Regeringens proposition 2010/11:135

Investeringsfondsfrågor

Prop.

 

2010/11:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentet och rådet antog den 13 juli 2009 direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra direktivet.

Direktivet, som ersätter ett äldre direktiv på området, innehåller regler för värdepappersfonder och fondbolag. De nya reglerna i direktivet syftar framför allt till att möjliggöra effektivisering av fondverksamhet och att underlätta gränsöverskridande verksamhet. Förändringarna innebär att det blir möjligt för svenska fondbolag att förvalta värdepappersfonder i andra länder inom EES och för utländska bolag att förvalta svenska värdepappersfonder. Det införs regler för gränsöverskridande fusion av värdepappersfonder och processen för att marknadsföra värdepappers- fonder i andra länder inom EES förenklas. Vidare ändras placeringsreglerna så att alla medel i en värdepappersfond får placeras i en annan värdepappersfond. Informationen till investerare fullharmoniseras i syfte att göra den mer konsumentvänlig.

I propositionen föreslås också vissa andra ändringar än de som är direkt motiverade av direktivet. Dessa förslag syftar främst till att möjliggöra effektivisering av svensk fondverksamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

8

2

Lagtext

..............................................................................................

9

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel

 

 

 

med finansiella instrument .................................................

9

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets

tjänster..............................................................................

10

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

investeringsfonder............................................................

12

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse ...................................................

83

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar............................

84

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

värdepappersmarknaden...................................................

85

2.7

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ......

89

2.8Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043)......................................................................

91

3

Ärendet och dess beredning............................................................

92

4

Bakgrund ........................................................................................

94

 

4.1

UCITS IV-direktivet ........................................................

94

 

4.2

Kommissionens genomförandebestämmelser ..................

95

 

4.3

Den svenska fondlagstiftningen .......................................

96

5

Gränsöverskridande fondförvaltning (förvaltningsbolagspass) ......

98

 

5.1

Gällande rätt.....................................................................

98

 

5.2

Nya regler i UCITS IV-direktivet ....................................

98

5.2.1Ett förvaltningsbolagspass för fondförvaltning

introduceras.....................................................

98

5.2.2Godkännande av förvaltningsbolaget som

förvaltare av ett fondföretag i ett annat land ...99

 

5.2.3

Förvaltningsbolaget följer bestämmelser i

 

 

 

hemlandet som avser organisatoriska krav

 

 

 

m.m. ...........................................................100

 

5.2.4

Förvaltningsbolaget följer bestämmelser i

 

 

 

värdlandet som avser fondföretagets bildande

 

 

och drift.........................................................

100

5.3

Definitionen av fondföretags hemland...........................

101

5.4Svenska bolags (fondbolags) förvaltning av utländska

fonder (fondföretag).......................................................

102

5.4.1Underrättelse om den gränsöverskridande

verksamheten ................................................

102

5.4.2Intyg som ska utfärdas av Finans-

inspektionen ..................................................

103

5.4.3Tillämpliga bestämmelser och tillsyn när ett

fondbolag förvaltar ett fondföretag ...............

105

5.5Förvaltningsbolags förvaltning av värdepappersfonder .108

Prop. 2010/11:135

2

5.5.1

Underrättelse till Finansinspektionen om

Prop. 2010/11:135

 

gränsöverskridande verksamhet....................

108

5.5.2Godkännande av förvaltningsbolag som

förvaltare av en värdepappersfond................

109

5.5.3Åtgärder som förvaltningsbolaget ska vidta i

Sverige..........................................................

112

5.5.4Tillämpliga bestämmelser för

förvaltningsbolagets verksamhet i Sverige... 113

5.5.5Finansinspektionens tillsyn över

 

 

förvaltningsbolag..........................................

115

 

5.5.6

Finansinspektionens möjligheter att ingripa

 

 

 

mot ett förvaltningsbolag som förvaltar en

 

 

 

värdepappersfond .........................................

116

5.6

Avtal mellan förvaringsinstitutet och det bolag som

 

 

förvaltar en investeringsfond.........................................

118

5.7Nya generella bestämmelser för fondbolagens

 

verksamhet ....................................................................

121

6 Gränsöverskridande marknadsföring ...........................................

126

6.1

Gällande rätt ..................................................................

126

6.2

Nya regler i UCITS IV-direktivet..................................

126

6.3

Förfarande vid marknadsföring av

 

 

värdepappersfondandelar i ett annat land inom EES.....

126

6.4Förfarande vid marknadsföring av andelar i fondföretag

i Sverige.........................................................................

128

6.5Underrättelse- respektive tillståndspliktens inträde vid

 

marknadsföring av andelar i fondföretag.......................

130

7 Faktablad......................................................................................

137

7.1

Gällande rätt ..................................................................

137

7.2

Nya regler i UCITS IV-direktivet..................................

137

7.3

Faktabladets innehåll och form .....................................

137

7.4

Fondbolagets ansvar för faktablad.................................

139

7.5Tillhandahållande av faktablad och informations-

 

broschyr

.........................................................................

139

8 Matarfonder och mottagarfonder .................................................

143

8.1

Gällande rätt ..................................................................

143

8.2

Nya regler ..................................i UCITS IV-direktivet

143

 

8.2.1 ......................................................

Bakgrund

143

 

8.2.2

Sammanfattning av direktivets bestäm -

 

 

...........................................................

melser

144

8.3

Placeringsregler ...................................för matarfonder

145

 

8.3.1 ......

Begreppen matarfond och mottagarfond

145

 

8.3.2

Placering av medel i en mottagarfond och

 

 

.............................

kompletterande tillgångar

145

 

8.3.3

Exponeringar som hänför sig till

 

 

..........................................

derivatinstrument

147

8.4

Bestämmelser .......................avseende mottagarfonden

148

 

8.4.1

Undantag från skyldighet att anmäla

 

 

.............................................

marknadsföring

148

3

8.4.2Möjlighet att stänga en mottagarfond för nya

investerare .....................................................

149

8.4.3Underrättelse till Finansinspektionen om de

 

 

matarfonder vars medel placeras i en

 

 

 

mottagarfond .................................................

150

8.5

Tillståndskrav.................................................................

151

 

8.5.1

Tillstånd genom godkännande av

 

 

 

fondbestämmelserna för matarfonden ...........

151

 

8.5.2

Ansökningshandlingar...................................

151

 

8.5.3

Finansinspektionens prövning.......................

153

 

8.5.4

Information till fondandelsägarna .................

154

8.6

Avgifter och ersättningar................................................

156

8.7Fondbolagets för matarfonden ansvar gentemot sina

andelsägare.....................................................................

157

8.8Information till fondbolaget för matarfonden och

 

samordning mellan fonderna..........................................

157

8.9

Förvaringsinstituten .......................................................

161

 

8.9.1

Informationsutbyte och samordning mellan

 

 

 

förvaringsinstituten .......................................

161

8.9.2Förvaringsinstitutets rapportering om fel och

 

 

försummelser i förvaltningen av mottagar-

 

 

 

fonden ...........................................................

163

8.10

Revisorerna ....................................................................

164

 

8.10.1

Särskilda krav avseende revisionen av

 

 

 

matarfonden ..................................................

164

 

8.10.2

Informationsutbyte och samordning mellan

 

 

 

revisorerna.....................................................

166

8.11

Market timing.................................................................

168

8.12Senareläggning av försäljning och inlösen av fond-

andelar............................................................................

169

8.13Informationsmaterial om matarfonden och mottagar-

fonden ............................................................................

170

8.14Finansinspektionens underrättelseskyldighet

beträffande ingripanden .................................................

172

8.15Följder av att mottagarfonden eller mottagarfond-

företaget upplöses ..........................................................

174

8.15.1Upplösning av matarfonden eller tillstånd

till ny placeringsinriktning ............................

174

8.15.2Överföring och förvaltning av medel som

tillfaller matarfonden.....................................

177

8.15.3 Tidpunkt för upplösning av en mottagarfond 179

8.16Följder av att mottagarfonden eller mottagarfond-

företaget fusioneras eller delas.......................................

180

8.16.1Upplösning av matarfonden eller tillstånd

till ny placeringsinriktning ............................

180

8.16.2Inlösen av matarfondens andelar i

mottagarfonden .............................................

184

8.16.3Överföring och förvaltning av medel som

tillfaller matarfonden.....................................

186

8.16.4Tidpunkt för fusion eller delning av en

mottagarfond .................................................

187

Prop. 2010/11:135

4

8.17

Specialfonder som matarfonder.....................................

187

9 Fusioner........................................................................................

 

 

192

9.1

Gällande rätt ..................................................................

192

9.2

Nya regler i UCITS IV-direktivet..................................

193

 

9.2.1

Bakgrund ......................................................

193

 

9.2.2

Sammanfattning av UCITS IV-direktivets

 

 

 

bestämmelser ................................................

194

9.3

Tillåtna typer av fusioner...............................................

195

9.4

Utgångspunkter för regleringen.....................................

197

9.5

Fusionsvederlag.............................................................

199

9.6

Ansökan om tillstånd till fusion.....................................

200

 

9.6.1

Fusionsplan...................................................

200

 

9.6.2

Utlåtande av förvaringsinstitut .....................

201

 

9.6.3

Revisorsgranskning ......................................

202

 

9.6.4

Information till fondandelsägare...................

203

 

9.6.5

Ansökan om tillstånd till fusion....................

207

 

9.6.6

Bedömning av informationen till

 

 

 

fondandelsägarna..........................................

209

 

9.6.7

Tillstånd till fusion .......................................

212

9.7

Fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion .................

214

9.8Senareläggning av försäljning och inlösen av fond-

 

andelar ...........................................................................

215

9.9

Kostnader i samband med en fusion..............................

216

9.10

Fusionens rättsverkningar..............................................

217

9.11

Ogiltighet.......................................................................

219

9.12

Underrättelse och offentliggörande ...............................

220

9.13Underrättelse om överföringen av tillgångar och

 

skulder ...........................................................................

220

9.14

Undantag från vissa begränsningsregler i 5 kap. LIF ....

221

9.15

Fusioner av specialfonder..............................................

222

10 Ägarprövning i fondbolag............................................................

224

10.1

Gällande rätt ..................................................................

224

10.2

Nya regler i UCITS IV-direktivet..................................

224

10.3

Ändrade bestämmelser om ägarprövning i fondbolag...

224

11 Tillsyn, kontroll- och ingripandemöjligheter, m.m. .....................

227

11.1

Gällande rätt ..................................................................

227

11.2

Nya regler i UCITS IV-direktivet..................................

227

11.3Den svenska regleringens överensstämmelse med

UCITS IV-direktivet......................................................

228

11.4Finansinspektionens möjligheter att ingripa mot ett

 

fondföretag som åsidosätter sina skyldigheter enligt

 

 

UCITS IV-direktivet......................................................

229

11.5

Samarbete mellan behöriga myndigheter ......................

230

12 Hantering av klagomål och tvistlösning.......................................

233

12.1

Nya regler i UCITS IV-direktivet..................................

233

12.2

Den svenska regleringen................................................

233

 

12.2.1

Tvistlösning utanför domstol........................

233

 

12.2.2

Prövning i domstol .......................................

233

 

12.2.3

Finansinspektionen och klagomålshantering 234

Prop. 2010/11:135

5

12.3Den svenska regleringens överensstämmelse med

 

UCITS IV-direktivet ......................................................

234

13 Ändringar i fondbestämmelser och information till fondandels-

 

ägare vid förvaltarregistrering ......................................................

236

13.1

Godkännande av fondbestämmelser...............................

236

 

13.1.1

Gällande rätt..................................................

236

 

13.1.2

Ändring av fondbestämmelser ......................

237

 

13.1.3

Handläggningstid för ärenden som avser

 

 

 

fondbestämmelser .........................................

246

 

13.1.4

Undantag från vissa begränsningsregler i

 

 

 

5 kap. LIF......................................................

246

13.2Information till andelsägare med förvaltarregistrerade

fondandelar ....................................................................

247

13.2.1Andelsägarregister och förvaltarregistrering.247

 

13.2.2

Vidarebefordran av information....................

248

14 Övriga frågor ................................................................................

 

250

14.1

Andelsklasser i investeringsfonder.................................

250

14.2

Handel med fondandelar på sekundärmarknaden ..........

254

14.3Utfärdande av fondandelar innan betalning tillförts

fonden ............................................................................

256

14.4Senareläggning av försäljning och inlösen av fond-

 

andelar i vissa fall ..........................................................

258

14.5

Fondbolags utförande av uppgifter på uppdrag..............

262

14.6

Uppdragsavtal som avser distribution av fondandelar ...

263

14.7

Avveckling av fond i vissa fall.......................................

265

14.8

Delning av en investeringsfond......................................

266

14.9

Hantering av stora kapitalflöden ....................................

268

15 Ändringar i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora

 

exponeringar .................................................................................

271

16 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................

274

16.1

Ikraftträdande.................................................................

274

16.2Fondföretag som inte omfattas av UCITS IV-direktivet

 

och som marknadsför andelar i företaget i Sverige........

274

16.3

Särskild övergångsbestämmelse gällande faktablad ......

275

16.4Särskild övergångsbestämmelse beträffande special-

 

 

fonder som liknar matarfonder.......................................

276

17

Ekonomiska konsekvenser............................................................

277

 

17.1

Konsekvenser för företagen ...........................................

277

 

17.2

Konsekvenser för investerare.........................................

278

 

17.3

Konsekvenser för Finansinspektionen ...........................

279

 

17.4

Konsekvenser för den svenska fondmarknaden .............

279

 

17.5

Övriga konsekvenser......................................................

280

18

Författningskommentar.................................................................

281

18.1Förslaget till lagen om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument..................................

281

18.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:562) om

elektronisk handel och andra informationssamhällets

 

tjänster............................................................................

281

Prop. 2010/11:135

6

Prop. 2010/11:135

7

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2010/11:135

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2.lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

3.lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

4.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5.lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

6.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

8.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

8

2

Lagtext

Prop. 2010/11:135

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

16 §1

Ett moderföretag till ett fondbolag behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en investeringsfond som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, om bolaget utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

Första

 

stycket

ska

också

Första

stycket

ska

också

tillämpas på moderföretag till ett

tillämpas på moderföretag till ett

sådant

förvaltningsbolag

som

sådant

förvaltningsbolag

som

avses i 1 kap. 6 § första stycket

avses i 1 kap. 6 § första stycket

lagen

om

investeringsfonder, i

lagen

om investeringsfonder, i

fråga om aktier som bolaget

fråga om aktier som bolaget

förvaltar

 

i

enlighet

med

förvaltar

i

enlighet

med

bestämmelserna

i rådets direktiv

bestämmelserna

 

 

i

85/611/EEG av den 20 december

Europaparlamentets

och

rådets

1985 om samordning av lagar och

direktiv 2009/65/EG av den 13 juli

andra

författningar

som

avser

2009 om samordning av lagar och

företag för kollektiva investeringar

andra

författningar

som

avser

i

överlåtbara

värdepapper

företag för kollektiva investeringar

(fondföretag),

senast

ändrat

i

överlåtbara

 

värdepapper

genom

Europaparlamentets och

(fondföretag)2. Detsamma gäller

rådets

direktiv

2008/18/EG.

aktier som förvaltas av ett

Detsamma

gäller

aktier

som

motsvarande

förvaltningsbolag

förvaltas

 

av

ett

motsvarande

som inte har säte i en stat inom

förvaltningsbolag som inte har säte

EES.

 

 

 

 

 

i en stat inom EES.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

1Senaste lydelse 2009:352.

2EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

9

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §3 Bestämmelserna i 3–5 §§ är inte tillämpliga på

1.tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,

2.utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekonomiska föreningar som enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

3.reklam för fondandelar enligt

artikel 44.2 i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG,

4. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG, och avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

3. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG4, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG5, och avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring6, senast ändrat genom Europaparlamentets och

3Senaste lydelse 2009:359.

4EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049).

5EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036).

6EGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083).

Prop. 2010/11:135

10

direktiv 2008/19/EG,

5. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2 i rådets direktiv 92/49/EEG,

6. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,

7. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

8. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

rådets direktiv 2008/19/EG7,

Prop. 2010/11:135

4. sådana krav för obligatoriska

skadeförsäkringar som avses i

artikel 30.2 i rådets direktiv

92/49/EEG,

 

5. avtalsförpliktelser

vid

konsumentavtal,

6. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

7. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

7 EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).

11

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

Prop. 2010/11:135

 

investeringsfonder

 

Härigenom föreskrivs8 i fråga om lagen (2004:46) om

 

investeringsfonder

 

dels att nuvarande 6 kap. 3 § ska betecknas 6 kap. 4 § och 8 kap. 2 §

 

ska betecknas 8 kap. 26 § samt att rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska sättas närmast före 6 kap. 4 §,

dels att 1 kap. 1 och 4–10 §§, 2 kap. 1, 2 och 12–17 §§, 4 kap. 4, 5, 7– 13, 15, 16 och 20 §§, 5 kap. 20 och 24 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 4–6 §§, 11 kap. 1–4 och 7 §§, 12 kap. 5, 15 och 17 §§ och 13 kap. 1 §, rubriken till 8 kap. samt rubrikerna närmast före 2 kap. 17 § och 10 kap. 5 §, ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., 46 nya paragrafer, 1 kap. 1 a och 6 a–6 d §§, 2 kap. 15 a–15 c, 17 a och 17 b §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 9 a , 9 b, 10 a, 13 a, 13 b och 16 a §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 2–25 §§, 11 kap. 3 a §, 12 kap. 4 a och 17 a §§ och 13 kap. 2 §, samt närmast före 2 kap. 17 b § och 8 kap. 1–3, 5, 6, 8, 9, 11–14, 16, 17, 24 och 25 §§, nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 8 kap. 26 § ska införas en rubrik som ska lyda

”Ombildningsförbud”.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

 

1 §9

I denna lag förstås med

I denna lag betyder

1.behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2.derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. egna medel: detsamma som i artikel 1a.15 i rådets direktiv

85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värde-

8Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32, Celex 32009L0065), kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag (EUT L 176, 10.7.2010, s. 42, Celex 32010L0043) och kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälnings- förfarande (EUT L 176, 10.7.2010, s. 28, Celex 32010L0044).

9Senaste lydelse 2008:282.

12

(fondföretag), senast ändrat papper (fondföretag)10, Prop. 2010/11:135 genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2005/1/EG,

5.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

6.finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

7.fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

8.fondföretag: ett utländskt företag

a)som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b)som tillämpar principen om riskspridning, och

c)vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland:

 

9. fondföretags hemland: det

a) om fondföretaget är bildat på

land där fondföretaget har fått

kontraktsrättslig grund,

det

land

sådant tillstånd som avses i 8 a,

där förvaltningsbolaget

har

sitt

 

säte,

 

 

 

b) om fondföretaget är bildat på

 

associationsrättslig grund,

det

 

land där bolaget har sitt säte,

 

 

10. fondverksamhet: förvaltning

av en investeringsfond, försäljning

och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för

11. företagsgrupp:

grupp för

sammanställd

redovisning

enligt

sammanställd

redovisning

enligt

rådets sjunde direktiv 83/349/EEG

rådets sjunde direktiv 83/349/EEG

av den 13 juni 1983 grundat på

av den 13 juni 1983 grundat på

artikel 54.3 g i fördraget om

artikel 54.3 g i fördraget om

sammanställd

redovisning,

senast

sammanställd

 

redovisning11,

ändrat

genom

rådets direktiv

senast

ändrat

 

genom

2006/99/EG, eller grupp som

Europaparlamentets

och

rådets

enligt

erkända

internationella

direktiv 2009/49/EG12, eller grupp

redovisningsregler

ska

lämna

som enligt erkända internationella

motsvarande redovisning,

 

redovisningsregler

ska

lämna

 

 

 

 

 

motsvarande redovisning,

 

12.förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

13.förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,

10EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

11EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349).

12EUT L 164, 26.6.2009, s. 42 (Celex 32009L0049).

13

14.förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

15.investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond,

16. kvalificerat

innehav:

ett

16. kvalificerat

innehav:

 

ett

direkt eller indirekt ägande i ett

direkt

eller

indirekt

ägande

i

ett

företag,

 

om

innehavet

företag, om innehavet beräknat på

representerar 10 procent eller mer

det sätt som anges i 1

a

§

av kapitalet eller av samtliga röster

representerar 10 procent eller mer

eller

annars

 

möjliggör

ett

av kapitalet eller av samtliga röster

väsentligt

inflytande

över

eller

annars

möjliggör

 

ett

ledningen av företaget,

 

väsentligt

inflytande

 

över

 

 

 

 

 

ledningen av företaget,

 

 

 

 

 

 

 

 

17. matarfond:

 

en

värde-

 

 

 

 

 

pappersfond vars medel placeras i

 

 

 

 

 

enlighet med tillstånd enligt 5 a

 

 

 

 

 

kap. 6 §,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. matarfondföretag: ett

fond-

 

 

 

 

 

företag som i sitt hemland har

 

 

 

 

 

sådant tillstånd som avses i artikel

 

 

 

 

 

58

i

Europaparlamentets

och

 

 

 

 

 

rådets direktiv 2009/65/EG,

 

 

 

 

 

 

 

 

19. mottagarfond:

en

värde-

 

 

 

 

 

pappersfond som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) har minst en matarfond eller

 

 

 

 

 

ett

matarfondföretag bland

sina

 

 

 

 

 

andelsägare,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) inte är en matarfond, och

 

 

 

 

 

 

c) vars medel inte placeras i en

 

 

 

 

 

matarfond

eller

 

ett

matar-

 

 

 

 

 

fondföretag,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. mottagarfondföretag:

 

 

ett

 

 

 

 

 

fondföretag som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) i

sitt

hemland

har

sådant

 

 

 

 

 

tillstånd som avses i artikel 5 i

 

 

 

 

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

 

 

 

 

direktiv 2009/65/EG,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) har minst en matarfond eller

 

 

 

 

 

ett

matarfondföretag bland

sina

 

 

 

 

 

andelsägare,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) inte är ett matarfondföretag,

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) inte placerar

medel

 

i

en

 

 

 

 

 

matarfond

eller

 

ett

matar-

 

 

 

 

 

fondföretag,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. reglerad

 

marknad:

 

 

 

 

 

detsamma som i 1 kap. 5 § 20

 

 

 

 

 

lagen (2007:528) om värde-

17. penningmarknadsinstrument:

pappersmarknaden,

 

 

 

 

22. penningmarknadsinstrument:

statsskuldväxlar,

bankcertifikat

statsskuldväxlar,

 

bankcertifikat

Prop. 2010/11:135

14

samt

sådana

andra

finansiella

samt

sådana

andra

finansiella Prop. 2010/11:135

instrument som normalt omsätts på

instrument som normalt omsätts på

penningmarknaden, är likvida och

penningmarknaden, är likvida och

har ett värde som vid varje

har ett värde som vid varje

tidpunkt exakt kan fastställas,

 

tidpunkt exakt kan fastställas,

 

18. specialfond:

en

fond

vars

23. specialfond:

en

fond

vars

andelar kan lösas in på begäran av

andelar kan lösas in på begäran av

andelsägare och som består av

andelsägare och som består av

finansiella

tillgångar,

om

den

finansiella

tillgångar,

om

den

bildats genom kapitaltillskott från

bildats genom kapitaltillskott från

allmänheten eller från en särskilt

allmänheten eller från en särskilt

angiven

och

avgränsad

krets

angiven

och

avgränsad

krets

investerare och ägs av dem som

investerare och ägs av dem som

skjutit till kapital samt förvaltas

skjutit till kapital samt förvaltas

enligt bestämmelserna i 6 kap.,

enligt bestämmelserna i 6 kap.,

19. startkapital: detsamma som i

24. startkapital: detsamma som i

artikel 1a.14 i rådets direktiv

artikel 2.1 k i Europaparlamentets

85/611/EEG,

 

 

 

 

och rådets direktiv 2009/65/EG,

20. värdepappersfond: en

fond

25. värdepappersfond: en

fond

vars andelar kan lösas in på

vars andelar kan lösas in på

begäran av andelsägare och som

begäran av andelsägare och som

består av finansiella tillgångar, om

består av finansiella tillgångar, om

den

bildats

genom

kapitaltillskott

den

bildats genom

kapitaltillskott

från allmänheten och ägs av dem

från allmänheten och ägs av dem

som skjutit till kapital samt

som skjutit till kapital samt

förvaltas

enligt

bestämmelserna i

förvaltas enligt

bestämmelserna i

5 kap., och

 

 

 

 

 

5 kap. eller 5 a kap., och

 

21. överlåtbart värdepapper:

26. överlåtbart värdepapper:

a)aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,

b)obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c)värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

1 a §

 

Vid bedömningen av om ett

 

innehav utgör ett kvalificerat

 

innehav enligt 1 § första stycket 16

 

ska följande bestämmelser i 4 kap.

15

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

2 § första stycket 1 om depåbevis,

4 § första stycket, andra stycket 1–8 samt tredje och femte styckena om beräkning av innehavet,

5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,

12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

13 § om aktier som ingår i handelslager,

14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter

om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden, och

om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Aktier som ett värdepappers- institut som avses i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepappersmarknaden eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 5 § 17 samma lag och som driver finansieringsrörelse, innehar

till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1.rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2.aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.

Tredje stycket ska tillämpas även på aktier som innehas under motsvarande förutsättningar av ett

Prop. 2010/11:135

16

– 2 kap. 1 § 2, 5 och 6, 2 § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 §, samt 17 och 17 b–21 §§,
– 8 kap. 24 och 25 §§,

utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

4 §13

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och att utföra visst arbete eller vissa funktioner på uppdrag av ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag.

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

5 §14

Tillstånd för fondverksamhet som avser specialfonder får ges av Finansinspektionen även till värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som har tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden.

För sådan fondverksamhet som avses i första stycket ska följande bestämmelser tillämpas:

– 2 kap. 1 § 2, 5 och 6, 2 § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 §, 17–20 §§ och 21 § första stycket,

3 kap.,

4 kap.,

6 kap.,

– 8 kap.,

9 kap.,

10 kap. 1 § första och andra styckena samt 2 §, och

12 kap. 1–4 samt 7–14 §§.

Ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut får inleda sin fondverksamhet så snart tillstånd enligt första stycket har getts.

6 §

Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna

irådets direktiv 85/611/EEG, får

1.driva verksamhet från filial i Sverige med början två månader

efter det att Finansinspektionen

13Senaste lydelse 2007:562.

14Senast lydelse 2008:282.

Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, får

1. driva verksamhet från filial i Sverige med början två månader efter det att Finansinspektionen

Prop. 2010/11:135

17

från en behörig myndighet i

från en

behörig

myndighet i Prop. 2010/11:135

förvaltningsbolagets

hemland

har

förvaltningsbolagets

hemland

har

fått en underrättelse med sådant

tagit emot en underrättelse som

innehåll som anges i 2 kap. 12 §

innehåller

 

 

 

 

 

 

eller dessförinnan, om Finans-

a) en

plan

för

den

avsedda

inspektionen tillåter det,

 

 

verksamheten

i

Sverige

med

 

 

 

 

 

 

uppgift

om

filialens organisation

 

 

 

 

 

 

och vilka tjänster som ska

 

 

 

 

 

 

erbjudas, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) uppgift

om filialens

adress

2. driva

verksamhet

genom

att

och ansvariga ledning, och

 

 

2. driva

verksamhet genom

att

från sitt hemland erbjuda och

från sitt hemland erbjuda och

tillhandahålla tjänster

i

Sverige

tillhandahålla

tjänster

i Sverige

med

början

snart

med

 

början

 

snart

Finansinspektionen

 

från

en

Finansinspektionen

från

 

en

behörig myndighet i förvaltnings-

behörig myndighet i förvaltnings-

bolagets hemland har fått en sådan

bolagets hemland har tagit emot en

underrättelse som avses i 2 kap.

underrättelse

 

som

innehåller

en

15 § andra stycket.

 

 

 

 

plan

 

för

 

den

avsedda

 

 

 

 

 

 

verksamheten

med

uppgift

om

 

 

 

 

 

 

vilka tjänster som ska erbjudas.

 

 

 

 

 

 

 

Om de tjänster som ska erbjudas

 

 

 

 

 

 

enligt

första

stycket

innefattar

 

 

 

 

 

 

förvaltning av en värdepappers-

 

 

 

 

 

 

fond, ska verksamhetsplanen också

 

 

 

 

 

 

innehålla uppgift om

 

 

 

1.förvaltningsbolagets system för riskhantering, och

2.vilka åtgärder förvaltnings- bolaget vidtagit för att uppfylla kraven i 6 c §.

Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas tidigare än vad som anges i första stycket 1.

Om det behövs skall Finansinspektionen upplysa förvaltningsbolaget om de bestämmelser som gäller för verksamheten här i landet. Om bolaget skall driva verksamhet från filial skall sådana upplysningar lämnas innan verksamheten påbörjas.

Ett förvaltningsbolag får driva verksamhet i Sverige bara i den utsträckning verksamheten omfattas av förvaltningsbolagets verksamhetstillstånd i hemlandet.

6 a §

 

Om ett förvaltningsbolag avser

18

att ändra något som angetts i en underrättelse enligt 6 § efter det att verksamheten inletts, ska bolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Har bolaget inrättat en filial enligt 6 § första stycket 1, ska en sådan underrättelse lämnas minst en månad innan ändringen genomförs.

6 b §

Ett förvaltningsbolag som får driva verksamhet i Sverige enligt 6 § får av Finansinspektionen ges tillstånd att förvalta en värdepappersfond. Tillstånd ges i form av godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap. 9 §. Tillstånd ska ges om

1.förvaltningsbolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag av motsvarande slag som den värdepappersfond som ska förvaltas,

2.förvaltningsbolaget till Finansinspektionen har lämnat det avtal med förvaringsinstitutet som avses i 3 kap. 4 § och, i förekommande fall, uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta värdepappers- fonden eller sköta därmed sammanhängande administration,

3.fondbestämmelserna uppfyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§, och

4.det finns skäl att anta att bolaget kommer att driva verksamheten enligt denna lag och andra författningar som gäller för förvaltning av en värdepappers- fond.

Uppgifter

enligt

första stycket

2 behöver

inte

lämnas om

förvaltningsbolaget redan förvaltar en värdepappersfond och tidigare lämnat samma uppgifter till Finansinspektionen.

Om ett förvaltningsbolag avser att göra ändringar av betydelse

Prop. 2010/11:135

19

beträffande något som

avses i

Prop. 2010/11:135

första stycket 2 efter det att

verksamheten inletts, ska

bolaget

 

underrätta Finansinspektionen om detta.

 

 

 

6 c §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett

förvaltningsbolag

 

som

 

 

 

 

förvaltar

en

värdepappersfond

 

 

 

 

efter tillstånd enligt 6 b § ska vidta

 

 

 

 

nödvändiga åtgärder för att här i

 

 

 

 

landet kunna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– göra

utbetalningar

 

till

 

 

 

 

andelsägarna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– lösa in andelar,

 

 

 

 

 

 

 

 

– lämna

den information

som

 

 

 

 

bolaget

 

är

skyldigt

 

att

 

 

 

 

tillhandahålla, och

 

 

 

 

 

 

 

 

– hantera klagomål.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 d §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För den förvaltning av en

 

 

 

 

värdepappersfond

som

 

ett

 

 

 

 

förvaltningsbolag utför efter att ha

 

 

 

 

fått

tillstånd enligt 6

b

§

gäller

 

 

 

 

2 kap. 15 c §, 3 kap., 4 kap. 1–3

 

 

 

 

och 8–23 §§, 5 kap. 1 och 3–

 

 

 

 

25 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap.

 

 

 

 

Det som anges där om fondbolag

 

 

 

 

ska

 

i

 

stället

 

 

gälla

 

 

 

 

förvaltningsbolaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid sådan förvaltning som avses

 

 

 

 

i första stycket ska det som anges i

 

 

 

 

9 kap. 1 § första stycket 1 i stället

 

 

 

 

avse fall när förvaltningsbolagets

 

 

 

 

tillstånd

återkallats

av

behörig

 

 

 

 

myndighet

i

bolagets

hemland

 

 

 

 

eller

Finansinspektionen

 

enligt

 

 

 

 

12 kap. 15 § tredje stycket beslutat

 

 

 

 

att bolaget inte längre får förvalta

 

 

 

 

en värdepappersfond.

 

 

 

 

 

Ett fondföretag som hör hemma

7 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett fondföretag som hör hemma

 

inom EES får marknadsföra och

inom EES och i sitt hemland har

 

sälja andelar i företaget här i

sådant tillstånd som avses i

 

landet utan tillstånd enligt denna

Europaparlamentets

och

rådets

 

lag om företaget

 

direktiv

 

2009/65/EG

 

får

 

1. i sitt hemland har tillstånd att

marknadsföra

andelar

i

företaget

 

driva

verksamhet

enligt

här i landet utan tillstånd

enligt

 

bestämmelserna i rådets

direktiv

denna

lag.

Verksamheten

får

20

85/611/EEG, och

 

 

inledas

den

dag

behörig Prop. 2010/11:135

2. vidtar

nödvändiga åtgärder

myndighet

i företagets hemland

för att här i landet kunna

 

har meddelat företaget att en

– göra

utbetalningar

till

underrättelse

om

marknads-

andelsägarna,

 

 

föringen

lämnats

över

till

– lösa in andelar och

 

Finansinspektionen.

 

 

 

– lämna

den information

som

Ett fondföretag

som

 

driver

företaget

enligt

reglerna

i

verksamhet enligt

första

stycket

hemlandet

är

skyldigt

att

ska vidta nödvändiga åtgärder för

tillhandahålla.

 

 

att här i landet kunna

 

 

göra utbetalningar till andelsägarna,

lösa in andelar och

lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla.

Om fondföretaget avser att ändra något som angetts i underrättelsen om marknads- föring efter det att verksamheten inletts, ska företaget skriftligen underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Fondföretaget ska även

underrätta Finansinspektionen om ändringar i handlingar som lämnats tillsammans med underrättelsen.

Ett företag som vill driva verksamhet med stöd av första stycket skall anmäla detta till Finansinspektionen. Verksamheten får påbörjas två månader efter det att anmälan har gjorts. Om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda, får dock inspektionen dessförinnan förbjuda att verksamheten påbörjas. Inspektionen skall i sådant fall underrätta behörig myndighet i företagets hemland om sitt beslut.

Om det behövs skall Finansinspektionen, när anmälan enligt andra stycket har tagits emot, upplysa fondföretaget om de bestämmelser som gäller för verksamheten här i landet.

21

Ett förvaltningsbolag som inte hör hemma inom EES eller som, om det hör hemma inom EES, inte omfattas av rådets direktiv 85/611/EEG får efter tillstånd av Finansinspektionen driva fond- verksamhet från filial i Sverige.

Tillstånd får ges bara om

1.bolaget i sitt hemland driver likartad verksamhet,

2.bolaget i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ och den myndigheten eller det organet har medgett att bolaget etablerar sig i Sverige, samt

3.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten här i landet kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 2 kap. 1 § 2–6 samt 2 och 4 §§.

Ett förvaltningsbolag får även ges tillstånd att utföra visst arbete eller vissa funktioner på uppdrag av ett fondbolag, ett annat förvaltningsbolag eller ett fondföretag.

Ett fondföretag som inte hör hemma inom EES eller som, om det hör hemma inom EES, inte omfattas av rådets direktiv 85/611/EEG får efter tillstånd av Finansinspektionen marknadsföra och sälja andelar i företaget här i landet, från filial eller utan att inrätta filial.

Tillstånd får ges bara om

1.företaget i sitt hemland driver likartad verksamhet,

2.företaget i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ och den myndigheten eller

8 §

Ett förvaltningsbolag som inte hör hemma inom EES eller som, om det hör hemma inom EES, inte omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG får efter tillstånd av Finans- inspektionen driva verksamhet från filial i Sverige.

1.bolaget i sitt hemland driver motsvarande verksamhet,

2.bolaget står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hemlandet och den myndigheten har tillåtit att bolaget etablerar sig i Sverige, och

3.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 2 kap. 1 § 2–4 och 6 samt 2 och 4 §§.

En ansökan om tillstånd ska innehålla en plan för den avsedda verksamheten.

9 §

Ett fondföretag som inte hör hemma inom EES eller som, om det hör hemma inom EES, inte omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG får efter tillstånd av Finans- inspektionen marknadsföra andelar i företaget här i landet, från filial eller utan att inrätta filial.

1.företaget i sitt hemland driver motsvarande verksamhet,

2.företaget står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hemlandet och den myndigheten har tillåtit att

Prop. 2010/11:135

22

För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige tillämpas 2 kap. 17 §, 19 § första stycket, 20 § och 21 § första stycket på motsvarande sätt.
– lämna den information som företaget är skyldigt att tillhandahålla, och

det organet har medgett att företaget etablerar sig i Sverige, företaget etablerar sig i Sverige,

3. företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna

göra utbetalningar till andelsägarna,

lösa in andelar och

– lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla, samt

4. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten här i landet kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet.

10 §

För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige tillämpas 2 kap. 19 § första stycket och 2021 §§ på motsvarande sätt.

Utöver det som anges i första stycket tillämpas på motsvarande sätt

– 2 kap. 17 b § för förvaltnings- bolags verksamhet i Sverige enligt 6 § första stycket 1 eller 8 §,

– 4 kap. 20 § för fondföretags verksamhet i Sverige enligt 7 §, och

– 2 kap. 17 b § första stycket samt det som anges om faktablad i 4 kap. 16 a, 20 och 21 §§ för fondföretags verksamhet i Sverige enligt 9 §.

För filialer till förvaltningsbolag och fondföretag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2kap.

1 §

Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet får ges bara om

1.bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,

2.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

3. det finns skäl att anta att den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i bolaget

a) inte kommer att motverka att verksamheten drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i bolaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag,

Prop. 2010/11:135

23

bolagets verksamhet, och

b) även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag,

4. den som skall ingå i bolagets styrelse eller vara verkställande direktör, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

Prop. 2010/11:135

4. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

5.fondbestämmelserna godkänts för den eller de investeringsfonder som bolaget avser att förvalta, och

6.bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

Tillstånd enligt 1 § får inte ges om någon som i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i bolaget.

2 §

Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1.innehavaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, eller

2.innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett blandat finansiellt holding- företag ska det vid bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap.

16 § lagen (2006:531) om särskild

24

 

 

 

 

 

 

 

 

tillsyn

över

 

 

finansiella Prop. 2010/11:135

 

 

 

 

 

 

 

 

konglomerat.

 

 

 

 

 

 

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en

effektiv tillsyn av bolaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om förvaringsinstitutet är en i

Om förvaringsinstitutet är en i

Sverige etablerad filial till ett

Sverige etablerad filial till ett

kreditinstitut med säte i ett annat

kreditinstitut med säte i ett annat

land

 

inom

 

EES,

får

land

inom

 

EES,

 

får

Finansinspektionen som ett villkor

Finansinspektionen som ett villkor

för tillståndet föreskriva att de

för tillståndet föreskriva att de

tillgångar som ingår i en

tillgångar som ingår i en

investeringsfond skall förvaras här

investeringsfond ska förvaras här i

i landet. Detta gäller dock inte om

landet. Detta gäller dock inte om

tillgångarna skall förvaras hos ett

tillgångarna ska förvaras hos ett

utländskt

förvaringsinstitut enligt

utländskt

förvaringsinstitut

enligt

3 kap. 2 § tredje stycket.

 

3 kap. 2 § tredje stycket.

 

 

 

Vill ett fondbolag som förvaltar

12 §

 

 

 

 

 

 

 

Avser

ett

fondbolag

 

som

värdepappersfonder

 

inrätta

en

förvaltar

värdepappersfonder

att

filial inom EES, skall bolaget

inrätta en filial i ett annat land

underrätta

 

Finansinspektionen

inom EES, ska bolaget underrätta

innan

verksamheten

påbörjas.

Finansinspektionen

innan

verk-

Underrättelsen skall innehålla

 

samheten påbörjas. Underrättelsen

1. information om bolagets plan

ska innehålla

 

 

 

 

 

 

för

filialverksamheten,

med

1. en plan

för

 

den avsedda

uppgift

om

filialens

organisation

verksamheten

med

uppgift

om

och vilka tjänster som skall

filialens

organisation

och

vilka

erbjudas, och

 

 

 

 

tjänster som ska erbjudas, och

 

2. uppgift

om

i

vilket

land

2. uppgift

om

i

vilket

 

land

filialen skall inrättas samt om

filialen ska inrättas samt om

filialens

adress

och

ansvariga

filialens

adress

och

ansvariga

ledning.

 

 

 

 

 

 

ledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de tjänster som ska erbjudas

 

 

 

 

 

 

 

 

innefattar

förvaltning

av

ett

 

 

 

 

 

 

 

 

fondföretag

som

 

avses

i

 

 

 

 

 

 

 

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

 

 

 

 

 

 

 

direktiv 2009/65/EG i det land där

 

 

 

 

 

 

 

 

filialen ska inrättas, ska planen

 

 

 

 

 

 

 

 

också innehålla uppgift om

 

 

1.fondbolagets system för riskhantering, och

2.åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna

göra utbetalningar till andelsägarna,

lösa in andelar,

lämna den information som

bolaget

är

skyldigt

att

25

tillhandahålla, samt

– hantera klagomål.

Finner Finansinspektionen i fall som avses i 12 § att det inte finns skäl att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur eller finansiella situation, skall inspektionen inom tre månader från det att underrättelsen togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där filialen skall inrättas. Inspektionen skall samtidigt lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

Finansinspektionen skall under- rätta fondbolaget när inspektionen lämnar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över den underrättelse som avses i första stycket, skall inspektionen meddela beslut om det inom två månader från det att underrättelsen togs emot.

13 §

Finner Finansinspektionen i fall som avses i 12 § att det inte finns skäl att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur eller finansiella situation, ska inspektionen inom två månader från det att underrättelsen togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där filialen ska inrättas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 12 § andra stycket, ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om att fondbolaget har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. I intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.

Finansinspektionen ska under- rätta fondbolaget när inspektionen lämnar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över den underrättelse som avses i första stycket, ska inspektionen meddela beslut om det inom två månader från det att underrättelsen togs emot.

14 §

Om ett fondbolag som avses i 12 § skall ändra något av de förhållanden som angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att filialen inrättats, skall fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen

Om ett fondbolag som avses i 12 § ska ändra något som angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att filialen inrättats, ska fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen minst en månad innan ändringen

Prop. 2010/11:135

26

minst en månad innan ändringen

genomförs.

 

 

 

 

 

 

genomförs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

Finansinspektionen

finner

Om Finansinspektionen

finner

att ändringen inte får göras, skall

att ändringen inte får göras, ska

inspektionen

meddela

beslut

om

inspektionen meddela

beslut

om

det inom en månad från det att

det inom en månad från det att

underrättelsen

 

kom

in

till

underrättelsen

kom

in

 

till

inspektionen. Behörig myndighet i

inspektionen. Behörig myndighet i

det andra landet skall genast

det andra landet ska omedelbart

underrättas om beslutet.

 

 

 

underrättas om beslutet.

 

 

 

Vid ändring av investerarskydd

Vid ändring av investerarskydd

som avses i 13 § första stycket

som avses i 13 § första stycket ska

skall

 

Finansinspektionen

Finansinspektionen

 

underrätta

underrätta behörig myndighet i det

behörig myndighet i det land där

land där filialen finns om

filialen

finns

om

ändringen.

ändringen.

 

 

 

 

 

 

Detsamma gäller vid ändring av

 

 

 

 

 

 

 

 

de uppgifter som lämnats i det

 

 

 

 

 

 

 

 

intyg som avses i 13 § andra

 

 

 

 

 

 

 

 

stycket.

 

 

 

 

 

 

 

Vill ett fondbolag som förvaltar

15 §

 

 

 

 

 

 

 

Avser

ett

fondbolag

 

som

värdepappersfonder

erbjuda

och

förvaltar

värdepappersfonder

att

tillhandahålla

tjänster

inom

EES

erbjuda och tillhandahålla tjänster

utan att inrätta filial där, skall

i ett annat land inom EES utan att

bolaget

 

 

 

underrätta

inrätta filial där, ska bolaget

Finansinspektionen

 

 

innan

underrätta

 

Finansinspektionen

verksamheten påbörjas. Detsamma

innan

verksamheten

påbörjas.

gäller om bolaget avser att ändra

Underrättelsen ska innehålla

 

 

en sådan verksamhet.

 

 

 

1. en

plan

för

den avsedda

Underrättelsen

skall

innehålla

verksamheten

med

uppgift

om

uppgift om i vilket land

vilka tjänster som ska erbjudas,

verksamheten

skall

drivas

och

och

 

 

 

 

 

 

 

information om bolagets plan för

2. uppgift

om i

vilket

 

land

verksamheten

med

uppgift

om

verksamheten ska drivas.

 

 

vilka tjänster som skall erbjudas.

Om de tjänster som ska erbjudas

Finansinspektionen

skall inom en

innefattar

förvaltning

av

ett

månad från det att underrättelsen

fondföretag

 

som

 

avses

i

togs emot lämna över den och

Europaparlamentets

och

rådets

verksamhetsplanen

till

behörig

direktiv 2009/65/EG i det land där

myndighet i det land där

verksamheten

ska

drivas,

ska

verksamheten

 

skall

 

drivas.

planen också innehålla uppgift om

Inspektionen skall samtidigt lämna

1. fondbolagets

system

 

för

uppgift

om

det

investerarskydd

riskhantering, och

 

 

 

 

som

gäller

för

fondbolagets

2. åtgärder

som

fondbolaget

kunder.

 

 

 

 

 

 

vidtagit för att i fondföretagets

 

 

 

 

 

 

 

 

hemland kunna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– göra

 

utbetalningar

 

till

 

 

 

 

 

 

 

 

andelsägarna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– lösa in andelar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– lämna

den

information

som

Prop. 2010/11:135

27

bolaget är skyldigt att tillhanda- hålla, och

– hantera klagomål.

15 a §

Finansinspektionen ska inom en månad från det att en underrättelse som avses i 15 § togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 15 § andra stycket, ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om att fondbolaget har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. I intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.

15 b §

Om ett fondbolag som avses i 15 § ska ändra något som angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att verksamheten påbörjats, ska fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen innan ändringen genomförs.

Vid ändring av de uppgifter som lämnats i det intyg som avses i 15 a § andra stycket ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det land där verksamheten drivs om ändringen.

15 c §

Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att marknadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom EES,

Prop. 2010/11:135

28

 

 

 

 

 

ska

 

bolaget

underrätta Prop. 2010/11:135

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

 

 

innan

 

 

 

 

 

verksamheten

 

 

 

påbörjas.

 

 

 

 

 

Bestämmelser

om vilka

uppgifter

 

 

 

 

 

och

 

handlingar

 

som

 

 

 

 

 

underrättelsen ska innehålla finns

 

 

 

 

 

i kommissionens förordning (EU)

 

 

 

 

 

nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om

 

 

 

 

 

genomförande

 

 

 

av

 

 

 

 

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

 

 

 

 

direktiv 2009/65/EG vad

gäller

 

 

 

 

 

den

skriftliga

anmälans

och

 

 

 

 

 

fondföretagsintygets

form

och

 

 

 

 

 

innehåll,

 

 

 

elektronisk

 

 

 

 

 

kommunikation

mellan

behöriga

 

 

 

 

 

myndigheter

i

samband

med

 

 

 

 

 

anmälan,

 

förfaranden

för

 

 

 

 

 

kontroller

 

plats

och

 

 

 

 

 

utredningar

samt

informations-

 

 

 

 

 

utbyte

mellan

 

behöriga

 

 

 

 

 

myndigheter15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska inom tio

 

 

 

 

 

arbetsdagar från det att en

 

 

 

 

 

fullständig underrättelse togs emot

 

 

 

 

 

lämna över den till behörig

 

 

 

 

 

myndighet i det land där

 

 

 

 

 

verksamheten

 

ska

drivas.

 

 

 

 

 

Tillsammans

med underrättelsen

 

 

 

 

 

ska inspektionen även lämna ett

 

 

 

 

 

intyg

om

att

värdepappersfonden

 

 

 

 

 

uppfyller

 

 

kraven

 

i

 

 

 

 

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

 

 

 

 

direktiv

 

 

 

2009/65/EG.

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

meddela

 

 

 

 

 

fondbolaget

när

inspektionen

 

 

 

 

 

lämnar över underrättelsen.

 

 

 

 

 

 

Fondbolaget

ska

offentliggöra

 

 

 

 

 

de

handlingar

som

lämnats

 

 

 

 

 

tillsammans med underrättelsen.

I andra fall än som avses i 12 §

16 §

 

 

 

 

 

 

 

I andra fall än som avses i 12 §

skall ett fondbolag som planerar

ska ett fondbolag som planerar att

att inrätta en filial utomlands

inrätta en filial utomlands ansöka

ansöka

om

tillstånd

hos

om

 

tillstånd

 

 

hos

Finansinspektionen.

Ett

sådant

Finansinspektionen.

Ett

sådant

tillstånd skall ges om det finns skäl

tillstånd ska ges om det finns skäl

att anta

att

den

planerade

att

anta

att

den

planerade

15 EUT L 176, 10.7.2010, s. 16 (Celex 32010R0584).

29

verksamheten kommer att

drivas

verksamheten

kommer att

drivas Prop. 2010/11:135

enligt bestämmelserna i denna lag

enligt bestämmelserna i denna lag

och andra

författningar

som

och

andra

författningar

som

reglerar bolagets verksamhet.

reglerar bolagets verksamhet.

Ansökan

om tillstånd

skall

Ansökan

om

tillstånd

ska

innehålla den

information

som

innehålla

den

information

som

anges i 12 §.

 

 

 

 

anges i 12 § första stycket.

 

Sundhetskrav

 

 

 

Krav

organisation

av

 

 

 

 

 

verksamheten

 

 

 

Ett fondbolag skall driva sin

17 §

 

 

 

 

 

Ett fondbolag ska ha sunda

verksamhet

att

allmänhetens

rutiner för

 

 

 

 

förtroende

för

fondmarknaden

1. förvaltning av

verksamheten

upprätthålls

 

och

enskildas

och redovisning,

 

 

kapitalinsatser

inte

otillbörligen

2. intern kontroll, och

 

äventyras samt i övrigt så att

3. drift och förvaltning av sina

verksamheten kan anses sund.

informationssystem.

 

 

 

 

 

 

 

Fondbolaget ska särskilt

 

upprätta och tillämpa regler för styrelseledamöters och anställdas egna affärer med finansiella instrument,

dokumentera samtliga transaktioner som bolaget har genomfört för en investeringsfonds räkning eller för ett sådant fondföretags räkning som avses i 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket, och

ha en organisation som minskar risken för intresse- konflikter som kan påverka fondandelsägares eller andra kunders intressen negativt.

17 a §

 

 

 

 

Ett fondbolag som förvaltar ett

 

fondföretag som avses i 12 §

 

andra stycket eller 15 § andra

 

stycket ska vidta åtgärder för att

 

säkerställa att verksamheten drivs

 

enligt

tillämpliga

bestämmelser

 

om fondföretagets

bildande

och

 

drift i fondföretagets hemland.

 

 

Uppföranderegler

 

 

 

17 b §

 

 

 

 

Ett

fondbolag

ska driva

sin

30

verksamhet

ett hederligt, Prop. 2010/11:135

rättvist och professionellt sätt och

även i övrigt så att allmänhetens

förtroende

för

fondmarknaden

upprätthålls.

 

 

Fondbolaget ska ha tillräckliga

resurser och rutiner för att

verksamheten ska

kunna fungera

väl. Bolaget ska vidta alla rimliga

åtgärder för att förhindra att

fondandelsägares

intressen

påverkas negativt av intresse- konflikter.

3 kap.

4 §

Förvaringsinstitutet ska med fondbolaget ingå ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna, exempelvis det informationsutbyte och den samordning som krävs för att institutet och bolaget ska kunna uppfylla kraven i denna lag och andra författningar. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna 30–33, 35 och 37 i kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intresse- konflikter, uppföranderegler, risk- hantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag16.

Avtalet får omfatta flera investeringsfonder. I avtalet ska anges vilka investeringsfonder som omfattas.

I ett avtal som ingås mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond efter tillstånd enligt 1 kap. 6 b § ska det föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet.

16 EUT L 176, 10.7.2010, s. 42 (Celex 32010L0043).

31

Ett fondbolag får uppdra åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner som ingår i fondverksamheten i syfte att effektivisera bolagets verksamhet. Ett sådant uppdrag får inte vara av sådan omfattning eller karaktär att fondbolaget lämnar ifrån sig all verksamhet eller så stor del av verksamheten att fondbolaget inte längre har möjlighet att ta till vara andelsägarnas gemensamma intressen eller i övrigt inte kan uppfylla de skyldigheter som följer av denna lag. Ett lämnat uppdrag fråntar aldrig fondbolaget dess ansvar enligt denna lag.

4kap.

4 §

I syfte att effektivisera ett fondbolags verksamhet får bolaget uppdra åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner som ingår i fondverksamheten eller motsvarande verksamhet som avser fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Ett sådant uppdrag får inte vara av sådan omfattning eller karaktär att fondbolaget lämnar ifrån sig all verksamhet eller så stor del av verksamheten att fondbolaget inte längre har möjlighet att ta till vara andelsägarnas gemensamma intressen eller i övrigt inte kan uppfylla de skyldigheter som följer av denna lag. Ett lämnat uppdrag fråntar aldrig fondbolaget dess ansvar enligt denna lag.

Uppdragstagaren måste ha tillfredsställande sakkunskap och

kompetens med hänsyn till uppdragets innehåll.

 

 

 

Fondbolaget skall i avtalet med

Fondbolaget ska i ett avtal med

uppdragstagaren

förbehålla sig

uppdragstagaren

 

som

avser

rätten att övervaka den anförtrodda

förvaltningen av en investerings-

verksamheten,

att

ge

de

fond eller av ett fondföretag som

anvisningar som behövs för en

har sådant tillstånd som avses i

sund förvaltning samt att med

Europaparlamentets

och

rådets

omedelbar verkan

säga

upp

direktiv 2009/65/EG eller därmed

avtalet, om en sådan uppsägning är

sammanhängande

administration

i andelsägarnas

gemensamma

förbehålla sig rätten att övervaka

intresse.

 

 

 

den anförtrodda verksamheten, att

 

 

 

 

ge de anvisningar som behövs för

 

 

 

 

en sund förvaltning samt att med

 

 

 

 

omedelbar verkan

säga

upp

 

 

 

 

avtalet, om en sådan uppsägning är

 

 

 

 

i andelsägarnas

 

gemensamma

 

 

 

 

intresse.

 

 

 

Omfattar ett uppdrag enligt 4 §

5 §17

 

 

 

Omfattar ett uppdrag enligt 4 §

att någon för fondbolagets räkning

att någon för fondbolagets räkning

skall förvalta tillgångarna i en

ska förvalta tillgångarna i en

investeringsfond,

skall

avtalet

investeringsfond

eller

i ett

17 Senaste lydelse 2007:562.

Prop. 2010/11:135

32

innehålla riktlinjer för placering av

fondföretag

som

har sådant Prop. 2010/11:135

fondmedlen. Fondbolaget skall

tillstånd

som

avses

i

tillförsäkra sig en rätt att

Europaparlamentets

och

rådets

regelbundet se över och vid behov

direktiv 2009/65/EG, ska avtalet

ändra dessa riktlinjer.

innehålla riktlinjer för placering av

 

fondmedlen.

Fondbolaget

ska

 

tillförsäkra sig en rätt att

 

regelbundet se över och vid behov

 

ändra dessa riktlinjer.

 

 

Ett förvaltningsuppdrag får ges till

1.företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått inspektionens tillstånd att förvalta investeringsfonder eller att utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,

2.företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet och har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1,

3.annat utländskt företag under förutsättning att

a)företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet,

b)företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1, och

c)ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och behörig myndighet i hemlandet.

Om ett fondbolag vill uppdra åt

7 §

 

 

 

 

Avser ett fondbolag att uppdra åt

någon annan att utföra visst arbete

någon annan att för bolagets

eller vissa funktioner enligt 4 eller

räkning förvalta en investerings-

5 § skall bolaget anmäla detta och

fond eller ett fondföretag som har

ge

in

uppdragsavtalet

till

sådant tillstånd som avses i

Finansinspektionen.

 

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

 

 

 

 

direktiv

2009/65/EG

eller

sköta

 

 

 

 

 

därmed

 

sammanhängande

 

 

 

 

 

administration ska bolaget anmäla

 

 

 

 

 

detta och ge in uppdragsavtalet till

Om

Finansinspektionen

finner

Finansinspektionen.

 

 

Om

Finansinspektionen

finner

att ett uppdragsavtal strider mot

att ett uppdragsavtal strider mot

denna lag, eller att avtalet hindrar

denna lag, eller att avtalet hindrar

en effektiv tillsyn av fondbolaget,

en effektiv tillsyn av fondbolaget,

skall

inspektionen

förelägga

ska

inspektionen

förelägga

fondbolaget

att hos

motparten

fondbolaget

att hos

motparten

begära de ändringar som behövs

begära de ändringar som behövs

för att avtalet skall uppfylla lagens

för att avtalet ska uppfylla lagens

krav.

 

 

 

 

krav.

 

 

 

 

För varje investeringsfond skall

8 §

 

investeringsfond ska

För varje

det finnas fondbestämmelser som

det finnas fondbestämmelser som

upprättas av fondbolaget.

 

upprättas av fondbolaget.

 

Fondbestämmelserna skall ange

Fondbestämmelserna ska ange

1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,

 

33

2. grunderna

för

fondens

2. grunderna

för

 

fondens

Prop. 2010/11:135

placeringsinriktning

 

och

för

placeringsinriktning

 

och

 

för

 

placeringen av

fondmedlen,

med

placeringen av fondmedlen,

med

 

särskild

upplysning

om huruvida

särskild

upplysning

om

huruvida

 

medel skall placeras i sådana

medel ska placeras i sådana

 

derivatinstrument som anges i 5

derivatinstrument som anges i 5

 

kap. 12 §,

 

 

 

 

kap. 12 §,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. vilka

andelsklasser

som

ska

 

 

 

 

 

 

 

 

finnas och vilka villkor som är

 

3. om utdelning skall ske och, i

förenade med dem,

 

 

 

 

 

 

4. om utdelning ska ske och, i så

 

så fall, grunderna och sättet för

fall, grunderna och sättet för

 

utdelning,

 

 

 

 

utdelning,

 

 

 

 

 

 

 

 

4. grunderna

för

beräkning av

5. grunderna

för

beräkning

av

 

fondens och fondandelarnas värde,

fondens och fondandelarnas värde,

 

inklusive

de

värderingsprinciper

inklusive

de

värderingsprinciper

 

som används vid värderingen av

som används vid värderingen av

 

onoterade tillgångar

och sådana

onoterade

tillgångar

och sådana

 

derivatinstrument som anges i 5

derivatinstrument som anges i 5

 

kap. 12 § andra stycket,

 

kap. 12 § andra stycket,

 

 

 

 

5. grunderna

för

beräkning av

6. grunderna

för

beräkning

av

 

försäljnings- och inlösenpris för

försäljnings- och inlösenpris för

 

fondandelarna,

 

 

 

 

fondandelarna,

 

 

 

 

 

 

 

6. var

och hur försäljning och

7. var

och hur försäljning

och

 

inlösen av fondandelar skall ske,

inlösen av fondandelar ska ske,

 

 

7. grunderna

för

beräkning av

8. grunderna

för

beräkning

av

 

fondbolagets

och

 

förvarings-

fondbolagets

och

 

förvarings-

 

institutets ersättning från fonden,

institutets ersättning från fonden,

 

8. fondbolagets

avgifter

för

9. fondbolagets

avgifter

 

för

 

försäljning, förvaltning och in-

försäljning, förvaltning och in-

 

lösen av andelar,

 

 

 

lösen av andelar,

 

 

 

 

 

 

9. hur

pantsättning

av

fond-

10. hur

pantsättning

av

fond-

 

andelar skall gå till,

 

 

 

andelar ska gå till,

 

 

 

 

 

 

10. fondens räkenskapsår,

 

11. fondens räkenskapsår,

 

 

 

11. när och var försäljnings- och

12. när och var försäljnings- och

 

inlösenspriset

för

fondandelarna

inlösenpriset

för

fondandelarna

 

samt

fondens

halvårsredogörelse

samt

fondens

halvårsredogörelse

 

och årsberättelse skall offentlig-

och årsberättelse ska offentlig-

 

göras, samt

 

 

 

 

göras, samt

 

 

 

 

 

 

 

12. var

ändringar

av

fond-

13. var

ändringar

av

fond-

 

bestämmelserna skall tillkännages.

bestämmelserna ska tillkännages.

 

För

fonder

där

 

fondmedlen

För

 

fonder

där

 

fondmedlen

 

placeras

enligt

bestämmelserna i

placeras

enligt

bestämmelserna i

 

5 kap. 8 §, skall dessutom anges

5 kap. 8 §, ska det dessutom anges

 

de emittenter eller garanter som

de emittenter eller garanter som

 

gett ut eller garanterat sådana

gett ut eller garanterat sådana

 

skuldförbindelser som fondmedlen

skuldförbindelser som fondmedlen

 

till mer än 35 procent av fondens

till mer än 35 procent av fondens

 

värde avses att placeras i.

 

värde avses att placeras i.

 

 

 

För

specialfonder

skall

anges

För specialfonder ska det anges

 

om

fonden

riktar

sig

till

om

fonden

riktar

 

sig

 

till

34

allmänheten eller till en avgränsad krets investerare. I det senare fallet skall kretsen anges. Fondbestäm- melserna skall även innehålla upplysning om

allmänheten eller till en avgränsad Prop. 2010/11:135 krets investerare. I det senare fallet

ska kretsen anges. Fondbestäm- melserna ska även innehålla upplysning om

1.i vilka avseenden fonden avviker från vad som gäller för värdepappersfonder,

2.vilken risknivå som eftersträvas, och

3.vilket riskmått som används.

Fondbestämmelserna

och

9 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondbestämmelserna

 

 

och

 

ändringar i dem skall godkännas

ändringar i dem ska godkännas av

 

av Finansinspektionen. Godkän-

Finansinspektionen.

 

 

 

 

 

 

nande

får

ges

bara

om

Fondbestämmelser

 

för

en

ny

 

bestämmelserna eller ändringarna

fond

 

ska

 

godkännas

 

om

 

är skäliga för andelsägarna.

 

bestämmelserna

är

 

skäliga

för

 

Vid godkännande av ändringar i

fondandelsägarna.

 

 

 

 

 

 

fondbestämmelserna

får

Ändringar

 

i

 

 

 

fond-

 

Finansinspektionen

föreskriva

att

bestämmelserna

ska

godkännas

 

andelsägarna skall underrättas om

om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ändringarna

och

bestämma

att

1. bestämmelserna

 

även

efter

 

dessa inte skall tillämpas förrän

ändringarna

är

skäliga

 

för

 

en viss tid, dock högst tre

andelsägarna,

 

 

 

 

 

 

 

månader, förflutit efter beslutet om

2. ändringarna inte strider mot

 

godkännande.

 

 

 

andelsägarnas

 

gemensamma

 

 

 

 

 

 

intresse, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. en

underrättelse

som

ska

 

 

 

 

 

 

lämnas

till

andelsägare

enligt

 

 

 

 

 

 

9 a §

uppfyller

kraven

i

andra

 

 

 

 

 

 

stycket den paragrafen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

 

 

 

ska

 

 

 

 

 

 

underrätta fondbolaget

om

sitt

 

 

 

 

 

 

beslut med anledning av ansökan

 

 

 

 

 

 

om godkännande av fond-

 

 

 

 

 

 

bestämmelser

eller

ändringar i

 

 

 

 

 

 

dem inom två månader från det att

 

 

 

 

 

 

en

fullständig

ansökan

 

har

 

 

 

 

 

 

lämnats in till inspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

9 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid

 

godkännande

 

 

av

 

 

 

 

 

 

fondbestämmelser eller ändringar

 

 

 

 

 

 

i dem

får

Finansinspektionen

 

 

 

 

 

 

besluta

att

fondbestämmelserna

 

 

 

 

 

 

inte får tillämpas förrän en viss tid

 

 

 

 

 

 

förflutit

efter

beslutet

 

om

 

 

 

 

 

 

godkännande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid godkännande av ändringar i

 

 

 

 

 

 

fondbestämmelserna

får

Finans-

 

 

 

 

 

 

inspektionen

besluta

 

att

berörda

35

fondandelsägare ska underrättas om ändringarna. En sådan under- rättelse ska innehålla lämplig information om syftet med ändringarna och vilka konsekvenser de kan få för andelsägarna. I förekommande fall ska underrättelsen även innehålla information om rätten till inlösen enligt 9 b §.

9 b §

Om en ändring av fond- bestämmelserna är av väsentlig betydelse för fondandelsägare, ska Finansinspektionen besluta att berörda andelsägare ska ha rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fond- bestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för underrättelse enligt 9 a §.

Andelarna i en investeringsfond

10 §

 

 

 

 

 

Andelarna i en investeringsfond

skall vara lika stora och medföra

ska vara lika stora och medföra

lika rätt till den egendom som

lika rätt till den egendom som

ingår i fonden. En fondandel får

ingår i fonden, om inte annat följer

inte utfärdas innan betalning för

av andra stycket.

 

 

 

andelen har tillförts fonden.

 

I en investeringsfond får det

 

 

 

finnas andelar av olika slag

 

 

 

(andelsklasser). Andelsklasser i en

 

 

 

och samma fond får vara förenade

 

 

 

med olika villkor för utdelning,

 

 

 

avgifter,

lägsta

teckningsbelopp

 

 

 

samt i vilken valuta andelarna

 

 

 

tecknas och inlöses. Andelarna i

 

 

 

en andelsklass ska vara lika stora

 

 

 

och medföra lika rätt till den

Värdet av en fondandel är

egendom som ingår i fonden.

 

Värdet av en fondandel är

fondens värde delat med antalet

fondens värde delat med antalet

fondandelar.

Fondens

värde

fondandelar.

Om

det

finns

beräknas enligt de grunder som

andelsklasser ska värdet av en

anges i fondbestämmelserna. Den

fondandel

dock

bestämmas

med

Prop. 2010/11:135

36

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes fondandels- innehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå investeringsfondens och, i förkommande fall, andelsklassens beteckning samt namnen på fondbolaget och förvarings- institutet. Vidare ska det framgå var informationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 15 a § samt årsberättelsen och halvårs- redogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

egendom som ingår i fonden skall

beaktande

av

de villkor

som

är Prop. 2010/11:135

värderas med ledning av gällande

förenade med andelsklassen.

 

marknadsvärde.

Fondens

värde beräknas enligt

 

de grunder som anges i

 

fondbestämmelserna.

Den

 

egendom som ingår i fonden ska

 

värderas med ledning av gällande

Fondbolaget skall fortlöpande

marknadsvärde.

 

 

Fondbolaget ska fortlöpande och

och minst en gång varje vecka

minst en gång varje vecka beräkna

beräkna och på lämpligt sätt

och på lämpligt sätt offentliggöra

offentliggöra fondandelsvärdet.

fondandelsvärdet.

 

 

 

10 a §

 

 

 

 

 

Fondbolaget

får utfärda

en

 

fondandel bara om det är

 

säkerställt

att

betalning

tillförs

 

investeringsfonden inom rimlig tid.

11 §18

Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell behandling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av en central värdepappersförvarare. Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Om lagen om kontoföring av finansiella instrument inte är tillämplig på andelarna i fonden, ska den som för registret anteckna inskränkningar enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldrabalken där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes fondandels- innehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå investeringsfondens beteckning samt namnen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var informations- broschyren och faktabladet enligt 15 § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

18 Senaste lydelse 2008:912.

37

Har en fondandelsägare lämnat sina andelar för förvaltning till någon som har fått tillstånd till registrering som förvaltare, får förvaltaren på andelsägarens uppdrag anges i det register som avses i 11 § första stycket i stället för andelsägaren. I registret skall det särskilt anmärkas att fondandelen förvaltas för någon annans räkning. Förvaltaren skall till andelsägaren lämna den information förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren avstått från sådan information.

Om registret förs av någon annan än en central värdepappers- förvarare, skall Finansinspek- tionen pröva frågor om tillstånd till registrering som förvaltare.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd skall återkallas av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls.

12 §

Har en fondandelsägare lämnat sina andelar för förvaltning till någon som har fått tillstånd till registrering som förvaltare, får förvaltaren på andelsägarens uppdrag anges i det register som avses i 11 § första stycket i stället för andelsägaren. I registret ska det särskilt anmärkas att fondandelen

förvaltas

för

någon

annans

räkning.

Förvaltaren

ska

skyndsamt

till

andelsägaren eller

den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe lämna den information förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren avstått från sådan information. Information som avser ändring av fondbestämmelser enligt 9 b § eller 5 a kap. 7 § eller som avser fusion enligt 8 kap. 8 § ska dock alltid lämnas till andelsägaren eller den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe.

Om registret förs av någon annan än en central värdepappers- förvarare, ska Finansinspektionen pröva frågor om tillstånd till registrering som förvaltare.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd ska återkallas av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls.

13 §

En fondandel skall, på begäran av dess ägare, omedelbart lösas in om det finns medel tillgängliga i investeringsfonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, skall försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan

En fondandel ska, på begäran av dess ägare, omedelbart lösas in om det finns medel tillgängliga i investeringsfonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Prop. 2010/11:135

38

försäljning

kunna

väsentligt

Första

stycket gäller dock

inte Prop. 2010/11:135

missgynna

övriga

 

andelsägares

om fondandelarna är upptagna till

intresse,

får

fondbolaget

efter

handel på en reglerad marknad

anmälan

till

Finansinspektionen

och det är säkerställt att

avvakta med försäljningen.

 

andelarnas noterade värde inte i

 

 

 

 

 

 

väsentlig mån avviker från det

 

 

 

 

 

 

värde som avses i 10 § tredje

Under den tid som ett

stycket.

 

 

 

 

Under den tid som ett

förvaringsinstitut

förvaltar

en

förvaringsinstitut

förvaltar

en

investeringsfond enligt 9 kap. 1 §

investeringsfond enligt 9 kap. 1 §

första eller andra stycket får

första eller

andra

stycket

eller

fondandelar inte säljas eller lösas

5 a kap.

34

eller

42 §

får

in.

 

 

 

 

 

fondandelar inte säljas eller lösas

 

 

 

 

 

 

in.

 

 

 

 

13 a §

Ett fondbolag får senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen samt berörda investerare och andelsägare om åtgärden. Bolaget ska också underrätta behöriga myndigheter i andra länder inom EES där fondandelar marknads- förs.

Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört underrätta Finans- inspektionen om detta.

13 b §

Finansinspektionen får besluta att ett fondbolag ska senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar om det är i fond- andelsägarnas eller allmänhetens intresse.

För varje investeringsfond skall

15 §

ska

För varje investeringsfond

det finnas en aktuell informations-

det finnas en aktuell informations-

broschyr och ett aktuellt faktablad.

broschyr.

 

Informationsbroschyren

skall

Informationsbroschyren

ska

innehålla

 

innehålla

 

1. fondbestämmelserna,

 

 

39

I informationsbroschyren och i allt övrigt marknadsförings- material avseende fonden ska följande uppgifter anges på en framträdande plats:

2.de ytterligare uppgifter som behövs för att man skall kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

3.en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil, och

4.uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§.

Faktabladet skall på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den grundläggande information som behövs för att man skall kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den. Bladet får bifogas informations- broschyren som en löstagbar del.

2. de ytterligare uppgifter som Prop. 2010/11:135 behövs för att man ska kunna

bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

3.en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,

4.uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

5.uppgifter om vilka tillgångs- slag fondmedlen får placeras i, och

6.för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivat- instrument kan påverka fondens riskprofil.

16 §19

I informationsbroschyren och faktabladet för en investeringsfond ska det dessutom anges

1.i vilka tillgångsslag fond- medlem får placeras, och

2.om fondmedlen får placeras i derivatinstrument och, i så fall, i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstrument kan påverka fondens riskprofil.

I informationsbroschyren och faktabladet samt i allt övrigt reklammaterial avseende fonden ska följande uppgifter anges på en framträdande plats:

19 Senaste lydelse 2008:282.

40

1. fondens placeringsinriktning, för det fall medel i fonden placeras i andra tillgångar än överlåtbara värdepapper och penningmarknads- instrument eller om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 §,

2.om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av, och

3.om fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 §, de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde placerats i eller avses att placeras i.

Om fonden är en specialfond, ska detta framgå av informations- broschyren, faktabladet och allt övrigt reklammaterial avseende fonden.

Om fonden är en specialfond, ska detta framgå av informations- broschyren och allt övrigt marknadsföringsmaterial avseen- de fonden.

16 a §

För varje investeringsfond ska det finnas ett aktuellt faktablad.

Faktabladet ska på ett lätt- begripligt sätt och i sammanfattning innehålla den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i informationsbroschyren.

Bestämmelser om hur fakta- bladet för en värdepappersfond ska vara utformat och om dess innehåll finns i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats20. Det som anges i förordningen ska i tillämpliga delar gälla också för faktablad för

20 EUT L 176, 10.7.2010, s. 1 (Celex 32010R0583).

Prop. 2010/11:135

41

 

 

 

 

 

 

 

en specialfond. Om fonden är en Prop. 2010/11:135

 

 

 

 

 

 

 

specialfond ska detta framgå av

 

 

 

 

 

 

 

faktabladet.

 

 

 

 

 

 

Informationsbroschyren,

fakta-

20 §

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbroschyren,

fakta-

bladet, den

senaste årsberättelsen

bladet,

den

senaste

årsberättelsen

och, i förekommande fall, den

och, i förekommande fall, den

halvårsredogörelse

 

skall

som

halvårsredogörelse

 

 

 

som

publicerats

därefter

publicerats därefter ska på begäran

begäran

lämnas

eller

skickas

kostnadsfritt

tillhandahållas

den

kostnadsfritt till den som avser att

som avser att köpa andelar i en

köpa andelar i en investeringsfond.

investeringsfond. Denne ska, med

Denne skall även utan begäran

undantag för de fall som avses i

erbjudas

faktabladet

innan

avtal

8 kap. 22 a § lagen (2007:528) om

ingås.

 

 

 

 

 

 

värdepappersmarknaden,

 

även

 

 

 

 

 

 

 

utan

begäran

tillhandahållas

 

 

 

 

 

 

 

faktabladet i god tid innan avtal

Om fondbolaget genom reklam

ingås.

 

 

 

 

 

 

 

Om

fondbolaget

 

genom

eller liknande erbjuder allmän-

marknadsföring

erbjuder

allmän-

heten att köpa andelar i en

heten att köpa andelar i en

investeringsfond,

skall

det

av

investeringsfond,

 

ska

det

av

erbjudandet framgå att det finns ett

erbjudandet framgå att det finns ett

faktablad och en informations-

faktablad och en informations-

broschyr och var dessa finns att

broschyr och var dessa finns att

tillgå.

 

 

 

 

 

 

tillgå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om information som anges i 16

 

 

 

 

 

 

 

och 16 a §§, 5 a kap. 24 § samt

 

 

 

 

 

 

 

andra stycket denna paragraf inte

 

 

 

 

 

 

 

lämnas,

 

 

ska

 

 

även

 

 

 

 

 

 

 

marknadsföringslagen

(2008:486)

 

 

 

 

 

 

 

tillämpas,

med

 

undantag

av

 

 

 

 

 

 

 

bestämmelserna

i

29–36 §§

om

 

 

 

 

 

 

 

marknadsstörningsavgift.

Sådan

 

 

 

 

 

 

 

information

ska

anses

 

vara

 

 

 

 

 

 

 

väsentlig enligt 10 § tredje stycket

 

 

 

 

 

 

 

den lagen.

 

 

 

 

 

 

5 kap.

20 §

Ett fondbolag får inte till en värdepappersfond förvärva aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt

inflytande över ledningen av ett företag.

 

 

Om ett fondbolag förvaltar flera

Om ett fondbolag förvaltar flera

värdepappersfonder

eller

värdepappersfonder, fondföretag

specialfonder,

gäller

eller

specialfonder,

gäller

bestämmelsen i första stycket det

bestämmelsen i första stycket det

sammanlagda aktieinnehavet i

sammanlagda aktieinnehavet i

fonderna.

 

fonderna och fondföretagen.

 

42

Finansinspektionen får för en värdepappersfond tillåta avvikelser från de villkor som anges i 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21 eller 22 § under sex månader från det att verksamheten påbörjades.

24 §

Finansinspektionen får för en värdepappersfond tillåta avvikelser från de villkor som anges i 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21 eller 22 § och från fondbestämmelserna under sex månader från det att verksamheten påbörjades, ändrade fond- bestämmelser började tillämpas eller en fusion genomfördes.

5 a kap. Matarfonder och mottagarfonder

Placeringsbestämmelser

1 §

Bestämmelserna i 5 kap. 1 § andra stycket, 3–12 och 15–22 §§ gäller inte för en matarfond. I stället ska bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.

Medel i en matarfond får placeras i andelar i

en värdepappersfond som inte är en matarfond och vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, eller

ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och som inte är ett matarfondföretag och vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag.

Placeringen ska uppgå till minst 85 procent av matarfondens värde.

2 §

Utöver placering enligt 1 § får det i en matarfond ingå

likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden, och

derivatinstrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket och 12 §. Derivatinstrument får användas bara i syfte att skydda värdet på tillgångarna i matarfonden.

Prop. 2010/11:135

43

3 §

Vid tillämpning av 5 kap. 13 § andra stycket ska en matarfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig till derivatinstrument läggas samman med

1.mottagarfondens eller mottagarfondföretagets motsvarande exponeringar, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget, eller

2.mottagarfondens eller mottagarfondföretagets högsta möjliga exponeringar hänförliga till derivatinstrument enligt fondbestämmelserna, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget.

Mottagarfondföretag och matarfondföretag

4 §

Det som anges om en mottagarfond eller ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond i 5–7, 9, 11–14, 16, 20, 23–25, 29– 31, 33, 37–39, 41, 42, 45 och 46 §§ gäller på motsvarande sätt för ett mottagarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett mottagarfondföretag.

Det som anges om en matarfond eller ett fondbolag som förvaltar en matarfond i 18, 22, 47, 50, 51, 53 och 54 §§ gäller på motsvarande sätt för ett matarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett matarfondföretag.

Ansökan och tillstånd

5 §

Avser ett fondbolag att placera en värdepappersfonds medel enligt 1 § ska bolaget ansöka om Finansinspektionens tillstånd till detta.

Prop. 2010/11:135

44

Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:

1.nya eller ändrade fond- bestämmelser för fonden,

2.den avsedda mottagarfondens fondbestämmelser,

3.fondernas informations- broschyrer och faktablad,

4.det avtal eller de rutiner som avses i 9 och 11 §§,

5.det avtal mellan förvarings- instituten som avses i 16 §,

6.det avtal mellan revisorerna som avses i 20 §,

7.i förekommande fall, den underrättelse som ska lämnas till andelsägarna enligt 7 §, och

8.om fondmedlen ska placeras i ett fondföretag, intyg från behörig myndighet i företagets hemland om att det uppfyller kraven i 1 § andra stycket.

6 §

 

 

 

 

Tillstånd

att

placera

medel

enligt

1 §

ges

av

Finansinspektionen i

form av

godkännande

av

 

fond-

bestämmelserna enligt 4 kap. 9 § första stycket. Tillstånd ska ges om kraven i detta kapitel är uppfyllda och fondbestämmelserna i övrigt uppfyller kraven i 4 kap. 8 § och 9 § andra eller tredje styckena.

Om ansökan avser en ändring av fondbestämmelserna som innebär att placering ska ske i en annan mottagarfond eller att en värdepappersfonds placerings- inriktning ändras till sådan som

avses

i

1 §,

ska

Finansinspektionen

underrätta

fondbolaget om sitt beslut inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan lämnats in. Om ansökan avser fond- bestämmelser för en ny fond eller fondbestämmelser som ändras på annat sätt än som en följd av den nya placeringsinriktningen ska Finansinspektionen underrätta

Prop. 2010/11:135

45

fondbolaget om sitt beslut inom den frist som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket.

Underrättelse till andelsägarna

7 §

Om Finansinspektionen har godkänt ändring av fond- bestämmelserna som avses i 6 § andra stycket första meningen, har fondandelsägarna rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för underrättelse enligt andra stycket.

Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om den ändrade placeringsinriktningen. Av underrättelsen ska det framgå

1.att Finansinspektionen har godkänt ändringen av fond- bestämmelserna,

2.när de ändrade fond- bestämmelserna ska börja tillämpas, och

3.att andelsägarna har rätt till inlösen på sätt som anges i första stycket.

Tillsammans med underrättelsen ska fondbolaget lämna matarfondens och mottagar- fondens faktablad.

Informationsutbyte och samordning

8 §

Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda fondbolag, ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till det fondbolag som förvaltar matarfonden lämna den

Prop. 2010/11:135

46

information som behövs för att det Prop. 2010/11:135 senare ska kunna uppfylla kraven i

denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

9 §

För att säkerställa sådant utbyte av information som avses i 8 § och övrig samordning mellan matarfonden och mottagarfonden, ska det finnas ett avtal mellan fondbolagen. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna 8–13 i kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feeder- fondföretag och anmälnings- förfarande21.

Avtalet ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas andelsägarna i matarfonden.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

10 §

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 9 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 9 § föreskrivas antingen

1.att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2.att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland

21 EUT L 176, 10.7.2010, s. 28 (Celex 32010L0044).

47

är tillämplig på avtalet och att det Prop. 2010/11:135 landets domstolar ska pröva

tvister med anledning av avtalet.

11 §

Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av samma fondbolag, ska fondbolaget upprätta skriftliga rutiner som säkerställer samordning mellan fonderna. Rutinerna ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna 15–19 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

12 §

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska till förvarings- institutet för fonden vidarebefordra sådan information om mottagarfonden som institutet behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

13 §

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska effektivt övervaka förvaltningen av mottagarfonden. Fondbolaget får då förlita sig på den information som det får från det fondbolag som förvaltar mottagarfonden, mottagarfondens förvaringsinstitut eller revisor, om det inte finns anledning att ifrågasätta informationens tillförlitlighet.

Ersättningar

14 §

Om ett fondbolag som förvaltar en matarfond eller någon som handlar på uppdrag av fondbolaget tar emot provision eller annan ersättning i samband med placering av matarfondens medel i andelar i mottagarfonden, ska denna ersättning tillföras matarfondens tillgångar.

48

Förvaringsinstitut

15 §

Om matarfonden och mottagarfonden har skilda förvaringsinstitut, ska förvaringsinstituten utbyta den information och ha den samordning som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

16 §

För att säkerställa sådant utbyte av information och sådan samordning som avses i 15 § ska det finnas ett avtal mellan förvaringsinstituten för matarfonden och mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artikel 24 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

17 §

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 16 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 16 § föreskrivas att det lands lag som är tillämpligt på det avtal som avses i 9 § ska tillämpas även på avtalet enligt 16 § och att domstolarna i det landet ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i stället för vad som anges i andra stycket, i ett avtal enligt 16 § föreskrivas antingen

1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar

Prop. 2010/11:135

49

ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2. att lagstiftningen i mottagar- fondföretagets hemland är tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

18 §

Förvaringsinstitutet för en mottagarfond ska omedelbart underrätta Finansinspektionen, det fondbolag som förvaltar matarfonden och förvarings- institutet för matarfonden om det upptäcker fel eller försummelser i förvaltningen av mottagarfonden som bedöms få negativa konsekvenser för matarfonden.

Revisorer

19 §

Om de fondbolag som förvaltar matarfonden respektive mottagar- fonden har olika revisorer, ska revisorerna utbyta den information och ha den samordning som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

20 §

För att säkerställa sådant utbyte av information och sådan samordning som avses i 19 § ska det finnas ett avtal mellan revisorerna för matarfonden och mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artikel 27 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

21 §

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 20 §

Prop. 2010/11:135

50

föreskrivas att svensk lag är Prop. 2010/11:135 tillämplig på avtalet och att

svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 20 § föreskrivas att det lands lag som är tillämpligt på det avtal som avses i 9 § ska tillämpas även på avtalet enligt 20 § och att domstolarna i det landet ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i stället för vad som anges i andra stycket, i ett avtal enligt 20 § föreskrivas antingen

1.att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2.att lagstiftningen i mottagar- fondföretagets hemland är tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

22 §

Om en matarfond har ett annat räkenskapsår än mottagarfonden, ska den revisor som granskar räkenskaperna för mottagarfonden upprätta en särskild gransknings- rapport som omfattar tiden från utgången av mottagarfondens räkenskapsår till utgången av matarfondens räkenskapsår.

23 §

I revisionsberättelsen för en matarfond ska revisionsberättelsen för mottagarfonden beaktas. I revisionsberättelsen ska det anges om det finns avvikelser i revisions- berättelsen för mottagarfonden och vilka konsekvenser de får för matarfonden.

51

Information om matarfonder och mottagarfonder

24 §

I allt marknadsföringsmaterial avseende matarfonden ska det anges att fondmedlen till minst 85 procent av fondens värde placeras i andelar i en mottagarfond.

25 §

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska på begäran kostnadsfritt lämna eller skicka mottagarfondens informations- broschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse i pappersform till matarfondens andelsägare och den som avser att köpa andelar i matarfonden.

26 §

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden ge in mottagarfond- företagets aktuella informations- broschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse till Finansinspektionen.

Finansinspektionens underrättelseskyldighet

27 §

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar en matarfond om varje ingripande enligt 12 kap. mot det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller enligt 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse mot förvaringsinstitutet för mottagar- fonden med anledning av åsidosättande av kraven i detta kapitel.

Finansinspektionen ska även underrätta det fondbolag som förvaltar en matarfond om en revisors rapport enligt 10 kap. 8 §

Prop. 2010/11:135

52

som gäller det fondbolag som Prop. 2010/11:135 förvaltar mottagarfonden.

Om ett matarfondföretags medel placeras i en mottagarfond, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i matar- fondföretagets hemland om ingripanden eller en revisors rapport som avses i första och andra styckena.

28 §

Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om ett ingripande eller en revisors rapport som rör ett mottagar- fondföretag, ska inspektionen omedelbart underrätta varje fondbolag som förvaltar en berörd matarfond.

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

29 §

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond får senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden under den tid som andelar i mottagarfonden är föremål för sådan senareläggning. I sådana fall gäller 4 kap. 13 a § andra och tredje styckena.

Upplösning av en mottagarfond

30 §

 

 

 

 

En matarfond ska upplösas om

 

mottagarfonden

upplöses,

såvida

 

inte

Finansinspektionen,

efter

 

ansökan av det fondbolag som

 

förvaltar matarfonden, godkänner

 

att

 

 

 

 

1. matarfondens medel placeras

 

i en

annan mottagarfond

enligt

 

6 §, eller

 

 

 

2. fondbestämmelserna

ändras

 

på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.

 

31 §

 

 

 

 

Underrättelse

om

att

53

matarfonden ska upplösas eller en fullständig ansökan enligt 30 § 1 eller 2 ska ges in till Finansinspektionen senast två månader från det att fondbolaget som förvaltar matarfonden fått information om att mottagar- fonden ska upplösas.

Om fondbolaget fått sådan information mer än fem månader före den dag då upplösningen av mottagarfonden ska inledas, ska underrättelsen eller den fullständiga ansökan dock ges in senast tre månader före den dag då upplösningen av mottagar- fonden ska inledas.

32 §

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut i en fråga som avses i 30 § 1 eller 2 inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in.

33 §

Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens beslut i en fråga som avses i 30 § 1 eller 2.

34 §

Om matarfonden ska upplösas enligt 30 § ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet. Övertagandet får ske tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 35 §, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

35 §

Information om att matarfonden ska upplösas och förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post- och Inrikes

Prop. 2010/11:135

54

Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvarings- institutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

36 §

Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en matarfond enligt 34 § ska snarast upplösa fonden genom att sälja tillgångarna i fonden och skifta ut nettobehållningen till fond- andelsägarna.

För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9 kap. 3 §, 5 § andra stycket och 6 § i tillämpliga delar.

37 §

Medel som tillfaller matarfonden när mottagarfonden upplöses får bestå av pengar eller finansiella instrument. De tillgångar som mottagits får förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fondmedlen placeras i enlighet med tillstånd som avses i 30 § 1 eller 2.

Fusion eller delning av en mottagarfond

38 §

En matarfond ska upplösas om mottagarfonden fusioneras eller delas, såvida inte Finansinspektionen, efter ansökan av det fondbolag som förvaltar matarfonden, godkänner att

1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt 6 §, eller

2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.

Om det fondbolag som förvaltar matarfonden avser att efter fusionen eller delningen placera matarfondens medel i samma

Prop. 2010/11:135

55

mottagarfond och ändring av Prop. 2010/11:135 fondbestämmelserna inte krävs,

ska fondbolaget i stället för det som anges i första stycket anmäla detta till Finansinspektionen.

39 §

Underrättelse om att matarfonden ska upplösas, en fullständig ansökan enligt 38 § första stycket 1 eller 2, eller en anmälan enligt 38 § andra stycket ska ges in till Finansinspektionen senast en månad från det att fondbolaget som förvaltar matarfonden fått information om att mottagarfonden ska fusioneras eller delas.

Om fondbolaget fått sådan information mer än fyra månader före den dag då fusionen eller delningen ska genomföras, ska underrättelsen, den fullständiga ansökan eller anmälan dock ges in senast tre månader före den dag då fusionen eller delningen ska genomföras.

40 §

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2 inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in.

41 §

Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2.

42 §

 

 

 

 

Om matarfonden

ska upplösas

 

enligt

38 §

ska

förvaltningen

 

övertas

av

förvaringsinstitutet.

 

Övertagandet

får ske tidigast tre

56

månader från det att de ändrade Prop. 2010/11:135 förhållandena kungjorts enligt

43 §, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om beslutet att upplösa matarfonden.

43 §

Information om att matarfonden ska upplösas och förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvarings- institutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

44 §

Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en matarfond enligt 42 § ska snarast upplösa fonden genom att sälja tillgångarna i fonden och skifta ut nettobehållningen till fondandelsägarna.

För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9 kap. 3 §, 5 § andra stycket och 6 § i tillämpliga delar.

45 §

 

 

 

 

 

 

Fondbolaget

som

förvaltar

matarfonden

ska

begära inlösen

av

fondandelarna

i

mottagarfonden

om

Finans-

inspektionen

 

har

avslagit

en

ansökan

om

 

godkännande

som

avses i 38 § första stycket 1 eller 2

eller inte har meddelat beslut i

frågan

senast

arbetsdagen

före

den sista dag då andelar i

mottagarfonden får lösas in innan

fusionen

 

eller

 

delningen

genomförs.

 

 

 

 

57

Sådan inlösen ska också ske om matarfonden ska upplösas enligt 38 § eller om det behövs för att säkerställa andelsägarnas rätt till inlösen av andelar i matarfonden enligt 7 § eller 4 kap. 9 b §.

46 §

Medel som tillfaller matarfonden när andelar i mottagarfonden inlöses enligt 45 § får bestå av pengar eller finansiella instrument. De tillgångar som mottagits får förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fondmedlen placeras i enlighet med tillstånd som avses i 38 § första stycket 1 eller 2.

Särskilda bestämmelser om mottagarfonder och mottagar- fondföretag

47 §

En mottagarfond som har minst två matarfonder som andelsägare behöver inte vara öppen för kapitaltillskott från allmänheten.

48 §

Ett mottagarfondföretag vars andelar inte marknadsförs här i landet på annat sätt än att de innehas av en eller flera matarfonder behöver inte uppfylla kraven i 1 kap. 7 §.

Ett fondbolag som inte marknadsför andelar i en mottagarfond i ett annat land inom EES på annat sätt än att de innehas av ett eller flera matarfondföretag behöver inte uppfylla kraven i 2 kap. 15 c § första stycket.

49 §

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska till Finansinspektionen lämna uppgift om varje matarfond eller

Prop. 2010/11:135

58

matarfondföretag vars medel placeras i mottagarfonden.

Om en sådan uppgift avser ett matarfondföretag, ska Finans- inspektionen lämna uppgiften till behörig myndighet i matarfond- företagets hemland.

50 §

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond får inte ta ut någon avgift av matarfonden för försäljning eller inlösen av andelar i mottagarfonden.

51 §

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska på begäran lämna den information som avses i 4 kap. 20 § även till förvarings- institutet och revisorn för matarfonden.

52 §

En fusion eller en delning av en mottagarfond får genomföras tidigast 60 dagar från det att den information som avses i 8 kap. 8 eller 25 § lämnats till

1.andelsägarna i mottagar- fonden, och

2.behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om mottagarfonden har ett matar- fondföretag som andelsägare.

53 §

Om en mottagarfond ska delas har det fondbolag som förvaltar en matarfond rätt att lösa in andelarna i mottagarfonden innan delningen genomförs. Fondbolaget ska ges möjlighet att begära inlösen under minst 30 dagar från dagen för underrättelsen om delningen enligt 8 kap. 25 §.

54 §

En mottagarfond får upplösas enligt 9 kap. 2 § tidigast tre månader från det att det kungjorts

Prop. 2010/11:135

59

 

 

 

enligt 9 kap. 4 § första stycket att

 

 

 

förvaltningen

av

 

fonden

 

ska

 

 

 

övertas av förvaringsinstitutet och

 

 

 

en underrättelse om övertagandet

 

 

 

lämnats till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. det

fondbolag

som

förvaltar

 

 

 

matarfonden,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Finansinspektionen,

 

 

om

 

 

 

mottagarfonden har en matarfond

 

 

 

som andelsägare, och

 

 

 

 

 

 

3. behörig

 

myndighet

 

i

 

 

 

matarfondföretagets hemland, om

 

 

 

mottagarfonden har ett matar-

 

 

 

fondföretag som andelsägare.

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om medel i en specialfond till

 

 

 

minst 85 procent av fondens värde

 

 

 

ska placeras i andelar i en

 

 

 

investeringsfond tillämpas 5 a kap.

 

 

 

5 §

första

stycket

och

andra

 

 

 

stycket 1–6, 6 § första stycket, 8 §,

 

 

 

9 §,

11–16

§§,

18–20

§§,

22–

 

 

 

25 §§,

27 §

första

och

andra

 

 

 

styckena, 29 §, 30 § 2, 31 §, 33–

 

 

 

37 §§,

38 §

första

stycket

2

och

 

 

 

andra

stycket,

39 §,

41–46 §§,

 

 

 

49 § första stycket, 50 och 51 §§,

 

 

 

52 § 1, 53 § samt 54 § 1 och 2. Det

 

 

 

som anges om en värdepappers-

 

 

 

fond eller en matarfond ska avse

 

 

 

specialfonden och det som anges

 

 

 

om en mottagarfond ska avse den

 

 

 

investeringsfond

 

som

special-

 

 

 

fondens

medel

 

 

placeras

i.

 

 

 

Hänvisningar till placering enligt

 

 

 

1 §

ska avse

en

specialfonds

 

 

 

placering enligt denna paragraf.

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanläggning och delning av

Fusion och delning av

 

 

 

en investeringsfond m.m.

 

investeringsfonder m.m.

 

 

 

 

 

 

Vad en fusion innebär

 

 

 

Ett fondbolag får, efter tillstånd

1 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två eller

flera

värdepappers-

av

Finansinspektionen,

lägga

fonder får läggas samman genom

samman investeringsfonder.

Till-

att samtliga tillgångar och skulder

Prop. 2010/11:135

60

stånd till en sammanläggning skall lämnas om

1.åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen,

2.de fonder som skall läggas samman har placeringsinriktning och fondbestämmelser som är lik- artade, samt

3.sammanläggningen inte är olämplig från allmän synpunkt.

Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en investeringsfond. Tillstånd till en delning skall lämnas om åtgärden kan anses förenlig med fond- andelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som har fått till- stånd till en sammanläggning eller en delning skall genast underrätta andelsägarna om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut. Denna information skall också finnas att tillgå hos fond- bolaget och förvaringsinstitutet. En sammanläggning eller delning får verkställas tidigast tre månader från dagen för Finansinspektionens beslut.

i en eller flera av

fonderna Prop. 2010/11:135

överförs till en annan fond mot

vederlag till andelsägarna i den

eller de

överlåtande

fonderna

(fusion).

Vid fusionen

upplöses

den eller de överlåtande fonderna. Fusion kan ske

1.mellan den övertagande värdepappersfonden på ena sidan och en eller flera överlåtande värdepappersfonder på den andra (absorption), eller

2.mellan två eller flera över- låtande värdepappersfonder genom att de bildar en ny övertagande värdepappersfond (kombination).

Fusionsvederlag

2 §

Vederlaget till andelsägarna i den eller de överlåtande värde- pappersfonderna (fusionsveder- laget) ska bestå av andelar i den övertagande värdepappersfonden. Om det behövs för att genomföra fusionen, får fusionsvederlaget även bestå av pengar. Den delen av vederlaget får dock uppgå till högst tio procent av värdet av andelsägarnas andelar i den överlåtande fonden.

Fusionsplan

3 §

 

 

Det eller de fondbolag som

 

förvaltar

de värdepappersfonder

 

som ska

ingå i fusionen ska

61

upprätta en fusionsplan

som är

Prop. 2010/11:135

gemensam för fonderna.

 

 

Fusionsplanen ska

innehålla

 

uppgifter om

 

 

1.vilka fonder som ska ingå i fusionen och vilket slag av fusion enligt 1 § andra stycket som avses,

2.bakgrunden till och syftet med fusionen,

3.fusionens sannolika konsekvenser för fondandels- ägarna,

4.vilka metoder som ska användas för värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §,

5.vilken metod som ska använ- das för beräkning av det utbytesförhållande som avses i 4 §,

6.den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen, och

7.tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar.

Vid kombination ska fusions- planen även innehålla den övertagande värdepappersfondens fondbestämmelser.

4 §

Det eller de fondbolag som avses i 3 § ska fastställa tid- punkten för beräkning av utbytes- förhållandet mellan andelar i den överlåtande och den övertagande värdepappersfonden samt, i förekommande fall, kontant ersättning. Tidpunkten ska fastställas till en dag som infaller före den dag då fusionen genomförs.

Utlåtande av förvaringsinstitut

5 §

 

 

 

Varje förvaringsinstitut för de

 

värdepappersfonder som ska ingå

 

i fusionen ska i ett utlåtande för

 

var och en av de fonder vars

 

tillgångar

institutet

förvarar

62

bekräfta att uppgifterna i fusions- planen enligt 3 § andra stycket 1, 6 och 7 är förenliga med bestämmelserna i denna lag och fondernas fondbestämmelser.

Revisorsgranskning

6 §

En revisor ska granska

1.de metoder som ska användas för värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §,

2.den kontanta ersättningen per andel, och

3.den metod som ska användas för beräkning av det utbytesför- hållande som avses i 4 §.

Revisorn ska upprätta ett yttrande över granskningen.

När fusionen har genomförts ska revisorn lämna uppgifter om det fastställda utbytesförhållandet till Finansinspektionen.

Den revisor som utför granskningen ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisions- bolag.

7 §

Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska på begäran lämna revisorns yttrande enligt 6 § kostnadsfritt till andelsägarna i de överlåtande och övertagande värdepappers- fonderna.

Information till fondandelsägare

8 §

När tillstånd till fusionen har getts ska de fondbolag som för- valtar värdepappersfonderna som ingår i fusionen tillhandahålla lämplig och rättvisande information om fusionen till

Prop. 2010/11:135

63

andelsägarna i fonderna.

Av informationen ska det framgå

1.bakgrunden till och syftet med fusionen,

2.de konsekvenser fusionen kan få för andelsägarna,

3.vilka rättigheter andels- ägarna har i samband med fusionen enligt 11 §, och

4.uppgifter om förfarandet och den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen.

Tillsammans med information- en till andelsägarna i en överlåtande värdepappersfond ska den övertagande värdepappersfondens faktablad lämnas. Om faktabladet ändrats i samband med fusionen ska det också lämnas till andelsägarna i den övertagande värdepappers- fonden.

Informationen enligt första– tredje styckena ska även tillhandahållas den som innan fusionen genomförs tecknar andelar i någon av värdepappers- fonderna samt den som begär

sådan information som avses i 4 kap. 20 § första stycket.

Tillstånd till fusion

9 §

Det fondbolag som förvaltar en överlåtande värdepappersfond ska ansöka om tillstånd till fusion hos Finansinspektionen.

Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:

1.fusionsplan enligt 3 §,

2.utlåtande av förvaringsinstitut enligt 5 §,

3.revisorns yttrande enligt 6 §,

och

4.den information som ska tillhandahållas andelsägarna enligt 8 §.

Om en ansökan inte är full- ständig, ska Finansinspektionen senast tio arbetsdagar från det att

Prop. 2010/11:135

64

en ansökan har lämnats in begära att fondbolaget kompletterar den.

10 §

Finansinspektionen ska ge till- stånd till en fusion om

1.kraven enligt 3, 5, 6, 8 och 9 §§ är uppfyllda, och

2.andelarna i den övertagande värdepappersfonden får marknads- föras i de länder där andelarna i den överlåtande värdepappers- fonden marknadsförs enligt 2 kap. 15 c §.

Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om sitt beslut i tillståndsfrågan.

Fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion

11 §

Andelsägarna i de värde- pappersfonder som ska ingå i en fusion har rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

I stället för inlösen av fondandelarna får andelsägarna låta byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond eller ett annat fondföretag med liknande placeringsinriktning som förvaltas av samma fondbolag eller av ett bolag som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som fondbolaget.

Möjlighet att begära inlösen eller utbyte av fondandelar enligt första och andra styckena ska ges under minst 30 dagar från den dag information om fusionen lämnas till andelsägarna enligt 8 §. Möjligheten ska upphöra senast fem arbetsdagar före dagen för

Prop. 2010/11:135

65

beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §.

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

12 §

Finansinspektionen får, efter ansökan av ett fondbolag eller utan sådan ansökan, tillåta eller kräva att ett fondbolag senare- lägger försäljning och inlösen av andelar i en värdepappersfond som ingår i en fusion, om det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intressen. En sådan senareläggning får inte påverka andelsägarnas rättigheter enligt 11 §.

Finansinspektionen ska under- rätta behörig myndighet i ett land där fondandelar marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § om sitt beslut. Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om beslutet.

Så snart orsakerna till senare- läggningen upphört ska fondbolaget anmäla detta till Finansinspek- tionen.

Kostnader i samband med en fusion

13 §

Värdepappersfonder som ingår i en fusion och andelsägarna i fonderna får inte belastas med kostnader som uppkommer i samband med förberedandet och genomförandet av fusionen.

Fusionens rättsverkningar

14 §

En fusion får genomföras tidigast tre månader från det att Finansinspektionen gett tillstånd till fusionen.

Vid genomförandet av fusionen inträder följande rättsverkningar.

1. Den överlåtande värde-

Prop. 2010/11:135

66

pappersfondens tillgångar och Prop. 2010/11:135 skulder överförs till den över-

tagande värdepappersfonden.

2.Andelsägarna i den över- låtande värdepappersfonden blir andelsägare i den övertagande värdepappersfonden och har, i förekommande fall, rätt till kontant utbetalning av fusions- vederlag.

3.Den överlåtande värde- pappersfonden upplöses.

15 §

En fusion som fått rättsverkan enligt 14 § får inte förklaras ogiltig.

Underrättelse och offentlig- görande

16 §

Det fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden ska underrätta förvaringsinstitutet för fonden när överföringen av tillgångar och skulder enligt 14 § andra stycket 1 har slutförts.

Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen när fusionen har genomförts och offentliggöra genomförandet på sin webbplats.

Gränsöverskridande fusion

17 §

En värdepappersfond får läggas samman med ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (gränsöverskridande fusion).

18 §

 

 

 

 

 

Vid

en

gränsöverskridande

 

fusion

mellan

en överlåtande

 

värdepappersfond

och

ett

 

övertagande

fondföretag

gäller

 

följande

bestämmelser i

detta

 

kapitel:

 

 

 

 

 

1 § om vad en fusion innebär,

67

2 § om fusionsvederlag,

 

3 § om fusionsplan,

 

 

 

5 § om utlåtande av

förvarings-

institut,

 

 

 

 

 

6 och 7 §§

om

 

revisors-

granskning,

 

 

 

 

8 § om

information

till fond-

andelsägare,

 

 

 

 

9 och 19–21 §§ om

tillstånd

till

fusion,

 

 

 

 

 

11 § om

 

fondandelsägarnas

rättigheter vid en fusion,

 

12 § om

 

senareläggning

av

försäljning

 

och

inlösen

av

fondandelar,

 

 

 

 

13 § om

kostnader

i samband

med en fusion, och

14 § andra stycket och 15 § om fusionens rättsverkningar.

Det som anges om en övertagande värdepappersfond eller ett fondbolag som förvaltar en sådan fond i 1–3 och 5 §§, 8 § tredje stycket första meningen och 14 § andra stycket gäller på motsvarande sätt för ett övertagande fondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett sådant fondföretag.

19 §

Tillsammans med en ansökan enligt 9 § ska det övertagande fondföretagets informations- broschyr och faktablad samt den information som ska tillhandahållas dess andelsägare lämnas.

20 §

Finansinspektionen ska omedelbart lämna över en kopia av den fullständiga ansökan enligt 9 § till behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland.

21 §

Finansinspektionen ska godkänna att en överlåtande värdepappersfond får ingå i en

Prop. 2010/11:135

68

gränsöverskridande fusion om

Prop. 2010/11:135

1.kraven enligt 3, 5, 6, 8, 9 och 19 §§ är uppfyllda,

2.behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland inte har meddelat att den har invändningar mot den information som ska lämnas till andelsägarna i fondföretaget, och

3.andelarna i det övertagande fondföretaget får marknadsföras i de länder där andelarna i den överlåtande värdepappersfonden marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § samt här i landet.

Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om sitt beslut.

Finansinspektionen ska under- rätta behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland om beslutet.

22 §

 

 

 

 

 

 

Vid

en

gränsöverskridande

 

fusion där en värdepappersfond är

 

övertagande

fond gäller

följande

 

bestämmelser i detta kapitel:

 

 

4 § om tidpunkt för beräkning av

 

utbytesförhållande,

 

 

 

 

7 § om revisorns yttrande,

 

 

8 och 23 §§ om information till

 

fondandelsägare,

 

 

 

 

11 § om

fondandelsägarnas

 

rättigheter vid en fusion,

 

 

 

12 § om

senareläggning

av

 

försäljning

och

inlösen

av

 

fondandelar,

 

 

 

 

 

13 § om kostnader

i

samband

 

med en fusion,

 

 

 

 

14 § första

stycket

om

tidpunkt

 

för genomförande av en fusion,

 

samt

 

 

 

 

 

 

16 §

om

underrättelse

och

 

offentliggörande.

 

 

 

 

23 §

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska, efter det

 

att behörig

myndighet

i

det

69

överlåtande fondföretagets hemland överlämnat en kopia av ansökan om tillstånd till fusionen, bedöma om informationen till andelsägarna i den övertagande värdepappersfonden uppfyller kraven i 8 §. Finansinspektionen får senast 15 arbetsdagar från det att kopian av ansökan överlämnats begära att det fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden förtydligar informationen. Inspektionen ska omgående underrätta behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hemland om en sådan begäran.

Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar från det att fondbolaget har lämnat in kompletterande information under- rätta behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hem- land om huruvida informationen uppfyller kraven.

Fusion av specialfonder

24 §

Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, lägga samman specialfonder. Tillstånd får även ges till en fusion mellan en eller flera överlåtande specialfonder och en övertagande värdepappersfond.

Bestämmelserna om fusion av värdepappersfonder i 1–16 §§ gäller på motsvarande sätt för en fusion som avses i första stycket.

Delning av investeringsfonder

25 §

Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en investeringsfond. Tillstånd till en delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig med fond- andelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som har fått till-

Prop. 2010/11:135

70

stånd till en delning ska

genast Prop. 2010/11:135

underrätta

andelsägarna om den

planerade

åtgärden

och

Finansinspektionens

 

beslut.

Denna

information

ska

också

finnas att tillgå hos fondbolaget

och

förvaringsinstitutet.

En

delning får genomföras tidigast tre

månader

från

dagen

för

Finansinspektionens beslut.

 

9kap.

1 §

Ett fondbolags förvaltning av en

Ett fondbolags förvaltning av en

investeringsfond

skall

omedelbart

investeringsfond ska omedelbart tas

tas

över

av

fondens

över av fondens förvaringsinstitut

förvaringsinstitut om

 

om

1. Finansinspektionen har återkallat fondbolagets tillstånd att driva

fondverksamhet,

har

trätt

 

2. beslut

har

fattats

om

att

2. fondbolaget

i

likvidation, eller

 

 

 

 

fondbolaget

 

ska

i

3. fondbolaget har försatts i konkurs.

tvångslikvidation, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett fondbolag vill upphöra

Om ett fondbolag vill upphöra

med

förvaltningen

av

 

en

med

förvaltningen

av

en

investeringsfond,

 

 

skall

investeringsfond, ska förvaltningen

förvaltningen

övertas

 

av

övertas av

förvaringsinstitutet

vid

förvaringsinstitutet vid den tidpunkt

den

tidpunkt

då verksamheten

då verksamheten upphör.

 

 

upphör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har en investeringsfond varken

 

 

 

 

 

 

andelsägare eller fondförmögenhet

 

 

 

 

 

 

får fondbolaget, i stället för det som

 

 

 

 

 

 

anges i andra stycket, efter tillstånd

 

 

 

 

 

 

av

Finansinspektionen

avveckla

 

 

 

 

 

 

fonden.

Fondbolaget

 

ska

 

 

 

 

 

 

tillsammans med en ansökan om

 

 

 

 

 

 

sådant tillstånd lämna ett intyg från

 

 

 

 

 

 

bolagets revisor om att fonden

 

 

 

 

 

 

saknar andelsägare och inte har

 

 

 

 

 

 

några tillgångar eller skulder.

 

Ett

fondbolag

får

efter

tillstånd

av

Finansinspektionen

överlåta

förvaltningen av en investeringsfond till ett annat fondbolag.

Ett övertagande enligt andra eller

Ett övertagande enligt andra eller

tredje stycket får ske tidigast tre

fjärde stycket får ske tidigast tre

månader från det att de ändrade

månader från det att de ändrade

förhållandena kungjorts enligt 4 §,

förhållandena kungjorts enligt 4 §,

om

inte

Finansinspektionen

om

inte

Finansinspektionen

beslutar att övertagandet får ske

beslutar att övertagandet får ske

tidigare.

 

tidigare.

 

71

10 kap.

Prop. 2010/11:135

1 §22

 

Finansinspektionen har tillsyn över fondbolag, förvaltningsbolag som

avses i 1 kap. 6 och 8 §§, fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ samt

förvaringsinstitut.

 

För fondbolag och svenska förvaringsinstitut omfattar tillsynen

att

verksamheten drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, fondbestämmelserna, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en

författning som reglerar företagets verksamhet.

 

 

 

 

 

 

För

förvaltningsbolag

och

För

förvaltningsbolag

och

fondföretag samt förvaringsinstitut

fondföretag samt förvaringsinstitut

som driver verksamhet från filial i

som driver verksamhet från filial i

Sverige

omfattar

tillsynen

att

Sverige

omfattar

tillsynen

att

företaget följer de lagar och andra

företaget följer de lagar och andra

författningar som

gäller

för

författningar

som

gäller

för

företagets verksamhet i Sverige.

företagets

verksamhet i

Sverige

 

 

 

 

samt, när

en

värdepappersfond

 

 

 

 

förvaltas

enligt 1 kap. 6

b §,

det

 

 

 

 

som anges i fondbestämmelserna.

 

 

 

 

4 §23

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en

undersökning hos

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ett fondbolag,

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ett förvaltningsbolag

eller

2. ett

förvaltningsbolag

eller

fondföretag som driver verk-

fondföretag som driver verksamhet

samhet från filial i Sverige, samt

i Sverige, samt

 

 

 

 

3. ett förvaringsinstitut.

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får

även

Finansinspektionen

får

även

genomföra

en undersökning

hos

genomföra en

undersökning

hos

ett företag som har fått i uppdrag av

ett företag som har fått i uppdrag av

ett fondbolag att utföra visst arbete

ett fondbolag eller ett förvaltnings-

eller vissa funktioner, om det

bolag som driver verksamhet i

behövs för tillsynen av fond-

Sverige att utföra visst arbete eller

bolaget.

 

 

 

vissa funktioner, om det behövs för

 

 

 

 

tillsynen

av

fondbolaget

eller

 

 

 

 

förvaltningsbolaget.

 

 

Samarbete

med

behöriga

Samarbete

mellan

behöriga

myndigheter

 

 

myndigheter

 

 

 

 

Efter

anmälan

 

till

5 §24

 

 

 

ska i

sin

 

Finansinspektionen

Finansinspektionen får en behörig

tillsynsverksamhet

samarbeta

och

myndighet

i ett annat

land

inom

utbyta information

med behöriga

22Senaste lydelse 2008:282.

23Senaste lydelse 2008:282.

24Senaste lydelse 2008:282.

72

EES genomföra en undersökning hos filialen till ett sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 §.

Finansinspektionen ska till en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna de uppgifter som den myndigheten behöver för sin tillsyn över ett förvaltningsbolag och ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 6 eller 7 §.

myndigheter i den utsträckning Prop. 2010/11:135 som följer av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2009/65/EG.

6 §25

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Den utländska myndigheten får närvara vid en undersökning som utförs av Finansinspektionen.

11 kap.

1 §26

Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag skulle medföra att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, krävs tillstånd av Finansinspektionen för förvärvet. Detsamma gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att

det

uppgår

till

eller

1. så att

det

uppgår

till eller

överstiger 20, 33 eller 50 procent

överstiger 20, 30 eller 50 procent

av aktiekapitalet eller röstetalet för

av aktiekapitalet eller röstetalet för

samtliga aktier, eller

 

 

samtliga aktier, eller

 

 

2. så att fondbolaget blir dotterbolag.

 

 

 

 

 

Tillstånd

enligt första

stycket

Tillstånd

enligt första

stycket

ska inhämtas före förvärvet. Om

ska

inhämtas

före

förvärvet.

förvärvet

har

gjorts

genom

Ansökan om tillstånd ska göras

bodelning,

arv,

testamente

eller

skriftligen. Om förvärvet har gjorts

bolagsskifte eller på något annat

genom bodelning, arv, testamente,

liknande sätt, krävs i stället

bolagsskifte

eller

annat

tillstånd för att förvärvaren ska få

liknande sätt, krävs i stället

behålla aktierna. Förvärvaren ska

tillstånd för att förvärvaren ska få

då ansöka om tillstånd inom sex

behålla aktierna. Förvärvaren ska

månader efter förvärvet.

 

 

då ansöka om tillstånd inom sex

 

 

 

 

 

månader efter förvärvet.

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska inom två

 

 

 

 

 

arbetsdagar från det att en

 

 

 

 

 

fullständig ansökan kom in till

 

 

 

 

 

inspektionen skicka en bekräftelse

 

 

 

 

 

till

förvärvaren

om

att

ansökan

25Senaste lydelse 2008:282.

26Senaste lydelse 2008:282.

73

har tagits emot.

2 §27

Frågan om tillstånd får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om ett förvärv enligt 1 § första stycket skulle innebära att ett fondbolag blir dotterbolag eller kommer under kontroll av

1. ett i det landet auktoriserat förvaltningsbolag, kreditinstitut, företag för elektroniska pengar eller försäkringsföretag,

Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett fondbolag får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kredit- institut, företag för elektroniska pengar, försäkringsföretag eller ett förvaltningsbolag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

2.ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller

3.en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1.

Tillstånd ska ges till förvärv som

3 §28

 

 

 

 

 

 

Tillstånd ska ges till förvärv som

avses i 1 §, om det finns skäl att

avses i 1 §, om förvärvaren

anta att förvärvaren

 

bedöms lämplig att utöva ett

1. inte kommer att motverka att

väsentligt

 

inflytande

över

verksamheten drivs på ett sätt som

ledningen av ett fondbolag och det

är förenligt med denna lag och

kan antas att det tilltänkta

andra författningar som reglerar

förvärvet är ekonomiskt sunt.

bolagets verksamhet, och

 

Hänsyn ska tas till förvärvarens

2. även i övrigt är lämplig att

sannolika

 

påverkan

utöva ett väsentligt inflytande över

verksamheten i fondbolaget.

 

ledningen av ett fondbolag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd får inte ges, om

Vid bedömningen enligt

första

förvärvaren i väsentlig mån har

stycket ska förvärvarens anseende

åsidosatt

sina

skyldigheter i

och kapitalstyrka beaktas. Det ska

näringsverksamhet

eller i

andra

också beaktas

 

 

 

 

ekonomiska

angelägenheter

eller

1. om

den

som

till

följd av

gjort sig skyldig till allvarlig

förvärvet kommer att ingå i

brottslighet.

 

 

styrelsen

för

fondbolaget

eller

 

 

 

 

vara verkställande direktör i detta

 

 

 

 

bolag eller vara ersättare för

 

 

 

 

någon

av

dem,

har

tillräcklig

insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

27Senaste lydelse 2008:282.

28Senaste lydelse 2008:282.

Prop. 2010/11:135

74

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan fondbolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

Finansinspektionen får besluta en viss tid inom vilken ett förvärv ska genomföras.

Finansinspektionen ska meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

3 a §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som avses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar från det att den bekräftelse som avses i 1 § tredje stycket skickades (bedömnings- perioden). Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter,

Prop. 2010/11:135

75

 

 

får

 

bedömningsperioden Prop. 2010/11:135

 

 

förlängas.

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska anses ha

 

 

beviljat tillstånd till förvärvet, om

 

 

inspektionen

 

inte

inom

 

 

bedömningsperioden har meddelat

 

 

beslut i fråga om ansökan.

 

 

 

Om Finansinspektionen beviljar

 

 

tillstånd till ett förvärv, får

 

 

inspektionen besluta en viss tid

 

 

inom

vilken

förvärvet

ska

 

 

genomföras.

 

Inspektionen

får

 

 

besluta att förlänga tiden.

 

Den som avser att avyttra ett

4 §29

 

 

 

 

Den som har beslutat att avyttra

kvalificerat innehav eller en så stor

ett kvalificerat innehav eller en så

del av ett kvalificerat innehav att

stor del av ett kvalificerat innehav

innehavet därigenom kommer

att

att innehavet

därigenom kommer

understiga någon av de i 1 § första

att understiga någon av de i 1 §

stycket angivna gränserna,

ska

första

stycket

 

angivna gränserna,

underrätta Finansinspektionen

om

ska skriftligen underrätta Finans-

detta.

 

inspektionen om detta.

 

7 §30

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1. om

ägaren

motverkar

eller

1. om

ägaren

motverkar

eller

kan antas komma att motverka att

kan antas komma att motverka att

fondbolagets verksamhet drivs på

fondbolagets verksamhet drivs på

ett sätt som är förenligt med denna

ett sätt som är förenligt med

lag eller andra författningar som

kraven i denna lag och andra

reglerar bolagets verksamhet, eller

författningar som reglerar bolagets

2. om

ägaren

i

väsentlig

verksamhet,

 

 

 

 

 

 

2. om

ägaren

i

väsentlig

utsträckning

har

åsidosatt

sina

utsträckning

har

åsidosatt

sina

skyldigheter

i

näringsverksamhet

skyldigheter

i

näringsverksamhet

eller

i

andra

ekonomiska

eller

i

andra

ekonomiska

angelägenheter

eller

gjort

sig

angelägenheter

eller

gjort

sig

skyldig till allvarlig brottslighet.

skyldig till allvarlig brottslighet,

 

 

 

 

 

 

 

3. om

ägaren

är

ett

blandat

 

 

 

 

 

 

 

finansiellt holdingföretag och dess

 

 

 

 

 

 

 

ledning inte uppfyller de krav som

 

 

 

 

 

 

 

ställs på ledningen i ett sådant

 

 

 

 

 

 

 

företag enligt 5 kap. 16 § lagen

 

 

 

 

 

 

 

(2006:531)

om

särskild

tillsyn

29Senaste lydelse 2008:282.

30Senaste lydelse 2008:282.

76

över finansiella konglomerat, eller Prop. 2010/11:135 4. om det finns skäl att anta att

innehavet har samband med eller kan öka risken för

a)penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b)brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terrorist- brott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

12kap.

4 a §

Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för ett fond- bolag som förvaltar fondföretag som avses i 2 kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket, ska inspektionen samråda med behörig myndighet i fondföretagets hemland.

Finansinspektionen

 

ska

5 §31

 

 

 

 

Finansinspektionen

 

ska

omedelbart

underrätta

behöriga

omedelbart

underrätta

behöriga

myndigheter i de andra länder

myndigheter i de andra länder

inom EES där ett fondbolag

inom EES där ett fondbolag

utbjuder

andelar

i

en

marknadsför

andelar

i

en

värdepappersfond

som

bolaget

värdepappersfond som

bolaget

förvaltar, när

 

 

 

 

förvaltar, när någon åtgärd enligt

1. någon åtgärd enligt 1, 3 eller

1, 3 eller 4 § har vidtagits mot

4 § har vidtagits mot bolaget, och

bolaget.

 

 

 

2. uppskov

med

inlösen

av

 

 

 

 

fondandelar enligt 4 kap. 13 § första stycket har anmälts till inspektionen.

31 Senaste lydelse 2008:282.

77

Prop. 2010/11:135

 

 

 

15 §32

 

 

 

 

Om

ett

förvaltningsbolag som

Om

ett

förvaltningsbolag som

driver verksamhet i Sverige efter

driver verksamhet i Sverige efter

anmälan enligt 1 kap. 6 §

åsido-

anmälan enligt 1 kap.

6 §

åsido-

sätter

sina

skyldigheter

enligt

sätter

sina skyldigheter

enligt

denna lag eller andra författningar

denna lag eller andra författningar

som reglerar bolagets verksamhet

som reglerar bolagets verksamhet

i Sverige, får Finansinspektionen

i Sverige eller fondbestämmelserna

förelägga bolaget att göra rättelse.

för en

värdepappersfond

som

 

 

 

 

förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får

 

 

 

 

Finansinspektionen

förelägga

 

 

 

 

bolaget att göra rättelse.

 

 

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finans-

inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

 

Om rättelse inte sker, får

Om rättelse inte sker, får

Finansinspektionen

förbjuda

för-

Finansinspektionen

vidta

sådana

valtningsbolaget

att

påbörja

nya

åtgärder som avses i 1 § andra

transaktioner i Sverige. Innan ett

stycket första meningen eller för-

förbud meddelas

ska inspektionen

bjuda förvaltningsbolaget att på-

underrätta

behörig

myndighet i

börja nya transaktioner i Sverige.

bolagets

hemland.

I brådskande

Inspektionen får också besluta att

fall får inspektionen meddela ett

bolaget inte längre får förvalta en

förbud utan föregående under-

värdepappersfond. Innan en åt-

rättelse

till

hemlandsmyndigheten.

gärd enligt detta stycke vidtas ska

Denna och Europeiska gemenska-

inspektionen

underrätta

behörig

pernas kommission ska då under-

myndighet i bolagets hemland. I

rättas så snart som möjligt.

 

brådskande

fall får

inspektionen

 

 

 

 

 

 

dock vidta en sådan åtgärd utan

 

 

 

 

 

 

föregående

föreläggande

enligt

 

 

 

 

 

 

första

stycket eller

underrättelse

 

 

 

 

 

 

till hemlandsmyndigheten.

Denna

 

 

 

 

 

 

och Europeiska kommissionen ska

 

 

 

 

 

 

då underrättas så snart som

Om

Finansinspektionen

har

möjligt.

 

 

 

Om

Finansinspektionen har

meddelat ett förbud enligt tredje

vidtagit en åtgärd enligt tredje

stycket utan föregående under-

stycket

 

utan

föregående

rättelse

till

hemlandsmyndigheten

föreläggande eller underrättelse till

och kommissionen

därefter

har

hemlandsmyndigheten

och

beslutat att förbudet ska undan-

kommissionen därefter har beslutat

röjas, ska inspektionen göra det.

att åtgärden ska undanröjas, ska

 

 

 

 

 

 

inspektionen göra det.

 

 

 

 

 

 

17 §33

 

 

 

 

Om ett fondföretag som driver

Om ett fondföretag som driver

verksamhet i Sverige efter anmälan

verksamhet i Sverige enligt 1 kap.

32Senaste lydelse 2008:282.

33Senaste lydelse 2008:282.

78

enligt 1 kap. 7 § åsidosätter sina

7 § åsidosätter sina skyldigheter Prop. 2010/11:135

skyldigheter enligt denna lag eller

enligt denna lag eller andra

andra författningar som

reglerar

författningar som reglerar företagets

företagets verksamhet i

Sverige,

verksamhet

i

Sverige,

får

får Finansinspektionen

förelägga

Finansinspektionen

förelägga

företaget att göra rättelse. Om

företaget att göra rättelse. Om

rättelse inte sker, får inspektionen

rättelse inte sker, får inspektionen

förbjuda företaget att påbörja nya

förbjuda företaget att påbörja nya

transaktioner i Sverige.

 

transaktioner i Sverige.

 

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i företagets hemland om åtgärder som vidtagits med stöd av denna paragraf.

17 a §

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknads- föringen åsidosätter sina skyldigheter enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hem- land.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finans- inspektionen förelägga fond- företaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. Europeiska kommissionen ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

13 kap.

1 §34

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,

2. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,

3. på vilket språk underrättelsen

34 Senaste lydelse 2008:282.

79

 

enligt 2 kap. 15 c § första stycket Prop. 2010/11:135

 

ska skrivas,

 

 

 

4. hur

fondbolaget

ska

 

offentliggöra

handlingarna

enligt

3. vilka sundhetskrav som ska

2 kap. 15 c § tredje stycket,

 

5. vad ett fondbolag ska iaktta

uppfyllas av ett fondbolag enligt

för att uppfylla skyldigheterna i

2 kap. 17 §,

2 kap. 17 och 17 b §§,

 

6.vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andels- ägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

7.tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,

8.på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhanda- hållas,

4. kriterier

för

de finansiella

9. kriterier

 

för

de

finansiella

tillgångar som medel i en värde-

tillgångar som medel i en värde-

pappersfond får placeras i enligt

pappersfond får placeras i enligt

5 kap.

1 §

andra

stycket

första

5 kap.

1 §

andra

stycket

första

meningen,

 

 

 

 

meningen,

 

 

 

 

 

5. vilka tekniker och instrument

10. vilka

tekniker

och

instru-

ett fondbolag

får

använda

enligt

ment ett fondbolag får använda

5 kap.

1 §

tredje

stycket

samt

enligt

5 kap.

1 §

tredje

stycket

villkor och gränser för sådan

samt villkor och gränser för sådan

användning,

 

 

 

 

användning,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. det system för riskhantering

 

 

 

 

 

 

som ett fondbolag

ska ha

enligt

 

 

 

 

 

 

5 kap.

2 §

 

första

och

andra

6. kriterier

 

 

 

 

styckena,

 

 

 

 

 

 

för

indexfonder

12. kriterier

för

 

indexfonder

enligt 5 kap. 7 §,

 

 

enligt 5 kap. 7 §,

 

 

 

13.beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

14.på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,

15.vilka fel och försummelser som

ska rapporteras enligt 5 a kap.

18§,

16.förutsättningar för över- föring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

7. hur

beräkning

och

redovis-

17. hur

beräkning

och

redo-

 

ning av en specialfonds risknivå

visning av en specialfonds risknivå

 

ska utföras enligt 6 kap. 3 §,

ska utföras enligt 6 kap. 4 §,

 

 

8. vilka

åtgärder

som

ett fond-

18. vilka

åtgärder

som

ett

80

bolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

9. vilka åtgärder som ett fond- bolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

10. vilka

upplysningar

som

fondbolag,

förvaltningsbolag,

fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

11. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 11 §.

fondbolag

ska vidta

om

det

tar Prop. 2010/11:135

emot medel med redovisnings-

skyldighet enligt 7 kap. 1 §,

 

 

19. vilka

åtgärder

som

ett

fondbolag ska vidta för att upp-

fylla de krav som följer av be-

stämmelserna i 7 kap. 3 §,

 

 

20. vad

informationen

enligt

8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

21.på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

22.vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

23.sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 11 §.

2 §

Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av tillståndsärenden enligt 11 kap. 1, 3 och 3 a §§.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

2.Ett fondföretag som vid lagens ikraftträdande driver verksamhet som inte fordrar tillstånd enligt äldre lydelse av 1 kap. 9 §, men för vilken tillstånd krävs enligt den nya lydelsen av paragrafen, får fortsätta att driva verksamheten fram till den 31 december 2011 eller, om en ansökan om tillstånd dessförinnan har getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt.

3.För investeringsfonder vars fondbestämmelser har godkänts senast den 31 juli 2011 får äldre bestämmelser om faktablad tillämpas fram till den 1 juli 2012. För sådana investeringsfonder behöver faktabladet inte upprättas enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 förrän den 1 juli 2012.

4.Bestämmelserna i 5 a kap. 9, 16 och 20 §§ ska inte gälla för specialfonder vars placeringsinriktning innebär att fondens medel placeras i en viss investeringsfond enligt 6 kap. 3 § och vars fondbestämmelser har godkänts av Finansinspektionen före ikraftträdandet. Om fondbestämmelserna ändras efter ikraftträdandet så

81

att specialfondens medel ska placeras i en annan investeringsfond, ska Prop. 2010/11:135 dock bestämmelserna gälla.

5.I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 2 kap. 1 § eller 11 kap. 1 § som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska äldre bestämmelser gälla.

6.Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier i ett fondbolag i sådan omfattning att han eller hon skulle ha varit skyldig att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 1 § första stycket om aktierna hade förvärvats efter lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla sitt innehav till Finansinspektionen senast den 1 november 2011.

7.En fråga om ingripande enligt 12 kap. 15 eller 17 a § bedöms enligt äldre bestämmelser om någon omständighet som föranleder frågan om ingripande hänför sig till tiden före ikraftträdandet av denna lag. Detta gäller dock inte om en tillämpning av de nya bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

82

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

Prop. 2010/11:135

 

bank- och finansieringsrörelse

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 14 kap. 2 a § lagen (2004:297) om bank- och

 

finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 a §35

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om tillstånd enligt 2 § får avgöras först efter samråd med

 

behörig myndighet i ett annat land inom EES om förvärvaren är

 

 

1. ett

i det

landet auktoriserat

 

1. ett

i det

landet

auktoriserat

 

utländskt kreditinstitut, företag för

utländskt kreditinstitut, företag för

 

elektroniska

pengar,

försäkrings-

elektroniska

pengar,

 

försäkrings-

 

företag

eller

värdepappersföretag,

företag

eller

värdepappersföretag,

 

eller

ett

 

i

det

landet

eller

ett

 

i

det

landet

 

hemmahörande

förvaltningsbolag

hemmahörande

förvaltningsbolag

 

som där har tillstånd att driva

som där har tillstånd att driva

 

verksamhet enligt bestämmelserna

verksamhet enligt bestämmelserna

 

i rådets direktiv 85/611/EEG av

i

Europaparlamentets

och

rådets

 

den 20 december 1985 om

direktiv 2009/65/EG av den 13 juli

 

samordning av lagar och andra

2009 om samordning av lagar och

 

författningar som avser företag för

andra

författningar

 

som

avser

 

kollektiva

 

investeringar

i

företag för kollektiva investeringar

 

överlåtbara

 

 

värdepapper

i

överlåtbara

 

värdepapper

 

(fondföretag),

 

senast

ändrat

(fondföretag)36,

 

 

 

 

genom

Europaparlamentets

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rådets direktiv 2008/18/EG,

2.ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller

3.en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

35Senaste lydelse 2009:361.

36EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

83

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Härigenom föreskrivs37 att 2 kap. 2 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

Finansinspektionen skall besluta

2 §38

Finansinspektionen ska besluta

att ett institut skall ha en viss

att ett institut ska ha en viss minsta

minsta storlek på sin kapitalbas

storlek på sin kapitalbas som är

som är större än vad som krävs

större än vad som krävs enligt 1 §

enligt 1 § första stycket 1, om

första stycket 1, om

1. institutet inte uppfyller något av kraven i 6 kap. 1–3, 4 a, 4 b och

5 §§ lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse eller 8 kap.

3–8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

 

2. det inte är troligt att någon

2. det inte är troligt att någon

annan åtgärd är tillräcklig för att få

annan åtgärd är tillräcklig för att få

institutet att rätta till bristerna

institutet att rätta till bristerna

inom rimlig tid.

 

 

inom rimlig tid, eller

 

 

 

 

 

3. det i samband

med en

 

 

 

 

kapitalutvärdering

bedöms

 

 

 

 

nödvändigt för att täcka risker

 

 

skall

 

som institutet är exponerat för.

Första

stycket

inte

Första stycket ska inte tillämpas,

tillämpas, om överträdelsen är så

om överträdelsen är så allvarlig att

allvarlig att verksamhetstillståndet

verksamhetstillståndet i stället ska

i stället skall återkallas.

 

återkallas.

 

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

37Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 Celex 32010L0078).

38Senaste lydelse 2007:570.

Prop. 2010/11:135

84

4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om investeringsfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag samt fondbolag eller förvaltningsbolag som förvaltar dem,

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

Prop. 2010/11:135

 

värdepappersmarknaden

 

Härigenom föreskrivs39 i fråga om lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden

dels att 8 kap. 19, 25 och 42 §§ samt 24 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 22 a och 22 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.

19 §40

Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår i någon av följande grupper som en jämbördig motpart:

1.värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,

2.kreditinstitut,

3.försäkringsföretag,

4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 20 lagen (2004:46) om investeringsfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket 1 samma lag samt fondbolag eller förvaltningsbolag som förvaltar dem,

5.pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,

6.andra finansiella företag än sådana som avses i 1–5 som har tillstånd att driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land där de hör hemma eller som regleras i lagstiftning i det landet,

7.företag som är undantagna från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första stycket 13 och 14,

8.nationella regeringar och därmed sammanhängande organ, inklusive offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga organisationer, samt

9.andra företag än sådana som avses i 1–8, om de ska betraktas som professionella kunder enligt 16 § första stycket 1–3.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som inte ingår i någon av grupperna i första stycket som en jämbördig motpart, om företaget

1.begär att bli behandlat som en jämbördig motpart, och

39Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32, Celex 32009L0065) och kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande (EUT L 176, 10.7.2010, s. 28, Celex 32010L0044).

40Senaste lydelse 2008:283.

85

2. får behandlas som en professionell kund enligt 17 § första stycket.

Prop. 2010/11:135

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig

 

motpart enligt andra stycket bara om företaget får behandlas som en

 

professionell kund enligt 17 § för sådana tjänster och transaktioner.

 

22 a §

Ett värdepappersinstitut som förmedlar fondandelar enligt 2 kap. 1 § 1 och 2 eller ger råd enligt 2 kap. 1 § 5 till en kund ska, utan att kunden begär det, till- handahålla kunden faktablad i god tid innan avtal ingås.

22 b §

Ett värdepappersinstitut ska till varje kund skyndsamt lämna sådan

information

som

 

anges

i 4 kap.

12 §

första

stycket

fjärde

meningen

lagen

 

(2004:46) om

investeringsfonder

och

som

institutet får från ett fondbolag, förvaltningsbolag eller annat värdepappersinstitut.

25 §41

Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 §, om

1. tjänsten avser

a)aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES,

b)penningmarknadsinstrument,

c)obligationer eller andra former av skuldförbindelser utan derivatinslag,

d) andelar i en värdepappersfond

d) andelar i en värdepappersfond

som avses i 1 kap. 1 § första

som avses i 1 kap. 1 § första

stycket 20 lagen (2004:46) om

stycket 25 lagen (2004:46) om

investeringsfonder eller i ett

investeringsfonder eller i ett

fondföretag som avses i 1 kap. 7 §

fondföretag som avses i 1 kap. 7 §

första stycket 1 samma lag, eller

första stycket första meningen

 

samma lag, eller

e) andra okomplicerade finansiella instrument,

2.tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt

3.kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer att bedöma om instrumentet eller tjänsten passar kunden.

Information enligt första stycket 3 får lämnas i standardiserad form.

41 Senaste lydelse 2008:283.

86

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 1 §,
2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,
3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 9 §,
4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,
5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 11 §,

42 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 1 §,

2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut skall upprätta och tillämpa enligt 9 §,

4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut skall ha enligt 10 §,

5. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 11 §,

6.dokumentation enligt 12 §,

7.övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,

8. vad

ett

värdepappersinstitut

8. vad

ett

värdepappersinstitut

skall iaktta och vilka krav som

ska iaktta och vilka krav som

institutet

skall uppfylla

vid

institutet ska uppfylla vid upp-

uppdragsavtal enligt 14 §,

 

dragsavtal enligt 14 §,

 

 

9. vad

ett

värdepappersinstitut

9. vad

ett

värdepappersinstitut

skall iaktta när det delar in sina

ska iaktta när det delar in sina

kunder i kategorier enligt 15 §,

kunder i kategorier enligt 15 §,

 

10. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,

 

 

 

 

11. vilken

information

ett

11. vilken

information

ett

värdepappersinstitut skall

lämna

värdepappersinstitut ska lämna till

till sina kunder enligt 22 §,

 

sina kunder enligt 22 §,

 

 

 

 

 

12.

vilket sätt

information

 

 

 

 

enligt 22 b §

ska

lämnas

till

 

 

 

 

kunderna,

 

 

 

 

12. vad

ett

värdepappersinstitut

13. vad ett värdepappersinstitut

skall iaktta vid inhämtande av

ska iaktta vid inhämtande av

uppgifter från sina kunder enligt 23

uppgifter från sina kunder enligt

och 24 §§,

 

 

23 och 24 §§,

 

 

 

13. vad

ett

värdepappersinstitut

14. vad

ett

värdepappersinstitut

skall iaktta vid en prövning enligt

ska iaktta vid en prövning enligt

23 och 24 §§,

 

 

23 och 24 §§,

 

 

 

14. vilka finansiella instrument

15. vilka finansiella instrument

som skall anses vara okomplice-

som ska anses vara okomplicerade

rade enligt 25 § första stycket 1 e,

enligt 25 § första stycket 1 e,

 

15. dokumentation

och

16. dokumentation

 

och

rapportering till kund enligt 26 och

rapportering till kund enligt 26 och

27 §§,

 

 

 

27 §§,

 

 

 

 

16. vad ett värdepappersinstitut

17. vad ett värdepappersinstitut

Prop. 2010/11:135

87

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag för elektroniska pengar, eller försäkringsföretag, eller ett i det landet hemmahörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)43,

skall iaktta för att uppfylla kraven

ska iaktta för att uppfylla kraven Prop. 2010/11:135

på att uppnå bästa möjliga resultat

på att uppnå bästa möjliga resultat

enligt 28 §,

 

 

 

 

 

 

enligt 28 §,

 

 

 

 

 

 

17. riktlinjer

för

utförande

av

18. riktlinjer

för

utförande

av

order enligt 29 §,

 

 

 

 

order enligt 29 §,

 

 

 

 

18. hantering av kunders order

19. hantering av kunders order

enligt 33 §,

 

 

 

 

 

 

enligt 33 §,

 

 

 

 

 

 

19. hantering

av

finansiella

20. hantering

av

finansiella

instrument enligt 34 §,

 

 

 

instrument enligt 34 §,

 

 

 

20. hantering

av

medel

enligt

21. hantering

av

medel

enligt

35 §,

 

 

 

 

 

 

35 §,

 

 

 

 

 

 

21. mottagande

av

medel

22. mottagande

av

medel

konto enligt 36 §,

 

 

 

 

konto enligt 36 §,

 

 

 

 

22. vilka

begränsningar

som

23. vilka

begränsningar

som

skall gälla vid ställande av säker-

ska gälla vid ställande av säkerhet

het enligt 37 § andra stycket, och

enligt 37 § andra stycket, och

 

23. vilka

uppgifter

som

skall

24. vilka

uppgifter

som

ska

antecknas i en förteckning enligt

antecknas i en förteckning enligt

38 § fjärde stycket.

 

 

 

 

38 § fjärde stycket.

 

 

 

 

24 kap.

2 §42

Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett värdepappersbolag får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag för elektroniska pengar, eller försäkringsföretag, eller ett i det landet hemmahörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG,

2.ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller

3.en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

42Senaste lydelse 2009:365.

43EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

88

2.7

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Prop. 2010/11:135

Härigenom föreskrivs att 64 kap. 19 och 21 §§ socialförsäkringsbalken

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

64 kap.

19 §

Överföring enligt 18 § första stycket 1 får göras till fonder som har anmälts för registrering hos Pensionsmyndigheten och som förvaltas av fondförvaltare som

1.har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

2.har slutit samarbetsavtal med myndigheten,

3. har åtagit sig att på begäran lämna sådana informationshandlingar som avses i 4 kap. 15 och 18 §§ lagen om investeringsfonder till pensionssparare som har valt eller överväger att välja någon av förvaltarens fonder i premiepensionssystemet,

3. har åtagit sig att på begäran lämna sådana informationshandlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a och 18 §§ lagen om investeringsfonder till pensionssparare som har valt eller överväger att välja någon av förvaltarens fonder i premiepensionssystemet,

4.har åtagit sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av fondandelar,

5.har åtagit sig att, med eller utan särskild prisnedsättning, inte ta ut avgifter i övrigt utöver vad som godtagits av myndigheten, och

6.har åtagit sig att för varje år till myndigheten rapportera dels alla kostnader som har tagits ut ur fonden, uppdelade på olika kostnadsslag, dels de kostnadsbelopp som dagligen belastat fonden redovisade per fondandel, med angivande av hur stor del som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

Pensionsmyndigheten

får,

efter

Pensionsmyndigheten får,

efter

att ha inhämtat yttrande från

att ha inhämtat yttrande från

Finansinspektionen, medge

att

Finansinspektionen,

medge

att

medlen placeras i fondföretag som

medlen placeras i fondföretag som

avses i 1 kap. 9 § lagen (2004:46)

avses i 1 kap. 9 § lagen (2004:46)

om

investeringsfonder

om

om

investeringsfonder

om

fondföretaget

uppfyller

krav

fondföretaget

uppfyller

krav

motsvarande dem som ställs i

motsvarande dem som ställs i

rådets

direktiv

85/611/EEG

om

Europaparlamentets

och rådets

samordning av lagar och andra

direktiv 2009/65/EG av den 13 juli

författningar som avser företag för

2009 om samordning av lagar och

kollektiva

investeringar

i

andra

författningar

som

avser

överlåtbara

värdepapper

företag för kollektiva investeringar

(fondföretag),

senast

ändrad

i

överlåtbara

 

värdepapper

89

genom Europaparlamentets och (fondföretag)44.

Prop. 2010/11:135

rådets direktiv 2001/108/EG.

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

44 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

90

2.8

 

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

Prop. 2010/11:135

 

 

(2010:2043)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom

föreskrivs

 

att

15

kap.

9 §

försäkringsrörelselagen

 

(2010:2043) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om tillstånd enligt 1 § får avgöras först efter samråd med

 

behörig myndighet i ett annat land inom EES om förvärvaren är

 

 

1. ett

i

det

landet

auktoriserat

1. ett

i

det

landet auktoriserat

 

försäkringsföretag,

kreditinstitut,

försäkringsföretag,

 

kreditinstitut,

 

företag

för

elektroniska

pengar

företag

för

elektroniska

pengar

 

eller värdepappersföretag, eller ett

eller värdepappersföretag, eller ett

 

i det

 

landet

hemmahörande

i det

 

landet

hemmahörande

 

förvaltningsbolag

som

där

har

förvaltningsbolag

som där har

 

tillstånd

att

driva

verksamhet

tillstånd

 

att

driva

verksamhet

 

enligt

bestämmelserna

i

rådets

enligt

 

 

bestämmelserna

i

 

direktiv 85/611/EEG av den 20

Europaparlamentets

och

rådets

 

december 1985 om samordning av

direktiv 2009/65/EG av den 13 juli

 

lagar och andra författningar som

2009 om samordning av lagar och

 

avser

företag

för

kollektiva

andra

 

författningar

som

avser

 

investeringar

i

 

överlåtbara

företag för kollektiva investeringar

 

värdepapper (fondföretag),

senast

i

överlåtbara

 

värdepapper

 

ändrat genom Europaparlamentets

(fondföretag)45,

 

 

 

 

och rådets direktiv 2008/18/EG,

2.ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller

3.en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

45 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

91

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2010/11:135

Europaparlamentet och rådet har antagit direktivet 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)46 (i det följande benämnt UCITS IV-direktivet), se bilaga 1. Därefter har Europeiska kommissionen (i det följande benämnd kommissionen) i enlighet med ett i direktivet föreskrivet kommittéförfarande antagit fyra rättsakter som kompletterar direktivet, se bilagorna 2–5). Dessa rättsakter är

kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler,

riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag47,

kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG

när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande48,

kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när

faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandhålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats49, och

kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i

samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter50.

Under förhandlingarna om UCITS IV-direktivet och kommissionens genomförandeåtgärder har två faktapromemorior upprättats och överlämnats till riksdagen (2008/09:FPM19 och 2009/10:FPM66).

Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag bl.a. att lämna förslag till hur UCITS IV-direktivet ska genomföras i svensk rätt. Utredningen antog namnet Investeringsfondsutredningen.

Utredningen har avgett betänkandet Fondverksamhet över gränserna, genomförande av UCITS IV-direktivet (SOU 2010:78). Sammanfattningen i betänkandet och utredningens lagförslag finns i bilagorna 6 och 7.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 8. Remissyttrandena finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr Fi2010/4807).

46EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

47EUT L 176, 10.7.2010, s. 42 (Celex 32010L0043).

48EUT L 176, 10.7.2010, s. 28 (Celex 32010L0044).

49EUT L 176, 10.7.2010, s. 1 (Celex 32010R0583).

50EUT L 176, 10.7.2010, s. 16 (Celex 32010R0584).

92

I februari 2011 remitterade Finansdepartementet en promemoria om Prop. 2010/11:135 ägarprövning i fondbolag. Lagförslagen i promemorian finns i bilaga 9.

En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 10. Remissyttrandena finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr Fi2010/4807).

I november 2010 remitterade Finansdepartementet en promemoria51 med förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller kapitalkrav för handelslager, värdepapperisering och samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik52 (CRD III) bör genomföras i svensk rätt. Under remissbehandlingen av promemorian uppkom en särskild fråga om Finansinspektionens möjligheter till ingripande mot institut under tillsyn. Något förslag i den frågan fanns dock inte i den promemoria som remitterades i november. Inom Finansdepartementet har därför ett nytt förslag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar tagits fram.

I februari 2011 remitterades det nya förslaget. Lagförslaget i promemorian finns i bilaga 11. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 12. Remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr Fi2010/4854).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 1 april 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 13. Lagrådets yttrande finns i bilaga 14.

Regeringen har i propositionen, utom såvitt avser synpunkterna om hänvisningar i lagtext till EU-direktiv (se avsnitt 5.6, 8.8 och författningskommentaren till 1 kap. 6 §), i allt väsentligt följt Lagrådets förslag.

Efter lagrådsföredragningen har dessutom vissa justeringar gjorts i 5 a kap. 4 § och 8 kap. 19 § lagen (2004:46) om investeringsfonder samt i punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen. Vidare har justeringar gjorts i 4 kap. 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 6 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, 14 kap. 2 a § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 8 kap. 19 och 25 §§ och 24 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 64 kap. 19 och 21 §§ social- försäkringsbalken samt 15 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). De nu nämnda justeringarna är av sådan beskaffenhet att regeringen bedömer att Lagrådets hörande över dem skulle sakna betydelse. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts i förhållande till lagrådsremissen.

51Ds 2010:40 Ändrade kapitaltäckningsregler.

52EUT L 329, 14.12.2010, s. 3 (Celex 32010L0076).

93

4

Bakgrund

Prop. 2010/11:135

4.1UCITS IV-direktivet

UCITS IV-direktivet antogs den 13 juli 2009, se bilaga 1. UCITS är en förkortning för det engelska begreppet Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, i den svenska versionen av direktivet benämnt fondföretag. Direktivet ersätter rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i fortsättningen benämnt 1985 års UCITS-direktiv. Bakgrunden till att kommissionen lade fram ett förslag till nytt direktiv var ett behov av att anpassa de rättsliga ramar som fondföretag omfattas av till 2000-talets finansiella marknader.

1985 års UCITS-direktiv innehåller grundläggande regler för fondföretag som riktar sig till allmänheten. De fondföretag som uppfyller kraven i direktivet får fritt marknadsföra och sälja andelar i alla medlemsstater. Fondföretag är företag som har till syfte att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som är tillåtna enligt direktivet med kapital från allmänheten och som tillämpar principen om riskspridning. Andelarna i ett fondföretag ska på begäran av andelsägarna återköpas eller inlösas med medel ur företagets tillgångar. Ett fondföretag kan bildas på kontraktsrättslig grund, som värdepappersfond, eller på associationsrättslig grund, som investeringsbolag. När ett fondföretag är bildat som en värdepappersfond är det ingen juridisk person och det måste därför alltid förvaltas av ett förvaltningsbolag som agerar på fondföretagets vägnar. När fondföretaget är bildat som ett investerings- bolag kan bolaget sköta sin egen förvaltning eller utse ett förvaltnings- bolag. I direktivet ställs bl.a. krav på tillstånd för fondföretaget och förvaltningsbolaget, information till andelsägarna och placeringen av fondmedel. Vidare ställs krav på att fondföretagets tillgångar förvaras hos ett särskilt förvaringsinstitut som också har att utöva viss kontroll över förvaltningsbolagets respektive investeringsbolagets agerande. Regleringen kännetecknas av ett gott konsumentskydd.

UCITS IV-direktivet har tagits fram med 1985 års UCITS-direktiv som utgångspunkt och utgör en omarbetning av det senare direktivet. Det innebär att många av reglerna i UCITS IV-direktivet flyttats över oförändrade från 1985 års UCITS-direktiv. Det nya direktivet innehåller dock även väsentliga förändringar. De ändringar som gjorts syftar främst till att öka möjligheterna till effektiv förvaltning av fondföretag, att göra det enklare för fondförvaltare att verka i andra medlemsstater än den egna och att förbättra informationen till investerare. Förändringarna i förhållande till 1985 års direktiv innebär i korthet följande:

-Ett utvidgat förvaltningsbolagspass införs, vilket innebär att ett förvaltningsbolag får förvalta fondföretag som är etablerade i andra medlemsstater än bolagets hemland.

-Förfarandet för att få marknadsföra andelar i ett fondföretag i andra medlemsstater förenklas.

94

- Det blir möjligt att placera ett fondföretags alla tillgångar i ett annat Prop. 2010/11:135 fondföretag, s.k. master/feederstruktur.

-Det införs regler om fusion mellan fondföretag.

-Innehållet i informationen till investerare fullharmoniseras.

De lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa de nya reglerna i UCITS IV-direktivet ska offentliggöras senast den 30 juni 2011 och tillämpas från och med den 1 juli 2011 (se artikel 116).

4.2Kommissionens genomförandebestämmelser

I UCITS IV-direktivet finns ett flertal bemyndiganden för kommissionen att anta s.k. genomförandeåtgärder avseende regler i direktivet (se t.ex. artikel 12.3). Det innebär att kommissionen får, och i vissa fall ska, anta regler som anger närmare krav och detaljer i förhållande till de grundläggande reglerna i UCITS IV-direktivet. På grundval av dessa bemyndiganden har kommissionen antagit två direktiv och två förordningar, se bilagorna 2–5. Genomförandeåtgärderna har antagits på nivå två enligt den s.k. Lamfalussymodellen53. Lamfalussymodellen syftar till att möjliggöra ett snabbare lagstiftningsförfarande och en mer flexibel lagstiftning inom EU. Modellen delar in regelgivningen och uppföljningen av den i fyra nivåer. På nivå ett fastställs allmänna principer enligt det normala lagstiftningsförfarandet inom EU-rätten, dvs. genom direktiv eller förordningar som antas av rådet och Europaparlamentet. UCITS IV-direktivet är ett ”nivå ett-direktiv”. På nivå två antar kommissionen genomförandebestämmelser för att fylla ut eller anpassa de allmänna principer som beslutats på nivå ett. Det är på nivå två som kommissionen antagit de här aktuella genomförande- bestämmelserna till UCITS IV-direktivet. I arbetet med dessa har kommissionen biträtts av Europeiska värdepapperskommittén (European Securities Committee, ESC) bestående av företrädare för medlemsstaterna och av Europeiska värdepapperstillsynskommittén, (Committee of European Securities Regulators, CESR). CESR har på uppdrag av kommissionen tagit fram tekniska råd avseende genomförandeåtgärderna.54

De två kommissionsdirektiven ska, med undantag för ett par artiklar, vara genomförda i nationell rätt och börja tillämpas den 30 juni 2011. De två kommissionsförordningarna, som är direkt gällande i medlemsstaterna, ska börja tillämpas den 1 juli 2011.

53Lamfalussymodellen finns beskriven i prop. 2006/07:115 s. 242 f.

54CESR’s technical advice to the Europan Commission on the level 2 measures related to the format and content of Key Information Document disclosures for UCITS,

28October 2009, Ref: CESR/09-949, CESR’s technical advice to the European Commission on the level 2 measures related to the UCITS management company passport,

28October 2009, Ref: CESR/09-963, CESR’s technical advice to the European Commission on level 2 measures related to merger of UCITS, master-feeder UCITS structures and cross-border notification of UCITS, December 2009, Ref: CESR/09-1186.

95

4.3

Den svenska fondlagstiftningen

Prop. 2010/11:135

Den svenska lagstiftningen om investeringsfonder bygger på 1985 års UCITS-direktiv. Genom lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och de ändringar som gjordes i den lagen med anledning av EES-avtalet anpassades den svenska regleringen till direktivet. Lagen om värdepappersfonder ersattes den 1 april 2004 av lagen (2004:46) om investeringsfonder (prop. 2002/03:150). Lagen ändrades i juli 2008 för att genomföra kommissionens direktiv 2007/16/EG55, ett ”nivå två- direktiv” som innehåller förtydliganden hänförliga till de tillgångar som fondföretag får placera fondmedel i.

I lagen om investeringsfonder (LIF) används begreppet investeringsfonder som ett samlingsnamn för värdepappersfonder och specialfonder. Värdepappersfonder är fonder som uppfyller UCITS- direktivets krav. En värdepappersfond är således ett fondföretag i UCITS-direktivets mening. Specialfonder är nationellt reglerade och omfattas inte av direktivets regler. I många avseenden är regleringen i LIF dock densamma för värdepappersfonder och specialfonder. Specialfonderna får emellertid i vissa avseenden avvika från de bestämmelser som gäller för värdepappersfonder. Det gäller framför allt placeringsbestämmelserna.

De svenska investeringsfonderna är kontraktsrättsliga fonder. En svensk fond är således inte ett självständigt rättssubjekt och kan därför inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondandelsägarnas äganderätt till fonden är kraftigt beskuren och medför endast en rätt att få sin andel i fonden inlöst samt i förekommande fall erhålla utdelning. I gengäld ansvarar inte fondandelsägarna för förpliktelser som avser fonden. Förvaltningen av fonden sköts av en fondförvaltare – ett fondbolag eller, såvitt avser specialfonder, ett värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut. Endast fondbolag får förvalta värdepappersfonder och är förvaltningsbolag i UCITS-direktivets mening. Fondförvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden, men ska i förvaltningen handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse.

Begreppet fondföretag används i LIF för att beteckna utländska fonder, såväl sådana som följer UCITS-direktivet som andra fonder (se definitionen i 1 kap. 1 § första stycket 8). Ett sådant fondföretag kan vara bildat på såväl kontraktsrättslig som associationsrättslig grund. Begreppet förvaltningsbolag används i LIF för att beteckna utländska fondförvaltare, såväl sådana som följer UCITS-direktivet som andra (se 1 kap. 1 § första stycket 12). I LIF görs dock skillnad mellan de fondföretag och förvaltningsbolag som följer regleringen i UCITS- direktivet och andra (se 1 kap. 6 och 7 §§ respektive 1 kap. 8 och 9 §§).

Värdepappersfonder måste vända sig till allmänheten. Specialfonder behöver inte, men får vända sig till allmänheten. Det innebär att svenska investeringsfonder är tillgängliga för konsumenter. Hushållens totala fondsparande är också mycket stort och investeringsfonder kan med fog

55 Kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner (EGT L 79, 20.3.2007 s. 11, Celex 32007L0016).

96

sägas vara en konsumentprodukt, om än inte uteslutande. Detta har också beaktats i LIF och många av dess bestämmelser syftar till att stärka skyddet för konsumenterna. Reglerna är dock inte uttryckligen avsedda för konsumenter utan tar sikte på att skydda samtliga andelsägare. Krav på hur fondbolaget ska vara organiserat och hur medel i en fond får placeras är exempel på skyddsregler. Att tillgångarna i fonden ska hållas åtskilda och förvaras av ett förvaringsinstitut är ett annat exempel. Vidare finns ingående krav på information till andelsägare.

Finansinspektionen har tillsyn över svenska fondförvaltare och förvaringsinstitut samt över utländska motsvarigheter som driver verksamhet i Sverige. Inspektionen prövar de ärenden där tillstånd krävs enligt LIF.

Prop. 2010/11:135

97

5

Gränsöverskridande fondförvaltning

Prop. 2010/11:135

 

(förvaltningsbolagspass)

 

5.1Gällande rätt

Förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och i sitt hemland har tillstånd enligt 1985 års UCITS-direktiv får driva verksamhet i Sverige. Den verksamhet det får vara fråga om är sådan som omfattas av bolagets tillstånd i hemlandet. Verksamheten får drivas endera genom att en filial etableras här i landet eller genom att bolaget, utan att etablera en filial, tillhandahåller tjänster från hemlandet. Detta framgår av 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Något särskilt tillstånd för detta krävs inte, utan verksamheten här i landet får påbörjas efter det att Finansinspektionen fått en underrättelse från den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland. Motsvarande möjlighet att driva verksamhet i andra länder inom EES finns för fondbolag som förvaltar värdepappersfonder enligt bestämmelserna i 2 kap. 12–15 §§ samma lag. Genom dessa bestämmelser i LIF genomförs de regler som finns i 1985 års UCITS-direktiv om förvaltningsbolags rätt att driva verksamhet i andra medlemsstater än den egna (artiklarna 6, 6a och 6b).

De tjänster som ett förvaltningsbolag enligt direktivet kan tillhandahålla i en annan medlemsstat är emellertid begränsade genom regler i direktivet som innebär att ett fondföretag ska vara etablerat i samma medlemsstat som förvaltningsbolaget (jfr artiklarna 1a.5 och 3). Reglerna har genomförts i svensk rätt genom en bestämmelse om att ett fondföretags hemland är det land där förvaltningsbolaget har sitt säte (1 kap. 1 § första stycket 9 a LIF). Förvaltningsbolagens huvudsakliga verksamhet, förvaltningen av fondföretag, kan därmed inte tillhandahållas beträffande fondföretag som är etablerade i andra länder inom EES. Den förvaltning av fondföretag som avses är sådan som förvaltningsbolaget är primärt ansvarigt för och inte sådan som bolaget utför på delegation. Det är således möjligt att tillhandahålla fondförvaltningstjänster i ett annat land inom EES om det sker på delegation av ett annat förvaltningsbolag som är etablerat i samma land som fondföretaget. De tjänster som i övrigt kan tillhandahållas över gränserna är de som förvaltningsbolaget kan ha sidotillstånd för, nämligen tjänster som avser diskretionär portföljförvaltning (artikel 5.3 i direktivet och 1 kap. 4 § LIF).

5.2Nya regler i UCITS IV-direktivet

5.2.1Ett förvaltningsbolagspass för fondförvaltning introduceras

I UCITS IV-direktivet har kravet att ett fondföretag måste förvaltas av ett förvaltningsbolag som är etablerat i samma land som fondföretaget tagits

bort. Av artikel 4 jfr med artikel 2.1 e i direktivet framgår att ett

98

fondföretag ska anses etablerat i den medlemsstat där det har sitt Prop. 2010/11:135 tillstånd. Någon koppling till förvaltningsbolagets hemland görs inte

längre. Förvaltningsbolag får således förvalta fondföretag som är etablerade i andra länder inom EES än bolagets hemland.

Regler i EU-direktiv som ger företag möjlighet att driva verksamhet i andra medlemsstater, dvs. på den inre marknaden, med stöd av sitt tillstånd i hemlandet brukar benämnas pass. Genom de nya reglerna i UCITS IV-direktivet införs ett utvidgat förvaltningsbolagspass som täcker all verksamhet som bolagen i sina respektive hemländer har tillstånd för (se artikel 6.1 andra meningen och artikel 16).

För att ett förvaltningsbolag ska få förvalta ett fondföretag som är etablerat i ett annat land inom EES än bolagets hemland krävs att bolaget lämnar en underrättelse om den gränsöverskridande verksamheten till den behöriga myndigheten i bolagets hemland. Processen för detta är densamma som den som anges i 1985 års UCITS-direktiv för underrättelse beträffande gränsöverskridande verksamhet. Verksamheten kan således drivas från en filial i fondföretagets hemland eller från förvaltningsbolagets hemland utan att en filial etableras (se artiklarna 16– 18 i UCITS IV-direktivet). Den behöriga myndigheten i förvaltnings- bolagets hemland ska överlämna underrättelsen till motsvarande myndighet i värdlandet, dvs. fondföretagets hemland. Därvid ska den behöriga myndigheten bifoga ett intyg med uppgifter om den verksamhet bolaget har tillstånd för i hemlandet (se artiklarna 17.3 och 18.2).

5.2.2Godkännande av förvaltningsbolaget som förvaltare av ett fondföretag i ett annat land

Det fondföretag som förvaltningsbolaget avser att förvalta måste ha

 

meddelats tillstånd av den behöriga myndigheten i sitt hemland. Tillstånd

 

till ett fondföretag får enligt direktivet ges bara om förvaltningsbolaget

 

godkänns för att förvalta fondföretaget i fråga samt fondbestämmelserna

 

och valet av förvaringsinstitut godkänns (se artikel 5.2). Detta gäller

 

oavsett om fondföretaget ska förvaltas av ett förvaltningsbolag som är

 

etablerat i samma medlemsstat som fondföretaget eller inte. Även byte av

 

förvaltningsbolag för ett befintligt fondföretag kräver godkännande från

 

den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland (se artikel 5.6). Ett

 

förvaltningsbolag som är etablerat i ett annat land än fondföretaget ska

 

godkännas som dess förvaltare om följande förutsättningar är uppfyllda.

 

Bolaget ska i sitt hemland ha tillstånd att förvalta den typ av fondföretag

 

som är i fråga (se artikel 20.3 b). Huruvida det kravet är uppfyllt ska

 

framgå av ett intyg som myndigheten i hemlandet utfärdat (se artiklarna

 

17.3 och 18.2). Bolaget ska vidare till den behöriga myndigheten i

 

fondföretagets hemland ha lämnat det avtal som ingåtts med

 

förvaringsinstitutet för fondföretaget och uppgifter om delegations-

 

arrangemang som avser förvaltningen av fondföretaget eller därmed

 

sammanhängande administration (se artikel 20.1 och 20.3 c). Det avtal

 

som ska ha ingåtts med förvaringsinstitutet ska säkerställa att

 

förvaringsinstitutet kan få den information det behöver för att kunna

 

uppfylla sina förpliktelser vad avser fondföretaget (se artikel 23.5).

 

Slutligen krävs att förvaltningsbolaget följer de bestämmelser som gäller

99

 

i fondföretagets hemland för bildande och drift av fondföretag (se artikel Prop. 2010/11:135 20.3 a).

Förvaltningsbolaget ska inom två månader från det att en fullständig ansökan lämnats in informeras om huruvida tillstånd till fondföretaget medgetts (artikel 5.4). Tidsfristen, som är ny i förhållande till 1985 års UCITS-direktiv, gäller oavsett om förvaltningsbolaget är etablerat i fondföretagets hemland eller inte.

5.2.3Förvaltningsbolaget följer bestämmelser i hemlandet som avser organisatoriska krav m.m.

Förvaltningsbolag ska, vid förvaltningen av ett fondföretag etablerat i ett annat land inom EES, följa de bestämmelser som gäller i bolagets hemland avseende organisation av bolaget, riskhantering, aktsamhetskrav och bolagets rapporteringskrav. De bestämmelserna får inte vara strängare än de som gäller för förvaltningsbolag som endast har verksamhet i hemlandet (se artikel 19.1). Det är den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland som ska tillse att dessa bestämmelser efterlevs (se artikel 19.2). Förvaltningsbolaget ska ha en sådan organisation och vidta sådana åtgärder att det klarar av att följa tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande och drift samt fullgöra de skyldigheter som anges i fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning och i dess informationsbroschyr (se artikel 19.6). Den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland ska i sin tillsyn övervaka att bolagets organisation och åtgärder är tillräckliga för att bolaget ska klara av att fullgöra skyldigheter och följa tillämpliga bestämmelser beträffande alla fondföretag som förvaltas (artikel 19.7).

5.2.4Förvaltningsbolaget följer bestämmelser i värdlandet som avser fondföretagets bildande och drift

När det gäller fondföretagets bildande och drift ska förvaltningsbolaget tillämpa bestämmelserna i värdlandet, dvs. fondföretagets hemland. I direktivet finns en förteckning över de regelområden som ska anses hänförliga till bildandet och driften av fondföretaget. Dessa områden är enligt artikel 19.3 sådana som avser bestämmelser om a) etablering och tillstånd för fondföretaget, b) utfärdande och inlösen av fondandelar, c) placeringsinriktning och placeringsbegränsningar, inklusive beräkning av exponering och hävstång, d) begränsningar av upplåning, utlåning och blankning, e) värdering av tillgångar och fondföretagets redovisning, f) beräkning av fondandelsvärde och konsekvenser av fel i den beräkningen, g) utdelning eller återinvestering av fondföretagets intäkter,

h) informationskrav och rapporteringskrav

avseende fondföretaget,

inklusive

informationsbroschyr,

faktablad

och

periodiska rapporter,

i) åtgärder

vid marknadsföring,

j) förhållande

till fondandelsägarna,

k) fusion och omstrukturering av fondföretag, l) avveckling och likvidation av fondföretag, m) innehåll i fondandelsägarregistret, n) tillstånds- och tillsynsavgifter, samt o) utövande av fondandelsägarnas

rösträtt och andra rättigheter som avser något av a) – m). Information om

100

dessa regler ska finnas lätt tillgänglig på distans eller på elektronisk väg i Prop. 2010/11:135 varje medlemsstat (se artikel 5.7).

Det som anges i fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning och i dess informationsbroschyr ska stå i överensstämmelse med de bestämmelser som är tillämpliga i förvaltningsbolagets respektive fondföretagets hemland (se artikel 19.4). Den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland ska utöva tillsyn över att tillämpliga bestämmelser i fondföretagets hemland efterlevs samt att förvaltnings- bolaget fullgör de skyldigheter som anges i fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning och informationsbroschyr (se artikel 19.5). Förvaltningsbolag ska inte vara föremål för någon ytterligare reglering i fondföretagets hemland inom ramen för direktivets tillämpningsområde, utom i de fall som uttryckligen anges i direktivet (se artikel 19.8).

5.3Definitionen av fondföretags hemland

Regeringens förslag: Ett fondföretags hemland ska definieras som det land där fondföretaget har fått tillstånd.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att erinra mot

det.

Skälen för regeringens förslag: Definitionen av fondföretags hemland har ändrats i UCITS IV-direktivet. Det ska nu vara det land där fondföretaget har fått tillstånd och inte, som tidigare, där förvaltnings- bolaget har sitt säte eller, om fondföretaget är bildat på associations- rättslig grund, där fondföretaget har sitt säte (se artikel 2.1 e i UCITS IV- direktivet). Kravet att förvaltningsbolaget och fondföretaget ska ligga i samma land har därmed tagits bort. Den definition av fondföretags hemland som anges i LIF ansluter till definitionen i 1985 års UCITS- direktiv (1 kap. 1 § första stycket 9). Den bör ändras så att den anpassas till den nya definitionen i UCITS IV-direktivet.

Ett fondföretag kan enligt definitionen i LIF vara av annan typ än de fondföretag som har tillstånd enligt UCITS IV-direktivet (1 kap. 1 § första stycket 8). Sådana fondföretag (”icke-UCITS”) får efter tillstånd av Finansinspektionen marknadsföra och sälja andelar i företaget här i landet (1 kap. 9 § LIF). Dessa fondföretag träffas inte av reglerna om gränsöverskridande fondförvaltning i UCITS IV-direktivet. Den föreslagna förändringen av definitionen av fondföretags hemland bör dock, såsom den nu gällande definitionen, gälla även för sådana fondföretag. Ändringen är av liten praktisk betydelse när det gäller möjligheten för sådana fondföretag att marknadsföra och sälja andelar här i landet.

101

5.4

Svenska bolags (fondbolags) förvaltning av utländska Prop. 2010/11:135

 

fonder (fondföretag)

5.4.1Underrättelse om den gränsöverskridande verksamheten

Regeringens förslag: Fondbolag som avser att förvalta ett fondföretag som har tillstånd enligt UCITS IV-direktivet i ett annat land inom EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska bl.a. innehålla uppgift om bolagets system för riskhantering och åtgärder som bolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna göra utbetalningar till andelsägare, lösa in andelar, lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhandahålla och hantera klagomål.

Tidsfristen för inspektionen att överlämna underrättelsen till en behörig myndighet i ett annat land inom EES där en filial ska inrättas minskas från tre till två månader.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att erinra mot

det.

Skälen för regeringens förslag: Genom de nya reglerna i UCITS IV- direktivet får fondbolag möjlighet att förvalta fondföretag som omfattas av direktivet och som fått tillstånd i ett annat land inom EES än Sverige. Ett fondbolag som avser att förvalta ett sådant fondföretag ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Regler om underrättelse vid verksamhet i andra länder inom EES finns sedan tidigare och har överförts från 1985 års UCITS-direktiv till UCITS IV- direktivet (se artiklarna 17 och 18 i UCITS IV-direktivet). Skillnaden är att den verksamhet som ska kunna drivas i andra länder utvidgats till att omfatta även fondförvaltning. Fondförvaltningstjänsten kan tillhandahållas genom att fondbolaget inrättar en filial i fondföretagets hemland eller utan att en filial inrättas. I LIF finns bestämmelser om att fondbolag som avser att tillhandahålla tjänster i andra länder inom EES ska underrätta Finansinspektionen om detta innan verksamheten påbörjas (2 kap. 12 § respektive 15 §). Bestämmelserna, som genomför motsvarande reglering i 1985 års UCITS-direktiv, gäller endast sådana fondbolag som omfattas av direktivet, dvs. fondbolag som förvaltar värdepappersfonder. Ett fondbolag som endast förvaltar specialfonder kan således inte använda sig av direktivets förvaltningsbolagspass.

Bestämmelserna i LIF anger bl.a. vilka uppgifter underrättelsen till inspektionen ska innehålla. Bland annat ska en plan för den avsedda verksamheten lämnas. Enligt nya regler i UCITS IV-direktivet ska fondbolaget i verksamhetsplanen lämna uppgift om dess system för riskhantering och om vissa åtgärder som bolaget är skyldigt att vidta i ett land där bolaget förvaltar ett fondföretag (se artiklarna 17.2 b och 18.1 b jfr med artikel 15). Detta är ett tillägg i direktivet i förhållande till motsvarande regler i 1985 års UCITS-direktiv och är en följd av att förvaltningsbolagspasset för fondförvaltning introducerats i UCITS IV-

direktivet (jfr artikel 6a.2 i 1985 års direktiv). Artiklarna 17.2 b och

102

18.1 b i UCITS IV-direktivet har dock kommit att utformas som att Prop. 2010/11:135 verksamhetsplanen ska innehålla dessa uppgifter vid varje

tillhandahållande av tjänster i andra länder. Det kan konstateras att de ytterligare uppgifter som ska lämnas i verksamhetsplanen till sin karaktär är sådana att de rimligen endast kan behövas när det är fråga om fondförvaltning i ett annat land. Genomförandet i svensk rätt bör därför innebära att uppgifterna bara behöver lämnas när de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag i det andra landet (2 kap. 12 och 15 §§).

De åtgärder som fondbolaget ska vidta i fondföretagets hemland är i huvudsak desamma som enligt gällande rätt ska vidtas när en värdepappersfond ska marknadsföras i ett annat land inom EES, dvs. att fondbolaget ska se till att det i värdlandet kan göras utbetalningar till andelsägarna, lösas in andelar och tillhandahållas sådan information som bolaget är skyldigt att tillhandahålla. Härutöver ska bolaget kunna hantera klagomål från investerare och se till att det inte finns några hinder för investerare att utöva sina rättigheter. Klagomål från investerare ska enligt direktivet kunna lämnas på det officiella språket i ”deras” medlemsstat (se artikel 15 första stycket). Med det torde inte annat kunna avses än att det rör sig om språket i värdlandet, dvs. i det land där fondföretaget har fått tillstånd. Syftet synes vara att investerare inte ska försättas i en sämre situation när en inhemsk fond förvaltas av ett utländskt bolag än när den förvaltas av ett inhemskt bolag. Bolaget ska också se till att det kan tillhandahålla information på begäran av allmänheten eller den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland (se artikel 15 andra stycket).

Finansinspektionen ska, på samma sätt som enligt gällande rätt, överlämna underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där fondbolaget ska driva verksamheten (2 kap. 13 § respektive 15 § LIF). En skillnad är dock att underrättelsen, enligt det nya direktivet, ska överlämnas inom två månader från det att den kommit in till inspektionen

– i stället för som tidigare tre månader – när bolaget avser att inrätta en filial i det andra landet (se artikel 17.3 första stycket). Den nya tidsfristen för att överlämna underrättelsen gäller oavsett vilken verksamhet som ska drivas i det andra landet. Denna förändring bör införas i LIF (2 kap. 13 § första stycket).

5.4.2Intyg som ska utfärdas av Finansinspektionen

Regeringens förslag: Finansinspektionen ska utfärda ett intyg om att fondbolaget har tillstånd att driva verksamhet som avses i UCITS IV- direktivet. I intyget ska omfattningen av bolagets tillstånd beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta. Intyget ska överlämnas till den behöriga myndigheten i värdlandet.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att erinra mot

det.

103

Skälen för regeringens förslag: När en underrättelse avser förvaltning av ett fondföretag i ett annat land ska Finansinspektionen, enligt nya regler i UCITS IV-direktivet, utfärda ett intyg som ska bifogas underrättelsen. Enligt artiklarna 17.3 och 18.2 i direktivet ska det av intyget framgå att fondbolaget har tillstånd som meddelats i enlighet med reglerna i direktivet, dvs. att det är ett förvaltningsbolag i direktivets mening. Vidare ska intyget innehålla en beskrivning av omfattningen av tillståndet och uppgifter om eventuella begränsningar beträffande vilka typer av värdepappersfonder bolaget har tillstånd att förvalta. Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att lämna ett sådant intyg bör införas i LIF (2 kap. 13 och 15 §§).

Enligt skälen i UCITS IV-direktivet bör den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland kunna förlita sig på intyget vid bedömningen av om ett förvaltningsbolag ska godkännas för att förvalta ett visst fondföretag (se skäl 20). Vidare framgår av direktivet att en ansökan från ett förvaltningsbolag om att förvalta ett fondföretag får avslås om bolaget inte har tillstånd i sitt hemland att förvalta den typ av fondföretag som bolaget avser att förvalta i värdlandet (se artikel 20.3). Utformningen av intyget kommer således att vara av stor betydelse för ett fondbolags möjligheter att få tillstånd att förvalta ett fondföretag i ett annat land. Det kan konstateras att ett fondbolag som har tillstånd enligt 1 kap. 4 § LIF och förvaltar minst en UCITS-fond är att se som ett förvaltningsbolag med tillstånd enligt UCITS IV-direktivet (se prop. 2002/03:150 s. 142 och s. 182). Det fattas enligt svensk rätt inte något särskilt beslut av generell karaktär om tillstånd för ett fondbolag att förvalta vissa typer av värdepappersfonder, utan prövning sker i samband med att fondbolaget ges tillstånd att förvalta en viss värdepappersfond. Detta görs i samband med att fondbestämmelserna för fonden i fråga godkänns enligt 4 kap. 9 § LIF. I fondbestämmelserna ska det fondbolag som ska förvalta fonden anges (4 kap. 8 § första stycket 1 LIF). Godkännandet av fondbestämmelserna innefattar därmed ett godkännande av att fondbolaget får förvalta fonden i fråga. Finansinspektionens intyg avseende fondbolaget bör således kunna omfatta bl.a. uppgift om vilka slags värdepappersfonder bolaget får förvalta i Sverige. Det som framför allt torde vara av vikt är dock att ange förvaltningskapacitet. Därigenom blir det möjligt att bedöma komplexiteten i den fondverksamhet bolaget får driva i Sverige. Härvid bör beaktas den samlade fondverksamhet bolaget driver, dvs. även förvaltningen av specialfonder.

Reglerna om förvaltningsbolagspasset i direktivet kan, enligt regeringens mening, inte tolkas så att ett förvaltningsbolag bara ska kunna förvalta sådana fondföretag i ett annat land som bolaget de facto förvaltar i sitt hemland. Detta skulle i princip innebära att bolaget bara skulle kunna förvalta s.k. spegelfonder i andra länder, dvs. fondföretag som till sin inriktning motsvarar de som bolaget förvaltar i hemlandet. En sådan tolkning skulle strida mot ett av de grundläggande syftena med de nya reglerna i direktivet, nämligen att möjliggöra effektivisering av fondverksamheten, och framstår därför som alltför snäv. I stället bör det viktiga vara hur den behöriga myndigheten i bolagets hemland bedömer bolagets kapacitet, dvs. vilka typer av fondföretag bolaget skulle kunna få tillstånd att förvalta där snarare än vilka fondföretag bolaget faktiskt förvaltar i hemlandet. Eftersom ett fondbolags verksamhetstillstånd

Prop. 2010/11:135

104

enligt svensk rätt inte innefattar någon hypotetisk prövning av bolagets Prop. 2010/11:135 kapacitet och kompetens är det inte självklart hur intygen bäst bör

utformas. Sannolikt kommer dock en praxis att utvecklas inom EES. Bestämmelserna i lag om intygets innehåll bör därför inte ange i detalj hur intyget ska utformas utan bör begränsas till det som anges i direktivet.

Den mottagande behöriga myndigheten har möjlighet att begära klargörande från Finansinspektionen av om den typ av fondföretag som fondbolaget avser att förvalta omfattas av bolagets tillstånd i Sverige. Finansinspektionen ska enligt direktivet besvara en sådan förfrågan inom tio arbetsdagar (se artikel 20.2). En bestämmelse om den skyldigheten bör införas i svensk rätt. Den är dock av sådant slag att den bör tas in i förordning, varför något förslag till lagändring inte lämnas i detta sammanhang.

Finansinspektionen anser att det inte torde vara möjligt för ett fondbolag att förvalta ett associationsrättsligt fondföretag, eftersom denna legala fondkonstruktion inte finns i svensk lagstiftning.

Direktivets regler om förvaltningsbolagspass gäller förvaltning av alla typer av fondföretag som omfattas av direktivet, oavsett legal konstruktion. Ett fondföretag som bildats på associationsrättslig grund kan vara självförvaltande eller förvaltas av ett förvaltningsbolag (jfr artikel 5.2). Några hinder uppställs till synes inte i direktivet mot att ett förvaltningsbolag som i sitt hemland endast förvaltar kontraktsrättsliga fondföretag skulle få förvalta ett associationsrättsligt fondföretag. I direktivet anges förvisso att ett förvaltningsbolags ansökan om att få förvalta ett visst fondföretag får avslås om bolaget i hemlandet inte har tillstånd att förvalta den typ av fondföretag som är i fråga (se artikel 20.3 b). Som tidigare nämnts torde det avgörande för prövningen vara bolagets förvaltningskapacitet, dvs. komplexiteten i fondförvaltningen, snarare än den legala formen. Huruvida ett fondbolag tillåts förvalta ett fondföretag bildat på associationsrättslig grund blir dock ytterst en fråga för den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland.

5.4.3Tillämpliga bestämmelser och tillsyn när ett fondbolag förvaltar ett fondföretag

Regeringens bedömning: Ett fondbolag som förvaltar fondföretag är skyldigt att följa svenska bestämmelser hänförliga till bolagets organisation, aktsamhetskrav, riskhantering m.m. Bolaget är skyldigt att följa bestämmelser i fondföretagets hemland om fondföretagets bildande och drift. Finansinspektionens tillsyn omfattar att de svenska bestämmelser som är tillämpliga följs och att bolagets organisation m.m. är tillräcklig för att det ska kunna följa värdlandets bestämmelser om fondföretaget.

Regeringens förslag: Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag ska vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten drivs enligt tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande och drift i fondföretagets hemland.

105

Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag ska inspektionen samråda med behörig myndighet i fondföretagets hemland.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens. Regeringen föreslår dock en uttrycklig lagreglering av fondbolags skyldighet att, vid förvaltning av fondföretag, vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande och drift i fondföretagets hemland. Regeringen föreslår också en lagreglering av Finansinspektionens skyldighet att samråda med behörig myndighet innan tillståndet återkallas för ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag.

Remissinstanserna: Finansinspektionen anser att det bör tas in en uttrycklig skyldighet i lag att ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag ska anta och tillämpa sådana arrangemang och organisatoriska beslut som krävs för att efterleva kraven i fondföretagets hemland på bildande och drift av fondföretag m.m.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Ett fondbolag som har tillstånd i enlighet med UCITS IV-direktivet att förvalta ett fondföretag i ett annat EES-land än Sverige, ska följa de bestämmelser som gäller för fondbolaget i Sverige. Detta klargörs i direktivet (se artikel 19.1). Härmed avses, enligt direktivet, bestämmelser som gäller bolagets organisation, inklusive delegering av funktioner, riskhantering, aktsamhetskrav, tillsyn och rapporteringskrav. Även svenska uppföranderegler ska följas, såvitt inte verksamheten drivs från en filial i fondföretagets hemland. I sistnämnda fall ska uppförandereglerna i värdlandet tillämpas (se artiklarna 17.4 och 18.3). I LIF finns krav på fondbolagens verksamhet, bl.a. i 2 kap. 17 §. Det sundhetskrav som anges i lagrummet är mycket allmänt hållet och specificeras i Finansinspektionens föreskrifter (Finansinspektionens författnings- samling, FFFS 2008:11). Bestämmelsen i 2 kap. 17 § föreslås ersättas av bestämmelser som närmare ansluter till lydelsen i artiklarna 12 och 14 i direktivet (se avsnitt 5.7). Delegering av bolagens funktioner regleras i 4 kap. 4–7 §§ och krav på riskhanteringssystem i 5 kap. 2 § LIF. Dessa bestämmelser gäller för svenska fondbolag, oavsett om de driver verksamhet i andra länder eller inte. Detta står i överensstämmelse med den systematik som anges i UCITS IV-direktivet och någon lagändring behövs därför inte. När det gäller krav på bolagens organisation, hantering av intressekonflikter, uppföranderegler och riskhantering har Europeiska kommissionen antagit ett s.k. genomförandedirektiv till UCITS IV-direktivet som ställer upp utförliga regler på området (direktiv 2010/43/EU). Dessa nya regler behandlas i avsnitt 5.7.

När ett fondbolag avser att delegera någon del av sin verksamhet ska Finansinspektionen enligt 4 kap. 7 § LIF informeras om detta. Om fondbolaget förvaltar ett fondföretag ska Finansinspektionen, enligt artikel 13.1 a i UCITS IV-direktivet, vidarebefordra den informationen till den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland. En bestämmelse om detta bör tas in i förordning, varför något förslag inte lämnas i detta sammanhang.

Prop. 2010/11:135

106

När det gäller fondföretagets bildande och drift ska fondbolaget följa de bestämmelser som finns i fondföretagets hemland (se artikel 19.3 och avsnitt 5.5.4). Någon bestämmelse om detta bör inte tas in i LIF. Det kommer i stället att framgå av respektive lands lagstiftning vilka bestämmelser som gäller för fondföretag i det landet. Fondbolaget ansvarar för att det har en sådan organisation och vidtar sådana åtgärder att det klarar av att följa tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande och drift samt fullgöra de skyldigheter som anges i fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning och i dess informationsbroschyr (se artikel 19.6).

Finansinspektionen anser att det bör tas in en uttrycklig skyldighet i lag att ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag ska anta och tillämpa sådana arrangemang och organisatoriska beslut som krävs för att efterleva kraven i fondföretagets hemland på bildande och drift av fondföretag m.m.

Enligt direktivet åligger det Finansinspektionen att utöva tillsyn över att ett fondbolag vidtar tillräckliga åtgärder för att det ska kunna följa regler som avser bildande och drift av fondföretag i fondföretagets hemland (se artikel 19.7). Inspektionens tillsyn omfattar enligt 10 kap. 1 § andra stycket LIF att fondbolagets verksamhet drivs enligt lagen. De skyldigheter för fondbolaget som anges i direktivet bör därför komma till uttryck i LIF. Regeringen delar således inspektionens uppfattning att den i direktivet angivna skyldigheten för fondbolag som förvaltar fondföretag att vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med tillämpliga regler i fondföretagets hemland bör införas i LIF (2 kap. 17 a §).

Finansinspektionen ska enligt direktivet utöva tillsyn över att de bestämmelser som är tillämpliga för fondbolaget i Sverige följs. Tillsynen ska omfatta att fondbolaget har kapacitet att förvalta alla de värdepappersfonder och fondföretag som bolaget har tillstånd för. I direktivet uttrycks detta så att det ska övervakas att bolaget kan fullgöra skyldigheter och efterleva regler som avser bildande och drift av alla de fondföretag som det förvaltar (se artikel 19.7). Av 10 kap. 1 § andra stycket LIF framgår att Finansinspektionens tillsyn över fondbolag omfattar att verksamheten drivs enligt lagen och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Tillsynen omfattar således att fondbolagen följer de bestämmelser som är tillämpliga enligt svensk rätt. Någon ändring av bestämmelsen behövs inte till följd av de nya reglerna i UCITS IV-direktivet. Bestämmelsen kommer dock till sin innebörd att omfatta att tillämpliga svenska bestämmelser följs även vid ett fondbolags förvaltning av fondföretag. Ett fondbolag som förvaltar fondföretag ska enligt föreslagna 2 kap. 17 a § LIF vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med tillämpliga bestämmelser om fondföretags bildande och drift i fondföretagets hemland. Även efterlevnad av den bestämmelsen omfattas av inspektionens tillsyn enligt 10 kap. 1 § andra stycket LIF.

Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag i ett annat land än Sverige ska inspektionen enligt direktivet ”höra” den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland (”consult” i den engelska versionen). Syftet med samrådet är framför allt att informera myndigheten i det andra landet om situationen

Prop. 2010/11:135

107

och möjliggöra för den myndigheten att där vidta åtgärder för att skydda Prop. 2010/11:135 investerarnas intressen (se artikel 21.8). En bestämmelse om detta bör tas

in i LIF (12 kap. 4 a §).

5.5Förvaltningsbolags förvaltning av värdepappers- fonder

5.5.1Underrättelse till Finansinspektionen om gränsöverskridande verksamhet

Regeringens förslag: Innan ett förvaltningsbolag får börja förvalta en värdepappersfond ska Finansinspektionen, från den behöriga myndigheten i bolagets hemland, ha fått en underrättelse om den gränsöverskridande verksamheten. Underrättelsen ska bl.a. innehålla uppgift om förvaltningsbolagets system för riskhantering och vilka åtgärder förvaltningsbolaget vidtagit för att här i landet kunna göra utbetalningar till andelsägare, lösa in andelar, lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhandahålla och hantera klagomål.

Om förvaltningsbolaget avser att ändra något som angetts i en underrättelse om gränsöverskridande verksamhet efter det att verksamheten inletts, ska bolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Har bolaget inrättat en filial ska en sådan underrättelse lämnas minst en månad innan ändringen genomförs.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att erinra mot

det.

Skälen för regeringens förslag: Ett utländskt förvaltningsbolag som omfattas av UCITS IV-direktivet ska, enligt direktivet, ges möjlighet att förvalta en värdepappersfond. Fondförvaltningstjänsten ska kunna tillhandahållas genom att förvaltningsbolaget inrättar en filial i Sverige eller genom att det tillhandahåller tjänsten från sitt hemland, utan att en filial inrättas. Innan verksamheten får påbörjas måste Finansinspektionen ha fått en underrättelse från den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland (se artiklarna 16–18). Bestämmelser om förvaltningsbolags rätt att driva verksamhet här i landet och om underrättelsen finns i 1 kap. 6 § LIF. När fråga är om att förvalta en värdepappersfond framgår dock av nya regler i UCITS IV-direktivet att underrättelsen ska innehålla vissa särskilda uppgifter. Dessa rör förvaltningsbolagets system för riskhantering och vissa åtgärder som bolaget är skyldigt att vidta i Sverige (se artiklarna 17.2 b och 18.1 b). Beträffande de åtgärder som ska vidtas här i landet hänvisas till avsnitt 5.5.3. Bestämmelser om att underrättelsen ska innehålla dessa uppgifter bör införas i LIF (1 kap. 6 § andra stycket).

Som redogjorts för i avsnitt 5.4.1 har kravet i direktivet att underrättelsen ska innehålla dessa uppgifter getts en generell utformning.

Det framgår inte uttryckligen att kravet endast är hänförligt till

108

verksamhet som innefattar fondförvaltning i ett annat land. Uppgifterna Prop. 2010/11:135 är dock till sin karaktär sådana att de endast är relevanta när den

gränsöverskridande verksamheten avser fondförvaltning. Kravet i direktivet bör därför i svensk rätt genomföras endast när fråga är om underrättelse som avser gränsöverskridande fondförvaltning.

En uttrycklig bestämmelse bör införas för att genomföra artiklarna 17.8 och 18.4 i direktivet. Dessa innebär att förvaltningsbolaget, om det avser att ändra något som angetts i en underrättelse om gränsöverskridande verksamhet efter det att verksamheten inletts, ska skriftligen underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Har bolaget inrättat en filial ska en sådan underrättelse lämnas minst en månad innan ändringen genomförs.

5.5.2Godkännande av förvaltningsbolag som förvaltare av en värdepappersfond

Regeringens förslag: Förvaltningsbolag som har tillstånd enligt UCITS IV-direktivet får ges tillstånd att förvalta en värdepappersfond. Tillstånd ges i form av godkännande av fondbestämmelserna. Tillstånd ska ges om

1. bolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag av motsvarande slag som den värdepappersfond som ska förvaltas,

2. bolaget till Finansinspektionen har lämnat det avtal som ska ha ingåtts med förvaringsinstitutet och, i förekommande fall, uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta värdepappers- fonden eller sköta därmed sammanhängande administration,

3. fondbestämmelserna uppfyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§ LIF, och

4. det finns skäl att anta att bolaget kommer att driva verksamheten enligt LIF och andra författningar som gäller för förvaltning av en värdepappersfond.

Avtalet med förvaringsinstitutet och uppgifterna om lämnade uppdrag behöver inte lämnas om förvaltningsbolaget redan förvaltar en värdepappersfond och tidigare lämnat samma uppgifter till Finansinspektionen. Om ett förvaltningsbolag avser att göra ändringar av betydelse beträffande något som rör dessa uppgifter efter det att verksamheten inletts, ska bolaget underrätta Finansinspektionen om detta.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslagen eller

 

har inget att erinra mot det. Finansinspektionen anser att utredningens

 

förslag inte fullt ut genomför artikel 20.3 a i direktivet om det endast blir

 

möjligt att avslå ett förvaltningsbolags ansökan om fondbestämmelserna

 

inte uppfyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§ LIF.

 

Skälen för regeringens förslag: För att ett förvaltningsbolag ska få

 

förvalta en värdepappersfond krävs att bolaget godkänns av

 

Finansinspektionen som förvaltare av den fond som är i fråga. Enligt LIF

 

godkänns ett fondbolag som förvaltare av en viss fond när

 

fondbestämmelserna godkänns. I fondbestämmelserna, vilka upprättas av

109

fondbolaget, ska bl.a. namnet på det förvaltande fondbolaget anges (4 kap. 8 § första stycket 1 LIF). Godkännandet av fondbestämmelserna innefattar således ett godkännande av att fondbolaget får förvalta fonden. För att genomföra direktivet bör således ett förvaltningsbolag kunna upprätta och ändra fondbestämmelser för en värdepappersfond och anges som förvaltande bolag i fondbestämmelserna. En bestämmelse om att det som anges i lagen om upprättande och ändring av fondbestämmelser ska gälla även för förvaltningsbolag bör införas i LIF (1 kap. 6 d §).

Eftersom förvaltningsbolaget har sitt verksamhetstillstånd i ett annat land än Sverige kommer Finansinspektionen inte att ha någon kännedom om bolaget eller dess kapacitet, på det sätt inspektionen har när det gäller svenska fondbolag. De uppgifter Finansinspektionen kommer att ha om bolaget är de som framgår av den underrättelse som den behöriga myndigheten i bolagets hemland lämnat om den gränsöverskridande verksamheten. Således kommer inspektionen att ha uppgifter om förvaltningsbolagets riskhanteringssystem och tillgång till ett intyg om bolaget som utfärdats av den behöriga myndigheten i bolagets hemland. Utöver det ska, enligt UCITS IV-direktivet, ett förvaltningsbolag som ansöker om att få förvalta en värdepappersfond till Finansinspektionen lämna det avtal som ingåtts med fondens förvaringsinstitut och uppgifter om delegationsarrangemang som avser förvaltningen eller administrationen av fonden (se artikel 20.1). Överlämnande av uppgifterna till Finansinspektionen bör ske i samband med att förvaltningsbolaget begär att värdepappersfondens fondbestämmelser ska godkännas.

När Finansinspektionen ska ta ställning till om förvaltningsbolaget kan godkännas för att förvalta värdepappersfonden i fråga ska inspektionen kunna förlita sig på ett intyg som den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland utfärdat. Intyget, som ska ha bifogats underrättelsen om bolagets gränsöverskridande verksamhet, ska enligt direktivet innehålla uppgifter om omfattningen av bolagets tillstånd och eventuella begränsningar i fråga om vilka typer av fondföretag bolaget har tillstånd att förvalta (se artiklarna 17.3 tredje stycket och 18.2 tredje stycket). Om förvaltningsbolaget inte har tillstånd i sitt hemland att förvalta fonder av den typ som bolaget önskar förvalta i Sverige bör bolaget inte godkännas som förvaltare av värdepappersfonden i Sverige. Detta sammanhänger med att förvaltningsbolagspasset enligt direktivet endast omfattar tillhandahållande av sådana tjänster som bolaget har tillstånd för i hemlandet (se artikel 16.1). Något absolut krav på att bolaget de facto förvaltar en liknande fond i hemlandet bör dock inte ställas (angående detta hänvisas till det som anförts i avsnitt 5.4.2). Vidare ska Finansinspektionen inte behöva göra någon fullständig prövning av bolagets kapacitet, utan ska i stället kunna använda sig av intyget för sin bedömning. Prövningen av bolagets kapacitet ska således göras i dess hemland. Intygen i fråga kan komma att ha olika innehåll, inte minst på grund av att reglerna om tillstånd för fondföretag inte är fullt ut harmoniserade utan skiljer sig från land till land. Finansinspektionen kan vid behov, med stöd av direktivets regler, begära klargörande från den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland av om bolagets tillstånd i hemlandet omfattar den typ av värdepappersfond som bolaget avser att förvalta i Sverige. Den behöriga

Prop. 2010/11:135

110

myndigheten i bolagets hemland ska enligt direktivet svara på en sådan begäran inom tio arbetsdagar. Klargörande får också begäras avseende avtalet med förvaringsinstitutet och uppgifterna om delegations- arrangemang (se artikel 20.2).

Stockholms universitet påpekar att det finns anledning att understryka att Finansinspektionen inte blott försiktigtvis bör utnyttja sin rätt att begära klargörande från den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland. Tvärtom bör inspektionen agera proaktivt eftersom både reglerna om tillstånd för fondföretag och de materiella förutsättningarna för fondföretagen skiljer sig åt medlemsstaterna emellan. Regeringen delar den uppfattningen.

För att Finansinspektionen ska godkänna att förvaltningsbolaget förvaltar en värdepappersfond krävs att bolaget har lämnat de uppgifter som ska lämnas, nämligen avtalet med förvaringsinstitutet och uppgifter om eventuella delegationsarrangemang som avser fonden. Vidare ska intyget från den behöriga myndigheten i bolagets hemland utvisa att bolaget i sitt hemland får förvalta fondföretag av motsvarande slag som den värdepappersfond som ska förvaltas. Bestämmelser om dessa krav bör införas i LIF (1 kap. 6 b § första stycket 1 och 2). När det gäller avtalet med förvaringsinstitutet och uppgifterna om delegations- arrangemang ska ett bolag som redan förvaltar en värdepappersfond av samma slag i Sverige dock kunna hänvisa till den dokumentation som redan lämnats (se artikel 20.1 andra stycket). En förutsättning för detta bör vara att den tidigare lämnade dokumentationen har samma innehåll som den som annars skulle lämnas. En bestämmelse om detta bör införas i LIF (1 kap. 6 b § andra stycket). Om det sker förändringar av betydelse vad gäller avtalet eller delegationsarrangemang ska bolaget meddela Finansinspektionen (se artikel 20.4). Även detta bör anges i LIF (1 kap. 6 b § tredje stycket).

Förvaltningsbolaget måste vidare för att godkännas som förvaltare av en värdepappersfond följa svenska bestämmelser om hur värdepappers- fonder bildas (se artikel 20.3 första stycket a jfr med artikel 19.3). Bolaget kommer således, såsom ett svenskt fondbolag, att godkännas som förvaltare av en värdepappersfond genom att fondbestämmelserna för fonden godkänns. Det bör tydliggöras i LIF att tillstånd för ett förvaltningsbolag att förvalta en värdepappersfond ges i form av godkännande av fondbestämmelserna samt att fondbestämmelserna därvid måste uppfylla kraven i 4 kap. 8 och 9 §§ LIF (1 kap. 6 b § första stycket).

Finansinspektionen anser att utredningens förslag inte fullt ut genomför artikel 20.3 a i direktivet om det endast blir möjligt att avslå ett förvaltningsbolags ansökan om fondbestämmelserna inte uppfyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§ LIF.

Enligt artikel 20.3 a i direktivet får ett förvaltningsbolags ansökan om att få förvalta ett fondföretag avslås om bolaget inte följer de bestämmelser som gäller i fondföretagets hemland i enlighet med artikel 19. Enligt artikel 19.3 ska förvaltningsbolaget följa bestämmelser i fondföretagets hemland som avser fondföretags bildande och drift (se avsnitt 5.5.4). Artikeln innehåller en förteckning över regelområden som anses hänförliga till fondföretags bildande och drift. Beträffande flertalet av dessa regelområden torde det inte redan vid förvaltningsbolagets

Prop. 2010/11:135

111

ansökan vara möjligt att avgöra om bolaget kommer att följa de svenska Prop. 2010/11:135 bestämmelserna. Det kan dock inte uteslutas att en sådan bedömning kan

göras på samma sätt som görs beträffande fondbolag i samband med prövning av tillstånd att driva fondverksamhet (jfr 2 kap. 1 § 2 LIF). Det bör därför i lagtexten anges att en förutsättning för tillstånd är att det finns skäl att anta att förvaltningsbolaget kommer att driva verksamheten enligt LIF och andra författningar som gäller för förvaltning av en värdepappersfond. Vilka bestämmelser i LIF som är tillämpliga för förvaltningsbolags förvaltning av värdepappersfonder framgår av föreslagna 1 kap. 6 c § samma lag (se avsnitt 4.5.4). Andra bestämmelser, såsom bestämmelsen i 10 kap. 11 § LIF om skyldighet att betala avgift till Finansinspektionen, är enligt sin lydelse direkt tillämpliga på förvaltningsbolag.

Enligt direktivet ska Finansinspektionen, innan en ansökan från ett förvaltningsbolag om att få förvalta en värdepappersfond avslås, höra den behöriga myndigheten i bolagets hemland (se artikel 20.3 andra stycket). Vidare ska Europeiska kommissionen informeras om sådana avslag (se artikel 21.9). Dessa bestämmelser är av sådant slag att de bör genomföras i förordning. Några förslag lämnas därför inte i detta sammanhang.

5.5.3Åtgärder som förvaltningsbolaget ska vidta i Sverige

Regeringens förslag: Ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond ska vidta nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna göra utbetalningar till andelsägare, lösa in andelar, tillhandahålla information och hantera klagomål.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Remissinstanserna: Finansinspektionen påpekar att det bör betonas

 

att det krävs lokal representation i Sverige i form av en s.k. paying agent

 

när ett förvaltningsbolag förvaltar en värdepappersfond.

 

Skälen för regeringens förslag: Förvaltningsbolag som förvaltar en

 

värdepappersfond ska i Sverige vidta åtgärder för att kunna göra

 

utbetalningar till andelsägarna, lösa in andelar, tillhandahålla information

 

och hantera klagomål. Bolaget ska också se till att det inte finns några

 

begränsningar för investerare att utöva sina rättigheter (se artikel 15 i

 

UCITS IV-direktivet). Bolaget ska därmed uppfylla motsvarande krav

 

som enligt gällande rätt ställs när ett utländskt fondföretag marknadsförs

 

i Sverige (1 kap. 7 § LIF). Därutöver ska bolaget vidta åtgärder i Sverige

 

för att kunna tillhandahålla den information om värdepappersfonden som

 

krävs enligt svensk rätt, såsom informationsbroschyr, faktablad,

 

årsberättelse, halvårsredogörelse och kostnadsinformation (jfr artikel

 

19.3 h). Bolaget ska också kunna tillhandahålla Finansinspektionen de

 

upplysningar som behövs för tillsynen över värdepappersfonden (se

 

artikel 15 jfr med artikel 21.2). Vidare ska bolaget kunna hantera

 

klagomål från svenska investerare, som ska kunna framföra klagomål på

 

svenska. En bestämmelse om att ett förvaltningsbolag som förvaltar en

 

värdepappersfond är skyldigt att vidta nödvändiga åtgärder här i landet

 

för att kunna göra utbetalningar till andelsägare, lösa in andelar,

 

tillhandahålla information och hantera klagomål bör införas i LIF (1 kap.

112

6 c §). Att bolaget är skyldigt att tillhandahålla den information som Prop. 2010/11:135 krävs enligt svensk rätt och på det sätt som krävs enligt svensk rätt följer

av föreslagna bestämmelser i 1 kap. 6 d § LIF (se avsnitt 5.5.4). Förvaltningsbolaget ska lämna uppgifter om vidtagna åtgärder i den

underrättelse om gränsöverskridande verksamhet som bolaget ska lämna till den behöriga myndigheten i hemlandet, vilken ska överlämna underrättelsen till Finansinspektionen (se avsnitt 5.5.1). Det förutsätts således att bolaget har vidtagit dessa åtgärder när underrättelsen lämnas. Finansinspektionen kan dock inte neka bolaget att förvalta en värdepappersfond endast av det skälet att tillräckliga åtgärder inte vidtagits, eftersom den grunden inte ingår i den uttömmande uppräkning av skäl för att vägra tillstånd som anges i direktivet (se artikel 20.3). Att åtgärderna vidtagits på ett godtagbart sätt får därmed bli en fråga för Finansinspektionens tillsyn efter det att bolaget fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond.

De åtgärder som ska vidtas i Sverige förutsätter inte att förvaltningsbolaget måste etablera sig eller förlägga viss verksamhet här i landet (jfr artikel 5.3). Av skälen i direktivet framgår i stället att klagomålshanteringen bör kunna säkerställas t.ex. genom lämplig reglering i ett distributionsavtal eller genom tillhandahållande av en adress för detta i fondföretagets hemland. Vidare framgår att tillhandahållandet av information på begäran av allmänheten eller den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland bör kunna säkerställas t.ex. genom att förvaltningsbolaget utser en kontaktperson bland sin personal som hanterar förfrågningar om information. Det bör alltså inte krävas att förvaltningsbolaget ska ha en lokal representant i Sverige för att uppfylla dessa förpliktelser (se skäl 19 i direktivet). Såsom Finansinspektionen påpekat krävs dock att bolaget uppfyller de krav på åtgärder som gäller vid marknadsföring av fondföretag här i landet, t.ex. avtal med en svensk bank eller ett värdepappersinstitut som utför utbetalning och inlösen av fondandelar, s.k. paying agent-avtal.

5.5.4Tillämpliga bestämmelser för förvaltningsbolagets verksamhet i Sverige

Regeringens förslag: Ett förvaltningsbolag ska i förvaltningen av en värdepappersfond följa svenska bestämmelser som avser fondens bildande och drift.

Ett förvaltningsbolag som driver verksamhet från filial i Sverige ska följa svenska bestämmelser innehållande s.k. uppföranderegler.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att erinra mot

 

det.

 

Skälen för regeringens förslag: Av UCITS IV-direktivet framgår att

 

förvaltningsbolag som förvaltar ett fondföretag i ett annat land ska följa

 

de bestämmelser om fondföretagets bildande och drift som gäller i

 

fondföretagets hemland. I artikel 19.3 finns en förteckning över sådana

 

regelområden som anses hänförliga till ett fondföretags bildande och drift

 

(se avsnitt 5.2.4 för en uppräkning av dessa). Ett förvaltningsbolag som

113

förvaltar en värdepappersfond ska således följa bestämmelser i LIF som avser värdepappersfondens bildande och drift. Det gäller bestämmelserna om förvaringsinstitut (3 kap.), värdepappersfondens rättsliga ställning och förhållande till andelsägarna (4 kap. 1–3 §§), fondbestämmelser (4 kap. 8–9 b §§), fondandelar och inlösen av fondandelar (4 kap. 10– 14 §§), information (4 kap. 15–23 §§) samt förvaltning (5 kap. 1 och 3– 25 §§). Det gäller vidare bestämmelser om marknadsföring av fondandelar i annat EES-land (2 kap. 15 b §) och bestämmelser som avser s.k. mottagar- och matarfonder (5 a kap.). Det gäller även bestämmelser om fusion, delning och ombildning av värdepappersfonder (8 kap.) samt om upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en värdepappersfond (9 kap.). En bestämmelse som klargör detta bör tas in i LIF (1 kap. 6 d §).

Information om de svenska bestämmelser som gäller för bildande och drift av värdepappersfonder ska enligt direktivet finnas lätt tillgänglig på distans eller på elektronisk väg (se artikel 5.7). En bestämmelse som genomför artikeln bör tas in i förordning och något förslag lämnas därför inte i detta sammanhang.

När det gäller bestämmelser som är att hänföra till förvaltningsbolagets organisation, inklusive delegering av verksamhet, och riskhantering ska bolaget enligt direktivet följa bestämmelserna i hemlandet (se artikel 19.1). Detta gäller även beträffande bestämmelser som genomför artikel 14, s.k. uppföranderegler, med undantag för om bolaget driver verksamhet från en filial i Sverige. I det senare fallet ska svenska uppföranderegler tillämpas (se artiklarna 17.4 och 18.3). Detta bör klargöras genom en bestämmelse i LIF (1 kap. 10 § andra stycket första strecksatsen).

Förvaltningsbolaget ansvarar enligt direktivet för att det har organisation, tillräckliga resurser m.m. för att kunna efterleva de bestämmelser om värdepappersfonden som är tillämpliga i Sverige och uppfylla de skyldigheter som i övrigt anges i värdepappersfondens fondbestämmelser och informationsbroschyr. Den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland ska utöva tillsyn över att bolagets organisation m.m. är tillräcklig för att det ska kunna förvalta alla de fondföretag bolaget har tillstånd för, således även en svensk värdepappersfond (se artikel 19.6 och 19.7 i direktivet).

Finansinspektionen påpekar att närmare svensk lagstiftning om investeringsfonders redovisning saknas och att frågan om tillämpliga redovisningsregler sannolikt kommer att aktualiseras när förvaltningsbolag ska förvalta värdepappersfonder. Regeringen har i tidigare lagstiftningsarbete konstaterat att det även utan ett uttryckligt lagstadgande får anses åligga fondbolagen att iaktta god redovisningssed vid upprättande av fondernas redovisning (prop. 2002/03:150 s. 283 f.). Genom kommissionens direktiv 2010/43/EU införs vissa generella bestämmelser som rör fondföretags räkenskaper som bör belysas. Frågan om det behöver införas redovisningsregler för investeringsfonder bör tas upp till övervägande. Även FAR påpekar att det i LIF bör tydliggöras vilka krav som ska ställas på fonders redovisning, bokföring och på årsberättelsen.

Regeringen anser att det visserligen är önskvärt att det finns klara regler för fondernas redovisning, men att ett genomförande av de

Prop. 2010/11:135

114

förändringar som Finansinspektionen och FAR förordar fordrar Prop. 2010/11:135 ytterligare överväganden som det inte finns möjlighet att göra inom

ramen för detta lagstiftningsarbete. Frågan får därför behandlas i ett annat sammanhang.

5.5.5Finansinspektionens tillsyn över förvaltningsbolag

Regeringens förslag: Finansinspektionens tillsyn över ett förvaltningsbolag ska även omfatta att bolaget följer det som anges i fondbestämmelserna för en värdepappersfond som bolaget förvaltar.

Finansinspektionens möjlighet att, när det är nödvändigt, genomföra en platsundersökning utvidgas till att omfatta även förvaltningsbolag och fondföretag som driver verksamhet här i landet utan att inrätta en filial. Inspektionen ska också kunna genomföra en undersökning hos ett företag som har fått i uppdrag av ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige att utföra vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av förvaltningsbolaget.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

 

har inget att erinra mot det. Finansinspektionen anser att det bör belysas i

 

vilken utsträckning inspektionen kan förmå ett förvaltningsbolag som

 

förvaltar en värdepappersfond att beakta sådana organisatoriska krav och

 

uppföranderegler som följer av svensk lag och som relaterar till de

 

uppräknade områdena i artikel 19.3 i UCITS IV-direktivet.

 

Skälen för regeringens förslag: Finansinspektionen ska utöva tillsyn

 

över att ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond följer

 

bestämmelser i LIF som avser värdepappersfondens bildande och drift

 

samt att bolaget uppfyller skyldigheterna som angetts i

 

fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Detta framgår av

 

UCITS IV-direktivet (se artikel

19.3–5). Bestämmelser om

 

Finansinspektionens tillsyn över förvaltningsbolag finns i 10 kap. 1 §

 

tredje stycket LIF. Tillsynen omfattar att bolaget följer de föreskrifter

 

som gäller för dess verksamhet i Sverige. Bestämmelsen bör

 

kompletteras på så sätt att tillsynen även ska omfatta att bolaget följer det

 

som anges i fondbestämmelserna för en värdepappersfond som bolaget

 

förvaltar. Detta står i överensstämmelse med den tillsyn som

 

inspektionen har över fondbolag (se 10 kap. 1 § andra stycket LIF). Att

 

Finansinspektionen har tillsyn över att ett förvaltningsbolag följer det

 

som anges i informationsbroschyren för en sådan fond får anses följa

 

redan av bestämmelsen att tillsynen omfattar att bolaget följer de

 

föreskrifter som gäller för dess verksamhet i Sverige. Någon hänvisning

 

till informationsbroschyren finns inte i tillsynsbestämmelsen som avser

 

fondbolag och behövs heller inte i motsvarande bestämmelse för

 

förvaltningsbolag.

 

 

Finansinspektionen får, enligt 10 kap. 4 § första stycket 2 LIF, när det

 

är nödvändigt genomföra en undersökning hos ett förvaltningsbolag eller

 

fondföretag som driver verksamhet från filial i Sverige. För förvaltnings-

 

bolag som förvaltar en värdepappersfond enligt bestämmelserna i 1 kap.

 

6 b § kommer Finansinspektionens

tillsynsansvar att vara relativt

115

omfattande. Ett sådant förvaltningsbolag kan komma att förlägga delar Prop. 2010/11:135 av verksamheten i Sverige, även om någon filial inte inrättas. Det kan

t.ex. vara fråga om att bolaget uppdrar åt någon här i landet att utföra visst arbete beträffande fonden. Finansinspektionen bör därför ges möjlighet att genomföra undersökning hos ett förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet, oavsett om en filial har inrättats här eller inte. Inspektionen får enligt gällande rätt genomföra en undersökning hos ett företag som har fått ett uppdrag av ett fondbolag att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av fondbolaget. En motsvarande möjlighet att genomföra undersökning bör finnas när ett förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet har uppdragit åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner. Bestämmelser om utökade möjligheter för Finansinspektionen att genomföra undersökningar av det slag som anförts bör införas i 10 kap. 4 § LIF.

Finansinspektionen har anfört att det bör behandlas i vilken utsträckning inspektionen kan förmå ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond att beakta organisatoriska krav och uppförande- regler som följer av svensk lag och relaterar till de områden som anges i artikel 19.3 i UCITS IV-direktivet. Det gäller inte minst krav som hör ihop med de nya möjligheter som föreslås införas, t.ex. andelsklasser.

När det gäller krav som framför allt är att hänföra till en värdepappersfonds funktion kommer, såsom tidigare anförts, svensk rätt att gälla. I vissa fall finns organisatoriska krav kopplade till de regler som gäller värdepappersfondens funktion. Det är en förutsättning att dessa krav uppfylls för att ett fondbolag ska få tillämpa vissa av reglerna hänförliga till fondens funktion. Regeringen gör bedömningen att samma krav måste kunna ställas när ett utländskt förvaltningsbolag förvaltar fonden i fråga. Dessa krav får anses hänförliga till fondens funktion och inte till de allmänna organisatoriska krav som ett förvaltningsbolag ska följa i sitt hemland. Finansinspektionen har således möjlighet att begära de upplysning av förvaltningsbolaget som krävs för att tillsynen ska kunna utövas och har också möjlighet att ingripa om sådana upplysningar inte lämnas eller om bolaget inte uppfyller kraven.

5.5.6Finansinspektionens möjligheter att ingripa mot ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond

Regeringens förslag: Finansinspektionen ges ökade möjligheter att ingripa mot ett förvaltningsbolag. Ingripande ska kunna ske inte bara, som enligt gällande rätt, om bolaget inte följer författningar som reglerar dess verksamhet i Sverige, utan även om bolaget åsidosätter sina skyldigheter enligt fondbestämmelserna.

De åtgärder Finansinspektionen ska kunna vidta mot ett förvaltningsbolag utökas till att även omfatta förelägganden av visst slag, förbud att verkställa beslut samt anmärkning. Inspektionen ska också få besluta att ett sådant bolag inte längre får förvalta en värdepappersfond.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

116

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att erinra mot det.

Skälen för regeringens förslag: Finansinspektionen har enligt gällande rätt möjligheter att ingripa mot ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige. Ingripanden får göras om bolaget inte följer de bestämmelser som gäller för verksamheten i Sverige. Inspektionen kan i första hand förelägga bolaget att göra rättelse. Ett sådant föreläggande kan avse att bolaget ska tillhandahålla uppgifter som inspektionen behöver i sin tillsynsverksamhet. Om rättelse inte sker kan bolaget förbjudas att påbörja nya transaktioner i Sverige (12 kap. 15 § LIF).

Ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond ska, precis som ett svensk fondbolag som förvaltar en värdepappersfond, vara skyldigt att efterleva det som angetts i fondbestämmelserna (se föreslagen lydelse av 10 kap. 1 § LIF, avsnitt 5.5.4). Finansinspektionen bör kunna ingripa när så inte sker. Inspektionens möjligheter att ingripa mot ett förvaltningsbolag bör därför utökas till att omfatta även den situationen att ett förvaltningsbolag åsidosätter sina skyldigheter enligt fondbestämmelserna (12 kap. 15 § första stycket).

Beträffande svenska bolag som driver fondverksamhet finns fler möjligheter för Finansinspektionen att ingripa än beträffande förvaltningsbolag. Inspektionen kan bl.a. förelägga ett svenskt bolag att inom viss tid begränsa verksamheten i någon avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen. Inspektionen kan vidare ingripa genom förbud att verkställa beslut eller genom anmärkning (12 kap. 1 § andra stycket första meningen). Eftersom förvaltningsbolag föreslås få förvalta värdepappersfonder, finns behov av större flexibilitet än tidigare när det gäller möjligheter att ingripa mot dessa bolag. Finansinspektionen bör därför ges nämnda ingripandemöjligheter även när det är fråga om ett förvaltningsbolag som åsidosätter sina skyldigheter. Ett tillägg om detta bör göras i LIF (12 kap. 15 § tredje stycket).

Finansinspektionen får också, enligt nya regler i UCITS IV-direktivet, kräva att förvaltningsbolaget ska upphöra med förvaltningen av en värdepappersfond (se artikel 21.5). Denna yttersta möjlighet att ingripa fyller en viktig funktion för att inspektionens övriga ingripandemöjligheter ska ha tillräcklig effekt. Bestämmelser om detta bör tas in i LIF (12 kap. 15 § tredje stycket). Ett beslut om att ett förvaltningsbolag inte längre får förvalta en värdepappersfond bör normalt fattas först när andra ingripandemöjligheter är uttömda, men bör i brådskande fall kunna fattas omgående. Konsekvenserna för värdepappersfonden av ett sådant beslut bör vara desamma som när Finansinspektionen återkallat ett fondbolags tillstånd att driva fondverksamhet (se 9 kap. 1 § LIF). Förvaltningen av fonden får således tas över av dess förvaringsinstitut. Bestämmelserna i LIF om upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en värdepappersfond föreslås bli tillämpliga även när ett förvaltningsbolag förvaltar fonden (se föreslagna 1 kap. 6 d §, avsnitt 5.5.4).

Ingripande mot ett förvaltningsbolag ska enligt gällande rätt i normala fall inledas med ett föreläggande att göra rättelse. Om rättelse inte sker ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i bolagets hemland och får först därefter gå vidare med andra åtgärder som står till

Prop. 2010/11:135

117

buds. Innan sådana åtgärder vidtas ska den behöriga myndigheten i Prop. 2010/11:135 förvaltningsbolagets hemland åter underrättas. I brådskande fall får dock

förbud att påbörja nya transaktioner i Sverige meddelas utan föregående underrättelse till hemlandsmyndigheten (12 kap. 15 § LIF). Enligt UCITS IV-direktivet medges att åtgärder i brådskande fall vidtas utan föregående föreläggande eller underrättelser när det behövs för att skydda investerare och andra för vilka tjänster utförs (se artikel 21.7). Finansinspektionen bör i brådskande fall ges möjlighet att vidta alla de åtgärder som står till buds enligt 12 kap. 15 § tredje stycket utan föregående föreläggande enligt paragrafens första stycket eller underrättelser till hemlandsmyndigheten enligt andra och tredje stycket. Bestämmelserna i 12 kap. 15 § LIF bör ändras på så sätt.

5.6Avtal mellan förvaringsinstitutet och det bolag som förvaltar en investeringsfond

Regeringens förslag: Förvaringsinstitutet för en investeringsfond ska ingå ett skriftligt avtal med det bolag som förvaltar investeringsfonden som reglerar förhållandet mellan parterna, exempelvis det informationsutbyte och den samordning som krävs för att institutet och bolaget ska kunna uppfylla kraven i LIF och andra författningar. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna 30–33, 35 och 37 i kommissionens direktiv 2010/43/EU. Avtalet får omfatta flera investeringsfonder. I avtalet ska anges vilka investeringsfonder som omfattas.

I ett avtal som ingås mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond ska det föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens såtillvida att det bör regleras att det ska finnas ett avtal mellan förvaringsinstitutet och fondbolaget. Regeringens förslag innebär dock att det i lagtexten anges att avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i vissa artiklar i kommissionens direktiv 2010/43/EU. Vidare innebär regeringens förslag att de regler i nämnda direktiv, som anger krav på att i avtalet föreskriva att svensk rätt ska tillämpas på avtalet samt att avtalet får omfatta flera fonder, ska framgå av lagtexten.

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att erinra mot det.

Skälen för regeringens förslag: I fråga om förvaringsinstitut för en värdepappersfond gäller alltjämt kravet, enligt UCITS IV-direktivet, att detta ska vara etablerat i samma land som fonden (se artikel 23.1). Motsvarande bestämmelse i LIF innebär att förvaringsinstitutet för en investeringsfond ska ha sitt säte i Sverige eller, om det är en i Sverige etablerad filial, i ett annat land inom EES (3 kap. 1 §). Som en följd av det utvidgade förvaltningsbolagspasset har det i direktivet införts några nya regler som för svenska förhållanden innebär följande. Ett förvaringsinstitut ska på begäran av Finansinspektionen tillhandahålla

sådan information som institutet erhållit för att kunna fullgöra sina

118

skyldigheter i förhållande till en värdepappersfond och som inspektionen behöver för att utöva tillsyn (jfr artikel 23.4). Bestämmelser om att förvaringsinstitut ska lämna inspektionen upplysningar om sin verksamhet finns redan i LIF (10 kap. 2 §).

Vidare anges i direktivet att förvaringsinstitutet ska ingå ett avtal med förvaltningsbolaget, när bolaget inte är etablerat i samma land som fondföretaget. Avtalet ska reglera det informationsutbyte som bedöms nödvändigt för att förvaringsinstitutet ska kunna utföra sina uppgifter enligt tillämpliga bestämmelser i fondföretagets hemland (se artikel 23.5). Avtalet ska lämnas till den behöriga myndigheten när förvaltningsbolaget ansöker om att få förvalta ett fondföretag i ett annat land (se artikel 20.1 a och avsnitt 4.5.2). I LIF bör det, för att genomföra direktivet, införas bestämmelser om förvaringsinstitutets skyldighet att ingå ett avtal med ett förvaltningsbolag som avser att förvalta en värdepappersfond. Skyldigheten bör dock inte begränsas till att avse endast denna situation, utan bör gälla även i förhållande till svenska bolag som driver fondverksamhet. Förvaringsinstitutet ska således ingå ett avtal med det fondbolag, värdepappersbolag, svenska kreditinstitut eller förvaltningsbolag som förvaltar en investeringsfond för vilken institutet fullgör skyldigheterna i 3 kap. LIF. Avtalet ska reglera förhållandet mellan parterna, såsom det informationsutbyte och den samordning som krävs för att institutet och bolaget ska kunna uppfylla kraven i såväl LIF som andra författningar. Bestämmelser om detta bör införas i LIF (3 kap. 4 § första stycket jfr med 1 kap. 5 och 6 d §§).

I kommissionens direktiv 2010/43/EU finns regler om vilka uppgifter som minst ska regleras i avtalet (se artiklarna 30–33, 35 och 37). Enligt artikel 30 ska det i avtalet regleras hur förvaringsinstitutet och fondbolaget avser att hantera vissa frågor som rör de tjänster som de tillhandahåller. Det som avses är bl.a. hur förvaringen av olika typer av tillgångar ska gå till, hur ändringar av fondbestämmelser ska hanteras, hur informationsutbyte ska gå till och hur parterna ska få möjlighet att kontrollera varandras agerande. Enligt artikel 31 ska det i avtalet regleras bl.a. vilken information som ska utbytas när det gäller utfärdande, inlösen och makulering av fondandelar samt vad som gäller beträffande tystnadsplikt. I artikel 32 anges att det av avtalet ska framgå att förvaringsinstitutet och fondbolaget är skyldiga att lämna varandra upplysningar om den som utsetts att utföra deras uppgifter på uppdrag samt, om så begärs, villkoren för ett sådant uppdrag och vilka åtgärder som vidtagits för att övervaka den anförtrodda verksamheten. Det ska också framgå att ett lämnat uppdrag inte fråntar förvaringsinstitutet dess ansvar enligt LIF. Avtalet ska vidare, enligt artikel 33, innehålla uppgifter om giltighetstid, villkor för ändring och uppsägning samt villkor för att underlätta överföring till ett annat förvaringsinstitut. Slutligen ska det i avtalet, enligt artikel 35, föreskrivas att information som överförs på elektronisk väg ska registreras. Utredningen föreslår att dessa regler genomförs i svensk rätt på lägre nivå än lag. Regeringen anser dock att sådana krav som avser vilka frågor som enskilda sinsemellan ska avtala om bör regleras på lagnivå. I stället för att räkna upp alla de krav som anges i genomförandedirektivet, bör de införas i LIF genom en hänvisning till direktivet (3 kap. 4 § första stycket).

Prop. 2010/11:135

119

Kommissionens direktiv innehåller en regel om att medlemsstaterna får tillåta att avtalet omfattar mer än ett fondföretag som förvaltas av förvaltningsbolaget, vilka då ska förtecknas (artikel 36). Det bör vara möjligt att låta ett och samma avtal mellan förvaringsinstitutet och fondbolaget omfatta flera investeringsfonder som förvaltas av bolaget och för vilka ett och samma förvaringsinstitut utsetts. En bestämmelse om detta bör införas i LIF (3 kap. 4 § andra stycket). Direktivet innehåller också en lagvalsregel (artikel 34). Av den framgår att det i avtalet ska anges att lagstiftningen i fondföretagets hemland är tillämplig på avtalet. När ett förvaringsinstitut för en värdepappersfond ingår ett avtal med ett utländskt förvaltningsbolag ska det således i avtalet anges att svensk rätt gäller för avtalet. Även bestämmelser om detta bör införas i LIF. Detta krav bör begränsas till att endast omfatta avtal mellan ett förvaringsinstitut och ett utländskt förvaltningsbolag (3 kap. 4 § tredje stycket).

Lagrådet uppmärksammar i sitt yttrande att lagförslagen på flera ställen innehåller hänvisningar till olika artiklar i direktivet, vilka därmed kommer att bli direkt tillämpliga i Sverige, och anför med anledning därav följande. Att det i svensk lag hänvisas till bestämmelser i ett direktiv är, särskilt när fråga är om definitioner av olika begrepp, i och för sig inte helt ovanligt. Ett sådant förfarande har naturligtvis den uppenbara fördelen att det är ägnat att trygga ett fullständigt genomförande av ett direktiv i allt fall enligt dess ordalydelse. Men det innebär också att de oklarheter som finns i direktiv och den många gånger komplexa utformningen av direktivbestämmelser överförs till den svenska lagstiftningen. Det kan, som Lagrådet påtalat i annat sammanhang, framstå som otillfredsställande att på detta sätt bara föra vidare olika tolkningsproblem. När det därför hänvisas till de krav som uppställs i olika artiklar i UCITS IV-direktivet förordar Lagrådet att dessa artiklar till sitt innehåll genomförs i svensk rätt på lämplig normnivå. Den valda lagstiftningstekniken innebär också att ändringar som senare görs i direktivet i olika sammanhang kan komma att behöva beaktas utan att riksdagen beretts tillfälle att ta ställning till i vilken omfattning framtida ändringar av direktivet bör påverka lagstiftningen på det område som direktivet behandlar. Lagrådet förordar därför, för att undvika en eventuell konflikt med regeringsformens bestämmelser om normgivning, att direktiv, möjligen med undantag av vissa direktivbundna definitioner, genomförs utan hänvisning till hela eller delar av direktivets innehåll. Ett minimikrav vid all hänvisning till innehållet i ett direktiv bör åtminstone vara att det framgår vilken lydelse av direktivet som hänvisningen åsyftar.

Regeringen har övervägt flera tänkbara sätt att genomföra direktivets regler, och har stannat för att det bör göras i lag samt att en hänvisning till direktivets artiklar då är att föredra framför att återge reglerna i direktivet i lagtexten. Det ska erinras om att samma frågeställning uppkommer vad gäller innehåll i sådana avtal som avses i 5 a kap. 9, 16 och 20 §§. Det rör sig således om en stor mängd regler som annars skulle behövt återges i lagtexten. Hänvisningen till direktivet har utformats på det sätt som är brukligt i svenska författningar. För hänvisningar till EU- direktiv gäller att första gången som ett direktiv nämns i en författning skrivs direktivets fullständiga namn ut. Om direktivet har ändrats ska

Prop. 2010/11:135

120

detta anges. Avsikten är således att hänvisningen ska avse det aktuella Prop. 2010/11:135 direktivet i den lydelse som direktivet har när lagen antas av riksdagen.

Om de artiklar i direktivet som det hänvisas till senare skulle ändras så måste också lagtexten ändras så att det framgår att det är den ändrade lydelsen som avses (jfr hänvisning till ändrat direktiv i t.ex. 1 kap. 1 § första stycket 11 LIF). Riksdagen kommer således att få ta ställning till framtida ändringar av de artiklar som det hänvisas till i de aktuella paragraferna.

5.7

Nya generella bestämmelser för fondbolagens

 

 

verksamhet

 

 

 

Regeringens förslag: Ett fondbolag ska ha sunda rutiner för

 

förvaltning av verksamheten och redovisning, för intern kontroll samt

 

för drift och förvaltning av sina informationssystem. Fondbolaget ska

 

särskilt upprätta och tillämpa regler för styrelseledamöters och

 

anställdas egna affärer med finansiella instrument, dokumentera

 

samtliga transaktioner som bolaget har genomfört för en

 

investeringsfonds eller ett fondföretags räkning samt ha en

 

organisation som minskar risken för intressekonflikter som kan

 

påverka fondandelsägares eller andra kunders intressen negativt.

 

Fondbolaget ska driva sin verksamhet på ett hederligt, rättvist och

 

professionellt sätt och även i övrigt så att allmänhetens förtroende för

 

fondmarknaden upprätthålls. Det ska ha tillräckliga resurser och

 

rutiner för att verksamheten ska kunna fungera väl. Bolaget ska vidta

 

alla rimliga åtgärder för att förhindra att fondandelsägares intressen

 

påverkas negativt av intressekonflikter.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om nämnda krav, om det system för riskhantering

 

som ett fondbolag ska ha och om beräkning av exponeringar

 

hänförliga till derivatinstrument.

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens.

 

Utredningen föreslår att fler rörelseregler införs i LIF, bl.a. avseende

 

rapportering till fondandelsägare och bästa utförande av transaktioner,

 

efter förebild i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

 

har inget att erinra mot det. Finansinspektionen anser att bestämmelserna

 

i LIF bör utformas i närmare anslutning till det som anges i artiklarna 12

 

och 14 i UCITS IV-direktivet.

 

Skälen för regeringens förslag: UCITS IV-direktivet innehåller några

 

grundläggande rörelseregler för förvaltningsbolag. I artikel 12.1 anges att

 

medlemsstaterna framför allt ska kräva att förvaltningsbolag har sunda

 

administrativa förfaranden och redovisningsrutiner, kontroll- och

 

säkerhetsarrangemang för elektronisk databehandling och lämpliga

 

interna kontrollmekanismer. Det ska särskilt finnas regler för anställdas

 

personliga transaktioner och för att säkerställa att transaktioner som

 

genomförts för en vär