlighet med 3 § ange prestanda- eller funktionskrav, får den inte på grund av dessa krav förkasta ett anbud, om anbudsgivaren kan visa att anbudet överens- stämmer med

1.en nationell standard som överensstämmer med en europeisk standard,

2.ett europeiskt tekniskt godkännande,

3.en gemensam teknisk specifikation,

4.en internationell standard, eller

5.ett tekniskt referenssystem som har utarbetats av ett europeiskt standardiseringsorgan.

Första stycket gäller under förutsättning att standardenliga byggentre- prenader, varor eller tjänster uppfyller de prestanda- eller funktionskrav som den upphandlande myndigheten eller enheten har ställt upp.

Miljömärken

7 § Om en upphandlande myndighet eller enhet anger miljöegenskaper i form av prestanda- eller funktionskrav enligt 3 §, får den använda detaljerade specifikationer, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för miljömärken, om

1.specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som ska upphandlas,

2.kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön,

och

3.märkena är tillgängliga för alla berörda parter.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får ange att varor eller tjänster som är försedda med ett sådant miljömärke ska antas motsvara de tekniska specifikationer som angetts i förfrågningsunderlaget, men ska godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet.

Erkända organ

8 § Upphandlande myndigheter eller enheter ska godta intyg från organ som är erkända i ett EES-land.

29

Anbud med alternativa utföranden

9 § Ska en upphandlande myndighet eller enhet anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får den tillåta anbudsgivare att lämna anbud med alternativa utföranden.

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphand- lingen ange om den godkänner anbud med alternativa utföranden. Om detta inte anges, är anbud med alternativa utföranden inte tillåtna.

En upphandlande myndighet eller enhet som tillåter anbud med alternativa utföranden ska i förfrågningsunderlaget ange vilka minimi- krav som gäller för sådana anbud och de särskilda villkor som gäller för hur de ska presenteras.

Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas vid upphandlingen.

10 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande myndighet eller enhet som har tillåtit anbud med alternativa utföranden enligt 9 § inte förkasta ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor

11 § En upphandlande myndighet eller enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka organ som kan lämna en anbudssökande eller anbuds- givare information om de bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla vid de tjänster eller byggentreprenader som ska omfattas av kontraktet.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten lämnar sådana upplysningar om arbetarskydd och arbetsvillkor, ska den begära att anbudsgivare bekräftar att hänsyn har tagits till bestämmelserna om sådana villkor vid utformningen av anbudet.

Första och andra styckena ska inte påverka tillämpningen av bestäm- melserna i 13 kap. 3 § om granskning av onormalt låga anbud.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

12 § En upphandlande myndighet eller enhet får ställa särskilda villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor kan särskilt avse underentreprenad, informationssäkerhet eller försörjningstrygghet. Även sociala, miljömässiga och andra villkor får ställas. Villkoren ska anges i annonsen om upphandling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterande handlingarna.

Informationssäkerhet

13 § En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att en leverantör uppfyller vissa krav för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade

Prop. 2010/11:150

30

uppgifter, som myndigheten eller enheten överlämnar under upphand- Prop. 2010/11:150 lingsförfarandet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får också kräva att en leverantör ska säkerställa att dess underleverantörer uppfyller sådana krav som avses i första stycket.

14 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upp- handling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterande handlingarna precisera alla de åtgärder och krav som är nödvändiga för att trygga säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter när det gäller kontrakt som innehåller, inbegriper eller kräver sådana uppgifter.

15 § En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden innehåller

1.en utfästelse från anbudsgivaren och de underleverantörer som redan valts ut om att de på lämpligt sätt kommer att skydda säkerhetsskydds- klassificerade uppgifter som de har tillgång till eller som de kommer att få kännedom om under genomförandet av kontraktet och efter det att kontraktet har genomförts eller upphört att gälla,

2.en utfästelse från anbudsgivaren om att få den utfästelse som föreskrivs i 1 från andra underleverantörer som denne kommer att anlita under genomförandet av kontraktet,

3.tillräcklig information om de underleverantörer som redan valts ut för att den upphandlande myndigheten eller enheten ska kunna fastställa att var och en av dem har den kapacitet som krävs för att kunna skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som de har tillgång till eller som ska tas fram när de genomför underleverantörskontraktet, eller

4.en utfästelse från anbudsgivaren om att denne ska tillhandahålla den information som avses i 3 om nya underleverantörer innan dessa tilldelas kontrakt.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden även innehåller annat för att trygga säkerheten för information.

Försörjningstrygghet

16 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphandling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterande handlingarna ange sina krav i fråga om försörjnings- trygghet.

17 § En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden inne- håller

1. certifiering eller dokumentation som visar i vilken utsträckning anbudsgivaren har förmåga att uppfylla sina skyldigheter i fråga om export, överföring och transitering av varor i samband med kontraktet,

2. uppgifter om eventuella begränsningar som exportkontroll eller säkerhetsarrangemang kan komma att medföra för den upphandlande myndigheten eller enheten i fråga om att sprida, överföra eller använda

varorna och tjänsterna eller resultat av dessa varor och tjänster,

31

3. certifiering eller dokumentation som visar att organisationen och Prop. 2010/11:150 lokaliseringen av anbudsgivarens försörjningskedja gör det möjligt för

denne att uppfylla kraven om försörjningstrygghet som den upphand- lande myndigheten eller enheten anger i annonsen om upphandling, för- frågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterade handlingarna,

4.en utfästelse från anbudsgivaren om att se till att eventuella ändringar i försörjningskedjan under genomförandet av kontraktet inte kommer att skadligt inverka på uppfyllandet av kraven om försörjnings- trygghet i annonsen om upphandling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterade handlingarna,

5.en utfästelse från anbudsgivaren att, i enlighet med villkor som parterna ska komma överens om, upprätta eller upprätthålla den kapacitet som krävs för att tillmötesgå den upphandlande myndighetens eller enhetens eventuellt ökade behov till följd av en kris,

6.dokumentation i fråga om att tillgodose den upphandlande myndig- hetens eller enhetens ökade behov till följd av en kris,

7.en utfästelse från anbudsgivaren att utföra underhåll, modernisering och anpassningar av den utrustning som är föremål för upphandlingen,

8.en utfästelse från anbudsgivaren att i tid informera den upphand- lande myndigheten eller enheten om varje förändring i anbudsgivarens organisation, försörjningskedja eller industriella strategi som kan påverka anbudsgivarens skyldigheter gentemot den upphandlande myndigheten eller enheten, eller

9.en utfästelse från anbudsgivaren att, i enlighet med villkor som parterna ska komma överens om, förse den upphandlande myndigheten eller enheten med allt som behövs för produktion av reservdelar, kompo- nenter, särskilda tillbehör och särskild testutrustning, inklusive ritningar, licenser och instruktioner, för den händelse anbudsgivaren inte längre kan tillhandahålla denna utrustning.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden även innehåller annat för att visa att anbudsgivaren uppfyller kraven i fråga om försörjningstrygghet.

18 § En upphandlande myndighet eller enhet får inte kräva ett åtagande av en anbudsgivare som begränsar möjligheten för organ i licensgivarens stat att i enlighet med internationell rätt eller unionslagstiftning tillämpa de nationella kriterier som gäller för beviljande av licens för export, över- föring eller transitering under de förhållanden som råder vid tidpunkten för ett sådant beslut.

8 kap. Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

1 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal ska annonsera upphandlingen, om inte något annat följer av 4 kap. 4–10 §§.

32

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

Prop. 2010/11:150

2 § En upphandlande myndighet eller enhet som vill tillämpa bestäm-

 

melserna om förkortning av tidsfrister i 9 kap. 3 § ska i en annons lämna

 

information om de kontrakt eller ramavtal som myndigheten eller

 

enheten avser att tilldela respektive ingå under de närmast följande tolv

 

månaderna (förhandsannonsering).

 

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

 

3 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat ett kontrakt

 

eller ingått ett ramavtal ska till Europeiska kommissionen skicka en

 

annons om upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet

 

tilldelats eller ramavtalet ingåtts (efterannonsering).

 

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd

 

av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

 

Annonsering vid förhandsinsyn

 

4 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett

 

kontrakt genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt

 

4 kap. 4–10 §§ får skicka en annons om sin avsikt till Europeiska

 

kommissionen (förhandsinsyn).

 

9 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar

 

och anbud m.m.

 

Förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms

 

1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud

 

bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten ska särskild

 

hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som

 

leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden. Dock ska tids-

 

fristerna i detta kapitel iakttas.

 

Tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och

 

förhandlat förfarande med föregående annonsering

 

2 § Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat

 

förfarande med föregående annonsering ska tidsfristen för att komma in

 

med anbudsansökningar vara minst 37 dagar från den dag då annonsen

 

om upphandling skickades för publicering.

 

Vid selektivt förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud

 

vara minst 40 dagar från den dag då en inbjudan enligt 8 § skickades till

 

utvalda anbudssökande.

 

Första och andra styckena gäller om inte något annat följer av 3–7 §§.

 

33

Tidsfrist efter förhandsannonsering

Prop. 2010/11:150

3 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten har förhands- annonserat enligt 8 kap. 2 §, bör tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt förfarande vara minst 36 dagar och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar från den dag då annonsen skickades för publicering.

Den tidsfrist som anges i första stycket får användas endast om

1.förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga IV till direktiv 2009/81/EG, i den mån uppgifterna var tillgängliga vid tid- punkten för förhandsannonseringen, och

2.minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då för- handsannonsen skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel

4 § Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel, får tids- fristen enligt 2 § första stycket för att komma in med anbudsansökningar vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förhandlat för- farande med föregående annonsering, förkortas med sju dagar.

5 § Tidsfristerna för att komma in med anbud vid selektivt förfarande får, utöver vad som följer av 4 §, förkortas med fem dagar, om den upphand- lande myndigheten eller enheten med elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för publicering. Den Internetadress där förfrågningsunderlaget finns tillgäng- ligt ska anges i annonsen.

Förlängning av tidsfrister

6 § Tillhandahålls inte hela förfrågningsunderlaget och kompletterande upplysningar inom de tidsfrister som anges i 10 §, trots att detta begärts i god tid, ska fristerna för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud.

Första stycket gäller även om anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats.

Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall

7 § Om det vid selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i detta kapitel, får en upphandlande myndighet eller enhet ange att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar, räknat från den dag då annonsen om upphandling skickades för publi- cering, ska vara minst 15 dagar eller, om annonsen skickades med elektroniska medel, minst 10 dagar.

Under förutsättning av tidsbrist får en upphandlande myndighet eller enhet ange att tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt

34

förfarande ska vara minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna Prop. 2010/11:150 anbud skickades.

Inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra dialog

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra dialog vid selektivt respektive förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog

8 § Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering ska en upphandlande myndighet eller enhet vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att komma in med anbud, att delta i dialogen eller att förhandla.

En inbjudan ska innehålla förfrågningsunderlaget eller, i före- kommande fall, det beskrivande dokumentet. Om förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet är direkt tillgängligt med elektroniska medel, är det dock tillräckligt att inbjudan innehåller en uppgift om var underlaget hålls tillgängligt.

En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om

1.tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om det är aktuellt, samt belopp och betalningssätt, om det ska betalas en avgift för handlingarna,

2.sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid kon- kurrenspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det eller de språk som ska användas,

3.en hänvisning till annonsen om upphandlingen,

4.vilka handlingar som ska bifogas,

5.den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framgår av annonsen om upphandling, det beskrivande dokumentet eller av förfrågningsunderlaget, och

6.övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Om någon annan än den upphandlande myndigheten eller enheten ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet

9 § Om någon annan än den upphandlande myndigheten eller enheten på begäran ska lämna ut hela eller delar av förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterande handlingarna, ska adressen anges i inbjudan. Om en tidsfrist gäller för en sådan begäran och om en avgift ska betalas för de begärda handlingarna, ska upplysning om fristen och avgiften samt betalningsvillkor anges i inbjudan.

De begärda handlingarna ska skickas till leverantörerna så snart som möjligt efter det att begäran har tagits emot.

35

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar vid selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog

10 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid selektivt och förhandlat förfarande samt vid konkurrenspräglad dialog lämna ut komp- letterande upplysningar om förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller kompletterande handlingar senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upp- lysningar begärts i god tid.

Vid påskyndat förfarande enligt 7 § andra stycket ska denna tidsfrist vara fyra dagar.

10 kap. Kommunikation, information och dokumentation

Regler för kommunikation

1 § Anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen om inte något annat följer av tredje stycket.

En upphandlande myndighet eller enhet får bestämma att anbuds- ansökningar och anbud ska lämnas med ett elektroniskt medel eller på något annat sätt.

Myndigheten eller enheten får tillåta att en anbudsansökan görs per telefon.

Myndigheten eller enheten ska i en annons ange hur anbudsansök- ningar får lämnas och i en annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur anbud får lämnas.

2 § Vid kommunikation med elektroniska medel ska dessa vara icke- diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda till- sammans med sådan maskin- och programvara som i allmänhet används.

3 § Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, ska finnas tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att elektroniska anbud ska vara försedda med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

En upphandlande myndighet eller enhet ska ha sådan utrustning att den elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert sätt. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhets- anordningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer ska få tillgång till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Skyldighet att lämna in intyg m.m.

4 § Vid användning av elektroniska medel enligt 1 § ska anbudssökande och anbudsgivare före utgången av tidsfristen för att lämna anbuds- ansökan eller anbud i annan form lämna in sådana handlingar som avses i

Prop. 2010/11:150

36

11 kap. 3 §, 12 kap. 7, 8, 10, 11, 15 och 17–19 §§, om de inte finns till- Prop. 2010/11:150 gängliga i elektronisk form.

Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud

5 § En upphandlande myndighet eller enhet får begära att en anbuds- ansökan som görs per telefax ska bekräftas genom ett annat elektroniskt medel enligt 3 § andra stycket eller genom en egenhändigt undertecknad handling som är myndigheten eller enheten tillhanda före utgången av den tidsfrist som myndigheten eller enheten anger.

Har en anbudsansökan gjorts per telefon, ska en bekräftelse skickas före utgången av ansökningstiden.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen om upp- handling ange sådana villkor som avses i första och andra styckena.

Uppgifter från leverantörer ska bevaras säkert

6 § Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som rör ett upphandlingsärende ska bevaras säkert.

Öppnande av anbud

7 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ta del av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för att komma in med anbudsansökan respektive anbud har gått ut.

Försändelser med anbud ska, samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten eller enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en av en handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 § En upphandlande myndighet eller enhet får tillåta att en anbuds- sökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller fel- räkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten eller enheten får begära att en anbudsansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för sär- behandling eller konkurrensbegränsning. Myndigheten eller enheten får också begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar handlingar som getts in och som avses i 11 och 12 kap.

37

Information till leverantörer

Prop. 2010/11:150

Underrättelse om beslut

9 § En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast möjligt skrift- ligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I underrättelsen ska myndigheten eller enheten ange den period under vilken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås (avtals- spärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbuds- sökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet eller enhet beslutar att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

10 § En upphandlande myndighet eller enhet ska till den anbudssökande eller anbudsgivare som skriftligen begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande myndighet eller enhet ska på skriftlig begäran av en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud som har förkastats, lämna upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Upplysningar enligt första och andra styckena ska lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud

11 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i förfrågningsunderlaget ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått underrättelse enligt 9 § första stycket eller upplysningar enligt 10 §.

Protokoll

12 § En upphandlande myndighet eller enhet ska för varje upphandling upprätta ett protokoll, där det bl.a. ska framgå

1.det valda upphandlingsförfarandet,

2.skälen till att ett anbud förkastats,

3.skälen till att ett kontrakt eller ramavtal inte tilldelats en leverantör,

4.skälen till att förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 4–10 §§ tillämpats,

5.skälen till att tidsfristen i 4 kap. 8 § andra stycket eller 4 kap. 9 § tredje stycket eller att det värde som följer av 4 kap. 9 § andra stycket överskridits,

6.skälen till att konkurrenspräglad dialog tillämpats, och

7.skälen till att ett ramavtal har en löptid på mer än sju år.

38

En upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att på Europeiska Prop. 2010/11:150 kommissionens begäran sända protokollet eller huvuddragen i det till

kommissionen.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vad ett protokoll ska innehålla.

Bevarande av handlingar

13 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet eller enhet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och liknande.

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

11 kap. Uteslutning av leverantörer

Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer

1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten eller enheten får känne- dom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

1.sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut

2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet3,

2.bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som

tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i4, respektive artikel 2.1 i rådets rambeslut

2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn5,

3.bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som

utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen6,

4.penningtvätt och finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26

oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism7, eller

5.terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller

3EUT L 300, 11.11.2008, s. 42 (Celex 32008F0841).

4EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

5EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

6EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

7EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

39

anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den mening som avses i Prop. 2010/11:150 artikel 4 i nämnda rambeslut8.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med stöd av första stycket, får myndigheten eller enheten begära att leverantören visar att det inte finns någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet eller enhet avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer

2 § En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leverantören

1.är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2.är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångs- förvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

3.genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkes- utövningen, såsom till följd av en överträdelse av befintlig lagstiftning om export av försvars- och säkerhetsutrustning,

4.har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, såsom genom att inte ha iakttagit sina skyldigheter i fråga om informations- säkerhet eller försörjningstrygghet vid ett tidigare kontrakt, och den upphandlande myndigheten eller enheten kan visa detta,

5.har, på grundval av någon form av bevis som även kan bestå av skyddade uppgiftskällor, kunnat konstaterats inte vara så tillförlitlig som krävs för att inte riskera rikets säkerhet,

6.inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

7.i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplys- ningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 11 eller 12 kap.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten eller enheten får, utom i de fall som avses i 4 §, begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta leverantören med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 6.

Intyg och bevis angående leverantör

3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska som bevis för att det inte finns grund för att utesluta en leverantör godta utdrag ur officiellt

8 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3 (Celex 32002F0475).

40

register eller annan likvärdig handling när det gäller ett förhållande som Prop. 2010/11:150 avses i 1 § eller 2 § första stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig

myndighet när det gäller ett förhållande som avses i 2 § första stycket 6. Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte ut-

färdas i leverantörens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de fall som avses i 1 § eller 2 § första stycket 1–3 kan de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller av en liknande försäkran.

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över god- kända leverantörer i ett land inom EES, får det antas att leverantören uppfyller de förutsättningar som anges i 1 § eller i 2 § första stycket 1–4 och 7.

4 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden av- seende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 2 § första stycket 6 ska den upphandlande myndigheten eller enheten inhämta uppgifter om detta från behörig myndighet.

12 kap. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m.

Inledande bestämmelser

1 § Innan kontrakt tilldelas enligt 13 kap. ska den upphandlande myndig- heten eller enheten kontrollera lämpligheten hos de leverantörer som inte har uteslutits enligt 11 kap. 1 och 2 §§.

2 § En upphandlande myndighet eller enhet får ställa krav på en lägsta nivå för anbudssökandes och anbudsgivares ekonomiska samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Dessa ska överensstämma med bestäm- melserna i 8–16 §§. Omfattningen av den information som avses i 8–16 §§ samt de lägsta nivåerna för den kapacitet som krävs för ett visst kontrakt ska ha samband med kontraktsföremålet och stå i proportion till detta.

De krav på kapacitet som ställs upp ska framgå av annonsen om upphandling.

Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden

3 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog får den upphandlande myn- digheten eller enheten begränsa antalet anbudssökande som den kommer att bjuda in att lämna anbud, förhandla med eller inleda en dialog med.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen ange

1.vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa vid valet av anbudssökande, och

2.det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in och, om ett högsta antal kommer att bjudas in, detta antal.

41

4 § Antalet anbudssökande som bjuds in att delta får inte vara mindre än tre.

5 § En upphandlande myndighet eller enhet ska bjuda in minst det antal anbudssökande som angetts enligt 3 § andra stycket 2.

Om antalet anbudssökande, som uppfyller de i annonsen angivna kraven och urvalskriterierna (de kvalificerade anbudssökande), är lägre än det i annonsen angivna lägsta antal som kommer att bjudas in, får den upphandlande myndigheten eller enheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta.

6 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att antalet lämpliga anbudssökande är för lågt för att effektiv konkurrens ska kunna säkerställas, får den låta förfarandet anstå och på nytt offentliggöra den ursprungliga annonsen och fastställa en ny tidsfrist för att komma in med anbudsansökningar.

Både de anbudssökande som valdes ut i samband med det första offent- liggörandet och de som väljs ut i samband med det andra offentlig- görandet ska bjudas in att delta i upphandlingsförfarandet enligt 9 kap. 8–10 §§.

Krav på registrering

7 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att en anbudssökande visar att sökanden är registrerad i ett aktiebolags- eller handelsregister eller ett motsvarande register, som förs i det land där den anbudssökande har sitt ursprung eller är etablerad, om det i detta land är en förutsättning för att få bedriva yrkesverksamhet.

I stället för det som anges i första stycket kan en anbudssökande avge en utsaga på heder och samvete eller vidta någon annan liknande åtgärd eller visa upp ett intyg.

I samband med förfaranden för tilldelning av tjänstekontrakt får den upphandlande myndigheten eller enheten begära att en anbudssökande ska visa att han eller hon har ett särskilt tillstånd eller liknande i sitt hemland, om detta krävs för att tillhandahålla den aktuella tjänsten.

Bevis på ekonomisk ställning

8 § Bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet kan utgöras av

1.uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande fall, omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen gäller för de tre senaste verksamhetsåren eller den kortare tid under vilken verk- samheten bedrivits,

2.balansräkningar eller utdrag ur dem, eller

3.intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis på relevant ansvarsförsäkring för verksamheten.

9 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen om upphandling eller i inbjudan att lämna anbud ange vilken eller vilka av de i 8 § nämnda handlingarna och uppgifterna som ska visas upp samt

Prop. 2010/11:150

42

vilka andra handlingar som ska visas upp. En balansräkning eller utdrag Prop. 2010/11:150 ur den behöver endast visas upp om den ska offentliggöras enligt

lagstiftningen i det land där leverantören är hemmahörande.

10 § Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte visa de hand- lingar och uppgifter som den upphandlande myndigheten eller enheten begär, får leverantören visa sin ekonomiska kapacitet med någon annan handling som den upphandlande myndigheten eller enheten finner lämplig.

Bevis på teknisk och yrkesmässig kapacitet

11 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen om upphandling ange vilka av de uppgifter som anges i andra stycket som den har valt och vilka andra uppgifter som måste tillhandahållas.

Den tekniska kapaciteten får styrkas på ett eller flera av följande sätt: 1. genom en förteckning över slutförda byggentreprenader under de

fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentre- prenaderna utförts på ett tillfredsställande sätt med uppgift om värde, tidpunkt och plats för byggentreprenaderna samt huruvida de utfördes enligt gängse branschnormer och slutfördes på ett korrekt sätt,

2. genom en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller tjänster som utförts under, som regel, de fem senaste åren med uppgift om värde och tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare,

3. genom uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som ansvarar för kvalitetskontrollen eller som berörs på annat sätt, vare sig de direkt tillhör leverantörens företag eller inte, och, i fråga om bygg- entreprenader, uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som entreprenören kan förfoga över för att genomföra entreprenaden,

4. genom en beskrivning av leverantörens tekniska utrustning och av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten, av företagets undersöknings- och forskningsresurser samt de företagsinterna bestämmelserna i fråga om immaterialrätt,

5. genom en kontroll som ska utföras av den upphandlande myndig- heten eller enheten själv eller på dennas vägnar av ett behörigt organ i leverantörens etableringsland, förutsatt att detta organ ger sitt samtycke, 6. när det är fråga om byggentreprenadkontrakt, tjänstekontrakt eller varukontrakt inbegripet monterings- och installationsarbeten eller monterings- och installationstjänster, genom uppgifter om leverantörens utbildnings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om ledande personer i företaget, särskilt om den eller dem som ska ansvara

för tillhandahållande av tjänsterna eller leda byggentreprenaden,

7. när det är fråga om byggentreprenader eller tjänster, genom upp- gifter om de miljöskyddsåtgärder leverantören kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs, om det med hänsyn till vad kontraktet avser behövs sådana uppgifter,

8. genom en uppgift om antalet anställda i medeltal per år hos tjänste- leverantören eller entreprenören och antalet anställda med lednings-

funktion under de tre senaste åren,

43

9. genom en uppgift om

Prop. 2010/11:150

a)vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning, antalet anställda och deras yrkeskunnande eller de försörjningskällor som leverantören för- fogar över för att fullgöra kontraktet, samt uppgift om var dessa finns i de fall de finns utanför EES, och

b)förmågan att tillgodose den upphandlande myndighetens eller enhetens eventuellt ökade behov till följd av en kris eller att garantera underhåll, modernisering och anpassningar av den utrustning som är föremål för upphandlingen,

10. när det gäller varor som ska levereras, genom prover, beskrivningar eller fotografier, vars äkthet ska styrkas om den upphandlande myndig- heten eller enheten begär det, eller genom intyg som upprättas av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller enheter för sådan kontroll av erkänd kompetens och av vilka det ska framgå att varor som är klart identifierade genom referenser överensstämmer med vissa specifikationer eller standarder, eller

11. när det gäller kontrakt som inbegriper, kräver eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, genom bevis om förmågan att behandla, lagra och överföra sådana uppgifter på den skyddsnivå som krävs av den upphandlande myndigheten eller enheten.

Om det är nödvändigt ska den behöriga myndigheten sända intyg enligt andra stycket 1 direkt till den upphandlande myndigheten eller enheten.

Om en mottagare enligt andra stycket 2 är en upphandlande myndighet eller enhet, ska intyg som utfärdats eller attesterats av denna myndighet eller enhet lämnas. Om mottagaren inte är en upphandlande myndighet eller enhet, ska intyg från köparen lämnas eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från leverantören lämnas.

En kontroll enligt andra stycket 5 ska avse en leverantörs tillverknings- kapacitet eller en tjänsteleverantörs tekniska kapacitet och, om det be- hövs, leverantörens undersöknings- och forskningsresurser samt åtgärder för kvalitetskontroll.

12 § Bevis enligt 11 § andra stycket 11 får ges genom ett system för granskning av säkerhetsskyddet. En upphandlande myndighet eller enhet får ge leverantörer som ännu inte har granskats genom ett sådant system en förlängd tidsfrist för att säkerhetsskyddet ska kunna granskas. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i så fall i annonsen om upphandling ange att den möjligheten finns och tidsfristen för att ordna det.

13 § En upphandlande myndighet eller enhet får begära att ett behörigt organ i anbudssökandes stat kontrollerar att de krav i fråga om informa- tionssäkerhet som den upphandlande myndigheten eller enheten ställer är uppfyllda när det gäller

1.de lokaler och installationer som planeras att användas,

2.de industriella och administrativa förfaranden som kommer att tillämpas,

3.formerna för informationsstyrning, och

4.den personal som kommer att arbeta med att genomföra kontraktet.

44

14 § Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte visa de hand- Prop. 2010/11:150 lingar och uppgifter som den upphandlande myndigheten eller enheten

begär, får leverantören styrka sin tekniska eller yrkesmässiga kapacitet med någon annan handling som den upphandlande myndigheten eller enheten finner lämplig.

Tillgång till andra företags kapacitet

15 § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Leverantörers yrkeskunnande

16 § Vid bedömningen av en leverantörs förmåga att fullgöra ett varukontrakt som innefattar monterings- eller installationsarbeten, tjänster eller byggentreprenad, får särskild vikt fästas vid yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet.

Kvalitetsstyrningsstandarder

17 § Om en upphandlande myndighet eller enhet kräver att leverantören visar upp ett intyg utfärdat av ett oberoende ackrediterat organ om att leverantören iakttar vissa kvalitetsstyrningsstandarder, ska myndigheten eller enheten hänvisa till sådana kvalitetsstyrningssystem som bygger på relevanta europeiska standarder på området och som är certifierade av oberoende ackrediterade organ vilka uppfyller europeiska standarder för ackreditering och certifiering.

Myndigheten eller enheten ska godkänna likvärdiga intyg från oberoende ackrediterade organ som är etablerade inom EES. Den ska även godta andra bevis på likvärdiga kvalitetsstyrningssystem som lämnas av leverantörer.

Standarder för miljöledning

18 § Om en upphandlande myndighet eller enhet i de fall som avses i 11 § andra stycket 7 kräver att få tillgång till ett av ett oberoende organ upprättat certifikat som intygar att leverantören uppfyller vissa miljöledningsstandarder, ska myndigheten eller enheten hänvisa till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemen- skapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upp- hävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681 och 2006/193/EG9 eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder. Miljö-

9 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

45

ledningsstandarderna ska vara certifierade av organ som uppfyller unionslagstiftningen eller internationella standarder för certifiering.

Myndigheten eller enheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom EES. Den ska även godta andra bevis på lik- värdiga miljöledningsåtgärder som lämnas av leverantörer.

Officiella förteckningar

19 § Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över godkända leverantörer i ett land inom EES upprättad av behöriga myndigheter eller innehar ett certifikat utfärdat av ett certifieringsorgan som uppfyller europeiska standarder för certifiering, får det antas att leverantören uppfyller de förutsättningar och krav som anges i

1.11 kap. 1 §, 2 § första stycket 1–4 och 7, samt i detta kapitel 7 §, 8 § första stycket 1 och 2 samt 11 § andra stycket 1, 3, 6, 8 och 9 när det gäller byggentreprenörer,

2.11 § andra stycket 2–5 och 10 när det gäller varuleverantörer, eller

3.11 § andra stycket 2 och 4–9 när det gäller tjänsteleverantörer.

Begränsad kontroll

20 § I ett selektivt eller förhandlat förfarande eller vid en konkurrens- präglad dialog får en upphandlande myndighet eller enhet begränsa kontrollen av sådana handlingar som avses i 11 kap. samt 12 kap. 2 och 7–18 §§ som intygar leverantörens lämplighet till de anbudssökande som myndigheten eller enheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.

13 kap. Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anta antingen

1.det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upp- handlande myndigheten eller enheten, eller

2.det anbud som innehåller det lägsta priset.

Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest för- delaktiga, ska myndigheten eller enheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, ekonomisk livslängd, lönsamhet, försörjningstrygghet, sam- verkansförmåga, operativa egenskaper, funktionella och tekniska egen- skaper, service och tekniskt stöd.

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphand- lingen eller i förfrågningsunderlaget ange vilken grund för tilldelning av kontraktet som kommer att tillämpas.

Prop. 2010/11:150

46

Viktning av kriterier

Prop. 2010/11:150

2 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ange hur sådana kriterier som avses i 1 § andra stycket kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande myndigheten eller enheten inte är möjligt att ange viktningen av de olika kriterierna, ska dessa anges i fallande prioritetsordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning ska anges i

1.annonsen om upphandlingen,

2.förfrågningsunderlaget,

3.en inbjudan att lämna anbud eller att delta i förhandlingar,

4.det beskrivande dokumentet, eller

5.de kompletterande handlingarna.

Onormalt låga anbud

3 § En upphandlande myndighet eller enhet får förkasta ett anbud om den finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan myndigheten eller enheten skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått ett tillfredsställande svar.

En begäran om förklaring kan gälla

1.om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder att fullgöra kontraktet,

2.om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3.egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av anbudsgivaren,

4.om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden som gäller på den ort där kontraktet ska fullgöras, och

5.om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ge anbudsgivaren tillfälle att yttra sig över myndighetens eller enhetens skäl för att förkasta anbudet med beaktande av de lämnade förklaringarna.

4 § Om en upphandlande myndighet eller enhet finner att ett anbud är onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får myndigheten eller enheten begära en förklaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en sådan begäran och inom en skälig tidsfrist som angetts av den upphandlande myndigheten eller enheten visa att det är fråga om ett med EUF-fördraget förenligt stöd, får anbudet förkastas.

En upphandlande myndighet eller enhet som förkastar ett anbud enligt första stycket ska underrätta Europeiska kommissionen om det.

47

14 kap. Underentreprenad

Prop. 2010/11:150

Anbudsgivarens val av underleverantör

Huvudregel

1 § Den utvalda anbudsgivaren ska ha möjlighet att välja sina under- leverantörer för samtliga underleverantörskontrakt som inte omfattas av 3 eller 5 §.

Uppgifter om underentreprenad

2 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att anbuds- givaren i sitt anbud ska ange hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på underentreprenad, förslag på underleverantör och före- målet för underleverantörskontraktet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att anbuds- givaren ska ange alla ändringar som uppstår på underleverantörsnivå under genomförandet av kontraktet.

Den upphandlande myndighetens eller enhetens krav på underentreprenad

Förutsättningar

3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att den ut- valda anbudsgivaren lägger ut en del av kontraktet på underentreprenad.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid en begäran enligt första stycket ange den procentuella andel som måste läggas ut på underentreprenad i form av intervallvärden med en minimiandel och en maximiandel, med möjlighet för anbudsgivaren att öka denna andel. Maximiandelen får dock inte överstiga 30 procent av kontraktets värde.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid en sådan begäran som avses i första stycket kräva att anbudsgivaren i anbudet anger vilken eller vilka delar av anbudet som anbudsgivaren avser att lägga ut på underentreprenad.

4 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att an- budsgivaren ska ange vilken eller vilka delar av anbudet som kan komma att läggas ut på underentreprenad utöver den minimiandel som måste läggas ut enligt 3 § och att ange vilka underleverantörer de avser att anlita.

Villkor om tilldelning av underentreprenad

5 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får kräva att den utvalda anbudsgivaren, om denne inte är en upphandlande myndighet eller enhet, ska tillämpa 9–11 §§ för samtliga eller vissa under- leverantörskontrakt. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i sådant fall i kontraktet med anbudsgivaren uppställa villkor om att

48

anbudsgivaren, vid tilldelning av ett underleverantörskontrakt till tredje

Prop. 2010/11:150

man, ska tillämpa 9–11 §§.

 

Ställer den upphandlande myndigheten eller enheten krav på under-

 

entreprenad enligt 3 §, ska den kräva att den utvalda anbudsgivaren för

 

dessa underleverantörskontrakt ska tillämpa 9–11 §§ enligt första stycket.

 

Företag som går samman och anknutna företag

 

6 § Vid tillämpningen av 5 § ska, om flera företag går samman för att

 

erhålla ett kontrakt, inte något av dem anses som tredje man. Detsamma

 

gäller ett anknutet företag.

 

Anbudsgivarens anbud ska innehålla en uttömmande förteckning över

 

företag som avses i första stycket. Förteckningen ska uppdateras när

 

ändringar inträffar i förhållandena mellan företagen.

 

Avvisning av underleverantör

 

7 § En upphandlande myndighet eller enhet får avvisa en underleverantör

 

som anbudsgivaren valt i samband med tilldelningsförfarandet för

 

huvudkontraktet eller som den utvalda anbudsgivaren valt ut under

 

genomförandet av kontraktet. Ett sådant avvisande får endast grunda sig

 

på de kriterier som tillämpats vid urvalet av anbudsgivare för huvud-

 

kontraktet.

 

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska lämna en skriftlig

 

motivering till anbudsgivaren eller den utvalda anbudsgivaren om skälen

 

för avvisningen.

 

Innehåll i annonsen

 

8 § De krav som avses i 2–5 och 7 §§ ska anges i annonsen om upp-

 

handling.

 

Skyldigheter för anbudsgivare som inte är upphandlande myndighet

 

eller enhet

 

Allmänna principer

 

9 § Den utvalda anbudsgivaren ska behandla underleverantörer på ett lik-

 

värdigt och icke-diskriminerande sätt samt agera på ett öppet sätt.

 

Annonsering av underentreprenadkontrakt

 

10 § När en utvald anbudsgivare, som inte är en upphandlande myndig-

 

het eller enhet, avser att tilldela en tredje man ett underleverantörs-

 

kontrakt som har ett värde som beräknas uppgå till minst tillämpligt

 

tröskelvärde i 3 kap. 1 § första stycket ska anbudsgivaren annonsera om

 

det.

 

Värdet av underentreprenadkontraktet ska beräknas enligt 3 kap.

 

Annonseringen ska ske enligt 8 kap. 1 §. Vid behov ska annonsen även

 

innehålla den upphandlande myndighetens eller enhetens godkännande.

49

Annonsering krävs dock inte om underleverantörskontraktet uppfyller de Prop. 2010/11:150 villkor som anges i 4 kap. 4–10 §§.

Den utvalda anbudsgivaren får annonsera underentreprenaden enligt 8 kap. 1 § även om någon sådan skyldighet inte föreligger.

Kriterier för urval

11 § I annonsen ska den utvalda anbudsgivaren ange kriterierna för det urval som föreskrivs av den upphandlande myndigheten eller enheten och andra kriterier som gäller för valet av underleverantör. Dessa kriterier ska vara förenliga med de kriterier som tillämpats av den upp- handlande myndigheten eller enheten vid urvalet av anbudsgivare för huvudkontraktet.

De kvalifikationer som krävs måste ha ett direkt samband med före- målet för underleverantörskontraktet och den minimikapacitet som krävs måste stå i proportion till detta föremål.

Ramavtal

12 § Den utvalda anbudsgivaren kan uppfylla kraven i 3 eller 5 § genom att tilldela underleverantörskontrakt på grundval av ett ramavtal. Ram- avtalet ska tilldelas med tillämpning av 9–11 §§.

Underleverantörskontrakt som grundar sig på ett ramavtal ska tilldelas inom ramen för de villkor som fastställts i ramavtalet. Övriga villkor i underleverantörskontraktet ska vara förenliga med ramavtalets villkor.

Underleverantörskontrakt som avses i första och andra styckena får endast slutas med leverantörer som är parter i ramavtalet.

13 § Ett ramavtal som avses i 12 § får löpa under längre tid än sju år endast om det är motiverat av den levererade varans, anläggningens eller konstruktionens förväntade livslängd och de tekniska svårigheter som ett byte av leverantör kan orsaka.

Undantag från kravet att anlita underleverantör

14 § Den utvalda anbudsgivaren är inte skyldig att anlita underleveran- törer om anbudsgivaren kan visa att ingen av de underleverantörer som deltog i konkurrensutsättningen eller deras anbud uppfyller de kriterier som anges i annonsen om underentreprenad och det innebär att den utvalda anbudsgivaren därför inte kan uppfylla de krav som anges i huvudkontraktet.

50

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel gäller för sådan upphandling som avses i 1 kap. 2 § andra stycket.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna be- stämmelser),

2 kap. (definitioner),

4 kap. 23 § (inköpscentraler),

5 kap. (ramavtal), utom såvitt avser 5 kap. 5 § beträffande kravet på minst tre leverantörer för sådana ramavtal som omfattas av 5 kap. 6 §,

7 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),

7 kap. 7 § (miljömärken),

7 kap. 12 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

7 kap. 13–15 §§ (informationssäkerhet),

7 kap. 16–18 §§ (försörjningstrygghet),

9 kap. 9 § (om någon annan än den upphandlande myndigheten eller enheten ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet),

12 kap. 7 § (krav på registrering),

14 kap. (underentreprenad),

16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

18 kap. (tillsyn).

Vidare tillämpas bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 1 § tredje stycket och 11–22 §§, 9 kap. 2 § första stycket, 4, 8 och 10 §§ samt 12 kap. 3 och 4 §§.

Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) tillämpas även 7 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande myndighet eller enhet får publicera annonser om upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 8 kap.

Upphandlingsförfaranden

3 § En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat för- farande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till högst 15 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1. Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap. 4–10 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

Prop. 2010/11:150

51

Beräkning av värdet av ett kontrakt

Prop. 2010/11:150

4 § Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala belopp som ska

 

betalas enligt kontraktet. En upphandling får inte delas upp i syfte att

 

kringgå bestämmelserna i denna lag.

 

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som

 

om de utnyttjats.

 

Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten eller enheten

 

beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten eller

 

enheten under räkenskapsåret.

 

Annonsering

 

5 § Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten eller

 

enheten begära anbud genom annons i en elektronisk databas som är

 

allmänt tillgänglig, eller genom annons i annan form som möjliggör

 

effektiv konkurrens.

 

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten eller enheten

 

publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk

 

databas som är allmänt tillgänglig. Myndigheten eller enheten får i sin

 

inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet

 

ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara

 

tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

 

Innehåll i annons

 

6 § En annons om upphandling enligt 5 § ska innehålla uppgift om före-

 

målet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande

 

myndigheten eller enheten.

 

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå

 

1. hur anbud får lämnas,

 

2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och

 

3. den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande.

 

Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla

 

uppgift om

 

1. hur en anbudsansökan får lämnas, och

 

2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.

 

Annonsering vid förhandsinsyn

 

7 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett

 

kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket får annonsera

 

sin avsikt i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (förhands-

 

insyn).

 

Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons om

 

förhandsinsyn.

 

52

Kommunikationsmedel vid upphandling

8 § Bestämmelserna i 10 kap. 1–6 §§ och 7 § första stycket gäller för anbudsansökningar och anbud vid upphandling som avses i detta kapitel.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud

9 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansökningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad enligt 5 § andra stycket.

Tillhandahållande av kompletterande upplysningar

10 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid förenklat förfarande och urvalsförfarande lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

Öppnande av anbud

11 § Försändelser med anbud ska, så snart som möjligt efter anbuds- tidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten eller enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en person som utsetts av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Anbuden ska öppnas samtidigt.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

12 § En upphandlande myndighet eller enhet får tillåta att en anbuds- sökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller fel- räkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten eller enheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

13 § En anbudssökande eller anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i en upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 11 kap. 1 §.

En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas från deltagande i en upphandling enligt 11 kap. 2 och 3 §§.

En upphandlande myndighet eller enhet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden som avses i första och andra styckena ska i förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna.

Prop. 2010/11:150

53

14 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 11 kap. 2 § första stycket 6 ska den upphandlande myndigheten eller enheten in- hämta uppgifter som styrker detta från behörig myndighet.

Begränsad kontroll

15 § En upphandlande myndighet eller enhet får begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet till de anbuds- sökande och anbudsgivare som anges i andra och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda hand- lingarna.

I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten eller enheten avser att bjuda in till förhandling, eller om ingen förhandling sker, den anbudsgivare som myndigheten eller enheten avser att tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrättas om till- delningsbeslutet enligt 21 §.

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som myndigheten eller enheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.

Prövning av anbudsansökningar och anbud

16 § En upphandlande myndighet eller enhet ska pröva alla de anbuds- ansökningar och anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 13 §.

Tillgång till andra företags kapacitet

17 § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska full- göras.

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

18 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anta antingen

1.det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten eller enheten, eller

2.det anbud som har lägst pris.

Bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska göras enligt 13 kap. 1 § andra stycket.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska antingen ange hur de olika kriterierna som avses i 13 kap. 1 § andra stycket viktas vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga

Prop. 2010/11:150

54

eller ange kriterierna i fallande prioritetsordning. Kriterieviktningen får Prop. 2010/11:150 anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen ska anges i annonsen om upphandling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget.

Onormalt låga anbud

19 § En upphandlande myndighet eller enhet får förkasta ett anbud om den finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan myndigheten eller enheten skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar.

Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar m.m.

20 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen. Detta gäller dock inte vid tilldelning av kontrakt vilkas värde uppgår till högst det i 3 § andra stycket angivna värdet.

21 § Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten eller enheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbuds- sökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 10 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar som avses i 10 kap. 10 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten eller enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbuds- givarna om beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

22 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet eller enhet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och liknande.

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av

B-tjänster

23 § Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster) upp- går till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap., ska den upphandlande myndigheten eller enheten senast inom 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela detta till Europeiska kommissionen.

55

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Prop. 2010/11:150

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 § Om en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 21 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande myndigheten eller enheten inte ingå avtal (avtals- spärr) förrän tio dagar har gått från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet eller enhet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

2 § Avtalsspärr gäller inte

1.vid tilldelning av kontrakt för vilka undantag beslutats med stöd av

1kap. 9 §,

2.vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonsering med stöd av 4 kap. 4–10 §§,

3.vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal enligt 5 kap. 7 §,

eller

4.vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

Avtalsspärr vid förhandsinsyn

3 § Vid förhandsinsyn enligt 8 kap. 4 § eller 15 kap. 7 § får den upphand- lande myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att annonsen om förhandsinsyn publicerats.

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 § Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1.en upphandling, och

2.giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör.

56

Behörig domstol

Prop. 2010/11:150

5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i

 

vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin

 

hemvist.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Överprövning av en upphandling

 

6 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit mot de

 

grundläggande principerna i 1 kap. 11 § eller någon annan bestämmelse i

 

denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan

 

komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om

 

eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

 

Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har

 

slutits mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och en

 

leverantör.

 

7 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten under pågående

 

överprövning av en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller

 

10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i

 

enlighet med 13–15 §§.

 

Förlängd avtalsspärr

 

8 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fort-

 

sätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i

 

förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).

 

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

 

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

 

9 § I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att

 

den upphandlande myndigheten eller enheten inte får ingå avtal innan

 

något annat har bestämts.

 

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada

 

eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än

 

skadan för leverantören.

 

Tiodagarsfrist

 

10 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande

 

myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från

 

det att förvaltningsrätten har avgjort målet.

 

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett interimistiskt

 

beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att

 

domstolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.

 

 

57

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett interimistiskt beslut Prop. 2010/11:150 enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal inte

ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om återförvisning. Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §.

12 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphand- ling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten eller enheten med ett elektroniskt medel har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från utskickandet.

Överprövning av ett avtals giltighet

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upp- handlande myndighet eller enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 5 §, eller

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har följts som framgår av den paragrafen eller av det ramavtal som ligger till grund för det nya anbudsförfarandet och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 21 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grund- läggande principerna i 1 kap. 11 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

14 § Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är uppfyllda.

15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet eller enhet

 

med stöd av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om den upphandlande myndig-

 

heten eller enheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt

 

10 kap. 9 § första stycket, samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller

58

 

2. om en upphandlande myndighet eller enhet genom förhandsinsyn Prop. 2010/11:150 enligt 8 kap. 4 § eller 15 kap. 7 § har meddelat sin avsikt att upphandla

och har iakttagit avtalsspärren vid förhandsinsyn enligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 § Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från det att

1.Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 3 § eller ett meddelande enligt 15 kap. 23 §, eller

2.den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har under- rättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt

har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 10 §.

Beräkning av vissa tider

18 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagars- frister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Förbud mot överklagande

19 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

20 § En upphandlande myndighet eller enhet som inte har följt bestäm- melserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i en upphandling och som har haft kost- nader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.

59

21 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från Prop. 2010/11:150 den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten

eller enheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndig- het eller enhet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

1.allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,

2.allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap. 14 §, eller

3.myndigheten eller enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 5 §.

2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlings- skadeavgift i de fall som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlingsskade- avgift i de fall som avses i 1 § 3.

Behörig domstol

3 § En ansökan om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars dom- krets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 2 och 3 §§ eller 15 kap. 4 §.

5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det finns synnerliga skäl.

60

Tidsfrister för ansökan om avgift

Prop. 2010/11:150

6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha

 

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då

 

det avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.

 

7 § När ansökan om att påföra upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3

 

och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets

 

giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte

 

göras förrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av

 

överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till

 

förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut

 

med anledning av överprövningen har vunnit laga kraft.

 

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet

 

inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in

 

till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

 

Betalning av avgift m.m.

 

8 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

 

9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom

 

30 dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft

 

eller inom den längre tid som anges i avgörandet.

 

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den

 

obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i

 

lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

 

10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet

 

beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att

 

avgörandet har vunnit laga kraft.

 

18 kap. Tillsyn

 

Allmänna bestämmelser om tillsyn

 

1 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som utövar

 

tillsyn över upphandling enligt denna lag.

 

2 § Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplys-

 

ningar för sin tillsynsverksamhet från upphandlande myndigheter eller

 

enheter eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet eller

 

enhet. Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom skriftligt för-

 

farande. Om det på grund av materialets omfång, brådska eller något

 

annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom

 

besök hos den upphandlande myndigheten eller enheten.

 

3 § En upphandlande myndighet eller enhet och den som kan antas vara

 

en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att tillhandahålla de

 

upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

 

 

61

Föreläggande

Prop. 2010/11:150

4 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin

 

tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande

 

myndighet eller enhet eller den som kan antas vara en upphandlande

 

myndighet eller enhet att lämna uppgift, att visa upp en handling eller att

 

lämna över en kopia av handlingen.

 

Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos allmän förvalt-

 

ningsdomstol.

 

När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart hos

 

allmän förvaltningsdomstol.

 

Behörig domstol

 

5 § Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får överklagas hos den

 

förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har

 

sin hemvist.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

2.Lagen tillämpas inte på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

62

Bilaga 1 Prop. 2010/11:150

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

45

 

 

Bygg-

Omfattar:

 

 

 

verksamhet

– nybyggnad, renovering

 

45.1

 

Mark- och

och normal reparation

 

 

 

 

 

 

grundarbeten

 

 

 

45.11

Rivning av

Omfattar:

 

 

 

hus; mark-

– rivning och rasering av

 

 

 

arbeten

byggnader och

 

 

 

 

andra anläggningar

 

 

 

 

– röjning av byggplatser

 

 

 

 

– markarbeten:

 

 

 

 

schaktning, deponering,

 

 

 

 

nivellering av bygg-

 

 

 

 

platser, dikesgrävning,

 

 

 

 

bergrensning, sprängning

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

– iordningställande av

 

 

 

 

gruvarbetsplatser: av-

 

 

 

 

täckning samt annat

 

 

 

 

iordningställande av ägor

 

 

 

 

och platser som inne-

 

 

 

 

håller mineraler

 

 

 

 

Omfattar även:

 

 

 

 

– dränering av bygg-

 

 

 

 

platser

 

 

 

 

– dränering av jord-

 

 

 

 

bruks- eller skogsbruks-

 

 

 

 

mark

 

 

45.12

Markunder-

Omfattar:

 

 

 

sökning

– provborrning och tag-

 

 

 

 

ning av kärnprov för

 

 

 

 

byggande, för geofy-

siska, geologiska eller

 

liknande ändamål

 

Omfattar inte:

 

– borrning av källor för

 

produktion av råpetro-

 

leum eller naturgas, jfr

 

11.20

 

– brunnsborrning, jfr

 

45.25

 

– schaktsänkning, jfr

 

45.25

 

– spårning av olje- och

63

 

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

naturgasfält, utförande

 

 

 

 

av geofysiska, geologi-

 

 

 

 

ska och seismiska under-

 

45.2

 

Bygg- och

sökningar, jfr 74.20

 

 

 

 

 

 

anläggnings-

 

 

 

 

arbeten

 

 

 

45.21 Uppförande

Omfattar:

 

 

 

av hus och

– byggande av alla slags

 

 

 

andra bygg-

byggnader

 

 

 

nadsverk

– byggande av anlägg-

 

 

 

 

ningar inom väg- och

vattenbyggnad o.d.:

– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, via- dukter, tunnlar och tunnelbanor

– rörledningar för fjärr- transport, fjärrnät för el och telekommunikation

– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och tele- kommunikation samt därmed förknippade ar- beten

– montering och uppför- ande på plats av mon- teringsfärdiga byggnader

Omfattar inte:

– tjänster i anslutning till råpetroleum- och natur- gasutvinning, jfr 11.20

– uppförande av monteringsfärdiga byggnader av egen- tillverkade delar av annat material än betong, jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28

– anläggning av stadion, simbassänger, idrotts- hallar, tennisbanor, golf- banor eller andra idrotts- anläggningar, exklusive uppförande av bygg- nader, jfr 45.23

Prop. 2010/11:150

64

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

– bygginstallationer, jfr

 

 

 

 

45.3

 

 

 

 

– slutbehandling av

 

 

 

 

byggnader, jfr 45.4

 

 

 

 

– arkitektverksamhet och

 

 

 

 

teknisk konsultverksam-

 

 

 

 

het, jfr 74.20

 

 

 

 

– projektledning för

 

 

 

 

byggande, jfr 74.20

 

 

45.22

Takarbeten

Omfattar:

 

 

 

 

– byggande av tak

 

 

 

 

– taktäckning

 

 

45.23

Anläggning

– impregnering

 

 

Omfattar:

 

 

 

av vägar,

– anläggning av vägar,

 

 

 

flygfält och

gator samt andra kör-

 

 

 

idrottsan-

och gångvägar

 

 

 

läggningar

– anläggning av järn-

 

 

 

 

vägar

 

 

 

 

– anläggning av start-

 

 

 

 

och landningsbanor på

 

 

 

 

flygfält

 

 

 

 

– anläggning av stadion,

 

 

 

 

simbassänger, idrotts-

 

 

 

 

hallar, tennisbanor, golf-

 

 

 

 

banor eller andra idrotts-

 

 

 

 

anläggningar, exklusive

 

 

 

 

uppförande av bygg-

 

 

 

 

nader

 

 

 

 

– målning av vägmarke-

 

 

 

 

ringar och markeringar

 

 

 

 

på parkeringsplatser

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– förberedande mark-

 

 

 

 

arbeten, jfr 45.11

 

 

45.24

Vatten-

Omfattar:

 

 

 

byggnad

– anläggning av: vatten-

 

 

 

 

leder, hamn- och flod-

 

 

 

 

arbeten, småbåtshamnar

 

 

 

 

(marinor), slussar etc.

 

 

 

 

– dammar, diken o.d.

 

 

 

 

– muddring

 

 

45.25

Andra bygg-

– undervattensarbete

 

 

Omfattar:

 

 

 

och anlägg-

– bygg- eller anlägg-

 

 

 

ningsarbeten

ningsverksamhet som är

Prop. 2010/11:150

65

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

specialiserad inom något

 

 

 

 

för olika slags konstruk-

 

 

 

 

tioner gemensamt om-

 

 

 

 

råde och fordrar specia-

 

 

 

 

listkompetens eller spe-

 

 

 

 

cialutrustning:

 

 

 

 

– grundläggning

 

 

 

 

inklusive pålning

 

 

 

 

– borrning och byggande

 

 

 

 

av brunnar, schaktsänk-

 

 

 

 

ning

 

 

 

 

– uppförande av icke

 

 

 

 

egentillverkade

 

 

 

 

stålelement

 

 

 

 

– bockning av stål

 

 

 

 

– murning och stenlägg-

 

 

 

 

ning

 

 

 

 

– resning och nedmonte-

 

 

 

 

ring av byggnadsställ-

 

 

 

 

ningar och arbetsplatt-

 

 

 

 

formar, inklusive uthyr-

 

 

 

 

ning av byggnadsställ-

 

 

 

 

ningar och arbetsplatt-

 

 

 

 

formar

 

 

 

 

– uppförande av skor-

 

 

 

 

stenar och industriugnar

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– uthyrning av bygg-

 

 

 

 

nadsställningar utan res-

 

 

 

 

ning och nedmontering,

 

45.3

 

Bygg-

jfr 71.32

 

 

 

 

 

 

installationer

 

 

 

45.31

El-

Omfattar:

 

 

 

installationer

– installation i bygg-

 

 

 

 

nader och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av: elkablar och

 

 

 

 

elarmatur, telekommuni-

 

 

 

 

kationssystem, elvärme-

 

 

 

 

system, antenner, brand-

 

 

 

 

larm, tjuvlarm, hissar

 

 

 

 

och rulltrappor, åsk-

 

 

 

 

ledare etc.

 

 

45.32

Isolerings-

Omfattar:

 

 

 

arbeten

– installation i bygg-

 

 

 

 

nader och andra anlägg-

Prop. 2010/11:150

66

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

ningar av värme-, ljud-

 

 

 

 

eller vibrationsisolering

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– impregnering, jfr 45.22

 

 

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:

 

 

 

 

– installation i bygg-

 

 

 

 

nader och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av: vattensystem

 

 

 

 

samt sanitetsutrustning,

 

 

 

 

gasarmaturer, värme-,

 

 

 

 

ventilations-, kyl- och

 

 

 

 

luftkonditioneringsutrust

 

 

 

 

ning inklusive ledningar,

 

 

 

 

sprinklersystem

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– installation av elvär-

 

 

 

 

mesystem, jfr 45.31

 

 

45.34

Andra bygg-

Omfattar:

 

 

 

installationer

– installation av belys-

 

 

 

 

nings- och signalsystem

 

 

 

 

till vägar, järnvägar,

 

 

 

 

flygfält och hamnar

 

 

 

 

– installation i byggna-

 

 

 

 

der och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av andra arma-

 

45.4

 

Slut-

turer och anordningar

 

 

 

 

 

 

behandling av

 

 

 

 

byggnader

 

 

 

45.41

Puts-, fasad-

Omfattar:

 

 

 

och stuckatur- – anbringande på bygg-

 

 

 

arbeten

nader och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av invändig eller

 

 

 

 

utvändig puts och stuck

 

 

 

 

inklusive närstående bas-

 

 

45.42

Byggnads-

material för putsning

 

 

Omfattar:

 

 

 

snickeri-

– installation av icke

 

 

 

arbeten

egentillverkade dörrar,

 

 

 

 

fönster, dörr- och fön-

sterkarmar, kök med fast inredning, trappor bu- tiksinredning o.d., av trä eller andra material

– invändig slutbehand- ling såsom arbete med

Prop. 2010/11:150

67

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

tak, väggbeklädnader av

 

 

 

 

trä och flyttbara skilje-

 

 

 

 

väggar

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– läggning av parkett och

 

 

 

 

andra golvbeläggningar

 

 

45.43

Golv- och

av trä, jfr 45.43

 

 

Omfattar:

 

 

 

väggbelägg-

– läggning, uppsättning

 

 

 

ningsarbeten

eller fastsättning i bygg-

 

 

 

 

nader och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av:

 

 

 

 

vägg- eller golvplattor av

 

 

 

 

keramiskt material, be-

 

 

 

 

tong eller huggen sten,

 

 

 

 

parkett och andra golv-

 

 

 

 

beläggningar av trä,

 

 

 

 

mattor samt golvbelägg-

 

 

 

 

ningar av linoleum,

 

 

 

 

inklusive av gummi eller

 

 

 

 

plast, terrazzo-,

 

 

 

 

marmor-, granit- eller

 

 

 

 

skiffergolv eller –väggar,

 

 

45.44

Måleri- och

tapeter

 

 

Omfattar:

 

 

 

glasmästeri-

– invändig och utvändig

 

 

 

arbeten

målning av byggnader

 

 

 

 

– målning av anlägg-

 

 

 

 

ningar inom väg- och

 

 

 

 

vattenbyggnad o.d.

 

 

 

 

– installation av glas,

 

 

 

 

speglar etc.

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– installation av fönster,

 

 

45.45

Annan slut-

jfr 45.42

 

 

Omfattar:

 

 

 

behandling av

– installation av privata

 

 

 

byggnader

simbassänger

 

 

 

 

– rengöring med ånga,

 

 

 

 

blästring och liknande

behandling av fasader

– annan slutbehandling av byggnader

Omfattar inte:

– invändig rengöring av byggnader och andra

Prop. 2010/11:150

68

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

45.5

 

Uthyrning av

konstruktioner, jfr 74.70

 

 

 

 

 

 

bygg- och

 

 

 

 

anläggnings-

 

 

 

 

maskiner med

 

 

 

 

förare

Omfattar inte:

 

 

45.50 Uthyrning av

 

 

 

bygg- och

– uthyrning av bygg- och

 

 

 

anläggnings-

anläggningsmaskiner

 

 

 

maskiner med

samt -utrustning utan

 

 

 

förare

förare, jfr 71.32

Prop. 2010/11:150

69

Bilaga 2 Prop. 2010/11:150

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori Beskrivning

1Underhålls- och reparationstjänster

2Landtransport, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, även säkerhets- och kurir- transporter, med undantag av postbefordran

3Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

4Postbefordran på land, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, och i luften

5Telekommunikationstjänster

6Finansiella tjänster:

a)Försäkringstjänster

b)Bank- och investeringstjänster. Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.

7Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

8Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten

9Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10Marknads- och opinionsundersökningar

11Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

12Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade

tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur,

 

därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska

70

 

Kategori

Beskrivning

Prop. 2010/11:150

 

konsulttjänster, teknisk provning och analys

 

13Reklamtjänster

14Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

16Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

71

Bilaga 3 Prop. 2010/11:150

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori Beskrivning

17Hotell- och restaurangtjänster

18Järnvägstransport

19Sjötransport

20Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

21Juridiska tjänster

22Rekrytering och urval av personal, med undantag av an- ställningskontrakt

23Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säker- hetstransporter

24Undervisning och yrkesutbildning

25Hälsovård och socialtjänster

26Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

27Övriga tjänster, med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider

72

Bilaga 4 Prop. 2010/11:150

Definition av vissa tekniska specifikationer

I lagen används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.a) tekniska specifikationer: i fråga om byggentreprenadkontrakt, samtliga tekniska föreskrifter, vilka bland annat ska upptas i de allmänna specifikationerna, med angivande av de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan ska kunna beskrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den upphandlande myndighetens eller enhetens planerade användning. Dessa egenskaper ska omfatta nivå på miljöprestanda, projektering för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för personer med funktionshinder) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, säkerhet och mått, samt förfarandena vid bedömning av kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning och märkning samt produktionsprocesser och -metoder. De ska även innefatta bestämmelser om projektering och kostnad, provnings- och kontrollregler, villkoren för att entreprenaden ska antas, tekniken eller metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som den upphandlande myndigheten eller enheten enligt lag eller annan författning kan ange i fråga om den fullbordade entreprenaden samt om ingående material eller delar.

b)teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller varukontrakt, en specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda, projektering för alla användningsområden (inklu- sive tillgänglighet för personer med funktionshinder) och bedöm- ning av överensstämmelse, prestanda, produktens användnings- område, säkerhet eller mått, samt krav på produkten angående den beteckning under vilken den saluförs, terminologi, symboler, prov- ning och provningsmetoder, förpackning, märkning, bruksanvis- ningar, produktionsprocesser och -metoder samt förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.

2.standard: en teknisk specifikation som har fastställts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk och som tillhör någon av följande typer av standarder:

Internationell standard: en standard som antagits av ett inter- nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmän- heten.

Europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

Nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

3.försvarsstandard: En teknisk specifikation som inte är tvingande och som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan på inter-

73

nationell, regional eller nationell nivå, specialiserad på utarbetandet Prop. 2010/11:150 av tekniska specifikationer för upprepad eller kontinuerlig tillämp-

ning på försvarsområdet.

4.europeiskt tekniskt godkännande: en positiv teknisk bedömning av en produkts lämplighet för att användas för ett bestämt ändamål, grundad på att de grundläggande kraven på byggentreprenaden är uppfyllda genom produktens konstitutiva egenskaper tillsammans med de villkor som fastställts för användningen och utnyttjandet. Ett europeiskt tekniskt godkännande ska utfärdas av ett organ för godkännande som för detta ändamål utsetts av medlemsstaten.

5.gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som har utarbetats i enlighet med ett förfarande som erkänts av medlems- staterna och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

6.teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella standarder, som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.

74

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

Prop. 2010/11:150

 

allmänna förvaltningsdomstolar

 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna för-

 

valtningsdomstolar ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

18 §1

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1.vid åtgärd som avser endast måls beredande,

2.vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan för- valtningsrätt,

3.vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende och

4.vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av full- sutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid förvaltningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som föraltningsrätten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

1.mål av enkel beskaffenhet,

2.mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskatt- ningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skat- ter, tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatte- revision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,

3.mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om vård i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verk- ställighet av sluten ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats med särskild utskrivnings- prövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt lagen

1 Senaste lydelse 2010:616.

75

5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans- porter och posttjänster eller lagen (2011:00) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

(1974:202)

om beräkning av strafftid m.m., mål enligt fängelselagen

Prop. 2010/11:150

(2010:610)

samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med

 

Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff

m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatte- författningarna,

5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphand- ling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,

6.mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings- balken,

7.mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och

8.mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

76

Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen sak- nar fog för sin ståndpunkt. Förbud inträder inte heller, om arbets- tagarorganisationen vid sådan upp-

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om

Prop. 2010/11:150

 

medbestämmande i arbetslivet

 

Härigenom föreskrivs att 39 och 40 §§ lagen (1976:580) om

 

medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

39 §1

Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala arbets- tagarorganisationen eller, om en sådan inte finns, den arbetstagar- organisation som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren till- tänkta åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts eller att åtgärden på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde, får åtgärden inte beslutas eller

verkställas av arbetsgivaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid

upphandling

enligt

lagen

Vid

upphandling

enligt

lagen

(2007:1091) om offentlig upp-

(2007:1091) om offentlig upp-

handling, lagen

(2007:1092) om

handling, lagen (2007:1092)

om

upphandling inom områdena vat-

upphandling inom områdena vat-

ten, energi, transporter och post-

ten, energi, transporter och post-

tjänster eller lagen (2008:962) om

tjänster, lagen (2008:962) om val-

valfrihetssystem

får

en förklaring

frihetssystem

eller

lagen

enligt första stycket göras endast

(2011:00)

om

upphandling

om den grundar sig på omständig-

försvars- och säkerhetsområdet får

heter som anges i

 

 

en förklaring enligt första stycket

– 10 kap.

2 §

och

15 kap.

13 §

göras endast om den grundar sig

lagen om offentlig upphandling,

på omständigheter som anges i

– 10 kap.

2

och

3 §§

samt

– 10 kap.

2 §

och

15 kap.

 

13 §

15 kap.

13 § lagen

om upphand-

lagen om offentlig upphandling,

ling inom områdena vatten, energi,

– 10 kap.

2

och

3 §§

 

samt

transporter och posttjänster, eller

15 kap.

13 § lagen

om upphand-

– 7 kap. 1 § lagen om valfrihets-

ling inom områdena vatten, energi,

system.

 

 

 

 

 

transporter och posttjänster,

 

 

 

 

 

 

 

 

– 7 kap. 1 § lagen om valfrihets-

 

 

 

 

 

 

system, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap.

2 §

och

15 kap.

 

13 §

 

 

 

 

 

 

lagen

om

upphandling

 

 

 

 

 

 

 

försvars- och säkerhetsområdet.

40 §2

Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen sak- nar fog för sin ståndpunkt. Förbud inträder inte heller, om arbets- tagarorganisationen vid sådan upp-

1Senaste lydelse 2010:537.

2Senaste lydelse 2010:537.

77

handling som avses i 39 § andra

handling som avses i 39 § andra

stycket har grundat sin förklaring

stycket har grundat sin förklaring

på andra omständigheter än som

på andra omständigheter än som

anges i

 

 

 

 

 

anges i

 

 

 

 

– 10 kap.

2 §

och

15 kap.

13 §

– 10 kap.

2 §

och

15 kap.

13 §

lagen (2007:1091)

om offentlig

lagen

(2007:1091)

om offentlig

upphandling,

 

 

 

upphandling,

 

 

 

– 10 kap.

2

och

3 §§

samt

– 10 kap.

2

och

3 §§

samt

15 kap.

13 § lagen

(2007:1092)

15 kap. 13 § lagen

(2007:1092)

om upphandling inom områdena

om upphandling inom områdena

vatten,

energi,

transporter

och

vatten,

energi,

transporter

och

posttjänster, eller

 

 

posttjänster,

 

 

 

– 7 kap.

1 §

lagen (2008:962)

– 7 kap.

1 §

lagen (2008:962)

om valfrihetssystem.

 

 

om valfrihetssystem, eller

 

 

 

 

 

 

 

– 11 kap.

2 §

och

15 kap.

13 §

 

 

 

 

 

 

lagen

(2011:00) om

upphandling

 

 

 

 

 

 

på försvars- och säkerhetsom-

 

 

 

 

 

 

rådet.

 

 

 

 

 

Har arbetsgivaren med stöd av 38 § tredje stycket verkställt beslut i den fråga som förhandlingen avser, ska 39 § inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

Prop. 2010/11:150

78

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

Prop. 2010/11:150

 

läkarvårdsersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom

föreskrivs

att

5 g §

lagen (1993:1651) om läkarvårds-

 

ersättning ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 g §1

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna om

överpröv-

Bestämmelserna

om

överpröv-

 

ning

och skadestånd

i

16 kap.

ning och skadestånd i 16 kap. 1, 2

 

1–6 §§ lagen

(2007:1091)

om

och 4–6 §§ lagen (2007:1091) om

 

offentlig upphandling gäller i fråga

offentlig

upphandling

i

dess

 

om

ersättningsetablering

enligt

lydelse enligt SFS 2007:1091 och

 

denna lag. Vad som sägs där om

16 kap.

 

3 §

lagen

om

offentlig

 

leverantör, upphandlande myndig-

upphandling i dess lydelse enligt

 

het, kontrakt och upphandling ska

SFS 2009:853 gäller i fråga om

 

i stället avse sökande, landsting,

ersättningsetablering enligt denna

 

samverkansavtal respektive förfar-

lag. Vad som sägs där om leve-

 

ande om ersättningsetablering.

rantör,

upphandlande myndighet,

 

 

 

 

 

 

 

kontrakt och upphandling ska i

 

 

 

 

 

 

 

stället

avse

sökande,

landsting,

 

 

 

 

 

 

 

samverkansavtal respektive förfar-

 

 

 

 

 

 

 

ande om ersättningsetablering.

 

 

Hänvisningen i 16 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upp-

 

handling till underrättelse enligt 9 kap. 9 § ska i stället avse underrättelse

 

enligt 5 f § denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänvisningarna i 16 kap. 2 § första stycket och 5 § lagen om offentlig

 

upphandling till andra

bestämmelser i den

lagen ska

i stället

avse

 

5 b–5 f §§ denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011 men tillämpas för tid från och med den 15 juli 2010.

1 Senaste lydelse 2009:79.

79

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

Prop. 2010/11:150

 

ersättning för sjukgymnastik

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 g § lagen (1993:1652) om ersättning för

 

sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

5 g §1

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna om

överpröv-

Bestämmelserna om

överpröv-

 

ning

och skadestånd

i

16 kap.

ning och skadestånd i 16 kap. 1, 2

 

1–6 §§ lagen

(2007:1091) om

och 4–6 §§ lagen (2007:1091) om

 

offentlig upphandling gäller i fråga

offentlig

upphandling

i

dess

 

om

ersättningsetablering

enligt

lydelse enligt SFS 2007:1091 och

 

denna lag. Vad som sägs där om

16 kap.

3 §

lagen

om

offentlig

 

leverantör, upphandlande myndig-

upphandling i dess lydelse enligt

 

het, kontrakt och upphandling ska

SFS 2009:853 gäller i fråga om

 

i stället avse sökande, landsting,

ersättningsetablering

enligt denna

 

samverkansavtal respektive förfar-

lag. Vad som sägs där om leveran-

 

ande om ersättningsetablering.

tör,

upphandlande

myndighet,

 

 

 

 

 

 

kontrakt och upphandling ska i

 

 

 

 

 

 

stället

avse

sökande,

landsting,

 

 

 

 

 

 

samverkansavtal respektive förfar-

 

 

 

 

 

 

ande om ersättningsetablering.

 

 

Hänvisningen i 16 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upp-

 

handling till underrättelse enligt 9 kap. 9 § ska i stället avse underrättelse

 

enligt 5 f § denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänvisningarna i 16 kap. 2 § första stycket och 5 § lagen om offentlig

 

upphandling till

andra

bestämmelser i den

lagen ska

i stället

avse

 

5 b–5 f §§ denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011 men tillämpas för tid från och med den 15 juli 2010.

1 Senaste lydelse 2009:80.

80

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1091) om

Prop. 2010/11:150

 

offentlig upphandling

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:1091) om offentlig upphandling2

dels att 15 kap. 22 §, 16 kap. 4, 5 och 13 §§ samt bilagorna 1–3 ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1, 4, 13 och 16 §§ ska utgå,

dels

att

nuvarande

16 kap. 1–3,

6–9 och

14–19 §§

ska betecknas

16 kap. 4, 5, 19, 1–3, 8, 7, 13–15, 17 och 18 §§,

 

 

dels

att

1 kap. 2 §,

4 kap. 4, 8

och 14 §§,

9 kap. 9

§, 10 kap. 1 §,

11 kap. 2 §, 15 kap. 2 och 19 §§, de nya 16 kap. 2, 4, 7, 8 och 13–15 §§, 16 kap. 10, 11 och 21 §§ samt 17 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 2, 3, 5–9, 15, 18 och 19 §§ ska sättas närmast före de nya 16 kap. 5, 19, 6, 1–3, 8, 13, 17 och

18 §§,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 3 a och 5 a §§, 15 kap. 10 § samt 16 kap. 6, 9 och 16 §§, samt närmast före 1 kap. 3 a och 5 a §§ samt 16 kap. 4, 9 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse, dels att det i lagen närmast före 16 kap. 1 § ska införas en ny rubrik

som ska lyda ”Allmänna bestämmelser om avtalsspärr”,

dels att det i lagen ska införas tre nya bilagor, 1–3, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §3

Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upp- handlande myndigheter anordnar projekttävlingar. Vad som avses med offentlig upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 §

respektive 19 §.

 

Endast 15 och 16 kap. tillämpas

Endast 15 kap. tillämpas i fråga

i fråga om offentlig upphandling

om offentlig upphandling som

som

1. avser tjänster enligt bilaga 3

1. avser tjänster enligt bilaga 3

(B-tjänster), eller

(B-tjänster),

2. avser andra kontrakt, vars

2. avser andra kontrakt, vars

värde understiger de tröskelvärden

värde understiger de tröskelvärden

som anges i lagen.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samord- ning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76, Celex 32009L0081).

2Senaste lydelse av

15 kap. 22 § 2010:571

16 kap. 4 § 2010:571

16 kap. 5 § 2010:571

16 kap. 13 § 2010:571.

3 Senaste lydelse 2010:571.

81

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster skall anses vara en upphandling av A- tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av B-tjänsterna. I annat fall skall upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av B-tjänster.

som anges i lagen,

3.görs på försvarsområdet och som avser varor eller tjänster som omfattas av artikel 346 i EUF- fördraget, eller

4.omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet.

I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2 (A-tjänster) tillämpas inte 13 och 14 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av B-tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV- referensnummer för byggentre- prenadkontrakt samt CPC- och CPV-referensnummer för A- tjänster och B-tjänster.

I fråga om tjänstekoncessioner gäller endast 1 kap. 12 §.

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

3 a §

Denna lag gäller inte för upp- handling som

1. omfattas av lagen (2011:00) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § den lagen.

Undantag på grund av sekretess m.m.

5 a §

Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen.

Prop. 2010/11:150

82

4 kap.

4 §4

En upphandlande myndighet får i annonsen eller i förfrågnings- underlaget ange att förhandlat för- farande med föregående annon- sering ska äga rum i successiva steg för att minska det antal anbud som förhandlingen ska omfatta. Därvid ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annonsen om upphandlingen, i förfrågnings- underlaget eller i det beskrivande dokumentet. Det slutliga antalet anbud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett till- räckligt antal lämpliga anbuds- sökande eller anbudsgivare.

En upphandlande myndighet får i annonsen eller i förfrågnings- underlaget ange att förhandlat för- farande med föregående annon- sering ska äga rum i successiva steg för att minska det antal anbud som förhandlingen ska omfatta. Därvid ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annonsen om upphandlingen eller i förfråg- ningsunderlaget. Det slutliga antalet anbud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudssökande eller anbudsgivare.

8 §

En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan

föregående annonsering om

 

 

 

 

 

 

 

 

1. det

gäller

kompletterande

1. det

gäller

 

kompletterande

byggentreprenader

eller

tjänster

byggentreprenader

 

eller

tjänster

som inte ingår i det ursprungliga

som inte ingår i det ursprungliga

projektet eller ingår i det

projektet

eller

det

ursprungliga

ursprungliga kontraktet om

 

kontraktet, om

kompletteringarna

a) kompletteringarna på grund

på grund av oförutsedda om-

av

oförutsedda

omständigheter

ständigheter krävs för att kon-

krävs för att kontraktet skall kunna

traktet ska kunna fullgöras, och

fullgöras,

 

 

 

 

under förutsättning att de ska

b) de skall utföras av den ur-

utföras av den ursprungliga leve-

sprungliga leverantören,

 

 

rantören, och om

 

 

 

c) de

inte

utan

stora

tekniska

a) de

inte utan

stora

tekniska

eller

ekonomiska

olägenheter

för

eller

ekonomiska

olägenheter för

den

upphandlande myndigheten

den

upphandlande

myndigheten

kan skiljas från det ursprungliga

kan skiljas från det ursprungliga

kontraktet, eller

 

 

 

kontraktet, eller

 

 

 

 

d) de

kan

avskiljas

och

är

b) de, även om de kan avskiljas,

absolut nödvändiga för att kon-

är absolut nödvändiga för att kon-

traktet skall kunna fullföljas, eller

traktet ska kunna fullföljas, eller

2. det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en upprepning av tidigare byggentreprenader eller tjänster under förutsättning

a)att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett öppet eller selektivt förfarande,

b)att arbetena tilldelas samma leverantör,

4 Senaste lydelse 2010:571.

Prop. 2010/11:150

83

c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga

projektet,

 

d) att värdet av det nya kontrak-

d) att värdet av det nya kontrak-

tet ingått i beräkningen av värdet

tet ingått i beräkningen av värdet

av det ursprungliga projektet enligt

av det ursprungliga projektet enligt

bestämmelserna i 3 kap., samt

bestämmelserna i 3 kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Det sammanlagda värdet av kontrakt som avses i första stycket 1 får inte överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets värde.

Det förfarande som avses i första stycket 2 får tillämpas under högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts.

14 §5

Den upphandlande myndigheten får bestämma att dialogen ska genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar som ska diskuteras under dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet.

Den upphandlande myndigheten får bestämma att dialogen ska genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar som ska diskuteras under dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Be- gränsningen ska ske enligt de till- delningskriterier som anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Det slutliga antalet lösningar ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

9 kap.

 

 

 

9 §6

 

 

En upphandlande myndighet ska

En upphandlande myndighet ska

snarast möjligt skriftligen under-

snarast möjligt skriftligen under-

rätta anbudssökandena och an-

rätta anbudssökandena och an-

budsgivarna om de beslut som har

budsgivarna om de beslut som har

fattats om att sluta ett ramavtal

fattats om att sluta ett ramavtal

eller att tilldela ett kontrakt och

eller att tilldela ett kontrakt och

om skälen för besluten. I under-

om skälen för besluten. I under-

rättelsen ska

myndigheten

ange

rättelsen ska

myndigheten

ange

den period under vilken avtal

den period under vilken avtal

enligt 16 kap.

6 § inte får

ingås

enligt 16 kap.

1 § inte får

ingås

(avtalsspärr).

 

 

(avtalsspärr).

 

 

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbuds- sökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet beslutar att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att

5Senaste lydelse 2010:571.

6Senaste lydelse 2010:571.

Prop. 2010/11:150

84

lämna anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen Prop. 2010/11:150 ska skälen för beslutet anges.

10 kap.

En upphandlande myndighet skall utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en laga- kraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell organisa- tion i Europeiska unionens med- lemsstater till ett brott,

1 §

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraft- vunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet7,

2.bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som

tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens med- lemsstater är delaktiga i8, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på

grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn9,

3.bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som

utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen10, eller

4.penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv

91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar11, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG12.

Är leverantören en juridisk per- son, skall leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör skall ute- slutas med stöd av första stycket, får myndigheten begära att leve-

Är leverantören en juridisk per- son, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med stöd av första stycket, får myndigheten begära att leveran-

7EUT L 300, 11.11.2008, s. 42 (Celex 32008F0841).

8EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

9EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

10EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

11EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

12EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

85

rantören visar att det inte finns

tören visar att det inte finns någon Prop. 2010/11:150

någon grund för uteslutning.

grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

11 kap.

En upphandlande myndighet får ställa krav på en lägsta nivå för anbudssökandes och anbuds- givares ekonomiska samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Dessa skall överensstämma med bestäm- melserna i 7–15 §§. Omfattningen av den information som avses i 6–15 §§ samt de lägsta nivåerna för den kapacitet som krävs för ett visst kontrakt skall ha samband med kontraktsföremålet och stå i proportion till detta.

De krav på kapacitet som ställs upp skall framgå av annonsen om upphandling.

2 §

En upphandlande myndighet får ställa krav på en lägsta nivå för anbudssökandes och anbuds- givares ekonomiska samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Dessa ska överensstämma med bestäm- melserna i 7–13 §§. Omfattningen av den information som avses i 7–13 §§ samt de lägsta nivåerna för den kapacitet som krävs för ett visst kontrakt ska ha samband med kontraktsföremålet och stå i proportion till detta.

De krav på kapacitet som ställs upp ska framgå av annonsen om upphandling.

15 kap.

2 §13

Vid offentlig upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser),

2 kap. (definitioner),

4 kap. 22 § (inköpscentraler),

5 kap. (ramavtal), utom såvitt avser 5 kap. 5 § beträffande kravet på minst tre leverantörer för sådana ramavtal som omfattas av 5 kap. 6 §,

6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),

6 kap. 7 § (miljömärken),

6 kap. 13 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

8 kap. 11 § (om någon annan än den upphandlande myndigheten ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet),

8 kap. 12 § (tillhandahållande

av kompletterande handlingar och upplysningar vid selektivt och förhandlat förfarande samt kon- kurrenspräglad dialog),

11 kap. 6 § (krav på registrering),

13 kap. (byggkoncessioner),

16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

18 kap. (tillsyn).

13 Senaste lydelse 2010:571.

86

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

Vidare tillämpas

bestämmel-

Vidare tillämpas bestämmel- Prop. 2010/11:150

serna om konkurrenspräglad dia-

serna om konkurrenspräglad dia-

log i 4 kap. 1 § tredje stycket, 4, 6

log i 4 kap. 1 § tredje stycket och

och 10–21 §§, 8 kap.

3 § första

10–21 §§, 8 kap. 3 § första stycket,

stycket, 5 och 10 §§ samt 11 kap.

5, 10 och 12 §§ samt 11 kap. 3 och

3 och 4 §§.

 

4 §§.

Vid offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B- tjänster) tillämpas även 6 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kon- traktet uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande myndighet får publicera annonser om upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

10 §14

Den upphandlande myndigheten ska vid förenklat förfarande och urvalsförfarande lämna ut kom- pletterande upplysningar om för- frågningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

19 §15

Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

Vid direktupphandling och vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 ska den upphandlande myndighet- en, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbuds- givarna om beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

16 kap.

7 §

 

2 §16

Avtalsspärr gäller inte

 

1. vid tilldelning

av kontrakt

1. vid tilldelning av kontrakt

som avses i 1 kap.

2 § andra

efter upphandling utan föregående

stycket 3 eller 4, om undantag har

annonsering med stöd av 4 kap.

beslutats med stöd av 15 kap. 22 §,

5–9 §§,

14Tidigare upphävd genom 2010:571.

15Senaste lydelse 2010:571.

16Senaste lydelse av tidigare 7 § 2010:571.

87

2. vid

tilldelning

av kontrakt

2. vid tilldelning av kontrakt på Prop. 2010/11:150

efter upphandling utan föregående

grund av ramavtal enligt

5 kap.

annonsering med stöd av 4 kap.

7 §, eller

 

5–9 §§,

 

 

 

 

 

3. vid tilldelning av kontrakt på

3. vid direktupphandling

enligt

grund av ramavtal

enligt

5 kap.

15 kap. 3 § andra stycket.

 

7 §, eller

 

 

 

 

 

4. vid

direktupphandling

enligt

 

 

15 kap. 3 § andra stycket.

1 §

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol an- söka om åtgärd enligt 5 eller 15 § (ansökan om överprövning).

14 §

Om den upphandlande myndig- heten under pågående överpröv- ning av en upphandling ingår ett

Överprövning

Allmänna bestämmelser om över- prövning

4 §17

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1.en upphandling, och

2.giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphand- lande myndighet och en leve- rantör.

6 §

Om den upphandlande myndig- heten har brutit mot de grund- läggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

Överprövning av en upp- handling får inte ske efter det att avtal har slutits mellan den upp- handlande myndigheten och en leverantör.

7 §18

Om den upphandlande myndig- heten under pågående överpröv- ning av en upphandling ingår ett

17Senaste lydelse av tidigare 1 § 2010:571.

18Senaste lydelse av tidigare 14 § 2010:571.

88

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphand- lande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.
När Högsta förvaltningsdom- stolen har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal

avtal i strid med 4, 6, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 15–17 §§.

avtal i strid

med 1, 3, 8,

9 eller Prop. 2010/11:150

10 §, ska rätten, på yrkande av

leverantören,

överpröva

avtalets

giltighet i enlighet med 13–15 §§.

9 §

8

§19

 

Om en ansökan om överpröv-

 

Om en ansökan om överpröv-

ning av en upphandling har gjorts,

ning av en upphandling har gjorts,

fortsätter avtalsspärr enligt 6 eller

fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller

8 § att gälla under handläggningen

3

§ att gälla under handläggningen

i förvaltningsrätten (förlängd av-

i

förvaltningsrätten

(förlängd

talsspärr).

avtalsspärr).

 

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid över- prövning av en upphandling

9 §

I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åt- gärden skulle medföra kan be- dömas vara större än skadan för leverantören.

10 §20

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 9 §, får den upphand- lande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 4 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.

När Högsta förvaltningsdom- stolen har fattat ett beslut enligt 4 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal

19Senaste lydelse av tidigare 9 § 2010:571.

20Senaste lydelse 2010:1495.

89

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtals- spärr i 1, 3 eller 8 §, ett interi- mistiskt beslut enligt 9 § eller tio- dagarsfristen i 10 § eller om av- talet har slutits före en under- rättelse om tilldelningsbeslut en- ligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.
14 §23
Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är uppfyllda.
En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före ut- gången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §.

inte ingås förrän tio dagar har gått

inte ingås förrän tio dagar har gått Prop. 2010/11:150

från beslutet om återförvisning.

från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

11 §21

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före ut- gången av sådan avtalsspärr som avses i 6 eller 8 §.

15 § 13 §22

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering

1. utan föregående annonsering

enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2

enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2

eller 5 §, 14 kap. 5 § eller 15 kap.

eller 5 §, 14 kap. 5 § eller 15 kap.

4 eller 6 §, eller

4 §, eller

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har följts som framgår av den paragrafen eller av det ramavtal som ligger till grund för det nya anbudsförfarandet och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med ett interimistiskt beslut enligt 4 §, bestämmelserna om avtals- spärr i 6, 8 eller 9 §, tiodagars- fristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

16 §

Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 15 § är uppfyllda.

21Senaste lydelse 2010:571.

22Senaste lydelse av tidigare 15 § 2010:571.

23Senaste lydelse av tidigare 16 § 2010:571.

90

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

17 §

 

 

15 §24

 

Prop. 2010/11:150

Bestämmelserna om ogiltighet i

Bestämmelserna om ogiltighet i

15 § ska inte tillämpas

13 § ska inte tillämpas

 

1. på avtal som har slutits av en

1. på avtal som har slutits av en

upphandlande myndighet med stöd

upphandlande myndighet med stöd

av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om

av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om

den

upphandlande myndigheten

den

upphandlande myndigheten

skickat en underrättelse om till-

skickat en underrättelse om till-

delningsbeslutet enligt 9 kap. 9 §

delningsbeslutet enligt 9 kap.

9 §

första stycket, samt iakttagit en

första stycket, samt iakttagit en

avtalsspärr enligt 6 §, eller

avtalsspärr enligt 1 §, eller

 

2. om en upphandlande myndig-

2. om en upphandlande myndig-

het

genom

förhandsinsyn enligt

het

genom

förhandsinsyn enligt

7 kap. 4 §

eller 15 kap. 5 a § har

7 kap. 4 §

eller 15 kap. 5 a §

har

meddelat sin avsikt att upphandla

meddelat sin avsikt att upphandla

och har iakttagit avtalsspärren vid

och har iakttagit avtalsspärren vid

förhandsinsyn enligt 8 §.

förhandsinsyn enligt 3 §.

 

Interimistiskt beslut vid överpröv- ning av ett avtals giltighet

16 §

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åt- gärden skulle medföra kan be- dömas vara större än skadan för leverantören.

21 §25

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 15 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

24Senaste lydelse av tidigare 17 § 2010:571.

25Senaste lydelse 2010:571.

91

17 kap.

1 §26

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

1. allmän förvaltningsdomstol i

1. allmän förvaltningsdomstol i

ett avgörande som har vunnit laga

ett avgörande som har vunnit laga

kraft fastställt att ett avtal får be-

kraft fastställt att ett avtal får be-

stå, trots att det har slutits i strid

stå, trots att det har slutits i strid

med bestämmelserna om avtals-

med bestämmelserna om avtals-

spärr i 16 kap. 6, 8 eller 9 §,

spärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i

2. allmän förvaltningsdomstol i

ett avgörande som har vunnit laga

ett avgörande som har vunnit laga

kraft fastställt att ett avtal får bestå

kraft fastställt att ett avtal får bestå

av tvingande hänsyn till ett all-

av tvingande hänsyn till ett all-

mänintresse enligt 16 kap. 16 §, eller

mänintresse enligt 16 kap. 14 §, eller

3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller, 15 kap. 4 eller 6 §.

7 §27

När en ansökan om upphand- lingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 18 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då samt- liga beslut med anledning av över- prövningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets gil- tighet inom de tidsfrister som an- ges i 16 kap. 18 §, ska ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

När en ansökan om upphand- lingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då samt- liga beslut med anledning av över- prövningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets gil- tighet inom de tidsfrister som an- ges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

1.Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

26Senaste lydelse 2010:571.

27Senaste lydelse 2010:571.

Prop. 2010/11:150

92

Bilaga 1 Prop. 2010/11:150

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

45

 

 

Bygg-

Omfattar:

 

 

 

verksamhet

– nybyggnad, renovering

 

45.1

 

Mark- och

och normal reparation

 

 

 

 

 

 

grundarbeten

 

 

 

45.11

Rivning av

Omfattar:

 

 

 

hus; mark-

– rivning och rasering av

 

 

 

arbeten

byggnader och

 

 

 

 

andra anläggningar

 

 

 

 

– röjning av byggplatser

 

 

 

 

– markarbeten: schakt-

 

 

 

 

ning, deponering, nivel-

 

 

 

 

lering av byggplatser,

 

 

 

 

dikesgrävning, bergrens-

 

 

 

 

ning, sprängning etc.

 

 

 

 

– iordningställande av

 

 

 

 

gruvarbetsplatser: av-

 

 

 

 

täckning samt annat

 

 

 

 

iordningställande av ägor

 

 

 

 

och platser som inne-

 

 

 

 

håller mineraler

 

 

 

 

Omfattar även:

 

 

 

 

– dränering av bygg-

 

 

 

 

platser

 

 

 

 

– dränering av jord-

 

 

 

 

bruks- eller skogsbruks-

 

 

 

 

mark

 

 

45.12

Markunder-

Omfattar:

 

 

 

sökning

– provborrning och tag-

 

 

 

 

ning av kärnprov för

byggande, för geofy-

 

siska, geologiska eller

 

liknande ändamål

 

Omfattar inte:

 

– borrning av källor för

 

produktion av råpetro-

 

leum eller naturgas, jfr

 

11.20

 

– brunnsborrning, jfr

 

45.25

 

– schaktsänkning, jfr

 

45.25

 

– spårning av olje- och

 

naturgasfält, utförande

93

 

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

av geofysiska, geologi-

 

 

 

 

ska och seismiska under-

 

45.2

 

Bygg- och

sökningar, jfr 74.20

 

 

 

 

 

 

anläggnings-

 

 

 

 

arbeten

 

 

 

45.21 Uppförande

Omfattar:

 

 

 

av hus och

– byggande av alla slags

 

 

 

andra bygg-

byggnader

 

 

 

nadsverk

– byggande av anlägg-

 

 

 

 

ningar inom väg- och

 

 

 

 

vattenbyggnad o.d.:

– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, via- dukter, tunnlar och tunnelbanor

– rörledningar för fjärr- transport, fjärrnät för el och telekommunikation

– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och tele- kommunikation samt därmed förknippade ar- beten

– montering och uppför- ande på plats av mon- teringsfärdiga byggnader

Omfattar inte:

– tjänster i anslutning till råpetroleum- och natur- gasutvinning, jfr 11.20

– uppförande av kom- pletta monteringsfärdiga byggnader av annat ma- terial än betong, jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28

– anläggning av stadion, simbassänger, idrotts- hallar, tennisbanor, golf- banor eller andra idrotts- anläggningar, exklusive uppförande av bygg- nader, jfr 45.23

– bygginstallationer, jfr 45.3

Prop. 2010/11:150

94

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

– slutbehandling av

 

 

 

 

byggnader, jfr 45.4

 

 

 

 

– arkitektverksamhet och

 

 

 

 

teknisk konsultverksam-

 

 

 

 

het, jfr 74.20

 

 

 

 

– projektledning för

 

 

 

 

byggande, jfr 74.20

 

 

45.22

Takarbeten

Omfattar:

 

 

 

 

– byggande av tak

 

 

 

 

– taktäckning

 

 

45.23

Anläggning

– impregnering

 

 

Omfattar:

 

 

 

av vägar,

– anläggning av vägar,

 

 

 

flygfält och

gator samt andra kör-

 

 

 

idrottsan-

och gångvägar

 

 

 

läggningar

– anläggning av järn-

 

 

 

 

vägar

 

 

 

 

– anläggning av start-

 

 

 

 

och landningsbanor på

 

 

 

 

flygfält

 

 

 

 

– anläggning av stadion,

 

 

 

 

simbassänger, idrotts-

 

 

 

 

hallar, tennisbanor, golf-

 

 

 

 

banor eller andra idrotts-

 

 

 

 

anläggningar, exklusive

 

 

 

 

uppförande av bygg-

 

 

 

 

nader

 

 

 

 

– målning av vägmar-

 

 

 

 

keringar och markeringar

 

 

 

 

på parkeringsplatser

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– förberedande mark-

 

 

 

 

arbeten, jfr 45.11

 

 

45.24

Vatten-

Omfattar:

 

 

 

byggnad

– anläggning av: vatten-

 

 

 

 

leder, hamn- och flod-

 

 

 

 

arbeten, småbåtshamnar

 

 

 

 

(marinor), slussar etc.

 

 

 

 

– dammar, diken o.d.

 

 

 

 

– muddring

 

 

45.25

Andra bygg-

– undervattensarbete

 

 

Omfattar:

 

 

 

och anlägg-

– bygg- eller anlägg-

 

 

 

ningsarbeten

ningsverksamhet som är

 

 

 

 

specialiserad inom något

 

 

 

 

för olika slags konstruk-

Prop. 2010/11:150

95

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

tioner gemensamt om-

 

 

 

 

råde och fordrar specia-

 

 

 

 

listkompetens eller spe-

 

 

 

 

cialutrustning:

 

 

 

 

– grundläggning

 

 

 

 

inklusive pålning

 

 

 

 

– borrning och byggande

 

 

 

 

av brunnar, schaktsänk-

 

 

 

 

ning

 

 

 

 

– uppförande av icke

 

 

 

 

egentillverkade

 

 

 

 

stålelement

 

 

 

 

– bockning av stål

 

 

 

 

– murning och stenlägg-

 

 

 

 

ning

 

 

 

 

– resning och nedmonte-

 

 

 

 

ring av byggnadsställ-

 

 

 

 

ningar och arbetsplatt-

 

 

 

 

formar, inklusive uthyr-

 

 

 

 

ning av byggnadsställ-

 

 

 

 

ningar och arbetsplatt-

 

 

 

 

formar

 

 

 

 

– uppförande av skor-

 

 

 

 

stenar och industriugnar

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– uthyrning av bygg-

 

 

 

 

nadsställningar utan res-

 

 

 

 

ning och nedmontering,

 

45.3

 

Bygg-

jfr 71.32

 

 

 

 

 

 

installationer

 

 

 

45.31

El-

Omfattar:

 

 

 

installationer

– installation i bygg-

 

 

 

 

nader och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av: elkablar och

 

 

 

 

elarmatur, telekommuni-

 

 

 

 

kationssystem, elvärme-

 

 

 

 

system, antenner, brand-

 

 

 

 

larm, tjuvlarm, hissar

 

 

 

 

och rulltrappor, åsk-

 

 

 

 

ledare etc.

 

 

45.32

Isolerings-

Omfattar:

 

 

 

arbeten

– installation i bygg-

 

 

 

 

nader och andra anlägg-

ningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

Prop. 2010/11:150

96

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– impregnering, jfr 45.22

 

 

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:

 

 

 

 

– installation i byggna-

 

 

 

 

der och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av: vattensystem

 

 

 

 

samt sanitetsutrustning,

 

 

 

 

gasarmaturer, värme-,

 

 

 

 

ventilations-, kyl- och

 

 

 

 

luftkonditioneringsutrust

 

 

 

 

ning inklusive ledningar,

 

 

 

 

sprinklersystem

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– installation av elvär-

 

 

 

 

mesystem, jfr 45.31

 

 

45.34

Andra bygg-

Omfattar:

 

 

 

installationer

– installation av belys-

 

 

 

 

nings- och signalsystem

 

 

 

 

till vägar, järnvägar,

 

 

 

 

flygfält och hamnar

 

 

 

 

– installation i byggna-

 

 

 

 

der och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av andra arma-

 

45.4

 

Slut-

turer och anordningar

 

 

 

 

 

 

behandling av

 

 

 

 

byggnader

 

 

 

45.41

Puts-, fasad-

Omfattar:

 

 

 

och stuckatur- – anbringande på bygg-

 

 

 

arbeten

nader och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av invändig eller

 

 

 

 

utvändig puts och stuck

 

 

 

 

inklusive närstående bas-

 

 

45.42

Byggnads-

material för putsning

 

 

Omfattar:

 

 

 

snickeri-

– installation av icke

 

 

 

arbeten

egentillverkade dörrar,

 

 

 

 

fönster, dörr- och fön-

sterkarmar, kök med fast inredning, trappor bu- tiksinredning o.d., av trä eller andra material

– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, vägg- beklädnader av trä och

Prop. 2010/11:150

97

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

 

flyttbara skiljeväggar

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– läggning av parkett och

 

 

 

 

andra golvbeläggningar

 

 

45.43

Golv- och

av trä, jfr 45.43

 

 

Omfattar:

 

 

 

väggbelägg-

– läggning, uppsättning

 

 

 

ningsarbeten

eller fastsättning i bygg-

 

 

 

 

nader och andra anlägg-

 

 

 

 

ningar av:

 

 

 

 

vägg- eller golvplattor av

 

 

 

 

keramiskt material, be-

 

 

 

 

tong eller huggen sten,

 

 

 

 

parkett och andra golv-

 

 

 

 

beläggningar av trä, mat-

 

 

 

 

tor samt golvbelägg-

 

 

 

 

ningar av linoleum, in-

 

 

 

 

klusive av gummi eller

 

 

 

 

plast, terrazzo-,

 

 

 

 

marmor-, granit- eller

 

 

 

 

skiffergolv eller –väggar,

 

 

45.44

Måleri- och

tapeter

 

 

Omfattar:

 

 

 

glasmästeri-

– invändig och utvändig

 

 

 

arbeten

målning av byggnader

 

 

 

 

– målning av anlägg-

 

 

 

 

ningar inom väg- och

 

 

 

 

vattenbyggnad o.d.

 

 

 

 

– installation av glas,

 

 

 

 

speglar etc.

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– installation av fönster,

 

 

45.45

Annan slut-

jfr 45.42

 

 

Omfattar:

 

 

 

behandling av

– installation av privata

 

 

 

byggnader

simbassänger

 

 

 

 

– rengöring med ånga,

 

 

 

 

blästring och liknande

 

 

 

 

behandling av fasader

 

 

 

 

– annan slutbehandling

 

 

 

 

av byggnader

 

 

 

 

Omfattar inte:

 

 

 

 

– invändig rengöring av

 

 

 

 

byggnader och andra

 

45.5

 

Uthyrning av

konstruktioner, jfr 74.70

 

 

 

Prop. 2010/11:150

98

 

 

 

NACE

 

Avdelning F

 

Byggentreprenader

Huvud-

Grupp

Under

Benämning

Anm.

grupp

grupp

 

 

 

 

 

 

bygg- och

 

 

 

 

anläggnings-

 

 

 

 

maskiner med

 

 

 

 

förare

Omfattar inte:

 

 

45.50 Uthyrning av

 

 

 

bygg- och

– uthyrning av bygg- och

 

 

 

anläggnings-

anläggningsmaskiner

 

 

 

maskiner med

samt -utrustning utan

 

 

 

förare

förare, jfr 71.32

Prop. 2010/11:150

99

Bilaga 2 Prop. 2010/11:150

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori Beskrivning

1Underhålls- och reparationstjänster

2Landtransport, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, även säkerhets- och kurir- transporter, med undantag av postbefordran

3Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

4Postbefordran på land, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, och i luften

5Telekommunikationstjänster

6Finansiella tjänster:

a)Försäkringstjänster

b)Bank- och investeringstjänster. Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.

7Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

8Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten

9Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10Marknads- och opinionsundersökningar

11Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

12Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade

tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur,

 

därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska

100

 

Kategori

Beskrivning

Prop. 2010/11:150

 

konsulttjänster, teknisk provning och analys

 

13Reklamtjänster

14Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

16Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

101

Bilaga 3 Prop. 2010/11:150

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori Beskrivning

17Hotell- och restaurangtjänster

18Järnvägstransport

19Sjötransport

20Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

21Juridiska tjänster

22Rekrytering och urval av personal, med undantag av an- ställningskontrakt

23Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säker- hetstransporter

24Undervisning och yrkesutbildning

25Hälsovård och socialtjänster

26Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

27Övriga tjänster, med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider

102

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1092) om Prop. 2010/11:150 upphandling inom områdena vatten, energi,

transporter och posttjänster

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster2

dels att 15 kap. 22 §, 16 kap. 4, 5 och 13 §§ samt bilagorna 1–3 ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1, 4, 13 och 16 §§ ska utgå, dels att nuvarande 16 kap. 1–3, 6–9 och 14–19 §§ ska betecknas

16 kap. 4, 5, 19, 1–3, 8, 7, 13–15, 17 och 18 §§,

dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 9 §, 10 kap. 1 §, 15 kap. 2 och 19 §§, de nya 16 kap. 2, 4, 7, 8, 13–15 och 17 §§, 16 kap. 10, 11 och 21 §§ samt 17 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 2, 3, 5–9, 15, 18 och 19 §§ ska sättas närmast före de nya 16 kap. 5, 19, 6, 1–3, 8, 13, 17 och 18 §§,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 3 a och 13 a §§, 15 kap. 10 § samt 16 kap. 6, 9 och 16 §§, samt närmast före 1 kap. 3 a och 13 a §§ samt 16 kap. 4, 9 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 16 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Allmänna bestämmelser om avtalsspärr”,

dels att det i lagen ska införas tre nya bilagor, 1–3, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §

Denna lag gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster enligt 4–10 §§. Lagen gäller också då en upphandlande enhet anordnar projekttävlingar. Vad som avses med upphandling och upp- handlande enhet framgår av 2 kap. 23 § respektive 20 §.

Endast 15 och 16 kap. tillämpas

Endast 15 kap. tillämpas i fråga

i fråga om upphandling som

om upphandling som

1. avser

tjänster

enligt bilaga 3

1. avser

tjänster

enligt bilaga 3

(B-tjänster),

 

(B-tjänster), eller

 

2. avser

andra

kontrakt, vars

2. avser

andra

kontrakt, vars

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samord- ning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76, Celex 32009L0081).

2Senaste lydelse av

15 kap. 22 § 2010:572

16 kap. 4 § 2010:572

16 kap. 5 § 2010:572

16 kap. 13 § 2010:572.

103

värde understiger de tröskelvärden

värde understiger de tröskelvärden Prop. 2010/11:150

som anges i lagen, eller

som anges i lagen.

 

 

 

3. omfattas av

sekretess eller

 

 

 

 

 

andra särskilda

begränsningar

 

 

 

 

 

med hänsyn till rikets säkerhet.

 

 

 

 

 

I fråga om upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2 (A-

tjänster) tillämpas inte 13 kap.

 

 

 

 

 

En upphandling som avser både

En upphandling som avser både

A-tjänster och B-tjänster skall

A-tjänster och B-tjänster ska anses

anses vara en upphandling av A-

vara en upphandling av A-tjänster

tjänster om värdet av A-tjänsterna

om värdet av A-tjänsterna över-

överstiger värdet av B-tjänsterna. I

stiger värdet av B-tjänsterna. I

annat fall skall upphandlingen i sin

annat fall ska upphandlingen i sin

helhet anses vara en upphandling

helhet anses vara en upphandling

av B- tjänster.

 

av B-tjänster.

 

 

 

 

 

 

Regeringen

tillkännager

i

 

 

Svensk författningssamling CPV-

 

 

referensnummer

 

för

byggentre-

 

 

prenadkontrakt samt CPC- och

 

 

CPV-referensnummer

för

A-

 

 

tjänster och B-tjänster.

 

 

 

 

Upphandling på försvars- och

 

 

 

säkerhetsområdet

 

 

 

 

 

 

3 a §

 

 

 

 

 

 

Denna lag gäller inte för upp-

 

 

handling som

 

 

 

 

 

 

1. omfattas av lagen (2011:00)

 

 

om upphandling på försvars- och

 

 

säkerhetsområdet, eller

 

 

 

 

2. är undantagen enligt 1 kap. 7,

 

 

8, 9 eller 10 § den lagen.

 

 

 

Undantag på grund av sekretess

 

 

13 a §

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

denna

lag

 

 

gäller inte för upphandling som

 

 

omfattas av sekretess.

 

 

4 kap.

2 §

En upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt utan föregående annonsering om

1. det vid ett förfarande med föregående annonsering inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

104

2. det gäller ett kontrakt som är avsett endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader och under förutsättning att det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldelning som i första hand har något sådant syfte,

3. det som skall upphandlas av

3. det

som

ska upphandlas av

tekniska eller konstnärliga skäl

tekniska

eller

konstnärliga skäl

eller på grund av ensamrätt kan

eller på grund av ensamrätt kan

fullgöras av endast en viss

fullgöras av endast en viss

leverantör,

leverantör,

 

4.det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering,

5.det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga leverantören, om

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidigare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande enheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,

6. det

gäller

kompletterande

6. det

 

gäller

 

kompletterande

byggentreprenader

eller

tjänster

byggentreprenader

 

eller

tjänster

som inte ingår i det ursprungliga

som inte ingår i det ursprungliga

projektet eller ingår i det ur-

projektet

eller

det

ursprungliga

sprungliga kontraktet, om

 

 

kontraktet, om

kompletteringarna

a) kompletteringarna på grund

på grund av oförutsedda omstän-

av

oförutsedda

omständigheter

digheter krävs för att kontraktet

krävs för att kontraktet skall kunna

ska kunna fullgöras, och under

fullgöras,

 

 

 

 

förutsättning att de ska utföras av

b) de

skall

utföras

av

den

den ursprungliga leverantören, och

ursprungliga leverantören,

 

 

om

 

 

 

 

 

 

 

c) de

inte utan

stora

tekniska

a) de

inte utan

stora

tekniska

eller

ekonomiska

olägenheter

för

eller

ekonomiska

olägenheter

för

den

upphandlande enheten

kan

den

upphandlande

enheten

kan

skiljas från det ursprungliga kon-

skiljas från det ursprungliga kon-

traktet, eller

 

 

 

 

traktet, eller

 

 

 

 

 

d) de

kan

avskiljas

och

är

b) de, även om de kan avskiljas,

absolut nödvändiga för att det ur-

är absolut nödvändiga för att det

sprungliga kontraktet skall kunna

ursprungliga kontraktet ska kunna

fullgöras,

 

 

 

 

fullgöras,

 

 

 

 

 

7. det gäller en ny byggentreprenad, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader under förutsättning

a)att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett öppet eller selektivt förfarande,

b)att arbetena tilldelas samma leverantör,

c)att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga

projektet,

 

d) att värdet av det nya kontrak-

d) att värdet av det nya kontrak-

tet ingått i beräkningen av värdet

tet ingått i beräkningen av värdet

Prop. 2010/11:150

105

av det ursprungliga projektet enligt

av det ursprungliga projektet enligt

bestämmelserna i 3 kap., samt

bestämmelserna i 3 kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas,

8.det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,

9.kontraktet grundar sig på ett ramavtal som upphandlats enligt denna

lag,

10.det är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger betydligt under det normala marknadspriset, eller

11.det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

9 kap.

 

9 §3

En upphandlande enhet ska

En upphandlande enhet ska

snarast möjligt skriftligen under-

snarast möjligt skriftligen under-

rätta anbudssökandena och an-

rätta anbudssökandena och an-

budsgivarna om de beslut som har

budsgivarna om de beslut som har

fattats om att sluta ett ramavtal

fattats om att sluta ett ramavtal

eller att tilldela ett kontrakt och om

eller att tilldela ett kontrakt och om

skälen för besluten. I under-

skälen för besluten. I under-

rättelsen ska enheten ange den

rättelsen ska enheten ange den

period under vilken avtal enligt

period under vilken avtal enligt

16 kap. 6 § inte får ingås (avtals-

16 kap. 1 § inte får ingås (avtals-

spärr).

spärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbuds- sökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande enhet beslutar att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

10 kap.

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet skall utesluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet

1 §

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad

3 Senaste lydelse 2010:572.

Prop. 2010/11:150

106

på grundval av artikel K 3 i för- brottslighet4,

Prop. 2010/11:150

draget om Europeiska unionen om

 

att göra deltagande i en kriminell

 

organisation i Europeiska unio-

 

nens medlemsstater till ett brott,

 

2.bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som

tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i5, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av

rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn6,

3.bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som

utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen7, eller

4.penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv

91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar8, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG9.

Är leverantören en juridisk

Är leverantören en juridisk

person, skall leverantören uteslutas

person, ska leverantören uteslutas

om en företrädare för den juridiska

om en företrädare för den juridiska

personen har dömts för brottet.

personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning

Om det finns grundad anledning

anta att en leverantör skall ute-

anta att en leverantör ska uteslutas

slutas med stöd av första stycket,

med stöd av första stycket, får

får myndigheten begära att leve-

myndigheten begära att leveran-

rantören visar att det inte finns

tören visar att det inte finns någon

någon grund för uteslutning.

grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

15 kap.

2 §10

Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna be- stämmelser),

2 kap. (definitioner),

4 kap. 4 § (inköpscentraler),

5 kap. (ramavtal),

6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),

6 kap. 7 § (miljömärken),

4EUT L 300, 11.11.2008, s. 42 (Celex 32008F0841).

5EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

6EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

7EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

8EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

9EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

10Senaste lydelse 2010:572.

107

Vid direktupphandling ska den upphandlande enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om be- slutet snarast möjligt.

– 6 kap. 14 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

8 kap. 12 § (om någon annan än den upphandlande enheten ska lämna ut förfrågningsunderlaget),

8 kap. 13 § (tillhandahållande

av kompletterande handlingar och upplysningar vid selektivt och för- handlat förfarande),

16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

18 kap. (tillsyn).

Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) tillämpas även 6 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

Ett särskilt kvalificeringssystem enligt 11 kap. 2 § får tillämpas vid användning av urvalsförfarande för tilldelning av kontrakt eller ramavtal enligt detta kapitel.

En upphandlande enhet får publicera annonser om upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

10 §11

Den upphandlande enheten ska vid förenklat förfarande och ur- valsförfarande lämna ut komplet- terande upplysningar om förfråg- ningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

19 §12

Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande enheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och an- budsgivarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och lämna sådana upp- lysningar som avses i 9 kap. 10 §.

Vid direktupphandling och vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 ska den upphandlande enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om be- slutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

11Tidigare upphävd genom 2010:572.

12Senaste lydelse 2010:572.

Prop. 2010/11:150

108

 

 

 

 

16 kap.

 

 

 

Prop. 2010/11:150

7 §

 

 

 

 

2 §13

 

 

 

 

Avtalsspärr gäller inte

 

 

 

 

 

 

 

1. vid

tilldelning

av

kontrakt

1. vid

tilldelning av

kontrakt

som avses i 1 kap.

2 §

andra

efter upphandling utan föregående

stycket 3, om undantag har be-

annonsering med stöd av 4 kap. 2

slutats med stöd av 15 kap. 22 §,

eller 3 §, eller

 

 

 

2. vid

tilldelning

av

kontrakt

2. vid

direktupphandling enligt

efter upphandling utan föregående

15 kap. 3 § andra stycket.

 

 

annonsering med stöd av 4 kap. 2

 

 

 

 

 

eller 3 §, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

3. vid

direktupphandling

enligt

 

 

 

 

 

15 kap. 3 § andra stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överprövning

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna bestämmelser om över-

 

 

 

 

 

prövning

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

4 §14

 

 

 

 

En leverantör som anser sig ha

Efter ansökan av en leverantör

lidit eller kunna komma att lida

som anser sig ha lidit eller kunna

skada får i en framställning till

komma att lida skada får allmän

allmän

förvaltningsdomstol an-

förvaltningsdomstol överpröva

söka om åtgärd enligt 5 eller 15 §

1. en upphandling, och

 

 

(ansökan om överprövning).

 

2. giltigheten av ett avtal som

 

 

 

 

 

har slutits mellan en upphand-

 

 

 

 

 

lande enhet och en leverantör.

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om den upphandlande enheten

 

 

 

 

 

har brutit mot de grundläggande

 

 

 

 

 

principerna i

1 kap. 24 §

eller

 

 

 

 

 

någon annan bestämmelse i denna

 

 

 

 

 

lag och detta har medfört att

 

 

 

 

 

leverantören har lidit eller kan

 

 

 

 

 

komma att lida skada, ska rätten

 

 

 

 

 

besluta

att

upphandlingen

ska

 

 

 

 

 

göras om eller att den får avslutas

 

 

 

 

 

först sedan rättelse har gjorts.

 

 

 

 

 

 

Överprövning av en upp-

 

 

 

 

 

handling får inte ske efter det att

 

 

 

 

 

avtal har slutits mellan den

 

 

 

 

 

upphandlande

enheten

och

en

 

 

 

 

 

leverantör.

 

 

 

13Senaste lydelse av tidigare 7 § 2010:572.

14Senaste lydelse av tidigare 1 § 2010:572.

109

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphand- lande enheten inte ingå avtal förr- än tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.

14 §

Om den upphandlande enheten under pågående överprövning av en upphandling ingår ett avtal i strid med 4, 6, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i en- lighet med 15–17 §§.

7 §15

Prop. 2010/11:150

Om den upphandlande enheten

under

pågående överprövning av

en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i en- lighet med 13–15 §§.

9 §

 

8 §16

 

Om en ansökan om över-

Om en ansökan om över-

prövning av en upphandling har

prövning av en upphandling har

gjorts, fortsätter

avtalsspärr enligt

gjorts, fortsätter

avtalsspärr enligt

6 eller 8 § att gälla under hand-

1 eller 3 § att gälla under hand-

läggningen i

förvaltningsrätten

läggningen i

förvaltningsrätten

(förlängd avtalsspärr).

(förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid över- prövning av en upphandling

9 §

I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten be- sluta att den upphandlande en- heten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åt- gärden skulle medföra kan be- dömas vara större än skadan för leverantören.

10 §17

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 9 §, får den upphand- lande enheten inte ingå avtal förr- än tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 4 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.

15Senaste lydelse av tidigare 14 § 2010:572.

16Senaste lydelse av tidigare 9 § 2010:572.

17Senaste lydelse 2010:1496.

110

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före ut- gången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §.
13 §19
Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand- lande enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 § eller 15 kap. 4 §.
Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtals- spärr i 1, 3 eller 8 §, ett interim- istiskt beslut enligt 9 § eller tio- dagarsfristen i 10 § eller om av- talet har slutits före en under- rättelse om tilldelningsbeslut en- ligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För ogiltighet i så- dana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i 1 kap. 24 § eller någon annan bestäm- melse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leveran- tören har lidit eller kan komma att lida skada.
14 §20
Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att

När

Högsta

förvaltningsdom-

När

Högsta

förvaltningsdom- Prop. 2010/11:150

stolen

har fattat

ett beslut enligt

stolen

har fattat

ett beslut enligt

4 § och beslutat att återförvisa

9 § och beslutat att återförvisa

målet till lägre instans, får avtal

målet till lägre instans, får avtal

inte ingås förrän tio dagar har gått

inte ingås förrän tio dagar har gått

från beslutet om återförvisning.

från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

11 §18

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före ut- gången av sådan avtalsspärr som avses i 6 eller 8 §.

15 §

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand- lande enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 § eller 15 kap. 4 eller 6 §.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med ett interimistiskt beslut enligt 4 §, bestämmelserna om avtals- spärr i 6, 8 eller 9 § eller tio- dagarsfristen i 10 § eller om av- talet har slutits före en under- rättelse om tilldelningsbeslut en- ligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För ogiltighet i så- dana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i 1 kap. 24 § eller någon annan bestäm- melse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leveran- tören har lidit eller kan komma att lida skada.

16 §

Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att

18Senaste lydelse 2010:572.

19Senaste lydelse av tidigare 15 § 2010:572.

20Senaste lydelse av tidigare 16 § 2010:572.

111

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har

förutsättningarna

för

ogiltighet

förutsättningarna

för

ogiltighet Prop. 2010/11:150

enligt 15 § är uppfyllda.

 

enligt 13 § är uppfyllda.

 

17 §

 

 

 

 

15 §21

 

 

 

 

Bestämmelserna om ogiltighet i

Bestämmelserna om ogiltighet i

15 § ska inte tillämpas om en upp-

13 § ska inte tillämpas om en upp-

handlande enhet genom förhands-

handlande enhet genom förhands-

insyn

enligt

7 kap.

7 § eller

insyn

enligt

7 kap.

7 § eller

15 kap. 5 a § har meddelat sin av-

15 kap. 5 a § har meddelat sin av-

sikt att upphandla och har iakttagit

sikt att upphandla och har iakttagit

avtalsspärren

vid

förhandsinsyn

avtalsspärren

vid

förhandsinsyn

enligt 8 §.