Regeringens proposition 2010/11:13

Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning Prop.
av ändrade tobaksskattedirektiv 2010/11:13

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Ändringarna är föranledda av ett EU-direktiv som antogs av Europeiska unionens ministerråd den 16 februari 2010 (rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG).

Beskattningen av cigaretter baseras på uttag av dels styckeskatt, dels värderelaterad skatt. I propositionen föreslås en omläggning av beskattningen av cigaretter som innebär att styckeskatten blir så hög som möjligt. Det totala skatteuttaget av styckeskatt och värderelaterad skatt föreslås dock vara oförändrat. Med anledning av förslaget om ökad styckeskatt föreslås ett slopande av den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter. I syfte att realvärdesäkra skatten föreslås vidare att skatten på samtliga tobaksprodukter, dvs. för cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak samt styckeskatten för cigaretter omräknas årligen med konsumentprisindex. Vidare justeras definitionerna av vissa tobaksprodukter.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 4
2 Lagtext .............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om  
    tobaksskatt .......................................................................... 5
3 Ärendet ............................................................och dess beredning 10
4 Tobaksskattedirektiven................................................................... 10

4.1De harmoniserade tobaksvarorna och det nya

    tobaksskattedirektivet....................................................... 10
  4.2 Principerna för beskattning .............................................. 12
    4.2.1 Punktskatt på cigaretter ................................... 12
    4.2.2 Punktskatt på cigarrer och cigariller................ 13
    4.2.3 Punktskatt på röktobak.................................... 13
5 Den svenska tobaksbeskattningen .................................................. 13
6 Anpassning till det nya tobaksskattedirektivet................................ 14
  6.1 Inledning .......................................................................... 14

6.2En ny utgångspunkt för EU:s minimikrav på

  punktskatter...................................................................... 14
  6.2.1 Fastställande av det vägda genomsnittliga  
    detaljhandelspriset........................................... 15
6.3 Anpassning av cigarettbeskattningen............................... 17
  6.3.1 Omläggning av skattestrukturen för  
    cigaretter.......................................................... 18
  6.3.2 Ändrad definition av cigaretter ....................... 20
  6.3.3 Kvantitativa begränsningar för  
    privatinförsel av cigaretter .............................. 20

6.4Anpassning av beskattningen av cigarrer och

    cigariller ........................................................................... 21
  6.5 Anpassning av beskattningen av röktobak ....................... 23
7 Indexering av tobaksskatten ........................................................... 24
8 Ikraftträdande - och övergångsbestämmelser ................................. 27
9 Konsekvenser och offentligfinansiella effekter .............................. 27

9.1Konsekvenser av lagändringar vid anpassning till det

nya tobaksskattedirektivet................................................ 27

9.2Konsekvenser av en omläggning av skattestrukturen

på cigaretter...................................................................... 29

9.3Konsekvenser av förslag till indexering av

  tobaksskatten.................................................................... 31
9.4 Konsekvenser för företagen ............................................. 31
9.5 Offentligfinansiella effekter............................................. 32
10 Författningskommentar................................................................... 33
Bilaga 1 Lagförslaget i promemorian Anpassningar av  
  tobaksbeskattningen med anledning av ändrade  
  tobaksskattedirektiv.............................................................. 36

Prop. 2010/11:13

2

Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna..................................... 41 Prop. 2010/11:13
Bilaga 3 Lagförslaget i lagrådsremissen Anpassningar av    
  tobaksbeskattningen med anledning av ändrade    
  tobaksskattedirektiv ............................................................. 42  
Bilaga 4 Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen    
  Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning    
  av ändrade tobaksskattedirektiv ........................................... 42  
Bilaga 5 Rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010    
  om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och    
  95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i    
  fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av    
  direktiv 2008/118/EG........................................................... 50  
Rättsdatablad.......................................................................................... 57  
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 oktober    
  2010 ...................................................................................... 58  

3

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:13

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

4

Prop. 2010/11:13

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt dels att 1 b–1 d, 2, 8 och 35 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 42 §, samt närmast före 42 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse       Föreslagen lydelse      
          1 b §2              
Med cigarrer och cigariller Med cigarrer och cigariller
avses, om de kan rökas som de är, avses, om de kan rökas som de är
            och med hänsyn till sina
            egenskaper uteslutande   är
1. tobaksrullar gjorda enbart av avsedda att rökas som de är,    
1. tobaksrullar   med ett yttre
naturtobak,         täckblad av naturtobak,      
2. tobaksrullar med ett yttre 2. tobaksrullar   fyllda med en
täckblad av naturtobak,       riven blandning och med ett yttre
            täckblad   som   har cigarrers
            normala   färg, gjort   av
3. tobaksrullar fyllda med en homogeniserad tobak, om    
               
riven blandning och med både ett                
yttre täckblad och ett omblad av                
homogeniserad tobak, om har                
a) det yttre täckbladet a) det yttre täckbladet täcker
cigarrers normala färg och täcker produkten helt och i före-
produkten helt och   i kommande fall inkluderar filtret
förekommande fall inkluderar men, i fråga om cigarrer med
filtret men, i fråga om cigarrer munstycke, inte munstycket,    
med munstycke, inte munstycket,                
b) styckevikten utan filter eller b) styckevikten utan filter eller
munstycke är minst 1,2 gram, och munstycke är minst 2,3 gram och
c) täckbladet är anbringat i högst 10 gram, och      
c) omkretsen är minst 34 milli-
spiralform med en spetsig vinkel meter på minst en tredjedel av
på minst 30 grader mot cigarrens längden.              
längdaxel,                          

1Jfr rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG (EUT L 50, 27.2.2010, s. 1, Celex 32010L0012).

2Senaste lydelse 2002:419.

5

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller.
4. tobaksrullar fyllda med en         Prop. 2010/11:13
riven blandning och med ett yttre          
täckblad som   har cigarrers          
normala färg,   gjort av          
homogeniserad tobak, om            
a) det yttre täckbladet täcker          
produkten helt och i före-          
kommande fall inkluderar filtret          
men, i fråga om cigarrer med          
munstycke, inte munstycket,            
b) styckevikten utan filter eller          
munstycke är minst 2,3 gram, och          
c) omkretsen är minst 34 milli-          
meter på minst en tredjedel av          
längden.         1 c §3        
Med röktobak avses          
             
1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats
till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,  
2. tobaksavfall som bjuds ut till 2. tobaksavfall som går att röka,
detaljhandelsförsäljning, inte om- bjuds ut till detaljhandels-
fattas av 1 a eller 1 b § och går att försäljning och inte omfattas av
röka.           1 a eller 1 b §.    
            Med tobaksavfall i första stycket
            avses rester av tobaksblad och
            biprodukter från bearbetning av
            tobak eller framställning av
            tobaksprodukter.    

1 d §4 Produkter som delvis består av

andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller, förutsatt att de har

1.täckblad av naturtobak,

2.täckblad och omblad av tobak, som båda är gjorda av homogeniserad tobak, eller

3.täckblad av homogeniserad tobak.

3Senaste lydelse 2001:516.

4Senaste lydelse 2001:516.

6

Skatt på cigaretter tas ut med 31 öre per styck och 39,2 procent av detaljhandelspriset. Skatt ska dock lägst tas ut med 100 procent av den sammanlagda skatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (minimipunktskatt).

Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 oktober varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för tiden från och med den 1 oktober det föregående året till och med den 30 september det innevarande året. Regeringen fastställer senast den 30 november det innevarande året den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter och det skattebelopp som för det nästkommande kalenderåret ska tas ut enligt andra meningen. För år 2008 ska dock minimipunktskatten fastställas till 1 krona och 24 öre per cigarett.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

2 §5

Skatt på cigaretter tas ut med

1,27 kronor per styck och
1 procent av detaljhandelspriset.
Tillverkaren eller hans

representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som

Skatteverket mottagit uppgifterna
ska verket lämna dessa till

Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

5 Senaste lydelse 2007:1385.

Prop. 2010/11:13

7

8 §6       Prop. 2010/11:13
Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 12 öre per styck.
Skatt på röktobak tas ut med 1 560 kronor per kilogram.      
För kalenderåret   2012 och
efterföljande kalenderår ska de i
första stycket   angivna
skattebeloppen räknas om enligt
42 §.        

35 §7

Skatt på snus tas ut med 336 kronor per kilogram och på tuggtobak med 402 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

Skatteomräkning

42 §8

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2010. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

6Senaste lydelse 2007:1385.

7Senaste lydelse 2007:1385.

8Tidigare 42 § upphävd genom 1998:596.

8

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2010/11:13

9

Prop. 2010/11:13

3 Ärendet och dess beredning

Europeiska unionens ministerråd antog den 16 februari 2010 ett nytt tobaksskattedirektiv (rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG, fortsättningsvis kallat direktiv 2010/12/EU.1) Det nya direktivet ska börja tillämpas den 1 januari 2011.

En promemoria med förslag till sådana ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt som föranleds av direktiv 2010/12/EU, har tagits fram inom Finansdepartementet. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2010/3275).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 9 september 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag och i förhållande till lagrådsremissen har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

4Tobaksskattedirektiven

4.1De harmoniserade tobaksvarorna och det nya tobaksskattedirektivet

Tobaksbeskattningen regleras i tre direktiv. Det är rådets direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter2, förkortat direktiv 92/79/EEG, rådets direktiv 92/80/EEG om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter3, förkortat direktiv 92/80/EEG samt rådets direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror4, förkortat direktiv 95/59/EG. Tobaksskatt ska enligt direktiven betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Dessa tobaksvaror är harmoniserade tobaksvaror, vilket innebär att samtliga EU-länder är förpliktade att följa enligt direktivet angivna bestämmelser vid beskattningen. Snus och tuggtobak omfattas således inte av direktiven.

1EUT L 50, 27.2.2010, s. 1, Celex 32010L0012.

2EGT L 316, 31.10.1992, s. 8, Celex 1992L0079.

3EGT L 316, 31.10.1992, s. 10, Celex 1992L0080.

4EGT L 291, 6.12.1995, s. 40, Celex 1995L0059.

10

Enligt tobaksskattedirektiven ska en minsta punktskatt tas ut för de Prop. 2010/11:13 harmoniserade tobaksvarorna. Principerna för beskattningen av dessa

tobaksvaror skiljer sig mellan de olika produkterna. Regleringen av tobaksbeskattningen infördes den 1 januari 1993. Tobaksdirektiven var resultatet av diskussioner som förts inom gemenskapen sedan 1985 och som initierats bl.a. genom vitboken om den inre marknadens fullbordande. Europeiska kommissionen, kommissionen, föreslog fullständigt harmoniserade skattesatser på tobaksvaror i nämnda vitbok, vilket dock inte godtogs av Europeiska unionens råd, rådet. Däremot harmoniserades skattestrukturerna och minimiskattesatserna.

Enligt artikel 4 i direktiv 92/79/EEG och artikel 4 i direktiv 92/80/EEG ska kommissionen vart fjärde år beakta om den inre marknaden kan fungera korrekt, punktskatternas realvärde och fördragets vidare syften. Denna undersökning förutsätts även omfatta berörda bestämmelser i direktiv 95/59/EG.

I enlighet med dessa bestämmelser lade kommissionen i september 1995 fram en första rapport (KOM[95] 285). Däri påpekades att den tillnärmning av cigarettbeskattningen som hade skett generellt var mycket liten. Kommissionen konstaterade att det krävdes ytterligare analys och samråd med berörda parter innan beslut om ändring av lagstiftningen kunde fattas.

I den andra rapporten, som kommissionen lade fram i maj 1998, framkom att det krävdes ett antal tekniska anpassningar av unionens lagstiftning (KOM[98] 320). Kommissionen kom dock fram till att strukturer och skattesatser enligt tobaksskattedirektiven kunde kvarstå oförändrade. Rapporten åtföljdes av ett förslag till direktiv om ändring av den befintliga tobakslagstiftningen för att införa de rekommenderade tekniska anpassningarna. År 1999 antog rådet förslaget som direktiv 1999/81/EG av den 29 juli 19995. Kommissionen ombads av ett stort antal medlemsstater, i ett uttalande i protokollet, att överväga en mer grundläggande omprövning av skattesatserna och strukturerna för punktbeskattning av tobaksvaror.

Kommissionen lade fram en tredje rapport i mars 2001 (KOM[2001] 133). Rapporten åtföljdes av ett förslag till direktiv med betydande förändringar. I syfte att åstadkomma en större tillnärmning av skattenivåerna för cigaretter i medlemsstaterna föreslog kommissionen, utöver det gällande minimikravet på 57 procent av detaljhandelspriset även ett fast minimibelopp för punktskatten per 1 000 cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. I kommissionens förslag föreskrevs också en beskattning för konkurrerande tobaksvaror som exempelvis finskuren tobak som liknande den för cigaretter. År 2002 antog rådet förslaget som direktiv 2002/10/EG av den 12 februari 20026, förkortat direktiv 2002/10/EG. I direktivet fastställdes 64 euro som fast minimibelopp. Rådet anpassade dock inte minimiskatten på finskuren tobak (rulltobak) till minimiskatten på cigaretter. I detta sammanhang avgav kommissionen, på flera medlemsstaters begäran, följande yttrande i protokollet beträffande direktiv 2002/10/EG: ”Kommissionen påpekar

5EGT L 211, 11.8.1999, s. 47, Celex 1999L0081.

6EGT L 46, 16.2.2002, s. 26, Celex 2002L0010.

11

att den, i sin nästa granskningsrapport enligt artikel 4 i direktiv Prop. 2010/11:13 92/79/EEG och direktiv 92/80/EEG, kommer att lägga fram tillräckligt

underlag för att kunna fortsätta med en allmän översyn av möjligheten att anpassa punktskattestrukturerna för finskuren röktobak till punktskattestrukturerna för cigaretter”.

En sådan anpassning av punktskatten för finskuren röktobak till punktskatten för cigaretter föreslogs i kommissionens fjärde granskning som presenterades i september 2008 med efterföljande direktivförslag (KOM[2008] 459). Skyddet av folkhälsan var en nyckelfråga i denna granskning eftersom Europeiska unionen den 30 juni 2005 anslöt sig till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Flera medlemsstater begärde ett ökat folkhälsoskydd och följaktligen högre europeiska minimiskattesatser på tobak. Direktivförslaget innehöll några viktiga ändringar av unionens lagstiftning för att modernisera och förenkla bestämmelserna, garantera lika villkor för företagen, skapa större öppenhet och lättare integrera folkhälsohänsyn.

Kommissionens förslag till ändringar i rådets direktiv 92/79EEG, 92/80/EEG och 95/59EG om strukturen och skattesatserna i fråga om punktbeskattning har remissbehandlats (dnr Fi2008/4879).

Det är det nämnda direktivförslaget som ligger till grund för det nya tobaksskattedirektivet vilket rådet antog år 2010 som direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG, i det följande kallat direktiv 2010/12/EU eller det nya direktivet7.

4.2Principerna för beskattning

4.2.1Punktskatt på cigaretter

Skatten på cigaretter består av två komponenter, en styckeskatt per cigarett och en värderelaterad skatt, se artikel 2.1 i direktiv 92/79/EEG. Styckeskatten ska, enligt artikel 16.2 i direktiv 95/59/EG, vara mellan 5 och 55 procent av den totala skattebelastningen, inklusive mervärdesskatten, på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (MPPC, Most Popular Price Category).

Punktskatten på cigaretter ska, enligt artikel 2.1 i direktiv 92/79/EEG, vara minst 57 procent av detaljhandelspriset fortsättningsvis kallat 57- procentskravet, (inklusive samtliga skatter) och minst 64 euro per 1 000 cigaretter för cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin, MPPC.

På grund av att mervärdesskatten i Sverige var relativt hög och handelns marginaler var högre än i andra EU-länder kunde Sverige inte uppfylla 57-procentkravet på cigaretter vid inträdet i EU. Sverige fick vid medlemsförhandlingarna med EU en övergångsperiod till den 1 januari 1999 att uppnå 57-procentkravet.

År 2002 ändrades tobaksskattedirektiven så att de medlemsstater som tar ut en viss punktskatt per 1 000 cigaretter på grundval av MPPC,

7 EUT L 50, 27.2.2010, s. 1, Celex 32010L0012.

12

fr.o.m. den 1 juli 2006 minst 101 euro, inte behöver uppfylla 57- Prop. 2010/11:13 procentkravet, se artikel 2.2 i direktiv 92/79/EEG. Sverige uppfyller i dag

denna undantagsregel men inte 57-procentkravet.

I enlighet med artikel 16.5 i direktiv 95/59/EG finns möjlighet att tillämpa en särskild minimipunktskatt för lågpriscigaretter, dvs. för sådana cigaretter som säljs till ett lägre pris än cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. Minimipunktskatten på cigaretter får dock inte vara högre än punktskatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin.

4.2.2Punktskatt på cigarrer och cigariller

Skatten på cigarrer och cigariller ska vara minst 5 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 11 euro per 1 000 stycken eller per kilogram, se artikel 3.1 i direktiv 92/80/EEG.

4.2.3Punktskatt på röktobak

Skatten på röktobak regleras i artikel 3.1 i direktiv 92/80/EEG. Skatten på finskuren röktobak för rullning av cigaretter ska vara minst 36 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller minst 32 euro per kilogram. Skatten på röktobak (piptobak) ska vara minst 20 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 20 euro per kilogram.

5 Den svenska tobaksbeskattningen

Tobaksskattedirektiven har i svensk lagstiftning genomförts i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS, och i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt.

Enligt 2 § LTS är styckeskatten på cigaretter 31 öre per styck och den värderelaterade skatten 39,2 procent av detaljhandelspriset. Sverige uppfyller inte 57-procentkravet men däremot undantagsbestämmelsen om beloppet 101 euro per 1 000 cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (Most Popular Price Category, MPPC).

Den 1 mars 2003 infördes en minimipunktskatt på cigaretter som har ett lägre detaljhandelspris än den mest efterfrågade priskategorin på cigaretter, MPPC. Anledningen var att lågpriscigaretter hade lanserats på den svenska marknaden och att det av folkhälsoskäl ansågs viktigt att priset på cigaretter inte var alltför lågt.

Den 1 januari 2006 höjdes minimipunktskatten från 90 till 100 procent av MPPC, se 2 § LTS. Regeringen har för 2010 fastställt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 50 kronor per förpackning med 20 cigaretter (SFS 2009:1491) och minimipunktskatten på cigaretter har fastställts till 1 krona och 29 öre per cigarett.

Skatten på cigarrer och cigariller tas, enligt 8 § LTS, ut med 1 krona och 12 öre per styck.

Skatten på röktobak är 1 560 kronor per kilogram, enligt 8 § LTS.

13

Tobaksskatt ska även betalas för snus och tuggtobak i enlighet med Prop. 2010/11:13 35 § LTS. Dessa produkter utgör inte harmoniserade tobaksvaror och

omfattas inte av tobaksskattedirektiven. För snus är skatten 336 kronor per kilogram och för tuggtobak 402 kronor per kilogram.

6Anpassning till det nya tobaksskattedirektivet

6.1Inledning

Rådets direktiv 2010/12/EU ska tillämpas från och med den 1 januari 2011. Det nya direktivet innehåller ett minsta skattebelopp och en lägsta skattenivå för alla cigaretter som säljs inom EU. För närvarande gäller det minsta skattebeloppet endast för cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (Most Popular Price Category, MPPC). Direktivet ger medlemsstaterna större flexibilitet att tillämpa styckeskatt samt att ta ut minimipunktskatt på cigaretter för att uppnå hälsomålen. Vidare anpassas minimiskatter och strukturer för rulltobak till skatter och strukturer för cigaretter. Även minimiskatterna på cigarrer, cigariller och röktobak räknas upp i direktivet. Sverige uppfyller redan nämnda krav enligt direktivet och skattehöjningar med anledning av det nya direktivet är därmed inte nödvändiga. Det nya direktivet kräver dock vissa justeringar av definitionerna av tobaksprodukter i den svenska tobaksskatteregleringen. Genom direktiv 2010/12/EU avskaffas den mest efterfrågade priskategorin på cigaretter som utgångspunkt för EU:s minimikrav på punktskatt och för att mäta den särskilda punktskattens betydelse inom den totala skattebelastningen. Utgångspunkten ska i stället vara det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter (Weighted Average retail selling Price, WAP). De minimiskatter som ska gälla från och med den 1 januari 2011 framgår av avsnitt 6.3–6.5.

Även enligt direktiv 2010/12/EU ska kommissionen vart fjärde år lägga fram en rapport till rådet om den inre marknadens funktion, punktskatternas realvärde och fördragets vidare syften (artikel 1.4 och 2.3). Rapporten ska framför allt grunda sig på information som lämnas av medlemsstaterna. Kommissionen har ännu inte fastställt någon förteckning över de statistiska uppgifter som behövs för rapporten. Utöver uppgifter som är lätt tillgängliga för medlemsstaterna ska förteckningen endast innehålla uppgifter vilkas insamling och sammanställning inte medför en orimligt stor administrativ börda för medlemsstaterna. Avsikten är således att uppgiftsinsamlandet inte ska leda till ytterligare belastning för företag och myndigheter.

6.2En ny utgångspunkt för EU:s minimikrav på punktskatter

Som nämns ovan innebär direktiv 2010/12/EU ett avskaffande av den mest efterfrågade priskategorin, MPPC, som utgångspunkt för EU:s

minimikrav på punktskatt och för att mäta styckeskattens betydelse inom

14

den totala skattebelastningen för cigaretter. Anledningen till förändringen Prop. 2010/11:13 är att den mest efterfrågade priskategorin, som riktlinje för minimiskattesatsen, inte anses vara förenlig med målen för den inre

marknaden eftersom den medför en uppdelning av medlemsstaternas tobaksmarknader. Bakgrunden är att MPPC i vissa medlemsstater utgörs av billiga cigaretter och i andra av betydligt dyrare cigaretter. Ett avskaffande av den mest efterfrågade priskategorin bedöms dessutom förenkla systemen avsevärt, skapa lika villkor för tillverkarna samt framhäva hälsomålen. Riktlinje för minimikraven ska fortsättningsvis vara det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset (WAP). För cigaretter kommer då minimikravet på 64 euro per 1 000 cigaretter tillämpas på alla cigaretter som säljs i EU (artikel 1.1 i direktiv 2010/12/EU).

Av liknande skäl ska den mest efterfrågade priskategorin inte längre vara riktlinje för mätning av den särskilda punktskattens betydelse inom den totala skattebelastningen för cigaretter (artikel 3.7 i direktiv 2010/12/EU). Utgångspunkten ska i stället vara det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

Även när det gäller finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter, ska unionens prisrelaterade minimikrav uttryckas så att man erhåller liknande effekter som för cigaretter, med det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset som referenspunkt (artikel 2.1 i direktiv 2010/12/EU).

6.2.1Fastställande av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset

Regeringens förslag: Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret.

Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa uppgifter till Finansdepartementet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Skatteverket anser att uppgifterna som lämnas av

tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören bör lämnas direkt till Finansdepartementet. Skatteverket anför vidare att uppgifterna inte utgör del av Skatteverkets beskattningsverksamhet och därför inte omfattas av något sekretesskydd.

Skälen för regeringens förslag: Genom direktiv 2010/12/EG införs följande definition av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigaretter (WAP). ”Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska beräknas med hänvisning till det totala värdet av alla cigaretter som frisläpps för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, dividerat med den totala kvantitet cigaretter som frisläpps för konsumtion” (artikel 1.1). Samma definition anges för beräkningen av den särskilda punktskattens betydelse inom den totala skattebelastningen (artikel 3.7). Även för finskuren röktobak för rullning av cigaretter (rulltobak) finns en definition av WAP (artikel 2.1). Eftersom Sverige

15

beskattar rulltobak per kilogram föranleder denna definition inte några ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS.

Enligt de nuvarande reglerna i artikel 2.3 i direktiv 92/79/EEG och artikel 16.1 i direktiv 95/59/EG ska priset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin, MPPC, fastställas senast den 1 januari varje år. Enligt de nuvarande reglerna i 2 § LTS ska uppgifter som ligger till grund för fastställandet av MPPC lämnas till Skatteverket senast den 31 oktober varje år.

Enligt direktiv 2010/12/EU ska det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset bestämmas senast den 1 mars varje år på grundval av uppgifter som lämnas angående alla sådana frisläppande för konsumtion, som anges i artiklarna 1.1 och 3.7, under det föregående kalenderåret.

Enligt regeringens förslag ska tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa uppgifter till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Därefter kan WAP bestämmas. Lagrådet anför att lagtexten bör förtydligas så att det klart framgår att uppgifterna ska lämnas vidare av Skatteverket samma år som verket mottagit uppgifterna. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

Enligt den nya lydelsen, från den 1 januari 2011, av artikel 4 i direktiv 92/79/EEG och artikel 4 i direktiv 92/80/EEG ska kommissionen vart fjärde år lämna en rapport till rådet där en väl fungerande inre marknad, punktskatternas realvärde och fördragets vidare syften ska beaktas. Rapporten ska framför allt grunda sig på information som lämnas av medlemsstaterna. Kommissionen har ännu inte fastställt någon förteckning över de statistiska uppgifter som behövs för rapporten. Utöver uppgifter som är lätt tillgängliga för medlemsstaterna ska förteckningen endast innehålla uppgifter vilkas insamling och sammanställning inte medför en orimligt stor administrativ börda för medlemsstaterna. Avsikten är således att uppgiftsinsamlandet inte ska leda till ytterligare belastning för företag och myndigheter.

I enlighet med nämnda artiklar förebereder kommissionen ett beslut i syfte att fastställa en förteckning över de statistiska uppgifter inom tobaksskatteområdet som ska lämnas av medlemsstaterna till kommissionen.

Genom en ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) som trädde i kraft den 15 februari 2010 gäller numera ett adekvat sekretesskydd hos Skatteverket för de uppgifter som ska lämnas dit enligt 2 § första stycket tredje meningen LTS (9 § offentlighets- och sekretessförordningen och p. 127 i bilagan till förordningen).

WAP ska bestämmas senast den 1 mars varje år. Regeringen anser att det är lämpligt att Skatteverket även fortsättningsvis tar emot uppgifter som lämnas av tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören om försäljningen av cigaretter eftersom detta förfarande redan etablerats enligt tidigare gällande ordning, uppgifterna omfattas av sekretesskydd (efter nödvändig följdändring i offentlighets- och sekretessförordningen) och

Prop. 2010/11:13

16

eftersom uppgifterna behövs med anledning av kommande Prop. 2010/11:13 kommissionsbeslut.

Om det förändrade värdet av WAP innebär att den nationella punktskatten eller styckeskatten i förhållande till den totala skattebelastningen, omräknad i nationell valuta, ligger i ett lägre intervall än vad som krävs för att uppfylla direktivet ska skatten justeras senast den 1 januari det andra året som följer på det år under vilken förändringen inträffade (artikel 1.2 och 3.7 i direktiv 2010/12/EG). En sådan justering behöver dock inte göras om punktskatten ligger mindre än 5 procent eller mindre än 5 euro lägre än vad den borde ligga för att uppfylla direktivet (artikel 1.1 och 3.7 i direktiv 2010/12/EG). De växelkurser som ska tillämpas vid beräkningen ska vara de som erhålls den första vardagen i oktober och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och som ska tillämpas från och med den 1 januari påföljande kalenderår. Kommissionen ska en gång om året offentliggöra det värde av euron i nationella valutor som ska tillämpas på de totala punktskattebeloppen (artikel 1.1 i direktiv 2010/12/EG).

Förslaget föranleder ändringar i 2 § LTS, vilket i sin tur medför följdändringar i offentlighets- och sekretessförordningen.

6.3 Anpassning av cigarettbeskattningen  
Kravet på att skatten på cigaretter ska bestå av två komponenter, en  
styckeskatt per cigarett och en värderelaterad skatt kvarstår enligt  
direktiv 2010/12/EU. Styckeskatten ska vara mellan 5 och 76,5 procent  
av den totala skattebelastningen, dvs. den särskilda punktskatten med  
tillägg av den proportionella punktskatt och mervärdesskatt som tas ut på  
det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, WAP (artikel 3.7). Från  
och med den 1 januari 2014 får dock inte den särskilda punktskatten vara  
lägre än 7,5 procent av den totala skattebelastningen.  
Den totala punktskatten på cigaretter ska vara minst 57 procent av  
WAP och minst 64 euro per 1 000 cigaretter oavsett WAP (artikel 1.1 i  
direktiv 2010/12/EG). Från och med den 1 januari 2014 ska dessa belopp  
vara minst 60 procent av WAP respektive minst 90 euro. Medlemsstater  
som tar ut en punktskatt på minst 101 euro per 1 000 cigaretter på  
grundval av WAP (från och med 1 januari 2014 minst 115 euro) behöver  
inte uppfylla 57-procentkravet.  
Även enligt direktiv 2010/12/EU finns en möjlighet att tillämpa en  
särskild nivå för s.k. lågpriscigaretter. Den nuvarande restriktionen i  
artikel 16.5 i direktiv 95/59/EG om att en minimipunktskatt på cigaretter  
inte får vara högre än skatten på cigaretter i den mest efterfrågade  
priskategorin slopas dock vid ikraftträdandet av direktiv 2010/12/EU  
(artikel 3.6–7 i direktiv 2010/12/EG).  
Enligt direktiv 2010/12/EG ges möjlighet för medlemsstaterna att inte  
behöva uppfylla 57-procentskravet under förutsättning att staterna har en  
skatt på minst 101 euro per 1 000 cigaretter på grundval av WAP.  
(Växelkursen avseende Euro beräknas utifrån kursen den första  
arbetsdagen i oktober 2010, dvs. det datum som används vid  
omräkningar inom EU [1 euro=9,2183 kr för 2011]). Sverige uppfyller  
detta krav. I sammanhanget har växelkursen mot euron betydelse, se 17

vidare avsnitt 6.2.1 angående fastställandet av WAP. Den nuvarande Prop. 2010/11:13 svenska skatten, beräknad på grundval av WAP, motsvarar cirka 122

euro per 1 000 cigaretter och uppfyller alltså redan nu de strängare kraven som gäller från och med den 1 januari 2014 (115 euro per 1 000 cigaretter).

6.3.1Omläggning av skattestrukturen för cigaretter

Regeringens förslag: En så stor andel styckeskatt som möjligt ska tas ut på cigaretter utan att förändra skattetrycket jämfört med dagens skattetryck. Skatt på cigaretter ska tas ut med 1,27 kronor per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Den nationella minimipunktskatten slopas.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: British American Tobacco stödjer en omläggning  
av tobaksskattestrukturen men förespråkar ett fastprisystem. Införande av  
fasta detaljhandelspriser skulle undanröja möjligheten att öppet sälja  
obeskattade varor till orimligt låga priser. British American Tobacco vill  
se ett fastprissystem med myndighetsansvar för att kontrollera att  
försäljningen hos detaljisten sker till det pris som står angivet på paketet.  
På så sätt skulle den olagliga handeln minska. Philip Morris AB ställer  
sig positivt till den föreslagna omstruktureringen av cigarettskatten.  
Bolaget anför vidare att det är angeläget att fortsättningsvis behålla en  
minimipunktskatt. Svenska Tobaksleverantörsföreningen anför att alla  
tobaksprodukter bör beskattas lika. Föreningen anför vidare att cigariller  
beskattas lägre än cigaretter, rulltobak mer än cigaretter och cigaretter  
mer än snus. Föreningen anför vidare att fasta detaljhandelspriser bör  
införas. Swedish Match AB anför att skatten på snus bör sänkas. JTI  
Sweden AB anför att omläggningen av cigarettbeskattningen är mycket  
positiv ur en rad aspekter, dock bör alla tobaksprodukter beskattas lika  
och ett fastprissystem bör införas. Folkhälsoinstitutet anför att det ur  
folkhälsosynpunkt är den viktigaste utgångspunkten med beskattning att  
den leder till en minskad konsumtion. Det är viktigt att ur tillsynspunkt  
att det är enkelt att se om en tobaksvara är beskattad med tobaksskatt.  
Skälen för regeringens förslag: Sverige har tidigare önskat  
eftersträva en större andel styckeskatt framför en större andel  
värderelaterad skatt eftersom styckeskatten är densamma för alla  
cigaretter oavsett pris, medan den värderelaterade skatten varierar med  
priset. En hög styckeskatt har ansetts motverka introduktionen av  
lågpriscigaretter.  
Anledningen till att Sverige för närvarande har en hög värderelaterad  
skatt beror på att Sverige vid inträdet till EU hade problem att uppfylla  
57-procentkravet på cigaretter och fick därför en övergångsperiod till den  
1 januari 1999 att uppnå detta krav. För att uppnå 57-procentkravet  
höjdes punktskatten på cigaretter vid tre tillfällen under år 1996 och  
1997. Problem med smuggling uppstod och våren 1998 ansågs problemet  
vara så allvarligt inte var möjligt att avvakta tills handelns marginaler  
sjunkit för att eventuellt uppnå 57-procentskravet. Det var också svårt för  
den legala handeln att sänka sina priser så länge konkurrensen med  
obeskattade cigaretter bestod. I augusti 1998 sänktes punktskatten på 18

cigaretter kraftigt för att minska prisskillnaden gentemot obeskattade cigaretter. Samtidigt infördes en förändring i skattens konstruktion som skulle göra den mer beroende av försäljningspriset och på så sätt stimulera till en ökad priskonkurrens. Styckeskatten sänktes från 85 till 20 öre och den värderelaterade skatten höjdes från 17,8 till 39,2 procent.

År 2002 ändrades tobaksskattedirektiven så att de medlemsstater som tar ut en viss punktskatt per 1 000 cigaretter på grundval av MPPC, fr.o.m. den 1 juli 2006 minst 101 euro, inte behöver uppfylla 57- procentkravet, se artikel 2.2 i direktiv 92/79/EEG.

Som nämnts ovan ska styckeskatten, enligt det nya direktivet, vara mellan 5 och 76,5 procent av den totala skattebelastningen, dvs. den särskilda punktskatten med tillägg av den proportionella punktskatt och mervärdesskatt som tas ut på det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, WAP. Mot bakgrund av att en större andel styckeskatt nu är möjlig att införa föreslås en övergång till en så stor andel styckeskatt som möjligt samtidigt som den totala punktskatten hålls oförändrad. Den övervägande delen av de cigarettpaket som nu säljs på den svenska marknaden innehåller 19 cigaretter. I dag är minimipunktskatten på ett paket cigaretter (19 st.) 24,51 kronor. Denna beräknas utifrån den mest efterfrågade priskategorin på cigaretter, MPPC. För att den totala punktskatten på ett paket cigaretter ska bli oförändrad efter omläggningen föreslås en höjning av styckeskatten från 31 öre per cigarett till 1,27 kronor och en sänkning av den värderelaterade skatten från 39,2 procent av detaljhandelspriset till 1 procent. Förändringarna innebär därmed att den totala punktskatten på ett paket med 19 cigaretter blir cirka 24,51 kronor. Styckeskatten blir då 71 procent av den totala skattebelastningen, vilket uppfyller direktivets krav om att den högst får utgöra 76,5 procent av den totala skattebelastningen.

I dag har Sverige en skattesatsstruktur med en nationell minimipunktskatt på lågpriscigaretter som utgörs av punktskatten på MPPC. Denna struktur innebär att punktskatten för lågpriscigaretter blir densamma som för cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. Vid övergången till en större andel styckeskatt kommer en nationell minimipunktskatt inte längre att fylla någon betydande funktion eftersom punktskatten för lågpriscigaretter i stort sett blir densamma som för dyrare cigaretter. Den nationella minimipunktskatten föreslås därmed slopas samtidigt som en hög styckeskatt införs. Den totala punktskatten blir densamma per cigarettpaket både före och efter omläggningen vilket gör att omläggningen av skattestrukturen inte bedöms få någon påverkan på smugglingens omfattning.

Ett system med fasta detaljhandelspriser på cigaretter övervägs inte för närvarande. Regeringen har dock vidtagit åtgärder för förbättrad kontroll av tobaksförsäljningen. Regeringen har i proposition 2009/10:207, Olovlig tobaksförsäljning föreslagit förändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till en bättre efterlevnad av bestämmelserna om åldersgräns samt en effektivare tillsyn. Propositionen har beslutats av riksdagen och förändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2010. Härmed skärps kraven på näringsidkare som bedriver försäljning av tobaksvaror bl.a. genom att anmälan till kommunen innan försäljning ska ske. Såväl kommunen som polisen utövar tillsyn över bestämmelserna om handel i

Prop. 2010/11:13

19

tobakslagen och en tillsynsmyndighet ges även möjlighet att begära Prop. 2010/11:13 polisens hjälp vid vissa tillsynsåtgärder.

I denna proposition föreslås ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt vilka är föranledda av EU-direktiv som antogs av Europeiska unionens ministerråd den 16 februari 2010. Propositionen omfattar endast bestämmelser rörande de tobaksprodukter vilka omfattas av direktivet. Propositionen behandlar inga frågor rörande skattehöjningar.

Förslaget föranleder ändringar i 2 § LTS.

6.3.2Ändrad definition av cigaretter

Regeringens förslag: En tobaksrulle ska i fråga om punktskatt betraktas som två cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 8 cm men högst 11 cm lång, eller som tre cigaretter om den förutom filter eller munstycke är längre än 11 cm men högst 14 cm lång, osv.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har haft några

synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Enligt nu gällande regler ska en cigarett beskattas som två cigaretter om den förutom filter eller munstycke är längre än 9 cm men högst 18 cm lång och som tre cigaretter om den är längre än 18 cm men högst 27 cm lång, osv. (artikel 4.2 i direktiv 95/59/EG). För att minska punktskatten på cigaretter har nya produkter som består av 18 cm långa rullar och separata filterrör släppts ut på marknaden i vissa medlemsstater. Rullarna skärs sedan i tre delar och förs in i filterrören. Följaktligen beskattas tre cigaretter då som två. För att stoppa denna utveckling har i artikel 3.2 i direktiv 2010/12/EG införts nya regler. Dessa innebär att en tobaksrulle ska betraktas som två cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 8 cm men högst 11 cm lång, som tre cigaretter om den förutom filter eller munstycke är längre än 11 cm men högst 14 cm lång, osv. För att uppfylla direktivet föreslås därför motsvarande ändring i den svenska tobaksskatteregleringen.

Förslaget föranleder ändringar i 2 § LTS.

6.3.3Kvantitativa begränsningar för privatinförsel av cigaretter

Regeringens bedömning: Det finns inte skäl att redan nu införa bestämmelser om kvantitativa begränsningar för privatinförsel av cigaretter från vissa medlemsstater fr.o.m. den 1 januari 2014.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: JTI Sweden AB anför att Sverige bör utnyttja möjligheterna att utnyttja kvantitativa begräsningar vid privatinförsel av cigaretter.

20

Skälen för regeringens bedömning: För vissa medlemsstater som Prop. 2010/11:13 nyligen har uppnått minimiskattesatserna för cigaretter har det i direktiv

2010/12/EU införts övergångsperioder fram till den 31 december 2017 i syfte att uppnå de nya minimiskattenivåerna för cigarettbeskattningen som ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2014 (artikel 1.1). Fr.o.m. den 1 januari 2014 finns det möjlighet för Sverige och flera andra medlemsstater att tillämpa en kvantitativ begränsning för cigaretter, lägst 300 cigaretter, som kan föras in av en privatperson utan att punktskatt behöver betalas i Sverige, från en medlemsstat som inte uppfyller minimikraven om en skatt på minst 60 procent av WAP och minst 90 euro per 1000 cigaretter (artikel 4). En motsvarande möjlighet fanns i tidigare tobaksskattedirektiv avseende nya medlemsstater som inte uppnått de då bestämda minimiskattenivåerna. Denna möjlighet gällde som längst, för vissa medlemsstater, t.o.m. den 31 december 2009. Sverige har fram t.o.m. 31 december 2009 haft sådana kvantitativa begränsningar för privatinförsel av tobaksprodukter i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror. Eftersom det inte nu går att förutse vilka medlemsstater som inte kommer att uppfylla minimiskattekraven för cigaretter år 2014 bör ett införande av sådana nya bestämmelser om begränsningar avvaktas.

6.4Anpassning av beskattningen av cigarrer och cigariller

Regeringens förslag: Definitionerna av cigarrer och cigariller ska ändras för att beskattningen ska bli enhetlig av dessa produkter.

Utgångspunkt för definitionerna för cigarrer och cigariller ska vara att de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är. Detta innefattar även produkter som delvis består av andra ämnen än tobak.

Regeringens bedömning: Någon förändring av skattesatserna för cigarrer och cigariller behöver inte göras då Sverige redan uppfyller de nya skattesatserna enligt direktiv 2010/12/EU.

Promemorians förslag och bedömning: Överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna: Tullverket har inget att erinra mot de föreslagna ändringarna, men vill fästa uppmärksamheten på att klassificering enligt den. sk. tulltaxan och hur en vara definieras vid beskattning kan komma att peka i olika riktningar. Övriga remissinstanser har inte några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Enligt de gällande reglerna i direktiv 92/80/EEG ska skatten på cigarrer och cigariller vara minst 5 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 11 euro per 1 000 stycken eller per kilogram. I direktiv 2010/12/EU har skatten per 1 000 stycken eller per kilogram höjts till 12 euro (artikel 2.1). Höjningen motsvarar en uppskrivning enligt inflationen för perioden 2003–2007. På grundval av uppgifter från Eurostat om den årliga

förändringstakten i det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI)

21

mellan 2003 och 2007, kan inflationstakten uppskattas till ungefär 2 procent om året eller 8 procent för hela denna period. Om man tillämpar denna procentsats på de särskilda minimibeloppen erhålls efter avrundning till närmaste högre heltal, 12 euro för cigarrer och cigariller.

Skatten på cigarrer och cigariller tas, enligt 8 § LTS, ut med 1 krona och 12 öre per styck. Detta motsvarar cirka 110 euro per 1 000 stycken. De svenska skattesatserna behöver därmed inte höjas eftersom de redan överstiger miniminivåerna i direktiv 2010/12 /EU.

Flera medlemsstater och handeln i dessa har rapporterat att det har kommit nya produkter som marknadsförs som cigarrer – de är inte vita som cigaretter utan har samma färg som cigarrer eller cigariller – men som i fråga om funktion, smak och presentation måste betraktas som ersättning för cigaretter. För att undvika att sådana produkter får en lägre beskattning än cigaretter har definitionen i artikel 3.3 i direktiv 95/59/EG tagits bort i direktiv 2010/12/EU. Detta medför att motsvarande definition i 1 b § 3 LTS slopas. En sådan ändring anses säkerställa en enhetlig beskattning av dessa produkter och begränsa tillämpningen av den lägre minimiskattesatsen till traditionella cigarrer och cigariller. Enligt artikel 7.1 i 95/59/EG jämställs produkter som delvis består av andra ämnen än tobak med cigarrer och cigariller. En förutsättning för detta är t.ex. att produkterna har täckblad av tobak. Enligt ändringar av artikel 7.1 i direktiv 2010/12/EU bortfaller i artikeln särskilt uppräknade krav enligt direktivets nya lydelse. Nämnda produkter behandlas som cigarrer och cigariller om de uppfyller kraven i 1 b § LTS. Förändringarna av artikel 7.1. medför förändringar av 1 d § LTS.

Tullverket har anfört att klassificeringen av tobaksprodukter enligt tulltaxan och bedömningen av varan i beskattningshänseende kan komma att verka i olika riktningar. Definitionerna i det nya tobaksskattedirektivet hänvisar inte till den s.k. tulltaxan. Detta görs inte heller i de nuvarande tobaksskattedirektiven. Trots detta har klassificering enligt tulltaxan och beskattning hittills pekat i samma riktning. Genom att definitionen i 1 b § LTS slopas kan en vara som klassificeras som cigarr/cigarill komma att beskattas som cigarett. Om det skulle bli så att en vara som enligt tulltaxan ska klassificeras som cigarr/cigarill ska beskattas som cigarett, skulle detta kunna innebära administrativa problem. I dag baseras skatteberäkningen vid import på varukoden enligt tulltaxan. Det innebär att tulldatasystemet (TDS) utgår från att en vara som deklareras som cigarr också ska beskattas med den lägre skattesatsen för cigarrer. Om skattesatsen för cigaretter då anges har enligt TDS felaktig skattesats deklarerats. Detta kan antingen åtgärdas genom systemförändringar i TDS eller genom att sådana ärenden hanteras manuellt. Tullverket kan i dagsläget inte bedöma vilka kostnader som skulle kunna uppstå för att kunna åtgärda, alternativt hantera problemet.

I direktivet har införts en text som innebär att för att en tobaksvara ska definieras som en cigarr eller cigarill krävs att den kan vara och med tanke på sina egenskaper och konsumenternas normala förväntningar uteslutande är avsedd att rökas som den är (artikel 3.1). Bakgrunden till denna text är att det i flera medlemsstater säljs tuber med finskuren tobak under beteckningen cigarr. Konsumenterna förväntar sig dock inte att denna tub ska rökas som en cigarr. I stället tas den finskurna tobaken ut

Prop. 2010/11:13

22

och röks i cigaretter. En tub som innehåller finskuren tobak som tas ut Prop. 2010/11:13 för att rökas i cigaretter är således ett exempel på en produkt som inte är

att anse som en tobaksrulle som med tanke på sina egenskaper och konsumenternas normala förväntningar uteslutande är avsedd att rökas som den är.

Även tobaksrullar gjorda enbart av naturtobak i artikel 3.1 i direktiv 95/59/EG har strukits i definitionen av cigarrer och cigariller i det nya direktivet. Anledningen till detta är att den ändå täcks in i definitionen i artikel 3.2 i direktiv 2010/12/EU. Detta medför att motsvarande bestämmelse i 1 b § 1 LTS slopas.

I 1 b § 2 LTS läggs dessutom till en viktbegränsning om högst 10 gram med anledning av de nya definitionerna i direktiv 2010/12/EU (artikel 3.1).

Förslaget föranleder ändringar i 1 b § och 1 d § LTS.

6.5Anpassning av beskattningen av röktobak

Regeringens förslag: En definition av tobaksavfall ska införas i lagen om tobaksskatt.

Regeringens bedömning: Någon förändring av skattesatserna för röktobak behöver inte göras då Sverige redan uppfyller de nya skattesatserna enligt direktiv 2010/12/EU.

Promemorians förslag och bedömning: Överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har haft några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: För röktobak kan medlemsstaterna välja mellan att följa ett minsta skattebelopp eller en värderelaterad minimiskatt. Den nuvarande skatten på röktobak regleras i artikel 3 i direktiv 92/80/EEG. Där framgår att skatten på finskuren röktobak för rullning av cigaretter (rulltobak) ska vara minst 36 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller minst 32 euro per kilogram. Skatten på röktobak (piptobak) ska vara minst 20 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 20 euro per kilogram.

I dag föreligger kraftiga skillnader i skattenivåerna på finskuren tobak i medlemsstaterna. Detta medför smuggling och handel över gränserna mellan ett antal grannländer och orsakar snedvridning på den inre marknaden. Det föreligger dessutom en betydande skillnad mellan minimiskattenivån på cigaretter (minst 57 procent av detaljhandelspriset och minst 64 euro per 1 000 cigaretter enligt artikel 2.1 i direktiv 92/79/EEG) och rulltobak. Denna skillnad anses inte vara berättigad på unionsnivå. Detta gäller både med tanke på rättvis konkurrens och mot bakgrund av båda produkternas skadliga egenskaper ur folkhälsosynpunkt. Minimiskattesatserna för rulltobak har därför i direktiv 2010/12/EU anpassats till skattesatsen för cigaretter och utgör cirka två tredjedelar av minimipunktskatten på cigaretter.

De nya nivåerna för röktobak framgår av artikel 2.1 i direktiv 2010/12/EU. Skatten på piptobak ska, från och med den 1 januari 2011,

23

vara minst 20 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 22 Prop. 2010/11:13 euro per kilogram. Skatten på rulltobak ska, från och med den 1 januari

2011, vara minst 40 procent av WAP för rulltobak eller minst 40 euro per kilogram. Dessa nivåer höjs 2013, 2015, 2018 och 2020. År 2020 ska beloppen vara minst 50 procent av WAP för rulltobak eller 60 euro per kilogram.

I LTS görs ingen skillnad i beskattningen mellan rulltobak och piptobak. Skatten på röktobak är 1 560 kronor per kilogram, enligt 8 § LTS. Detta motsvarar en skatt om cirka 153 euro per kilogram. (Beräknat utifrån växelkursen den första arbetsdagen i oktober 2010, dvs. det datum som används vid omräkningar inom EU, 1 euro=9,2183 kr för 2011). Sverige uppfyller därför redan det minimikrav som gäller för år 2020. Något skäl att ändra skattesatsen för röktobak med anledning av det nya direktivet föreligger därför inte.

I direktiv 2010/12/EU har följande definition av tobaksavfall införts för att underlätta avgränsningen för röktobak (artikel 3.3). Med tobaksavfall avses ”rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.” Samma definition föreslås därför införas i LTS.

Förslaget föranleder ändringar i 1 c § LTS.

7 Indexering av tobaksskatten

Regeringens förslag: En årlig omräkning av tobaksskattesatserna för samtliga tobaksprodukter i lagen om tobaksskatt motsvarande den allmänna prisutvecklingen ska göras för kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår. Omräkningen av skattesatserna ska grunda sig på faktiska förändringar i konsumentprisindex från juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2010. Beloppen ska avrundas till hela kronor och ören.

Före november månads utgång varje år ska regeringen fastställa de omräknade skattebelopp som efter den årliga omräkningen ska betalas för påföljande kalenderår.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: JTI Sweden AB anför att eftersom de nya

skattenivåerna är avgörande för fastställande av prisnivåer utgör sena besked ett problem för industrin. Industrin behöver veta skattenivån för kommande år senast i september för att nya priser ska kunna tryckas på paketen i god tid. Philip Morris AB anför att den föreslagna indexeringen av punktskatten på cigaretter är en bra metod för automatiska skatteökningar på cigaretter i och med att den är länkad till en ekonomisk indikator. Bolaget vill dock understryka vikten av att tillräcklig tid ges för att genomföra eventuella prisförändringar som kan bli följden av dessa skatteökningar. Philip Morris AB föreslår att datumet för ikraftträdandet av skatteförändringarna skjuts till den 1 mars varje år. Swedish Match AB anför att det vore en fördel ur ett industriperspektiv

om den årliga justeringstidpunkten sattes till den 1 juli istället för den 1

24

januari. Bolaget anför att det medför betydande störningar både i Prop. 2010/11:13 tillverkarledet och handelsledet att justera pris och leveransvillkor vid

tiden för ett årsskifte.

JTI Sweden vill varna för kommande skatthöjningar då detta skulle kunna öka andelen smugglade/obeskattade cigaretter på den svenska marknaden. Svenska Tobaksleverantörsföreningen och British American Tobacco Sweden AB anför att det är angeläget att ev. kommande skatthöjningar är små och sker gradvis då man menar att ev. höjda skatter kan komma att innebära att andelen illegalt införda och obeskattade cigaretter ökar på den svenska marknaden. Yrkesföreningen mot Tobak anför att det är angeläget att tobakspriset höjs mer än index.

Skälen för regeringens förslag: Med dagens skattesatsstruktur ökar punktskatten på cigaretter varje år med 39,2 procent av ökningen i detaljhandelspriset. Vid en omläggning mot en större andel styckeskatt och endast 1 procent värderelaterad skatt försvinner denna automatiska värdesäkring av punktskatten på cigaretter. För att uppnå samma typ av värdesäkring är ett alternativ att införa en årlig indexering av styckeskatten så att den följer den allmänna prisnivån. En indexering med konsumentprisindex, KPI, på cigaretter bör därför införas.

Diagram 1 illustrerar utvecklingen av punktskatten på ett paket cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (MPPC, Most Popular Price Category) sedan 1999. I diagram 1 framgår även hur punktskatten skulle ha utvecklats om den i stället hade följt KPI sedan 1999. Den faktiska utvecklingen av punktskatten har följt KPI väl fram till 2006. År 2006, 2007 och 2008 genomfördes dock höjningar av punktskatten vilket är förklaringen till att punktskatten ökat betydligt mer än KPI dessa år. Priset på cigaretter ökar i högre takt än KPI. En indexering av punktskatten med KPI motsvarar därmed den automatiska realvärdesäkring som finns i dag genom den värderelaterade skatten på 39,2 procent av detaljhandelspriset. Med andra ord kommer skattetrycket vid den föreslagna skattesatsstrukturen följa samma utveckling som hittills.

25

Prop. 2010/11:13

Diagram 1: Kronor i skatt per paket i den mest efterfrågade priskategorin (MPPC) jämfört med vad skatten skulle ha varit om den sedan 1999 räknats upp med KPI

30                    
25                    
20                    
15                    
10                    
5                    
0                    
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Skatt i kronor 1999*KPI

Sverige har tidigare, mellan åren 1994 och 1998, haft en indexering av skattesatserna för samtliga tobaksprodukter i form av en uppräkning med KPI. Syftet var att realvärdesäkra skattesatserna. Som framgår av avsnitt 6.3.1 höjdes den värderelaterade skatten på cigaretter från 17,8 till 39,2 procent den 1 augusti 1998. Därmed minskade behovet av att realvärdesäkra cigarettskatten varför indexeringen av cigarettskatten slopades den 1 augusti 1998. Samtidigt slopades även indexeringen av samtliga tobaksprodukter.

För att realvärdesäkra skattesatserna för samtliga tobaksprodukter föreslås en indexering av tobaksskattesatserna för dessa med konsumentprisindex fr.o.m. år 2012. Beloppen ska avrundas till hela ören.

Beskattningen av cigaretter baseras på uttag av dels styckeskatt, dels värderelaterad skatt. Mot bakgrund av rådets direktiv 2010/12/EU föreslås en omläggning av beskattningen av cigaretter som innebär att styckeskatten blir så hög som möjligt. Det totala skatteuttaget av styckeskatt och värderelaterad skatt föreslås dock vara oförändrat, vilket uppnås genom realvärdesäkring. En omräkning med KPI föreslås således av punktskatten för samtliga tobaksprodukter. Före november månads utgång varje år ska regeringen fastställa de omräknade skattebelopp som efter den årliga omräkningen ska betalas för påföljande kalenderår. Detta skattebelopp ska grunda sig på faktiska förändringar i konsumentprisindex från juni till juni månad året närmast före det år beräkningen avser. Konsumentprisindex för brutet kalenderår, juni till juni månad, publiceras av Statistiska centralbyrån redan i juli/augusti, vilket innebär att omräkningsfaktorn i form av KPI kommer vara känd i god tid innan fastställandet av det omräknade skattebeloppet före

november månads utgång. Detta ökar tidsfristen för branschen inför den

26

årliga skattesatsjusteringen. Det bör i detta sammanhang även beaktas att Prop. 2010/11:13 regeringens förslag till statsbudget ska avlämnas till riksdagen senast den

15 november i enlighet med kungörelse (1974:153) om beslutad ny riksdagsordning. Sammantaget finner regeringen det lämpligt att före november månads utgång fastställa de omräknade skattebelopp som efter den årliga omräkningen ska betalas för påföljande kalenderår.

Förslaget innebär ett införande av en ny paragraf, 42 § i lagen (1994:1563) om tobaksskatt samt ändringar i 2, 8 och 35 §§ samma lag.

8 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Förslaget träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Direktiv 2010/12/EU ska börja tillämpas den 1 januari 2011. De ändringar som föreslås i denna proposition föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Detta innebär t.ex. att om den skattskyldige, eller Skatteverket, begär omprövning av en redovisningsperiod som hänför sig till tiden innan den 1 januari 2011 ska äldre bestämmelser, t.ex. avseende gällande vissa definitioner av tobaksprodukter tillämpas.

Kommissionen ska underrättas om när lagändringarna träder i kraft (artikel 5 i direktiv 2010/12/EU).

9Konsekvenser och offentligfinansiella effekter

I detta avsnitt redogörs för de konsekvenser och offentligfinansiella effekter lagändringarna med anledning av anpassningen till det nya tobaksskattedirektivet samt omläggningen av skattestrukturen på cigaretter och indexeringen av tobaksskatten ger upphov till.

9.1Konsekvenser av lagändringar vid anpassning till det nya tobaksskattedirektivet

De nya minimiskattesatserna som föreslås i tobaksskattedirektivet, 2010/12/EU, är lägre än nuvarande nationella tobaksskattesatser varför inga tobaksskattehöjningar är nödvändiga vid genomförandet av det nya direktivet.

I tabell 1 redovisas de förändringar i punktskatten på cigaretter som det nya tobaksskattedirektivet innebär.

27

Tabell 1: Förändringar av punktskatten på cigaretter i direktiv Prop. 2010/11:13 2010/12/EU, dels vad gäller EU:s minimikrav på punktskatten, dels vad

gäller EU:s restriktioner för den nationella minimipunktskatten

EU:s minimikrav gällande styckeskattens andel av den totala skattebelastningen (dvs. styckeskatten, den proportionella punktskatten och mervärdesskatten)

EU:s minimikrav gällande punktskattens storlek

EU:s restriktion för den nationella minimipunktskatten

Nuvarande tobaks- Det nya tobaksskatte-
skattedirektiv   direktivet
Styckeskatten ska vara Styckeskatten ska vara
mellan 5 och 55   mellan 5 (fr.o.m. 2014
procent av den totala 7,5) och 76,5 procent av
skattebelastningen på den totala skatte-
cigaretter i den mest belastningen på cigaretter
efterfrågade   som tas ut på det vägda
priskategorin (MPPC). genomsnittliga
    detaljhandelspriset
    (WAP).
För att inte behöva För att inte behöva
uppfylla 57-   uppfylla 57-
procentskravet krävs en procentskravet i det nya
skatt på 101 euro/1 000 direktivet krävs en skatt
cigaretter på grundval på minst 101 euro/1 000
av MPPC.   cigaretter på grundval av
    WAP. Denna höjs från
    och med den 1 januari
    2014 till 115 euro/1 000
    cigaretter.
En minimipunktskatt Minimipunktskatten för
cigaretter tillåts. Denna cigaretter har inte längre
får dock inte vara högre någon restriktion för hur
än punktskatten på hög den får vara.
cigaretter i den mest Beskattningens blandade
efterfrågade   struktur och reglerna för
priskategorin, MPPC. styckeskattens andel
    måste dock beaktas.

28

I det nya tobaksskattedirektivet avskaffas MPPC (den mest efterfrågade Prop. 2010/11:13 priskategorin) och ersätts av WAP (det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset). Detta medför förändringar av EU:s minimikrav på

punktskatten på cigaretter genom att både miniminivån på tobaksskattesatsen och styckeskattens andel av den totala skattebelastningen beräknas på grundval av WAP i stället för MPPC.

WAP, beräknad utifrån den svenska cigarettmarknaden, blir lägre än MPPC och varierar betydligt mer. Storleken på WAP påverkas dels av prisutvecklingen på cigaretter och dels av hur stor andel av de försålda cigaretterna som utgörs av lågpriscigaretter. Den totala andelen lågpriscigaretter tenderar att öka i Sverige vilket medför ett lägre WAP.

Vid beräkning av den miniminivå på skatten som krävs för att uppfylla direktivet innebär en hög värderelaterad skatt, som beräknas på grundval av WAP, ökad risk för att det nya direktivet inte uppfylls, dvs. att punktskatten inte uppgår till 101 euro per 1 000 cigaretter (eller 115 euro per 1 000 cigaretter år 2014), då WAP är lägre än MPPC. Det bedöms dock inte vara något problem för Sverige att uppfylla direktiv 2010/12/EU eftersom den svenska punktskatten ligger betydligt högre än 101 och 115 euro per 1 000 cigaretter, för närvarande cirka 122 euro per 1 000 cigaretter. (Växelkursen avseende Euro beräknas utifrån kursen den första arbetsdagen i oktober 2010, dvs. det datum som används vid omräkningar inom EU [1 euro=9,2183 kr för 2011]).

Det nya direktivet har ökat möjligheten att införa en större andel styckeskatt på cigaretter i förhållande till den totala skattebelastningen. Styckeskatten ska enligt det nya direktivet vara mellan 5 (fr.o.m. 2014 7,5 procent) och 76,5 procent av den totala skattebelastningen, dvs. styckeskatten med tillägg av den proportionella punktskatt och mervärdesskatt som tas ut på WAP. Detta innebär att medlemsstaterna får en större flexibilitet vid utformningen av sin skattestruktur på cigaretter. I och med att Sverige har en hög mervärdesskatt innebär det nya direktivet en möjlighet att förändra skattestrukturen så att den till övervägande del består av en styckeskatt.

9.2Konsekvenser av en omläggning av skattestrukturen på cigaretter

Vid genomförandet av det nya tobaksskattedirektivet föreslås i denna proposition att strukturen av punktskatten på cigaretter ska läggas om så att den värderelaterade skatten sänks från 39,2 procent till 1 procent av detaljhandelspriset och styckeskatten höjs från 0,31 till 1,27 kronor per styck. Den nationella minimipunktskatten avskaffas. Denna omläggning innebär inte något ökat skattetryck utan endast en omläggning av strukturen på punktskatten.

I tabell 2 nedan redovisas dagens skattestruktur för cigaretter och i tabell 3 den föreslagna skattestrukturen för cigaretter.

29

Tabell 2: Nuvarande struktur av punktskatten på cigaretter Prop. 2010/11:13
Punktskatt Skattesats  
Styckeskatt, kr/styck 0,31  
Värderelaterad skatt på detaljhandelspriset i 39,20  
procent    
Nationell minimipunktskatt i procent av 100  
punktskatten på MPPC    
Tabell 3: Föreslagen struktur av punktskatten på cigaretter.  
Punktskatt Skattesats  
Styckeskatt, kr/styck 1,27  
Värderelaterad skatt på detaljhandelspriset i 1,00  
procent    

Omläggningen av skattestrukturen innebär att den ökade risken att inte uppfylla det nya direktivet (som nämns i avsnitt 9.1), då EU:s minimikrav på punktskattens beräknas på grundval av WAP i stället för MPPC, motverkas.

En annan konsekvens av omläggningen av skattestrukturen är att den nationella minimipunktskatten på lågpriscigaretter som Sverige har i dag inte längre är nödvändig eftersom skatten på lågpriscigaretter vid den föreslagna skattestrukturen endast blir marginellt lägre än skatten på dyrare cigaretter. Skillnaden i punktskatt för ett paket lågpriscigaretter med 19 cigaretter, som är 10 kronor billigare än ett paket i den mest efterfrågade priskategorin, blir med den nya skattesatsstrukturen utan minimipunktskatt cirka 10 öre lägre än i dag. Ett avskaffande av den nationella minimipunktskatten innebär dessutom en förenkling av skattestrukturen.

En omläggning innebär att cigaretter som är dyrare än ett paket i den mest efterfrågade priskategorin får en lägre punktskatt än i dag. Ett paket cigaretter med ett pris på 52 kronor får en lägre punktskatt med omkring 1,50 kronor vid denna skattestrukturändring. Andelen cigaretter dyrare än MPPC utgör i dag endast omkring 8 procent av den registrerade cigarettkonsumtionen. Andelen dyrare cigaretter kan antas öka något efter omläggningen samtidigt som andelen lågpriscigaretter kan antas minska i motsvarande omfattning. Omläggningen bedöms därför inte få några märkbara effekter på rökningen.

Skattesystemet blir nationellt mer stabilt vid en omläggning till mer styckeskatt. Minimipunktskatten, så som den är konstruerad i dag, kan komma att sjunka om den mest sålda priskategorin ändras och i stället utgörs av ett lågprismärke. En sådan förändring skapar osäkerhet på cigarettmarknaden och är inte önskvärd ur folkhälsosynpunkt. En omläggning till mestadels styckeskatt hindrar att detta sker.

En ytterligare konsekvens av att den värderelaterade skatten sänks från 39,2 procent till 1 procent av detaljhandelspriset är att Sverige förlorar den automatiska värdesäkring som nu finns.

30

9.3 Konsekvenser av förslag till indexering av Prop. 2010/11:13
  tobaksskatten  

Som nämns ovan medför en omläggning av skattestrukturen på cigaretter att den automatiska realvärdesäkringen av skatten som den värderelaterade skatten nu bidrar med försvinner. Genom förslag i denna proposition föreslås att denna värdesäkring ersätts med en årlig omräkning av styckeskatten på cigaretter med hänsyn tagen till den allmänna prisutvecklingen (KPI), se avsnitt 7. En indexering i form av en årlig omräkning med KPI av styckeskatten innebär att skattetrycket kommer att fortsätta följa den utveckling det hittills haft. Detta i och med att den totala skatten på cigaretter historiskt följt utvecklingen av KPI, se diagram 1 i avsnitt 7. En omräkning av styckeskatten med KPI bedöms innebära att skattetrycket fortsätter följa samma utveckling den hittills haft.

I denna proposition föreslås även att en omräkning med KPI för övriga tobaksprodukter införs. Dessa tobaksprodukter beskattas med en punktskatt i kronor per kilogram eller kronor per styck. Detta innebär att skatten på dessa tobaksprodukter hittills har sjunkit i realt värde årligen. Att realvärdesäkra punktskatten även för dessa tobaksprodukter är önskvärt ur folkhälsosynpunkt och skapar mer likvärdiga förhållanden på tobaksmarkanden. Denna indexering bedöms inte påverka resandeinförseln eller smugglingen.

Dessa övriga tobaksprodukter som består av snus, röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak är i dag lägre beskattade än cigaretter. De senaste åren har dock stora skattehöjningar skett för dessa produkter vilket medfört att de närmat sig beskattningen av cigaretter. Ett införande av en indexering innebär ökad stabilitet på marknaden då skatten utvecklas i en förutsägbar takt.

9.4Konsekvenser för företagen

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt. som innebär en omläggning av beskattningen av cigaretter så att styckeskatten blir så hög som möjligt. Det totala skatteuttaget av styckeskatt och värderelaterad skatt föreslås dock vara oförändrat.

Med anledning av förslaget om ökad styckeskatt föreslås ett slopande av den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter.

I syfte att realvärdesäkra skatten föreslås vidare att skatten på samtliga tobaksprodukter, dvs. för cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak samt styckeskatten för cigaretter omräknas årligen med konsumentprisindex. Vidare justeras definitionerna av vissa tobaksprodukter.

Förändringarna är föranledda av direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG, förkortat

31

direktiv 2010/12/EU.1 Förslaget bedöms inte medföra konsekvenser av Prop. 2010/11:13 administrativ art, ej heller ekonomiska konsekvenser eller i övrigt

förändra villkoren för företagen

9.5Offentligfinansiella effekter

Sammantaget medför förslagen i denna proposition till något positiva offentligfinansiella effekter.

Förslaget om indexering av styckeskatten på cigaretter medför inga offentligfinansiella effekter. Indexeringen av styckeskatten på cigaretter ersätter endast den tidigare automatiska värdesäkringen i och med den värderelaterade skatten på 39,2 procent. Den nuvarande automatiska värdesäkringen av punktskatten på cigaretter medför offentligfinansiella intäkter i storleksordningen 200 mnkr årligen.

Ett införande av en indexering med KPI på övriga tobaksprodukter medför däremot positiva offentligfinansiella effekter från och med 2012, se tabell 4. Detta då övriga tobaksprodukter som består av snus, röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak i dag beskattas med en punktskatt i kronor per kilogram eller kronor per styck och saknar motsvarande värdesäkring. Ett införande av indexerade punktskatter på tobak fr.o.m. den 1 januari 2011 beräknas medföra en offentligfinansiell nettointäkt på 56,6 miljoner kronor först år 2012 då den första indexeringen äger rum. I tabell 4 redovisas de offentligfinansiella nettointäkterna av ett införande av en indexering för respektive tobaksprodukt för åren 2012–2014.

Skatteverket har anfört att de nya reglerna medför kostnader för verket. Bestämmelserna innebär att Skatteverket dels inför ikraftträdandet, dels årligen måste uppdatera ledtexter och upplysningstexter till tobaksskattedeklarationerna, anpassa IT-systemen, uppdatera informationsbroschyrer samt nyhetsinformera genom anslag på hemsidan och i form av utskick till dem som är registrerade skattskyldiga för tobaksskatt. Skatteverkets ökade kostnader bedöms uppgå till 60 000 kronor av engångskaraktär samt årligen återkommande kostnader om 40 000 kronor. Skatteverkets eventuellt ökade arbetsbörda och kostnader kan hanteras inom befintliga anslagsramar. Regeringen bedömer att förslagen varken kommer att påverka antalet mål i förvaltningsdomstolarna eller i de allmänna domstolarna.

1 EUT L 50, 27.2.2010, s. 1, Celex 32010L0012.

32

Prop. 2010/11:13

Tabell 4: Offentligfinansiell nettointäkt av indexerade punktskatter på snus, röktobak, cigariller, cigarrer och tuggtobak, 2012-2014, miljoner kronor

Tobaksprodukt 2012 2013 2014
Snus 44,1 94,1 148,4
Röktobak 10,9 22,8 37,1
Cigariller, 1,5 2,9 4,2
cigarrer      
Tuggtobak 0,1 0,2 0,4
Samtliga 56,6 120,0 190,1

10 Författningskommentar

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

1 b §

Ändringarna i paragrafen syftar till att tydligare avgränsa definitionen av cigarrer och cigariller främst mot definitionen av cigaretter eftersom det förekommit produkter som på många sätt liknar en cigarett men som kunnat beskattas som en cigarr med en lägre beskattning som följd. Denna typ av produkter ska i fortsättningen behandlas som cigaretter vid uttag av punktskatt. Av artikel 3.1 i direktiv 2010/12/EU framgår att som en förutsättning för att tobaksrullar ska anses vara cigarrer eller cigariller gäller att de kan vara, och med tanke på sina egenskaper och konsumenternas normala förväntningar, uteslutande är avsedda att rökas som de är. Det är vanligtvis en tobaksvaras egenskaper som styr konsumenternas normala förväntningar på om en tobaksvara är avsedd att rökas som den är. Lokutionen ”och konsumenternas normala förväntningar” införs av förenklingsskäl inte i svensk lagtext då detta anses framgå av bestämmelsen i övrigt. I 1 b § anges, med avseende på definitionen av cigarrer och cigariller ”är avsedda att rökas som de är” vilket även får anses omfatta konsumenternas normala förväntningar på en cigarr och cigarill. En cigarrliknande tub som innehåller finskuren tobak vilken tas ut för att rökas i cigaretter är ett exempel på en produkt som inte omfattas av begreppet cigarrer och cigariller enligt paragrafen då produkten inte är avsedd att rökas som den är. Direktivet genomförs genom att det i lagtexten anges att tobaksvaran med hänsyn till sina egenskaper uteslutande ska vara avsedd att rökas som den är för att falla in under definitionen för cigarrer och cigariller.

I punkt ett genomförs artikel 3.1 i direktiv 2010/12/EU som ersätter artikel 3 i direktiv 95/59/EG. Den nya lokutionen ”tobaksrullar med yttre täckblad av naturtobak” omfattar tobaksrullar som gjorda enbart av

naturtobak. Den nuvarande första punkten slopas därför.

33

I andra punkten genomförs, i enlighet med artikel 3.1 b i direktiv 2010/12/EU som ändrar artikel 3 i direktiv 95/59/EG, en viktbegränsning om högst 10 gram i definitionen av cigarrer och cigariller med ett yttre täckblad gjort av homogeniserad tobak. Styckevikten utan filter eller munstycke ska därmed vara minst 2,3 gram och högst 10 gram.

Den nuvarande tredje punkten slopas då det finns nya produkter som marknadsförs som cigarrer –de är inte vita som cigaretter utan har samma färg som cigarrer eller cigariller– men som i fråga om funktion, smak och presentation måste betraktas som ersättning för cigaretter. Avsikten med det nya direktivet är att dessa tobaksvaror ska beskattas som cigaretter.

Till följd av ändringarna ändras numreringen av punkterna i paragrafen.

1 c §

I ett nytt andra stycke definieras begreppet tobaksavfall. Det görs för att avgränsningen mot övriga tobaksprodukter ska bli tydligare. Genom ändringarna genomförs artikel 3.3 i direktiv 2010/12/EU som ändrar artikel 5.2 i direktiv 95/59/EG. I artikel 3.3 i direktivet används uttrycket tobaksprodukter och detta genomförs i bestämmelsen. I lagen om tobaksskatt i övrigt förekommer även uttrycket tobaksvaror. Uttrycken tobaksvaror och tobaksprodukter har samma innebörd och avsikten är att uttrycken ska betraktas som synonymer.

Vissa redaktionella justeringar görs i första stycket.

1 d §

Förutsättningarna som anges i nuvarande första till tredje punkterna slopas för att underlätta avgränsningen mellan olika tobaksprodukter. Enligt artikel 7.1 i 95/59/EG jämställs produkter som delvis består av andra ämnen än tobak med cigarrer och cigariller. En förutsättning för detta är t.ex. att produkterna har täckblad av tobak. Enligt ändringar av artikel 7.1 i direktiv 2010/12/EU bortfaller i artikeln särskilt uppräknade krav enligt direktivets nya lydelse. Nämnda produkter behandlas som cigarrer och cigariller om de uppfyller kraven i 1 b § LTS. Förändringarna av artikel 7.1 medför förändringar av 1 d § LTS.

Genom ändringarna genomförs artikel 3.5 i direktiv 2010/12/EU som ändrar artikel 7.1 i direktiv 95/59/EG.

2 §

I bestämmelsens första stycke anges de nya skattesatserna för cigaretter. Styckeskatten för 2011 är 1,27 kr per cigarett. Den värderelaterade skatten är 1 procent av detaljhandelspriset. I första stycket regleras vidare att tillverkaren, hans representant eller i förekommande fall importören ska lämna uppgifter till Skattverket om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna senast den 31 januari varje år. Vidare regleras att Skatteverket ska lämna dessa uppgifter vidare till Finansdepartementet senast den 15 februari samma år som verket mottog uppgifterna. Uppgifterna behövs för bestämmandet av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset (WAP) som ska göras den 1 mars varje år. Efter bestämmandet av WAP vidtas eventuella nödvändiga justeringar av styckeskatten för cigaretter, i enlighet med det nya direktivets krav, utöver den årliga indexeringen i den föreslagna 42 §.

Prop. 2010/11:13

34

Av andra stycket framgår vid vilken längd en cigarett vid uttag av punktskatt betraktas som två eller flera cigaretter. Denna längd har kortats ned på grund av att det finns cigaretter på marknaden som beskattas som två cigaretter men röks som tre cigaretter. Enligt bestämmelsen kommer en tobaksrulle att betraktas som två cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 8 cm men högst 11 cm lång, som tre cigaretter om den förutom filter eller munstycke är längre än 11 cm men högst 14 cm lång, osv.

Ett nytt tredje stycke upplyser om att från och med kalenderåret 2012 ska styckeskatten på cigaretter räknas om enligt 42 §. Skatten ska tas ut med det belopp som regeringen fastställer enligt 42 §. Den värderelaterade skatten ska dock fortsätta att tas ut med 1 procent av detaljhandelspriset.

Paragrafen har utformats i enlighet med d Lagrådets synunkter. Genom ändringarna genomförs artikel 1 i direktiv 2010/12/EU som

ändrar artikel 2 i direktiv 92/79/EEG samt artikel 3 i direktiv 2010/12/EU som ändrar artikel 4.2 i direktiv 95/59/EG samt artikel 3.7 i direktiv 2020/12/EU som ändrar artikel 16 i direktiv 95/59/EG.

8 §

I ett nytt andra stycke anges att från och med kalenderåret 2012 ska skatten på cigarrer, cigariller och röktobak räknas om enligt 42 §. Skatten ska tas ut med de belopp som regeringen fastställer enligt 42 §.

35 §

I ett nytt andra stycke anges att från och med kalenderåret 2012 ska skatten på snus och tuggtobak räknas om enligt 42 §. Skatten ska tas ut med de belopp som regeringen fastställer enligt 42 §.

42 §

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser för indexomräkning av skattesatserna för samtliga tobaksprodukter. För cigaretter är det endast styckeskatten som indexeras. Regeringen meddelar i förordning närmare föreskrifter för kalenderåret 2012 och framåt före november månads utgång varje år. Beloppen avrundas till hela kronor och ören. Paragrafen har utformats efter Lagrådets synpunkter.

Styckeskatt för år 2011 regleras i 2 §. 2011 års skattesatser för övriga tobaksprodukter regleras i 8 och 35 §§.

Prop. 2010/11:13

35

Lagförslaget i promemorian Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt dels att 1 b–1 d, 2, 8 och 35 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 42 §, samt närmast före 42 § en rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 b §17
Med cigarrer och cigariller Med cigarrer och cigariller avses
avses, om de kan rökas som de är, om de kan vara och, med hänsyn
  till sina egenskaper, uteslutande
  är avsedda att rökas som de är,

Prop. 2010/11:13

Bilaga 1

1.tobaksrullar gjorda enbart av naturtobak,

2.tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

3.tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med både ett yttre täckblad och ett omblad av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet har cigarrers normala färg och täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 1,2 gram, och

c) täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30 grader mot cigarrens längdaxel,

4.tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker

17 Senaste lydelse 2002:419.

1. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker

36

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller.

produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b)styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram, och

c)omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.

produkten helt och i före- Prop. 2010/11:13 kommande fall inkluderar filtret Bilaga 1

men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b)styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och

c)omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.

1 c §18

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats

till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,  
2. tobaksavfall som bjuds ut till 2. tobaksavfall som bjuds ut till
detaljhandelsförsäljning, inte detaljhandelsförsäljning och som
omfattas av 1 a eller 1 b § och går inte omfattas av 1 a eller 1 b § och
att röka.   går att röka.    
    Med tobaksavfall i första stycket
    avses rester av tobaksblad och
    biprodukter från bearbetning av
    tobak eller framställning av
    tobaksprodukter.  

1 d §19 Produkter som delvis består av

andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller, förutsatt att de har

1.täckblad av naturtobak,

2.täckblad och omblad av tobak, som båda är gjorda av homogeniserad tobak, eller

3.täckblad av homogeniserad tobak.

18Senaste lydelse 2001:516.

19Senaste lydelse 2001:516.

37

2 §20

Skatt på cigaretter tas ut med 31 öre per styck och 39,2 procent av detaljhandelspriset. Skatt ska dock lägst tas ut med 100 procent av den sammanlagda skatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (minimipunktskatt).

Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 oktober varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för tiden från och med den 1 oktober det föregående året till och med den 30 september det innevarande året. Regeringen fastställer senast den 30 november det innevarande året den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter och det skattebelopp som för det nästkommande kalenderåret ska tas ut enligt andra meningen. För år 2008 ska dock minimipunktskatten fastställas till 1 krona och 24 öre per cigarett.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

Skatt på cigaretter tas ut med 1,27 kronor per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari det innevarande året ska Skatteverket lämna dessa uppgifter till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår tas, i stället för vad som anges i första stycket, skatten på cigaretter ut med det belopp per styck som regeringen fastställer enligt 42 § och med 1 procent av detaljhandelspriset.

20 Senaste lydelse 2007:1385.

Prop. 2010/11:13

Bilaga 1

38

Prop. 2010/11:13 8 §21 Bilaga 1

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 12 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 560 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska, i stället för vad som anges i första stycket, skatt tas ut med de belopp som regeringen fastställer enligt 42 §.

35 §22

Skatt på snus tas ut med 336 kronor per kilogram och på tuggtobak med 402 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska, i stället för vad som anges i första stycket, skatt tas ut med de belopp som regeringen fastställer enligt 42 §.

Skatteomräkning

42 §23

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2010. När det gäller 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

21Senaste lydelse 2007:1385.

22Senaste lydelse 2007:1385.

23Tidigare 42 § upphävd genom 1998:596.

39

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2010/11:13

Bilaga 1

40

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2010/11:13

Bilaga 2

Kammarrätten i Sundsvall, Förvaltningsrätten i Falun, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Kommerskollegium, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Tullverket, Skatteverket, Konkurrensverket, Regelrådet, Tillväxtverket, Konsumentverket, Svenskt Näringsliv, Näringslivets regelnämnd (NNR), British American Tobacco Sweden AB, JTI Sweden AB, Läkarsällskapet, Philip Morris AB, Svenska Tobaksleverantörsföreningen, Swedish Match Distribution AB och Yrkesföreningar mot Tobak.

Cancerfonden, Svensk Handel, En Rökfri Generation, Spel & Servicehandlarnas Riksförbund, Sveriges Läkarförbund och Svensk Dagligvaruhandel har beretts tillfälle att yttra sig men har inte avhörts.

41

Lagförslaget i lagrådsremissen Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs24 i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt dels att 1 b–1 d, 2, 8 och 35 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 42 §, samt närmast före 42 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse         Föreslagen lydelse      
            1 b §25              
Med cigarrer och   cigariller Med cigarrer och cigariller
avses, om de kan rökas som de är, avses, om de kan rökas som de är
              och med hänsyn till sina
              egenskaper uteslutande   är
              avsedda att rökas som de är,    
1. tobaksrullar gjorda enbart av 1. tobaksrullar   med ett yttre
naturtobak,           täckblad av naturtobak,      
2. tobaksrullar med   ett yttre 2. tobaksrullar   fyllda med en
täckblad av naturtobak,         riven blandning och med ett yttre
3. tobaksrullar fyllda med en täckblad   som   har cigarrers
riven blandning och med både ett normala   färg, gjort   av
yttre täckblad och ett omblad av homogeniserad tobak, om    
homogeniserad tobak, om                    
a) det yttre täckbladet har a) det yttre täckbladet täcker
cigarrers normala färg och täcker produkten helt och i före-
produkten helt   och   i kommande fall inkluderar filtret
förekommande fall inkluderar men, i fråga om cigarrer med
filtret men, i fråga om cigarrer munstycke, inte munstycket,    
med munstycke, inte munstycket,                  
b) styckevikten utan filter eller b) styckevikten utan filter eller
munstycke är minst 1,2 gram, och munstycke är minst 2,3 gram och
c) täckbladet är anbringat i högst 10 gram, och      
c) omkretsen är minst 34 milli-
spiralform med en spetsig vinkel meter på minst en tredjedel av
på minst 30 grader mot cigarrens längden.              
längdaxel,                            
4. tobaksrullar fyllda med en                

riven blandning och med ett yttre

24Rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG, EUT L 50, 27.2.2010, s. 1, Celex 32010L0012.

25Senaste lydelse 2002:419.

Prop. 2010/11:13

Bilaga 3

42

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller.
täckblad som har cigarrers Prop. 2010/11:13
normala färg, gjort av Bilaga 3
homogeniserad tobak, om    

a)det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b)styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram, och

c)omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.

1 c §26

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats

till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,  
2. tobaksavfall som bjuds ut till 2. tobaksavfall som går att röka,
detaljhandelsförsäljning, inte om- bjuds ut till detaljhandels-
fattas av 1 a eller 1 b § och går att försäljning och inte omfattas av 1
röka. a eller 1 b §.      
  Med tobaksavfall i första stycket
  avses rester av tobaksblad och
  biprodukter från bearbetning av
  tobak eller framställning av
  tobaksprodukter.    

1 d §27 Produkter som delvis består av

andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller, förutsatt att de har

1.täckblad av naturtobak,

2.täckblad och omblad av tobak, som båda är gjorda av homogeniserad tobak, eller

3.täckblad av homogeniserad tobak.

2 §28

Skatt på cigaretter tas ut med 31 öre per styck och 39,2 procent av detaljhandelspriset. Skatt ska dock

Skatt på cigaretter tas ut med 1,27 kronor per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

26Senaste lydelse 2001:516.

27Senaste lydelse 2001:516.

28Senaste lydelse 2007:1385.

43

lägst tas ut med 100 procent av                
den sammanlagda skatten                
cigaretter i den mest efterfrågade                
priskategorin (minimipunktskatt).                
Tillverkaren   eller   hans Tillverkaren eller   hans
representant eller, i fråga om representant eller, i fråga om
cigaretter som importeras   från cigaretter som importeras från
tredje land, importören ska senast tredje land, importören ska senast
den 31 oktober varje år till den 31 januari varje år till
Skatteverket lämna uppgifter om Skatteverket lämna uppgifter om
försäljningen av cigaretter i de försäljningen av cigaretter i de
olika priskategorierna för tiden olika priskategorierna för det
från och med den 1 oktober det föregående kalenderåret. Senast
föregående året till och med den den 15 februari det innevarande
30 september det innevarande året ska Skatteverket lämna dessa
året. Regeringen fastställer senast uppgifter till Regeringskansliet
den 30 november det innevarande (Finansdepartementet).    
året den   mest efterfrågade                
priskategorin av cigaretter och det                
skattebelopp   som   för   det                
nästkommande kalenderåret ska                
tas ut enligt andra meningen. För                
år 2008   ska dock                
minimipunktskatten fastställas till                
1 krona och 24 öre per cigarett.                
Cigaretter med en längd, Cigaretter med en längd,
exklusive filter eller munstycke, exklusive filter eller munstycke,
som överstiger 9 centimeter men som överstiger 8 centimeter men
inte 18 centimeter anses som två inte 11 centimeter anses som två
cigaretter. Är cigaretten längre cigaretter. Är cigaretten längre
anses varje påbörjad ytterligare anses varje påbörjad ytterligare
längd av 9 centimeter som en längd av 3 centimeter som en
cigarett.               cigarett.            
                  För kalenderåret 2012 och
                  efterföljande kalenderår ska den i
                  första     stycket   angivna
                  styckeskatten på cigaretter räknas
                  om enligt 42 §.        

Prop. 2010/11:13

Bilaga 3

44

8 §29       Prop. 2010/11:13
Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 12 öre per styck. Bilaga 3
Skatt på röktobak tas ut med 1 560 kronor per kilogram.      
För kalenderåret   2012 och
efterföljande kalenderår ska de i
första stycket   angivna
skattebeloppen räknas om enligt
42 §.        

35 §30

Skatt på snus tas ut med 336 kronor per kilogram och på tuggtobak med 402 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

Skatteomräkning

42 §31

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2010. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

29Senaste lydelse 2007:1385.

30Senaste lydelse 2007:1385.

31Tidigare 42 § upphävd genom 1998:596.

45

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före

Prop. 2010/11:13

Bilaga 3

46

Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-30

Närvarande: F.d. justitierådet Lars Dahllöf, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Enligt en lagrådsremiss den 9 september 2010 (Finansdepar¬te¬mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Lena Hiort af Ornäs.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1994:1563) om tobaks¬skatt. Ändringarna är föranledda av ett EU-direktiv som antogs av Europeiska unionens ministerråd den 16 februari 2010 (rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaks¬varor samt av direktiv 2008/118/EG).

Beskattningen av cigaretter baseras på uttag av dels styckeskatt, dels värderelaterad skatt. I lagrådsremissen föreslås en omläggning av beskattningen av cigaretter som innebär att styckeskatten blir så hög som möjligt. Det totala skatteuttaget av styckeskatt och värde¬relaterad skatt föreslås dock vara oförändrat. Med anledning av förslaget om ökad styckeskatt föreslås ett slopande av den nuva¬rande minimipunktskatten på cigaretter. I syfte att realvärdesäkra skatten föreslås i lagrådsremissen vidare att skatten på samtliga tobaksprodukter, dvs. för cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak samt styckeskatten för cigaretter omräknas årligen med konsumentprisindex. Vidare justeras definitionerna av vissa tobaks¬produkter.

1 b §

Av artikel 3.1 i direktiv 2010/12/EU framgår att som en förutsättning för att tobaksrullar ska anses vara cigarrer eller cigariller gäller att de kan vara och, med tanke på sina egenskaper och ”konsumenternas normala förväntningar”, uteslutande är avsedda att rökas som de är. De inom citat återgivna orden har inte införts i paragrafen. Vid föredragningen har detta motiverats med att man velat förenkla skrivningen och att någon

Prop. 2010/11:13

Bilaga 4

47

saklig skillnad inte är avsedd. Lagrådet förordar att frågan utvecklas ytterligare i författningskommentaren.

1 c §

I ett nytt andra stycke definieras begreppet tobaksavfall. Enligt förslaget avses med tobaksavfall rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaks¬produkter.

Ordet tobaksprodukter är sannolikt hämtat från artikel 3.3 i direktiv 2010/12/EU. I lagen om tobaksskatt förekommer idag inte ordet tobaksprodukter. Vanligt förekommande är däremot orden tobaks¬vara och tobaksvaror, se t.ex. 1, 8 a, 8 b, 8 e, 9 och 16 §§.

Vid föredragningen har uppgetts att avsikten är att orden tobaksvaror och tobaksprodukter ska vara synonyma.

Enligt Lagrådets mening bör i författningskommentaren beskri¬vas hur de båda orden förhåller sig till varandra.

2 §

Vid föredragningen har upplysts att det föreslagna andra stycket rätteligen, liksom nu, ska höra till första stycket (jfr också författ¬ningskommentaren). Av kommentaren framgår att med orden ”det innevarande året” i det stycket avses det år då Skatteverket mottagit uppgifterna. Detta bör tydliggöras i lagtexten, förslagsvis genom att sista meningen i stycket ges följande lydelse:

Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Paragrafen behandlar skatt enbart på tobak i form av cigaretter. Orden ”på cigaretter” i sista stycket framstår därför som överflödiga.

42 §

Vid föredragningen har upplysts att förebilden till den lagtekniska utformningen av reglerna om skatteomräkning har hämtats från lagen (1994:1776) om skatt på energi. I denna lag anges att beloppen ska avrundas till hela kronor och ören (2 kap. 1 b §, SFS 2009:1495). Enligt det remitterade lagförslaget ska dock beloppen avrundas till endast hela ören. Lagrådet kan inte finna några sakliga skäl till denna skillnad. Frågan bör klargöras i det fortsatta lagstiftnings¬arbetet.

Prop. 2010/11:13

Bilaga 4

48

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lagen träda ikraft den 1 januari 2011 och äldre bestämmelser fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Vilka slags förhållanden som kan bli aktuella framgår inte av lagråds¬remissen. Enligt Lagrådets mening bör en exemplifiering ske i en författningskommenta

.

Prop. 2010/11:13

Bilaga 4

49

Rådets direktiv 2010/12/EU

Prop. 2010/11:13

Bilaga 5

27.2.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 50/1
         

I

(Rättsakter)

DIREKTIV

RÅDETS DIREKTIV 2010/12/EU av den 16 februari 2010

om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­ téns yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)I enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på ciga­ retter (3) och artikel 4 i rådets direktiv 92/80/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter (4) har en djupgående gransk­ ning av skattesatserna och strukturerna för punktbeskatt­ ning av tobaksvaror utförts. Denna granskning omfattade

bestämmelser i rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättnings­ skatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (5).

(2)För att säkerställa att den inre marknaden fungerar kor­ rekt, samtidigt som en hög hälsoskyddsnivå säkerställs

(1) Yttrande av den 24 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT). (2) EUT C 228, 22.9.2009, s. 130.

(3) EGT L 316, 31.10.1992, s. 8. (4) EGT L 316, 31.10.1992, s. 10. (5) EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

enligt artikel 168 i fördraget, och med tanke på att to­ baksvaror kan orsaka allvarliga hälsoskador samt på att unionen är part i Världshälsoorganisationens ramkonven­ tion om tobakskontroll bör olika ändringar göras i unio­ nens skattelagstiftning om tobaksvaror. Dessa ändringar bör ta hänsyn till den rådande situationen för var och en av de olika tobaksvarorna.

(3)Systemen för cigaretter bör förenklas, så att det skapas neutrala konkurrensvillkor för tillverkarna, uppdelningen av tobaksmarknaderna minskas och hälsomålen fram­ hävs. Därför bör begreppet mest efterfrågad priskategori ersättas. Det prisrelaterade minimikravet bör avse det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, medan minimi­ beloppet bör tillämpas på alla cigaretter. Av samma skäl bör det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset också utgöra utgångspunkt för mätning av den särskilda punkt­ skattens betydelse inom den totala skattebelastningen.

(4)Utan att det påverkar den särskilda komponentens blan­ dade skattestruktur och högsta procentuella andel av den totala skattebelastningen bör medlemsstaterna få effekti­ vare metoder för uttag av en särskild skatt eller minimi­ punktskatt på cigaretter, för att säkerställa att åtminstone ett minsta skattebelopp gäller i hela unionen.

(5)När det gäller finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter, bör unionens prisrelaterade minimikrav uttryc­ kas så att man erhåller liknande effekter som på området cigaretter, med det vägda genomsnittliga detaljhandelspri­ set som referenspunkt.

(6)Utvecklingen av priser och punktskatter har analyserats, särskilt för cigaretter, som är den avgjort viktigaste typen av tobaksvara, samt för finskuren tobak avsedd för rull­ ning av cigaretter. Det framgår av analysen att det fort­ farande föreligger stora skillnader mellan medlemssta­ terna, vilka kan hindra den inre marknadens sätt att

50

Prop. 2010/11:13

Bilaga 5

L 50/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 27.2.2010
         

fungera. En högre grad av konvergens mellan de skatte­ nivåer som tillämpas i medlemsstaterna skulle bidra till att minska bedrägerier och smuggling inom unionen.

(7)En högre grad av konvergens skulle också bidra till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor. Be­ skattningsnivån är förvisso en viktig faktor i priset på tobaksvaror, vilket i sin tur påverkar konsumenternas rökvanor. Bedrägerier och smuggling undergräver de skattebetingade prisnivåerna, i synnerhet på cigaretter och finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter, och gör det därför svårare att nå målen för tobakskont­ roll och hälsoskyddsmålen.

(8)För att uppnå en högre grad av konvergens och minska konsumtionen bör därför minimiskattenivåerna i unio­ nen för cigaretter och finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter höjas.

(9)Miniminivåerna för finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter måste tillnärmas miniminivåerna för cigaret­ ter, så att den konkurrens som föreligger mellan de båda produkterna, vilken återspeglas i de iakttagna konsum­ tionsmönstren, samt att de har lika stora skadliga egen­ skaper beaktas i högre grad.

(10)Övergångsperioder bör göra det möjligt för medlemssta­ terna att på ett smidigt sätt anpassa sig till de nya nivå­ erna i fråga om den totala punktskatten och på så sätt begränsa eventuella negativa sidoeffekter.

(11)För att inte skada den ekonomiska och sociala jämvikten på Korsika är det både nödvändigt och motiverat att fram till och med den 31 december 2015 förlänga det undan­ tag i enlighet med vilket Frankrike på cigaretter och an­ dra tobaksvaror som frisläpps för konsumtion på Korsika får tillämpa en lägre punktskattesats än den nationella skattesatsen. Vid den tidpunkten bör beskattningen av tobaksvaror som frisläpps för konsumtion på Korsika vara fullständigt anpassad till den gällande beskattningen på det franska fastlandet. Emellertid bör punktskatten på cigaretter och finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter på Korsika höjas stegvis i syfte att undvika en alltför brysk övergång.

(12)I syfte att undvika snedvridning av konkurrensen och oacceptabel omläggning av handeln samt därav följande inkomstbortfall för de medlemsstater som tillämpar höga punktskatter, som såväl viktig inkomstkälla som av häl­ soskäl, framstår det som nödvändigt att tillåta dessa att tillämpa begränsningar av den mängd cigaretter som får införas på deras territorium utan ytterligare betalning av punktskatter om dessa cigaretter införs på deras territo­ rium från medlemsstater som omfattas av övergångs­ perioder. Det är lämpligt att anpassa en sådan tillåtelse till restriktioner med hänsyn till den nivå som den all­ männa obligatoriska miniminivån för beskattning kom­

mer att ha nått och till de svårigheter som de medlems­ stater som är föremål för ett undantag kan möta på grund av lägre beskattning i andra medlemsstater som är på väg att successivt anpassa sig till den allmänna obligatoriska miniminivån.

(13)För att förhindra att unionens minimiskatter på cigarrer, cigariller och annan röktobak än finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter sjunker i värde, behövs en höj­ ning av minimiskatterna, uttryckta som ett specifikt be­ lopp.

(14)För en enhetlig och rättvis beskattning bör definitionen av cigaretter, cigarrer och cigariller och övrig röktobak ändras, så att tobaksrullar som beroende på sin längd kan betraktas som två eller fler cigaretter behandlas som två eller fler cigaretter i fråga om punktskatt, en typ av cigarr som på många sätt liknar en cigarett behandlas som en cigarett i fråga om punktbeskattning, röktobak som i många avseenden liknar finskuren tobak avsedd för rull­ ning av cigaretter behandlas som finskuren tobak i fråga om punktskatter och tobaksavfall definieras klart. Med tanke på de ekonomiska svårigheter som en omedelbar tillämpning kan vålla de berörda tyska och ungerska fö­ retagarna bör Förbundsrepubliken Tyskland och Republi­

ken Ungern tillåtas att skjuta fram tillämpningen av den nya definitionen av cigarrer och cigariller till den 1 januari 2015.

(15)I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (1) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstäm­ melsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(16)Direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG, 95/59/EG och rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/79/EEG ska ändras på följande sätt:

1.Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1. Den totala punktskatten (särskild skatt och värderelate­ rad skatt exklusive mervärdesskatt) på cigaretter ska utgöra minst 57 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för de cigaretter som frisläpps för konsumtion. Punktskatten ska uppgå till minst 64 EUR per 1 000 cigaretter, oavsett det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

(1) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1. (2) EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.

51

Prop. 2010/11:13

Bilaga 5

27.2.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 50/3
         

Medlemsstater som tar ut en punktskatt på minst 101 EUR per 1 000 cigaretter på grundval av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset behöver emellertid inte uppfylla det krav på 57 % som fastställs i första stycket.

2. Från och med den 1 januari 2014 ska den totala punktskatten på cigaretter utgöra minst 60 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för de cigaretter som fri­ släpps för konsumtion. Punktskatten ska uppgå till minst 90 EUR per 1 000 cigaretter, oavsett det vägda genomsnitt­ liga detaljhandelspriset.

Medlemsstater som tar ut en punktskatt på minst 115 EUR per 1 000 cigaretter på grundval av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset behöver emellertid inte uppfylla det krav på 60 % som fastställs i första stycket.

Bulgarien, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen och Rumänien ska beviljas en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2017 för att uppfylla de krav som anges i punkterna 1 och 2.

3.Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska beräk­ nas med hänvisning till det totala värdet av alla cigaretter som frisläpps för konsumtion, på grundval av detaljhandels­ priset inklusive alla skatter, dividerat med den totala kvantitet cigaretter som frisläpps för konsumtion. Det ska bestämmas senast den 1 mars varje år på grundval av uppgifter om alla sådana frisläppanden för konsumtion under det föregående kalenderåret.

4.Medlemsstaterna ska gradvis höja punktskatterna för att följa de krav som avses i punkt 2 från och med de tidpunkter som där fastställts.

5.Kommissionen ska en gång om året offentliggöra det värde av euron i nationella valutor som ska tillämpas på de totala punktskattebeloppen.

De växelkurser som ska tillämpas ska vara de som erhålls den första vardagen i oktober och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De ska tillämpas från och med den 1 januari påföljande kalenderår.

6.Medlemsstaterna får bibehålla de punktskattebelopp som är i kraft vid tiden för den årliga justering som före­ skrivs i punkt 5, om omvandlingen av punktskattebeloppen uttryckta i euro skulle leda till en ökning av punktskatten uttryckt i nationell valuta med mindre än 5 % eller mindre än 5 EUR, varvid det lägsta beloppet ska räknas.”

2.Artikel 2a ska ersättas med följande:

”Artikel 2a

1.När det i en medlemsstat sker en förändring av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter och denna förändring leder till att den totala punktskatten sjun­

ker under de nivåer som fastställts i de första meningarna i artikel 2.1 och 2.2, får medlemsstaten skjuta upp justeringen av skatten till den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket förändringen inträffade.

2. När en medlemsstat höjer den mervärdesskattesats som är tillämplig på cigaretter, får denna medlemsstat reducera den totala punktskatten upp till ett belopp som, uttryckt i en procentuell andel av det vägda genomsnittliga detaljhandels­ priset, motsvarar höjningen av mervärdesskatten, också ut­ tryckt som en procentuell andel av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, även om denna justering medför att den totala punktskatten sjunker under den nivå, uttryckt som en procentuell andel av det vägda genomsnittliga detaljhandels­ priset, som fastställts i de första meningarna i artikel 2.1 och 2.2.

Medlemsstaten ska dock åter höja skatten, så att den når upp åtminstone till dessa nivåer senast den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket sänkningen gjordes.”

3.Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4. Genom undantag från artikel 2 får Frankrike fortsätta att under perioden 1 januari 2010-31 december 2015 till­ lämpa en reducerad punktskattesats på cigaretter som fri­ släpps för konsumtion i departementen på Korsika upp till en årlig kvot på 1 200 ton. Den reducerade skattesatsen ska vara följande:

Till och med den 31 december 2012: minst 44 % av priset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin i dessa departement.

Från och med den 1 januari 2013: minst 50 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter som frisläpps för konsumtion. Punktskatten ska uppgå till minst 88 EUR per 1 000 cigaretter, oavsett det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

Från och med den 1 januari 2015: minst 57 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter

som frisläpps för konsumtion. Punktskatten ska uppgå till minst 90 EUR per 1 000 cigaretter oberoende av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.”

4.Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1. Vart fjärde år ska kommissionen förelägga rådet en rapport och vid behov ett förslag avseende de punktskatter

som fastställs i detta direktiv och punktskattestrukturerna enligt artikel 16 i rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (*).

52

Prop. 2010/11:13

Bilaga 5

L 50/4 SV Europeiska unionens officiella tidning 27.2.2010
         

I kommissionens rapport ska en väl fungerande inre mark­ nad, punktskatternas realvärde och fördragets vidare syften beaktas.

2.Den rapport som det hänvisas till i punkt 1 ska fram­ för allt grunda sig på information som lämnas av medlems­ staterna.

3.Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som

avses i artikel 43 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt (**), fastställa en förteckning över de statistiska uppgifter som behövs för rapporten, med undantag för uppgifter som rör enskilda fysiska personer eller juridiska personer. Utöver uppgifter som är lätt tillgängliga för medlemsstaterna ska förteckningen endast innehålla uppgifter vilkas insamling och sammanställning inte medför en orimligt stor administ­ rativ börda för medlemsstaterna.

4. Kommissionen får inte offentliggöra eller på annat sätt lämna ut dessa uppgifter, om det skulle leda till att en affärs­ hemlighet, företagshemlighet eller yrkeshemlighet skulle rö­ jas.

___________

(*)EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

(**)EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.”.

Artikel 2

Direktiv 92/80/EEG ska ändras på följande sätt:

1.I artikel 3.1 ska följande stycken läggas till:

”Från och med den 1 januari 2011 ska den totala punkt­ skatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervär­ desskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av ciga­ retter utgöra minst 40 % av det vägda genomsnittliga detalj­ handelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vilken frisläpps för konsumtion eller minst 40 EUR per kilogram.

Från och med den 1 januari 2013 ska den totala punkt­ skatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervär­ desskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av ciga­ retter utgöra minst 43 % av det vägda genomsnittliga detalj­ handelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter som frisläpps för konsumtion eller minst 47 EUR per kilogram.

Från och med den 1 januari 2015 ska den totala punkt­ skatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervär­ desskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av ciga­ retter utgöra minst 46 % av det vägda genomsnittliga detalj­ handelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av

cigaretter som frisläpps för konsumtion eller minst 54 EUR per kilogram.

Från och med den 1 januari 2018 ska den totala punkt­ skatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervär­ desskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av ciga­ retter utgöra minst 48 % av det vägda genomsnittliga detalj­ handelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter som frisläpps för konsumtion eller minst 60 EUR per kilogram.

Från och med den 1 januari 2020 ska den totala punkt­ skatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervär­ desskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av ciga­ retter utgöra minst 50 % av det vägda genomsnittliga detalj­ handelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vilken frisläpps för konsumtion eller minst 60 EUR per kilogram.

Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska beräknas med hänvisning till det totala värdet av finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vilken frisläpps för konsum­ tion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, dividerat med den totala kvantitet finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vilken frisläpps för konsumtion. Det ska bestämmas senast den 1 mars varje år på grundval av uppgifter om alla sådana frisläppande för konsumtion under det föregående kalenderåret.

Från och med den 1 januari 2011 ska den totala punkt­ skatten, uttryckt som en procentsats, som ett belopp per kilogram eller för ett givet antal, åtminstone motsvara föl­ jande:

a)För cigarrer eller cigariller, 5 % av detaljhandelspriset, in­ klusive alla skatter, eller 12 EUR per 1 000 stycken eller per kilogram.

b)För annan röktobak än finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter, 20 % av detaljhandelspriset, inklu­ sive alla skatter, eller 22 EUR per kilogram.”

2.Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4. Genom undantag från punkt 1 får Frankrike under perioden 1 januari 2010-31 december 2015 fortsätta att till­ lämpa en reducerad punktskattesats på andra tobaksvaror än cigaretter som frisläpps för konsumtion i departementen på Korsika. Den reducerade skattesatsen ska vara följande:

a)För cigarrer och cigariller:

Minst 10 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.

b)För finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter:

53

Prop. 2010/11:13

Bilaga 5

27.2.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 50/5
         

Fram till och med den 31 december 2012 minst 27 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.

Från och med den 1 januari 2013 minst 30 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.

Från och med den 1 januari 2015 minst 35 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.

c)För annan röktobak:

Minst 22 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.”

3.Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1. Vart fjärde år ska kommissionen förelägga rådet en rapport och vid behov ett förslag avseende de skattesatser och punktskattestrukturer som fastställs i detta direktiv.

I kommissionens rapport ska en väl fungerande inre mark­ nad, punktskatternas realvärde och fördragets vidare syften beaktas.

2.Den rapport som det hänvisas till i punkt 1 ska fram­ för allt grunda sig på information som lämnas av medlems­ staterna.

3.Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som

avses i artikel 43 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt (*), fastställa en förteckning över de statistiska uppgifter som behövs för rapporten, med undantag för uppgifter som rör enskilda fysiska personer eller juridiska personer. Utöver uppgifter som är lätt tillgängliga för medlemsstaterna ska förteckningen endast innehålla uppgifter vilkas insamling och sammanställning inte medför en orimligt stor administ­ rativ börda för medlemsstaterna.

4. Kommissionen får inte offentliggöra eller på annat sätt lämna ut dessa uppgifter, om det skulle leda till att en affärs­ hemlighet, företagshemlighet eller yrkeshemlighet skulle rö­ jas.

___________

(*)EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.”.

4.Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska en gång om året offentliggöra det värde av euron i nationella valutor som ska tillämpas på de totala punktskattebeloppen.

De växelkurser som ska tillämpas ska vara de som erhålls första vardagen i oktober och offentliggörs i Europeiska unio­ nens officiella tidning och de ska tillämpas från och med den 1 januari påföljande kalenderår.”

Artikel 3

Direktiv 95/59/EG ska ändras på följande sätt:

1.Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1. Följande ska anses vara cigarrer eller cigariller, om de kan vara och, med tanke på sina egenskaper och konsumen­ ternas normala förväntningar, uteslutande är avsedda att rö­ kas som de är:

a)Tobaksrullar med yttre täckblad av naturtobak.

b)Tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med yttre täckblad av cigarrers normala färg, av rekonstituerad to­ bak, vilka täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med muns­ tycke, inte munstycket, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 g och högst 10 g och omkretsen är minst 34 mm på minst en tredjedel av längden.

2. Med avvikelse från punkt 1 får Tyskland och Ungern fram till och med den 31 december 2014 fortsätta att till­ lämpa artikel 3 i direktiv 95/59/EG, ändrat genom direktiv 2002/10/EG.”

2.Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2. En tobaksrulle som avses i punkt 1 ska i fråga om punktskatt betraktas som två cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 8 cm men högst 11 cm lång, eller som tre cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 11 cm men högst 14 cm lång, osv.”

3.Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2. Tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, som inte omfattas av artiklarna 3 och 4 och som går att röka. I denna artikel avses med tobaksavfall rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.”

4.Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)I första stycket ska ”1 mm” ersättas med ”1,5 mm”.

54

Prop. 2010/11:13

Bilaga 5

L 50/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 27.2.2010
         

b)I andra stycket ska orden ”grövre än 1 mm” ersättas med orden ”1,5 mm eller mer”.

5.Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1. Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 3 ska behandlas som cigarrer och cigariller.”

6.Artikel 8.4 ska ersättas med följande:

”4. När så är nödvändigt får punktskatten på cigaretter

innefatta en minimiskattekomponent, under förutsättning att beskattningens blandade struktur och intervallet för den särskilda komponenten i punktskatten enligt artikel 16 strikt respekteras.”

7.Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

1.Den procentuella andelen av den särskilda komponen­ ten i punktskatten av beloppet av den totala skattebelastning på cigaretter ska fastställas med hänvisning till det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

2.Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska beräk­ nas med hänvisning till det totala värdet av alla cigaretter som frisläpps för konsumtion, på grundval av detaljhandels­ priset inklusive alla skatter, dividerat med den totala kvantitet cigaretter som frisläpps för konsumtion. Det ska bestämmas senast den 1 mars varje år på grundval av uppgifter om alla sådana frisläppande för konsumtion under det föregående kalenderåret.

3.Till och med den 31 december 2013 får inte den särskilda komponenten i punktskatten vara lägre än 5 % och inte högre än 76,5 % av beloppet av den totala skatte­ belastning som uppkommer genom ackumulering av föl­ jande:

a)Särskild punktskatt.

b)Den proportionella punktskatt och mervärdesskatt som tas ut på det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

4.Från och med den 1 januari 2014 får inte den särskilda

komponenten i punktskatten på cigaretter vara lägre än 7,5 % och inte högre än 76,5 % av beloppet av den totala skattebelastning som uppkommer genom ackumulering av följande:

a)Särskild punktskatt.

b)Den proportionella punktskatt och mervärdesskatt som tas ut på det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

5. När det i en medlemsstat sker en förändring av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter och denna förändring leder till att punktskattens särskilda kom­

ponent, uttryckt som en procentuell andel av den totala skattebelastningen, sjunker under procentsatsen 5 % eller 7,5 %, beroende på vilket som gäller, eller når över procent­ satsen 76,5 % av den totala skattebelastningen, får medlems­ staten med avvikelse från punkterna 3 och 4 skjuta upp justeringen av den särskilda punktskatten till den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket förändringen inträffade.

6.Trots bestämmelserna i artikel 8.1 får medlemsstaterna undanta tullar från beräkningsunderlaget för den proportio­ nella punktskatten på cigaretter.

7.Med förbehåll för punkterna 3, 4, 5 och 6 får med­ lemsstaterna ta ut en minimipunktskatt på cigaretter.”

8.Artikel 17 ska utgå.

Artikel 4

Direktiv 2008/118/EG ska ändras på följande sätt:

I artikel 46 ska följande punkt läggas till:

”3. Utan att det påverkar artikel 32 får de medlemsstater som inte avses i artikel 2.2 tredje stycket i direktiv 92/79/EEG i fråga om cigaretter som förs in på deras territorium utan ytterligare betalning av punktskatter från och med den 1 januari 2014 tillämpa en kvantitativ begränsning på lägst 300 i fråga om cigaretter som förs in från en medlemsstat som i enlighet med artikel 2.2 tredje stycket i det direktivet tillämpar lägre punktskatter än de som följer av bestämmel­ serna i artikel 2.2 första stycket.

De medlemsstater som avses i artikel 2.2 tredje stycket i direktiv 92/79/EEG som tar ut en punktskatt på minst 77 EUR per 1 000 cigaretter får oberoende av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset från och med den 1 januari 2014 tillämpa en kvantitativ begränsning på lägst 300 i fråga om cigaretter som utan ytterligare betalning av punktskatter förs in på deras territorium från en medlemsstat som tillämpar en lägre punktskatt i enlighet med artikel 2.2 tredje stycket i det direktivet.

Medlemsstater som tillämpar en kvantitativ begränsning i enlighet med första och andra styckena i denna punkt ska informera kommissionen om detta. De får utföra nödvändiga kontroller under förutsättning att dessa inte påverkar den inre marknadens funktion.”

Artikel 5

1. Medlemsstaterna ska, utom då annat föreskrivs i detta direktiv, med verkan från och med den 1 januari 2011 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

55

Prop. 2010/11:13

Bilaga 5

27.2.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 50/7
         

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­ ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis­ ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i

Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande

56

Rättsdatablad     Prop. 2010/11:13
       
Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
  inför, ändrar, upp- bakomliggande EU-
  häver eller upprepar regler
  ett normgivnings-    
  bemyndigande    
       
Lagen (1994:1563) om   Celex 32010L0012.
tobaksskatt      

57

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 oktober 2010

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Olofsson, Ask, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Regeringen beslutar proposition 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2010 58