Regeringens proposition 2010/11:131

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över Prop.
gränserna 2010/11:131

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

När det s.k. UCITS IV-direktivet genomförs i svensk rätt den 1 augusti 2011 kommer det bl.a. att bli möjligt med gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder och gränsöverskridande förvaltning av investeringsfonder. I dag är det bara möjligt att fusionera fonder som hör hemma i samma stat. I propositionen föreslås att en gränsöverskridande fusion av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. En gränsöverskridande fusion ska inte heller leda till inkomstbeskattning för andelsägarna. Om fusionsvederlag lämnas i pengar ska dock detta vederlag tas upp till beskattning. Är mottagaren begränsat skattskyldig ska vederlaget behandlas som utdelning enligt kupongskattelagen (1970:624).

Förvaltningsbolag ska vara skyldiga att lämna in en särskild självdeklaration för varje av bolaget förvaltad investeringsfond i Sverige. Kontrolluppgiftsskyldigheten när det gäller avyttring genom inlösen av fondandelar kompletteras så att skyldigheten även omfattar situationen när det förvaltande bolaget och investeringsfonden alternativt fondföretaget finns i olika länder. Förvaringsinstituten föreslås ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt när en investeringsfond förvaltas av ett förvaltningsbolag.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................ 4
2 Lagtext ............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen  
    (1970:624) ......................................................................... 5

2.2Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) ......................................................................... 8

2.3Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ....................................................................... 9

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om

    självdeklarationer och kontrolluppgifter.......................... 13
3 Ärendet och dess beredning ........................................................... 16
4 Inledning ........................................................................................ 17
  4.1 Bakgrund ......................................................................... 17
  4.2 Allmänt om investeringsfonder ....................................... 18
  4.3 Gällande skatteregler....................................................... 18
5 Skattekonsekvenser vid en gränsöverskridande fusion .................. 20
  5.1 Ny begreppsbildning ....................................................... 20
  5.2 Ansvar vid en gränsöverskridande fusion........................ 21
  5.3 Uttagsbeskattning ............................................................ 21
  5.4 Beskattning på delägarnivå.............................................. 23
6 Skyldigheten att lämna självdeklaration och  
  kontrolluppgifter m.m. ................................................................... 25
7 Konsekvensanalys.......................................................................... 28
8 Författningskommentar.................................................................. 30

8.1Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624) ....................................................................... 30

8.2Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) ....................................................................... 30

8.3Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ..................................................................... 31

8.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1227) om

  självdeklarationer och kontrolluppgifter.......................... 32
Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Skattekonsekvenser av  
  fondverksamhet över gränserna ........................................... 33
Bilaga 2 Lagförslagen i promemorian Skattekonsekvenser av  
  fondverksamhet över gränserna ........................................... 34
Bilaga 3 Lagförslagen i promemorian Ansvar för innehållande,  
  betalning och redovisning av kupongskatt........................... 45
Bilaga 4 Förteckning över remissinstanserna (pm 1) ......................... 46
Bilaga 5 Förteckning över remissinstanserna (pm 2) ......................... 47
Bilaga 6 Lagrådsremissens lagförslag................................................ 48
Bilaga 7 Lagrådets yttrande................................................................ 61

Prop. 2010/11:131

2

3

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:131

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

3.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

4.lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

4

2 Lagtext Prop. 2010/11:131

2.1Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen (1970:624) dels att 2 och 11 b §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag förstås med

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en investeringsfond i Sverige,

förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om investeringsfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1.återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2.utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,

3.utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag,

Anm. Propositionens förslag är föranlett av förslag lämnade i propositionen Investeringsfondsfrågor (prop. 2010/11:135). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt propositionen.

1 Senaste lydelse 2011:69.

5

4. utbetalning av fusionsveder- 4. utbetalning av fusionsveder- Prop. 2010/11:131
lag till aktieägare enligt 23 kap. lag till aktieägare enligt 23 kap.
26 § aktiebolagslagen till den del 26 § aktiebolagslagen till den del
vederlaget utgörs av annat än vederlaget utgörs av annat än
aktier i det övertagande bolaget, aktier i det övertagande bolaget,
och           5. utbetalning av fusionsveder-
           
            lag till andelsägare enligt 8 kap.
            14 § lagen om investeringsfonder
            till den del vederlaget utgörs av
            annat än andelar i den över-
5. utbetalning         tagande fonden, och      
av delnings- 6. utbetalning av delnings-
vederlag till aktieägare enligt vederlag till aktieägare enligt
24 kap. 28 § aktiebolagslagen som 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som
avser           avser          

a)delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

b)delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del

vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap.
16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp.        
              11 b §2              
Vid utdelning på andel i en Vid utdelning på andel i en
investeringsfond ska fondbolaget investeringsfond som förvaltas av
ansvara för de uppgifter som den ett fondbolag ska bolaget ansvara
centrala   värdepappersförvararen för de uppgifter som den centrala
har enligt 7 §, 8 § första och andra värdepappersförvararen har enligt
styckena, 9–11, 20 och 22 §§.   7 §, 8 § första och andra styckena,
Uppgift enligt 7 § första stycket 9–11, 20 och 22 §§.      
Uppgift enligt 7 § första stycket
ska lämnas på det sätt som ska lämnas av den som
föreskrivs i 7 § andra stycket i registreringen avser enligt lagen
samband   med   registreringen av (2004:46) om investeringsfonder.
andelsinnehavet samt i övrigt när Uppgiften ska lämnas på det sätt
fondbolaget eller förvaltaren som föreskrivs i 7 § andra stycket i
begär det,   av den som samband med registreringen av
registreringen avser enligt lagen andelsinnehavet samt i övrigt när
(2004:46) om investeringsfonder. fondbolaget eller förvaltaren
Om utdelning på andel i en begär det. Om utdelning på andel i
investeringsfond inte betalats ut på en investeringsfond   inte har
grund av att andelsägaren inte betalats ut på grund av att
registrerats, ska skatt   inte andelsägaren inte registrerats, ska
innehållas före utbetalning av skatt inte innehållas före utbetal-
utdelningen.           ning av utdelningen.      

Det som sägs om fondbolaget i denna paragraf gäller även värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som har tillstånd för fondverksamhet enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.

2 Senaste lydelse 2008:276.

6

Av 1 kap. 1 § första stycket 14 lagen om investeringsfonder framgår att Prop. 2010/11:131 ett förvaringsinstitut sköter in- och utbetalningar avseende en

investeringsfond.

11 c §

Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som den centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på andel i en investeringsfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Förvaltningsbolaget ska omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 31 juli 2011.

7

Efter en fusion eller en delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1, 24 och 25 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder övergår rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.
Det som sägs i första stycket gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder och när en specialfond ombildas till en värdepappersfond.
2.2 Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen Prop. 2010/11:131
  (1997:483)    
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 a § samt rubriken närmast före  
12 kap. 9 a § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
    12 kap.  

Ansvar vid sammanläggning eller delning av investeringsfonder

Ansvar vid fusion, delning eller annan ombildning av investeringsfonder

9 a §1

Om en investeringsfond har sammanlagts eller delats enligt 8 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, övergår rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på fusioner, delningar och andra ombildningar som sker efter den 31 juli 2011.

Anm. Propositionens förslag är föranlett av förslag lämnade i propositionen Investeringsfondsfrågor (prop. 2010/11:135). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt propositionen.

1 Senaste lydelse 2004:63.

8

2.3Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 § och 48 kap. 18 § samt rubrikerna närmast före 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 § och 48 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse        
      17 kap.            
Sammanläggning, delning eller Fusion, delning eller annan
annan ombildning av investe- ombildning av investeringsfonder
ringsfonder                  
Sammanläggning     15 §2            
eller delning Fusion eller delning   av
av investeringsfonder enligt 8 kap. investeringsfonder enligt 8 kap. 1,
1 § lagen (2004:46) om investe- 24 och 25 §§ lagen (2004:46) om
ringsfonder ska inte leda till att investeringsfonder ska inte leda till
delägarna ska ta upp en intäkt. att delägarna ska ta upp en intäkt.
Detsamma gäller när en special- Detsamma gäller   när   en
fond ombildas till en värde- specialfond ombildas till en
pappersfond.     värdepappersfond. Ersättning i
        pengar ska dock tas upp som
        intäkt det beskattningsår fusionen
        eller delningen sker.        
Efter en sammanläggning eller Efter en fusion eller delning
delning anses som anskaffnings- anses som anskaffningsvärde för
värde för de nya andelarna det de nya andelarna det anskaffnings-
anskaffningsvärde som samman- värde som sammanlagt gällde för
lagt gällde för de äldre andelarna. de äldre andelarna. Om en fond
Om en fond delas och den skatt- delas och den skattskyldige får
skyldige får andelar i mer än en andelar i mer än en nybildad fond,
nybildad fond, ska det anskaff- ska det anskaffningsvärde som
ningsvärde som gällde för de äldre gällde för de äldre andelarna
andelarna fördelas på de nya fördelas på de nya andelarna i
andelarna i förhållande till dessa förhållande till dessa nybildade
nybildade fonders värde vid fonders värde vid delningen.    
delningen.       Det som sägs om fusion i första
       

och andra styckena gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investe-

Anm. Propositionens förslag är föranlett av förslag lämnade i propositionen Investeringsfondsfrågor (prop. 2010/11:135). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt propositionen.

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2009:357.

Prop. 2010/11:131

9

  ringsfonder.       Prop. 2010/11:131
  Första–tredje styckena gäller
  även sådana utländska investe-
  ringsfonder som har bildats i
  enlighet med Europaparlamentets
  och rådets direktiv 2009/65/EG av
  den 13 juli 2009 om samordning
  av lagar och andra författningar
  som avser företag för kollektiva
  investeringar i överlåtbara
  värdepapper (fondföretag)3, när
  respektive fond hör hemma i en
  stat inom Europeiska ekonomiska
  samarbetsområdet om fusionen,
  den gränsöverskridande fusionen
  eller delningen har skett i enlighet
  med lagstiftningen i den berörda
  staten eller de berörda staterna.
Bestämmelser om fonderna finns i 39 kap. 20 §.          
39 kap.          
Sammanläggning, delning eller Fusion, delning eller annan
annan ombildning av investe- ombildning av investeringsfonder
ringsfonder            
Sammanläggning eller delning 20 §4          
Fusion eller   delning av
av investeringsfonder enligt 8 kap. investeringsfonder enligt 8 kap. 1,
1 § lagen (2004:46) om investe- 24 och 25 §§ lagen (2004:46) om
ringsfonder ska inte leda till investeringsfonder ska inte leda till
uttagsbeskattning enligt 22 kap. uttagsbeskattning enligt 22 kap.
Detsamma gäller när en special- Detsamma gäller när en
fond ombildas till en värde- specialfond ombildas till en
pappersfond. värdepappersfond.      

Den eller de nya fonderna inträder i den eller de upphörda fondernas skattemässiga situation när det gäller tillgångarnas anskaffningsutgift och annat som påverkar en kapitalvinstberäkning.

Rätt att dra av och skyldighet att ta upp skatt som avser tiden före ombildningen övergår till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

Vad som sägs om fusion i denna paragraf gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder.

3EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

4Senaste lydelse 2009:357.

10

48 kap.

Sammanläggning, delning eller Fusion, delning eller annan
annan ombildning av investe- ombildning av investerings-
ringsfonder fonder
  18 §5

Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att kapitalvinster tas upp hos delägarna. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond.

Efter en sammanläggning eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs i första och andra styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder som har bildats i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), senast ändrat genom Europaparlamentets

Fusion eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1, 24 och 25 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att kapitalvinster tas upp hos delägarna. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond. Ersättning i pengar ska dock tas upp som kapitalvinst det beskattningsår fusionen eller delningen sker.

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder.

Första–tredje styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder som har bildats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)6, när respektive fond hör hemma i en

5Senaste lydelse 2009:357.

6EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

Prop. 2010/11:131

11

och rådets direktiv 2008/18/EG, och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om sammanläggningen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten.

stat inom Europeiska ekonomiska Prop. 2010/11:131 samarbetsområdet om fusionen,

den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på fusioner och delningar som sker efter den 31 juli 2011.

12

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om Prop. 2010/11:131
  självdeklarationer och kontrolluppgifter  
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om  
självdeklarationer och kontrolluppgifter  
dels att 2 kap. 7 §, 10 kap. 3 § och 15 kap. 7 § ska ha följande lydelse,  
dels att rubriken närmast före 10 kap. 1 § ska lyda ”Andelar i  
investeringsfonder och fondföretag”.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

2 kap.

7 §1 Särskild självdeklaration ska lämnas av

1.aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,

2.sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen, om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § samma lag,

3.andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag av dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om intäkterna som den skattskyldige ska ta upp under beskattningsåret har uppgått till minst 100 kronor,

4.andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,

5. fondbolag eller förvarings- 5. fondbolag, förvaltningsbolag
institut för varje av bolaget eller eller förvaringsinstitut för varje av
institutet förvaltad investerings- bolaget eller institutet förvaltad
fond, samt   investeringsfond, samt

6. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom representationen.

10 kap.

3 §2

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1. sådana fondbolag som avses i

Anm. Propositionens förslag är föranlett av förslag lämnade i propositionen Investeringsfondsfrågor (prop. 2010/11:135). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt propositionen.

1Senaste lydelse 2007:1409.

2Senaste lydelse 2008:281.

13

1 kap. 1 § första stycket 7 lagen 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen Prop. 2010/11:131
(2004:46) om investeringsfonder (2004:46) om investeringsfonder
eller, om förvaltningen av fonden eller av ett förvaringsinstitut, om
har övergått till ett förvarings- förvaltningen av investerings-
institut, av detta, fonden eller fondföretaget har
  övergått till institutet,

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller

9 § lagen om investeringsfonder. Om ett förvaltningsbolag eller
Om ett fondföretag har slutit
avtal med ett värdepappersinstitut ett fondföretag har slutit avtal med
om att ombesörja försäljning och ett värdepappersinstitut om att om-
inlösen av andelar ska kontroll- besörja försäljning och inlösen av
uppgiften i stället lämnas av andelar, ska kontrolluppgiften i
värdepappersinstitutet. stället lämnas av värdepappers-
  institutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

15 kap.

Fondbolag som skall föra eller låta föra ett register enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall, då en förvaltare skall föras in i registret enligt 4 kap. 12 § den lagen, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre skall vara införd i registret, skall den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren eller fondbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

7 §3

Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

3 Senaste lydelse 2004:72.

14

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

Prop. 2010/11:131

15

3 Ärendet och dess beredning

Europaparlamentet och rådet antog den 13 juli 2009 direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)1. Dessa fondföretag kallas UCITS, vilket står för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Det nya direktivet, som går under benämningen UCITS IV-direktivet reglerar bl.a. fondverksamhet över

gränserna. Regeringen beslutade den 28 april 2011 propositionen
Investeringsfondsfrågor (prop. 2010/11:135). Den propositionen
innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra
UCITS IV-direktivet i svensk rätt.    
Förslagen i nämnda proposition om genomförandet av

UCITS IV-direktivet i svensk rätt har aktualiserat behovet av kompletterande ändringar i skattelagstiftningen. I Finansdepartementet har därför utarbetats en promemoria om skattekonsekvenser vid fondverksamhet över gränserna, nedan benämnd promemoria 1. En sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2.

Därefter har det i Finansdepartementet utarbetats en promemoria med ett förslag om en ny paragraf i kupongskattelagen (1970:624), som innebär att förvaringsinstituten i vissa situationer ska ha ansvar för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt. Lagförslagen i promemoria 2 finns i bilaga 3.

Båda promemoriorna har remissbehandlats och förteckning över remissinstanserna för vardera promemoria finns i bilagorna 4 och 5. Remissammanställningarna finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (dnr Fi2010/5533).

I denna proposition behandlas promemoriornas förslag. Förslagen förutsätter att de föreslagna lagändringarna i propositionen Investeringsfondsfrågor (prop. 2010/11:135) antas av riksdagen och blir gällande lag den 1 augusti 2011.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 1 april 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 6. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 7. I förhållande till lagrådsremissens lagförslag har det i propositionen gjorts några redaktionella ändringar i lagtexten. Lagrådsremissen förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:00) kommer att behandlas i ett annat sammanhang.

1 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

16

4 Inledning

4.1Bakgrund

Europaparlamentet och rådet antog den 13 juli 2009 direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). Dessa fondföretag kallas UCITS vilket står för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Direktivet, som går under benämningen UCITS IV-direktivet, innehåller regler för fondföretag som riktar sig till allmänheten. Direktivet kännetecknas av ett högt konsumentskydd. Det nya direktivet ersätter ett äldre direktiv om fondföretag från 1985 (85/611/EEG). 1985 års direktiv har genomförts i svensk rätt genom lagen (2004:46) om investeringsfonder. I lagen benämns de fonder som omfattas av direktivet värdepappersfonder. Övriga fonder benämns specialfonder. Flera regler i 1985 års direktiv har överförts till UCITS IV-direktivet och kvarstår oförändrade. Dessa regler är redan genomförda i lagen om investeringsfonder. Några av reglerna i 1985 års direktiv ändras genom UCITS IV-direktivet och på några områden introduceras helt nya regler.

I UCITS IV-direktivet har det införts regler om fusion mellan fondföretag, om s.k. master-feederstrukturer och om s.k. förvaltningsbolagspass. Reglerna om fusion syftar till att underlätta fusioner, inte minst mellan fondföretag i olika medlemsstater. Reglerna om masterfeederstrukturer innebär att alla medel i ett fondföretag (”feederfondföretaget”) får placeras i ett annat fondföretag (”masterfondföretaget”). Förvaltningsbolagspasset innebär att ett förvaltningsbolag får förvalta fondföretag som är registrerade i andra medlemsstater än förvaltningsbolagets ”hemmedlemsstat”. Övriga ändringar i förhållande till 1985 års direktiv rör framför allt reglerna om information till investerare och det förfarande som krävs för att marknadsföra fondföretag i andra medlemsstater än de där fondföretaget är etablerat.

Den 28 april 2011 beslutade regeringen propositionen Investeringsfondsfrågor (prop. 2010/11:135). Den propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra UCITS IV-direktivet i svensk rätt. Förändringarna i lagen om investeringsfonder innebär bl.a. att det blir möjligt för svenska fondbolag att förvalta värdepappersfonder i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och för utländska bolag att förvalta svenska värdepappersfonder. Det införs även regler för gränsöverskridande fusion av värdepappersfonder och processen för att marknadsföra värdepappersfonder i andra länder inom EES förenklas. Vidare ändras placeringsreglerna så att alla medel i en värdepappersfond får placeras i en annan värdepappersfond. Informationen till investerare fullharmoniseras i syfte att göra den mer konsumentvänlig.

17

4.2Allmänt om investeringsfonder

Regler om svenska investeringsfonder finns i lagen (2004:46) om investeringsfonder, förkortad LIF. I 1 kap. 1 § första stycket LIF finns ett antal punkter med definitioner av begrepp som används i lagen.

Av paragrafen framgår att med fondbolag avses ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet. Med fondverksamhet avses förvaltning av en investeringsfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder. Med förvaringsinstitut avses en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar investeringsfondens tillgångar och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden. Vidare framgår av paragrafen att en investeringsfond antingen är en värdepappersfond eller en specialfond. En värdepappersfond är en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. LIF. En specialfond är en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 6 kap. LIF.

Motsvarande regler om värdepappersfonder i andra länder inom EU är utformade på motsvarande sätt. Specialfonder, ibland kallade ”nationella fonder”, är fonder med regler som i olika hänseenden avviker från dem om värdepappersfonder och de är olika utformade i olika länder.

Med ett förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag. Med ett fondföretag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket LIF eller 6 kap. 2 § andra stycket LIF med kapital från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare som tillämpar principen om riskspridning och vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar.

4.3 Gällande skatteregler

Enligt gällande svenska regler utgör investeringsfonder egna  
skattesubjekt. Det betyder, vad gäller svenska fonder, att dessa som  
sådana är skattskyldiga för inkomst av de tillgångar som ingår i fonden. I  
39 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, finns  
särskilda regler för beräkning av inkomst av en svensk investeringsfond,  
dvs. en i Sverige registrerad investeringsfond. Fonden ska enligt dessa  
regler inte ta upp kapitalvinster på delägarrätter (aktier och  
aktierelaterade finansiella instrument) och på motsvarande sätt får  
kapitalförluster på delägarrätter inte dras av. Detta för att fonden ska  
kunna avyttra värdepapper och investera vinsten i nya värdepapper utan  
skattekonsekvenser. Den förmån som ett indirekt ägande genom fond  
därigenom får framför direkt ägande är tänkt att elimineras genom att en 18
 

schablonmässigt beräknad intäkt läggs till grund för beskattningen av fonden. Som intäkt tas upp ett belopp som för helt år motsvarar 1,5 procent av värdet på fondens delägarrätter vid årets ingång. Vanliga regler om inkomstberäkning gäller i övrigt. Det innebär bl.a. att löpande kapitalavkastning och räntor ska tas upp som intäkt av näringsverksamhet medan förvaltningskostnader och räntor ska dras av. Utdelning som fonden mottar är skattepliktig och utdelning som fonden lämnar ska dras av som kostnad. En utländsk investeringsfond, dvs. en investeringsfond som inte är registrerad i Sverige, är enligt 6 kap. 16 a § IL endast skattskyldig för inkomst av fastighet i Sverige och tillgångar som är hänförliga till det fasta driftstället i Sverige och som ingår i fonden. För andelsägare i en investeringsfond, svensk eller utländsk, kan skattekonsekvenser uppstå dels vid utdelning från fonden, dels vid försäljning av fondandelar.

Som en konsekvens av att investeringsfonder i den svenska lagstiftningen behandlas som egna skattesubjekt lämnar en svensk investeringsfond normalt utdelning motsvarande det skattepliktiga överskottet. Genom utdelningen kan skatt undvikas på fonden. Eftersom fondandelsägarna är skattskyldiga för erhållen utdelning innebär förfarandet emellertid för fysiska personer att endast 70 procent av utdelningen kan återinvesteras i fonden efter skatt. Inom EU förekommer det i flertalet medlemsländer att investeringsfonder inte beskattas. Det saknas därmed anledning för sådana fonder att av skatteskäl ge utdelning till andelsägarna. Det innebär i sin tur att 100 procent av vinsten kan återinvesteras i fonden. De svenska skattereglerna rörande investeringsfonder anses i detta avseende vara internationellt ofördelaktiga eftersom svenska investeringsfonder i normalfallet endast kan återinvestera 70 procent av vinsten. Det är i dag vanligt förekommande att svenska företag startar förvaltningsbolag och fonder utomlands, även om fonderna enbart är avsedda för försäljning i Sverige. Under senare år har andelen utlandsregistrerade fonder på den svenska marknaden ökat stort.

De möjligheter till bl.a. gränsöverskridande fusioner som införs genom UCITS IV-direktivet kan innebära att de svenska fonderna kommer att lämna Sverige när direktivet träder i kraft. Med anledning av detta fick en utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att överföra beskattningen av investeringsfonder till delägarnivå samt lämna förslag till de lagändringar som krävs för en sådan överföring. Fondskatteutredningen lämnade i januari 2010 ett förslag med denna innebörd (Fi2010/688).

Den 1 april 2011 beslutade regeringen lagrådsremissen Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare (Fi2011/1668). I remissen föreslår regeringen att beskattningen av investeringsfonder ska upphöra fr.o.m. den 1 januari 2012.

Sammanläggning eller delning av investeringsfonder

I 39 kap. 20 § IL regleras att varken sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 § LIF ska leda till uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL. Den eller de nya fonderna inträder i den eller de

upphörda fondernas skattemässiga situation när det gäller tillgångarnas

19

anskaffningsutgift och annat som påverkar kapitalvinstberäkningen. Skattemässig kontinuitet ska alltså gälla vid en sammanläggning eller en delning. I 39 kap. 20 § tredje stycket IL regleras också att rätt att dra av och skyldighet att ta upp skatt som avser tiden före ombildningen övergår till den eller de nybildade fonderna.

Av 12 kap. 9 a § skattebetalningslagen (1997:483), förkortad SBL, framgår att vid en sammanläggning eller delning av investeringsfonder så övergår rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

Sammanläggning eller delning av investeringsfonder leder inte heller till att någon beskattning utlöses på delägarnivå (17 kap. 15 § och 48 kap. 18 § IL). Vid sammanläggning kommer det ursprungliga omkostnadsbeloppet att utgöra anskaffningsutgift för de nya fondandelarna. Vid delning ska det gamla omkostnadsbeloppet delas upp på de nya fondandelarna i proportion till de nya fondernas värde vid delningstillfället. Bestämmelsen i 48 kap. 18 § IL omfattar sedan Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2006 ref. 38 även sammanläggningar och delningar av två utländska investeringsfonder som omfattas av UCITS (prop. 2007/08:12).

För att kapitalvinstbeskattning ska underlåtas krävs att sammanläggningen eller delningen skett i enlighet med de nu gällande bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen om investeringsfonder. För att sammanläggning av investeringsfonder ska kunna ske, krävs att tillstånd till sammanläggningen lämnats av Finansinspektionen. Tillstånd till en sammanläggning ska lämnas om (1) åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen, (2) de fonder som ska läggas samman har placeringsinriktning och fondbestämmelser som är likartade samt (3) sammanläggningen inte är olämplig från allmän synpunkt. I paragrafen finns också motsvarande bestämmelser avseende delning av investeringsfonder. Av 44 kap. 2 § IL framgår att vad som sägs om kapitalvinster i bland annat 48 kap. IL på motsvarande sätt gäller för kapitalförluster. Av detta följer således att en förlust som uppkommer vid en sammanläggning eller delning av investeringsfonder som uppfyller kraven i lagen om investeringsfonder, inte får dras av.

5Skattekonsekvenser vid en gränsöverskridande fusion

5.1Ny begreppsbildning

Regeringens förslag: Sammanläggning av investeringsfonder ska i skattelagstiftningen i stället benämnas fusion av investeringsfonder.

Förslaget i promemoria 1 stämmer överens med regeringens.

20

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har några invändningar mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: I dag används i skattelagstiftningen samma benämning som i LIF, dvs. sammanläggning av investeringsfonder. När UCITS IV-direktivet genomförs i svensk rätt kommer det nuvarande begreppet att utmönstras och ersättas med fusion av investeringsfonder. Motsvarande ändring bör ske i skattelagstiftningen. Det nya begreppet ”fusion” kommer i följande avsnitt att användas även när dagens regler beskrivs i propositionen.

Förslaget föranleder ändringar i SBL och IL.

5.2Ansvar vid en gränsöverskridande fusion

Regeringens förslag: Vid en gränsöverskridande fusion eller en ombildning av en specialfond till en värdepappersfond ska rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen övergå till den eller de nybildade fonderna.

Förslaget i promemoria 1 stämmer överens med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans har några invändningar mot

förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Efter en fusion eller en delning av investeringsfonder övergår enligt 12 kap. 9 a § SBL rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

Gränsöverskridande fusioner kommer att bli möjliga fr.o.m. den 1 augusti 2011. Den 1 juli 2009 infördes regler som möjliggjorde ombildningar av specialfonder till värdepappersfonder (se prop. 2008/09:155 s. 113–115). De regler som i dag tillämpas i fråga om ansvar vid en fusion eller en delning ska även tillämpas vid en gränsöverskridande fusion eller en ombildning av specialfond till en värdepappersfond.

Förslaget föranleder ändring i 12 kap. 9 a § SBL.

5.3Uttagsbeskattning

Regeringens förslag: En gränsöverskridande fusion av investeringsfonder bör inte leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden.

Förslaget i promemoria 1 stämmer överens med regeringens. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser har antingen tillstyrkt

förslaget eller inte haft några invändningar mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Om ett uttag görs av en tillgång ur näringsverksamheten så ska uttaget enligt 22 kap. 7 § IL behandlas som

om tillgången avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.

21

Som uttag räknas också att en näringsverksamhet upphör, att  
skattskyldigheten för inkomsten för en näringsverksamhet helt eller  
delvis upphör eller att tillgångar förs över från en del av en  
näringsverksamhet till en annan om den senare delen men inte den förra  
är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.  
Om en fusion sker mellan två investeringsfonder anses delägarna ha  
tagit ut tillgångarna ur den överlåtande fonden och därefter satt in  
tillgångarna i den övertagande fonden. Reglerna om uttagsbeskattning i  
22 kap. IL blir då tillämpliga. När det blev möjligt för nationella fonder  
att fusioneras (se prop. 1992/93:206) infördes ett undantag från reglerna  
om uttagsbeskattning. En fusion mellan två eller flera fonder skulle inte  
medföra uttagsbeskattning av fonden (a prop. s. 26).  
I och med att det fr.o.m. den 1 augusti 2011 ska bli möjligt med gräns-  
överskridande fusioner måste ställning tas till om dessa fusioner ska  
omfattas av det i dag gällande undantaget vad gäller fusioner mellan två  
svenska fonder.  
Investeringsfonder i Sverige beskattas enligt de vanliga reglerna för  
juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet, men med vissa  
undantag. Kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter ska inte tas  
upp respektive dras av. I stället ska ett belopp som för ett helt år mot-  
svarar 1,5 procent av värdet på ägda delägarrätter vid beskattningsårets  
ingång tas upp till beskattning. För annan avkastning (utdelning, ränta,  
kapitalvinster på fordringsrätter m.m.) gäller beskattning enligt de  
vanliga reglerna i inkomstslaget näringsverksamhet. Utdelning som  
fonden lämnar till andelsägarna får dras av.  
Uttagsbeskattning vid en utflyttning från Sverige skulle innebära att en  
intäkt, motsvarande den tänkta kapitalvinst som hade uppkommit om  
hela fondens innehav avyttras, ska tas upp till beskattning. Men eftersom  
kapitalvinster på delägarrätter inte är skattepliktiga kan inte dessa  
tillgångar uttagsbeskattas. Det innebär att det endast är fondens innehav  
av fordringsrätter som skulle kunna uttagsbeskattas vid en utflyttning  
från Sverige.  
Syftet med uttagsbeskattning är att upprätthålla beskattningen genom  
att säkerställa att obeskattade värden i en näringsverksamhet inte utan  
beskattning ska kunna föras ut ur näringsverksamheten. Detta skulle  
kunna ske genom att tillgångarna i en svensk investeringsfond överförs  
till en utländsk fond genom fusion.  
Regeringen har i lagrådsremissen Ändrade skatteregler för  
investeringsfonder och deras delägare (Fi2011/1668) föreslagit att  
skatten för investeringsfonder ska slopas. I stället bör den som är  
delägare i en investeringsfond, svensk eller utländsk, beskattas utifrån  
värdet på de ägda fondandelarna. Det kommande förslaget ska enligt  
remissen träda i kraft den 1 januari 2012. Det kan således endast bli  
aktuellt med uttagsbeskattning för gränsöverskridande fusioner under  
perioden 1 augusti 2011–31 december 2011. Vidare kan konstateras att  
om skatten för investeringsfonder slopas finns det inte något skatte-  
incitament att flytta en svensk fond utomlands. Syftet med uttags-  
beskattning är som tidigare nämnts att upprätthålla företagsbeskattningen  
genom att säkerställa att obeskattade värden i en näringsverksamhet inte  
utan beskattning ska kunna föras ut ur näringsverksamheten. Om  
beskattningen av investeringsfonderna ersätts med ett ökat skatteuttag på 22

delägarnivå beräknat utifrån värdet på de ägda fondandelarna kommer Sverige att fortsätta att beskatta värdeökningar i investeringsfonder efter den 1 januari 2012. Under dessa förutsättningar kan det således ifrågasättas om det är lämpligt, och om det finns ett behov av, att vidmakthålla en uttagsbeskattning för gränsöverskridande fusioner som sker under andra halvan av år 2011. Regeringen anser därför att en gränsöverskridande fusion, med hänsyn till de särskilda förutsättningar som föreligger, inte bör leda till någon uttagsbeskattning av den överlåtande fonden.

Förslaget föranleder ändring i 39 kap. 20 § IL.

5.4 Beskattning på delägarnivå  
   
Regeringens förslag: En gränsöverskridande fusion ska inte leda till  
inkomstbeskattning för andelsägarna. Om fusionsvederlag lämnas i  
pengar ska dock detta vederlag tas upp som kapitalvinst eller om  
andelarna utgör lagertillgångar, som intäkt. Är mottagaren begränsat  
skattskyldig ska vederlaget behandlas som utdelning enligt  
kupongskattelagen.  
Om andelarna utgör lagertillgångar ska skattefriheten även omfatta  
fusioner, gränsöverskridande fusioner eller delningar av sådana  
utländska investeringsfonder som bildats enligt UCITS IV-direktivet  
under förutsättning att respektive fond hör hemma i en stat inom  
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fusionen, den gräns-  
överskridande fusionen eller delningen ska ha skett i enlighet med  
lagstiftningen i den stat där fonden har hemvist.  
Förslaget i promemoria 1 stämmer överens med regeringens.  
Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har antingen  
tillstyrkt förslaget eller inte haft några invändningar mot förslaget.  
Fondbolagens förening tillstyrker förslagen men anser att även en fusion  
mellan två eller flera utlandsregistrerade fonder som inte är  
UCITS-fonder, samt i tillämpliga fall fusion mellan icke UCITS- och  
UCITS-fonder, bör vara skattefri för de svenska andelsägarna. Juridiska  
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet vill att frågan om huruvida  
EU-rätten innebär att gränsöverskridande fusionsvederlag i likvida medel  
också ska omfattas av möjligheten till en sådan återbetalning av  
kupongskatt som anges i 27 § i kupongskattelagen (1970:624) berörs i  
det fortsatta lagstiftningsärendet.  
Skälen för regeringens förslag  
Gränsöverskridande fusioner  
Kapitalvinst som uppkommer vid fusion eller delning av  
investeringsfonder ska enligt 48 kap. 18 § IL inte tas upp till beskattning  
hos delägarna. Motsvarande regler finns i 17 kap. 15 § IL om andelarna  
utgör lagertillgångar. Vid fusion kommer det ursprungliga omkost- 23
   

nadsbeloppet att utgöra anskaffningsutgift för de nya fondandelarna. Fråga uppkommer om huruvida motsvarande förhållande ska gälla vid en gränsöverskridande fusion. Vid en gränsöverskridande fusion kommer i likhet med en nationell fusion delägarna att få andelar i en ny fond som fusionsvederlag. Det torde inte finnas något kontrollskäl eller något annat skäl till att inte tillämpa samma undantag som i dag gäller för andelsägare vid en nationell fusion. En regel bör därför införas som innebär att en gränsöverskridande fusion inte ska leda till inkomstbeskattning för andelsägarna.

Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2006 ref. 38 ändrades den 1 januari 2008 lydelsen av 48 kap. 18 § IL. Ändringarna innebär att sammanläggningar och delningar av två utländska investeringsfonder som omfattas av 1985 års UCITS-direktiv under vissa förutsättningar ska omfattas av bestämmelsen (prop. 2007/08:12). 48 kap. 18 § IL omfattar endast kapitaltillgångar. Regeringen anser att en motsvarande ändring nu bör göras i 17 kap. 15 § IL (lagertillgångar). Fondbolagens förening anser att även en fusion mellan två eller flera utlandsregistrerade fonder som inte är UCITS-fonder, samt i tillämpliga fall fusion mellan icke UCITS- och UCITS-fonder, bör vara skattefri för de svenska andelsägarna. Regeringen har tidigare berört den frågan när lydelsen av 48 kap. 18 § ändrades den 1 januari 2008 (a prop. s. 23). Regeringen ansåg då att utländska fondföretag som bildats i enlighet med UCITS-direktivet bl.a. står under tillsyn av myndighet i sitt hemland och kan anses motsvara svenska investeringsfonder. EU-rättens krav kunde därmed anses vara uppfyllt för det fall även UCITS-fonder omfattas av reglerna. Regeringen ansåg därför att det inte fanns anledning att utvidga reglerna utöver vad som följer av EU-rätten. Regeringen finner inte skäl att nu göra någon annan bedömning.

Fusionsvederlag som lämnas i pengar

När UCITS IV-direktivet genomförs i svensk rätt kommer det att bli möjligt att ge kontantvederlag vid såväl nationella som gränsöverskridande fusioner. Ett sådant vederlag får motsvara högst tio procent av andelarnas fondandelsvärde i den överlåtande fonden. Någon sådan möjlighet föreslås inte vid delningar av investeringsfonder.

Vid andelsbyten enligt 48 a kap. IL, som bl.a. innefattar fusioner mellan aktiebolag, är det i dag möjligt att lämna kontantvederlag. Enligt 48 a kap. 9 § IL ska sådan ersättning tas upp som kapitalvinst. Ersättningen ska tas upp utan något avdrag för anskaffningsutgift. Avdrag får i stället göras när de erhållna aktierna avyttras (se prop. 2005/06:39 s. 27 f.).

Det finns inte något skäl till att tillämpa någon annan ordning vad gäller fusioner och gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder. Om en andelsägare erhåller ett kontantvederlag vid en fusion eller en gränsöverskridande fusion där fondandelarna utgör kapitaltillgångar ska denna ersättning tas upp som kapitalvinst. Det innebär att ersättningen ska tas upp utan något avdrag för anskaffningsutgift och att avdrag i

stället får göras när de erhållna fondandelarna avyttras. Även beträffande

24

lagertillgångar bör det uttryckligen föreskrivas att ersättning i pengar ska tas upp som intäkt. Inom ramen för den vanliga lagervärderingen vid beskattningsårets slut kan det bli aktuellt att dra av en eventuell värdenedgång på grund av kontantvederlaget.

I likhet med vad som gäller för kontantvederlag vid en fusion av aktiebolag ska ett kontantvederlag som erhålls vid en fusion eller gränsöverskridande fusion av investeringsfonder behandlas som utdelning om den som erhåller ersättningen är begränsat skattskyldig. Kupongskatt ska därmed betalas på kontantvederlag som lämnas till begränsat skattskyldiga.

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har tagit upp frågan om huruvida EU-rätten innebär att gränsöverskridande fusionsvederlag i likvida medel också ska omfattas av möjligheten till en sådan återbetalning av kupongskatt som anges i 27 § i kupongskattelagen. Hos Finansdepartementet finns det även sedan tidigare en framställning från Svenska Bankföreningen som rör en liknande fråga beträffande fusionsvederlag (dnr Fi2008/1394). Regeringen kan för sin del konstatera att EU-rätten innebär att begränsat skattskyldiga inte ska diskrimineras i förhållande till inhemskt skattskyldiga om de är i jämförbara situationer. I det här fallet är frågan om begränsat skattskyldiga ska ha rätt att begära återbetalning av kupongskatten motsvarande den anskaffningsutgift som är hänförligt till det kontanta fusionsvederlaget. Dagens regler som gäller för fusionsvederlag i samband med fusion av aktiebolag och de motsvarande regler som föreslås för investeringsfonder innebär att inhemskt skattskyldiga inte få dra av någon anskaffningsutgift när fusionsvederlaget ska tas upp till beskattning. Avdrag för anskaffningsutgiften görs först när de erhållna aktierna eller andelarna avyttras. Eftersom inhemskt skattskyldiga inte har någon rätt till avdrag när fusionsvederlag ska beskattas anser regeringen att det inte kan anses följa av EU-rätten att begränsat skattskyldiga ska ha en sådan avdragsrätt.

Förslagen föranleder ändring i 17 kap. 15 § och 48 kap. 18 § IL samt 2 § kupongskattelagen (1970:624).

6Skyldigheten att lämna självdeklaration och kontrolluppgifter m.m.

Regeringens förslag: Förvaltningsbolag ska vara skyldiga att lämna in en särskild självdeklaration för varje av bolaget förvaltad investeringsfond i Sverige.

Kontrolluppgiftsskyldigheten vad gäller avyttring av fondandelar ska kompletteras så att skyldigheten även omfattar situationen när det förvaltande bolaget och investeringsfonden alternativt fondföretaget finns i olika länder.

Förvaringsinstituten ska ha ansvaret för att innehålla, betala och redovisa kupongskatt när en svensk investeringsfond förvaltas av ett förvaltningsbolag. Förvaltningsbolaget ska omedelbart lämna

25

förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Förslagen i promemoria 1 stämmer i huvudsak överens med regeringens.

Remissinstanserna: Fondbolagens förening anser att skyldigheten att deklarera och lämna kontrolluppgifter inte torde inrymmas i UCITS IV- direktivets reglering av de förpliktelser som förvaltningsbolaget ska iaktta i fondföretagets hemland (Art 19.3). Skatteverket anför att för att verket ska kunna administrera och följa upp dem som ska och vill lämna kontrolluppgifter behövs en registrering. Vid elektroniskt uppgiftslämnande av kontrolluppgifter är det en förutsättning att det finns en registrering. Skatteverket föreslår att 3 kap. 1 § SBL kompletteras med en punkt som innebär att Skatteverket ska registrera den som ska lämna kontrolluppgifter. Enligt dagens regler ska ett utländskt företag, som inte inrättar filial här, lämna in en förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter. Av lagrådsremissen för skatteförfarandelagen framgår att det i praktiken är frivilligt att lämna in en förbindelse. Skatteverket uppfattar därför att den föreslagna kompletteringen av lagstiftningen inte är tillräcklig för att försäkra sig om att Sverige får de kontrolluppgifter som borde lämnas. Skatteverket anser därför att förslaget i denna del bör ses över. Skatteverket föreslår även att det görs en ändring i 10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, förkortad LSK, som innebär att även de ETF-fonder som inte är förvaltarregistrerade omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet. De nu föreslagna förändringarna vad gäller fondverksamhet påminner om de förändringar som genomförts avseende pensioner på så sätt att ett svenskt fondsparande med latenta kapitalvinster kan komma att flyttas utomlands utan att dessa beskattas i Sverige. Om en svensk värdepappersfond genom fusion flyttas till ett annat land kommer ingen uppgift att lämnas om att en sådan flytt av tillgångar skett. Efter flytten kan kontrolluppgiftsskyldigheten åligga ett utländskt företag t.ex. ett förvaltningsbolag. En förutsättning för att kunna bevaka att en sådan rapportering sker till Skatteverket är bl.a. att Skatteverket har kännedom om att en flytt har genomförts. För att skattekontrollen ska bli effektiv anser därför Skatteverket att regler liknande dem som gäller för pensionsförsäkringar borde övervägas. Euroclear AB anför att lydelsen i 13 kap. 1 § LSK är för snäv och bör ge utrymme även för att utländska centrala värdepappersförvarare, utländska förvaltningsbolag och utländska SPV:er ska kunna få inge en skriftlig förbindelse och lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Förslagen i promemoria 2 stämmer i huvudsak överens med regeringens.

Remissinstanserna: Skatteverket har inga synpunkter på att förvaringsinstituten ska vara skyldiga att innehålla, betala och redovisa kupongskatt när en investeringsfond förvaltas av ett förvaltningsbolag. Euroclear AB har inget att invända mot att kupongskatteskyldigheten flyttas från fondbolaget till förvaringsinstituten förutsatt att fondbolagen och förvaringsinstituten anser att detta är en godtagbar ordning.

Fondbolagens förening, Bankföreningen och Svenska Fondhandlare-

26

föreningen avstyrker förslaget om att kupongskatteskyldigheten flyttas  
från fondbolaget till förvaringsinstituten och anför följande. Förslaget  
föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2011. Det är möjligt att ett sådant  
snabbt ikraftträdande är omöjligt för förvaringsinstituten att hantera rent  
systemmässigt. En del av förslaget anser föreningarna sig behöva utreda  
närmare är hur förvaringsinstitutet ska kunna erhålla nödvändig  
information från förvaltningsbolaget i det andra landet och hur det ska  
hantera de fall där förvaltningsbolaget inte kan lämna ut behövlig  
information, t.ex. på grund av nationella lagregler.  
Skälen för regeringens förslag: De svenska investeringsfonderna är  
kontraktuella, det vill säga innebär att de civilrättsligt inte utgör juridiska  
personer. Investeringsfonder utgör dock skattesubjekt och tillämpar de  
skatteregler som gäller för juridiska personer (2 kap. 3 § andra stycket  
inkomstskattelagen [1999:1229]). I och med att fonderna är kontraktuella  
ligger skyldigheten att lämna självdeklaration antingen på det förvaltande  
fondbolaget eller på förvaringsinstitutet (2 kap. 7 § LSK). När  
UCITS IV-direktivet genomförs i svensk rätt kommer vissa  
investeringsfonder till skillnad mot i dag att kunna förvaltas av ett  
förvaltningsbolag. Vid ett sådant förhållande måste deklarations-  
skyldigheten åligga förvaltningsbolaget. Fondbolagens förening anser att  
skyldigheten att deklarera inte torde inrymmas i UCITS IV-direktivets  
reglering av de förpliktelser som förvaltningsbolaget ska iaktta i  
fondföretagets hemland. Regeringen noterar att det av skäl 83 till  
UCITS IV-direktivet framgår att direktivet inte bör påverka nationella  
beskattningsregler och inte heller arrangemang som medlemsstaterna kan  
införa för att säkerställa efterlevnad av dessa regler inom sina territorier.  
Direktivet begränsar därmed inte medlemsstaternas möjligheter till att  
införa regler på skatteområdet.  
Vid avyttring av andelar i investeringsfonder och fondföretag ska  
kontrolluppgift lämnas till Skatteverket. Kontrolluppgiftsskyldigheten  
behöver kompletteras så att skyldigheten fullt ut omfattar situationen när  
förvaltaren och investeringsfonden alternativt fondföretaget finns i olika  
länder. Kontrolluppgiftsskyldigheten kommer i vissa fall att baseras på  
skyldigheten att lämna in en förbindelse enligt 13 kap. 1 § LSK.  
Euroclear AB har anfört att lydelsen av 13 kap. 1 § LSK i vissa andra fall  
kan vara för snäv. Skatteverket har även påpekat att det kan uppfattas  
som frivilligt för utländska företag att lämna en förbindelse och att den  
föreslagna lagstiftningen därför inte är tillräcklig. Regeringen kan  
konstatera att de nu föreslagna reglerna inte innebär någon materiell  
förändring av nu gällande regler (prop. 1994/95:50 s. 335 och prop.  
2001/02:25 s. 196). Det är inte lämpligt att inom ramen för detta  
lagstiftningsärende föreslå en annan ordning eller en annan lydelse av  
13 kap. 1 § LSK. Detsamma gäller för Skatteverkets synpunkter att  
börshandlade fondandelar bör omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet.  
Regeringen föreslår således inga förändringar i dessa avseenden. Vad  
gäller Skatteverkets förslag om en komplettering i 3 kap. 1 § SBL så  
behöver det övervägas ytterligare och kan därför inte behandlas inom  
ramen för detta lagstiftningsärende.  
Skatteverket anser även att kontrolluppgiftsreglerna bör kompletteras  
med en kontrolluppgiftsskyldighet när en investeringsfond har lämnat  
landet. Regeringen anser inte att någon sådan skyldighet bör införas. 27

Fondbranschen inom EU agerar på en reglerad marknad och står under omfattande tillsyn. Det efterfrågade uppgifterna kommer att finnas hos Finansinspektionen. Något behov av en speciell kontrolluppgiftsskyldighet torde därför inte finnas.

Enligt UCITS IV-direktivet ska tillgångarna i varje investeringsfond förvaras i ett förvaringsinstitut som är etablerat i fondens hemland. En svensk investeringsfond ska således alltid ha ett förvaringsinstitut som är etablerat i Sverige. Det är därför lämpligt att förvaringsinstituten ska innehålla, betala och redovisa kupongskatt i de fall en svensk investeringsfond förvaltas av ett förvaltningsbolag. Förvaltningsbolaget ska omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Fondbolagens förening, Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen anför att det snabba ikraftträdandet är omöjligt för förvaringsinstituten att hantera rent systemmässigt. Föreningarna har även ställt sig frågande till hur förvaringsinstitutet ska kunna erhålla nödvändig information från förvaltningsbolaget i det andra landet och hur det ska hantera de fall där förvaltningsbolaget inte kan lämna ut behövlig information, t.ex. på grund av nationella lagregler. De nya reglerna i UCITS IV-direktivet ska enligt direktivet genomföras senast den 1 juli 2011. Genomförandet kommer dock att ske först den 1 augusti 2011. Med hänsyn till de förfaranderegler och krav på tillstånd hos de inblandade tillsynsmyndigheterna (i Sverige Finansinspektionen) som en gränsöverskridande förvaltning av en investeringsfond är förenad med, bedömer dessutom regeringen att en sådan förvaltning inte kan komma till stånd omedelbart efter den 1 augusti 2011 utan först senare under 2011. Det bör därför vara möjligt för förvaringsinstituten att hantera de nya reglerna. Det kan dessutom noteras att förvaringsinstituten fram till den 1 juli 2005 ansvarade för kupongskatten (se prop. 2004/05:146). Vad gäller möjligheten för förvaringsinstituten att få erforderlig information från förvaltningsbolagen får förvaringsinstituten säkerställa detta genom det avtal som enligt UCITS IV-direktivet ska ingås med förvaltningsbolaget vid en gränsöverskridande förvaltning (se artikel 23

(5) UCITS IV-direktivet).

Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 7 §, 10 kap. 3 §, 15 kap. 7 § LSK och i 11 b § kupongskattelagen samt en ny 11 c § i kupongskattelagen.

7 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter

Förslagen i propositionen är föranledda av att det ska bli möjligt med gränsöverskridande fusioner mellan investeringsfonder och med förvaltning av investeringsfonder över gränserna. Regeringen gör bedömningen att förslagen i denna proposition inte kan förväntas ha några offentligfinansiella effekter.

28

Konsekvenser för Skatteverket

Skyldigheten att lämna självdeklaration och skyldigheten att lämna kontrolluppgifter vad gäller avyttring av andelar i investeringsfonder och fondföretag anpassas till att förvaltningen av en investeringsfond inte längre behöver finnas i fondens hemland. En motsvarande anpassning görs vad gäller kupongskatt. Förslagen kommer att leda till vissa merkostnader för Skatteverket. Regeringen bedömer att kostnaderna kan hanteras inom Skatteverkets nuvarande anslagsram.

Konsekvenser för företagen

Förslagen innebär bl.a. att gränsöverskridande fusioner möjliggörs utan skattekonsekvenser. Förslagen innebär inte någon ytterligare deklarationsplikt eller någon utökning vad gäller skyldigheten att innehålla skatt eller lämna kontrolluppgift, utan endast en förändring som gäller vem som ska deklarera inkomsterna respektive vem som ska innehålla kupongskatt eller lämna kontrolluppgift.

29

8 Författningskommentar

8.1Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

2 §

I första stycket har en definition av förvaltningsbolag lagts till. I den nya punkten 6 i andra stycket framgår att kupongskatt ska tas ut om fusionsvederlag utgår i form av kontanter.

11 b §

Genom ändringen i första stycket regleras att paragrafen endast omfattar situationen när en svensk investeringsfond förvaltas av ett fondbolag. Ändringarna i andra stycket är endast språkliga.

11 c §

Paragrafen, som är ny, reglerar att förvaringsinstituten har ansvaret för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt när en svensk investeringsfond förvaltas av ett förvaltningsbolag. Första och andra styckena motsvarar de nuvarande bestämmelserna i 11 b § första och andra styckena som gäller för fondbolag. Enligt tredje stycket ska förvaltningsbolag lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 31 juli 2011.

8.2Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

12 kap.

9 a §

Paragrafen reglerar ansvar när det gäller skatt vid fusion, delning och annan ombildning av investeringsfonder. Att samma regler om ansvar för skatt ska gälla vid gränsöverskridande fusioner framgår av det nya andra stycket. Andra stycket omfattar också ombildning av specialfonder till investeringsfonder. Att nu även ombildningar omfattas av paragrafen är en följd av att sådana ombildningar numera är möjliga, se vidare prop. 2008/09:155. Slutligen görs vissa följdändringar med anledning av genomförandet av UCITS IV-direktivet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på fusioner, delningar och andra ombildningar som sker efter den 31 juli 2011. Lydelsens av övergångsbestämmelsen innefattar även gränsöverskridande fusioner.

30

8.3 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen  
  (1999:1229)  
17 kap.    
15 §    
Bestämmelserna i paragrafen innebär att fusion och delning av  
investeringsfonder inte leder till någon omedelbar beskattning för  
andelsägaren. I stället fördelas det sammanlagda anskaffningsvärdet på  
de nya andelarna. Förutom vissa följdändringar med anledning av  
genomförandet av UCITS IV-direktivet så innebär ändringarna i första  
stycket att fusionsvederlag som lämnas i pengar ska tas upp som intäkt.  
Av det nya tredje stycket framgår att det som sägs om fusion i de  
föregående styckena ska gälla även för gränsöverskridande fusioner  
enligt 8 kap. 17 § LIF.  
Fjärde stycket är nytt. Skattefrihet enligt paragrafen omfattar även  
fusioner, gränsöverskridande fusioner eller delningar av sådana utländska  
investeringsfonder som har bildats enligt UCITS IV-direktivet och där  
respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska  
samarbetsområdet. Fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller  
delningen ska ha skett i enlighet med lagstiftningen i den stat där fonden  
har hemvist. Det nya fjärde stycket är föranlett av den ändring som  
tidigare har gjorts i 48 kap. 18 § avseende fondandelar som utgör  
kapitaltillgångar (se vidare prop. 2007/08:12). Motsvarande regler gäller  
nu även för andelar som utgör lagertillgångar.  
39 kap.    
20 §    
Bestämmelserna i paragrafen innebär att skattemässig kontinuitet råder  
vid fusion eller delning av investeringsfonder. Genom det nya fjärde  
stycket omfattas även gränsöverskridande fusioner av bestämmelserna i  
paragrafen.  
48 kap.    
18 §    
Bestämmelserna i paragrafen innebär att fusion och delning av  
investeringsfonder inte leder till någon omedelbar beskattning för  
andelsägaren. I stället fördelas det sammanlagda omkostnadsbeloppet på  
de nya andelarna. Förutom vissa följdändringar med anledning av  
genomförandet av UCITS IV-direktivet så innebär ändringarna i första  
stycket att fusionsvederlag som lämnas i pengar ska tas upp som  
kapitalvinst.  
Av det nya tredje stycket framgår att det som sägs om fusion i de  
föregående styckena ska gälla även för gränsöverskridande fusioner  
enligt 8 kap. 17 § LIF.  
I det nya fjärde stycket (det tidigare tredje stycket) görs vissa  
anpassningar till att UCITS IV-direktivet möjliggör gränsöverskridande  
fusioner.    
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  
Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på  
fusioner, delningar och andra ombildningar som har skett efter den 31

31 juli 2011. Lydelsen av övergångsbestämmelsen innefattar även gränsöverskridande fusioner.

8.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

2 kap.

7 §

Paragrafen reglerar skyldigheten att lämna särskild självdeklaration. Genom ändringen i punkten 5 är ett förvaltningsbolag skyldigt att lämna självdeklaration för varje av bolaget förvaltad investeringsfond i Sverige. Med förvaltningsbolag avses detsamma som i LIF.

10 kap.

3 §

Paragrafen reglerar vem som är skyldig att lämna kontrolluppgift till Skatteverket vid avyttring av andelar i investeringsfonder eller fondföretag genom inlösen. Syftet med ändringarna i paragrafen är att komplettera kontrolluppgiftsskyldigheten så att den även omfattar de gränsöverskridande förhållanden som kan uppkomma efter genomförandet av UCITS IV-direktivet.

15 kap.

7 §

Genom bestämmelserna i paragrafen möjliggörs att kontrolluppgift kan lämnas om kapitalvinst/förlust även när fondandelarna är eller har varit förvaltarregistrerade. Genom ändringarna i paragrafen omfattas även situationen då ett förvaltningsbolag förvaltar en investeringsfond.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

32

Sammanfattning av promemorian Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Prop. 2010/11:131

Bilaga 1

I promemorian föreslås att en gränsöverskridande fusion av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. En gränsöverskridande fusion ska inte heller leda till inkomstbeskattning för andelsägarna. Om fusionsvederlag lämnas i pengar ska dock detta vederlag tas upp till beskattning. Är mottagaren begränsat skattskyldig ska vederlaget behandlas som utdelning enligt kupongskattelagen (1970:624).

Förvaltningsbolag ska vara skyldiga att lämna in en särskild självdeklaration för varje av bolaget förvaltad investeringsfond i Sverige. Kontrolluppgiftsskyldigheten vad gäller avyttring genom inlösen av fondandelar kompletteras så att skyldigheten även omfattar situationen när förvaltaren och investeringsfonden alternativt fondföretaget finns i olika länder. Även skyldigheten för fondbolag att lämna uppgift vid förvaltarregistrering av fondandelar ändras så att skyldigheten även omfattar förvaltningsbolag.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

33

Lagförslagen i promemorian Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs att 2 och 11 b §§ kupongskattelagen (1970:624)14 ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2010/11:18 Föreslagen lydelse

2 §

I denna lag förstås med

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en investeringsfond i Sverige,

förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om investeringsfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1.återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2.utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,

3.utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag,

4. utbetalning av fusions- 4. utbetalning av fusions-
vederlag till aktieägare enligt vederlag till aktieägare enligt
23 kap. 26 § aktiebolagslagen till 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till
den del vederlaget utgörs av annat den del vederlaget utgörs av annat

Prop. 2010/11:131

Bilaga 2

14 Promemorians förslag är föranlett av förslag lämnade i betänkandet Fondverksamhet över gränserna (SOU 2010:78). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser lydelse enligt betänkandet.

34

än aktier i det övertagande bolaget, än aktier i det övertagande bolaget, Prop. 2010/11:131
och                       Bilaga 2
5. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 §  
aktiebolagslagen som avser                  
a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del  
vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller    
b) delning enligt 24 kap. 1 § b) delning enligt 24 kap. 1 §  
andra stycket 2 samma lag till den andra stycket 2 samma lag till den  
del vederlaget utgörs av annat än del vederlaget utgörs av annat än  
ersättning som enligt 42 kap. ersättning som enligt 42 kap.  
16 b § inkomstskattelagen   16 b § inkomstskattelagen      
(1999:1229) inte ska tas upp.   (1999:1229) inte ska tas upp, och  
          6. utbetalning av fusionsveder-  
          lag till andelsägare enligt 8 kap.  
          13 och 24 §§ lagen om investe-  
          ringsfonder till den del vederlaget  
          utgörs av annat än andelar i den  
          övertagande fonden.        
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse        
        11 b §15              
Vid utdelning på andel i en Vid utdelning på andel i en  
investeringsfond ska fondbolaget investeringsfond ska fondbolaget  
ansvara för de uppgifter som den eller förvaltningsbolaget ansvara  
centrala värdepappersförvararen för de uppgifter som den centrala  
har enligt 7 §, 8 § första och andra värdepappersförvararen har enligt  
styckena, 9–11, 20 och 22 §§.   7 §, 8 § första och andra styckena,  
Uppgift enligt 7 § första stycket 9–11, 20 och 22 §§.        
Uppgift enligt 7 § första stycket  
ska lämnas på det sätt som ska lämnas på det sätt som  
föreskrivs i 7 § andra stycket i föreskrivs i 7 § andra stycket i  
samband med registreringen av samband med registreringen av  
andelsinnehavet samt i övrigt när andelsinnehavet samt i övrigt när  
fondbolaget eller förvaltaren begär fondbolaget, förvaltningsbolaget  
det, av den som registreringen eller förvaltaren begär det, av den  
avser enligt lagen (2004:46) om som registreringen avser enligt  
investeringsfonder. Om utdelning lagen (2004:46) om investerings-  
på andel i en investeringsfond inte fonder. Om utdelning på andel i en  
betalats ut på grund av att investeringsfond inte betalats ut på  
andelsägaren inte registrerats, ska grund av att andelsägaren inte  
skatt inte innehållas före utbetal- registrerats, ska skatt inte inne-  
ning av utdelningen.     hållas före utbetalning av  

utdelningen.

Det som sägs om fondbolaget i denna paragraf gäller även värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som har tillstånd för fondverksamhet enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.

15 Senaste lydelse 2008:276

35

Av 1 kap. 1 § första stycket 14 lagen om investeringsfonder framgår att Prop. 2010/11:131
ett förvaringsinstitut sköter in- och utbetalningar avseende en Bilaga 2
investeringsfond.  
     
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas på utdelning som  
lämnas efter den 30 juni 2011.  

36

Efter en fusion eller en delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1, 26, 28 och 29 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder övergår rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.
Detsamma gäller vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder och när en specialfond ombildas till en värdepappersfond.
Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) Prop. 2010/11:131
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 a § samt rubriken närmast före Bilaga 2
 
12 kap. 9 a § skattebetalningslagen (1997:483)1 ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
12 kap.    
Ansvar vid sammanläggning Ansvar vid fusion, gräns-  
eller delning av investerings- överskridande fusion, delning  
fonder eller annan ombildning av  
  investeringsfonder  

9 a §2

Om en investeringsfond har sammanlagts eller delats enligt 8 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, övergår rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas på fusioner, gränsöverskridande fusioner och delningar som har skett efter den 30 juni 2011.

1Promemorians förslag är föranlett av förslag lämnade i betänkandet Fondverksamhet över gränserna (SOU 2010:78). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser lydelse enligt betänkandet.

2Senaste lydelse 2004:63.

37

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Prop. 2010/11:131
                          Bilaga 2
Härigenom föreskrivs att 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 § och 48 kap. 18 §
samt rubrikerna närmast före 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 § och 48 kap. 18 §
inkomstskattelagen (1999:1229)18 ska ha följande lydelse.        
Nuvarande lydelse       Föreslagen lydelse        
        17 kap.                
Sammanläggning, delning eller Fusion, gränsöverskridande
annan ombildning   av fusion, delning eller annan
investeringsfonder       ombildning av investerings-
          fonder              
Sammanläggning     15 §19                
eller delning Fusion   eller   delning   av
av investeringsfonder enligt 8 kap. investeringsfonder enligt 8 kap. 1,
1 § lagen (2004:46) om investe- 26, 28 och 29 §§ lagen (2004:46)
ringsfonder ska inte leda till att om investeringsfonder ska inte
delägarna ska ta upp en intäkt. leda till att delägarna ska ta upp en
Detsamma gäller när en special- intäkt. Detsamma gäller vid en
fond ombildas till en värde- gränsöverskridande fusion enligt
pappersfond.       8 kap. 17 § samma lag och när en
          specialfond ombildas till en
          värdepappersfond. Ersättning i
          pengar ska dock tas upp som
          intäkt det beskattningsår fusionen,
          gränsöverskridande fusionen eller
  sammanläggning   delningen sker. fusion, gräns-
Efter en eller Efter en
delning anses som anskaffnings- överskridande fusion eller delning
värde för de nya andelarna det anses som anskaffningsvärde för
anskaffningsvärde som samman- de nya andelarna det anskaffnings-
lagt gällde för de äldre andelarna. värde som sammanlagt gällde för
Om en fond delas och den skatt- de äldre andelarna. Om en fond
skyldige får andelar i mer än en delas och den skattskyldige får
nybildad fond, ska det anskaff- andelar i mer än en nybildad fond,
ningsvärde som gällde för de äldre ska det anskaffningsvärde som
andelarna fördelas på de nya gällde för de äldre andelarna
andelarna i förhållande till dessa fördelas på de nya andelarna i
nybildade fonders värde vid förhållande till dessa nybildade
delningen.         fonders värde vid delningen.    
          Det som sägs i första och andra
          styckena gäller   även sådana

18Lagen omtryckt 2008:803. Promemorians förslag är föranlett av förslag lämnade i betänkandet Fondverksamhet över gränserna (SOU 2010:78). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser lydelse enligt betänkandet.

19Senaste lydelse 2009:357.

38

utländska investeringsfonder som Prop. 2010/11:131
har bildats i enlighet med Europa- Bilaga 2
parlamentets och rådets direktiv  
2009/65/EG av den 13 juli 2009  
om samordning av lagar och  
andra författningar som avser  
företag för kollektiva investeringar  
i överlåtbara   värdepapper  
(fondföretag)20, och respektive  
fond hör hemma i en stat inom  
Europeiska ekonomiska sam-  
arbetsområdet om fusionen,  
gränsöverskridande fusionen eller  
delningen har skett i enlighet med  

lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

Bestämmelser om fonderna finns i 39 kap. 20 §.

39 kap.

Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder

Fusion, gränsöverskridande fusion, delning eller annan ombildning av investeringsfonder

20 §21          
Sammanläggning eller delning Fusion eller delning av
av investeringsfonder enligt 8 kap. investeringsfonder enligt 8 kap. 1,
1 § lagen (2004:46) om investe- 26, 28 och 29 §§ lagen (2004:46)
ringsfonder ska inte leda till om investeringsfonder ska inte
uttagsbeskattning enligt 22 kap. leda till uttagsbeskattning enligt
Detsamma gäller när en special- 22 kap. Detsamma gäller vid en
fond ombildas till en värde- gränsöverskridande fusion enligt
pappersfond. 8 kap. 17 § samma lag och när en
  specialfond ombildas till en
  värdepappersfond.      

Den eller de nya fonderna inträder i den eller de upphörda fondernas skattemässiga situation när det gäller tillgångarnas anskaffningsutgift och annat som påverkar en kapitalvinstberäkning.

Rätt att dra av och skyldighet att ta upp skatt som avser tiden före ombildningen övergår till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

20EUT L 302, 17.11.2009, s. 32–96 (Celex 32009L0065).

21Senaste lydelse 2009:357.

39

Fusion eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1, 26, 28 och 29 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att kapitalvinster tas upp hos delägarna. Detsamma gäller vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § samma lag och när en specialfond ombildas till en värdepappersfond. Ersättning i pengar ska dock tas upp som kapitalvinst det beskattningsår fusionen, gränsöverskridande fusionen eller delningen sker.
Efter en fusion, gränsöverskridande fusion eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.
Det som sägs i första och andra styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder som har bildats i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)23, och respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om fusionen,
48 kap.  
Sammanläggning, delning eller Fusion, gränsöverskridande
annan ombildning av investe- fusion, delning eller annan om-
ringsfonder bildning av investeringsfonder

18 §22

Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att kapitalvinster tas upp hos delägarna. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond.

Efter en sammanläggning eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs i första och andra styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder som har bildats i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG, och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska sam-

22Senaste lydelse 2009:357.

23EUT L 302, 17.11.2009, s. 32–96 (Celex 32009L0065).

Prop. 2010/11:131

Bilaga 2

40

arbetsområdet om sammanläggningen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten.

gränsöverskridande fusionen eller Prop. 2010/11:131
delningen har skett i enlighet med Bilaga 2
lagstiftningen i den berörda staten  
eller de berörda staterna.  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas på fusioner, gränsöverskridande fusioner och delningar som har skett efter den 30 juni 2011.

41

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7 §, 10 kap. 1, 3 och 4 §§, 15 kap. 7 § samt rubrikerna närmast före 10 kap. 1 § och 15 kap. 7 § lagen (2001:1227)24 om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §25 Särskild självdeklaration ska lämnas av

1.aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,

2.sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen, om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § samma lag,

3.andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag av dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om intäkterna som den skattskyldige ska ta upp under beskattningsåret har uppgått till minst 100 kronor,

4.andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,

5. fondbolag eller förvarings- 5. fondbolag, förvaltningsbolag
institut för varje av bolaget eller eller förvaringsinstitut för varje av
institutet förvaltad investerings- bolaget eller institutet förvaltad
fond, samt   investeringsfond, samt

6. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom

representationen.  
  10 kap.
Andelar i en investeringsfond Andelar i en investeringsfond
  eller ett fondföretag
  1 §26

Prop. 2010/11:131

Bilaga 2

24Promemorians förslag är föranlett av förslag lämnade i betänkandet Fondverksamhet över gränserna (SOU 2010:78). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser lydelse enligt betänkandet.

25Senaste lydelse 2007:1409.

26Senaste lydelse 2004:72.

42

Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Kontrolluppgift ska lämnas om Prop. 2010/11:131
avyttring av andelar i en Bilaga 2
investeringsfond, ett fondföretag  

som förvaltas av ett fondbolag eller i ett sådant fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

  3 §27      
Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen ska lämnas av  
1. sådana fondbolag som avses i 1. sådana fondbolag som avses i
1 kap. 1 § första stycket 7 lagen 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen
(2004:46) om investeringsfonder (2004:46) om investeringsfonder
eller, om förvaltningen av fonden eller, om förvaltningen av
har övergått till ett förvarings- investeringsfonden eller fondföre-
institut, av detta, taget har övergått till ett svenskt
  eller ett utländskt förvarings-
  institut, av detta,  

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder

enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,        
3. förvaltningsbolag som driver 3. förvaltningsbolag som driver
verksamhet här i landet enligt verksamhet här i landet enligt
1 kap. 6 eller 8 § lagen om 1 kap. 6 eller 8 § lagen om
investeringsfonder, och     investeringsfonder eller förvaltar
          en investeringsfond enligt 1 kap.
          6 b § den lagen, och    

4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller

9 § lagen om investeringsfonder. Om ett förvaltningsbolag eller
Om ett fondföretag har slutit
avtal med ett värdepappersinstitut ett fondföretag har slutit avtal med
om att ombesörja försäljning och ett värdepappersinstitut om att om-
inlösen av andelar ska kontroll- besörja försäljning och inlösen av
uppgiften i stället lämnas av andelar ska kontrolluppgiften i
värdepappersinstitutet. stället lämnas av värdepappers-
  institutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i en investeringsfond eller ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall lämnas av förvaltare, om andelarna är

4 §28

Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i en investeringsfond, ett fondföretag som förvaltas av ett fondbolag eller ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder

27Senaste lydelse 2008:281.

28Senaste lydelse 2007:559.

43

förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag inte är förvaltarregistrerad skall kontrolluppgift lämnas av värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av andelen.

ska lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag inte är förvaltarregistrerad ska kontrolluppgift lämnas av värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av andelen.

  15 kap.
Uppgiftsskyldighet vid regi- Uppgiftsskyldighet vid regi-
strering av andelar i investe- strering av andelar i investe-
ringsfonder   ringsfonder eller fondföretag
    7 §29

Fondbolag som skall föra eller låta föra ett register enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall, då en förvaltare skall föras in i registret enligt 4 kap. 12 § den lagen, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre skall vara införd i registret, skall den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren eller fondbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

29 Senaste lydelse 2004:72.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 2

44

Lagförslagen i promemorian Ansvar för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt

En ny 11 c § av följande lydelse föreslås i kupongskattelagen (1970:624).

Föreslagen lydelse

11 c §

Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som den centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det, av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Förvaltningsbolaget ska omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Om utdelning på andel i en investeringsfond inte betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 3

45

Förteckning över remissinstanserna (pm 1)

Efter remiss har yttrande över departementspromemorian avgetts av Kammarrätten i Stockholm, Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Bokföringsnämnden, Kammarkollegiet, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Konkurrensverket, Euroclear AB, Far, Finansförbundet, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Sveriges Riksbank, Regelrådet, Sveriges Försäkringsförbund, Aktiespararna, Konsumenternas Bank och Finansbyrå och Svenskt Näringsliv.

Remissyttranden har inkommit även från Finansförbundet, FTF – facket för försäkring och finans.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 4

46

Förteckning över remissinstanserna (pm 2)

Efter remiss har yttrande över departementspromemorian avgetts av Skatteverket, Euroclear AB, Fondbolagens förening, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen.

Sparbankernas Riksförbund har inte svarat på remissen.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 5

47

Lagrådsremissens lagförslag Prop. 2010/11:131
    Bilaga 6
Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)  
Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen (1970:624)  
dels att 2 och 11 b §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 c §, av följande  
lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

2 §30

I denna lag förstås med

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en investeringsfond i Sverige,

förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om investeringsfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1.återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2.utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,

3.utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag,

4. utbetalning av fusions- 4. utbetalning av fusions-
vederlag till aktieägare enligt vederlag till aktieägare enligt

Anm. Lagrådsremissens förslag är föranlett av förslag lämnade i den av regeringen den

1 april 2011 beslutade lagrådsremissen Investeringsfondsfrågor (Fi2011/1670). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt lagrådsremissen.

30 Senaste lydelse 2011:69.

48

23 kap. 26 § aktiebolagslagen till 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till Prop. 2010/11:131
den del vederlaget utgörs av annat den del vederlaget utgörs av annat Bilaga 6
än aktier i det övertagande bolaget, än aktier i det övertagande bolaget,  

och

5. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del

vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller  
b) delning enligt 24 kap. 1 § b) delning enligt 24 kap. 1 §
andra stycket 2 samma lag till den andra stycket 2 samma lag till den
del vederlaget utgörs av annat än del vederlaget utgörs av annat än
ersättning som enligt 42 kap. ersättning som enligt 42 kap.
16 b § inkomstskattelagen   16 b § inkomstskattelagen  
(1999:1229) inte ska tas upp.   (1999:1229) inte ska tas upp, och
              6. utbetalning av fusionsveder-
              lag till andelsägare enligt 8 kap.
              14 § lagen om investeringsfonder
              till den del vederlaget utgörs av
              annat än andelar i den över-
              tagande fonden.        
            11 b §31              
Vid utdelning på andel i en Vid utdelning på andel i en
investeringsfond ska fondbolaget investeringsfond som förvaltas av
ansvara för de uppgifter som den ett fondbolag ska bolaget ansvara
centrala   värdepappersförvararen för de uppgifter som den centrala
har enligt 7 §, 8 § första och andra värdepappersförvararen har enligt
styckena, 9–11, 20 och 22 §§.   7 §, 8 § första och andra styckena,
Uppgift enligt 7 § första stycket 9–11, 20 och 22 §§.      
Uppgift enligt 7 § första stycket
ska lämnas på det sätt som ska lämnas   av den som
föreskrivs i 7 § andra stycket i registreringen avser enligt lagen
samband   med   registreringen av (2004:46) om investeringsfonder.
andelsinnehavet samt i övrigt när Uppgiften ska lämnas på det sätt
fondbolaget eller förvaltaren som föreskrivs i 7 § andra stycket i
begär det,   av den som samband med   registreringen av
registreringen avser enligt lagen andelsinnehavet samt i övrigt när
(2004:46) om investeringsfonder. fondbolaget eller förvaltaren
Om utdelning på andel i en begär det. Om utdelning på andel i
investeringsfond inte betalats ut på en investeringsfond inte har
grund av att andelsägaren inte betalats ut på grund av att
registrerats, ska skatt inte andelsägaren inte registrerats, ska
innehållas före utbetalning av skatt inte innehållas före utbetal-
utdelningen.         ning av utdelningen.      

Det som sägs om fondbolaget i denna paragraf gäller även värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som har tillstånd för fondverksamhet enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.

31 Senaste lydelse 2008:276.

49

Av 1 kap. 1 § första stycket 14 lagen om investeringsfonder framgår att Prop. 2010/11:131
ett förvaringsinstitut sköter in- och utbetalningar avseende en Bilaga 6
investeringsfond.  

11 c §

Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som den centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på andel i en investeringsfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Förvaltningsbolaget ska omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 31 juli 2011.

50

Efter en fusion eller en delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1, 24 och 25 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder övergår rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.
Det som sägs i första stycket gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder och när en specialfond ombildas till en värdepappersfond.
Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) Prop. 2010/11:131
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 a § samt rubriken närmast före Bilaga 6
 
12 kap. 9 a § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
  12 kap.  

Ansvar vid sammanläggning eller delning av investeringsfonder

Ansvar vid fusion, delning eller annan ombildning av investeringsfonder

9 a §1

Om en investeringsfond har sammanlagts eller delats enligt 8 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, övergår rättigheter och skyldigheter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på fusioner, gränsöverskridande fusioner, delningar och andra ombildningar som sker efter den 31 juli 2011.

Anm. Lagrådsremissens förslag är föranlett av förslag lämnade i den av regeringen den

1 april 2011 beslutade lagrådsremissen Investeringsfondsfrågor (Fi2011/1670). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt lagrådsremissen.

1 Senaste lydelse 2004:63.

51

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 § och 48 kap. 18 § samt rubrikerna närmast före 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 § och 48 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse      
      17 kap.          
Sammanläggning, delning eller Fusion, delning eller annan
annan ombildning av investe- ombildning av investerings-
ringsfonder     fonder        
Sammanläggning     15 §2          
eller delning Fusion eller delning av
av investeringsfonder enligt 8 kap. investeringsfonder enligt 8 kap. 1,
1 § lagen (2004:46) om investe- 24 och 25 §§ lagen (2004:46) om
ringsfonder ska inte leda till att investeringsfonder ska inte leda till
delägarna ska ta upp en intäkt. att delägarna ska ta upp en intäkt.
Detsamma gäller när en special- Detsamma gäller   när en
fond ombildas till en värde- specialfond ombildas till en
pappersfond.     värdepappersfond. Ersättning i
        pengar ska dock tas upp som
        intäkt det beskattningsår fusionen
        eller delningen sker.      
Efter en sammanläggning eller Efter en fusion eller delning
delning anses som anskaffnings- anses som anskaffningsvärde för
värde för de nya andelarna det de nya andelarna det anskaffnings-
anskaffningsvärde som samman- värde som sammanlagt gällde för
lagt gällde för de äldre andelarna. de äldre andelarna. Om en fond
Om en fond delas och den skatt- delas och den skattskyldige får
skyldige får andelar i mer än en andelar i mer än en nybildad fond,
nybildad fond, ska det anskaff- ska det anskaffningsvärde som
ningsvärde som gällde för de äldre gällde för de äldre andelarna
andelarna fördelas på de nya fördelas på de nya andelarna i
andelarna i förhållande till dessa förhållande till dessa nybildade
nybildade fonders värde vid fonders värde vid delningen.  
delningen.       Det som sägs om fusion i första
       
        och andra styckena gäller även vid

en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder.

Anm. Lagrådsremissens förslag är föranlett av förslag lämnade i den av regeringen den

1 april 2011 beslutade lagrådsremissen Investeringsfondsfrågor (Fi2011/1670). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt lagrådsremissen.

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2009:357.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 6

52

Första–tredje styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder som har bildats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)3, när respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

Bestämmelser om fonderna finns i 39 kap. 20 §.

39 kap.        
Sammanläggning, delning eller Fusion, delning eller annan
annan ombildning av investe- ombildning av investerings-
ringsfonder fonder        
Sammanläggning eller delning 20 §4        
Fusion eller delning av
av investeringsfonder enligt 8 kap. investeringsfonder enligt 8 kap. 1,
1 § lagen (2004:46) om investe- 24 och 25 §§ lagen (2004:46) om
ringsfonder ska inte leda till investeringsfonder ska inte leda till
uttagsbeskattning enligt 22 kap. uttagsbeskattning enligt 22 kap.
Detsamma gäller när en special- Detsamma gäller när en
fond ombildas till en värde- specialfond ombildas till en
pappersfond. värdepappersfond.      

Den eller de nya fonderna inträder i den eller de upphörda fondernas skattemässiga situation när det gäller tillgångarnas anskaffningsutgift och annat som påverkar en kapitalvinstberäkning.

Rätt att dra av och skyldighet att ta upp skatt som avser tiden före ombildningen övergår till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

Vad som sägs om fusion i denna paragraf gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder.

3EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

4Senaste lydelse 2009:357.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 6

53

48 kap.

Sammanläggning, delning eller Fusion, delning eller annan
annan ombildning av investe- ombildning av investerings-
ringsfonder fonder
  18 §5

Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att kapitalvinster tas upp hos delägarna. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond.

Efter en sammanläggning eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs i första och andra styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder som har bildats i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), senast ändrat genom Europaparlamentets

Fusion eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1, 24 och 25 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att kapitalvinster tas upp hos delägarna. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond. Ersättning i pengar ska dock tas upp som kapitalvinst det beskattningsår fusionen eller delningen sker.

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder.

Första–tredje styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder som har bildats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)6, när respektive fond hör hemma i en

5Senaste lydelse 2009:357.

6EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

Prop. 2010/11:131

Bilaga 6

54

och rådets direktiv 2008/18/EG, och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om sammanläggningen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten.

stat inom Europeiska ekonomiska Prop. 2010/11:131
samarbetsområdet om fusionen, Bilaga 6
den gränsöverskridande fusionen  

eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på fusioner, gränsöverskridande fusioner och delningar som sker efter den 31 juli 2011.

55

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels att 2 kap. 7 §, 10 kap. 3 § och 15 kap. 7 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 10 kap. 1 § ska lyda ”Andelar i

investeringsfonder och fondföretag”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §1 Särskild självdeklaration ska lämnas av

1.aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,

2.sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen, om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § samma lag,

3.andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag av dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om intäkterna som den skattskyldige ska ta upp under beskattningsåret har uppgått till minst 100 kronor,

4.andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,

5. fondbolag eller förvarings- 5. fondbolag, förvaltningsbolag
institut för varje av bolaget eller eller förvaringsinstitut för varje av
institutet förvaltad investerings- bolaget eller institutet förvaltad
fond, samt   investeringsfond, samt

6. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom representationen.

10 kap.

3 §2

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1. sådana fondbolag som avses i

Anm. Lagrådsremissens förslag är föranlett av förslag lämnade i den av regeringen den

1 april 2011 beslutade lagrådsremissen Investeringsfondsfrågor (Fi2011/1670). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt lagrådsremissen.

1Senaste lydelse 2007:1409.

2Senaste lydelse 2008:281.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 6

56

1 kap. 1 § första stycket 7 lagen 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen Prop. 2010/11:131
(2004:46) om investeringsfonder (2004:46) om investeringsfonder Bilaga 6
eller, om förvaltningen av fonden eller av ett förvaringsinstitut, om  
har övergått till ett förvarings- förvaltningen av investerings-  
institut, av detta, fonden eller fondföretaget har  
  övergått till institutet,    
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder  
enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,      
3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap.  
6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och        
4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller  
9 § lagen om investeringsfonder.   ett förvaltningsbolag eller  
Om ett fondföretag har slutit Om  
avtal med ett värdepappersinstitut ett fondföretag har slutit avtal med  
om att ombesörja försäljning och ett värdepappersinstitut om att om-  
inlösen av andelar ska kontroll- besörja försäljning och inlösen av  
uppgiften i stället lämnas av andelar, ska kontrolluppgiften i  
värdepappersinstitutet. stället lämnas av värdepappers-  
  institutet.      

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

15 kap.

Fondbolag som skall föra eller låta föra ett register enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall, då en förvaltare skall föras in i registret enligt 4 kap. 12 § den lagen, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre skall vara införd i registret, skall den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren eller fondbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

7 §3

Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

3 Senaste lydelse 2004:72.

57

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 6

58

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:00) Prop. 2010/11:131
Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:00) Bilaga 6
 
dels att 20 kap. 3 § och 34 kap. 9 § ska ha följande lydelse,    
dels att rubriken till 20 kap. ska lyda ”Kontrolluppgift om avyttring av  
andelar i investeringsfonder och fondföretag”.      
Lydelse enligt lagrådsremissen Föreslagen lydelse    
Skatteförfarandet, beslutad den        
13 januari 2011          
    20 kap.      
      3 §      
Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen ska lämnas av    
1. sådana fondbolag som avses i 1. sådana fondbolag som avses i  
1 kap. 1 § första stycket 7 lagen 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen  
(2004:46) om investeringsfonder (2004:46) om investeringsfonder  
eller, om förvaltningen av fonden eller av ett förvaringsinstitut, om  
har övergått till ett förvarings- förvaltningen av investe-  
institut, av detta,   ringsfonden eller fondföretaget har  
      övergått till institutet,    

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller

9 § lagen om investeringsfonder.   förvaltningsbolag eller
Om ett fondföretag har slutit Om ett
avtal med ett värdepappersinstitut ett fondföretag har slutit avtal med
om att ombesörja försäljning och ett värdepappersinstitut om att om-
inlösen av andelar, ska kontroll- besörja försäljning och inlösen av
uppgiften i stället lämnas av andelar, ska kontrolluppgiften i
värdepappersinstitutet. stället lämnas av värdepappers-
  institutet.  

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

Anm. Lagrådsremissens förslag är föranlett av förslag lämnade i den av regeringen den

1 april 2011 beslutade lagrådsremissen Investeringsfondsfrågor (Fi2011/1670). De hänvisningar i lagtexten som görs till olika bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder avser den lagens lydelse enligt lagrådsremissen.

34 kap.

59

Fondbolag som ska föra eller låta föra ett register enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § den lagen, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre skall vara införd i registret, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren eller fondbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

9 §

Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

Prop. 2010/11:131

Bilaga 6

60

Lagrådets yttrande Prop. 2010/11:131
  Bilaga 7
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14  
Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars  
Wennerström och justitierådet Eskil Nord.  
Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna  

Enligt en lagrådsremiss den 1 april 2011 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

3.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

4.lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

5.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:000).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Niklas Ekstrand.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

61

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 april 2011

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Olofsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Kristersson, Hatt

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna.

Prop. 2010/11:131

62