Regeringens proposition 2010/11:124

Nya regler för elektroniska pengar

Prop.

 

2010/11:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2011

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra EU- direktivet (2009/110/EG) om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG.

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om elektroniska pengar som avses ersätta lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar. Den nya lagen föreslås innehålla regler om tillståndsplikt och förutsättningar för tillstånd, utgivning och inlösen av elektroniska pengar samt skyddskrav m.m. Genom dessa ändringar anpassas reglerna om elektroniska pengar till den reglering av betaltjänster och de nya typer av institut som införts genom lagen (2010:751) om betaltjänster.

I propositionen lämnas också förslag till följdändringar i flera lagar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

5

2

Lagtext

..............................................................................................

6

 

2.1

Förslag till lag om elektroniska pengar..............................

6

2.2Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen

(1973:1173)......................................................................

26

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar.....................................................

27

2.4Förslag till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672)........................................................................

29

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. .....................................................

30

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag ...........................................................

32

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag...............

37

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål...............................

38

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (2002:562) om

elektronisk handel och andra informationssamhällets

 

tjänster..............................................................................

39

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse .........................................

41

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om

europabolag......................................................................

44

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat....................

45

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ..............................................................

47

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar............................

48

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism...........................................................................

51

2.16Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)................................................

54

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

betaltjänster......................................................................

55

3

Ärendet och dess beredning............................................................

60

4

Det nya e-penningdirektivet ...........................................................

62

 

4.1

Tillämpningsområde ........................................................

62

 

4.2

Definitioner......................................................................

63

 

4.3

Institut för elektroniska pengar ........................................

64

 

 

4.3.1

Verksamhet .....................................................

64

 

 

4.3.2

Tillstånd och tillsyn.........................................

65

 

 

4.3.3

Kapitalkrav......................................................

65

 

 

4.3.4

Skyddskrav......................................................

65

Prop. 2010/11:124

2

 

4.3.5

Undantag ........................................................

66

4.4

Utgivning och inlösen av elektroniska pengar.................

66

4.5Förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför

 

 

domstol............................................................................

66

 

4.6

Införande .........................................................................

67

5

Betaltjänstdirektivet .......................................................................

67

6

Genomförande av det nya e-penningdirektivet ..............................

68

 

6.1

Utgångspunkter för genomförandet.................................

68

 

6.2

En ny lag om elektroniska pengar ...................................

69

 

6.3

Tillämpningsområde........................................................

71

 

6.4

Olika typer av elektroniska pengar..................................

72

 

6.5

Definitioner .....................................................................

74

6.6Förhållandet mellan institut för elektroniska pengar

 

och några andra verksamhetsformer................................

75

6.7

Förutsättningar för tillstånd och undantag.......................

76

6.8

Tillåten verksamhet .........................................................

81

6.9

Regler för verksamheten m.m. ........................................

85

6.10

Utgivning och inlösen av elektroniska pengar m.m. .......

89

6.11

Tillsyn, m.m. ...................................................................

94

6.12

Åtgärder mot penningtvätt och terrorism, m.m. ..............

97

6.13

Ombud, filialer och uppdragsavtal ..................................

98

6.14Marknadstillträde inom EES och förhållande till

tredjeland.......................................................................

100

6.15Förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför

 

domstol..........................................................................

102

6.16

Överklagande.................................................................

103

6.17

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................

104

7 Definition av elektroniska pengar, m.m. ......................................

105

7.1

Utgångspunkter .............................................................

105

7.2Det tidigare e-penningdirektivet och 2002 års e-

 

penninglag .....................................................................

106

7.3

Det nya e-penningdirektivet, m.m. ................................

107

7.4

En definition för redan uppfyllda rekvisit .....................

108

7.5

Konto och kontotillgodohavande...................................

109

7.6

Definitionen av elektroniska pengar..............................

110

8 Betaltjänster och obehöriga förfaranden ......................................

117

8.1

Undantag från krav på information ...............................

117

8.2

Undantag rörande rättigheter och skyldigheter..............

117

8.3

Särskild reglering av obehöriga transaktioner ...............

120

9 Övriga frågor................................................................................

122

9.1

Bemyndiganden.............................................................

122

9.2

Persondataskydd............................................................

123

9.3

Avgifter till Finansinspektionen ....................................

124

9.4Sekretess vid ägarprövning i institut för elektroniska

 

pengar och betalningsinstitut.........................................

124

9.5

Följdändringar i annan lagstiftning................................

126

9.6

Konsekvensanalys .........................................................

129

10 Författningskommentar................................................................

131

Prop. 2010/11:124

3

10.1

Förslaget till lag om elektroniska pengar .......................

131

Prop. 2010/11:124

10.2

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

kreditupplysningslagen (1973:1173)..............................

154

 

10.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar...................................................

154

10.4Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672)......................................................................

154

10.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. ...................................................

154

10.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag .........................................................

154

10.7Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:35) om

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.............

154

10.8Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål.............................

154

10.9Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:562) om

 

elektronisk handel och andra informationssamhällets

 

 

tjänster............................................................................

155

10.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

 

 

bank- och finansieringsrörelse .......................................

155

10.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:575) om

 

 

europabolag....................................................................

155

10.12Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn i finansiella konglomerat .......................

155

10.13Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ............................................................

155

10.14Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar..........................

155

10.15Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism.........................................................................

155

10.16Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)..............................................

155

10.17Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

betaltjänster....................................................................

156

Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv..............................

157

Bilaga 2

Promemorians lagförslag....................................................

168

Bilaga 3

Remissinstanser ..................................................................

204

Bilaga 4

Parallelluppställning över genomförandet av direktiv

 

 

2009/110/EG (e-penning-direktivet) ..................................

205

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag...............................................

209

Bilaga 6

Lagrådets yttrande ..............................................................

263

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 mars 2011.......

268

Rättsdatablad ........................................................................................

269

4

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2010/11:124

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om elektroniska pengar,

2.lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),

3.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

4.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

5.lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

6.lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

7.lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

8.lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

9.lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

10.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

11.lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

12.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

13.lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,

14.lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

15.lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

16.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

17. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.

5

2

Lagtext

Prop. 2010/11:124

2.1Förslag till lag om elektroniska pengar

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om utgivning av elektroniska pengar samt om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.

Lagen gäller inte elektroniskt förvarat penningvärde som

1.lagras på instrument som kan användas endast inom ett begränsat nätverk av leverantörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett begränsat varu- eller tjänsteutbud, eller

2.används för betalningstransaktioner som genomförs med hjälp av utrustning för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknik, när de köpta varorna eller tjänsterna levereras till och är avsedda att användas med hjälp av sådan utrustning, förutsatt att operatören för utrustningen inte agerar enbart som en mellanhand mellan betal- tjänstanvändaren och leverantören av varorna eller tjänsterna.

Definitioner

2 § I denna lag betyder

1.betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat personligt instrument eller en personlig rutin som används för att initiera en betalningsorder,

2.elektroniska pengar: ett elektroniskt förvarat penningvärde som

a)representerar en fordran på utgivaren,

b)ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betal- ningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och

c)godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt institut för elektroniska pengars etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

5.grupp: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

6.hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upp- hävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7–17, Celex 32009L0110).

6

7. institut för elektroniska pengar: ett svenskt aktiebolag eller en Prop. 2010/11:124 svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd att ge ut elektroniska

pengar enligt denna lag,

8.konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

9.kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

10.startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

11.utgivare av elektroniska pengar: institut för elektroniska pengar, registrerade utgivare, den som ger ut elektroniska pengar och är

undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 2 § och företag som enligt 3 kap. 28 § fått tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

3 § Ett institut för elektroniska pengar och ett annat företag ska anses ha nära förbindelser, om

1.det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,

2.det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3.båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser ska även ett institut för elektroniska pengar och en fysisk person anses ha, om

1.den fysiska personen

a) äger minst 20 procent av kapitalet i institutet för elektroniska pengar,

b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i institutet för elektroniska pengar,

c) på annat sätt har sådant inflytande över institutet för elektroniska pengar att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag, eller

2.det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och institutet för elektroniska pengar.

2 kap. Tillståndsplikt, förutsättningar för tillstånd och undantag från tillståndsplikt

Tillståndsplikt

1 § Elektroniska pengar får ges ut endast efter tillstånd av Finans- inspektionen, om inte annat följer av 2 eller 3 §.

Tillstånd får ges till ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

7

Undantag från tillståndsplikt

2 § Tillstånd att ge ut elektroniska pengar behövs inte för

1.banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.statliga och kommunala myndigheter, när de ägnar sig åt myndighetsutövning,

3.sådana utländska fysiska och juridiska personer och myndigheter inom EES som motsvarar dem i 1 och 2,

4.Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES- länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndighet,

5.postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har rätt att ge ut elektroniska pengar, och

6.filialer till kreditinstitut från länder utanför EES.

Särskilda bestämmelser om utländska företag finns i 3 kap. 26–28 §§.

3 § En svensk juridisk person får ansöka hos Finansinspektionen om att undantas från tillståndsplikt enligt 1 §. Inspektionen ska besluta om ett sådant undantag om

1.den som ska ingå i ett bolags eller en förenings styrelse, vara verkställande direktör eller ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar inte har dömts för brott som rör penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet,

2.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

3.det för juridiska personer finns skäl att anta att den som har ett kvalificerat innehav i företaget är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

4.den som ska ingå i ett företags styrelse, vara verkställande direktör, ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget eller ansvara för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

5.den planerade verksamheten har sådan begränsad omfattning att genomsnittligt utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar aldrig överstiger fem miljoner euro.

4 § Finansinspektionen ska registrera dem som har beviljats undantag enligt 3 § (registrerade utgivare).

En registrerad utgivare ska underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar som påverkar utgivarens möjlighet att uppfylla villkoren för undantag enligt 3 §.

Bestämmelser om register finns i 5 kap. 5 §.

5 § En registrerad utgivare som inte längre uppfyller villkoren i 3 § ska ansöka om tillstånd enligt 1 §. Ansökan ska göras inom 30 dagar från den dag då villkoren inte längre uppfylldes.

Prop. 2010/11:124

8

En registrerad utgivare ska avföras ur registret, om utgivaren anmäler Prop. 2010/11:124 att den inte längre ger ut elektroniska pengar eller om det på annat sätt

framgår att utgivarens verksamhet har upphört.

Förutsättningar för tillstånd

6 § Tillstånd att ge ut elektroniska pengar ska ges, om

1.bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon annan författning,

2.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

a) med tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar, och

b) i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

3.det finns skäl att anta att den som har ett kvalificerat innehav i företaget är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

4.den som ska ingå i företagets styrelse, vara verkställande direktör eller vara ersättare för någon av dem, är lämplig för en sådan uppgift, och

5.den som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller ersättare för denna person är lämplig för en sådan uppgift och har tillräcklig insikt och erfarenhet.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant

förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag2 eller

artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)3 ska bestämmelserna som avser styrelsen i första stycket 4 om lämplighetsprövning tillämpas på tillsynsorganet.

7 § Vid bedömningen enligt 3 § 3 och 6 § första stycket 3 av om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1.innehavaren kommer att motverka att verksamheten med utgivning av elektroniska pengar drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

2.innehavet har samband med eller kan öka risken för

a)penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b)brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt lagen (2003:148) om terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av företaget.

2EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

3EGT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

9

8 § Finansinspektionen ska meddela beslut i fråga om tillstånd att ge ut elektroniska pengar eller om undantag från tillståndsplikt inom tre månader från den dag då en fullständig ansökan inkom och ansökningsavgiften betalats.

Om beslut inte meddelas i rätt tid, ska tillstånd anses ha meddelats eller undantag anses ha beviljats av Finansinspektionen.

3 kap. Verksamheten i institut för elektroniska pengar och hos registrerade utgivare

Startkapital

1 § Ett institut för elektroniska pengar ska när det påbörjar sin verksamhet ha ett startkapital som vid tiden för beslut om tillstånd mot- svarar minst 350 000 euro.

Kapitalkrav

2 § Ett institut för elektroniska pengar ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som lägst motsvarar startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat enligt 3 §. Institutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av dessa belopp.

Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning ska 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 den lagen tillämpas. Därutöver gäller följande vid beräkningen:

1.Ett institut för elektroniska pengar som tillhör samma grupp som ett annat institut för elektroniska pengar, eller ett betalningsinstitut, kredit- institut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsföretag får vid beräkning av kapitalbasen inte ta med sådana poster som ingår i beräkningen av något av dessa företags kapitalbas.

2.Ett institut för elektroniska pengar som bedriver annan verksamhet i enlighet med 5 § får vid beräkningen av kapitalbasen inte ta med sådana poster som ingår i beräkningen av kapitalbasen i den andra verksamheten.

3.För ett institut för elektroniska pengar som har bytt redovisningsvaluta får kapitalbasen inte understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 § Kapitalkravet uppgår till två procent av genomsnittligt utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar.

Om ett institut för elektroniska pengar tillhandahåller betaltjänster som inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar, ska institutet dessutom beräkna ett kapitalkrav för den verksamheten med tillämpning av 3 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

På grundval av en utvärdering av riskhanteringsprocesser och interna kontrollmekanismer i ett institut för elektroniska pengar får Finans-

Prop. 2010/11:124

10

inspektionen besluta att kapitalkravet enligt 2 § ska höjas eller sänkas. Prop. 2010/11:124 Höjningen eller sänkningen får inte överstiga 20 procent av detta belopp.

Prövning av ägares lämplighet

4 § Bestämmelserna om prövning av ägares lämplighet i kreditinstitut i 14 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas även för institut för elektroniska pengar.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

5 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare får även tillhandahålla betaltjänster och närliggande tjänster samt driva annan verksamhet.

En registrerad utgivare får dock tillhandahålla betaltjänster som inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar bara om genomsnittet av de totala betalningstransaktionerna under de senaste 12 månaderna inte överstiger ett belopp motsvarande 3 miljoner euro per månad.

Finansinspektionen får förbjuda ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare att driva annan verksamhet. Ett sådant beslut får meddelas om verksamheten försämrar eller kan komma att försämra den finansiella sundheten i institutet eller utgivaren eller Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över institutet eller utgivaren.

Inlåning och kreditgivning

6 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får i sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller tillhanda- hållande av betaltjänster inte

1.ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från all- mänheten, eller

2.erbjuda andra konton än betalkonton som uteslutande används för betalningstransaktioner.

Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare får i sin verksamhet med betaltjänster bevilja kredit för sådana betaltjänster som avses i 1 kap. 2 § 2–4 och 6 lagen (2010:751) om betaltjänster om

1.krediten endast utnyttjas i samband med genomförande av en betal- ningstransaktion,

2.krediten inte beviljas ur medel som innehas för att genomföra en betalningstransaktion eller ur medel som tagits emot i utbyte mot elektroniska pengar, och

3.kredit som utnyttjas vid betalning med betalningsinstrument, som lämnats inom ramen för gränsöverskridande verksamhet inom EES, åter- betalas inom 12 månader.

Institut för elektroniska pengar får bevilja kredit enligt andra stycket bara om institutets kapitalbas är tillfredsställande med hänsyn till det totala kreditbeloppet.

11

Skyddskrav m.m.

Prop. 2010/11:124

7 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare ska vidta åtgärder för att skydda de medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar. Sådana medel ska

1.hållas avskilda från institutets eller utgivarens egna tillgångar och medel som innehas för någon annans räkning än innehavaren av de elektroniska pengarna, eller

2.omfattas av en försäkring eller garanti som ger samma skydd för innehavaren av de elektroniska pengarna som om medlen hållits avskilda enligt 1.

Medel enligt första stycket 1, som fortfarande innehas av institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren vid slutet av bankdagen efter den dag då medlen mottogs, ska avskiljas på ett särskilt konto hos en svensk bank, ett svenskt kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank- eller kreditföretag eller investeras i likvida tillgångar med låg risk.

Medel som tas emot i form av en betalning via ett betalningsinstrument behöver inte skyddas förrän de har krediterats ett betalkonto hos institutet eller utgivaren eller på annat sätt gjorts tillgängliga för ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare. Medlen ska dock skyddas senast fem bankdagar efter det att de elektroniska pengarna som betalningen avsåg gavs ut.

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som till- handahåller betaltjänster som inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar ska för den verksamheten tillämpa bestämmelserna om skyddskrav i 3 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

8 § Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska infor- mera Finansinspektionen i förväg om alla väsentliga förändringar i åtgärder för att skydda medel som tagits emot i utbyte mot utgivna elek- troniska pengar.

Bevarande av uppgifter

9 § Ett institut för elektroniska pengar ska bevara samtliga relevanta uppgifter som rör sådana förhållanden som regleras i 2 kap. 1, 6 och 7 §§ samt 1–8, 10–25 och 29 §§ i detta kapitel i minst fem år.

Revision, redovisning m.m.

10 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor. Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

Ett institut för elektroniska pengar som även driver annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § 2 ska lämna separata redovisningsuppgifter över den verksamhet som omfattar utgivning av elektroniska pengar.

12

Huvudkontor

11 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare ska ha sitt huvudkontor i Sverige.

Tystnadsplikt

12 § Den som är eller har varit knuten till ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under uppdraget i verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller betaltjänster har fått veta om enskildas förhållanden till institutet eller utgivaren.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offent- lighets- och sekretesslagen (2009:400).

I 6 kap. 9 § lagen (2010:751) om betaltjänster finns särskilda bestäm- melser om tystnadsplikt vid behandling av personuppgifter i register som förs av en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betal- ningssystem enligt 6 kap. 1 § lagen om betaltjänster.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser om att det som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att upp- gifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

13 § Bestämmelser om skyldighet för den som ger ut elektroniska pengar att medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Upplysningsskyldighet

14 § Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

15 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 14 § får besluta att institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 14 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Prop. 2010/11:124

13

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om Prop. 2010/11:124 brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överens-

kommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tids- begränsas bara om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 ska det som anges om styrelseledamöter i första stycket tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet.

Ansvarsbestämmelse

16 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 15 §.

Ombud

17 § Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare får inte ge ut elektroniska pengar via ombud.

18 § Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare vill tillhandahålla betaltjänster genom ombud, ska institutet eller utgivaren anmäla ombudet för registrering hos Finansinspektionen.

Anmälan ska innehålla

1.ombudets namn och adress,

2.om ombudet är en juridisk person, namn, personnummer eller mot- svarande samt adress för dem som ingår i ombudets styrelse eller är verkställande direktör,

3.uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är lämpliga för en sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk person, att han eller hon är lämplig att tillhandahålla betaltjänster, och

4.ombudets interna regler för hur ombudet ska leva upp till de krav som anges i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om anmälan uppfyller kraven i andra stycket ska Finansinspektionen registrera ombudet i det register som inspektionen för med stöd av 5 kap. 5 §. Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska försäkra sig om att ombud som agerar för deras räkning informerar betaltjänst- användarna om detta förhållande.

19 § Om ett institut för elektroniska pengar vill distribuera elektroniska pengar, lösa in elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster

14

genom ombud i ett annat land inom EES, ska institutet underrätta Finans- Prop. 2010/11:124 inspektionen om detta.

Underrättelsen ska innehålla

1.en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om ombudets organisation och de tjänster som ombudet avser att tillhandahålla, och

2.uppgifter om ombudets namn och adress samt dess ansvariga ledning.

Innan Finansinspektionen beslutar att registrera ombudet enligt 5 kap. 5 §, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet. Underrättelsen ska innehålla uppgifterna enligt andra stycket. Finansinspektionen får vägra att registrera ombud eller återkalla en utförd registrering, om den behöriga myndigheten i det andra landet har skälig anledning att anta att penningtvätt eller finansiering av terrorism äger rum eller har ägt rum eller har försökt genomföras i anknytning till ombudet, eller om anlitandet av ombudet kan öka risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Filialverksamhet inom EES

20 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom en filial i ett annat land inom EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

1.en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens organisation och de tjänster som den avser att tillhandahålla, och

2.uppgifter om i vilket land filialen ska inrättas samt om filialens adress och ansvariga ledning.

Innan Finansinspektionen beslutar att registrera filialen enligt 5 kap.

 

5 §, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det andra

 

landet. Underrättelsen ska innehålla uppgifterna enligt första stycket.

 

Finansinspektionen får vägra att registrera en filial eller återkalla en

 

utförd registrering, om den behöriga myndigheten i det andra landet har

 

skälig anledning att anta att penningtvätt eller finansiering av terrorism

 

äger rum eller har ägt rum eller har försökt genomföras i anknytning till

 

filialen, eller om anlitandet av filialen kan öka risken för penningtvätt

 

eller finansiering av terrorism.

 

21 § Finansinspektionen ska lämna över en underrättelse enligt 20 § till

 

den behöriga myndigheten i det land där filialen ska inrättas inom en

 

månad från det att underrättelsen från institutet för elektroniska pengar

 

togs emot.

 

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

 

22 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att från Sverige ge ut

 

elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i ett annat land inom

 

EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.

 

Underrättelsen ska innehålla

 

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om de tjänster

 

som institutet för elektroniska pengar avser att tillhandahålla, och

15

 

2. uppgifter om i vilket land verksamheten ska bedrivas.

Prop. 2010/11:124

23 § Finansinspektionen ska lämna över en underrättelse enligt 22 § till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska bedrivas inom en månad från det att underrättelsen från institutet för elektroniska pengar togs emot.

Filialverksamhet utanför EES

24 § Ett institut för elektroniska pengar får efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta en filial i ett land utanför EES. Ansökan om tillstånd ska innehålla

1.en plan för den avsedda verksamheten med uppgifter om filialens organisation och de tjänster som den avser att tillhandahålla, och

2.uppgifter om i vilket land filialen ska inrättas, om filialens adress och ansvariga ledning.

Skyldighet att underrätta Finansinspektionen om ändringar i verksamheten

25 § Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare avser att ändra den verksamhet som avses i 18, 19, 20, 22 eller 24 § ska institutet eller utgivaren underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs.

Om ändringen rör verksamhet som ett institut för elektroniska pengar bedriver i ett annat land, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om ändringen.

Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande inom EES

26 § Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i hemlandet har tillstånd att ge ut elektroniska pengar behöver inte tillstånd enligt 2 kap. 1 § för att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i Sverige.

Ett sådant utländskt företag får ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom filial i Sverige, samt tillhandahålla betaltjänster, distribuera elektroniska pengar eller lösa in elektroniska pengar genom ombud i Sverige, efter det att Finansinspektionen har tagit emot en underrättelse från den behöriga myndigheten i företagets hemland som innehåller

1.en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens eller ombudets organisation och de tjänster som filialen eller ombudet avser att tillhandahålla, och

2.uppgifter om filialens eller ombudets adress och ansvariga ledning.

27 § Ett utländskt företag som avses i 26 § första stycket får ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i Sverige från sitt hemland så snart Finansinspektionen har tagit emot en underrättelse från

16

behörig myndighet i företagets hemland som anger vilka tjänster Prop. 2010/11:124 institutet för elektroniska pengar avser att tillhandahålla i Sverige.

Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande utanför EES

28 § Ett annat utländskt företag än ett sådant som avses i 26 § första stycket får efter ansökan ges tillstånd att ge ut elektroniska pengar från filial i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1.företaget ger ut elektroniska pengar i det land där det har sitt säte och i det landet står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet som har medgett att företaget etablerar sig i Sverige, och

2.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 2 kap. 6 och 7 §§ och 1–4 §§ detta kapitel.

Uppdragsavtal

29 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster. Institutet eller utgivaren ska anmäla sådana uppdragsavtal till Finansinspektionen.

Uppdrag åt någon annan att utföra sådana funktioner som är av väsentlig betydelse för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster får bara ges om institutet eller utgivaren ansvarar för att

1.verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och

2.uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på institutets eller utgivarens internkontroll och Finansinspektionens möjligheter att övervaka att institutet eller utgivaren följer de regler som gäller för verksamheten.

4 kap. Bestämmelser om elektroniska pengar

Utgivning av elektroniska pengar

1 § Elektroniska pengar ska utan dröjsmål ges ut till samma belopp som de medel som tagits emot.

Inlösen

2 § Utgivare och innehavare av elektroniska pengar ska ingå ett avtal, i vilket villkoren för inlösen och eventuella avgifter i samband med detta tydligt anges. Innehavaren av de elektroniska pengarna blir bunden av avtalet först när han eller hon har underrättats om dessa villkor.

17

3 § På begäran av en innehavare av elektroniska pengar ska utgivaren lösa in del av eller hela innehavet av utestående elektroniska pengar till det nominella beloppet.

Om inlösen begärs inom ett år från och med den dag då det avtal som avses i 2 § upphör, ska hela innehavet lösas in. Detta ska också gälla om ett institut för elektroniska pengar bedriver sådan verksamhet som avses i 3 kap. 5 § första stycket och det inte är känt till vilken del medlen ska användas som elektroniska pengar.

4 § Vid inlösen får en utgivare ta ut en avgift bara om detta anges i avtalet i enlighet med 2 § och avgiften motsvarar skäliga kostnader för utgivaren för att genomföra transaktionen.

Om inlösen sker efter det att ett avtal mellan utgivaren av elektroniska pengar och innehavaren av elektroniska pengar har upphört att gälla, får utgivaren ta ut en avgift bara om det gått mer än ett år från det att avtalet upphörde.

En utgivare av elektroniska pengar får inte avtala med den som är konsument om villkor som avviker från första eller andra stycket.

Ränta

5 § En utgivare av elektroniska pengar får inte betala ränta eller ge andra förmåner som beror på hur länge innehavaren behåller de elektroniska pengarna.

5 kap. Tillsyn, ingripanden och bemyndigande

Tillsynens omfattning

1 § Finansinspektionen utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. För institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare omfattar tillsynen även att deras verksamhet med utgivning av elektroniska pengar drivs i enlighet med andra författningar som reglerar dess verksamhet, bolagsordning, stadgar samt interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar dess verksamhet. I fråga om tillsynen över övriga utgivare av elektroniska pengar som avses i 2 kap. 2 § ska i stället bestämmelserna om tillsyn i de lagar som reglerar deras verksamhet tillämpas, om inte annat följer av denna lag.

Om ett företag som fått tillstånd att ge ut elektroniska pengar från en filial i Sverige enligt 3 kap. 28 § inte följer bestämmelserna i denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar, reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet, får Finansinspektionen återkalla tillståndet eller, om det är tillräckligt, meddela varning. Detsamma gäller om företaget på annat sätt visat sig olämpligt att ge ut elektroniska pengar.

Om ett filialtillstånd återkallas med stöd av andra stycket ska 12 § tillämpas. Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i

Prop. 2010/11:124

18

det land där företaget har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd Prop. 2010/11:124 av denna paragraf.

2 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare ska lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet som inspektionen begär.

Platsundersökning

3 § Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en under- sökning hos

1.ett institut för elektroniska pengar,

2.en registrerad utgivare, och

3.utländska företag som ger ut elektroniska pengar i Sverige enligt 3 kap. 26–28 §§.

Om det behövs för tillsynen av ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare, får Finansinspektionen genomföra en undersökning hos

1.en filial till institutet,

2.ett ombud till institutet eller utgivaren, och

3.ett företag som har fått i uppdrag att utföra visst arbete eller vissa funktioner åt institutet eller utgivaren.

En undersökning hos en registrerad utgivare får endast omfatta den verksamhet som avser utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster.

Samarbete mellan behöriga myndigheter

4 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen ska dessutom samarbeta och utbyta information med Europeiska central- banken, nationella centralbanker och andra behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med unionsrätt som är tillämplig på utgivare av elektroniska pengar.

En behörig myndighet inom EES får närvara vid en kontroll som utförs av Finansinspektionen.

Finansinspektionen får till en behörig myndighet i ett annat land inom EES överlåta uppgiften att genomföra en kontroll på plats av en filial eller ombud till ett institut för elektroniska pengar som står under dess tillsyn.

Register över institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

5 § Finansinspektionen ska föra ett register över institut för elektroniska pengar, registrerade utgivare, deras ombud och filialer. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

19

Revision

Prop. 2010/11:124

6 § En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett institut för elektroniska pengar får kännedom om förhållanden som

1.kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar institutets verksamhet,

2.kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

3.kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat- räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i institutets moderföretag eller dotterföretag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

Avgifter till Finansinspektionen

7 § Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska med avgifter bidra till att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet.

Ingripande mot institut för elektroniska pengar

8 § Om ett institut för elektroniska pengar har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsordning, stadgar, reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar institutets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, ett förbud att verkställa beslut eller en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska institutets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

9 § Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 8 § om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om institutet för elektroniska pengar gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet som bedöms vara tillräckliga.

10 § Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett institut för elektroniska pengar om en person som ingår i institutets styrelse eller är verkställande direktör inte längre uppfyller de krav som anges i 2 kap. 6 § första stycket 4 eller om en person som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar inte längre uppfyller de krav som anges i 2 kap. 6 § första stycket 5. Detta får dock bara ske om

inspektionen först har beslutat att anmärka för institutet att personen inte

20

uppfyller kraven och om han eller hon ändå finns kvar i styrelsen, som Prop. 2010/11:124 verkställande direktör eller som ansvarig för verksamheten med

utgivning av elektroniska pengar efter det att en av inspektionen bestämd tid på högst tre månader har gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar inte längre får vara det. Inspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess företaget har utsett en ny styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

Det som föreskrivs om verkställande direktör i första och andra styckena gäller också en ställföreträdare för verkställande direktör.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 ska bestämmelserna som avser styrelsen i första stycket om återkallelse av tillstånd tillämpas på tillsynsorganet.

11 § Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett institut för elektroniska pengar om

1.institutet har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2.institutet inte inom ett år från det att tillståndet beviljades har börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

3.institutet under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verksamhet som tillståndet avser,

4.det skulle utgöra ett hot mot betalningssystemets stabilitet om institutet fortsatte att bedriva sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster,

5.institutet har förklarat sig avstå från tillståndet,

6.institutet har överlåtit hela sin verksamhet som avser utgivning av elektroniska pengar, eller

7.institutet har försatts i konkurs eller beslut fattats om att institutet ska gå i tvångslikvidation.

Om det är tillräckligt får varning meddelas i stället för återkallelse i de fall som avses i första stycket 1–4.

12 § Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen besluta om hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamheten.

13 § Om en behörig myndighet i ett annat land har underrättat Finans- inspektionen om att ett institut för elektroniska pengar har överträtt föreskrifter i det landet, ska inspektionen vidta de åtgärder som anges i 8–11 §§ mot institutet, om det föreligger någon omständighet som anges där. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

21

Straffavgift

14 § Om ett institut för elektroniska pengar har fått anmärkning eller varning enligt 8 § eller varning enligt 11 §, får Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

15 § Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av omsättningen i institutet för elektroniska pengar närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

För ett institut för elektroniska pengar som även bedriver annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar ska omsättningen enligt andra stycket avse endast verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i 3 kap. 2 §.

16 § När straffavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

17 § Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare inte i tid lämnar de upplysningar som avses i 2 §, får Finansinspektionen besluta att institutet eller utgivaren ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

18 § En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finans- inspektionen inom trettio dagar från det att beslutet om den har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

19 § Finansinspektionens beslut om straffavgift eller förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 18 §.

Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 18 §, ska inspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

20 § En straffavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Prop. 2010/11:124

22

Ingripande mot utländska företag

Prop. 2010/11:124

21 § Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag som ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster i enlighet med 3 kap. 26–28 §§ att göra rättelse om utgivningen av elektroniska pengar eller tillhandahållandet av betaltjänster i Sverige inte bedrivs enligt gällande bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel4 och sådan lag som kompletterar den förordningen.

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag att göra rättelse, om

1. det är fråga om ett företag som enligt 3 kap. 26 §

a)ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster genom filial i Sverige, eller

b)tillhandahåller betaltjänster, distribuerar elektroniska pengar eller löser in elektroniska pengar genom ombud i Sverige, och

2. utgivningen av elektroniska pengar eller tillhandahållandet av betaltjänster i Sverige inte bedrivs i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. denna lag eller 4 och 5 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

Om ett företag inte följer ett föreläggande enligt första eller andra stycket, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda företaget att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster här i landet. Innan förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till myndigheten i företagets hemland. Denna ska dock underrättas så snart det kan ske.

22 § Om ett utländskt företag som driver verksamhet enligt 3 kap. 26– 28 §§ har fått sitt verksamhetstillstånd indraget i hemlandet, ska Finansinspektionen genast förbjuda företaget att ge ut elektroniska pengar eller påbörja nya betalningstransaktioner här i landet.

Ingripande mot registrerade utgivare

23 § Om en registrerad utgivare har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar dess verksamhet, ska Finansinspektionen förelägga den registrerade utgivaren att inom viss tid vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen eller att upphöra med verksamheten.

Om en registrerad utgivare som avses i 2 kap. 5 § inte ansöker om tillstånd, ska Finansinspektionen förelägga utgivaren att göra detta. Om den registrerade utgivaren inte följer föreläggandet, ska inspektionen förelägga utgivaren att upphöra med verksamheten.

4 EUT L 345, 8.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1781).

23

Om det är osäkert om tillståndsplikt föreligger beträffande viss verksamhet, får Finansinspektionen förelägga den som driver verk- samheten att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

Ingripande mot den som saknar tillstånd eller registrering

24 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om det är osäkert om en viss verksamhet omfattas av lagen, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt första eller andra stycket som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Vite

25 § Ett föreläggande eller förbud som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag, får förenas med vite.

Överklagande

26 § Finansinspektionens beslut att förelägga den som bedriver en viss verksamhet att lämna de uppgifter som behövs för att inspektionen ska kunna bedöma om verksamheten är tillståndspliktig enligt denna lag får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,

föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Bemyndigande

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,

2.vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

3.beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,

4.hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

5.hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar och andra medel som tagits emot för

Prop. 2010/11:124

24

genomförandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen Prop. 2010/11:124 hos instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap.

7 § tredje och fjärde styckena,

6.vilka uppgifter som ska ges till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,

7.vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,

8.vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta och vilka krav som institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §,

9.vilka upplysningar ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 2 §, och

10.sådana avgifter som avses i 7 §.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

2.Genom lagen upphävs lagen (2002:149) om utgivning av elek- troniska pengar.

3.Institut för elektroniska pengar som har inlett verksamhet med utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar före den 30 april 2011 får fortsätta med verksamheten fram till den 30 oktober 2011 utan krav på tillstånd enligt denna lag. Ett sådant institut ska lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär för att senast den 30 oktober 2011 kunna pröva huruvida institutet uppfyller kraven för tillstånd enligt denna lag.

4.De institut som lämnat information enligt 3 ska ges tillstånd att bedriva verksamhet med utgivning av elektroniska pengar som institut för elektroniska pengar, om de uppfyller kraven för tillstånd enligt denna lag.

5.Om Finansinspektionen bedömer att ett institut för elektroniska pengar som inlett verksamhet med utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar före den 30 april 2011 uppfyller förutsättningarna för tillstånd enligt denna lag utan att ytterligare information behöver lämnas enligt 3 ska inspektionen meddela tillstånd oavsett om institutet har ansökt om tillstånd eller inte. Finansinspektionen ska informera det berörda institutet innan tillstånd meddelas.

6.Den som inlett verksamhet med utgivning av elektroniska pengar före den 30 april 2011 i enlighet med bestämmelserna om undantag från tillståndsplikt i 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar får fortsätta med verksamheten fram till den 30 april 2012 utan att ha beviljats undantag från tillståndsplikt enligt denna lag.

25

2.2

Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen

Prop. 2010/11:124

 

(1973:1173)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173)1

 

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

5 a §2

 

 

 

 

 

 

Vad som gäller om tystnadsplikt i

Vad som gäller om tystnadsplikt i

 

svenska

kreditinstituts, betalnings-

svenska

kreditinstituts, betalnings-

 

instituts

och

värdepappersbolags

instituts, institut för elektroniska

 

verksamhet

hindrar

inte

att

pengars

och

värdepappersbolags

 

uppgifter om

lämnade

krediter,

verksamhet

hindrar

inte

att

 

betalningsförsummelser och kredit-

uppgifter om

lämnade

krediter,

 

missbruk utväxlas för kreditupplys-

betalningsförsummelser och kredit-

 

ningsändamål inom en krets som

missbruk utväxlas för kreditupplys-

 

utgörs av dessa företag samt sådana

ningsändamål inom en krets som

 

företag som har tillstånd av

utgörs av dessa företag samt sådana

 

Datainspektionen

enligt

3 §

första

företag som har tillstånd av

 

stycket.

 

 

 

 

 

Datainspektionen

enligt

3 §

första

 

I den krets som anges i första

stycket.

 

 

 

 

 

 

I den krets som anges i första

 

stycket

ingår

även

utländska

stycket

ingår

även

utländska

 

kreditinstitut som avses i 4 kap. 1,

kreditinstitut som avses i 4 kap. 1,

 

2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om

2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om

 

bank-

och

finansieringsrörelse,

bank-

och

finansieringsrörelse,

 

utländska företag som avses i 3 kap.

utländska företag som avses i 3 kap.

 

26 och 27 §§ lagen (2010:751) om

26 och 27 §§ lagen (2010:751) om

 

betaltjänster samt utländska företag

betaltjänster, utländska företag som

 

som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen

avses i

3 kap.

26–28 §§

lagen

 

(2007:528)

om

värdepappers-

(2011:000) om elektroniska pengar

 

marknaden.

 

 

 

 

samt utländska företag som avses i

 

 

 

 

 

 

 

4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528)

 

 

 

 

 

 

 

om värdepappersmarknaden.

 

 

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalnings- försummelser och kreditmissbruk finns även i 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1Lagen omtryckt 1981:737.

2Senaste lydelse 2010:754.

26

2.3

 

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

Prop. 2010/11:124

 

 

ekonomiska föreningar

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

 

En medlem som har avgått har

En medlem som har avgått har

rätt att sex månader efter avgången

rätt att sex månader efter avgången

få ut sina inbetalda eller genom

få ut sina inbetalda eller genom

insatsemission tillgodoförda med-

insatsemission tillgodoförda med-

lemsinsatser. Beloppet får dock inte

lemsinsatser. Beloppet får dock inte

överstiga vad som belöper på

överstiga vad som belöper på

honom eller henne i förhållande till

honom eller henne i förhållande till

övriga medlemmar av föreningens

övriga medlemmar av föreningens

egna kapital enligt den balans-

egna kapital enligt den balans-

räkning som hänför sig till tiden för

räkning som hänför sig till tiden för

avgången.

Vid

beräkningen

av

avgången.

Vid

beräkningen

av

föreningens egna kapital ska bort-

föreningens egna kapital ska bort-

ses från reservfonden, uppskriv-

ses från reservfonden, uppskriv-

ningsfonden och

förlagsinsatserna.

ningsfonden och

förlagsinsatserna.

I en

kreditmarknadsförening

får

I en kreditmarknadsförening

får

utbetalningar av insatsbelopp dock

utbetalningar av insatsbelopp dock

ske tidigast sex månader efter med-

ske tidigast sex månader efter med-

lemmens

avgång

och verkställas

lemmens

avgång

och verkställas

bara en gång per kvartal och efter

bara en gång per kvartal och efter

Finansinspektionens

tillstånd.

Ett

Finansinspektionens tillstånd.

Ett

insatsbelopp i ett institut för elek-

insatsbelopp i ett institut för elek-

troniska pengar får betalas ut bara

troniska pengar får betalas ut bara

när det kan ske med hänsyn till

när det kan ske med hänsyn till

bestämmelserna i lagen (2002:149)

bestämmelserna i lagen (2011:000)

om

utgivning

av

elektroniska

om elektroniska pengar.

 

pengar.

Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar få ut vad som belöper på honom eller henne av beslutad vinstutdelning.

Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, ska den avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

En medlems rätt enligt första–tredje styckena får begränsas i stadgarna. Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller 12 kap. 20 §.

1 Senaste lydelse 2008:3.

27

I fall som avses i första stycket fjärde meningen ska Finansinspek- tionen ge tillstånd till utbetalning, om inte kreditmarknadsföreningens förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Prop. 2010/11:124

28

2.4

Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) Prop. 2010/11:124

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.

1

Förvaltare utses av rätten.

Rätten bestämmer också antalet förvaltare. Flera än en förvaltare får utses om det med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet är behövligt att förvaltningen delas eller att den handhas odelad av flera. Om en förvaltare är jävig men det med hänsyn till förhållandena i konkursen är olämpligt att entlediga honom, får rätten utse någon annan att sköta förvaltningen i den del förvaltaren är jävig.

Om boets förvaltning skall vara

Om boets förvaltning ska vara

delad, skall en förvaltare utses för

delad, ska en förvaltare utses för

varje del av förvaltningen. Rätten

varje del av förvaltningen. Rätten

bestämmer

efter vilka

grunder

bestämmer

efter vilka

grunder

delningen skall ske.

 

 

delningen ska ske.

 

Särskilda

bestämmelser

om att

Särskilda

bestämmelser

om att

ett allmänt ombud skall delta i

ett allmänt ombud ska delta i

konkursförvaltningen finns i för-

konkursförvaltningen finns i för-

säkringsrörelselagen

(2010:2043),

säkringsrörelselagen (2010:2043)

lagen (2002:149) om utgivning av

och lagen (2004:297) om bank-

elektroniska

pengar

och lagen

och finansieringsrörelse.

 

(2004:297) om bank- och finan-

 

 

 

sieringsrörelse.

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2010:2052.

29

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

Prop. 2010/11:124

 

utländska filialer m.m.

 

 

Härigenom föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (1992:160) om utländska

 

filialer m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §1

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen

1.för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4–6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3.för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansierings- rörelse,

4.för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5.för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden,

6.för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

7.för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6–11 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§ lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

8. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26–28 §§ lagen

(2011:000) om elektroniska pengar,

9.för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

10.för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, och

11.för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster.

12 §2

Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om verksamheten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 § andra stycket revisionslagen (1999:1079).

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas av

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste- pensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– lagen (2002:149) om ut-

1Senaste lydelse 2010:755.

2Senaste lydelse 2010:1864.

30

givning av elektroniska pengar,

Prop. 2010/11:124

lagen (2004:46) om investeringsfonder,

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

lagen (2007:528) om – lagen (2007:528) om

 

värdepappersmarknaden, eller

 

värdepappersmarknaden,

 

lagen

(2010:751)

om

lagen

(2010:751)

om

betaltjänster.

 

 

betaltjänster, eller

 

 

 

 

 

lagen

(2011:000)

om

 

 

 

 

elektroniska pengar.

 

I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovis- ningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2011.

31

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappers- bolag. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknads- företag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknads- föreningar) och Svenska skepps- hypotekskassan. Med värde- pappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2010/11:71

Föreslagen lydelse

1kap.

1 §

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut, värdepappersbolag och betalningsinstitut. Med kredit- institut avses bankaktiebolag, spar- banker, medlemsbanker, kredit- marknadsföretag (kreditmarknads- bolag respektive kreditmarknads- föreningar), institut för elektro- niska pengar och Svenska skepps- hypotekskassan. Med värde- pappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Med betalningsinstitut avses det som sägs i 1 kap. 4 § 5 lagen (2010:751) om betaltjänster. Denna lag är dock inte tillämplig på betalningsinstitut som huvudsakligen ägnar sig åt annan verksamhet än att tillhandahålla betaltjänster.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisnings- lagen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges gälla för

2 §1

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisnings- lagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om

1 Senaste lydelse 2006:872.

Prop. 2010/11:124

32

aktiebolag, om inte annat särskilt

inte annat särskilt föreskrivs.

Prop. 2010/11:124

föreskrivs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser i årsredovisnings-

Bestämmelser i årsredovisnings-

lagen som skall tillämpas på större

lagen som ska tillämpas på större

företag och större koncerner skall

företag och större koncerner ska

tillämpas

kreditinstitut

och

tillämpas

på kreditinstitut

och

värdepappersbolag som omfattas

värdepappersbolag som omfattas

av denna lag, om inte annat

av denna lag, om inte annat

särskilt föreskrivs.

 

 

särskilt föreskrivs.

 

 

 

Bestämmelser i årsredovisnings-

Bestämmelser i årsredovisnings-

lagen

som

gäller

ekonomiska

lagen

som

gäller

ekonomiska

föreningar skall tillämpas på med-

föreningar ska tillämpas på med-

lemsbanker,

kreditmarknadsföre-

lemsbanker

och

kreditmarknads-

ningar och institut för elektroniska

föreningar, om inte annat särskilt

pengar som är ekonomiska före-

föreskrivs.

 

 

 

 

 

ningar, om inte annat särskilt

 

 

 

 

 

 

 

föreskrivs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om bestämmelsen i års-

Om bestämmelsen i års-

redovisningslagen hänvisar till en

redovisningslagen hänvisar till en

annan

bestämmelse

i

års-

annan

bestämmelse

i

års-

redovisningslagen

eller

till

redovisningslagen

 

eller

till

årsredovisningslagen i dess helhet,

årsredovisningslagen i dess helhet,

skall även hänvisningen tillämpas,

ska även

hänvisningen tillämpas,

om

inte

 

annat

följer

av

om

inte

 

annat

följer

av

bestämmelserna i denna lag eller i

bestämmelserna i denna lag eller i

föreskrifter

som meddelats

med

föreskrifter

som

meddelats

med

stöd av denna lag.

 

 

stöd av denna lag.

 

 

 

5 kap.

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om skulder och eget kapital:

1.För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samtliga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta, räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetalning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning på förfallodagen eller för konvertering. Vidare skall sammanfattande upplysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2.Större belopp i posten Övriga

4 §2

Utöver vad som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas om skulder och eget kapital:

1.För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samtliga efterställda skulder, ska uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta, räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetalning, efter- ställningsvillkoren samt förut- sättningar och villkor för betalning på förfallodagen eller för konvertering. Vidare ska samman- fattande upplysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2.Större belopp i posten Övriga

2 Senaste lydelse 2005:557.

33

skulder (post 4) skall specificeras

skulder (post

4)

ska

specificeras

Prop. 2010/11:124

till sin storlek och art.

 

 

 

till sin storlek och art.

 

 

 

 

3. I

bankaktiebolag

och

andra

3. I

bankaktiebolag

och

andra

 

aktiebolag som omfattas av denna

aktiebolag som omfattas av denna

 

lag skall eget kapital delas upp i

lag ska eget kapital delas upp i

 

bundet eget kapital och fritt eget

bundet eget kapital och fritt eget

 

kapital

 

eller

ansamlad

förlust.

kapital

eller

ansamlad

förlust.

 

Under bundet eget kapital skall tas

Under bundet eget kapital ska tas

 

upp Aktiekapital,

Uppskrivnings-

upp Aktiekapital, Uppskrivnings-

 

fond, Reservfond och Kapital-

fond, Reservfond och Kapital-

 

andelsfond. Under fritt eget kapital

andelsfond. Under fritt eget kapital

 

skall tas upp fria fonder, var för

ska tas upp fria fonder, var för sig,

 

sig, balanserad vinst eller förlust

balanserad vinst eller förlust samt

 

samt vinst eller förlust för räken-

vinst eller förlust för räken-

 

skapsåret. Balanserad

förlust

och

skapsåret. Balanserad

förlust

och

 

förlust

 

för

räkenskapsåret

tas

förlust

för

räkenskapsåret

tas

 

därvid upp som avdragsposter.

därvid upp som avdragsposter.

 

4. I sparbank skall eget kapital

4. I

sparbank

ska

eget

kapital

 

delas upp i fonder och vinst eller

delas upp i fonder och vinst eller

 

förlust

för

räkenskapsåret.

Med

förlust

för räkenskapsåret.

Med

 

fonder avses Grundfond, Upp-

fonder avses Grundfond, Upp-

 

skrivningsfond,

 

 

Reservfond,

skrivningsfond,

 

Reservfond,

 

Kapitalandelsfond,

Fond

för

Kapitalandelsfond,

Fond

för

 

verkligt

värde

samt Garantifond.

verkligt värde

samt Garantifond.

 

Benämningen

fond

får

 

inte

Benämningen

 

fond

får

 

inte

 

användas för annat belopp i

användas för annat belopp i

 

balansräkningen.

Förlust

för

balansräkningen.

Förlust

för

 

räkenskapsåret

tas

upp

 

som

räkenskapsåret

tas

upp

 

som

 

avdragspost.

 

 

 

 

 

 

avdragspost.

 

 

och

 

 

 

5. I

medlemsbank,

kreditmark-

5. I

medlemsbank

kredit-

 

nadsförening och i institut för

marknadsförening ska eget kapital

 

elektroniska pengar som är en

delas upp i bundet eget kapital och

 

ekonomisk

förening

skall

eget

fritt eget kapital eller ansamlad

 

kapital delas upp i bundet eget

förlust. Under bundet eget kapital

 

kapital och fritt eget kapital eller

ska tas upp Insatskapital, Upp-

 

ansamlad förlust.

Under

bundet

skrivningsfond,

Reservfond

och

 

eget kapital skall tas upp Insats-

Kapitalandelsfond. Medlemsinsat-

 

kapital,

Uppskrivningsfond,

Re-

ser och förlagsinsatser ska redo-

 

servfond

och

Kapitalandelsfond.

visas var för sig. Under fritt eget

 

Medlemsinsatser

och förlags-

kapital ska tas upp fria fonder, var

 

insatser skall redovisas var för sig.

för sig, balanserad vinst eller

 

Under fritt eget kapital skall tas

förlust samt vinst eller förlust för

 

upp fria fonder, var för sig,

räkenskapsåret. Balanserad förlust

 

balanserad vinst eller förlust samt

och förlust för räkenskapsåret tas

 

vinst eller förlust för räkenskaps-

därvid upp som avdragsposter.

 

året. Balanserad förlust och förlust

 

 

 

 

 

 

 

 

för räkenskapsåret tas därvid upp

 

 

 

 

 

 

 

 

som avdragsposter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aktiebolag,

medlemsbanker

6. Aktiebolag,

medlemsbanker

 

och ekonomiska

föreningar

som

och ekonomiska föreningar

som

 

omfattas av denna lag skall lämna

omfattas av denna lag ska

lämna

34

Kreditinstitut och värdepappers- bolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

närmare

upplysningar

om

det

närmare

upplysningar

om det Prop. 2010/11:124

belopp av fritt eget kapital som

belopp av fritt eget kapital som

inte kan anses utdelningsbart med

inte kan anses utdelningsbart med

hänsyn

 

till

tillämpliga

hänsyn

 

till

tillämpliga

bestämmelser

om kapitalskydd

bestämmelser

om kapitalskydd

enligt rörelselagarna för kredit-

enligt rörelselagarna för kredit-

institut

och

värdepappersbolag,

institut

och

värdepappersbolag,

samt om de förhållanden som

samt om de förhållanden som

motiverar bedömningen.

 

motiverar bedömningen.

 

7. Om en sparbank har bidrag

7. Om en sparbank har bidrag

till garantifonden i annan valuta än

till garantifonden i annan valuta än

i redovisningsvalutan,

skall

dessa

i redovisningsvalutan,

ska

dessa

räknas om enligt växelkursen på

räknas om enligt växelkursen på

balansdagen.

Skillnaden mellan

balansdagen.

Skillnaden

mellan

det omräknade beloppet och mot-

det omräknade beloppet och mot-

svarande belopp vid räken-

svarande belopp vid räken-

skapsårets ingång, skall föras mot

skapsårets ingång, ska föras mot

Andra fonder.

 

 

 

Andra fonder.

 

 

 

7 kap.

1 §3

Kreditinstitut, betalningsinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

8 kap.

1 §4

Bolagsverket är registreringsmyndighet för företag som omfattas av

denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För andra företag som avses i

För andra företag som avses i

denna lag än banker och hypoteks-

denna lag än banker och

institut

skall

8 kap.

årsredovis-

hypoteksinstitut

ska

8 kap.

ningslagen (1995:1554) tillämpas,

årsredovisningslagen

(1995:1554)

i stället för 2–8 §§ nedan, med

tillämpas,

i stället

för

2–8 §§

följande avvikelser:

 

 

nedan, med följande avvikelser:

1.

Vid

tillämpningen av

8 kap.

1.

Vid

tillämpningen av

8 kap.

3 §

och

4 §

första

och

tredje

3 §

och

4 §

första

och

tredje

styckena årsredovisningslagen om

styckena årsredovisningslagen om

3Senaste lydelse 2010:847.

4Senaste lydelse 2006:488.

35

offentliggörande

 

skall

offentliggörande

 

 

ska Prop. 2010/11:124

kreditmarknadsföreningar

och

kreditmarknadsföreningar

 

 

institut

för

elektroniska

pengar

omfattas av

bestämmelserna

för

omfattas

av

bestämmelserna för

aktiebolag.

 

 

 

 

aktiebolag.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vid tillämpningen av

8 kap.

2. Vid tillämpningen av

8 kap.

6 § årsredovisningslagen om förse-

6 § årsredovisningslagen om förse-

ningsavgifter

 

skall

kredit-

ningsavgifter

ska

kredit-

marknadsföretag,

värdepappers-

marknadsföretag

och

värde-

bolag och institut för elektroniska

pappersbolag

alltid

anses

som

pengar alltid anses som publika

publika företag.

 

 

 

företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

36

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte Prop. 2010/11:124

 

av redovisningsvaluta i finansiella företag

Härigenom föreskrivs

att 2 § lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkrings- bolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

 

 

 

2. kreditinstitut: bankaktiebolag,

2. kreditinstitut: bankaktiebolag,

sparbank och medlemsbank samt

sparbank och medlemsbank samt

kreditmarknadsföretag

enligt

kreditmarknadsföretag

enligt

1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om

1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse och

bank- och finansieringsrörelse,

institut för elektroniska

pengar

 

 

enligt 1 kap. 2 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt

a)värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden,

b)fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder,

c)börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,

d)svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värde- pappersmarknaden, och

e)central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

4.finansiell företagsgrupp: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33 samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp ska tillämpas och

5.koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2010:2065.

37

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om uppgiftsskyl-

10 §1

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om uppgiftsskyl-

dighet

finns i

 

9 kap.

12 §

dighet

finns

i

 

9 kap.

12 §

försäkringsrörelselagen

 

 

försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043),

8 kap.

2 a §

lagen

(2010:2043),

8 kap.

2 a

§ lagen

(1998:1479)

om

kontoföring

av

(1998:1479) om

kontoföring av

finansiella instrument, 4 kap.

5 §

finansiella instrument, 2 kap. 20 §

lagen (2002:149) om utgivning av

lagen (2004:46) om investerings-

elektroniska

pengar, 2 kap.

20 §

fonder,

1 kap.

 

11 §

 

lagen

lagen (2004:46) om investerings-

(2004:297)

om

 

bank-

och

fonder,

1 kap.

 

11 §

lagen

finansieringsrörelse,

6 kap.

8 §

(2004:297)

om

 

bank-

 

och

lagen

(2006:531)

 

om

särskild

finansieringsrörelse,

6 kap.

 

8 §

tillsyn över finansiella konglo-

lagen

(2006:531)

 

om särskild

merat,

10 kap.

 

18 §

 

lagen

tillsyn över finansiella konglo-

(2006:1371)

om

kapitaltäckning

merat,

10 kap.

 

18 §

lagen

och stora exponeringar, 1 kap. 12

(2006:1371)

om

kapitaltäckning

§ lagen (2007:528) om värde-

och stora exponeringar och 1 kap.

pappersmarknaden,

3 kap.

14 §

12 § lagen (2007:528) om värde-

lagen (2010:751) om betaltjänster

pappersmarknaden.

 

 

 

och 3 kap. 14 § lagen (2011:000)

 

 

 

 

 

 

 

om elektroniska pengar.

 

 

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om meddelandeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant förbud.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2010:2066.

Prop. 2010/11:124

38

2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:562) om Prop. 2010/11:124 elektronisk handel och andra informationssamhällets

tjänster

Härigenom föreskrivs1 att 6 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

6 §2

 

 

Bestämmelserna i 3–5 §§ är inte tillämpliga på

 

 

1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,

2. utgivning

av

elektroniska

2. utgivning

av

elektroniska

pengar av sådana aktiebolag eller

pengar av sådana aktiebolag eller

ekonomiska föreningar som enligt

ekonomiska föreningar som enligt

2 kap. 6 §

lagen (2002:149) om

2 kap. 3 § lagen (2011:000) om

utgivning

av

elektroniska

pengar

elektroniska

pengar

undantagits

undantagits

från

den

lagens

från den lagens bestämmelser,

bestämmelser,

 

 

 

 

 

 

3.reklam för fondandelar enligt artikel 44.2 i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och

andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)3, senast ändrat genom Europa- parlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG4,

4.sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och

andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG6, och

avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring7, senast ändrat genom Europa- parlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG8,

5.sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2 i rådets direktiv 92/49/EEG,

6.avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,

7.upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

8.formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1, Celex 32000L0031).

2Senaste lydelse 2009:359.

3EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

4EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

5EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049).

6EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036).

7EGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083).

8EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).

39

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Prop. 2010/11:124

40

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

Prop. 2010/11:124

 

bank- och finansieringsrörelse

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 § och 7 kap. 1 § lagen

 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvud- sakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvud- sakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värde- pappersbolag, institut för elek- troniska pengar eller motsvarande utländska företag,

5 §1

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvud- sakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvud- sakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värde- pappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2.bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

3.bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörelse,

4.behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värde- pappersbolag, institut för elektroniska pengar eller mot- svarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värde- pappersbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a)förvärva eller inneha aktier eller andelar,

b)driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

 

c) driva

en eller flera

av de

c) driva

en eller flera

av de

verksamheter som anges i

7 kap.

verksamheter som anges i

7 kap.

1 § andra stycket 2–10 och 12 utan

1 § andra stycket 2–10, 12 och 15

att vara

tillståndspliktigt

enligt

utan att

vara tillståndspliktigt

2 kap. 1 §,

 

 

enligt 2 kap. 1 §,

 

1 Senaste lydelse 2009:361.

41

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som Prop. 2010/11:124 avses i denna lag,

9.kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapital- täckning och stora exponeringar,

10.kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,

11.kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

12.kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

13.kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknads- förening,

14.kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

15.medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

16.sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),

17. startkapital: det kapital som

17. startkapital: det kapital som

definieras i artikel 57 a och b i

definieras i artikel 57 a och b i

Europaparlamentets och

rådets

Europaparlamentets och

rådets

direktiv

2006/48/EG av

den

direktiv

2006/48/EG av

den

14 juni 2006 om rätten att starta

14 juni 2006 om rätten att starta

och driva verksamhet i kredit-

och driva verksamhet i kredit-

institut

(omarbetning),

senast

institut

(omarbetning),

senast

ändrat genom Europaparlamentets

ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2007/44/EG,

och rådets direktiv 2010/78/EU,2

18.utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva bankrörelse,

19.utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva finansieringsrörelse, och

20.utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kreditföretag.

2 kap.

2 §3

Tillstånd att driva bankrörelse behövs inte för

 

1. utgivning

av

elektroniska

1. utgivning

av elektroniska

pengar enligt lagen (2002:149) om

pengar enligt lagen (2011:000) om

utgivning av

elektroniska

pengar,

elektroniska pengar, eller

eller

 

 

 

 

 

2. tillhandahållande

av

betaltjänster enligt lagen

(2010:751) om

betaltjänster.

 

 

 

 

 

2EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex32010L0078).

3Senaste lydelse 2010:760.

42

Prop. 2010/11:124

7 kap.

1 §4

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

1.låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordrings- rätter,

2.lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3.medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4.tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

5.tillhandahålla betalningsmedel,

6.ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7.medverka vid värdepappersemissioner,

8.lämna ekonomisk rådgivning,

9.förvara värdepapper,

10.driva rembursverksamhet,

11.tillhandahålla värdefackstjänster,

12.driva valutahandel,

13.driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt

14.lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysnings- lagen (1973:1173).

13.driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

14.lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt

15.ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:000) om elek- troniska pengar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

4 Senaste lydelse 2010:760.

43

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om

Prop. 2010/11:124

 

europabolag

 

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (2004:575) om europabolag ska ha

följande lydelse.

23 §1

Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag skall ha minst tre ledamöter och tillsyns- organet minst fem ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett moni- stiskt organiserat europabolag skall ha minst tre ledamöter.

När det gäller europabolag som ger ut elektroniska pengar tillämpas 2 kap. 9 § femte stycket lagen (2002:149) om elektroniska pengar i stället för första och andra styckena.

Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag ska ha minst tre ledamöter och tillsyns- organet minst fem ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett moni- stiskt organiserat europabolag ska ha minst tre ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2006:598.

44

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

Prop. 2010/11:124

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:531) om särskild

 

tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

 

 

3 §1

 

I denna lag betyder

1.anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2.behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett reglerat företag med huvudkontor inom EES,

3.blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat,

4.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5.finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,

b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10 och 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c)driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6.finansiell sektor: ett eller flera av följande företag

a)kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värdepapperssektorn),

b)försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkringssektorn), och

c)blandade finansiella holdingföretag,

7.fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

1 Senaste lydelse 2010:2073.

45

12. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansierings- rörelse,

8.försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäk- Prop. 2010/11:124 ringsbolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

9.försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett

försäkringsföretag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag,

10.institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag,

11.konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG,

12. kreditinstitut:

a) en bank eller ett kredit- marknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, eller

b) ett institut för elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

13. reglerat företag:

a)ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller

b)ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag, 14. relevant behörig myndighet:

a)en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell företagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i ett finansiellt konglomerat,

b)någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till samordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c)någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och b kommer överens om är relevant,

15.samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

16.sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17.utländskt återförsäkringsföretag: ett företag som inte är ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18.värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

46

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Härigenom föreskrivs att 27 och 31 §§ lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

27 §

Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem leda- möter.

Förvaltningsorganet i ett moni- stiskt organiserat europakooperativ skall ha minst tre ledamöter.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar tillämpas 2 kap. 9 § femte stycket lagen (2002:149) om elektroniska pengar i stället för första och andra styckena.

Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem leda- möter.

Förvaltningsorganet i ett moni- stiskt organiserat europakooperativ ska ha minst tre ledamöter.

31 §1

Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsredo- visningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på försäkringsföreningar.

När det gäller europakooperativ

När det gäller europakooperativ

som ger ut elektroniska pengar,

som ger ut elektroniska pengar,

driver

finansieringsrörelse

eller

driver finansieringsrörelse

eller

tillhandahåller

betaltjänster

tillhandahåller

betaltjänster

tillämpas 2 kap. 9 § sjätte stycket

tillämpas

12 kap.

28 §

lagen

lagen (2002:149) om elektroniska

(2004:297)

om

bank-

och

pengar,

 

12 kap.

28 §

lagen

finansieringsrörelse,

3 kap.

9 §

(2004:297)

om

bank-

och

andra stycket lagen (2010:751) om

finansieringsrörelse

respektive

betaltjänster respektive 3 kap. 10 §

3 kap.

9 § andra

stycket

lagen

lagen (2011:000) om elektroniska

(2010:751)

om betaltjänster i

pengar i stället för första stycket.

stället för första stycket.

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2010:2074.

Prop. 2010/11:124

47

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om

Prop. 2010/11:124

 

kapitaltäckning och stora exponeringar

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:1371) om

 

kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt prop. 2010/11:110

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

 

 

3 §

 

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvud- sakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, till- handahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvud- sakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappers- bolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande ut- ländska företag,

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvud- sakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, till- handahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvud- sakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappers- bolag eller motsvarande utländska företag,

2.behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom EES som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.exponeringar: poster som redovisas som tillgång i balansräkningen, derivatavtal som redovisas som skulder eller åtaganden utanför balansräkningen,

5.finansiellt holdingföretag: ett finansiellt institut som inte är ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat och

a) som har

minst ett

dotter-

a) som har

minst ett

dotter-

 

företag

som

är

kreditinstitut,

företag

som

är

kreditinstitut,

 

värdepappersbolag,

institut

för

värdepappersbolag

eller

mot-

 

elektroniska pengar eller mot-

svarande utländskt företag, och

 

svarande utländskt företag, och

 

 

 

 

 

 

 

b) vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen utgörs av sådana

 

företag som avses i a eller finansiella institut,

 

 

 

 

 

6. finansiellt institut: ett svenskt

6. finansiellt institut: ett svenskt

 

eller utländskt företag som inte är

eller utländskt företag som inte är

 

kreditinstitut,

värdepappersbolag,

kreditinstitut,

värdepappersbolag

 

institut

för

elektroniska

pengar

eller

motsvarande

utländskt

 

eller

motsvarande

utländskt

företag

och

vars

huvudsakliga

 

företag

och

vars

huvudsakliga

verksamhet är att

 

 

 

verksamhet är att

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,

 

 

 

 

 

b) driva en eller flera av de

b) driva en eller flera av de

 

verksamheter som anges i 7 kap.

verksamheter som anges i

7 kap.

 

1 § andra

stycket 2–10

och

12

1 § andra stycket 2–10, 12 och 15

48

lagen (2004:297) om bank- och

lagen (2004:297) om bank-

och

Prop. 2010/11:124

finansieringsrörelse, utan att

vara

finansieringsrörelse, utan att

vara

tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 §

tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 §

 

samma lag, eller

 

samma lag, eller

 

 

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7.finansiellt instrument: ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång för en part samtidigt som en annan part får en finansiell skuld eller utfärdar ett egetkapitalinstrument,

8.finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag, som inte är dotterföretag till ett institut eller ett motsvarande utländskt företag som auktoriserats inom EES eller till ett annat finansiellt holdingföretag som är etablerat inom EES,

9. holdingföretag med blandad

9. holdingföretag med blandad

verksamhet: ett svenskt eller

verksamhet: ett svenskt eller

utländskt moderföretag som inte är

utländskt moderföretag som inte är

kreditinstitut,

värdepappersbolag,

kreditinstitut,

värdepappersbolag,

institut

för elektroniska

pengar,

motsvarande

utländskt

företag,

motsvarande

utländskt

företag,

finansiellt holdingföretag eller

ett

finansiellt holdingföretag

eller

ett

blandat

finansiellt

holdingföretag

blandat

finansiellt

holdingföretag

enligt

1 kap.

3 §

3 lagen

om

enligt

1 kap.

3 §

3

lagen

om

särskild

tillsyn över

finansiella

särskild

tillsyn över

finansiella

konglomerat, men som har minst

konglomerat, men som har minst

ett dotterföretag som är kredit-

ett dotterföretag som är kredit-

institut,

värdepappersbolag eller

institut, värdepappersbolag, insti-

motsvarande utländskt företag,

 

tut för elektroniska pengar eller

 

 

 

 

 

 

motsvarande utländskt företag,

 

 

 

 

 

 

 

10.institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

11.kapitalkravsdirektivet: 11. kapitalkravsdirektivet:

Europaparlamentets

och

rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv 2006/49/EG av den 14

direktiv 2006/49/EG av den 14

juni 2006 om kapitalkrav för

juni 2006 om kapitalkrav för

värdepappersföretag

och

kredit-

värdepappersföretag

och

kredit-

institut

(omarbetning),

ändrat

institut (omarbetning),

senast

genom

Europaparlamentets och

ändrat genom Europaparlamentets

rådets direktiv 2010/78/EU,

 

och rådets direktiv 2010/78/EU1,

12.kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skepps- hypotekskassan,

13.kreditinstitutsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva

verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU2,

14.medverkande institut: institut, annat än det institut som är originator, som upprättar och förvaltar ett tillgångsbaserat certifikatprogram eller någon annan värdepapperisering och som förvärvar exponeringar från tredje man,

1EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex32010L0078).

2EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex32010L0078).

49

15. moderinstitut inom EES: ett institut eller motsvarande utländskt Prop. 2010/11:124 företag som auktoriserats inom EES och som

a)har ett institut, ett finansiellt institut eller ett motsvarande utländskt företag som dotterföretag eller som har ett ägarintresse i ett sådant företag, och

b)inte är dotterföretag till ett annat institut eller ett motsvarande utländskt företag som auktoriserats inom EES eller till ett finansiellt holdingföretag som är etablerat inom EES,

16.operativa risker: risker för förluster till följd av inte ändamålsenliga eller inte fungerande interna förfaranden eller system eller på grund av mänskliga fel eller yttre händelser, samt rättsliga risker,

17.originator: ett företag som

a)självt eller via anknutna företag, direkt eller indirekt, var part i det ursprungliga avtal som gav upphov till de förpliktelser eller potentiella förpliktelser för gäldenären, eller den potentiella gäldenären, som ligger till grund för den exponering som värdepapperiseras, eller

b)förvärvar tredje mans exponeringar, tar upp dem i sin balansräkning och därefter värdepapperiserar dem,

18.riskvikt: en procentsats som beskriver en risknivå hos en exponering,

19.värdepapperisering: en transaktion eller ett program varigenom den kreditrisk som är förenad med en exponering eller en grupp exponeringar delas upp i delar, och som har följande egenskaper:

a)betalningarna inom ramen för transaktionen eller programmet är beroende av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar, och

b)prioriteringen av delarna avgör hur förluster fördelas under den tid transaktionen eller programmet pågår,

20.värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, och

21.återvärdepapperisering: en värdepapperisering i vilken den risk som är förenad med en underliggande grupp av exponeringar delas upp i delar och minst en av de underliggande exponeringarna är en värdepapperiseringsposition.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

50

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om

Prop. 2010/11:124

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

terrorism

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § och 2 kap. 5 § lagen (2009:62) om

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Lydelse enligt bet. 2010/11:CU12

Föreslagen lydelse

 

1 kap

2 §

Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1.bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.livförsäkringsrörelse,

3.verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

4.verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5.försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, i fråga om sådan verksamhet rörande liv- försäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:000) om elektroniska pengar,

7.fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8.verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:000),

9.verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),

10.verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag,

11.yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster men som inte omfattas av 10,

12.yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13.yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

14.yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

15.yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 10–14,

16.yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro,

51

17. verksamhet

med

att som betalningsinstitut tillhandahålla Prop. 2010/11:124

betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, eller

18. verksamhet

med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om

betaltjänster utan att vara betalningsinstitut.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §1

Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser i 3, 4 och 10 §§ gäller inte för

1.svenska myndigheter,

2.verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7, 17 och 18, och som har hemvist

a) inom EES,

b) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs,

3. företag

inom

EES

vars

3. företag

inom

EES

vars

överlåtbara värdepapper är upp-

överlåtbara värdepapper är upp-

tagna till handel på en reglerad

tagna till handel på en reglerad

marknad i den mening som avses i

marknad i den mening som avses i

Europaparlamentets

och

rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

2004/39/EG

av

den

direktiv

2004/39/EG

av

den

21 april 2004 om marknader för

21 april 2004 om marknader för

finansiella

 

instrument

och om

finansiella

instrument

och

om

ändring

av

rådets

direktiv

ändring

av

rådets

 

direktiv

85/611/EG

och

 

93/6/EG

och

85/611/EEG och 93/6/EEG och

Europaparlamentets

och

rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

 

2000/12/EG

 

samt

direktiv

2000/12/EG

 

 

samt

upphävande

av

rådets

direktiv

upphävande

av rådets

 

direktiv

93/22/EEG, eller

 

 

 

 

93/22/EEG, eller

 

 

 

 

4.företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som företag under 3,

5.livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp motsvarande högst 2 500 euro,

6.pensionsförsäkringar enligt 58 kap. 4–16 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) som inte får återköpas,

7.pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades förvärvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag på lön och överlåtelse av rättigheter inte är tillåten,

8. elektroniska pengar enligt

8. elektroniska pengar enligt

1 Senaste lydelse 2010:764.

52

lagen (2002:149) om utgivning av

lagen (2011:000) om elektroniska

elektroniska pengar

pengar

a) om det penningvärde som kan

a) om det penningvärde som kan

lagras på ett elektroniskt medium

lagras på ett elektroniskt medium

som inte kan laddas uppgår till

som inte kan laddas uppgår till

högst 150 euro, eller

högst 250 euro, eller

b) när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde som omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000 euro kan lösas in under samma period, eller

9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som förvaltas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist

a)inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran, eller

b)i en stat utanför EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran och advokaten eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa skyldigheter uppfylls.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Prop. 2010/11:124

53

2.16

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

Prop. 2010/11:124

 

sekretesslagen (2009:400)

 

Härigenom föreskrivs att 30 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

 

(2009:400) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

30 kap.

5 §1

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende hos en statlig myndighet om innehav av

1.aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsaktiebolag,

2.andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller

3. aktier eller andelar

i börs,

3. aktier eller andelar

i börs,

clearingorganisation eller

central

clearingorganisation,

central

värdepappersförvarare.

 

värdepappersförvarare, betalnings-

 

 

institut eller institut för elek-

 

 

troniska pengar.

 

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2009:1419.

54

2. institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillståndsplikt enligt lagen (2011:000) om elek- troniska pengar,

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

Prop. 2010/11:124

 

betaltjänster

 

 

Härigenom föreskrivs att

1 kap. 3 och 4 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap.

2 §,

5 kap. 2 § och 6 kap. 5 § samt rubriken närmast före 5 kap. 2 § lagen

(2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1kap.

3 §

Med betaltjänstleverantörer avses i denna lag följande tillhandahållare av betaltjänster:

1. banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillstånd enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

3.betalningsinstitut och de fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 §,

4.statliga och kommunala myndigheter, när de inte ägnar sig åt myndighetsutövning,

5.utländska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES, motsvarande dem i 1–4 med undantag av sådana fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt nationella bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG,

6.Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES- länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndighet,

7.postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har rätt att tillhandahålla betaltjänster, och

8.filialer till kreditinstitut från länder utanför EES.

4 §

I denna lag betyder

1.autogiro: en betaltjänst för debitering av en betalares betalkonto, där initiativet till en betalningstransaktion tas av betalningsmottagaren på grundval av betalarens samtycke till mottagaren, mottagarens betal- tjänstleverantör eller betalarens egen betaltjänstleverantör,

2.bankdag: en dag på vilken en betaltjänstleverantör har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstransaktion,

3.betalare: en fysisk eller juridisk person som är antingen betal- kontoinnehavare och som godkänner en betalningsorder från detta betal- konto, eller en fysisk eller juridisk person som lämnar en betal-

ningsorder,

55

4.betalkonto: ett konto som innehas i en eller flera betal- Prop. 2010/11:124 tjänstanvändares namn och som är avsett för genomförandet av betalningstransaktioner,

5.betalningsinstitut: ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som

har fått tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt 2 kap.,

6.betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat personligt instrument eller en personlig rutin som används för att initiera en betal- ningsorder,

7.betalningsmottagare: en fysisk eller juridisk person som är den avsedda mottagaren av medel vid en betalningstransaktion,

8.betalningsorder: varje instruktion som en betalare eller betalnings- mottagare ger sin betaltjänstleverantör om att en betalningstransaktion ska genomföras,

9.betalningssystem: ett generellt betalsystem enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

10.betalningstransaktion: insättning, uttag eller överföring av medel som initieras av betalaren eller betalningsmottagaren, oberoende av eventuella underliggande förpliktelser mellan betalaren och betal- ningsmottagaren,

11.betaltjänstanvändare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en betaltjänst,

12.debitera: att medel dras från ett konto,

13.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt betalningsinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

14.grupp: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

15.hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

16.konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ända- mål som faller utanför näringsverksamhet,

17.kreditera: att medel tillförs ett konto,

18.kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 

 

 

19. medel: sedlar och mynt,

19. medel: sedlar och mynt,

kontotillgodohavanden

samt

kontotillgodohavanden

samt

elektroniska pengar enligt

lagen

elektroniska

pengar

enligt

lagen

(2002:149) om utgivning av

(2011:000)

om

elektroniska

elektroniska pengar,

 

pengar,

 

 

 

20.penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betal- ningsmottagarens namn, uteslutande i syfte att överföra motsvarande belopp till en mottagare eller en annan betaltjänstleverantör som agerar på mottagarens vägnar, eller där dessa medel tas emot på mottagarens vägnar och ställs till mottagarens förfogande,

21.ramavtal: ett avtal om betaltjänster som reglerar genomförandet av kommande enskilda och successiva betalningstransaktioner och som kan innehålla skyldigheter och villkor för att öppna ett betalkonto,

22.referensväxelkurs: den växelkurs som ligger till grund för beräk- ningen av eventuell valutaväxling och görs tillgänglig av betaltjänst-

leverantören eller härrör från en offentligt tillgänglig källa,

56

2. institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillståndsplikt enligt lagen (2011:000) om elektroniska pengar,

23. referensräntesats: den räntesats som ligger till grund för beräk- Prop. 2010/11:124 ningen av eventuell tillämplig ränta och som härrör från en offentligt

tillgänglig källa som kan kontrolleras av båda parterna i ett avtal om betaltjänster,

24.registrerad betaltjänstleverantör: en betaltjänstleverantör som undantagits från krav på tillstånd enligt 2 kap. 3 §,

25.startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

26.unik identifikationskod: en kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhandahållits av en betaltjänstleverantör, och som en betaltjänstanvändare ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan betaltjänstanvändare eller dennes betalkonto,

27.valuteringsdag: den referenstidpunkt som används av en betal- tjänstleverantör för att beräkna räntan på de medel som debiterats eller krediterats ett betalkonto.

2kap.

2 §

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för

1. banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillstånd enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

3.statliga och kommunala myndigheter, när de inte ägnar sig åt myndighetsutövning,

4.utländska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES, motsvarande dem i 1–3 med undantag av sådana fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt nationella bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG,

5.Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES- länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndighet,

6.postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har rätt att tillhandahålla betaltjänster, och

7.filialer till kreditinstitut från länder utanför EES.

3 kap.

 

2 §

 

Ett betalningsinstitut ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som

 

motsvarar minst startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat

 

enligt 3 eller 4 §. Betalningsinstitutets kapitalbas får inte underskrida det

 

högsta av dessa två belopp.

 

 

Vid beräkningen av kapitalbasen

och dess sammansättning gäller

 

3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och

 

föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 6 samma lag.

 

Ett betalningsinstitut som tillhör

Ett betalningsinstitut som tillhör

 

samma grupp som ett annat betal-

samma grupp som ett annat betal-

57

ningsinstitut, eller ett kredit-

ningsinstitut,

eller ett

kredit- Prop. 2010/11:124

institut,

värdepappersföretag,

institut,

värdepappersföretag,

fondbolag eller försäkringsföretag

fondbolag, försäkringsföretag eller

får inte vid beräkning av kapital-

institut för elektroniska pengar får

basen ta med sådana poster som

inte vid beräkning av kapitalbasen

ingår i beräkningen av något av

ta med sådana poster som ingår i

dessa företags kapitalbas.

beräkningen av något av dessa

 

 

företags kapitalbas.

 

 

 

Ett betalningsinstitut som driver

 

 

annan verksamhet i enlighet med

 

 

5 § får inte vid beräkningen av

 

 

kapitalbasen ta med sådana poster

 

 

som ingår i beräkningen av

 

 

kapitalbasen

i sådan

annan

 

 

verksamhet.

 

 

För ett betalningsinstitut som har bytt redovisningsvaluta gäller att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella

företag.

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

Betalningsinstrument som avser

 

Elektroniska

pengar

och

låga belopp

 

betalningsinstrument som

avser

 

 

låga belopp

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

För sådana betalningsinstrument som avses i 4 kap. 19 § första stycket får betaltjänstleverantören och betaltjänstanvändaren i ramavtal komma överens om

För elektroniska pengar och sådana betalningsinstrument som avses i 4 kap. 19 § första stycket får betaltjänstleverantören och betaltjänstanvändaren i ramavtal komma överens om

1.att leverantören inte behöver underrätta användaren att betalningsordern har avvisats, om det av sammanhanget klart framgår att den inte har utförts,

2.att betalaren inte får återkalla betalningsordern efter att ha godkänt att den genomförs,

3.andra tidsgränser för genomförandet än de som anges i 18–22 §§,

eller

4.att det inte ska vara möjligt att spärra betalningsinstrumentet.

6kap.

5 §

Om misstanke om bedrägeri kvarstår efter närmare analys, får uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på bedrägeri i samband med tillhandahållande eller användning av betaltjänster lämnas till en polismyndighet eller Åklagarmyndigheten.

Uppgifter i ett register som avses i 1 § får lämnas ut till betal- tjänstleverantörer och de som har ansvar för ett betalningssystem när uppgifterna har lämnats till en polismyndighet eller Åklagar- myndigheten.

58

Utlämnande av uppgifter enligt

Utlämnande av uppgifter enligt Prop. 2010/11:124

andra stycket får ske trots 3 kap.

andra stycket får ske trots 3 kap.

12 § denna lag, 1 kap. 10 § lagen

12 § denna lag, 1 kap. 10 § lagen

(2004:297)

om

bank-

och

(2004:297)

om

bank-

och

finansieringsrörelse

eller

4 kap.

finansieringsrörelse

eller

3 kap.

4 § lagen (2002:149) om utgivning

12 § lagen

(2011:000)

om

av elektroniska pengar.

 

elektroniska pengar.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

59

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2010/11:124

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit direktivet 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (det nya e- penningdirektivet, bilaga 1). Där ges bestämmelser om villkor för att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt för tillsyn av sådan verksamhet och om utgivning och möjlighet till inlösen av elektroniska pengar. Det nya e-penningdirektivet ersätter direktivet 2000/46/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (det gamla e-penningdirektivet).

En faktapromemoria om förslaget har överlämnats till riksdagen (2008/09:FPM29). Regeringen har under förhandlingsarbetet informerat och samrått med riksdagen och för EU-nämnden redogjort för förhandlingsarbetet.

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har tidigare antagit direktivet 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG. De bestämmelser som ges i betaltjänstdirektivet om utförande av betalnings- transaktioner gäller också när medlen utgörs av elektroniska pengar. Det nya e-penningdirektivet hänvisar även i andra delar till betaltjänst- direktivet och i såväl nya e-penningdirektivet som betaltjänstdirektivet ges hänvisningar till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kredit- institut (kreditinstitutsdirektivet).

Det gamla e-penningdirektivet har införts i svensk rätt genom lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, medan betaltjänst- direktivet huvudsakligen har införts genom lagen (2010:751) om betaltjänster (betaltjänstlagen). Föreskrifter som rör elektroniska pengar finns även i förordningen (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar och Finansinspektionens föreskrifter om utgivning av elek- troniska pengar (FFFS 2002:14). Direktivets bestämmelser om betal- tjänstanvändarens skyldigheter och ansvar för förluster (artiklarna 56 och 61) har emellertid införts genom lagen (2010:738) om obehöriga transak- tioner med betalningsinstrument.

Det nya e-penningdirektivet har behandlats vid möten som Europeiska kommissionen anordnat för sakkunniga inom medlemsstaternas rege- ringskanslier. Vid dessa möten har erfarenheter utbytts från arbetet med att genomföra direktivet och vissa tolkningsfrågor diskuterats.

Regeringskansliet uppdrog under mars 2010 åt advokaten Per Furberg, Setterwalls Advokatbyrå, att analysera vilka anpassningar som kan behövas på området för elektroniska pengar till följd av det nya e- penningdirektivet och betaltjänstdirektivet och att föreslå de författnings- ändringar som kan behövas.

Per Furberg lämnade i juli 2010 promemorian Genomförande av det

nya e-penningdirektivet. Promemorian har remissbehandlats. Prome-

60

morians lagförslag finns i bilaga 2. En förteckning över remiss- instanserna finns i bilaga 3. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet (ärende Fi2010/980).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 3 mars 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Regeringen har, förutom såvitt avser utformningen av 5 kap. 25 § lagen om elektroniska pengar, följt Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 6.10 samt i författningskommentaren. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts i förhållande till lagrådsremissen.

Prop. 2010/11:124

61

4

Det nya e-penningdirektivet

Prop. 2010/11:124

I det nya e-penningdirektivet ges föreskrifter om rätten att driva verk- samhet för utgivning av elektroniska pengar. Det gamla e-penning- direktivet anses ha hindrat framväxten av en verklig inre marknad för tjänster på området för elektroniska pengar och utvecklingen av användarvänliga sådana tjänster. Det nya direktivet syftar därför till att undanröja hinder mot marknadstillträde, att göra det enklare att starta och driva affärsverksamhet för utgivning av elektroniska pengar och att ge stöd för nya användaranpassade tjänster.

Direktivet har ett nära samband med betaltjänstdirektivet, som avses lägga grunden för harmoniserade regler beträffande betaltjänster. Där ges också regler om tillståndsplikt för en ny typ av finansiellt institut, s.k. betalningsinstitut. Delar av betaltjänstdirektivet är tillämpliga även på affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar. Genom hänvisningar i det nya e-penningdirektivet till bestämmelser i betaltjänstdirektivet harmoniseras regleringen för institut för elektroniska pengar med dem för betalningsinstitut. De betaltjänster som betalningsinstitut får tillhanda- hålla, får tillhandahållas även av institut för elektroniska pengar. När sådana tjänster tillhandahålls av institut för elektroniska pengar gäller nära nog samma regler som för betalningsinstitut. Ett mål har varit att villkoren för alla betaltjänstleverantörer ska vara lika.

4.1

Tillämpningsområde

 

Det nya e-penningdirektivet ska tillämpas på utgivare av elektroniska

 

pengar. Enligt artikel 1 ska medlemsstaterna erkänna vissa angivna kate-

 

gorier av utgivare av elektroniska pengar. Till dessa hör kreditinstitut,

 

dvs. banker och kreditmarknadsföretag, institut för elektroniska pengar

 

och postgiroinstitut. Europeiska centralbanken och nationella central-

 

banker ska erkännas som utgivare när de inte agerar i egenskap av

 

monetär eller offentlig myndighet. Vidare ska medlemsstaterna och deras

 

regionala eller lokala myndigheter erkännas som utgivare när de agerar i

 

egenskap av offentliga myndigheter. Av skäl 17 till direktivet följer

 

också att medlemsstaterna av försiktighetsskäl bör säkerställa att endast

 

dessa aktörer och den som omfattas av ett undantag enligt e-penning-

 

direktivet tillåts att ge ut elektroniska pengar.

 

Enligt skäl 5 och artikel 1.4 tillämpas direktivet inte på penningvärden

 

som lagras på särskilda förskottsbetalade betalningsinstrument, som är

 

avsedda för specifika behov och som har ett begränsat användnings-

 

område. Med det sistnämnda avses att innehavaren av de elektroniska

 

pengarna endast kan köpa varor och tjänster i lokaler som tillhör

 

utgivaren eller inom ett begränsat nätverk av tjänsteleverantörer enligt

 

affärsöverenskommelse med en professionell utgivare eller från ett

 

begränsat varu- eller tjänsteutbud. Sådana begränsade nätverk kan vara

 

att betalningsinstrumentet endast kan användas för att köpa varor och

 

tjänster i en specifik butik eller butikskedja eller från ett begränsat varu-

 

eller tjänsteutbud, oberoende av var försäljningsstället är geografiskt

 

beläget. Vidare framgår att direktivet inte bör tillämpas på penningvärde

 

som används för inköp av digitala varor eller tjänster, då varans eller

62

tjänstens själva karaktär innebär att operatören tillför ett inneboende Prop. 2010/11:124 värde, t.ex. åtkomst, distribution eller sökmöjligheter (skäl 6 och artikel

1.5). Det förutsätter dock att varan eller tjänsten endast kan användas med hjälp av digital utrustning som till exempel mobiltelefoner eller datorer och att operatören för teleutrustningen eller den digitala eller informationstekniska utrustningen inte agerar enbart som mellanhand mellan betaltjänstanvändaren och leverantören av varorna eller tjänsterna. Detta anges vara fallet om en mobiltelefonabonnent eller annan digital nätverksabonnent betalar nätoperatören direkt och det varken finns en direkt betalningsförbindelse eller en direkt gäldenär/borgenärsförbindelse mellan nätverksabonnenten och tredje- parten som levererar de varor och tjänster som ingår i transaktionen.

4.2Definitioner

Elektroniska pengar

I direktivet definieras elektroniska pengar som varje elektroniskt eller magnetiskt lagrat penningvärde i form av en fordran på utgivaren som ges ut mot erhållande av medel i syfte att genomföra betalnings- transaktioner och som godtas av en annan fysisk eller juridisk person än utgivaren av elektroniska pengar. Med betalningstransaktioner menas, till följd av en hänvisning till betaltjänstdirektivet, en åtgärd som initieras av betalaren eller betalningsmottagaren vid placering, överföring eller uttag av medel, där medel inkluderar elektroniska pengar.

Definitionen, som i några delar skiljer sig från det gamla e-penning- direktivets definition, avses vara teknikneutral samt omfatta alla situa- tioner där betaltjänstleverantören utfärdar ett förskottsbetalat lagrat värde i utbyte mot medel, och det lagrade värdet accepteras av tredje part som betalning (skäl 7). Definitionen ska vidare omfatta elektroniska pengar som lagras antingen i en betalningsanordning som tillhör innehavaren av elektroniska pengar eller fjärrlagras på en server och hanteras av inne- havaren av elektroniska pengar via ett specifikt konto för elektroniska pengar. Avsikten har varit att göra definitionen så vid att den inte bara omfattar de instrument för elektroniska pengar som finns på marknaden i dag utan även sådana som kan komma att utvecklas (skäl 8).

Institut för elektroniska pengar och utgivare

Direktivet skiljer mellan institut för elektroniska pengar (e-penning- institut) och utgivare av elektroniska pengar. Institut för elektroniska pengar hör naturligtvis till den krets av institut som får ge ut elektroniska pengar.

Med institut för elektroniska pengar avses i direktivet en juridisk person som i enlighet med direktivet har beviljats auktorisation att ge ut elektroniska pengar.

Utgivare av elektroniska pengar kan, utöver institut för elektroniska pengar, vara kreditinstitut, postgiroinstitut samt europeiska och nationella centralbanker liksom medlemsstaterna och dess myndigheter. Till

63

utgivare kan också räknas undantagna institut och juridiska personer Prop. 2010/11:124 enligt artikel 1.3 och artikel 9.

Genomsnittligt utestående elektroniska pengar

Genomsnittligt utestående elektroniska pengar definieras i direktivet som genomsnittet av det sammanlagda belopp av skulder hänförliga till elek- troniska pengar som getts ut vid utgången av varje kalenderdag under de sex föregående kalendermånaderna, beräknat den första kalenderdagen i varje kalendermånad och tillämpat för denna kalendermånad.

4.3Institut för elektroniska pengar

4.3.1 Verksamhet

I artikel 6.1 anges vilka verksamheter som institut för elektroniska

 

pengar ska ha rätt att bedriva. Utöver utgivning av elektroniska pengar

 

får ett institut för elektroniska pengar tillhandahålla bl.a. de betaltjänster

 

som förtecknas i en bilaga till betaltjänstdirektivet. Ett institut för elek-

 

troniska pengar får därmed bedriva en mer omfattande verksamhet än ett

 

betalningsinstitut.

 

Under de villkor som anges i betaltjänstdirektivet får ett institut för

 

elektroniska pengar även bevilja kredit. I korthet innebär det att kredit

 

kan beviljas för vissa betalningstransaktioner, penningöverföringar och

 

utfärdanden eller förvärvanden av betalningsinstrument om kredit-

 

givningen är en sidoverksamhet, krediten beviljas endast i samband med

 

genomförandet av en betalningstransaktion, krediten är kortfristig och

 

krediten inte beviljas ur medel som erhållits eller innehas för att

 

genomföra en betalningstransaktion. Institutets kapitalbas måste dess-

 

utom vara tillfredsställande stor beräknad enligt bestämmelser i

 

direktivet. Det anges vidare i artikel 6.1 att kredit inte får beviljas från

 

medel som erhållits i utbyte mot elektroniska pengar som har getts ut.

 

Ett institut för elektroniska pengar ska vidare ha rätt att tillhandahålla

 

operativa tjänster och därtill nära anknutna sidotjänster som avser

 

utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av nämnda

 

betaltjänster. Ett sådant institut ska vidare ha rätt att tillhandahålla system

 

för överföring av medel med formella och standardiserade rutiner och

 

gemensamma regler för behandling, clearing eller avveckling av

 

betalningstransaktioner.

 

Institut för elektroniska pengar ska – till skillnad från kreditinstitut –

 

inte få ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmän-

 

heten (artikel 6.2). De medel som ett institut för elektroniska pengar tar

 

emot vid utgivning ska utan dröjsmål bytas ut mot elektroniska pengar

 

(artikel 6.3). Sådana medel ska inte betraktas som insättningar. Genom

 

en hänvisning i artikel 6.4 e-penningdirektivet till betaltjänstdirektivet

 

klargörs vidare att ett institut för elektroniska pengar som tillhandahåller

 

betaltjänster som förtecknas i bilagan till betaltjänstdirektivet endast får

 

ha betalkonton som uteslutande används för betalningstransaktioner och

 

att medel som tas emot från betal-tjänstanvändare för att tillhandahålla

 

betaltjänster inte ska betraktas som insättningar eller elektroniska pengar.

64

 

4.3.2

Tillstånd och tillsyn

Prop. 2010/11:124

Genom en hänvisning i det nya e-penningdirektivet (artikel 3.1) till betaltjänstdirektivet (artikel 10.1) krävs tillstånd för att ge ut elektroniska pengar. Reglerna om tillstånd ska således i tillämpliga delar följa mot- svarande regler för betalningsinstitut (se dock nedan om avvikande regler gällande startkapital och kapitalbas). Hänvisningen innebär vidare att ett offentligt register ska föras över auktoriserade institut för elektroniska pengar.

Tillsyn ska utföras av en utsedd behörig myndighet som ska ha rätt att inhämta information från instituten, utföra platsundersökningar samt utfärda rekommendationer och riktlinjer. Tillsynsmyndigheten ska även ha rätt att upphäva auktorisationen under givna förutsättningar.

4.3.3Kapitalkrav

I direktivets artikel 4 föreskrivs att institut för elektroniska pengar ska ha ett startkapital på minst 350 000 euro. Av en hänvisning till kredit- institutsdirektivet följer att startkapitalet ska bestå av motsvarande kapital och reserver som ett kreditinstituts icke-gruppbaserade kapitalbas.

I artikel 5 ges regler om kapitalbas beträffande verksamhet för ut- givning av elektroniska pengar. Kapitalbasen får aldrig understiga start- kapitalet och inte heller ett belopp motsvarande två procent av genom- snittet av de utestående elektroniska pengarna. De behöriga myndig- heterna får under vissa förutsättningar kräva att ett institut för elektroniska pengar har ett kapitalkrav som är upp till 20 procent högre, eller tillåta att institutet har ett kapitalkrav som är högst 20 procent lägre, än vad som följer av dessa bestämmelser.

För betaltjänstverksamhet ska nödvändig kapitalbas beräknas i enlighet med en av de tre metoder som anges i betaltjänstdirektivet. De behöriga myndigheterna ska i enlighet med nationell lagstiftning avgöra vilken metod som är lämpligast.

4.3.4Skyddskrav

Medlemsstaterna ska kräva att institut för elektroniska pengar, på sätt som anges i betaltjänstdirektivet, skyddar de medel som har tagits emot i utbyte mot elektroniska pengar som har getts ut (artikel 7.1). Detta innebär i korthet att medel som mottas i utbyte mot elektroniska pengar som ges ut antingen ska hållas åtskilda eller täckas av försäkring eller motsvarande garanti från ett försäkringsbolag eller ett kreditinstitut som inte tillhör samma grupp som betalningsinstitutet. Den behöriga myndigheten får fastställa, i enlighet med nationell lagstiftning, vilken metod som ska användas.

Skyddskraven vid betaltjänstverksamhet ska vara desamma som för betalningsinstitut (artikel 7.3).

65

4.3.5

Undantag

Prop. 2010/11:124

Av artikel 9 framgår att medlemsstaterna helt eller delvis får avstå från, eller tillåta sina behöriga myndigheter att avstå från, att tillämpa villkor avseende tillstånd, tillsyn, startkapital, kapitalbas och skyddskrav om (i) den sammanlagda affärsverksamheten genererar ett genomsnittligt belopp av utestående elektroniska pengar som inte överstiger den gräns som medlemsstaten fastställt (men under inga omständigheter överstiger 5 000 000 euro) och (ii) ingen av de fysiska personer som är ansvariga för ledningen eller driften av affärsverksamheten har dömts för brott som rör penningtvätt eller finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet. Av en hänvisning till betaltjänstdirektivet följer dock att en behörig myndighet ska utses även för dessa organ samt att tystnadsplikt och rätt till domstolsprövning ska gälla även för dem.

För dessa undantagsfall får medlemsstaterna också föreskriva att undantagen ska vara beroende av ett ytterligare krav på ett högsta belopp som kan lagras i de betalningsinstrument eller på det betalkonto tillhörande kunden där de elektroniska pengarna lagras.

4.4Utgivning och inlösen av elektroniska pengar

Medlemsstaterna ska förbjuda andra fysiska och juridiska personer än ut- givare av elektroniska pengar att ge ut elektroniska pengar (artikel 10). Utgivare ska vidare ge ut elektroniska pengar till det nominella beloppet, mot erhållande av medel (artikel 11.1), medan innehavare av elektroniska pengar ska kunna lösa in de elektroniska pengarna till det nominella beloppet (artikel 11.2). En begäran om inlösen ska kunna avse en del av eller hela penningvärdet av de elektroniska pengarna.

Avgift för inlösen får tas ut endast under vissa förutsättningar (artikel 11.4). Avgiften ska ha angetts i avtalet med innehavaren och får tas ut endast om begäran sker innan avtalet upphört, om innehavaren avslutat ett tidsbestämt avtal eller om begäran sker tidigast ett år efter att avtalet upphörde.

I artikel 12 klargörs att det ska vara förbjudet att ta ut ränta eller andra förmåner som är knutna till den period under vilken innehavaren av elek- troniska pengar innehar de elektroniska pengarna.

4.5Förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför domstol

Enligt direktivets artikel 13 ska betaltjänstdirektivets regler om förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför domstol vara tillämpliga för utgivare av elektroniska pengar med avseende på de skyldigheter som följer av betaltjänstdirektivets avdelning IV om rättigheter och skyldigheter med avseende på tillhandahållande och användning av betaltjänster.

66

4.6

Införande

Prop. 2010/11:124

Direktivet ska vara infört i nationell rätt senast den 30 april 2011. Direktivets artikel 18 innehåller dock övergångsbestämmelser som främst berör de som redan bedriver sådan verksamhet som omfattas av direktivets regler. Övergångsbestämmelserna medger att viss verksamhet kan drivas vidare även efter den 30 april 2011 utan att tillstånd enligt det nya regelverket erhållits. Detta gäller dock endast under begränsad tid.

5

Betaltjänstdirektivet

 

En målsättning med betaltjänstdirektivet är en väl fungerande inre

 

marknad för betaltjänster (skäl 1). Det ska åstadkommas genom en mo-

 

dern och konsekvent rättslig ram för betaltjänster, som är neutral och

 

garanterar lika regler för samtliga betalningssystem (skäl 4), så att konsu-

 

menternas valfrihet kan upprätthållas och att deras kostnader för betal-

 

tjänster kan minska. Genom direktivet ska bestämmelser ges om krav på

 

klara villkor för betaltjänster samt om betaltjänstanvändares och betal-

 

tjänstleverantörers respektive rättigheter och skyldigheter när betal-

 

tjänster tillhandahålls. Där fastställs vidare bestämmelser för hur

 

medlemsstaterna ska skilja mellan sex kategorier av betaltjänst-

 

leverantörer, bl.a. mellan institut för elektroniska pengar respektive

 

betalningsinstitut och kreditinstitut (artikel 1).

 

Direktivet innehåller bestämmelser om betaltjänstleverantörer (artikel

 

5–29), om villkor för och information om betaltjänster (artikel 30–50)

 

och om rättigheter och skyldigheter med avseende på tillhandahållande

 

och användning av betaltjänster (artikel 51–83). Dessutom innehåller

 

direktivet regler om genomförandeåtgärder och betalningskommitté samt

 

slutbestämmelser (artikel 84–96). Direktivets bestämmelser är avsedda

 

att tillämpas på i princip alla betaltjänster som tillhandahålls inom

 

gemenskapen (artikel 2), även på betaltjänster som institut för

 

elektroniska pengar tillhandahåller. Beträffande reglerna om auktorisa-

 

tion som betalningsinstitut och tillsyn över sådan verksamhet följer av

 

artikel 3 i det nya e-penningsdirektivet att artiklarna 5 och 10–15, artikel

 

17.7 och artiklarna 18–25 i betaltjänstdirektivet i tillämpliga delar ska

 

gälla också för institut för elektroniska pengar. Eftersom elektroniska

 

pengar, enligt definitionen i artikel 2 i e-penningdirektivet, ges ut i syfte

 

att genomföra betalningstransaktioner är betaltjänstdirektivets regler

 

tillämpliga på transaktioner med elektroniska pengar. Detta innebär att

 

bestämmelserna i 4 och 5 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster är

 

tillämpliga också på betalningstransaktioner där elektroniska pengar

 

används.

 

De regler som ges om rättigheter och skyldigheter med avseende på

 

tillhandahållande och användning av betaltjänster samt de definitioner

 

som ges i betaltjänstdirektivet blir av betydelse även för civilrättsliga

 

frågor om elektroniska pengars karaktär och betalningar med sådana

 

medel. Av direktivet följer att bestämmelserna är tvingande till en konsu-

 

ments förmån (artikel 51). De regler som har införts i svensk rätt till följd

 

av

betaltjänstdirektivet går mycket långt i detaljrikedom. Detta är

67

 

 

emellertid i allt väsentligt en följd av anpassningen till de i sin tur mycket Prop. 2010/11:124 detaljerade bestämmelserna i det bakomliggande betaltjänstdirektivet.

De bestämmelser som aktualiseras i anknytning till elektroniska pengar redovisas närmare i anslutning till berörda rättsfrågor. Hänvisningar ges även i betaltjänstdirektivet till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksam- het i kreditinstitut (kreditinstitutsdirektivet).

6 Genomförande av det nya e-penningdirektivet

6.1Utgångspunkter för genomförandet

Ett EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås men överlåter åt medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet (artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Detta innebär att medlemsstaterna inte är bundna av t.ex. ett direktivs terminologi och systematik. Avgöran- de är att nationell rätt uppnår det resultat i sak som direktivet eftersträvar.

Det nya e-penningdirektivet söker, med vissa angivna undantag, åstad- komma en fullständig harmonisering av det område som regleras (artikel 16.1). Detsamma gäller för betaltjänstdirektivet, där det anges att medlemsstaterna inte i den mån direktivet innehåller harmoniserade bestämmelser får behålla eller införa andra bestämmelser (artikel 86). En utgångspunkt vid genomförandet av det nya e-penningdirektivet är också att nya regler för institut för elektroniska pengar ska utgå från de regler som gäller för betalningsinstitut när det är lämpligt eftersom det finns likheter mellan de två institutsformerna. Det nya e-penningdirektivet innehåller – liksom det gamla – främst ett näringsrättsligt regelverk, dvs. regler om villkor för att starta och driva institut för elektroniska pengar och för tillsyn av sådan verksamhet. Vissa regler som rör civilrättsliga frågor finns emellertid i e-penningdirektiven, t.ex. om inlösen av elektroniska pengar. Till detta kommer betaltjänstdirektivets reglering av såväl näringsrättsliga som civilrättsliga frågor – i de delar dessa regler är tillämpliga även på elektroniska pengar. Bestämmelserna i dessa direktiv är utformade närmast som modellregler som medlemsstaterna kan ta in i sin nationella rätt. Samtidigt ges emellertid en viss frihet att anpassa såväl terminologi och systematik som lagtekniska lösningar till befintlig nationell lagstiftning.

En utgångspunkt bör vara att en sådan anpassning ska ske så långt det är möjligt och lämpligt. Genomgående bör en enkel och klar svensk lag- stiftning eftersträvas. Samtidigt måste emellertid de elektroniska pengarnas särskilda karaktär beaktas från såväl näringsrättsliga som civil- rättsliga utgångspunkter. Vid genomförandet bör regleringen dessutom ansluta till gemensamma tolkningar av medlemsstaterna vid det samråd som äger rum om införandet av de nya direktiven.

68

De civilrättsliga frågorna rörande betalningar genomlystes vid in- Prop. 2010/11:124 förandet av det gamla e-penningdirektivet1 och regeringen gav i lag-

motiven uttryck för sin syn på vilken typ av civilrättslig fordran som avses med elektroniska pengar och vilka civilrättsliga regler som blir tillämpliga vid betalningar med elektroniska pengar.2 Frågan är om regleringen i betaltjänstdirektivet av betaltjänstanvändares rättigheter och skyldigheter nödvändiggör ett annat synsätt.

6.2En ny lag om elektroniska pengar

Regeringens förslag: Det nya e-penningdirektivets bestämmelser genomförs i huvudsak i en ny lag om elektroniska pengar. Lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar upphävs.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Riksbanken, Finansinspektionen, Sveriges advokatsamfund och Finansbolagens Förening anser att det bör övervägas om e-penningdirektivets bestämmelser kan införas som en del av betaltjänstlagen. Advokatfirman Vinge anför att det bör vidtas lagstiftningsåtgärder för att samla den finansiella lagstiftningen i en samlad finansmarknadslagstiftning.

Skälen för regeringens förslag: Det gamla e-penningdirektivet har införts genom lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar (2002 års e-penninglag). Finansinspektionen har hittills inte meddelat något tillstånd enligt den lagen. Undantag från lagens bestämmelser har emellertid medgetts.3

Regleringen i betaltjänstdirektivet har införts genom lagen (2010:751) om betaltjänster. I betaltjänstdirektivet hänvisas till elektroniska pengar och institut för elektroniska pengar enligt det gamla e-penningdirektivet. Av artikel 21 i det nya e-penningdirektivet följer emellertid att dessa hän- visningar ska anses som hänvisningar till det nya e-penningdirektivet – ett direktiv som skiljer sig från det gamla huvudsakligen genom en ny definition av elektroniska pengar, mildrade kapitalkrav, utökade möjlig- heter att bedriva parallell verksamhet och ett stärkt konsumentskydd.

Avsikten har varit att modernisera regleringen för att undanröja vissa svagheter som anses ha lett till att marknaden för elektroniska pengar inte utvecklats som förväntat. De ändrade reglerna och skälen bakom an- passningarna redovisas nedan i anknytning till respektive område.

Genom det nya e-penningdirektivet har ändringar gjorts i reglerna om institut för elektroniska pengar samtidigt som regler om betaltjänst- leverantörers rättigheter och skyldigheter nyligen har införts genom betaltjänstdirektivet och betaltjänstlagen. Till betaltjänstleverantörerna hör bl.a. institut för elektroniska pengar. Sambanden mellan dessa

1Se Utredningen om elektroniska pengars slutbetänkande (SOU 1998:122) E-pengar – civilrättsliga frågor m.m.

2Prop. 2001/02:85 s. 59 f.

3Sådana undantag gäller för Getitcard Sweden AB, Media-Saturn Holding Sweden AB och Wallie AB.

69

regelverk är komplexa och det har krävts en omfattande detaljreglering Prop. 2010/11:124 vid införandet av betaltjänstdirektivet i svensk rätt. Till detta kommer att

2002 års e-penninglag i praktiken hittills tillämpats endast på svenska institut som medgetts undantag från lagens bestämmelser. Under sådana förhållanden framstår närmare analyser av hur det gamla e- penningdirektivet förhåller sig till det nya, i syfte att införa direktivet genom ändringar i 2002 års e-penninglag, som omständliga och utan motsvarande nytta för berörda aktörer. Det föreslås i stället att det nya e- penningdirektivet införs genom en ny lag om elektroniska pengar och att lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar upphävs.

Skulle genomförandet av det nya e-penningdirektivet dessutom förutsätta ändrade regler om betalningar med elektroniska pengar eller annars anpassningar av regler om rättigheter och skyldigheter vid betalningar bör dessa dock genomföras i betaltjänstlagen, inte som en del av regleringen i en ny lag om elektroniska pengar.

Några remissinstanser anser att det bör övervägas om e- penningdirektivets bestämmelser i sin helhet bör införas som en del av betaltjänstlagen. Enligt regeringens bedömning framstår det dock som mer lämpligt att bevara den nuvarande lagstiftningsstrukturen, där utgivning av elektroniska pengar regleras i en separat lag, eftersom detta innebär en tydligare rörelsereglering. I detta sammanhang kan framhållas att de rörelseregler för institut för elektroniska pengar som infördes när det gamla e-penningdirektivet genomfördes i svensk rätt samlades i en lag om utgivning av elektroniska pengar. Det framstår som konsekvent att även de bestämmelser som nu föreslås ersätta 2002 års e-penninglag samlas i en särskild lag. På så sätt klargörs också på ett tydligt sätt att elektroniska pengar och institut för elektroniska pengar skiljer sig från andra betalningsmedel och betalningsinstitut även om regleringen i viss omfattning är gemensam. En sådan utformning av lagstiftningen motsvarar även systematiken på unionsnivå, där tillhandahållande av betaltjänster och utgivning av elektroniska pengar regleras i olika direktiv.

I promemorians förslag genomförs e-penningdirektivets bestämmelser i stor utsträckning genom att hänvisning sker till bestämmelser i lagen om betaltjänster. En sådan hänvisningsteknik används även i e- penningdirektivet, där det i artikel 3.1 anges att ett stort antal artiklar i betaltjänstdirektivet ska gälla i tillämpliga delar för institut för elektroniska pengar. Vid genomförandet av e-penningdirektivet i svensk rätt framstår det dock som lämpligare att i en ny lag om elektroniska pengar ta in materiella bestämmelser om verksamhet med utgivning av elektroniska pengar, i stället för att hänvisa till andra författningar. Detta gör regleringen mer lättillgänglig och överskådlig.

Advokatfirman Vinge har anfört att reglerna avseende utgivning av elektroniska pengar tillsammans med annan finansiell reglering bör samlas i en sammanhållen finansmarknadslagstiftning. Liknande synpunkter har tidigare framförts i andra lagstiftningsärenden av Sveriges advokatsamfund (se prop. 2006/07:5 och prop. 2009/10:220). En genomgripande reform av den art som advokatfirman förespråkar skulle dock vara mycket resurskrävande och det finns inte utrymme för att inom ramen för detta lagstiftningsärende närmare överväga frågan.

70

6.3

Tillämpningsområde

Prop. 2010/11:124

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Den nya lagen om elektroniska pengar ska vara

 

 

 

tillämplig vid all utgivning av elektroniska pengar. I den nya lagen tas

 

 

 

det också in bestämmelser om rätt att starta och driva

 

 

 

affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av

 

 

 

sådan verksamhet. Undantag från tillämpningsområdet införs i

 

 

 

enlighet med direktivets bestämmelser.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

 

Remissinstanserna: TeliaSonera Sverige AB, Telenor Sverige AB,

 

Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB anmärker att den föreslagna lagen

 

har nära samband med betaltjänstlagen och ställer frågan huruvida den

 

lagen är tillämplig på Teleoperatörsföretagens verksamhet.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Det nya e-penningdirektivet

 

innehåller regler om dels utgivning och inlösen m.m. av elektroniska

 

pengar, dels villkor för att starta och driva institut för elektroniska pengar

 

och för tillsyn över sådan verksamhet. Reglerna om utgivning och

 

inlösen m.m. är i princip tillämpliga vid all utgivning av elektroniska

 

pengar, oberoende av om det är ett institut för elektroniska pengar som

 

ger ut dem eller inte. I svensk rätt har – utöver institut för elektroniska

 

pengar – banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om

 

bank- och finansieringsrörelse rätt att tillhandahålla betalningsmedel,

 

vilket innefattar utgivning av elektroniska pengar. Utgångspunkten enligt

 

direktivet är att all utgivning av elektroniska pengar ska ske under

 

samma förutsättningar. En ny lag bör därför innefatta även bankers och

 

kreditmarknadsföretags utgivning av elektroniska pengar. Här kan

 

noteras att även postgiroinstituts, centralbankers och andra myndigheters

 

utgivning av elektroniska pengar kan omfattas av direktivets regler.

 

Sådan utgivning förekommer inte i dagsläget.

 

 

Direktivets regler rörande tillstånd och tillsyn samt rörelseregler gäller

 

endast för utgivare som inte är tillståndspliktiga enligt andra bestäm-

 

melser. Exempelvis behöver kreditinstitut inte beviljas tillstånd enligt det

 

nya e-penningdirektivet. Kreditinstitutsdirektivet anger redan tillstånds-

 

krav för banker och kreditmarknadsföretag och tillståndsplikt gäller för

 

dem enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

 

 

En ny lag om elektroniska pengar bör i enlighet med det nya e-

 

penningdirektivet innehålla bestämmelser om rätt att starta och driva

 

affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt tillsyn av sådan

 

verksamhet. Lagens tillämpningsområde blir delvis avhängigt av defini-

 

tionen av elektroniska pengar.

 

 

Direktivets tillämpningsområde begränsas genom att bestämmelserna

 

inte ska tillämpas på penningvärden som lagras på instrument som om-

 

fattas av undantag enligt artikel 3 k i betaltjänstdirektivet eller som an-

 

vänds för att göra betalningstransaktioner som omfattas av undantag

 

enligt artikel 3 l i betaltjänstdirektivet. Dessa undantag avser dels

 

penningvärden som lagras på instrument som enbart kan utnyttjas inom

 

ett begränsat nätverk av leverantörer, hos en leverantör i dennes säljställe

 

eller ifråga om ett begränsat varu- eller tjänsteutbud, dels penningvärden

 

som används för köp av digitala varor eller tjänster, då varans eller tjänst-

71

 

 

 

 

ens själva karaktär innebär att operatören tillför ett inneboende värde och Prop. 2010/11:124 varan eller tjänsten endast kan användas med hjälp av digital utrustning.

Motsvarande undantag bör föras in i den nya lagen. I lagen om betaltjänster har emellertid endast det förstnämnda undantaget införts. Det andra undantaget har ansetts vara överflödigt i betaltjänstlagen eftersom betaltjänstdirektivet enligt artikel 2 är tillämpligt endast på betaltjänster och de tjänster som undantas i artikel 3 l inte är att bedöma som betaltjänster (prop. 2009/10:220 s. 119).

E-penningdirektivet gäller emellertid verksamhet för utgivning av elektroniska pengar och affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar. Det undantag som föreskrivs i artikel 1.5 i det nya e- penningdirektivet och som hänvisar till artikel 3 l betaltjänstdirektivet anges emellertid avse ”penningvärde som används för att göra betal- ningstransaktioner som omfattas av undantag enligt 3 l i direktiv 2007/64/EG”. Definitionen av betalningstransaktion innefattar inte någon begränsning till affärsverksamheter i form av betaltjänster och elektroniska pengar begränsas inte till penningvärden som används för betaltjänster. Det bör därför, i den föreslagna lagen om elektroniska pengar, införas ett särskilt undantag för penningvärden som används för köp av digitala varor eller tjänster, då varans eller tjänstens själva karaktär innebär att operatören tillför ett inneboende värde och varan eller tjänsten endast kan användas med hjälp av digital utrustning (se 1 kap. 1 § lagen om elektroniska pengar). Såvitt avser omfattningen av undantaget kan de uttalanden som görs i förarbetena till betaltjänstlagen ge vägledning vid bedömningen (se prop. 2009/10:220 s. 118 och 119). Den närmare omfattningen av undantaget får fastslås i rättstillämpningen.

6.4

Olika typer av elektroniska pengar

 

 

 

 

 

 

Regeringens bedömning: Elektroniska pengar bör kunna lagras inte

 

 

 

bara på en betalningsanordning som tillhör innehavaren av de

 

 

 

elektroniska pengarna. De bör kunna också fjärrlagras på en server

 

 

 

och hanteras av innehavaren via ett specifikt konto för elektroniska

 

 

 

pengar. Olika transaktionsmönster bör kunna förekomma.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens

 

bedömning.

 

 

Remissinstanserna: Svenska Bankföreningen och Advokatfirman

 

Vinge anför att gränsen mellan tillgodohavanden på konto och

 

elektroniska pengar är otydlig i direktivet och i promemorians förslag.

 

 

Skälen för regeringens bedömning: I delbetänkandet E-pengar

 

näringsrättsliga frågor (SOU 1998:14) har utredningen om elektroniska

 

pengar redovisat olika typer av elektroniska pengar. Denna redovisning

 

har byggt på såväl övergripande och principiella indelningar som mera

 

detaljbetonade skillnader mellan olika system, vilka klassificerats från

 

tekniska, finansiella och juridiska utgångspunkter (s. 35 ff.). Detalj-

 

betonade indelningar har gjorts i konto- eller kontantbaserade system,

 

anonyma eller spårbara transaktioner, system som är öppna respektive

 

slutna, transfererbara och icke transfererbara värdeenheter, små eller

72

 

 

 

 

stora transaktioner, kort eller nätbaserade rutiner och on-line- eller off- Prop. 2010/11:124 linetransaktioner samt skillnader utifrån avveckling, ränta, float, han-

tering av valutor, återbetalning och val av kryptografisk teknik. Skillnader i detaljer synes inte ha blivit av nämnvärd betydelse för den

juridiska bedömningen. Däremot har skillnader mellan medel på indivi- dualiserade konton respektive medel i form digitala värdeenheter ansetts vara av central betydelse. Med medel på individualiserat konto synes ha menats detsamma som med ”kontotillgodohavande” i betaltjänst- direktivets definition av ”medel”. Med medel menas sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 1.3 b i direktiv 2000/46/EG.

Utredningen om elektroniska pengar förklarade att medel som ”finns” hos en innehavare brukar beskrivas med användning av metaforer som elektronisk börs och elektronisk plånbok och att dessa beskrivningar vanligtvis tar sikte på vissa hårdvaror, t.ex. ett kort eller en hårddisk där innehavaren ”förvarar” de symboler – digitala värdeenheter – som bär betalkraften. Med värdeenhet menas här digital representation av medel, oberoende av teknisk lösning, förutsatt att värdeenheterna inte är knutna till ett individualiserat konto, utan ”finns” på annat sätt som digitala symboler för betalkraft hos betalare, betalningsmottagare och finansiella institut (SOU 1998:14 s. 36 f.). Vid beskrivningen av hur kontoliknande registreringar används noterade Utredningen om elektroniska pengar att sådana kan förekomma även i anknytning till sedelliknande instrument. I regeringens proposition 2001/02:85 Utgivning av elektroniska pengar (s. 33 ff.) redovisades motsvarande indelningar samtidigt som det beträffande nätpengar konstaterades att begreppet elektroniska pengar ofta används i en vid mening där både digitala värdeenheter och medel på individualiserade konton kan innefattas (s. 37 och 39).

Bland de problem som noterades i Europeiska kommissionens konse- kvensanalys rörande det gamla e-penningdirektivet4 lyftes särskilt fram att definitionen av elektroniska pengar blivit otydlig och begränsad till en form av elektroniska pengar, s.k. kortbaserade elektroniska pengar. Enligt konsekvensanalysen är det tveksamt om serverbaserade elek- troniska pengar innefattas (se vidare avsnitt 7.3).

Enligt det nya e-penningdirektivet (skäl 8) kan elektroniska pengar vara lagrade såväl i en betalningsanordning tillhörande innehavaren av elektroniska pengar som fjärrlagrade på en server och hanteras av innehavaren via ett specifikt konto för elektroniska pengar. Det nya direktivets definition av elektroniska pengar innefattar alltså digitala värdeenheter som fjärrlagras på en server. Därmed uppkommer frågan om även kontobaserade transaktionsmönster (jfr överlåtelser av enkla fordringar) kan förenas med det som enligt direktivet är att anse som elektroniska pengar. Att kontobaserade transaktionsmönster hittills inte ansetts kunna förenas med elektroniska pengar framgår av motiven till 2002 års e-penninglag (prop. 2001/02:85 s. 59 f.).

Av det nya e-penningdirektivet framgår inte vilka transaktionsmönster som kan förenas med elektroniska pengar. Svenska Bankföreningen och Advokatfirman Vinge har anfört att gränsen mellan tillgodohavanden på

4 COM(2008)627, SEC(2008)2572.

73

konto och elektroniska pengar är otydlig i direktivet och i promemorians Prop. 2010/11:124 förslag. Frågan om avgränsningen mellan kontotillgodohavanden och

elektroniska pengar behandlas i avsnitt 7 nedan.

6.5

Definitioner

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Definitioner ges i lagen av elektroniska pengar,

 

 

 

institut för elektroniska pengar och utgivare av elektroniska pengar

 

 

 

som materiellt överensstämmer med det nya e-penningdirektivets

 

 

 

definitioner. Institut som undantas från tillståndsplikt betecknas

 

 

 

registrerade utgivare.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens

 

förslag.

 

 

 

 

Remissinstanserna: Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms

 

universitet anser att definitionen av ”utgivare av elektroniska pengar” bör

 

omfatta bl.a. den som är undantagen från tillståndsplikt, men enbart om

 

denne ger ut elektroniska pengar.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Eftersom olika regler om tillstånd

 

och tillsyn gäller för institut för elektroniska pengar och betal-

 

ningsinstitut och den senare typen av finansiella institut inte får ge ut

 

elektroniska pengar blir det av avgörande betydelse hur direktivets

 

definition av elektroniska pengar ska förstås. Beträffande denna fråga,

 

som behandlas närmare i avsnitt 7, är det tillräckligt att här notera att den

 

definition som föreslås materiellt överensstämmer med definitionen i det

 

nya e-penningdirektivet och att området för elektroniska pengar vidgas

 

till följd av en hänvisning i definitionen till betaltjänstdirektivet.

 

 

Begreppet institut för elektroniska pengar bör definieras som ett

 

aktiebolag eller en ekonomisk förening som har fått tillstånd att ge ut

 

elektroniska pengar enligt lagen om elektroniska pengar. Med utgivare

 

av elektroniska pengar bör menas den som enligt samma lag får ge ut

 

elektroniska pengar. Utgivare av elektroniska pengar kan utgöras av

 

såväl sådana som fått tillstånd att bedriva verksamhet i institut för

 

elektroniska pengar som institut som medgetts undantag från

 

tillståndsplikt, och därutöver den som ger ut elektroniska pengar utan att

 

behöva tillstånd eller undantag. För att skilja institut, för vilka undantag

 

medgetts från institut för elektroniska pengar betecknas de undantagna

 

instituten registrerade utgivare och definieras som en juridisk person

 

som har undantagits (enligt 2 kap. 3 § lagen om elektroniska pengar) från

 

tillståndsplikt. Vidare föreslås i lagen definitioner av vissa andra begrepp

 

– betalningsinstrument, EES, filial, grupp, hemland, konsument,

 

kvalificerat innehav, nära förbindelser och startkapital – som före-

 

kommer i olika bestämmelser.

 

 

Enligt Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet framstår

 

det inte som helt rättvisande att i definitionen av ”utgivare av

 

elektroniska pengar” inbegripa de som enligt lagen är undantagna från

 

tillståndsplikt på det sätt som föreslås i promemorian. Den i

 

promemorian föreslagna definitionen omfattar t.ex. alla kreditinstitut,

 

som får ge ut elektroniska pengar utan tillstånd, oavsett om de faktiskt

74

 

 

 

 

ger ut elektroniska pengar eller inte. Enligt regeringens bedömning bör Prop. 2010/11:124 definitionen i denna del utformas så att endast de som får ge ut

elektroniska pengar utan särskilt tillstånd och faktiskt gör det omfattas av definitionen.

6.6

Förhållandet mellan institut för elektroniska pengar

 

 

 

och några andra verksamhetsformer

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Undantaget från tillståndsplikt för bankrörelse

 

 

 

i lagen om bank- och finansieringsrörelse för utgivning av

 

 

 

elektroniska pengar behålls.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

 

Remissinstanserna: TeliaSonera Sverige AB, Telenor Sverige AB,

 

Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB anför att gränsdragningen mellan

 

bankverksamhet och utgivning av elektroniska pengar bör klargöras.

 

Riksbanken anför att det inte framgår av promemorians lagförslag

 

huruvida betalningsinstitut får ge ut elektroniska pengar, och efterlyser

 

ett klargörande i denna del.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Definitionen av kreditinstitut i

 

kreditinstitutsdirektivet (2006/48/EG) inkluderar institut för elektroniska

 

pengar. I samband med att det nya e-penningdirektivet införs ändras

 

emellertid definitionen av kreditinstitut på så sätt att institut för

 

elektroniska pengar inte längre omfattas av definitionen. Det klargörs

 

dock samtidigt att utgivning av elektroniska pengar utgör en sådan

 

verksamhet som ett kreditinstitut får bedriva genom att denna form av

 

verksamhet läggs till listan över verksamheter som är föremål för

 

ömsesidigt erkännande i bilaga 1 till kreditinstitutsdirektivet. Det följer

 

även av det nya e-penningdirektivets artikel 1 a och skäl 17 att

 

kreditinstitut har rätt att ge ut elektroniska pengar.

 

 

I svensk lag har definitionen av kreditinstitut aldrig inkluderat institut

 

för elektroniska pengar. Av 2 kap. 2 § 1 lagen (2004:297) om bank- och

 

finansieringsrörelse framgår emellertid att utgivning av elektroniska

 

pengar undantas från kravet på tillstånd att driva bankrörelse. Detta

 

undantag bör i tydlighetens intresse behållas. Ett institut för elektroniska

 

pengar som sysslar med utgivning av elektroniska pengar är alltså inte

 

enbart på grund av denna verksamhet skyldigt att söka tillstånd att driva

 

bankrörelse. Om institutet sysslar med sådan verksamhet som faller inom

 

definitionen av bankrörelse i 1 kap. 3 § lagen om bank- och

 

finansieringsrörelse är institut dock skyldigt att söka tillstånd som bank

 

(jfr prop. 2009/10:220 s. 136).

 

 

Riksbanken har anfört att det inte framgår av promemorians lagförslag

 

huruvida betalningsinstitut får ge ut elektroniska pengar, och efterlyser

 

ett klargörande i denna del. Av skäl 9 till betaltjänstdirektivet framgår att

 

betalningsinstitut inte får ge ut elektroniska pengar. Utgivning av

 

elektroniska pengar innefattas inte heller bland de tjänster som utgör

 

betaltjänster enligt betaltjänstdirektivets artikel 4.3 och bilaga 1, och

 

motsvaras av 1 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster. I detta

 

sammanhang bör framhållas att ett betalningsinstitut som avser att

75

bedriva verksamhet utöver tillhandahållande av betaltjänster har att Prop. 2010/11:124 uppfylla de krav som kan ställas på sådan annan verksamhet, t.ex.

avseende krav på tillstånd för verksamheten. Såvitt avser utgivning av elektroniska pengar innebär detta att ett betalningsinstitut som önskar ge ut elektroniska pengar måste ansöka om och få antingen tillstånd att ge ut elektroniska pengar (som institut för elektroniska pengar) eller undantag från tillståndsplikt (som registrerad utgivare).

6.7

Förutsättningar för tillstånd och undantag

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Kraven på tillstånd och förfarandet för att

 

 

 

auktoriseras som institut för elektroniska pengar utformas så att de

 

 

 

motsvarar vad som enligt betaltjänstlagen gäller för betalningsinstitut.

 

 

 

Banker, kreditmarknadsföretag, myndigheter och motsvarande

 

 

 

utländska företag eller organ behöver inte tillstånd för att ge ut elek-

 

 

 

troniska pengar. För andra ska undantag från kravet på tillstånd

 

 

 

beviljas om vissa förutsättningar för undantag enligt betaltjänstlagen

 

 

 

är uppfyllda och den planerade verksamheten är begränsad så att

 

 

 

utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar aldrig

 

 

 

överstiger fem miljoner euro.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens

 

förslag.

 

 

 

 

Remissinstanserna: TeliaSonera Sverige AB, Telenor Sverige AB,

 

Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB anser att ansökningar om tillstånd

 

från företag som redan har tillstånd enligt lagen (2010:751) om

 

betaltjänster bör kunna ske genom ett förenklat förfarande, samt att

 

kravet på registrerade utgivare att under vissa förutsättningar ansöka om

 

tillstånd inom 30 dagar framstår som alltför ingripande.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Tillståndsplikt för utgivning av elektroniska pengar

 

Det nya e-penningdirektivets krav på tillstånd för att få ge ut elektroniska

 

pengar framgår dels av artikel 10, där ett allmänt förbud föreskrivs för

 

andra än utgivare av elektroniska pengar att ge ut sådana, dels av en

 

hänvisning i artikel 3.1 till betaltjänstdirektivet (artiklarna 5 och 10–15).

 

Denna hänvisning innebär att reglerna om tillstånd för betalningsinstitut

 

ska tillämpas också för institut för elektroniska pengar. Att en

 

samordning är avsedd framgår också av det nya e-penningdirektivets skäl

 

4 där målet anges vara att villkoren ska bli lika för alla betal-

 

tjänstleverantörer (se även betaltjänstdirektivets skäl 4).

 

 

I artikel 5 i betaltjänstdirektivet anges vad en ansökan om auktorisation

 

ska innehålla. Ansökan ska innehålla bl.a. verksamhetsplan, affärsplan,

 

information om styrformer samt uppgifter som styrker att institutet har

 

tillräckligt startkapital och att åtgärder har vidtagits för att skydda medel.

 

I artikel 10 i betaltjänstdirektivet anges att behörig myndighet ska bevilja

76

 

 

 

 

auktorisation om den information och de bestyrkanden som åtföljer Prop. 2010/11:124 ansökan uppfyller kraven enligt artikel 5 och myndigheten efter en

granskning kommer fram till en positiv samlad bedömning. Av artikel 10 följer vissa andra krav för att en ansökan ska kunna beviljas, bl.a. angående huvudkontorets placering, institutets ledning och kvalificerade innehav. Vidare finns regler i artikel 15 om redovisning och revision.

Betaltjänstdirektivets regler om tillståndsplikt för betalningsinstitut har införts genom lagen (2010:751) om betaltjänster. Tillståndskraven innebär bl.a. att styrelseledamöter och ansvariga för betaltjänstverk- samheten ska vara lämpliga för uppgiften och att en lämplighetsprövning ska göras också av den som har ett kvalificerat innehav i institutet. Vidare ska en bedömning göras av att bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot någon författning, att institutet har tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med betaltjänster och att verksamheten kommer att drivas i enlighet med betaltjänstlagen och annan författning. Tillståndskraven enligt betaltjänstlagen för betalningsinstitut följer reglerna för kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i stort även reglerna för institut för elektroniska pengar enligt 2002 års e-penninglag.

En utgångspunkt vid genomförandet av det nya e-penningdirektivet bör som framgått vara att tillståndsreglerna ska motsvara vad som gäller för betalningsinstitut. Regler om tillståndskrav för institut för elektroniska pengar bör därmed kunna utformas på samma sätt som betaltjänstlagens regler för betalningsinstitut i den mån avvikande regler inte ges i det nya e-penningdirektivet. Reglerna i det nya e-penningdirektivet hänvisar delvis till betaltjänstdirektivet.

Bestämmelserna om tillståndsgivning bör därför utformas så att de krav som ställs motsvarar de krav som ställs i fråga om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster som betalningsinstitut.

Tillstånd bör liksom för betalningsinstitut få beviljas för svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar. En sådan avgränsning föreskrivs också för finansieringsrörelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Teleoperatörsföretagen har anfört att ansökningar om tillstånd från företag som redan har tillstånd enligt lagen (2010:751) om betaltjänster bör kunna ske genom ett förenklat förfarande. I detta sammanhang kan noteras att e-penningdirektivet enligt artikel 1.1 syftar till att harmonisera regleringen avseende verksamhet för utgivning av elektroniska pengar. Av direktivets artikel 16.1 framgår vidare att medlemsstaterna med vissa angivna undantag inte får behålla eller införa andra bestämmelser än de som föreskrivs i direktivet. Såvitt avser krav på att den som vill ge ut elektroniska pengar ska ansöka om tillstånd finns uttryckliga bestämmelser i artikel 3.1, som hänvisar till betaltjänstdirektivets bestämmelser. Att införa bestämmelser i svensk rätt om ett ansöknings- förfarande som avviker från det i direktivet föreskrivna skulle inte vara förenligt med direktivets artikel 16.1. De betalningsinstitut som önskar ge ut elektroniska pengar har således att ansöka om tillstånd i enlighet med de bestämmelser som genomför direktivets – i denna del harmoniserade – regler.

77

Undantag för vissa kategorier av utgivare

 

Prop. 2010/11:124

I artikel 1.1 i det nya e-penningdirektivet anges fyra kategorier som

 

erkänns som utgivare av elektroniska pengar, utan att särskilt tillstånd

 

meddelats. Hit hör kreditinstitut, dvs. banker och kreditmarknadsföretag,

 

postgiroinstitut som enligt nationell lagstiftning har rätt att ge ut

 

elektroniska pengar, Europeiska centralbanken och nationella central-

 

banker när de inte agerar i egenskap av monetär myndighet eller andra

 

offentliga myndigheter samt medlemsstaterna eller deras regionala eller

 

lokala myndigheter (se vidare nedan under rubriken ”Särskilt om

 

myndigheter”).

 

 

Den allmänna bestämmelsen om tillståndsplikt för utgivning av

 

elektroniska pengar bör kompletteras med undantag för utgivare som

 

anges i artikel 1.1 och inte är institut för elektroniska pengar (se 2 kap.

 

2 § första stycket lagen om elektroniska pengar).

 

I betaltjänstdirektivet föreskrivs undantag för motsvarande kategorier

 

av institut och myndigheter från kravet på tillstånd för att tillhandahålla

 

betaltjänster. Denna reglering har införts

genom 2 kap. 2 § betal-

 

tjänstlagen, där en uppräkning ges av företag och myndigheter som får

 

tillhandahålla betaltjänster utan att behöva ansöka om tillstånd för detta

 

enligt betaltjänstlagen. Motsvarande kategorier som är undantagna enligt

 

betaltjänstlagen bör undantas från tillståndsplikt när det gäller utgivning

 

av elektroniska pengar. En justering i förhållande till betaltjänstlagen

 

behövs emellertid beträffande dels postgiroinstitut – så att undantaget

 

begränsas till dem som enligt nationell lagstiftning har rätt att ge ut

 

elektroniska pengar – dels myndigheter enligt följande.

 

Särskilt om myndigheter

 

 

Som framgått är centralbanker undantagna från tillämpningsområdet för

 

det nya e-penningdirektivet när de ägnar sig åt myndighetsutövning men

 

undantagna från tillståndsplikt när de inte ägnar sig åt myndighets-

 

utövning. En centralbank erkänns också som betaltjänstleverantör enligt

 

betaltjänstdirektivet när den inte ägnar sig åt myndighetsutövning. För

 

sådana fall får alltså en centralbank i konkurrens med andra

 

betaltjänstleverantörer ge ut exempelvis förbetalda kort med e-pengar,

 

utan att tillstånd krävs för detta.

 

 

För medlemsstater och andra myndigheter än centralbanker är

 

regleringen mera svårtillgänglig. Av artikel 1.1 e i det nya e-penning-

 

direktivet och ett tolkningsuttalande av Europeiska kommissionen följer

 

att undantag från tillståndskrav som institut för elektroniska pengar gäller

 

endast vid agerande i egenskap av myndighet. En sådan regel föreslås

 

också i den nya lagen om elektroniska pengar (se 2 kap. 2 § första stycket

 

2). Samtidigt anses dock en myndighet vid sådant agerande inte vara

 

betaltjänstleverantör enligt artikel 1.1 f i betaltjänstdirektivet, eftersom

 

denna bestämmelse gäller endast när myndigheten inte agerar i egenskap

 

av offentlig myndighet. Av artikel 1.3 i det nya e-penningdirektivet följer

 

inte heller någon rätt att helt undanta sådana myndigheter från direktivets

 

tillämpningsområde. Möjligen kan en förklaring till detta sökas i att

 

definitionen i betaltjänstdirektivet (artikel 4.9) av betaltjänstleverantör ut-

 

formats så att en myndighet som agerar

i egenskap av offentlig

78

myndighet inte innefattas (prop. 2009/10:220 s. 104 ff.). Europeiska Prop. 2010/11:124 kommissionen har visserligen i ett tolkningsuttalande förutsatt att

myndigheter efter tillstånd skulle få ge ut elektroniska pengar när utgivningen inte har samband med myndighetsutövning. Det är dock svårt att förena detta med direktivens uttryckliga bestämmelser.

Frågor om utländska förhållanden berörs i avsnitt 6.14.

 

Inget undantag för Svenska Skeppshypotekskassan

 

Genom artikel 1.3 i det nya e-penningdirektivet ges en möjlighet att

 

undanta Svenska Skeppshypotekskassan från direktivets tillämpnings-

 

område. När frågan aktualiserades i samband med införandet av

 

betaltjänstdirektivet fann regeringen emellertid att det saknades särskilda

 

skäl att utnyttja direktivets möjlighet till sådan särreglering (se prop.

 

2009/10:220 s. 108). Detsamma gäller för betaltjänster knutna till

 

elektroniska pengar.

 

Undantag för begränsad utgivning

 

Enligt artikel 9 i det nya e-penningdirektivet får medlemsstaterna bevilja

 

undantag från tillståndsplikt om den sammanlagda affärsverksamheten

 

genererar ett genomsnittligt belopp av utestående elektroniska pengar

 

som inte överstiger fem miljoner euro och ingen av de fysiska personer

 

som är ansvariga för ledningen eller driften av affärsverksamheten har

 

dömts för brott som rör penningtvätt eller finansiering av terrorism eller

 

annan ekonomisk brottslighet. Detta undantag från tillståndsplikten får

 

dessutom göras beroende av ett krav på ett högsta belopp som kan lagras

 

i de betalningsinstrument eller på det betalkonto tillhörande kunden där

 

de elektroniska pengarna lagras.

 

Medlemsstaternas möjlighet att införa undantag från tillståndsplikten

 

enligt det nya e-penningdirektivet överensstämmer med betaltjänst-

 

direktivets regler, dock att tre miljoner euro gäller som beloppsgräns

 

enligt betaltjänstdirektivet beträffande omfattningen av betalnings-

 

transaktioner. I betaltjänstlagen har denna möjlighet införts så att

 

Finansinspektionen får bevilja undantag från tillståndsplikten.

 

Medlemsstaterna har möjlighet att välja om sådana undantags-

 

möjligheter ska införas eller inte i den nationella lagstiftningen och har

 

att bedöma om de undantag som införs bör vara mer restriktiva än de

 

möjligheter som det nya e-penningdirektivet erbjuder. När frågan om

 

undantag berördes i motiven till 2002 års e-penninglag anfördes bl.a.

 

följande.

 

”Ett skäl för att ge Finansinspektionen dessa undantagsmöjligheter är att

 

det kan leda till en ökad flexibilitet vid tillämpningen av det nya

 

regelsystemet för utgivning av elektroniska pengar. Det torde kunna

 

bidra till en effektivisering och förenkling av såväl tillståndsgivning som

 

tillsyn. Samtidigt innebär denna bestämmelse att inspektionen – inom

 

den uppställda ramen – kan medge undantag från lagens regler, utom vad

 

gäller viss rapporteringsskyldighet. Detta kan innebära att utgivare av

 

elektroniska pengar kan pröva och utveckla nya system och instrument

79

 

på marknaden – någonting som kan gynna uppkomsten av säkrare och effektivare betalningssätt som på sikt kan få en vidare spridning. Att införa undantagsmöjligheter kan på så sätt också bidra till att ut- vecklingen på området inte hämmas.

Sammanfattningsvis finns det en rad starkt vägande skäl för att tillåta Finansinspektionen att medge undantag från lagens regler. De undantagsmöjligheter som lämnas i direktivets artikel 8 bör således genomföras i lagen om utgivning av elektroniska pengar.”

Det har såvitt framkommit inte uppstått några komplikationer till följd av de undantag som medgetts enligt 2002 års e-penninglag och samma skäl för undantag kan alltjämt åberopas. Möjligheten till undantag från kravet på tillstånd bör därmed finnas kvar. Härvid skulle de regler för undantag från tillståndsplikt som gäller enligt betaltjänstlagen kunna användas även beträffande utgivning av elektroniska pengar. Beloppsgränsen behöver emellertid anpassas för utgivning av elektroniska pengar så att den inte får överstiga fem miljoner euro och avser genomsnittligt belopp av utestående elektroniska pengar. Hur genomsnittligt utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar ska beräknas bör regleras genom föreskrifter på lägre nivå än i lag.

Finansinspektionen ska registrera dem som beviljats undantag – regi- strerade utgivare – på motsvarande sätt som den som medgetts undantag enligt betaltjänstlagen. Registrerade utgivare ska underrätta Finans- inspektionen om förändringar som påverkar möjligheterna att uppfylla villkoren för undantag. Uppfyller en registrerad utgivare inte längre villkoren ska utgivaren ansöka om tillstånd. Anmäler den registrerade utgivaren, eller framgår det på annat sätt, att verksamheten upphört ska denne avföras ur registret.

Teleoperatörsföretagen har anfört att det i promemorian föreslagna kravet att en registrerad utgivare som inte längre uppfyller villkoren för undantag ska ansöka inom tillstånd inom 30 dagar framstår som alltför kort och att en tidsfrist på sex månader vore mer lämplig. Även i detta sammanhang finns anledning att hänvisa till e-penningdirektivets artikel 16.1 som anger att medlemsstaterna med vissa angivna undantag inte får behålla eller införa andra bestämmelser än de som föreskrivs i direktivet. Såvitt avser det här aktuella kravet på att ansöka om tillstånd inom viss tid finns uttryckliga bestämmelser i artikel 9.6. Här är att märka att artikel 9 anges som en av de artiklar avseende vilka medlemsstaterna kan införa andra bestämmelser än de som anges i direktivet. Enligt artikel 9 får medlemsstaterna föreskriva om möjligheter att – inom den ram som anges i artikel 9 – ge ut elektroniska pengar i begränsad omfattning utan att ha tillstånd som institut för elektroniska pengar. Vissa av bestäm- melserna i artikel 9 ger utrymme för nationella val, se t.ex. artikel 9.1 och 9.4. Samtidigt framgår det tydligt att det inte är tillåtet att avvika från vissa av bestämmelserna i artikel 9, som enligt sin lydelse ska tillämpas i medlemsstaterna om dessa har valt att föreskriva om undantag från tillståndsplikten för viss begränsad utgivning av elektroniska pengar. Av artikel 9.6 framgår tydligt att medlemsstaterna är skyldiga att införa dess bestämmelser. Att införa bestämmelser i nationell svensk rätt om ett ansökningsförfarande som avviker från det i direktivet föreskrivna skulle inte vara förenligt med direktivets artikel 16.1. De registrerade utgivare

Prop. 2010/11:124

80

som inte längre uppfyller kraven för att vara undantagna från Prop. 2010/11:124 tillståndsplikt har således att ansöka om tillstånd inom 30 dagar i enlighet

med de bestämmelser som genomför direktivets – i denna del harmoni- serade – regler.

Enligt 2002 års e-penninglag medges undantag endast om det penning- värde som lagras på varje enskilt utgivet medium inte överstiger 150 euro. Medlemsstaterna får emellertid enligt det nya e-penning- direktivet välja om de vill införa ett sådant krav. Visserligen talar betydelsen av förtroende för utgivare av elektroniska pengar och att de fall där undantag aktualiseras normalt rör begränsade belopp för en sådan begränsning. Den skulle också kunna samordnas med reglerna om penningtvätt genom att beloppet höjs till 250 euro (se vidare avsnitt 6.13 angående penningtvätt). Elektroniska pengar har emellertid kommit till användning i synnerligen begränsad omfattning och marknadstillträde har, enligt en utvärdering av det gamla e-penningdirektivet som Europeiska kommissionen genomfört, hindrats av de stränga reglerna. Till alldagliga transaktioner kan för många höra att köpa bl.a. transporter och varor, t.ex. flygbiljetter och kläder, till högre belopp. Opraktiska situationer skulle därmed kunna uppkomma där kunder t.ex. skaffar flera medier för att medlen ska räcka för en transaktion.

Vid en samlad bedömning framstår ett krav om högsta tillåtna utgivna värde som tillräckligt.

6.8Tillåten verksamhet

Regeringens förslag: Ett institut för elektroniska pengar ska, utöver utgivning av elektroniska pengar, få bedriva närliggande verksamhet och all sådan verksamhet som betalningsinstitut får bedriva enligt betaltjänstlagen. Institut för elektroniska pengar får inte bedriva inlåning.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Riksbanken anför att en registrerad utgivare av elektroniska pengar enligt promemorians förslag får tillhandahålla betaltjänster som inte är knutna till elektroniska pengar i obegränsad omfattning. Enligt Riksbanken avviker detta från direktivets bestäm- melser. Dessutom anför Riksbanken att direktivet innehåller en begränsning såvitt avser registrerade utgivares möjligheter att tillhanda- hålla betaltjänster som inte är knutna till elektroniska pengar.

TeliaSonera Sverige AB, Telenor Sverige AB, Tele2 Sverige AB och

Hi3G Access AB anför att det vore orimligt om Finansinspektionen ålägger företag som huvudsakligen sysslar med annan verksamhet att upphöra med denna, och efterfrågar ett klargörande av vad den föreslagna bestämmelsen innebär.

81

Skälen för regeringens förslag

Prop. 2010/11:124

Genom det nya e-penningdirektivet blir fler verksamheter tillåtna

 

I det nya e-penningdirektivet ges en uppräkning av verksamheter som

 

institut för elektroniska pengar får bedriva (artikel 6). Till dessa

 

verksamheter hör, förutom utgivning av elektroniska pengar, att till-

 

handahålla betaltjänster, operativa tjänster avseende utgivning av

 

elektroniska pengar, drift av betalningssystem och annan verksamhet

 

med hänsyn till tillämplig gemenskapslagstiftning och nationell lag-

 

stiftning. Under vissa förutsättningar ska institut för elektroniska pengar

 

också få bevilja kredit för vissa angivna betaltjänster.

 

De verksamheter som ett institut för elektroniska pengar får bedriva

 

vidgas genom det nya e-penningdirektivet. Vissa begränsningar kvarstår

 

dock. Institut för elektroniska pengar ska inte få ta emot insättningar eller

 

andra återbetalbara medel från allmänheten (artikel 6.2) och inte heller få

 

bevilja kredit från medel som erhållits i utbyte mot elektroniska pengar

 

(artikel 6.1).

 

Tillåtna verksamheter enligt direktivet

 

Enligt det nya e-penningdirektivets (artikel 6.1 a) får ett institut för

 

elektroniska pengar tillhandahålla betaltjänster som anges i bilagan till

 

betaltjänstdirektivet. Ett institut för elektroniska pengar får därmed till-

 

handahålla bl.a. tjänster som möjliggör kontantinsättningar och uttag på

 

ett betalkonto, genomförande av gireringar, autogirobetalningar och

 

kortbetalningar, utfärdande av betalningsinstrument, penningöverföring

 

samt genomförande av betalningstransaktioner genom digital teknik där

 

den part som tillhandahåller systemet (operatören) endast är mellanhand

 

mellan betalaren och betalningsmottagare (se vidare avsnitt 6.7).

 

I direktivets artikel 6.1 b anges att ett institut för elektroniska pengar

 

får bevilja kredit för vissa betaltjänster under förutsättning att de villkor

 

som anges i betaltjänstdirektivets artikel 16.3 och 16.5 är uppfyllda. I

 

korthet innebär det att kredit får beviljas om kreditgivningen är en sido-

 

verksamhet, krediten beviljas i samband med en betalningstransaktion

 

och återbetalning sker inom en kort tid som aldrig överstiger tolv

 

månader. Vidare får kredit inte beviljas ur medel som erhållits eller

 

innehas för att genomföra en betalningstransaktion och institutets

 

kapitalbas ska vara tillfredställande med hänsyn till det totala kredit-

 

belopp som är beviljat. Kredit får inte heller beviljas från medel som

 

erhållits i utbyte mot elektroniska pengar (artikel 6.1 andra stycket det

 

nya e-penningdirektivet). Institut för elektroniska pengar får vidare,

 

enligt direktivets artikel 6.1 c och d, utöva drift av betalningssystem och

 

tillhandahålla operativa tjänster och därtill nära anknutna sidotjänster

 

avseende utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av

 

betaltjänster. Vidare får institut för elektroniska pengar bedriva annan

 

verksamhet, med hänsyn till tillämplig gemenskapslagstiftning och

 

nationell lagstiftning.

 

Ett institut för elektroniska pengar får däremot inte ta emot insättningar

 

eller andra återbetalbara medel från allmänheten (artikel 6.2).

82

 

Betalningsinstituts verksamhet enligt betaltjänstlagen

Prop. 2010/11:124

Det nya e-penningdirektivets regler om tillåten verksamhet i institut för

 

elektroniska pengar innebär att den tillåtna verksamheten innefattar den

 

verksamhet som betalningsinstitut får bedriva enligt betaltjänstdirektivet.

 

Betaltjänstdirektivet har som framgått införlivats i betaltjänstlagen så att

 

betalningsinstitut får tillhandahålla de betaltjänster som anges i bilagan

 

till betaltjänstdirektivet samt tillhandahålla närliggande tjänster och driva

 

annan verksamhet. Finansinspektionen har emellertid bemyndigats att

 

förbjuda betalningsinstitut att driva annan verksamhet om verksamheten

 

försämrar eller kan komma att försämra betalningsinstitutets finansiella

 

sundhet eller inspektionens möjligheter att utöva tillsyn över institutet.

 

I 3 kap. 6 § betaltjänstlagen föreskrivs att betalningsinstitut inte får ta

 

emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmän-

 

heten eller erbjuda andra konton än betalkonton som uteslutande används

 

för betalningstransaktioner. Ett betalningsinstitut får dock bevilja kredit

 

för vissa betaltjänster under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

 

Villkoren överensstämmer med de som anges i betaltjänstdirektivets

 

artikel 16.3, dock att det inte angetts att kreditgivningen ska vara en

 

sidoverksamhet.

 

För en närmare beskrivning av de tjänster som anges i betaltjänst-

 

direktivet hänvisas till motiven till betaltjänstlagen (prop. 2009/10:220).

 

Verksamhet i institut för elektroniska pengar

 

Den verksamhet som institut för elektroniska pengar får bedriva enligt

 

det nya e-penningdirektivet omfattar, förutom utgivning av elektroniska

 

pengar, den verksamhet som betalningsinstitut får bedriva enligt betal-

 

tjänstlagen. Ett tillstånd att starta och driva affärsverksamhet som institut

 

för elektroniska pengar är därför ett mer omfattande tillstånd än

 

motsvarande tillstånd för betalningsinstitut. Denna vidare omfattning

 

avses balanseras av särskilda kapitalkrav (se avsnitt 4.5).

 

Det nya e-penningdirektivet ger medlemsstaterna möjlighet att

 

begränsa den verksamhet som inte avser utgivning av elektroniska

 

pengar eller tillhandahållande av betaltjänster. Motsvarande möjlighet

 

fanns som framgått vid genomförandet av betaltjänstdirektivet.

 

Regeringens bedömning, vid införandet av betaltjänstlagen, av betal-

 

ningsinstituts verksamhet kan, med hänsyn till de stora likheterna, antas

 

vara giltiga även för institut för elektroniska pengar.

 

Institut för elektroniska pengar bör därmed, utöver att ge ut

 

elektroniska pengar, få tillhandahålla betaltjänster och bedriva när-

 

liggande verksamhet samt ägna sig åt vad som betecknats ”annan

 

verksamhet” (se 3 kap. 5 § första stycket lagen om elektroniska pengar).

 

Med närliggande verksamhet avses beträffande institut för elektroniska

 

pengar verksamhet som ligger nära antingen utgivning av elektroniska

 

pengar (t.ex. utfärdande av betalningsinstrument på vilket elektroniska

 

pengar kan lagras) eller betaltjänster (t.ex. drift av betalningssystem).

 

Uttrycket ”annan verksamhet” innefattar vitt skilda verksamheter som

 

inte nödvändigtvis har någon anknytning till utgivning av elektroniska

 

pengar eller betaltjänster. I ett tolkningsuttalande från Europeiska

 

kommissionen nämns livsmedels- och läkemedelshantering som exempel

83

på andra verksamheter som ett institut för elektroniska pengar kan syssla med. Europeiska kommissionen framhåller i detta sammanhang att det anges i direktivets artikel 6.1 e att ett institut som driver annan verksamhet är skyldigt att iaktta tillämpliga bestämmelser i den verksam- heten (jfr prop. 2009/10:220 s. 134).

För registrerade utgivare innehåller e-penningdirektivet dock, som Riksbanken påpekat, en begränsning såvitt avser tillhandahållande av sådana betaltjänster som inte är ”knutna till elektroniska pengar, som getts ut i enlighet med [artikel 9 i direktivet]”. En registrerad utgivare som önskar tillhandahålla betaltjänster som inte är knutna till elektroniska pengar som getts ut i enlighet med undantaget – dvs. av den registrerade utgivaren – måste uppfylla de krav i fråga om högsta tillåtna omfattning i betaltjänstverksamheten som ställs i 2 kap. 3 § första stycket 1 lagen (2010:751) om betaltjänster. Detta krav, som uttryckligen anges i direktivet, bör också komma till uttryck i den svenska lagstiftning som genomför direktivets bestämmelser.

Vidare bör Finansinspektionen, såsom redan gäller för betalnings- institut, ges rätt att under de förutsättningar som anges i betaltjänstlagen förbjuda ”annan verksamhet” som ett institut för elektroniska pengar bedriver. De skillnader i riskexponering som finns mellan ett betalnings- institut och ett institut för elektroniska pengar bör kunna hanteras genom att Finansinspektion i sin bedömning av ”annan verksamhet” tar hänsyn till de olika institutens riskprofil (se 3 kap. 5 § tredje stycket lagen om elektroniska pengar). Teleoperatörsföretagen har anfört att det framstår som orimligt att Finansinspektionen skulle ålägga företag som huvudsakligen sysslar med annan verksamhet att upphöra med denna. Vidare har efterfrågats ett klargörande av vad den föreslagna bestämmelsen innebär. I detta sammanhang kan noteras att en motsvarande bestämmelse har tagits in i 3 kap. 5 § andra stycket betal- tjänstlagen. I förarbetena till lagen anfördes att den närmare bedöm- ningen av vilka förhållanden som innebär risker avseende institutets finansiella sundhet eller Finansinspektionens möjligheter att övervaka institutet får göras av Finansinspektionen utifrån omständigheterna i varje enskilt fall (prop. 2009/10:220 s. 138). Detta bör gälla även i fråga om institut för elektroniska pengar enligt den nu föreslagna bestäm- melsen. Det kan noteras att bestämmelsen avser fall då utgivning av elektroniska pengar, och annan verksamhet, bedrivs av en juridisk person som har tillstånd att ge ut elektroniska pengar eller medgetts undantag från tillståndsplikt. Den som ger ut elektroniska pengar och åläggs ett förbud i enlighet med bestämmelsen kan välja att efterkomma förbudet antingen genom att upphöra med den andra verksamhet som föranlett förbudet, eller genom att upphöra med utgivningen av elektroniska pengar. Ett förbud innebär således inte nödvändigtvis att den berörda juridiska personen måste upphöra med den andra verksamheten, däremot att denna verksamhet inte kan bedrivas samtidigt som utgivning av elektroniska pengar.

De särskilda risker som kan uppstå vid utgivning av elektroniska pengar jämfört med betaltjänstverksamhet bör hanteras inom ramen för regleringen av skydds- och kapitalkrav. Härvid bör beaktas att ett mål med det nya e-penningdirektivet är att undanröja hinder mot marknads- tillträde och att göra det enklare att starta och driva affärsverksamhet för

Prop. 2010/11:124

84

utgivning av elektroniska pengar (se skäl 4 till direktivet). Ett skäl bakom Prop. 2010/11:124 det nya e-penningdirektivet har varit de långtgående begränsningar som

följt av det gamla e-penningdirektivet.

I en ny lag om elektroniska pengar bör vidare, så som skett för betalningsinstitut, införas ett förtydligande om att institut för elektroniska pengar inte får bedriva inlåning. I enlighet med det nya e-penning- direktivet bör även föreskrivas att institut för elektroniska pengar inte får bevilja kredit från medel som erhållits i utbyte mot elektroniska pengar.

6.9

Regler för verksamheten m.m.

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Institut för elektroniska pengar ska ha ett

 

 

 

startkapital som uppgår till minst 350 000 euro. Instituten ska löpande

 

 

 

uppfylla kapitalkrav som anges närmare i lagen. Skyddskrav som

 

 

 

motsvarar betaltjänstlagens regler införs för institut för elektroniska

 

 

 

pengar. Regler motsvarande dem i betaltjänstlagen införs också om

 

 

 

bevarande av uppgifter, revision, huvudkontor, hemvist och tystnads-

 

 

 

plikt. Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

 

 

 

värdepappersbolag ska inte längre gälla för institut för elektroniska

 

 

 

pengar och betalningsinstitut.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens

 

förslag.

 

 

 

 

Remissinstanserna: Riksbanken påpekar att direktivets artikel 5.6 b

 

om att förhindra dubbelräkning av poster i kapitalbasen inte tas upp i

 

promemorians förslag.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Inledning

 

 

 

Det nya e-penningdirektivet innehåller särskilda regler om startkapital

 

(artikel 4), kapitalbas (artikel 5), skyddskrav för de pengar som tas emot

 

vid utgivning av elektroniska pengar och tillhandahållande av betal-

 

tjänster (artikel 7).

 

 

Av skäl 11 till direktivet följer att kapitalkravs- och skyddskravs-

 

reglerna gemensamt ska säkerställa konsumentskyddet. Jämfört med det

 

gamla e-penningdirektivet innebär dessa bestämmelser att kravet på

 

startkapital sänks samtidigt som investeringsbestämmelserna enligt det

 

gamla e-penningdirektivet utmönstras. Det införs nya krav på skydd för

 

de medel som institut för elektroniska pengar tar emot vid utgivning av

 

elektroniska pengar.

 

 

Förändringarna av kapitalkraven får ses mot bakgrund av den

 

utvärdering av det gamla e-penningdirektivet som Europeiska kommis-

 

sionen genomfört. Där konstaterades att de stränga reglerna enligt det

 

gamla e-penningdirektivet utgör ett hinder mot marknadstillträde.

 

Förändringarna utgör också ett led i en samordning med betal-

 

tjänstdirektivets bestämmelser. I Europeiska kommissionens förslag till

85

 

 

 

 

nytt direktiv hade investeringsbestämmelserna enligt det gamla e- Prop. 2010/11:124 penningdirektivet, vilka i korthet innebar att tillgångarna får placeras

endast i fordringsrätter med låg risk, utmönstrats utan att några andra skyddskrav föreslagits. En sådan reglering hade inneburit en väsentlig liberalisering. I det nya direktiv som sedermera antogs finns emellertid skyddskrav som överensstämmer med dem som gäller när betalnings- institut tillhandahåller betaltjänster.

Startkapital

Enligt det nya e-penningdirektivet ska institut för elektroniska pengar ha ett startkapital på minst 350 000 euro. Detta innebär en sänkning i förhållande till det gamla e-penningdirektivet, som föreskriver ett start- kapital på minst en miljon euro. Europeiska kommissionen angav i sitt förslag till direktiv att dessa krav var för högt ställda, att de inte stod i proportion till de risker som karakteriserar berörda tjänster och att detta utgjorde ett hinder för framförallt mindre företag. Europeiska kommis- sionen föreslog därför en sänkning till 125 000 euro, vilket överensstämmer med det högst krävda startkapitalet för betalningsinstitut enligt betaltjänstdirektivet. I det slutliga e-penningdirektivet infördes emellertid ett högre startkapital, om än väsentligt lägre än enligt det gamla e-penningdirektivet.

Denna minskning av startkapitalet får ses mot bakgrund av skäl 2 och skäl 4 till e-penningdirektivet där det förklaras att nuvarande regler hindrat framväxten av en verklig inre marknad för tjänster avseende elek- troniska pengar och att de nya reglerna ska göra det enklare att starta och driva affärsverksamhet för utgivning av elektroniska pengar.

Medan institut för elektroniska pengar enligt 2002 års e-penninglag ska ha ett startkapital om minst en miljon euro och normgivnings- kompetensen delegerats enligt 8 kap. 1 § 1 beträffande vilka poster som ska räknas in startkapitalet har det i stället i 1 kap. 4 § 25 betaltjänstlagen hänvisats till 1 kap. 5 § 17 lagen om bank- och finansieringsrörelse. Eftersom samma sak bör menas med startkapital för de olika instituten bör startkapital definieras på samma sätt i en ny lag om elektroniska pengar.

Det bör därmed föreskrivas att ett institut för elektroniska pengar när det börjar sin verksamhet ska ha ett startkapital som vid tiden för beslut om tillstånd motsvarar minst 350 000 euro.

Kapitalbas

Enligt 2002 års e-penninglag ska ett institut för elektroniska pengar ha en kapitalbas som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stor. Vidare får kapitalbasen aldrig understiga startkapitalet och inte heller ett belopp som motsvarar två procent av genomsnittligt utestående elektroniska pengar eller, om institutet inte varit verksamt i sex månader, det totalbelopp av utestående elektroniska pengar som fastställts som mål efter sex månader från det att verksamheten har inletts.

86

I det nya e-penningdirektivet föreskrivs om kapitalbas för institut för elektroniska pengar med avseende på dels utgivning av elektroniska pengar, dels tillhandahållande av betaltjänster. Oavsett vilken verksamhet som bedrivs får kapitalbasen aldrig understiga startkapitalet. Vid verk- samhet för utgivning av elektroniska pengar ska ett institut för elek- troniska pengar ha en kapitalbas som uppgår till lägst två procent av genomsnittet av de utestående elektroniska pengarna.

Det följer av artikel 2.4 i e-penningdirektivet att genomsnittet av de utestående elektroniska pengarna beräknas på följande sätt. Det samman- lagda beloppet av skulder hänförliga till elektroniska pengar som getts ut av institutet för elektroniska pengar vid slutet av varje kalenderdag beräknas. De utestående beloppen för alla dagar under de senaste sex månaderna summeras. Summan divideras därefter med antalet kalender- dagar under den aktuella sexmånadersperioden. Det sammanlagda beloppet av skulder hänförliga till elektroniska pengar som getts ut av institutet för elektroniska pengar, och genomsnittet per dag, beräknas på detta sätt på den första dagen i varje månad. Genomsnittet per dag under sexmånadersperioden utgör genomsnittligt utestående elektroniska pengar. Institutets kapitalbas måste uppgå till minst två procent av den summan. Om kravet på startkapital i institutet (350 000 euro) överstiger två procent av genomsnittligt utestående elektroniska pengar beräknat enligt ovan ska institutets kapitalbas i stället motsvara startkapitalet.

Det nya e-penningdirektivet innebär att ett institut för elektroniska pengar också får tillhandahålla betaltjänster. Kapitalbasen ska därvid beräknas enligt en av tre metoder som anges i betaltjänstdirektivet. För en närmare genomgång av direktivets beräkningsmetoder hänvisas till proposition 2009/10:220 (s. 129 och 130). Om ett institut för elektroniska pengar tillhandahåller både utgivning av elektroniska pengar och betaltjänster, ska kapitalbasen motsvara minst summan av minsta tillåtna kapitalbas för de olika verksamheterna (artikel 5.2 tredje stycket).

Finansinspektionen får enligt betaltjänstlagen besluta om vilken metod som enskilda betalningsinstitut ska använda vid beräkningen av sin kapitalbas. Detsamma bör gälla när institut för elektroniska pengar tillhandahåller betaltjänster (jfr artikel 5.4 i e-penningdirektivet). Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning bör, liksom för betalningsinstitut, 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar tillämpas. Riksbanken har anfört att det bör införas en bestämmelse som förhindrar dubbelräkning av poster som används i kapitalbasen. En bestämmelse om dubbelräkning av innehållet i kapitalbasen föreslogs i promemorian för de fall ett institut för elek- troniska pengar ingår i en grupp av företag. Den föreslagna bestäm- melsen var utformad i överensstämmelse med motsvarande bestämmelse för betalningsinstitut. För att genomföra artikel 5.6 b i direktivet bör dubbelräkning av poster inte heller vara tillåtet när ett institut för elektroniska pengar även bedriver annan verksamhet. Dessutom bör en motsvarande bestämmelse såvitt avser betalningsinstitut införas i betal- tjänstlagen. Därutöver bör det i betaltjänstlagens bestämmelse om förbud mot dubbelräkning anges att förbudet gäller även i fråga om institut för elektroniska pengar.

Vidare bör Finansinspektionen, i enlighet med det nya e-penning- direktivet (artikel 5) och betaltjänstlagen, under vissa förutsättningar få

Prop. 2010/11:124

87

besluta att ett enskilt institut ska uppfylla ett kapitalkrav som är upp till Prop. 2010/11:124 20 procent högre eller tillåta ett kapitalkrav som är 20 procent lägre än

vad som följer av det grundläggande kravet.

Skyddskrav

Det gamla e-penningdirektivet innehöll – utöver vissa krav på storleken och hanteringen av tillgångar – inga särskilda skyddskrav för medel som tas emot vid utgivning av elektroniska pengar. I Europeiska kommis- sionens förslag till nytt direktiv fanns inte heller några skyddskrav för de medel som tas emot vid utgivning av elektroniska pengar. I den slutliga versionen av det nya e-penningdirektivet infördes dock, som framgått, skyddskrav av innebörden att de medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar ska skyddas enligt samma metoder som gäller för betalningsinstitut vid tillhandahållande av betaltjänster. I de fall institut för elektroniska pengar tillhandahåller betaltjänster bör samma regler gälla som för betalningsinstitut enligt betaltjänstdirektivet.

Skyddskraven enligt det nya e-penningdirektivet innebär att de medel

 

som tas emot vid utgivning av elektroniska pengar inte får samman-

 

blandas med medel som innehas för någon fysisk eller juridisk persons

 

räkning och att de ska deponeras på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut

 

eller investeras i säkra, likvida lågrisktillgångar. Vad som avses med

 

säkra lågrisktillgångar anges i artikel 7.2. Medlen ska vidare skyddas

 

antingen genom att hållas avskilda från andra medel eller genom en

 

försäkring som uppgår till motsvarande belopp. Enligt direktivet får

 

medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter fastställa vilken metod

 

som ska användas av institut för elektroniska pengar för att skydda

 

medlen. Sådana krav finns inte i det gamla e-penningdirektivet och inte

 

heller i 2002 års e-penninglag. I nuvarande regler anges endast att ett

 

institut för elektroniska pengar vid varje tidpunkt ska ha tillgångar till ett

 

värde som minst motsvarar värdet av institutets skulder hänförliga till

 

utestående elektroniska pengar. Vidare finns regler om hur tillgångarna

 

ska placeras.

 

En bestämmelse bör införas som innebär att de medel som tas emot vid

 

utgivning av elektroniska pengar ska skyddas på samma sätt som medel

 

som tas emot vid genomförande av betaltjänster enligt lagen om

 

betaltjänster.

 

I 3 kap. 29 § betaltjänstlagen finns ett bemyndigande att meddela före-

 

skrifter om hur de medel som skyddas ska hanteras. Ett motsvarande

 

bemyndigande avseende institut för elektroniska pengar och registrerade

 

utgivare bör tas in i den nya lagen.

 

Bevarande, redovisning, revision, huvudkontor och tystnadsplikt, m.m.

 

I betaltjänstlagen finns också regler om bevarande av uppgifter, redovis-

 

ning och revision, huvudkontorets placering och tystnadsplikt, m.m.

 

Dessa frågor har behandlats i regeringens proposition 2009/10:220 Betal-

 

tjänster (avsnitten 7.3.4 – 7.3.6 och 7.3.8). Motsvarande regler bör i

 

huvudsak införas för institut för elektroniska pengar. I detta sammanhang

 

kan noteras att institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

88

 

har möjlighet att bl.a. tillhandahålla betaltjänster. Även utgivning av Prop. 2010/11:124 elektroniska pengar är en verksamhet som nära knyter an till tillhanda-

hållande av betaltjänster. Tillhandahållande av betaltjänster är i sin tur en verksamhet som uppvisar likheter med verksamheten i kreditinstitut, som sysslar med omfattande betalningsförmedling (jfr prop. 2009/10:220 s. 146). Mot denna bakgrund framstår det som lämpligt att införa regler om tystnadsplikt för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som motsvarar de regler som gäller för såväl betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer som för kreditinstitut. Vidare bör det införas bestämmelser om upplysningsskyldighet avseende sådana uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och om meddelandeförbud, samt en ansvarsbestämmelse, motsvarande de som finns i betaltjänst- lagen. Såvitt avser bestämmelserna om meddelandeförbud bör det, på motsvarande sätt som i betaltjänstlagen, anges att bestämmelserna även är tillämpliga på dualistiskt organiserade europabolag och europa- kooperativ (jfr prop. 2009/10:220 s. 147).

I fråga om vilka regler som ska gälla för redovisning i institut för elektroniska pengar bör det dock noteras att det nya e-penningdirektivet (artikel 20) föreskriver att institut för elektroniska pengar inte längre innefattas i kreditinstitutdirektivets definition av kreditinstitut. I prome- morian föreslås därför att hänvisningar till institut för elektroniska pengar ska tas bort ur lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Detta framstår enligt regeringens bedömning som en väl avvägd åtgärd. Det kan dock noteras att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag i stor utsträckning gäller för betalningsinstitut. Betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar bedriver en till stora delar likartad verksamhet. Det framstår därför som mindre lämpligt att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska gälla för betalningsinstitut men däremot inte för institut för elektroniska pengar. Oaktat att båda dessa typer av institut bedriver finansiell verksamhet, framstår det som mindre lämpligt att låta dem omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde- pappersbolag. Härvid kan bl.a. pekas på att möjligheterna att bevilja kredit och att ta emot inlåning är starkt begränsade för båda dessa typer av institut, till skillnad från vad som gäller för kreditinstitut, och att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag uppställer krav avseende redovisningens utformning som mindre väl avspeglar verksam- heten i dessa typer av institut.

6.10Utgivning och inlösen av elektroniska pengar m.m.

Regeringens förslag: Elektroniska pengar ska ges ut till det nominella beloppet och kunna lösas in till samma belopp. Bestämmelserna om villkor för inlösen ska vara dispositiva i de fall där inlösaren inte är konsument. Utgivaren får inte ge ränta eller liknande på de elektroniska pengarna.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

89

Remissinstanserna: Stockholms tingsrätt efterfrågar ett klargörande Prop. 2010/11:124 av huruvida förbudet för institut mot att avtala om avvikande villkor med

konsumenter har civilrättslig verkan. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anför att de föreslagna bestämmelserna om inlösen förefaller oförenliga med bestämmelserna om förbud för utgivare av elektroniska pengar att ta emot insättningar. Advokatfirman Vinge anför att innebörden i begreppen ”ge ut”, ”distribuera” och ”inlösen” bör klargöras. TeliaSonera Sverige AB, Telenor Sverige AB, Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB anför att promemorians förslag behöver klargöras så att det tydligt framgår att rätten till inlösen enbart avser elektroniska pengar.

Skälen för regeringens förslag

Inledning

Direktivet innehåller nya regler om inlösen och utgivning av elektroniska pengar (artikel 11.1 och 11.2) samt förbud mot att ge ränta eller andra förmåner som är knutna till den period under vilken innehavaren av elektroniska pengar innehar de elektroniska pengarna (artikel 12).

Bestämmelserna om utgivning, inlösen och ränta är tillämpliga vid all utgivning av elektroniska pengar, dvs. inte bara när institut för elektroniska pengar ger ut elektroniska pengar. Eftersom elektroniska pengar avses vara ett substitut för sedlar och mynt, inte en form av sparande, ska någon ränta inte ges på inbetalda medel. Möjligheten till inlösen säkerställer de elektroniska pengarnas funktion (jfr avsnitt 6.4).

Utgivning av elektroniska pengar

Det gamla e-penningdirektivet innehöll inga regler om till vilket värde de elektroniska pengarna skulle ges ut. Det följde dock av definitionen att elektroniska pengar endast kunde ges ut till ett värde som inte understeg det inbetalade beloppet. En sådan definition ansågs dock av flera medlemsstater, bl.a. Sverige, skapa en lucka i reglerna om elektroniska pengar genom att utgivning till ett värde som understeg det inbetalade beloppet inte omfattas av definitionen. En sådan lösning hade därmed inte behövt bli tillståndspliktig. När det gamla e-penningdirektivet genomfördes genom 2002 års e-penninglag uteslöts därför detta krav från legaldefinitionen av elektroniska pengar.

I det nya e-penningdirektivet har definitionen justerats så att den inte är beroende av till vilket värde de elektroniska pengarna ges ut. Däremot föreskrivs i artikel 11 i det nya e-penningdirektivet att utgivning ska ske till det nominella beloppet. En bestämmelse med denna innebörd bör föras in i en ny lag om elektroniska pengar. Av artikel 6.3 följer vidare att de medel som ett institut för elektroniska pengar tar emot vid utgivning utan dröjsmål ska bytas ut mot elektroniska pengar. Även detta bör framgå av den nya lagen.

Advokatfirman Vinge har anfört att skillnaden mellan utgivning och

distribution av elektroniska pengar bör klargöras. I detta sammanhang

90

kan noteras att det av promemorians lagförslag framgår att elektroniska pengar utgör ett elektroniskt förvarat penningvärde som representerar en fordran på utgivaren, se 1 kap. 2 § första stycket 1 a) förslaget till lag om elektroniska pengar. Utgivning av elektroniska pengar innebär således att förvärvaren får en fordran på utgivaren. Elektroniska pengar kan ges ut t.ex. genom att utgivaren överlåter ett fysiskt kort på vilket elektroniska pengar förvaras till förvärvaren. Enligt ett tolkningsuttalande från Europeiska kommissionen kan utgivning av elektroniska pengar även ske t.ex. genom att en mobiltelefon laddas med elektroniska pengar. Om den som erbjuder möjlighet att förvärva elektroniska pengar inte själv blir gäldenär i förhållande till förvärvaren, är rekvisitet att en fordran ska uppstå mellan parterna inte uppfyllt. Detta kan, som anges i prome- morian, förekomma t.ex. då någon säljer kort med elektroniska pengar som getts ut av annan (promemorian s. 178). I detta fall har den som säljer kortet inte utfärdat de elektroniska pengarna och har heller inte någon skyldighet att lösa in dem. Rätten till inlösen kan i dessa fall göras gällande mot den som har gett ut de elektroniska pengarna (utgivaren). Detta gäller även när inlösen av elektroniska pengar sker genom ombud, vilket är tillåtet enligt direktivet. Även i dessa fall gäller att inlösnings- förpliktelsen gentemot innehavaren av de elektroniska pengarna åvilar utgivaren, inte ombudet. När den som tillhandahåller elektroniska pengar inte inträder i något gäldenärsförhållande i förhållande till förvärvaren till följd av förvärvet, utgör detta således distribution och inte utgivning av elektroniska pengar.

Inlösen

Enligt artikel 11.2 nya e-penningdirektivet ska innehavare av elektroniska pengar när som helst kunna begära att få lösa in dem till nominellt belopp. Av direktivets artikel 11.3 följer vidare att villkor och eventuella avgifter för inlösen ska framgå av avtalet mellan utgivaren av elektroniska pengar och innehavaren av de elektroniska pengarna. Lagrådet har anfört att det av direktivet framgår att ett villkor för inlösen är att det finns ett avtal om detta mellan utgivare och innehavaren av elektroniska pengar. Enligt Lagrådet bör förutsättningen att ett avtal ska ingås uttryckligen anges. Därutöver har Lagrådet föreslagit att bestämmelserna om inlösen utformas på ett sätt som avviker något från lagrådsremissens förslag. Vidare föreslår Lagrådet att bestämmelserna om inlösen disponeras på ett annat sätt. Bestämmelserna har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Direktivet innehåller också nya regler om avgifter för inlösen (artikel 11.4). En avgift ska ha angetts i avtalet med innehavaren och den får tas ut endast om begäran om inlösen sker innan avtalet upphört eller, efter att innehavaren avslutat ett tidsbestämt avtal, begäran sker mer än ett år efter att avtalet upphört. Vidare ska en sådan avgift vara proportionerlig mot och motsvara utgivarens faktiska kostnader. Innehavaren får begära inlösen av antingen en del av eller hela penningvärdet av de elektroniska pengarna om avtalet inte har upphört. Har avtalet upphört ska hela penningvärdet lösas in. Det finns vidare särskilda regler för de fall där det är oklart vilken andel av vissa medel som ska användas som elektroniska pengar (artikel 11.5 och 11.6).

Prop. 2010/11:124

91

I 2002 års e-penninglag specificerades inte rätten till inlösen till ett visst belopp. Inlösenbeloppet fick i stället anses följa av den fordran som innehavet av de elektroniska pengarna representerade på utgivaren. Det kan därför tyckas vara onödigt med en särskild bestämmelse om belopp för inlösen. Med tanke på de elektroniska pengarnas karaktär av en fordran kan det också ifrågasättas om det över huvud taget behövs någon särskild föreskrift om rätt till inlösen (jfr Förslag till Lag om utgivning av elektroniska pengar, Finansdepartementet, Promemoria Fi2001/2166, s. 73). Med tanke på inlösenrättens centrala betydelse bör det emellertid, i en ny lag om utgivning av elektroniska pengar, införas en bestämmelse som tydliggör att innehavaren får lösa in beloppet och att inlösen ska ske till det nominella beloppet. De särskilda reglerna i artikel 11.6 bör också införas i den nya lagen om elektroniska pengar. Därav följer att om inlösen begärs från den dag då avtalet mellan utgivaren och innehavaren upphör att gälla och upp till ett år efter den dagen ska hela penningvärdet av de elektroniska pengarna lösas in. Där föreskrivs vidare att om det inte är känt i förväg vilken andel av vissa medel som ska användas som elektroniska pengar, ska alla medel för vilka innehavaren av de elektroniska pengarna har ett krav inlösas.

Teleoperatörsföretagen har anfört att promemorians förslag behöver klargöras så att det av lagen tydligt framgår att rätten till inlösen avser elektroniska pengar, men inte andra förbetalda medel som inte utgör elektroniska pengar. I direktivets artikel 11.6 b anges att, i fall då institut bedriver verksamhet utöver utgivning av elektroniska pengar och det inte är känt i förväg vilken andel av medlen som ska användas som elektroniska pengar, inlösen ska ske av ”alla medel för vilka innehavaren av de elektroniska pengarna har ett krav”. Det framgår inte uttryckligen av bestämmelsens lydelse huruvida detta innebär att även medel som inte utgör elektroniska pengar omfattas av rätten till inlösen. Europeiska kommissionen har dock i ett tolkningsuttalande anfört att i ett fall där förskottsinbetalade medel kan användas antingen som elektroniska pengar eller för telekommunikation ska samtliga förskottsinbetalade medel omfattas av rätten till inlösen. Den här aktuella bestämmelsen innebär, på det sätt som följer av Europeiska kommissionens tolkning, att hela penningvärdet ska kunna lösas in om ett institut för elektroniska pengar bedriver verksamhet utöver utgivning av elektroniska pengar och det inte är känt till vilken del medlen ska användas som elektroniska pengar.

De villkor beträffande avgifter för inlösen som direktivet anger bör också införas i den nya lagen. Enligt direktivet ska avgiften för inlösen vara proportionerlig mot och motsvara utgivarens faktiska kostnader för inlösen. Frågan är hur begreppet ”proportionerlig” ska tolkas i för- hållande till utgivarens ”faktiska kostnad”. Skrivningen i den svenska språkversionen kan tolkas som att det avgörande är utgivarens faktiska kostnader och att begreppet ”proportionerlig” inte har någon självständig betydelse i sammanhanget, detta eftersom avgiften ska vara ”proportio- nerlig mot” den faktiska kostnaden. Med en sådan tolkning skulle utgivaren alltid ha rätt att ta ut avgift för sina framräknade faktiska kostnader för inlösen oavsett storleken av dessa kostnader. En sådan tolkning kan dock ifrågasättas mot bakgrund av att den faktiska kostnad som utgivaren har kan variera beroende på vilka tekniska lösningar

Prop. 2010/11:124

92

utgivaren valt och hur utgivaren organiserat sin verksamhet i övrigt. Härvid behöver behovet av skydd för konsumenter också tillgodoses.

I skälen till direktivet ges ingen vägledning för tolkningen. Vid en jämförelse med andra språkversioner kan emellertid konstateras att mot- svarande ställe i direktivet har formulerats som ”Any such fee shall be proportionate and commensurate with the actual costs incurred by the electronic money issuer” i den engelska språkversionen och som ”Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’émetteur de monnaie électronique” i den franska språkversionen. Som framgår av citaten har kravet på proportion i de engelska och franska språkversionerna getts en mer självständig innebörd än i den svenska. Kravet på proportion gäller där fortfarande utgivarens faktiska kostnader men jämförelsen vid avgörande om kravet på proportion är uppfyllt ska inte göras i första hand med utgivarens faktiska kostnader utan mer självständigt. Det är rimligt att kostnaden då sätts i relation också till beloppet som löses in.

En sådan tolkning är väl förenlig med de engelska och franska språk- versionerna. En sådan tolkning tillgodoser också krav på konsument- skydd och innebär att hänvisningen till krav på proportionalitet får en självständig betydelse. I förslaget till lagtext bör detta komma till uttryck genom att endast skäliga faktiska kostnader får tas ut, vilket kan uttryckas så att avgiften ska motsvara skäliga kostnader för utgivaren för att genomföra transaktionen. Rätten till inlösen torde främst komma att utnyttjas av de betalningsmottagare som accepterar elektroniska pengar. Enligt direktivet får en utgivare av elektroniska pengar avtala om andra villkor och avgifter för inlösen med personer som accepterar elektroniska pengar om de inte är konsumenter. Bestämmelserna om villkor för inlösen bör därför göras dispositiva för de fall där inlösaren inte är konsument. Stockholms tingsrätt har efterfrågat ett klargörande av huruvida förbudet för institut mot att avtala om avvikande villkor med konsumenter har civilrättslig verkan. Enligt regeringens bedömning innebär den här aktuella bestämmelsen att utgivare av elektroniska pengar förbjuds att ingå avtal med konsumenter i vilka villkoren i fråga om inlösen som avviker från de villkor som följer av denna lag. Sådana villkor som är mindre förmånliga för konsumenten är utan verkan parterna emellan.

Advokatfirman Vinge har anfört att den närmare innebörden av begreppet ”inlösen” av elektroniska pengar bör klargöras, särskilt i fråga om inlösen av elektroniska pengar genom ombud. Som noterats ovan framgår av promemorians lagförslag att elektroniska pengar utgör ett elektroniskt förvarat penningvärde som representerar en fordran på utgivaren. Inlösen innebär att denna fordran upphör. Detta kan ske genom att innehavaren av de elektroniska pengarna vänder sig till direkt till utgivaren och av denne får andra medel motsvarande de elektroniska pengarnas nominella värde med avdrag för eventuella tillåtna kostnader. Det följer vidare av direktivets artikel 3.4 att inlösen av elektroniska pengar även får ske via fysiska eller juridiska personer som agerar som ombud för institut för elektroniska pengar. I dessa fall agerar ombuden för institutets räkning. När elektroniska pengar löses in hos ett ombud till ett institut för elektroniska pengar upphör därigenom den fordran som den tidigare innehavaren haft på institutet. Det följer av direktivet och av

Prop. 2010/11:124

93

den nu föreslagna lagen att sådan inlösen genom ombud ska vara tillåten. Prop. 2010/11:124 Institut för elektroniska pengar ska alltså, i enlighet med direktivet,

kunna uppdra åt ombud att lösa in elektroniska pengar för deras räkning. Däremot innehåller direktivet och den nu föreslagna lagen inga bestäm- melser som avser det avtalsrättsliga förhållandet mellan ett institut för elektroniska pengar och dess ombud.

Ränta m.m.

Medlemsstaterna ska enligt det nya e-penningdirektivet (artikel 12) för- bjuda utgivare av elektroniska pengar att bevilja ränta eller andra för- måner som är knutna till den period under vilken innehavaren av elek- troniska pengar innehar de elektroniska pengarna. Motsvarande förbud fanns inte i det gamla direktivet men var angivet som en planerad åtgärd vid en kommande översyn.

Ett sådant förbud ligger i linje med de elektroniska pengarnas ändamål, nämligen att användas för betalningstransaktioner. Risken för missbruk anses öka om institut för elektroniska pengar skulle medges rätt att ge ränta eller andra förmåner under innehavstiden. Ett förbud föreslås därför tas in i den nya lagen. Europeiska kommissionen har i ett tolknings- uttalande anfört att direktivets artikel 12 innebär att ränta och andra förmåner som är knutna till den tidsperiod under vilken elektroniska pengar innehas är förbjudna. Detta innebär bl.a. att förmåner som utgår till de som innehaft elektroniska pengar under viss angiven tid (t.ex. ränta eller rabatter som ges till de som innehaft elektroniska pengar under minst fem år) är förbjudna. Förmåner som är knutna till innehavet av elektroniska pengar, men inte till hur länge dessa medel innehas, omfattas däremot inte av förbudet. Förmåner som t.ex. en rabatt som utgår när ett inköp betalas med elektroniska pengar är tillåtna, så länge rabatten inte är knuten till hur länge betalaren har innehaft de elektroniska pengarna. Enligt regeringens bedömning bör dessa överväganden tillmätas vikt även vid tillämpningen av den nu föreslagna lagstiftningen. Det bör i detta sammanhang noteras att utgivare av elektroniska pengar som bryter mot förbudet kan bli föremål för ingripanden från Finansinspektionen. Däremot torde avtalsvillkor om ränta som avviker från de som följer av lagen kunna åberopas mellan parterna, oaktat de begränsningar i utgivares möjligheter att bevilja ränta som stadgas i lagen.

6.11Tillsyn, m.m.

Regeringens förslag: Institut för elektroniska pengar ska stå under Finansinspektionens tillsyn. Inspektionen ges motsvarande möjligheter som mot betalningsinstitut att kontrollera verksamheten och att ingripa om det behövs. Särskilda regler rörande informationsplikt för vissa fall införs för institut för elektroniska pengar.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

94

Remissinstanserna: Riksgäldskontoret menar att utgivarna av elektroniska pengar bör vara skyldiga att informera om vilket skydd mottagna medel och elektroniska pengar omfattas av.

Skälen för regeringens förslag: Enligt skäl 9 till det nya e- penningdirektivet behöver tillsynsreglerna för institut för elektroniska pengar ses över och anpassas bättre till de risker som är förknippade med sådana institut. Där förklaras vidare att de bör stämma överens med de tillsynsregler som gäller för betalningsinstitut. En sådan reglering ges också genom en hänvisning i artikel 3.1 i det nya e-penningdirektivet till berörda artiklar i betaltjänstdirektivet.

Betaltjänstdirektivets tillsynsregler innebär att medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter, med ansvar för tillståndsgivning och tillsyn. De behöriga myndigheterna ska ha rätt att från instituten få den information som behövs för att övervaka efterlevnaden av regelverket. De ska också ges rätt att utföra platsundersökningar och utfärda rekommendationer, riktlinjer och bindande administrativa bestämmelser. Vidare ska de behöriga myndigheterna under vissa förutsättningar ges rätt att upphäva eller återkalla tillstånd. De ska också ges rätt att besluta om sanktioner eller vidta andra åtgärder. Av hänvisningen till artikel 13 i betaltjänstdirektivet följer att medlemsstaterna ska upprätta ett offentligt register över auktoriserade institut för elektroniska pengar, deras ombud och filialer samt över dem som beviljats undantag från tillståndsplikt.

Betaltjänstdirektivets bestämmelser om tillsyn och ingripanden har införts i betaltjänstlagen. Eftersom det i e-penningdirektivet anges att tillsynsreglerna för institut för elektroniska pengar bör stämma överens med de tillsynsregler som gäller för betalningsinstitut, framstår det som lämpligt att bestämmelserna om tillsyn och ingripanden i lagen om elektroniska pengar utformas så att de i stor utsträckning motsvarar bestämmelserna i 8 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster. Finans- inspektionen bör ges ansvar för att utöva tillsyn över att lagen följs och över såväl institut för elektroniska pengar som registrerade utgivare. Bestämmelser om platsundersökning, register över institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare, samarbete mellan behöriga myndigheter, revision, avgifter och ingripanden mot institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare föreslås införas i lagen om elektroniska pengar.

Finansinspektionen kommer således att utöva tillsyn över institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare, och över att bestäm- melserna i lagen följs av dem och av andra som ger ut elektroniska pengar.

Institut för elektroniska pengar kommer att omfattas av tillsyns- och ingripanderegler som motsvarar dem som gäller för betalningsinstitut och

– i stor utsträckning – andra finansiella företag. Det kan här särskilt framhållas att ingripanden kan vidtas mot institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som överträder bestämmelser i annan lagstiftning, t.ex. betaltjänstlagen.

Reglerna om återkallande av tillstånd, straffavgift och förseningsavgift utformas på motsvarande sätt som i betaltjänstlagen. Såvitt avser nivån på straff- och förseningsavgifter motsvarar de vad som gäller för andra finansiella företag.

Prop. 2010/11:124

95

När det gäller reglerna om återkallande av tillståndet för ett institut för elektroniska pengar bör det även noteras att artikel 12.1 d i betal- tjänstdirektivet (2007/64/EG), som enligt artikel 3.1 i e-penningdirektivet ska gälla i tillämpliga delar även för institut för elektroniska pengar, föreskriver att ett instituts tillstånd får återkallas om det skulle utgöra ett hot mot betalningssystemets stabilitet om det fortsatte att bedriva sin betaltjänstverksamhet. Bestämmelsen har, såvitt avser betalningsinstitut, genomförts genom en bestämmelse i 8 kap. 11 § första stycket 4 lagen (2010:751) om betaltjänster. När det gäller institut för elektroniska pengar, som enligt e-penningdirektivet kan bedriva såväl betaltjänst- verksamhet som utgivning av elektroniska pengar, bör det av mot- svarande bestämmelse i den nu föreslagna lagen framgå att tillstånd ska återkallas om det skulle utgöra ett hot mot betalningssystemets stabilitet om institutet fortsatte att bedriva sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster.

Det bör även särskilt noteras att artikel 25.3 i betaltjänstdirektivet, som enligt artikel 3.1 i e-penningdirektivet är tillämplig även på institut för elektroniska pengar, föreskriver att den behöriga myndigheten i ett instituts hemmedlemsstat får delegera uppgiften att genomföra en kontroll på plats av en filial eller ombud till ett institut som står under dess tillsyn till en behörig myndighet i det EES-land där filialen eller ombudet är verksamt. Av den bestämmelse i betaltjänstlagen som genomför artikel 25.3 i betaltjänstdirektivet framgår att Finans- inspektionen får överlåta uppgiften att genomföra en sådan kontroll till en behörig myndighet i ett annat land inom EES. I förarbetena till betal- tjänstlagen anfördes att en delegering enligt bestämmelsen innebär en överlåtelse av tillsynsansvaret till en utländsk myndighet. Bestämmelsen om överlåtelse av förvaltningsuppgift i nuvarande 10 kap. 8 § regerings- formen blir därmed tillämplig (jfr prop. 2009/10:220 s. 290). Av denna bestämmelse följer att riksdagen i lag får bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i särskilda fall besluta om sådan överlåtelse. Om uppgiften innefattar myndighetsutövning ska beslutet fattas med tre fjärdedels majoritet av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter. En motsvarande bestämmelse avseende filialer och ombud till institut för elektroniska pengar föreslås införas i lagen om elektroniska pengar. Den bestämmelse som nu föreslås innebär att Finansinspektionen får delegera uppgiften att genomföra en kontroll på plats av en filial eller ombud till ett institut för elektroniska pengar som står under dess tillsyn till en behörig myndighet i det EES-land där filialen eller ombudet är verksamt. Beslutet i det aktuella lagstiftningsärendet bör mot denna bakgrund fattas med iakttagande av bestämmelserna i 10 kap. 8 § regeringsformen, på samma sätt som skett vid införandet av liknande bestämmelser i annan lagstiftning (bet. 2005/06:FiU22 s. 13, prop. 2006/07:5 s. 323 och prop. 2009/10:220 s. 290).

Det nya e-penningdirektivet innehåller också vissa särskilda regler om tillsyn över institut för elektroniska pengar. Enligt artikel 3.2 i det nya e- penningdirektivet ska ett institut för elektroniska pengar informera de behöriga myndigheterna i förväg om alla väsentliga förändringar i åtgärderna för att skydda medel som erhållits i utbyte mot utgivna elek- troniska pengar. Vidare följer av artikel 6.3 att behöriga myndigheter ska underrättas om förvärv eller avyttring av ett kvalificerat innehav i ett

Prop. 2010/11:124

96

institut för elektroniska pengar och att en behörig myndighet får motsätta Prop. 2010/11:124 sig ett förvärv om detta sannolikt skulle vara till förfång för en sund och

ansvarsfull ledning av institutet. Sådana regler bör införas även för institut för elektroniska pengar genom dels en hänvisning beträffande ägarprövning till bestämmelserna i 14 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, dels en bestämmelse rörande information om väsentliga förändringar av institutets åtgärder för att skydda medel som erhållits i utbyte mot utgivna elektroniska pengar.

Föreskrifter bör meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om innehållet i den information och de under- rättelser som ska lämnas till följd av dessa bestämmelser.

Med anledning av Riksgäldskontorets synpunkter kan noteras att e- penningdirektivet enligt artikel 1.1 syftar till att harmonisera regleringen avseende verksamhet för utgivning av elektroniska pengar. Av direktivets artikel 16.1 framgår vidare att medlemsstaterna med vissa angivna undantag inte får behålla eller införa andra bestämmelser än de som föreskrivs i direktivet. Såvitt avser informationsgivning i samband med utgivning av elektroniska pengar finns uttryckliga bestämmelser i artikel 11.3, i fråga om villkor vid inlösen av elektroniska pengar. Att införa ytterligare informationsförpliktelser, t.ex. avseende det skydd som finns för mottagna medel, skulle inte vara förenligt med direktivets artikel 16.1.

Därutöver bör det noteras att även företag från länder utanför EES kan ge ut elektroniska pengar från en filial i Sverige, om Finansinspektionen meddelar tillstånd för sådan verksamhet (se även avsnitt 6.15). Betal- tjänstdirektivet och lagen (2010:751) om betaltjänster medger inte någon motsvarande möjlighet för företag från tredje land som vill tillhandahålla betaltjänster via filial. Lagen om betaltjänster innehåller i konsekvens härmed inte några bestämmelser om ingripanden mot företag från tredje land som driver verksamhet via filial. Det bör i den nu föreslagna lagen införas bestämmelser om möjligheter att ingripa mot sådana företag när de överträder gällande regler eller på annat sätt visar sig olämpliga att ge ut elektroniska pengar. Liknande bestämmelser finns i 6 kap. 17 § 2002 års e-penninglag.

6.12

Åtgärder mot penningtvätt och terrorism, m.m.

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Bestämmelserna om åtgärder mot penningtvätt

 

 

 

och finansiering av terrorism, upplysningsskyldighet, meddelande-

 

 

 

förbud och ansvar gäller också för institut för elektroniska pengar och

 

 

 

registrerade utgivare. Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

 

 

 

och finansiering av terrorism ändras så att beloppsgränsen för krav på

 

 

 

kundkontroll i fråga om elektroniska pengar höjs till 250 euro.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

 

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 19 i det nya e-penning-

 

direktivet ändras direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att

 

det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av

97

 

 

 

 

terrorism. Ändringen innebär att företag som inte är ett kreditinstitut och Prop. 2010/11:124 ger ut elektroniska pengar kategoriseras som finansiella institut. Därut-

över höjs beloppsgränsen för kundkontroll vid utgivning av elektroniska pengar, avseende det högsta belopp som lagras elektroniskt i produkten, från 150 euro till 250 euro. Dessutom ges medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter för nationella penningtransaktioner rätt att öka beloppet från 250 euro upp till 500 euro.

Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I den nya lagen om elek- troniska pengar bör, på samma sätt som i betaltjänstlagen, införas en bestämmelse av vilken framgår att föreskrifterna i den lagstiftning som reglerar åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska gälla också för den som i egenskap av institut för elektroniska pengar eller registrerad utgivare ger ut elektroniska pengar. Motsvarande regler som för betalningsinstitut bör också gälla om upplysningsskyldighet, meddelandeförbud och ansvar (jfr prop. 2009/10:220 avsnitten 7.3.7 och 7.3.8).

Enligt 2 kap. 2 och 3 §§ lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism krävs för vissa fall kontroll av kundens identitet, kontroll av den verkliga huvudmannens identitet och inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte m.m. För elektroniska pengar anges dock ett undantag för de fall penningvärdet som kan lagras på ett elektroniskt medium som inte kan laddas uppgår till högst 150 euro eller när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde som omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000 euro kan lösas in under samma period (2 kap. 5 § 8).

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör för att genomföra direktivet i denna del ändras så att beloppsgränsen för kravet på kundkontroll höjs till 250 euro. Det framstår enligt regeringens bedömning som mest lämpligt att därmed låta samma beloppsgräns gälla för samtliga transaktioner, såväl nationella som internationella. Möjlig- heten att höja beloppsgränsen till 500 euro för nationella transaktioner utnyttjas, av praktiska skäl, inte.

6.13

Ombud, filialer och uppdragsavtal

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Utgivning av elektroniska pengar genom

 

 

 

ombud förbjuds. Ombud ska emellertid få användas för att distribuera

 

 

 

elektroniska pengar och lösa in sådana samt för att tillhandahålla

 

 

 

betaltjänster. Särskilda regler ska gälla för uppdragsavtal. Reglerna i

 

 

 

betaltjänstlagen ska härvid tillämpas på motsvarande sätt.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

 

Remissinstanserna: Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB efterlyser

 

klargöranden avseende innebörden av begreppen ”ge ut” och ”ombud” i

 

promemorians lagförslag.

98

 

 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 3.5 i det nya e- penningdirektivet får institut för elektroniska pengar inte ge ut elektroniska pengar via ombud. Ett förbud mot sådan utgivning bör föreskrivas i lag.

Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB har anfört att den närmare innebörden av begreppet ”ge ut” och ”ombud” bör klargöras. Det följer av direktivets artikel 3.4 att distribution och inlösen av elektroniska pengar även får ske via fysiska eller juridiska personer som agerar som ombud för institut för elektroniska pengar. I dessa fall agerar ombuden för institutets räkning. När elektroniska pengar distribueras av ett ombud till ett institut för elektroniska pengar uppstår därigenom en fordran på institutet. Det följer av direktivet och av den nu föreslagna lagen att sådan distribution genom ombud ska vara tillåten. Institut för elek- troniska pengar ska alltså, i enlighet med direktivet, kunna uppdra åt ombud att distribuera elektroniska pengar för deras räkning. Direktivets artikel 3.4 innehåller inga särskilda bestämmelser såvitt avser utgivning av elektroniska pengar som utförs av företag i samma koncern som institutet av den art som Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB efterfrågar. Direktivet och den nu föreslagna lagen innehåller inte heller några bestämmelser som avser det avtalsrättsliga förhållandet mellan ett institut för elektroniska pengar och dess ombud.

När institut för elektroniska pengar erbjuder betaltjänster får dessa dock tillhandahållas via ombud under samma förutsättningar som dem som gäller för betalningsinstitut. Hit hör också betaltjänster som är knutna till elektroniska pengar. Enligt artikel 3.4 nya e-penningdirektivet ska institut för elektroniska pengar också få distribuera och lösa in elektroniska pengar via fysiska eller juridiska personer som agerar för deras räkning. Om de elektroniska pengarna distribueras i en annan medlemsstat genom att anlita en sådan fysisk eller juridisk person, ska dock de förfaranden tillämpas som gäller för betalningsinstitut enligt artikel 25 i betaltjänstdirektivet.

Det bör införas bestämmelser i lagen om elektroniska pengar som anger de förutsättningar under vilka institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare får tillhandahålla betaltjänster genom ombud. De föreslagna bestämmelserna motsvarar de bestämmelser om tillhanda- hållande av betaltjänster genom ombud som finns i 3 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster. Det bör i detta sammanhang noteras att e- penningdirektivets artikel 3.4 anger att förfarandena enligt artikel 25 i betaltjänstdirektivet ska tillämpas vid gränsöverskridande distribution av elektroniska pengar. Av bestämmelser i betaltjänstlagen som genomför artikel 25 i betaltjänstdirektivet följer att viss information om ombud som tillhandahåller betaltjänster i ett annat EES-land ska anmälas till Finans- inspektionen (3 kap. 17 och 18 §§ betaltjänstlagen). Det framgår vidare av e-penningdirektivets artikel 3.5 att betaltjänstdirektivets bestämmelser om krav på anmälan vid tillhandahållande av betaltjänster genom ombud är tillämpliga även på institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som vill tillhandahålla betaltjänster genom ombud. Det bör därför anges i lagen om elektroniska pengar att institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som vill tillhandahålla betaltjänster genom ombud ska anmäla ombudet för registrering hos Finans- inspektionen. Däremot bör, med beaktande av artikel 3.4 i e-

Prop. 2010/11:124

99

penningdirektivet, någon motsvarande förpliktelse inte uppställas såvitt Prop. 2010/11:124 avser ombud som här i landet sysslar med distribution eller inlösen av

elektroniska pengar.

Enligt artikel 3 i det nya e-penningdirektivet ska bl.a. artikel 17.7 i betaltjänstdirektivet gälla i tillämpliga delar för institut för elektroniska pengar. Där ges föreskrifter om uppdragsavtal. För betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer har dessa regler införts genom 3 kap. 28 § betaltjänstlagen. Bestämmelser om uppdragsavtal för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare, som motsvarar de regler som betaltjänstlagen uppställer för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, bör införas i lagen om elektroniska pengar.

6.14Marknadstillträde inom EES och förhållande till tredjeland

Regeringens förslag: Regler om marknadstillträde inom EES, som i stor utsträckning motsvarar vad som gäller enligt betaltjänstlagen, införs. Det införs även regler om marknadstillträde för företag från länder utanför EES.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet noterar att även utländska juridiska personer synes kunna bedriva verksamhet som registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Skälen för regeringens förslag: Direktivets artikel 3.1 anger, som nämnts i avsnitt 6.12 ovan, att vissa artiklar i betaltjänstdirektivet ska gälla även för institut för elektroniska pengar. Genom hänvisningen i artikel 3.1 blir de tillsyns- och rörelseregler som gäller för betalnings- institut tillämpliga även på institut för elektroniska pengar. Detta gäller även de bestämmelser i betaltjänstdirektivets artikel 25 som rör gränsöverskridande verksamhet. Betaltjänstlagens 3 kap. innehåller bestämmelser om svenska företags verksamhet i andra länder – såväl i som utanför EES – och om den verksamhet som företag från andra EES- länder får bedriva i Sverige med stöd i sitt tillstånd från hemlandet.

Det följer av e-penningdirektivets artikel 9.3, som hänvisar till betaltjänstdirektivets artikel 10.9 och 25, att de företag som enligt artikel 9 medgetts undantag från tillståndskravet inte ges rätt att bedriva gräns- överskridande verksamhet. Sådana företag – som i den nu föreslagna lagen benämns registrerade utgivare – har alltså inte rätt att bedriva gränsöverskridande verksamhet avseende utgivning av elektroniska pengar med stöd i e-penningdirektivets bestämmelser. En registrerad utgivare ska ha sitt huvudkontor i Sverige. Utländska juridiska personer kan således inte bedriva verksamhet som registrerade utgivare enligt den nu föreslagna lagen. De aktörer som anges i e-penningdirektivets artikel 1.1 a samt c–e kan bedriva gränsöverskridande verksamhet med ut- givning av elektroniska pengar om de enligt de regler som gäller för deras rörelse kan bedriva gränsöverskridande verksamhet (se t.ex., såvitt

100

avser kreditinstitut, 5 kap. 1–4 §§ lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse).

I lagen om elektroniska pengar bör det, mot denna bakgrund, införas bestämmelser om gränsöverskridande verksamhet i institut för elek- troniska pengar. Bestämmelser föreslås införas dels avseende verksamhet som svenska institut för elektroniska pengar med stöd i e-penning- direktivets och betaltjänstdirektivets regler får bedriva i andra länder, dels den verksamhet som företag från andra EES-länder får bedriva i Sverige med stöd i sitt tillstånd från hemlandet. Därutöver föreslås regler för den verksamhet som svenska institut för elektroniska pengar får bedriva i länder utanför EES, samt för den verksamhet med utgivning av elektroniska pengar som företag från länder utanför EES kan bedriva i Sverige.

I detta sammanhang kan först noteras att institut för elektroniska pengar inte kan ge ut elektroniska pengar genom ombud, men däremot distribuera och lösa in elektroniska pengar genom ombud (se avsnitt 6.13). Institut för elektroniska pengar kan även tillhandahålla betal- tjänster genom ombud i ett annat EES-land. Vidare kan institut för elek- troniska pengar ge ut, distribuera och lösa in elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster genom filial i ett annat EES-land. Dessutom kan ett institut för elektroniska pengar bedriva gränsöverskridande verksamhet i andra länder inom EES. De närmare krav som ska uppfyllas för olika former av gränsöverskridande verksamhet följer i stor utsträckning av bestämmelser i betaltjänstdirektivets artikel 25, som genom hänvisningen i artikel 3.1 i e-penningdirektivet ska gälla i tillämpliga delar för institut för elektroniska pengar. Motsvarande bestämmelser, såvitt avser tillhandahållande av betaltjänster, finns i 3 kap. betaltjänstlagen.

I lagen om elektroniska pengar bör det införas bestämmelser som ger institut för elektroniska pengar möjlighet att tillhandahålla betaltjänster, samt att distribuera och lösa in elektroniska pengar genom ombud i andra EES-länder. Vidare bör det av lagen framgå att institut för elektroniska pengar under vissa förutsättningar kan ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom filial i ett annat EES-land. Dessutom bör det i en bestämmelse anges att institut för elektroniska pengar kan bedriva gränsöverskridande verksamhet – utan att det sker genom ombud eller i filial – med utgivning av elektroniska pengar och tillhandahållande av betaltjänster. I begreppet utgivning av elektroniska pengar innefattas även distribution och inlösen av elektroniska pengar.

Det bör även anges i lagen om elektroniska pengar att utländska företag från EES-länder kan ge ut, distribuera och lösa in elektroniska pengar genom en filial i Sverige utan att behöva något tillstånd enligt lagen. Vidare bör det av lagen framgå att utländska företag från EES- länder kan bedriva gränsöverskridande verksamhet från sitt hemland med utgivning av elektroniska pengar och tillhandahållande av betaltjänster i Sverige utan att behöva något tillstånd enligt lagen.

Det bör noteras att e-penningdirektivet, till skillnad från betal- tjänstdirektivet, innehåller uttryckliga bestämmelser i artikel 8 om förutsättningarna för företag från länder utanför EES att bedriva verksamhet inom EES. Artikel 8 behandlar situationen då ett företag från tredje land vill bedriva verksamhet i ett EES-land. Däremot innehåller

Prop. 2010/11:124

101

artikel 8 inte några bestämmelser avseende verksamhet i tredje land som Prop. 2010/11:124 bedrivs av företag från EES-länder. Regler för sådan verksamhet, såvitt

avser svenska företag som tillhandahåller betaltjänster i tredje land genom filial, finns dock i betaltjänstlagens 3 kap. 23 §. En motsvarande bestämmelse som anger att institut för elektroniska pengar under vissa förutsättningar kan få tillstånd av Finansinspektionen att inrätta en filial i ett land utanför EES föreslås införas i lagen om elektroniska pengar. Bestämmelserna om företag från tredje land i e-penningdirektivets artikel 8, som förbjuder medlemsstater att ge förmånlig behandling till företag från tredje land och möjliggör avtal mellan EU och tredje land om hur företag från dessa länder ska behandlas inom unionen, saknar mot- svarighet i betaltjänstdirektivet. E-penningdirektivets artikel 8 medger att medlemsstaterna beviljar företag från länder utanför EES tillstånd att ge ut elektroniska pengar från en filial i medlemsstaten. En förutsättning är dock att filialer till företag från länder utanför EES inte ges en förmånligare behandling än institut från EES-länder (artikel 8.1). Enligt artikel 8.2 ska Europeiska kommissionen underrättas om alla tillstånd som beviljas filialer till företag från tredje land som ger ut elektroniska pengar.

Bestämmelser om beviljande av tillstånd till filialer till företag från länder utanför EES att ge ut elektroniska pengar finns i 2 kap. 8 § 2002 års e-penninglag. En motsvarande reglering bör även införas i den nu föreslagna nya lagen. Däremot saknas det skäl att i lag föreskriva om en sådan rapporteringsplikt såvitt avser beviljade tillstånd som följer av e- penningdirektivets artikel 8.2.

6.15

Förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför

 

 

 

domstol

 

 

 

 

 

 

Regeringens bedömning: Det finns lämpliga och effektiva

 

 

 

förfaranden för hantering av klagomål som rör påstådda överträdelser

 

 

 

av tillämpliga regler i betaltjänstlagen som utgivare av elektroniska

 

 

 

pengar kan ha gjort sig skyldiga till i samband med tillhandahållande

 

 

 

av betaltjänster. Det finns också effektiva och lämpliga förfaranden

 

 

 

för att avgöra tvister mellan utgivare av elektroniska pengar och

 

 

 

konsumenter som är användare av elektroniska pengar, rörande

 

 

 

rättigheter och skyldigheter avseende tillhandahållande av betal-

 

 

 

tjänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians bedömning: I promemorian görs ingen bedömning i

 

denna del.

 

 

 

 

Remissinstanserna: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) anför att

 

promemorian inte berör direktivets bestämmelser om förfaranden för

 

klagomål och tvistlösning utanför domstol. ARN noterar att regeringen

 

såvitt avser betaltjänstlagen har uttalat att nämnden har förutsättningar att

 

uppfylla betaltjänstdirektivets krav på möjlighet till tvistlösning utanför

 

domstol. Enligt ARN bör det i förevarande lagstiftningsärende redogöras

 

för om nämnden har motsvarande förutsättningar att pröva

 

konsumenttvister.

102

 

 

 

 

Skälen för regeringens bedömning: Artikel 13 i e-penningdirektivet Prop. 2010/11:124 hänvisar till betaltjänstdirektivets avdelning IV, kapitel 5 och anger att

dess bestämmelser ska vara tillämpliga även för utgivare av elektroniska pengar, med avseende på de skyldigheter som följer av den avdelningen. Innebörden av artikel 13, som framstår som något svårtillgänglig, är att det i medlemsstaterna ska finnas möjlighet dels att inkomma med klagomål mot utgivare av elektroniska pengar, dels att hänskjuta tvister mellan utgivare av elektroniska pengar och konsumenter som är betaltjänstanvändare till ett tvistelösningsförfarande utanför domstol. Formuleringen i artikel 13 att betaltjänstdirektivets krav på att det ska finnas klagomåls- och tvistlösningsförfaranden gäller avseende de skyldigheter som följer av ”den avdelningen” skulle kunna tolkas som att det är avdelning IV i betaltjänstdirektivet som åsyftas. Detta skulle inne- bära att kravet på att medlemsstaterna ska tillhandahålla klagomåls- och tvistlösningsmekanismer gäller i fråga om de betaltjänster som utgivare av elektroniska pengar tillhandahåller till konsumenter som är betaltjänstanvändare. I den engelska språkversionen av direktivet talas det dock om att kravet gäller avseende de skyldigheter som följer av ”denna avdelning” (duties arising from this Title) och detsamma gäller såväl i den franska språkversionen (obligations découlant du présent titre) som i den tyska (aus diesem Titel erwachsenden Verpflichtungen). Europeiska kommissionen har i ett tolkningsuttalande uttryckt att kravet på att det ska finnas klagomåls- och tvistelösningsförfaranden gäller i fråga om förpliktelser enligt e-penningdirektivets avdelning III, som artikel 13 ingår i. Denna tolkning motsvarar direktivets lydelse i fransk, engelsk och tysk språkdräkt, och överensstämmer även med vad som anförs i skäl 19 till direktivet.

Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att e-penning- direktivets artikel 13 uppställer ett krav på att det ska finnas klagomåls- och tvistelösningsförfaranden avseende de skyldigheter som åvilar utg- ivare av elektroniska pengar enligt direktivets avdelning III (artiklarna 10–13). I fråga om betaltjänstdirektivets motsvarande krav på att det ska finnas klagomåls- och tvistlösningsmekanismer såvitt avser tillhanda- hållande av betaltjänster ansåg regeringen att kravet uppfylldes inom ramen för befintliga förfaranden för klagomålshantering och tvistlösning (se prop. 2009/10:220 s. 76–79).

Regeringen bedömer i detta ärende att det, på motsvarande sätt som i fråga om tillhandahållande av betaltjänster, redan finns effektiva förfaranden som uppfyller e-penningdirektivets krav att det ska finnas klagomåls- och tvistlösningsmekanismer avseende de skyldigheter som följer av direktivets avdelning III.

6.16

Överklagande

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Finansinspektionens beslut enligt den nya

 

 

lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövnings-

 

 

tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

 

Ett beslut av inspektionen om att förelägga den som bedriver viss

 

 

verksamhet att lämna de uppgifter som behövs för att inspektionen

 

 

ska kunna bedöma om verksamheten är tillståndspliktig får dock inte

103

 

överklagas. Ett beslut att meddela föreskrifter får heller

inte

 

Prop. 2010/11:124

 

överklagas.

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,

 

 

 

föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

 

Remissinstanserna yttrar sig inte över promemorians förslag i denna

 

del.

 

 

 

 

 

 

Skälen för regeringens förslag: I promemorian föreslås en

 

bestämmelse om överklagande av sådana beslut som Finansinspektionen

 

fattar enligt den nu aktuella lagstiftningen. Av bestämmelsen framgår att

 

de flesta av de beslut som Finansinspektionen fattar kan överklagas hos

 

allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock, enligt promemorians

 

förslag, inte Finansinspektionens beslut att förelägga någon att lämna

 

upplysningar om viss verksamhet för att Finansinspektionen ska kunna

 

bedöma om verksamheten i fråga är tillståndspliktig eller omfattas av

 

lagstiftningen rörande tillhandahållande av betaltjänster. Därutöver anges

 

att ett beslut om meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap.

 

regeringsformen inte kan överklagas. Dessutom anges i bestämmelsen att

 

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

 

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

 

 

 

 

 

 

I dessa delar motsvarar den föreslagna bestämmelsen 17 kap. 1 § lagen

 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

26 kap.

1 §

lagen

 

(2007:528) om värdepappersmarknaden och

8 kap.

26 §

lagen

 

(2010:751) om betaltjänster. Bestämmelsen bör införas i den nya lagen om elektroniska pengar.

6.17Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagen om elektroniska pengar ska träda i kraft den 1 juli 2011. Redan verksamma institut för elektroniska pengar och de som medgetts undantag från 2002 års e-penninglag ska få fortsätta att ge ut elektroniska pengar. Uppgifter ska inom viss tid lämnas till Finansinspektionen så att inspektionen kan pröva om utgivarna uppfyller den nya lagens krav.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: TeliaSonera Sverige AB, Telenor Sverige AB, Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB anför att övergångs- bestämmelserna bör omformuleras så att även teleoperatörer och deras betaltjänstverksamhet omfattas, och att övergångstiden bör utsträckas.

Skälen för regeringens förslag: Av e-penningdirektivets artikel 22 framgår att direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 30 april 2011. Det har inte varit möjligt att genomföra direktivets bestämmelser inom den föreskrivna tidsfristen. Det är angeläget att direktivet kan genomföras så snart som möjligt för att minimera de negativa konsekvenserna av förseningen. De nu föreslagna lag- ändringarna bör därför träda i kraft den 1 juli 2011, med undantag för den

104

föreslagna ändringen i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. som Prop. 2010/11:124 bör träda i kraft den 15 juli.

Medlemsstaterna ska enligt övergångsbestämmelser i artikel 18 tillåta att institut för elektroniska pengar, som före den 30 april 2011 har inlett verksamhet i enlighet med nationell lagstiftning som införlivar gamla e- penningdirektivet, att fortsätta denna verksamhet, utan krav på nytt tillstånd och utan skyldighet att följa direktivets bestämmelser om kapitalkrav, tillåten verksamhet, skyddskrav, m.m. (jfr skäl 23 till direktivet). Medlemsstaterna ska emellertid kräva att instituten lämnar relevant information så att de senast den 30 oktober 2011 ska kunna bedöma om instituten uppfyller kraven enligt det nya e-penning- direktivet. I de fall kraven inte uppfylls ska det bedömas vilka åtgärder som krävs eller om det är lämpligt att återkalla auktorisationen.

De institut som uppfyller kraven i det nya direktivet ska beviljas registrering. De ska sedan vara skyldiga att följa det nya e-penning- direktivets regler för institut för elektroniska pengar. Medlemsstaterna ska också få föreskriva att ett institut för elektroniska pengar automatiskt beviljas tillstånd om de behöriga myndigheterna redan har bevis för att de berörda instituten uppfyller de tillstånds-, kapital- och skyddskrav som anges i det nya direktivet. De behöriga myndigheterna ska i så fall informera de berörda instituten för elektroniska pengar innan de beviljas tillstånd.

Den nya lagen bör åtföljas av övergångsbestämmelser i enlighet med direktivets krav. För att underlätta anpassningen till den nya regleringen för de företag som kan komma att bli berörda bör möjligheten till automatiskt beviljande av tillstånd utnyttjas när direktivets bestämmelser genomförs i Sverige.

Teleoperatörsföretagen har anfört att övergångsbestämmelserna bör gälla även för teleoperatörer och deras betaltjänstverksamhet. De menar också att övergångstiden bör utsträckas.

De aktuella övergångsbestämmelserna genomför direktivets artikel 18, inbegripet de bestämmelser i artikel 18.2 som medlemsstaterna kan välja att genomföra om de så önskar. Det framgår dock av direktivets artikel 16.1 att, i den utsträckning direktivet innehåller harmoniserade bestäm- melser, medlemsstaterna därutöver inte får införa andra bestämmelser än de som föreskrivs i direktivet. Det skulle strida mot artikel 16.1 att på det sätt som Teleoperatörsföretagen föreslår införa övergångsbestämmelser som avviker från vad som föreskrivs i direktivets artikel 18, t.ex. genom att övergångsbestämmelserna görs tillämpliga på fler subjekt än de som anges i den artikeln.

7 Definition av elektroniska pengar, m.m.

7.1 Utgångspunkter

Vid ett införande av det nya e-penningsdirektivet blir det av avgörande

 

betydelse hur direktivets definition av elektroniska pengar ska förstås.

 

Medan målet med det gamla e-penningdirektivet var att ge det minimum

 

av regler som behövs för en harmonisering av området syftar det nya e-

105

 

penningdirektivet och betaltjänstdirektivet till fullharmonisering. Betal- Prop. 2010/11:124 tjänstdirektivet innehåller dessutom detaljerade regler om betalningar

som gäller också för elektroniska pengar.

På samma sätt som det gamla e-penningdirektivet ger det nya direktivet inte någon heltäckande eller fullständig bild av vilka rättsliga moment som kan ingå i begreppet elektroniska pengar eller vilka system för elektroniska pengar som rent faktiskt existerar (jfr prop. 2001/02:85 s. 32). Det behöver därför analyseras hur den nya definitionen bör införas och vilka verkningar som följer av en bredare samordning där civilrättsliga regler om betalningar ingår.

7.2Det tidigare e-penningdirektivet och 2002 års e- penninglag

I det gamla e-penningdirektivet definierades elektroniska pengar som ett penningvärde i form av en fordran på utgivaren

i)som lagras på en elektronisk produkt,

ii)som givits ut mot erhållande av medel som värdemässigt inte understiger det penningvärde som givits ut,

iii)som godkänns som betalningsmedel av andra företag än utgivaren.

I 2002 års e-penninglag definieras elektroniska pengar som ett

 

penningvärde som representerar en fordran på utgivaren och som, utan

 

att finnas på ett individualiserat konto, är lagrat på ett elektroniskt

 

medium och godkänns som betalningsmedel av andra företag än

 

utgivaren. Denna definition innefattar – i förhållande till det gamla e-

 

penningdirektivet – ett vidgat tillämpningsområde så att även utgivning

 

till ett annat värde än det nominella skulle innefattas. Kringgåenden

 

kunde därigenom undgås om utgivningen justerats beloppsmässigt för att

 

det finansiella institutet inte skulle stå under Finansinspektionens tillsyn.

 

Samtidigt noterades att en utgångspunkt i direktivet var att det utgivande

 

institutet ska erhålla medel som inte understiger värdet av den elek-

 

troniskt lagrade betalkraft som institutet ger ut. En sådan begränsning

 

infördes därför som en förutsättning för marknadstillträde för svenska

 

utgivare av elektroniska pengar till annat EES-land enligt principerna om

 

en

enda auktorisation, hemlandstillsyn och ömsesidigt erkännande

 

(5 kap. 1 § 2002 års e-penninglag och prop. 2001/02:85 s. 58 ff., 80 och

 

87).

 

En annan anpassning vid införandet i svensk rätt var att ersätta direk-

 

tivets uttryck ”lagrat på en elektronisk produkt” (”an electronic device”)

 

med uttrycket ”lagrat på ett elektroniskt medium”. Av lagmotiven

 

framgick att denna anpassning syftade till att göra definitionen vid och

 

generell och inte slå fast hur det elektroniska mediet ska vara beskaffat

 

och vilka närmare egenskaper det ska ha – lagens begrepp skulle kunna

 

omfatta utgivning av elektroniska pengar med system för både kort och

 

nät (prop. 2001/02:85 s. 81). I de beskrivningar av elektroniska pengar

 

som gavs i lagmotiven noterades också att medel som inte är registrerade

 

ett individualiserat konto utan hanteras som värdeenheter i någon

106

mening finns hos den som innehar medlen, i ett s.k. elektroniskt förvar Prop. 2010/11:124 och att ett elektroniskt förvar kan vara t.ex. ett kort eller en hårddisk där

innehavaren ”förvarar” de symboler som bär betalkraften, dvs. de digitala värdeenheterna (a. prop. s. 33). Förvaring av elektroniska pengar på en server som används av innehavaren via nät synes därmed omfattas redan av den gällande svenska definitionen av elektroniska pengar.

Enligt lagtexten ska penningvärden som utgörs av elektroniska pengar dessutom vara lagrade ”utan att finnas på ett individualiserat konto”. Genom detta uttryck markerades i lagtexten det synsätt som kommit till uttryck i direktivet, att betrakta elektroniska pengar som en elektronisk ersättning för sedlar och mynt (a. prop. s. 80).

7.3Det nya e-penningdirektivet, m.m.

I den nämnda konsekvensanalysen rörande det gamla e-penning- direktivet5 noterades vissa problemområden, bl.a. att definitionen av elektroniska pengar är otydlig och att tillämpningsområdet för det gamla e-penningdirektivet är oklart samt att vissa bestämmelser i betal- tjänstdirektivet är oförenliga med det gamla direktivet.6 Bristen i definitionen av elektroniska pengar skulle enligt konsekvensanalysen bestå i att

1.utgivning av ett värde som är lägre än vad som betalats inte blir att anse som elektroniska pengar, och

2.uttrycket ”lagras på en elektronisk produkt” skulle vara tekniskt begränsat till en form av elektroniska pengar, s.k. kortbaserade elek- troniska pengar, och därmed inte omfatta de olika förbetalda produkter

som finns tillgängliga på marknaden, så som serverbaserade elektroniska pengar.7

De former för elektroniska pengar beträffande vilka det ansågs råda tvekan om de innefattades eller inte, beskrevs i utvärderingen som serverbaserade i den meningen att medel inte lagras lokalt på ett chipkort eller en dator utan på en central server, t.ex. på utfärdarens. Enligt den bakgrunds beskrivning som gavs hör etablerade serverbaserade system för elektroniska pengar i huvudsak till kategorin ”pre-funded personalised online payment schemes, involving the transfer of funds stored on a personalised online account (not including traditional bank deposits)”. Som ett karakteristiskt drag för dessa tjänster angavs att konton är tillgängliga via webbläsare, e-post eller mobila text- meddelanden (SMS) som medger överföringar mellan privatpersoner och mellan konsumenter och handlare.

Enligt skäl 7 till det nya e-penningdirektivet bör en tydlig och tekniskt neutral definition av elektroniska pengar införas, som innefattar alla situationer där betaltjänstleverantören utfärdar ett förskottsbetalat lagrat

5COM(2008)627, SEC(2008)2572.

6Se bl.a. COM(2008)627.

7COM(2008)627, s. 7 och 11.

107

värde i utbyte mot medel, som kan användas som betalningsmedel Prop. 2010/11:124 eftersom det accepteras av tredje part som betalning. Av skäl 8 till

direktivet följer vidare att definitionen bör innefatta elektroniska pengar som antingen lagras i en betalningsanordning som tillhör innehavaren av elektroniska pengar eller fjärrlagras på en server och hanteras av innehavaren av elektroniska pengar via ett specifikt konto för elektroniska pengar. Där sägs också att definitionen bör vara så bred att den inte medför hinder för den tekniska utvecklingen och tillräckligt bred för att omfatta inte bara de instrument för elektroniska pengar som finns på marknaden i dag utan även sådana som skulle kunna utvecklas i framtiden. Slutligen föreskrivs i artikel 9.1 om belopp på betalkonto till- hörande kunden där de elektroniska pengarna lagras. I enlighet härmed definieras elektroniska pengar, i det nya e-penningdirektivet (artikel 2.2), som varje elektroniskt eller magnetiskt lagrat penningvärde i form av en fordran på utgivaren som ges ut mot erhållande av medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner i enlighet med artikel 4.5 i direktiv 2007/64/EG och som godtas av en annan fysisk eller juridisk person än utgivaren av elektroniska pengar.

I detta sammanhang kan även noteras att Europeiska kommissionen i ett tolkningsuttalande har anfört att elektroniska pengar kan lagras anonymt, t.ex. på ett kort, och att dessa medel då inte finns på ett betal- konto. Sådana medel utgör enligt Europeiska kommissionens tolkning inte medel på konto utan ”enbart elektroniska pengar” (eng. qualify…[…]…exclusively as e-money). Samtidigt menar Europeiska kommissionen att vissa fysiska lagringsmedia på vilka elektroniska pengar lagras kan utgöra ”betalningsinstrument” i betaltjänstdirektivets mening. Såvitt framgår av dessa uttalanden anser Europeiska kommissionen att medel som lagras anonymt på t.ex. ett kort utgör elektroniska pengar, samtidigt som ett kort på vilket elektroniska pengar lagras kan vara ett betalningsinstrument, dvs. en personlig anordning eller rutin som används för att initiera en betalningsorder. Det sägs dock inte uttryckligen i tolkningsuttalandet vad det är som kan ge kortet dess karaktär av betalningsinstrument, även om det av uttalandet synes framgå att betalningsinstrument kan användas för betalningstransaktioner med såväl kontotillgodohavanden som elektroniska pengar.

7.4

En definition för redan uppfyllda rekvisit

 

Redan genom den definition av elektroniska pengar som infördes år 2002

 

innefattas utgivning (nationellt) av ett värde som är lägre än vad som

 

betalats. Definitionen i 2002 års e-penninglag torde dessutom innefatta

 

serverbaserade elektroniska pengar. De skäl som åberopats av

 

Europeiska kommissionen för en ändring av direktivets definition av

 

elektroniska pengar är alltså redan beaktade i svensk rätt.

 

När det nya e-penningdirektivet införs är det emellertid lämpligt att

 

närmare knyta an till den nya definitionen i direktivet genom att ersätta

 

uttrycket ”lagras på ett medium” med direktivets uttryck ”elektroniskt …

 

lagrat penningvärde”. Härvid saknas skäl att i svensk rätt införa tillägget

 

”eller magnetisk lagring” av penningvärdet eftersom begreppet

 

”elektronisk” vanligtvis brukas som en samlingsbeteckning på olika

108

metoder för automatiserad informationsbehandling, oberoende av om Prop. 2010/11:124 registreringen sker elektroniskt, optiskt eller på något annat liknande sätt

(Ds 2003:29 s. 18 och SOU 2010:4 s. 476).

Det av Sverige vid införandet av gamla e-penningdirektivet gjorda tillägget, ”utan att finnas på ett individualiserat konto”, bör också över- vägas. Det skulle kunna framstå som motsägelsefullt att, i enlighet med artikel 9 i det nya e-penningdirektivet, hävda att elektroniska pengar kan hanteras via ett konto respektive lagras på ett betalkonto, samtidigt som det i lag föreskrivs att elektroniska pengar inte kan finnas på ett individualiserat konto. Ett alternativ skulle kunna vara att ersätta dagens tillägg i lagtexten med uttrycket ”utan att utgöra ett kontotill- godohavande”. Här framstår emellertid ett klargörande i lagmotiven som ett lämpligare alternativ.

Elektroniska pengar bör därmed vid ett införande av det nya e- penningdirektivet kunna definieras som ett penningvärde som

1.representerar en fordran på utgivaren,

2.ges ut mot erhållande av medel i syfte att användas för betalningar,

3.förvaras elektroniskt, och

4.godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

Av en på så sätt begränsad definition framgår emellertid inte vad som skiljer elektroniska pengar från medel som utgör kontotillgodohavande.

Eftersom olika regler om tillstånd och tillsyn gäller för institut för elektroniska pengar och betalningsinstitut och den senare typen av finansiella institut inte får ge ut elektroniska pengar behöver medel som anses utgöra elektroniska pengar avgränsas från kontotillgodohavanden (se vidare avsnitt 7.5 och 7.6).

7.5Konto och kontotillgodohavande

Regeringens bedömning: Elektroniska pengar kan lagras inte bara på en betalningsanordning utan också på olika slags konton. Sådana medel utgör inte kontotillgodohavanden.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: Svenska Bankföreningen och Advokatfirman Vinge framhåller att gränsen mellan tillgodohavanden på konto och elektroniska pengar är otydlig i direktivet och i promemorian.

Skälen för regeringens bedömning: För vanliga användare av betal- system blir det vanligtvis enkelt att avgöra om elektroniska pengar eller ett kontotillgodohavande föreligger. Elektroniska pengar förbetalas och ges ut. Det krävs därmed ytterligare åtgärder av betaltjänstleverantören för att sådana medel ska föreligga och det framgår av näringsrättsliga tillståndsbeslut om en betaltjänstleverantör auktoriserats som institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut eller någon annan typ av finansiellt institut.

För de finansiella aktörernas utveckling av affärsmodeller och kund- anpassade lösningar och för Finansinspektionens prövning av frågor om

109

tillstånd och tillsyn är det emellertid av avgörande betydelse att den Prop. 2010/11:124 rättsliga osäkerheten på området undanröjs.

Enligt betaltjänstdirektivet (artikel 4.15) menas med medel (1) sedlar och mynt, (2) kontotillgodohavanden samt (3) elektroniska pengar enligt definitionen i e-penningsdirektivet. I artikel 1.3 b hänvisas visserligen till direktiv 2000/46/EG – dvs. det gamla e-penningdirektivet – men av det nya e-penningdirektivet (artikel 21) framgår att hänvisningar till det upp- hävda direktivet ska anses som hänvisningar till det nya direktivet.

Redan av denna uppräkning framgår att elektroniska pengar inte utgör kontotillgodohavanden enligt betaltjänstdirektivet utan ses som ett annat slag av medel. Av det nya e-penningdirektivet framgår emellertid sam- tidigt att elektroniska pengar – utöver att lagras i en betalningsanordning som tillhör innehavaren – kan hanteras av innehavaren ”via ett specifikt konto för elektroniska pengar” (skäl 8). Där talas också om ”belopp som kan lagras … på det betalkonto tillhörande kunden där de elektroniska pengarna lagras” (artikel 9.1).

Av den nya unionsrättsliga regleringen synes alltså följa att elek- troniska pengar kan hanteras via konto och lagras på betalkonto samtidigt som sådana pengar inte utgör kontotillgodohavanden. Begreppet ”konto” kan i detta sammanhang verka förvirrande eftersom det finns risk för att det uppfattas som mer eller mindre liktydigt med ett inlåningskonto.

Mot denna bakgrund kan noteras att begreppet konto numera används på så varierande sätt att det inte behöver vara fråga om annat än ett register för hantering av någon form av mellanhavande med en kund.

Elektroniska pengar ska, enligt det nya e-penningdirektivet, kunna fjärrlagras på en server och hanteras av innehavaren via ett konto för sådana medel, men även en sådan rutin kan utformas så att en kontantliknande hantering återskapas, t.ex. genom kryptografiska rutiner där möjlighet ges att komma åt kontot och initiera en direkt överföring. Betalningsmottagaren kan därefter ges ensam åtkomst till dessa medel (jfr att överlämna mynt och sedlar eller ett innehavarskuldebrev).

7.6

Definitionen av elektroniska pengar

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Med elektroniska pengar menas ett elektroniskt

 

 

 

förvarat penningvärde som

 

 

 

1. representerar en fordran på utgivaren,

 

 

 

2. ges ut mot erhållande av medel i syfte att genomföra betalnings-

 

 

 

transaktioner,

 

 

 

3. förvaras elektroniskt, och

 

 

 

4. godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

 

Remissinstanserna: Svenska Bankföreningen och Advokatfirman

 

Vinge anför att gränsen mellan tillgodohavanden på konto och elek-

 

troniska pengar är otydlig i direktivet och i promemorians förslag.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Elektroniska pengar ska enligt

 

definitionen i det nya e-penningdirektivet ges ut i syfte att genomföra

 

betalningstransaktioner i enlighet med artikel 4.5 i betaltjänstdirektivet

110

 

 

 

 

där begreppet betalningstransaktion definieras. I definitionen av betal- Prop. 2010/11:124 ningstransaktion preciseras elektroniska pengar till sådana enligt

definitionen i artikel 1.3 b i direktiv 2000/46/EG. Av artikel 21 det nya e- penningdirektivet framgår emellertid att hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det nya direktivet.

I det nya e-penningdirektivet förklaras vidare – liksom i det gamla – att elektroniska pengar har en särskild karaktär som ersättare för mynt och sedlar. Vad denna karaktär skulle bestå i sägs emellertid inte och inte heller vilka civilrättsliga verkningar som följer av hänvisningen i e- penningdefinitionen till betaltjänstdirektivet. I betaltjänstdirektivets skäl 9 förklaras emellertid att bestämmelser fastställs för utförande av betal- ningstransaktioner där medlen är elektroniska pengar, att utgivning av elektroniska pengar inte regleras och att betalningsinstitut inte får ge ut elektroniska pengar.

Elektroniska pengar enligt motiven till 2002 års e-penninglag

Inom EU har utgivning av elektroniska pengar bedömts vara av sådan särskiljande karaktär i förhållande till övrig verksamhet som kredit- institut kan bedriva att det ansetts nödvändigt att skapa ett eget regelverk för sådan utgivning. Ett skäl har ansetts vara den dubbla karaktären hos elektroniska pengar, då de kan anses vara såväl ett betalningsmedel (dvs. pengar som ges ut) som ett betalningssätt (en metod att överlämna eller överföra pengar). Institut för elektroniska pengar tillhandahåller inte bara tjänster för betalningar – de ger också ut pengar (jfr att ge ut sedlar och mynt).

I gamla e-penningdirektivet och nya e-penningdirektivet (skäl 3 resp. 13) betonas elektroniska pengars särskilda karaktär som ”en elektronisk ersättning för mynt och sedlar”.

I Sverige tar den civilrättsliga synen på elektroniska pengar också sin utgångspunkt i vad som gäller för sedlar och löpande fordringar som överlämnas (traderas) när betalning sker. I motiven till 2002 års e- penninglag anfördes att vad som i jämförelse med andra betalningsmedel ger elektroniska pengar en särprägel, som kan motivera en särskild reglering, är frikopplingen från ett kontotillgodohavande. Detta antyds även i legaldefinitionen av elektroniska pengar i 2002 års e-penninglag och i lagmotiven anförs i denna del bl.a. följande:

”Lagens definition omfattar således inte system för elektroniska pengar där traditionella bokpengar anses föreligga. Den omfattar däremot rutiner där värdeenheter i digital form förs från betalare till betalningsmottagare. Detta innebär att elektroniska pengar i lagens mening utgörs av elektroniskt lagrade digitala symboler som i egenskap av bärare av ett värde representerar direkt betalkraft. Dessa digitala symboler för penningmedel kan tekniskt utformas som ackumulerade saldon, fasta odelbara valörer eller hybrider av sådana. Digitala värdeenheter är således elektroniska registreringar av medel som kan användas för betalningar utan att finnas på ett individualiserat konto. Genom att införa orden utan att finnas på ett individualiserat konto markeras i lagtexten det

111

synsätt som har kommit till uttryck i direktivet, dvs. att betrakta elektroniska pengar som en elektronisk ersättning för sedlar och mynt.”

Denna näringsrättsligt inriktade beskrivning av elektroniska pengar har kompletterats med en bedömning av vilken typ av civilrättslig fordran som avses och vilka civilrättsliga regler som ska tillämpas (prop. 2001/02:85 s. 59 och 60).

”I definitionen har inte uttryckligen angetts vem som är innehavare av den fordran som finns på det utgivande institutet. Innebörden av detta får anses vara att den som har tillgång till det lagrade penningvärdet har rätt att göra den gällande mot utgivaren, dvs. innehavaren av det lagrade penningvärdet. Rätten till inlösen är också kopplad till innehavet av ett lagrat penningvärde. Med denna utgångspunkt i direktivet kan man alltså betrakta penningvärdet som något som civilrättsligt liknar skuldebrevs- lagens löpande fordringar, där det lagrade penningvärdet i egenskap av värdeenhet överlämnas vid betalning. Det finns dock även väsentliga olikheter. Det lagrade penningvärdet har t.ex. delvis en annan funktion än löpande skuldebrev. Tanken är att de elektroniska pengarna i princip uteslutande skall användas som ett betalningsmedel i likhet med sedlar och mynt. I definitionen anges således att elektroniska pengar skall gälla som ett betalningsmedel och godtas av andra än utgivaren. Det finns också fysiska skillnader som gör att det knappast skulle kunna påstås att de elektroniskt lagrade värdeenheterna skulle kunna utgöra ett skuldebrev i lagens mening.

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtidigt som det lagrade penningvärdet i form av digitala värdeenheter kan ses som en särskild typ av lös egendom som liknar löpande skuldebrev uppvisar detta även väsentliga likheter med kontanter och lösöre. De rättsprinciper som gäller för andra traditionella bärare av rättigheter, som löpande skuldebrev, sedlar och mynt eller en lös sak borde därför kunna tillämpas även för elektroniska pengar. Eftersom det lagrade penningvärdet lämnas över vid en betalning kan däremot inte reglerna om enkla skuldebrev tillämpas på elektroniska pengar.”

Med detta synsätt skiljer sig det elektroniskt lagrade penningvärdet från medel som finns som tillgodohavande på ett bankkonto. Bankmedel finns på ett individualiserat konto som är kopplat till innehavarens identitet, där just kontoinnehavaren har en fordran mot banken. I dessa fall är banken ovillkorligen skyldig att på anmodan fullgöra sin betalningsförpliktelse genom att t.ex. ge ut sedlar och mynt till just insättaren” (prop. 2001/02:85 s. 73).

Det är alltså innehavet av elektroniska pengar som civilrättsligt legi- timerar, vid såväl betalning som inlösen. Den som mottar betalning eller löser in värdeenheter måste – såsom vid överlämnandet av mynt och sedlar eller ett innehavarskuldebrev – inte kontrollera betalarens identitet och dokumentera vem individen är för att vid en invändning kunna styrka att denne varit behörig att förfoga över ett visst konto eller över ett visst rättssubjekts medel.

När det gamla e-penningdirektivet infördes behövdes det alltså inte några nya civilrättsliga regler om betalning. Innehavet av värdeenheten

Prop. 2010/11:124

112

ansågs legitimera såväl vid betalning som vid inlösen. Skulle ramavtalen Prop. 2010/11:124

mellan betaltjänstleverantören (utgivaren av e-pengarna) och betal-

tjänstanvändarna (de som

nyttjar betaltjänsten

i egenskap av betalare

eller betalningsmottagare)

ha utformats så att

lösningen blivit konto-

baserad hade medlen inte ansetts utgöra elektroniska pengar.

I promemorian ställs frågan om denna civilrättsliga syn på elektroniska

 

pengar alltjämt kan tillämpas eller om den hänvisning som ges till betal-

 

tjänstdirektivet i det nya e-penningdirektivets definition av elektroniska

 

pengar har fört med sig att kontobaserade transaktionsmönster kan

 

införas också i anknytning till elektroniska pengar. Enligt promemorian

 

skulle den senare tolkningen innebära att den grundläggande skillnaden

 

mellan kontant- och kontobaserade betalningar bryts igenom i elek-

 

tronisk miljö.

 

Sambandet med betaltjänstdirektivet

 

Som framgått syftar såväl det nya e-penningdirektivet som betaltjänst-

 

direktivet till full harmonisering. Betaltjänstdirektivets regler om

 

betalningar är detaljerade och utrymmet för undantag begränsat. Det kan

 

därmed ifrågasättas om hänvisningen till betaltjänstdirektivet i den nya

 

definitionen av elektroniska pengar kan tolkas så att kontobaserade

 

transaktionsmönster inte heller enligt de nya reglerna går att förena med

 

elektroniska pengar. Vad som uttryckligen framgår av betal-

 

tjänstdirektivet är i denna del endast att betalningsinstitut inte får ge ut

 

elektroniska pengar (skäl 9). Av betaltjänstdirektivet framgår inte om

 

betalningsinstitut får tillhandahålla betaltjänster knutna till elektroniska

 

pengar. Enligt artikel 3.5 i det nya e-penningdirektivet får ett institut för

 

elektroniska pengar inte via ombud ge ut elektroniska pengar och inte

 

heller via ombud tillhandahålla betaltjänster som omfattas av bilagan till

 

betaltjänstdirektivet utan att rigorösa villkor i artikel 17 i betaltjänst-

 

direktivet är uppfyllda, bl.a. att betalningsinstitutets förhållande till och

 

skyldigheter mot betaltjänstanvändarna inte förändras (se även skäl 10

 

till e-penningdirektivet).

 

I och med att inget uttryckligt svar ges i e-penningdirektivet eller

 

betaltjänstdirektivet på frågan om vilken civilrättslig syn som ska gälla

 

för elektroniska pengar återstår det att utifrån en tolkning av direktiven

 

söka bedöma om den syn som regeringen redovisat i lagstiftningsärendet

 

för att införa det gamla e-penningdirektivet kan behållas när det nya e-

 

penningdirektivet genomförs, med dess hänvisning till betaltjänst-

 

direktivet.

 

Begreppsanvändningen

 

Som framgått menas med medel sedlar och mynt, kontotillgodohavanden

 

och elektroniska pengar (artikel 4.15 i betaltjänstdirektivet). Elektroniska

 

pengar är alltså en annan kategori än kontotillgodohavanden, trots att

 

elektroniska pengar kan lagras på konto.

 

Även andra begrepp och bestämmelser, där elektroniska pengar inte

 

nämns, kan vara av intresse för den civilrättsliga bedömningen. I artikel

 

4.14 i betaltjänstdirektivet definieras betalkonto som ett konto som inne-

113

 

has i en eller flera betaltjänstanvändares namn och som används för genomförandet av betalningstransaktioner. Definitionen är identisk med den i 1 kap. 4 § 4 betaltjänstlagen med undantag för att uttrycket ”är avsett för” används i stället för ”används för”. Begreppet betalkonto används även i artikel 9.1 i det nya e-penningdirektivet, som behandlar medlemsstaternas möjligheter att föreskriva om begränsningar av hur stora belopp som får lagras på instrument eller konton när registrerade ut- givare ger ut elektroniska pengar. I artikel 9.1 anges att möjligheten att begränsa belopp avser ”ett högsta belopp som kan lagras i de betalnings- instrument eller på det betalkonto där de elektroniska pengarna lagras”. Av detta framgår att det i e-penningdirektivet förutsätts att elektroniska pengar kan lagras på bl.a. betalningsinstrument och betalkonton.

Här bör också uppmärksammas att det i betaltjänstdirektivet med betalningsinstrument menas varje form av personlig(a) anordning(ar) och/eller rutiner som betaltjänstanvändaren och betaltjänstleverantören har träffat avtal om och som används av betaltjänstanvändaren för att initiera en betalningsorder. Elektroniska pengar kan dock även lagras på media med rutiner för genomförande av betalningstransaktioner som inte är personliga. Sådana media, på vilka elektroniska pengar kan lagras, utgör inte betalningsinstrument. Själva de elektroniska pengarna – de utgivna digitala värdeenheterna – synes alltså inte utgöra betalnings- instrument. De kan emellertid lagras på betalningsinstrument eller användas med en rutin, som betecknas betalningsinstrument, för att genomföra transaktioner med elektroniska pengar.

Transaktioner med elektroniska pengar kan därmed genomföras oavsett om de elektroniska pengarna lagras på t.ex. ett kort som utgör ett betal- ningsinstrument, på ett betalkonto eller på ett medium som inte utgör ett betalningsinstrument eller betalkonto.

Överväganden

Den syn på elektroniska pengar som regeringen redovisat i motiven till 2002 års e-penninglag tar sikte främst på de sakrättsliga följderna av den förutsatta kontantbaserade karaktären hos elektroniska pengar. Betal- tjänstdirektivets regler synes däremot, i de delar som är av civilrättslig karaktär, röra främst förhållandet mellan betaltjänstanvändaren och betaltjänstleverantören. Innehavets legitimerande verkan och verkan av en överlåtelse rör dock i första hand förhållandet till mottagaren av en betalning. I relationen mellan betaltjänstanvändaren och betaltjänst- leverantören, som betaltjänstdirektivet handlar om, synes karaktären hos det valda betalningsinstrumentet sakna betydelse. Det är fråga om en avtalsrelation mellan två för varandra kända parter där situationen i många fall kan liknas vid att betaltjänstleverantören har de elektroniska pengarna i förvar för användarens räkning. Detta måste i huvudsak gälla oavsett om de elektroniska pengarna lagras på en server hos leverantören eller på ett fristående medium som användaren förfogar över.

Frågan om elektroniska pengars civilrättsliga karaktär bör därmed i och för sig kunna besvaras så att samma syn på elektroniska pengar som den som framgår av motiven till 2002 års e-penninglag kan förenas med betaltjänstdirektivet. Det noteras i promemorian att det inte finns något i

Prop. 2010/11:124

114

betaltjänstdirektivet eller det nya e-penningdirektivet som hindrar att en betaltjänstleverantör ger ut elektroniska pengar inom ramen för ett kontobaserat system där karaktären hos de elektroniska pengarna mer kan jämföras med enkla fordringar på utgivaren. Enligt promemorian synes det vara möjligt att, med beaktande av betaltjänstdirektivets regler, även inom ramen för det nya e-penningdirektivet införa regler för elek- troniska pengar som utformats utifrån en sådan kontantbaserad syn på elektroniska pengars rättsliga status som regeringen redovisat i motiven till 2002 års e-penninglag. I promemorian sägs vidare att det emellertid synes vara möjligt att utforma system för kontotillgodohavanden på motsvarande sätt, i vart fall inom ramen för vissa beloppsgränser, och att bygga system för elektroniska pengar på kontobaserade transaktions- mönster.

Som tidigare nämnts görs i betaltjänstdirektivets artikel 4.15 en distinktion mellan tre kategorier av medel som används vid betalnings- transaktioner: sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar. Betalningstransaktioner, såsom dessa definieras i direktivets artikel 4.5, kan avse någon av dessa kategorier av medel. Promemorians bedömning utgår från antagandet att den hänvisning till betaltjänst- direktivets definition av ”betalningstransaktion” som görs i e-penning- direktivets artikel 2 innebär att elektroniska pengar kan ges ut inom ramen för ett kontobaserat system där karaktären hos de elektroniska pengarna mer kan jämföras med enkla fordringar på utgivaren. Denna bedömning grundar sig på att det, enligt promemorian, inte finns något i vare sig e-penningdirektivet eller i betaltjänstdirektivet som hindrar ett sådant förfarande.

I begreppet betalningstransaktion såsom det definieras i 1 kap. 4 § 10 betaltjänstlagen, som genomför betaltjänstdirektivets artikel 4.5, inne- fattas ”insättning, överföring eller uttag av medel”. Däremot regleras inte, vare sig i direktivet eller den svenska lagen, användningen av olika kategorier av medel vid olika typer av betalningstransaktioner. Definitionen av ”medel” i betaltjänstdirektivet förutsätter emellertid att det finns distinktioner mellan de kategorier av medel som där räknas upp. De skillnader som finns mellan å ena sidan sedlar och mynt, å andra sidan kontotillgodohavanden, kvarstår oaktat att sedlar och mynt i likhet med kontotillgodohavanden kan användas vid genomförande av betalningstransaktioner och till och med kan sättas in på ett konto, t.ex. genom att de betalas över disk på ett bankkontor och motsvarande värde tillförs ett angivet konto som hålls av den mottagande banken. På samma sätt kvarstår en distinktion mellan å ena sidan elektroniska pengar, å andra sidan kontotillgodohavanden, även om båda kategorierna av medel kan användas vid betalningstransaktioner. I likhet med kontanter kan även elektroniska pengar sättas in på ett konto, förutsatt att det finns tekniska möjligheter att förfara på detta sätt.

Rätten till inlösen är kopplad till innehavet av ett lagrat penningvärde. Enligt e-penningdirektivets skäl 7 och 8 innefattar definitionen av elektroniska pengar förskottsbetalat värde som lagras antingen i en ”betalningsanordning” som tillhör innehavaren eller ”fjärrlagras” och ”hanteras” av innehavaren via ett specifikt konto. Såvitt avser medel som lagras på t.ex. ett kort är likheterna med sedlar och mynt tydliga: sådana medel kan överlåtas genom tradition av det fysiska medium på vilket

Prop. 2010/11:124

115

lagring sker, dvs. kortet. I detta sammanhang bör det dock framhållas att inte heller fjärrlagrade medel nödvändigtvis utgör kontotillgodo- havanden, även om de hanteras av innehavaren av medlen ”via ett specifikt konto”. Detta ”konto” kan utgöra ett avräkningsförhållande som, till skillnad från vanliga bankkonton, inte behöver innehas av en viss person. Innehavet av själva kontot är i dessa fall knutet till möjlig- heten att hantera kontot, dvs. att med hjälp av t.ex. inloggningsuppgifter få tillgång till de elektroniskt lagrade medlen och använda dessa i betal- ningstransaktioner. Något krav på styrkande av identitet finns inte, förutsatt att rätt inloggningsuppgifter eller motsvarande används. Dessa uppgifter behöver inte vara knutna till en viss person. Det är således möjligt att initiera betalningstransaktioner anonymt med hjälp av ett ”konto” som inte är knutet till en viss person, utan enbart utgör ett sätt att fjärrlagra elektroniska pengar i stället för att t.ex. lagra dem på ett fysiskt kort. Denna tolkning beaktar det som sägs i skäl 8 till e-penningdirektivet om möjligheten att fjärrlagra elektroniska pengar. Samtidigt framgår av direktivets artikel 9.1 att elektroniska pengar kan lagras på betalnings- instrument och betalkonton. Såväl betalningsinstrument som betalkonton är knutna till en eller flera personer. Av detta följer att ett kriterium som ingår i definitionen av elektroniska pengar enligt 2002 års e-penninglag – att elektroniska pengar inte lagras på ett individualiserat konto – inte överensstämmer med det nya direktivet. Kriteriet i fråga bör därför utmönstras ur definitionen av elektroniska pengar. Detta får till följd att det blir möjligt att lagra elektroniska pengar antingen i en betalnings- ordning som inte är knuten till en eller flera personer, eller i ett betal- ningsinstrument eller på betalkonto.

Det kan i detta sammanhang även noteras att det i skäl 13 till direktivet uttalas att elektroniska pengar har en särskild karaktär som en elektronisk ersättning för mynt och sedlar. Vidare sägs att elektroniska pengar kommer att användas för betalningar av vanligtvis begränsade belopp och inte för sparande. Det framstår mot denna bakgrund som om elektroniska pengar är avsedda att användas anonymt, det vill säga med användning av betalningsanordningar som inte är knutna till en eller flera personer. Som anförts ovan följer dock av bestämmelser i direktivet att elektroniska pengar även kan lagras i ett betalningsinstrument eller på betalkonto. Eftersom en kontantliknande hantering av elektroniska pengar är svårare att förena med lagring av sådana medel i betalnings- instrument eller på betalkonto framstår direktivet som svårtolkat i denna del. De uttryckliga bestämmelserna om lagring av elektroniska pengar i betalningsinstrument eller på betalkonto måste dock beaktas vid genomförandet av direktivet i svensk rätt. De uttalanden om elektroniska pengars civilrättsliga karaktär som gjordes i förarbetena till 2002 års lag hänför sig till elektroniska pengar som används i kontantbaserade transaktionsmönster. Uttalandena i dessa tidigare förarbeten torde fort- farande äga giltighet i den mån elektroniska pengar inte finns på ett individualiserat konto, men omfattar inte elektroniska pengar som används i kontobaserade transaktionsmönster.

De särskilda rättigheter som enligt direktivets bestämmelser är knutna till innehavet av elektroniska pengar, t.ex. rätten till inlösen, påverkas inte av hur de elektroniska pengarna lagras. Även i de fall då elektroniska pengar lagras på ett betalningsinstrument eller betalkonto, har inne-

Prop. 2010/11:124

116

havaren av dessa medel rätt att begära inlösen i enlighet med direktivets Prop. 2010/11:124 bestämmelser om detta. Dessutom gäller bestämmelsen i lagen om

elektroniska pengar om förbud mot att bevilja ränta på elektroniska pengar. Detta innebär i sin tur att det uppstår ett behov av att kunna identifiera vilka medel på ett betalkonto som utgör elektroniska pengar. Den som administrerar ett betalkonto eller ett betalningsinstrument och erbjuder möjligheten att sätta in elektroniska pengar på kontot eller lagra elektroniska pengar på instrumentet har även att tillse att kontohavaren kan veta hur mycket elektroniska pengar som finns på kontot, för att denne ska kunna utöva sin rätt att begära inlösen i enlighet med direktivets bestämmelser.

Sammanfattningsvis utgör elektroniska pengar en form av betalnings- medel som hittills har hanterats i kontantliknande transaktionsmönster, men som enligt det nya direktivets uttryckliga bestämmelser även kan lagras på betalkonton eller betalningsinstrument. För att klargöra detta utmönstras det i nuvarande definition införda uttrycket ”utan att finnas på ett individualiserat konto” i definitionen av elektroniska pengar.

8 Betaltjänster och obehöriga förfaranden

8.1Undantag från krav på information

Regeringens bedömning: Bestämmelser i betaltjänstlagen om undantag från krav på att ge viss information bör gälla vid tillhandahållande av betaltjänster som genomförs med användning av elektroniska pengar.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens bedöm- ning.

Remissinstanserna tillstyrker promemorians bedömning eller lämnar den utan erinran.

Skälen för regeringens bedömning: Enligt rubriken till artikel 34 i betaltjänstdirektivet föreskrivs där om undantag från direktivets krav på information för betalningsinstrument som avser låga belopp och elek- troniska pengar. I själva artikeltexten sägs dock inget om elektroniska pengar. I 4 kap. 19 § betaltjänstlagen har detta undantag från kraven på information emellertid införts så att det tillämpas vid tillhandahållande av betaltjänster som genomförs med användning av elektroniska pengar, utan någon beloppsbegränsning, eller betalningsinstrument för vilka vissa närmare angivna begränsningar gäller enligt ramavtal.

Denna tolkning är förenlig med skäl 24 till det nya e-penningdirektivet, där det anges att utgivningen av elektroniska pengar omfattas av undan- tagen i artiklarna 34 och 53 i betaltjänstdirektivet.

8.2Undantag rörande rättigheter och skyldigheter

Regeringens förslag: Bestämmelserna i betaltjänstlagen om

möjlighet att avtala om avvikande villkor i fråga om tillhanda-

117

hållande av betaltjänster kompletteras så att det framgår att det är möjligt att avtala om avvikande villkor i fråga om betaltjänster som genomförs med användning av elektroniska pengar.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna tillstyrker promemorians förslag eller lämnar det utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: I betaltjänstdirektivets fjärde avdelning finns regler om rättigheter och skyldigheter med avseende på tillhandahållande och användning av betaltjänster. Av artikel 53 följer vissa undantag. I artikelrubriken nämns elektroniska pengar (jfr artikel 34). I själva artikeltexten till 53.1 och 53.2 nämns elektroniska pengar dock inte, men däremot vissa typer av betalningsinstrument för låga belopp – nämligen sådana som

1.inte kan blockeras eller vilkas vidare användning inte kan för- hindras, respektive

2.används anonymt eller beträffande vilka betaltjänstleverantören av andra skäl som utgör en oskiljaktig del av betalningsinstrumentet inte kan bevisa att en betalningstransaktion var auktoriserad.

Här aktualiseras egenskaper som enligt 2002 års e-penninglag ansågs ge elektroniska pengar deras särskilda karaktär, nämligen att betalarens legitimation inte behöver kontrolleras av betalningsmottagaren och att bevis om sådan kontroll inte behöver bevaras av mottagaren.

Som framgått anges elektroniska pengar, även i det nya e-penning- direktivet, ha en särskild karaktär som en elektronisk ersättning för mynt och sedlar och det finns skillnader i förhållande till artikel 34.1 c ii betaltjänstdirektivet. I artikel 53 i betaltjänstdirektivet används inte sådana uttryck som att betaltjänstleverantören saknar tekniska möjlig- heter att tillhandahålla information. Enligt lagmotiven till betal- tjänstlagen ska undantaget rörande tekniska möjligheter kunna åberopas endast när det saknas tillgängliga tekniska lösningar. Den som valt att inte använda sig av existerande tekniska lösningar ska inte kunna åberopa undantaget (prop. 2009/10:220 s. 172). I direktivets artikel 53 anges att användningen av berört betalningsinstrument inte kan förhindras eller att det inte kan bevisas att en betalningstransaktion var auktoriserad för att användningen sker anonymt eller av andra skäl som utgör en oskiljaktig del av betalningsinstrumentet. I den engelska språk- versionen uttrycks det som att ”the payment instrument does not allow its blocking or prevention of its further use” respektive “is used anonymously or the payment service provider is not in a position for other reasons which are intrinsic to the payment instrument to prove that a payment transaction was authorised”. Tekniska hinder nämns inte (jfr dock artikel 34).

Nästa fråga gäller tillämpningsområdet för artikel 53.1 och 53.2 när det särskilda undantaget i artikel 53.3 aktualiseras. Artikel 60 och 61 innebär att betaltjänstleverantören, genom en återbetalningsskyldighet, ska stå för förluster till följd av icke auktoriserade betalningstransaktioner – med undantag för bl.a. bristande skydd för säkerhetsanordningar och grov vårdslöshet av betalaren.

Prop. 2010/11:124

118

Hur förhåller sig denna reglering till kontantbaserade transaktions- mönster där innehavet legitimerar? Ska artikel 53.3 förstås så att artikel 53.1 inte blir tillämplig på elektroniska pengar, inte ens om de finns på ett betalningsinstrument som är begränsat på det sätt som sägs i artikel 53 respektive 4 kap. 19 § betaltjänstlagen? I så fall synes tolkningen av artikel 53 skilja sig från tolkningen av artikel 34, trots att bestäm- melserna i detta avseende konstruerats på ett likartat sätt.

Det får antas att artikel 53.1 och 53.2, på motsvarande sätt som artikel 34, ska tillämpas även på elektroniska pengar – utan beloppsbegränsning. En oskiljaktig del av kontantliknande elektroniska pengar och tillhörande betalningsinstrument är att en betaltjänstleverantör inte kan bevisa att en betalningstransaktion var auktoriserad. Innehavaren betalar genom att överlämna elektroniska pengar, utan att betalningsmottagaren behöver kontrollera och registrera innehavarens identitet. Artikel 53.3 utgör där- med en kompletterande särreglering för elektroniska pengar, oberoende av beloppsgränser så länge en medlemsstat inte valt att använda sig av möjligheten enligt artikel 53.3 andra meningen att införa en särskild begränsning.

Det nya e-penningdirektivet gör det således möjligt att använda kontantliknande transaktionsmönster, oberoende av beloppsgränser. Beträffande artikel 53 har regeringen också förklarat att undantag från ansvarsreglerna får göras för s.k. betalningsinstrument för låga belopp och elektroniska pengar (prop. 2009/10:122 s. 9).

Därmed återstår frågan om bestämmelsen i 5 kap. 2 § betaltjänstlagen behöver kompletteras för att omfatta även elektroniska pengar (jfr 4 kap. 19 § samma lag). Inledningsvis bör här noteras att elektroniska pengar står för ett penningvärde – dvs. ett visst angivet belopp i någon valuta. De digitala värdeenheterna innehåller inget om vem som innehar dem eller vem som är behörig att förfoga över dem. För sådan hantering används betalningsinstrument. Elektroniska pengar kan som framgått lagras på t.ex. ett kort eller fjärrlagras på en server och hanteras av inne- havaren av elektroniska pengar via ett specifikt konto för elektroniska pengar (skäl 8 till det nya e-penningdirektivet).

Det nya e-penningdirektivet synes härvid inte införa någon distinktion mellan olika sätt att betala med elektroniska pengar. När det i 4 kap. 19 § betaltjänstlagen talas om elektroniska pengar bör det inte heller göras någon distinktion mellan de olika sätt på vilka betalningar med elek- troniska pengar kan göras. I skäl 24 till e-penningdirektivet anges att betaltjänstdirektivet är tillämpligt även på elektroniska pengar, särskilt undantagen i dess artiklar 34 och 53. Genom 4 kap. 19 § betaltjänstlagen genomförs betaltjänstdirektivets artikel 34 såvitt avser både elektroniska pengar och betalningsinstrument som avser låga belopp. Möjligheten att avtala bort vissa förpliktelser innebär att parterna kan komma överens om villkor som beaktar den kontantliknande karaktären hos elektroniska pengar. Det anges inte uttryckligen i 5 kap. 2 § betaltjänstlagen, som genomför betaltjänstdirektivets artikel 53.1, att vissa förpliktelser kan avtalas bort när betaltjänsten är knuten till elektroniska pengar. Skulle artikel 53.1 inte anses tillämplig på elektroniska pengar finns det som framgått risk för att den kontantliknande karaktären hos elektroniska pengar delvis går förlorad.

Prop. 2010/11:124

119

Det kan därmed framstå som naturligt att i 5 kap. 2 § betaltjänstlagen Prop. 2010/11:124 införa motsvarande undantag för elektroniska pengar som i 4 kap. 19 §

betaltjänstlagen. Artikel 53 har emellertid som framgått införts utan att elektroniska pengar nämnts i 5 kap. 2 § betaltjänstlagen. Frågan om elektroniska pengar har inte heller särskilt berörts i prop. 2009/10:220. Bestämmelserna i 5 kap. 2 § betaltjänstlagen bör därför i förtydligande syfte kompletteras så att det uttryckligen anges att även elektroniska pengar omfattas av möjligheterna att avtala om villkor som avspeglar ett mera kontantliknande transaktionsmönster.

8.3

Särskild reglering av obehöriga transaktioner

 

 

 

 

 

 

Regeringens bedömning: Lagen om obehöriga transaktioner med

 

 

 

betalningsinstrument är inte tillämplig avseende betalnings-

 

 

 

transaktioner som genomförs med elektroniska pengar i ett kontant-

 

 

 

baserat transaktionsmönster.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians bedömning överensstämmer i huvudsak med

 

regeringens bedömning.

 

 

Remissinstanserna: Svenska Bankföreningen efterfrågar ett klar-

 

görande av i vilken utsträckning lagen om obehöriga transaktioner blir

 

tillämplig i fråga om betalningstransaktioner som genomförs med

 

elektroniska pengar.

 

 

Skälen för regeringens bedömning: De frågor som berörts i

 

föregående avsnitt har behandlats även i prop. 2009/10:122, där en

 

särskild lag har föreslagits om obehöriga transaktioner med betalnings-

 

instrument. Denna lag gäller för kontohavares ansvar för belopp som

 

belastar ett konto på grund av en obehörig transaktion med ett

 

betalningsinstrument (1 §).

 

 

Några uttryckliga undantag för elektroniska pengar (konto- eller

 

kontantbaserade) ges inte och i redogörelsen för ärendet och dess

 

beredning (a. prop. s. 7) nämns inte det nya e-penningdirektivet. Däremot

 

påpekas att undantag från ansvarsreglerna får göras för elektroniska

 

pengar enligt det gamla e-penningdirektivet och bland olika sätt för att

 

betala nämns elektroniska pengar (a. prop. s. 9 och 11). Dessutom nämns

 

elektroniska pengar som exempel på tillgodohavanden som kan användas

 

med instrument som inte är att anse som betalningsinstrument för att

 

medlen och instrumenten kan nyttjas av vem som helst (a. prop. s. 24, jfr

 

sedlar).

 

 

 

 

Utgångspunkten i betaltjänstdirektivet och lagen om obehöriga transak-

 

tioner med betalningsinstrument är att betaltjänstleverantören står för den

 

ekonomiska förlusten vid obehöriga transaktioner. Icke auktoriserade

 

betalningstransaktioner ska omedelbart betalas tillbaka (artikel 60), i den

 

mån betaltjänstanvändaren inte brustit i sina skyldigheter så att han eller

 

hon ska stå för (del av) beloppet. En del i de krav som ställs på

 

betaltjänstanvändaren är att göra en spärranmälan så att obehörig

 

användning kan hindras.

 

 

Enligt lagmotiven har tillämpningsområdet för lagen om obehöriga

 

transaktioner med betalningsinstrument bestämts utifrån vad som menas

120

 

 

 

 

med betalningsinstrument respektive obehörig transaktion. Som framgått av avsnitt 7.6 (under rubriken Begreppsanvändningen), menas med betalningsinstrument ett kontokort eller något annat personligt instrument eller en personlig rutin som betaltjänstanvändaren och betaltjänst- leverantören har träffat avtal om och som används av betaltjänst- användaren för att initiera en betalningsorder. Själva de elektroniska pengarna – de utgivna digitala värdeenheterna – utgör alltså inte betalningsinstrument enligt lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, men de kan lagras på betalningsinstrument eller användas med en rutin som betecknas betalningsinstrument. Regeringen har förklarat att rekvisitet personlig anordning i direktivets definition får anses ta sikte på sådana instrument och rutiner som enligt kontoavtalet bara får användas av en viss person och det framgår av reglerna om ansvar i direktivet att betalningsinstrument förutsätts vara utställda på någon viss person (a. prop. s. 13 och 24). Betalningsinstrument för elektroniska pengar som används med ett kontantbaserat transaktions- mönster skulle därmed inte omfattas av reglerna om obehöriga transaktioner. I lagmotiven sägs också att de närmare förutsättningarna i svensk rätt för att träffa avtal om instrument som inte behöver gå att spärranmäla inte bör regleras i lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument (a. prop. s. 13).

Begränsningen till transaktioner som är obehöriga bör förstås på mot- svarande sätt. Som framgått av avsnitt 7.6 (under rubriken Fördelar med elektroniska pengar från civilrättsliga utgångspunkter) följer det av allmänna fordringsrättsliga principer att kontantbaserade transaktioner ses som behöriga när innehavaren förfogar över de elektroniska pengarna. Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument har därmed getts en utformning som är förenlig med betaltjänstdirektivet och det nya e-penningdirektivet såvitt avser elektroniska pengar som enligt ramavtal hanteras utifrån ett kontantbaserat transaktionsmönster.

Som framgått i avsnitt 7.6 har ett kännetecken för elektroniska pengar hittills varit att de hanteras i kontantbaserade transaktionsmönster, även om det i samband med denna hantering kan förekomma att innehavet av lagrade medel redovisas på olika sätt. Detta innebär att lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, som omfattar transak- tioner som belastar konton på grund av en obehörig transaktion med ett betalningsinstrument, inte är tillämplig såvitt avser transaktioner som genomförs med elektroniska pengar.

Av bestämmelser i e-penningdirektivets artikel 9.1 framgår emellertid att elektroniska pengar kan lagras på betalningsinstrument eller betal- konto. Detta får till följd att elektroniska pengar, med avvikelse från vad som hittills gällt, kan lagras på ett instrument eller ett konto som omfattas av reglerna i lagen om obehöriga transaktioner. Det blir av denna anledning nödvändigt att även ta upp frågan om vad som gäller när en betalningstransaktion genomförs med ett betalningsinstrument på vilket elektroniska pengar finns lagrade.

Av artikel 53.3 i betaltjänstdirektivet framgår att artikel 60 och 61 i samma direktiv, som uppställer regler för ansvar vid obehöriga transak- tioner, ska ”tillämpas på elektroniska pengar…[…]…såvida inte betalarens betaltjänstleverantör inte har möjlighet att frysa kontot eller blockera betalningsinstrumentet”. Detta innebär att betaltjänstdirektivets

Prop. 2010/11:124

121

bestämmelser om ansvar vid obehöriga transaktioner, som genomförts i Prop. 2010/11:124 lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, inte är

tillämpliga när elektroniska pengar används med ett kontantbaserat transaktionsmönster. Detta anges även i förarbetena till den lagen (prop. 2009/10:122 s. 24). När ett betalningsinstrument används för att initiera en betalningsorder är lagen om obehöriga transaktioner med betalnings- instrument däremot tillämplig, oavsett om de medel som lagras på instrumentet utgör kontotillgodohavanden eller elektroniska pengar.

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument är således, som framgår av lagens namn, tillämplig när en betalningsorder initieras med ett betalningsinstrument. Huruvida det finns elektroniska pengar (som används i ett kontobaserat transaktionsmönster) lagrade på betalningsinstrumentet är i detta sammanhang betydelselöst.

Mot denna bakgrund saknas anledning att i detta lagstiftningsärende ytterligare beröra bestämmelserna i lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.

9

Övriga frågor

 

9.1

Bemyndiganden

 

 

 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen

 

bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av genomsnittligt

 

utestående skulder, vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer,

 

beräkning av kapitalkrav, hantering av medel, hur stor andel av medel

 

hos institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som

 

omfattas av skyddskrav, vilka uppgifter som omfattas av lagens

 

dokumentationskrav, vad institut och registrerade utgivare ska iaktta och

 

vilka krav de ska uppfylla vid uppdragsavtal, vilka upplysningar ett

 

institut eller en registrerad utgivare ska lämna till Finansinspektionen för

 

dess tillsynsverksamhet och om avgifter till Finansinspektionen.

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens

 

förslag.

 

Remissinstanserna tillstyrker promemorians förslag eller lämnar det

 

utan erinran.

 

Skälen för regeringens förslag: Betaltjänstlagen innehåller

 

bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen

 

bestämmer att meddela föreskrifter avseende verksamhet med tillhanda-

 

hållande av betaltjänster. Bemyndiganden ges avseende styr- och

 

kontrollformer, beräkning av kapitalkrav, hantering av medel, hur stor

 

andel av medel hos betalningsinstitut och registrerade betaltjänst-

 

leverantörer som omfattas av skyddskrav, vilka uppgifter som omfattas

 

av lagens dokumentationskrav, vad betalningsinstitut och registrerade

 

betaltjänstleverantörer ska iaktta och vilka krav de ska uppfylla vid

 

uppdragsavtal, vilka upplysningar ett betalningsinstitut, en registrerad

 

betaltjänstleverantör eller den eller de som ansvarar för ett betalnings-

 

system ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet och

 

om

avgifter till Finansinspektionen. Den föreslagna lagen om elek-

122

troniska pengar innehåller bestämmelser om verksamhet med utgivning

Prop. 2010/11:124

av elektroniska pengar som i stor utsträckning motsvarar vad som gäller

 

för tillhandahållande av betaltjänster. Det bedöms därför lämpligt att i den föreslagna lagen ta in bestämmelser med normgivningsbemyndiganden på området för elektroniska pengar, på motsvarande sätt som i betaltjänstlagen.

9.2

Persondataskydd

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Bestämmelserna i betaltjänstlagen om person-

 

 

 

dataskydd ska gälla när institut för elektroniska pengar eller

 

 

 

registrerade utgivare tillhandahåller betaltjänster. Institut för

 

 

 

elektroniska pengar ges möjlighet att, i likhet med andra finansiella

 

 

 

företag, utväxla uppgifter för kreditupplysningsändamål.

 

 

 

 

 

 

 

Promemorians bedömning: I promemorian görs bedömningen att

 

6 kap. betaltjänstlagen är tillämpligt när institut för elektroniska pengar

 

eller registrerade utgivare tillhandahåller betaltjänster.

 

 

Remissinstanserna: Datainspektionen anför att det bör övervägas om

 

det krävs en ändring i 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) för det

 

fall att institut för elektroniska pengar ska ha möjlighet att utväxla

 

uppgifter för kreditupplysningsändamål.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Betaltjänstdirektivets bestämmelser

 

är avsedda att tillämpas på i princip alla betaltjänster som tillhandahålls

 

inom gemenskapen (artikel 2), även på betaltjänster som institut för elek-

 

troniska pengar tillhandahåller. Till betaltjänstleverantörer enligt 1 kap.

 

2 § betaltjänstlagen hör också institut för elektroniska pengar och de

 

företag som har undantagits från tillstånd enligt 2002 års e-penninglag.

 

Till författningsförslaget hör att denna hänvisning ändras till att avse den

 

lag om elektroniska pengar som här föreslås. Enligt direktivets artikel 79

 

ska betaltjänstleverantörer och betalningssystem kunna behandla

 

personuppgifter när det är nödvändigt för att säkerställa förebyggande,

 

undersökning och avslöjande av betalningsbedrägerier.

 

 

I 6 kap. betaltjänstlagen ges också de föreskrifter som behövs – utöver

 

personuppgiftslagen – med anledning av att betaltjänstleverantörer och

 

sådana personer som har ansvar för betalningssystem ska få granska

 

betalningstransaktioner för att kunna säkerställa att betalningsbedrägerier

 

kan förebyggas, undersökas och avslöjas.

 

 

Dessa regler blir tillämpliga även om betaltjänstleverantören eller den

 

som ansvarar för ett betalningssystem utgörs av ett institut för

 

elektroniska pengar eller en registrerad utgivare eller den som ansvarar

 

för sådan verksamhet. I övrigt bör personuppgiftslagens regler kunna

 

tillämpas.

 

 

 

 

I promemorian görs bedömningen att det utöver dessa redan gällande

 

bestämmelser inte behövs någon särskild reglering. Som Data-

 

inspektionen anfört bör det dock klargöras vilka företag som ska ges

 

möjlighet att i vissa fall utväxla uppgifter för kreditupplysningsändamål.

 

Enligt regeringens bedömning bör institut för elektroniska pengar ha

 

möjlighet att, i likhet med t.ex. betalningsinstitut, utväxla vissa uppgifter

123

 

 

 

 

för kreditupplysningsändamål. Bestämmelserna om utväxling av upp- Prop. 2010/11:124 gifter för kreditupplysningsändamål i 5 a kreditupplysningslagen

(1973:1173) bör därmed gälla även för institut för elektroniska pengar.

9.3Avgifter till Finansinspektionen

Regeringens förslag: Instituten för elektroniska pengar och de registrerade utgivarna ska genom avgifter bidra till att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har synpunkter på utformningen av den i promemorian föreslagna bestämmelsen om avgiftsskyldighet.

Skälen för regeringens förslag: I prop. 2009/10:220 (s. 291 f.) redovisas de regler om avgifter som gäller inom Finansinspektionens verksamhetsområde. Det framstår som lämpligt att Finansinspektionen ges motsvarande möjligheter att ta ut avgifter av institut för elektroniska pengar och registrerade betaltjänstleverantörer som medges undantag från tillståndskravet enligt den nu föreslagna lagstiftningen. En bestäm- melse med denna innebörd bör därför tas in i lagen om elektroniska pengar.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har anfört synpunkter på utformningen av den i promemorian föreslagna bestäm- melsen om avgiftsskyldighet. I detta sammanhang kan noteras att liknande bestämmelser i annan föreslagen rörelselagstiftning avseende finansiella företag efter förslag från Lagrådet har fått en tydligare ut- formning (se 14 kap. 16 § i förslaget till ny försäkringsrörelselag i prop. 2009/10:246). Den nu aktuella bestämmelsen bör med beaktande av det anförda utformas på ett tydligare sätt i enlighet med vad Lagrådet anfört i det tidigare ärendet.

9.4Sekretess vid ägarprövning i institut för elektroniska pengar och betalningsinstitut

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar eller i ett betalnings- institut.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna yttrar sig inte över promemorians förslag i denna

del.

124

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om ägarprövning i betalningsinstitut finns i lagen (2010:751) om betaltjänster. Ägar- prövning görs enligt den lagen vid Finansinspektionens prövning av om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska få tillstånd att tillhanda- hålla betaltjänster och därigenom bli ett betalningsinstitut (2 kap. 6 och 7 §§). Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster får ges bara om det finns skäl att anta att den som har eller kan förväntas komma att få ett kvali- ficerat innehav i företaget inte kommer att motverka att verksamheten drivs på ett sätt som är förenligt med lagen om betaltjänster och andra författningar som reglerar verksamheten, och även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett betalningsinstitut. Ägarprövning ska även göras vid större ägarförändringar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §). Ägarprövning vid större ägarförändringar i betalningsinstitut görs med tillämpning av de regler som gäller för ägarprövning i bankaktiebolag och värdepappersbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (14 kap).

Verksamheten i institut för elektroniska pengar uppvisar likheter med verksamheten i betalningsinstitut. Enligt e-penningdirektivets artikel 3.1 ska betaltjänstdirektivets bestämmelser avseende bl.a. ansökan om till- stånd (betaltjänstdirektivets artikel 5) och beviljande av tillstånd (artikel 10) gälla i tillämpliga delar för institut för elektroniska pengar. Mot denna bakgrund föreslås att bestämmelser om ägarprövning i institut för elektroniska pengar, som motsvarar vad som gäller för betalningsinstitut enligt betaltjänstlagen, införs i lagen om elektroniska pengar (se avsnitt 6.7 ovan).

Bestämmelser om sekretess för uppgifter vid ägarprövning finns i 30 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar bl.a. i vissa angivna typer av finansiella företag.

Regler om ägarprövning i fråga om betalningsinstitut infördes som ovan nämnts i lagen om betaltjänster (se prop. 2009/10:220 s. 125 f.). Någon ändring i sekretessregleringen vid ägarprövning föreslogs dock inte i det sammanhanget. Betalningsinstitut fördes således inte in i uppräkningen i bestämmelsen i 30 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, trots att det är samma slags uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som hämtas in vid ägar- prövning i ett betalningsinstitut som vid ägarprövning i andra typer av finansiella företag. Samma skäl för sekretess som gör sig gällande i fråga om en ägare i t.ex. en bank eller ett värdepappersbolag gör sig således gällande även i fråga om ägare i ett betalningsinstitut. Mot den bak- grunden bör det vara ett rent förbiseende att betalningsinstitut inte har tagits in i uppräkningen i bestämmelsen i offentlighets- och sekretess- lagen. Eftersom materiella regler om ägarprövning i institut för elek- troniska pengar nu föreslås i lagen om elektroniska pengar, bör även institut för elektroniska pengar tas in i samma uppräkning. I detta sammanhang bör även noteras att sekretess enligt samma lags 30 kap. 4 § gäller i myndighets verksamhet som består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på såväl betalningsinstitut som institut för elektroniska pengar.

Prop. 2010/11:124

125

Sekretess bör således gälla för uppgift om enskilds personliga eller Prop. 2010/11:124 ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada

eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar eller ett betalningsinstitut. Sekretessregleringen vid ägarprövning i institut för elektroniska pengar och betalningsinstitut kommer därigenom att bli densamma som för övriga typer av finansiella företag.

9.5Följdändringar i annan lagstiftning

Regeringens förslag: Följdändringar i ett antal lagar görs i samband med att det nya e-penningdirektivet genomförs.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Svea hovrätt anför att vissa ytterligare följd- ändringar fordras i betaltjänstlagen.

Skälen för regeringens förslag: Regler som rör elektroniska pengar, institut för elektroniska pengar eller utgivare som medgetts undantag från dagens reglering finns i ett antal lagar. I det följande redovisas dessa och vissa anknytande frågor, tillsammans med en bedömning av behovet av följdändringar.

I 2 kap. 16 § och 15 kap. 9 § i förslaget till ny försäkringsrörelselag (prop. 2009/10:246) förekommer uttrycket ”företag för elektroniska pengar”. Bestämmelserna rör samråd med myndighet i annat land och behöver inte ändras. I 7 kap. 4 § samma lag används redan uttrycket institut för elektroniska pengar.

Av de skäl som anförts i avsnitt 9.2 bör en ändring göras i 5 a § kredit- upplysningslagen (1973:1173) så att det framgår att institut för elektroniska pengar får utväxla vissa uppgifter för kreditupplys- ningsändamål.

Enligt 4 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar får ett insatsbelopp i ett institut för elektroniska pengar betalas ut bara när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar. Bestämmelsen infördes samtidigt med 2002 års e-penninglag, till följd av de problem som kan uppstå med hänsyn till kapitalkrav m.m. för ett institut för elektroniska pengar som är en ekonomisk förening, att återbetala medlemsinsatser (prop. 2001/02:85 s. 92). Denna regel bör gälla även efter ikraftträdandet av den föreslagna lagen om elektroniska pengar. Bestämmelsen bör därför ändras så att hänvisning görs till den föreslagna lagen om elektroniska pengar.

I 7 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) ges information om att det i bl.a. lagen om utgivning av elektroniska pengar finns särskilda bestämmelser om att ett allmänt ombud ska delta i förvaltningen vid en konkurs. Några sådana regler gäller emellertid inte för betalningsinstitut enligt betal- tjänstlagen och föreslås inte heller i den nya lagen om elektroniska pengar. Samtidigt utmönstras instituten för elektroniska pengar från

126

kretsen av kreditinstitut. Vid sådana förhållanden ska den information som ges härom i 7 kap. 2 § konkurslagen också utmönstras.

I 3 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ges en hänvisning till bl.a. 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§ lagen om utgivning av elek- troniska pengar. Hänvisningen bör ändras till att avse 3 kap. 26–28 §§ i den nya lagen om elektroniska pengar. Även hänvisningen till den nuvarande lagen om utgivning av elektroniska pengar i 12 § ändras.

I lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde- pappersbolag finns föreskrifter även om institut för elektroniska pengar (se 1 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 4 § och 8 kap. 1 §). Enligt det nya e- penningdirektivet (artikel 20) ska emellertid definitionen i kreditinstitut- direktivet av kreditinstitut ändras så att institut för elektroniska pengar inte längre innefattas. Institut för elektroniska pengar bör därmed utmönstras från de företag som anges i 1 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 4 §. På motsvarande sätt bör institut för elektroniska pengar utmönstras i 8 kap. 1 § samma lag. Även betalningsinstitut bör utmönstras från de företag som omfattas av lagens bestämmelser (se avsnitt 6.9).

I 2 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella före- tag definieras kreditinstitut som bankaktiebolag, sparbank och medlems- bank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § lagen om utgivning av elektroniska pengar. Eftersom definitionen i kreditinstitutdirektivet av kreditinstitut ändrats genom det nya e-penningdirektivet (artikel 20) bör institut för elektroniska pengar utgå ur denna definition.

I 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brott- mål ges information om att det finns bestämmelser om uppgiftsskyldig- het i bl.a. 4 kap. 5 § lagen om utgivning av elektroniska pengar. Denna hänvisning bör ändras till att avse 3 kap. 14 § i den nya lagen om utgivning av elektroniska pengar.

Den begränsning av lagens tillämpningsområde som föreskrivs i 6 § 2 lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster infördes vid tillkomsten av 2002 års e-penninglag (prop. 2001/02:150 s. 114). Bestämmelsen bör justeras till att avse utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekonomiska föreningar som enligt 2 kap. 3 § i den föreslagna lagen om elektroniska pengar undantas från den lagens bestämmelser. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel) och Europaparla- mentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter nämns inte i det nya e-penningdirektivet. Något motsvarande undantag för fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § betaltjänstlagen bör därmed inte införas.

Det i 11 kap. 2 § lagen (2004:46) om investeringsfonder använda ut- trycket företag för elektroniska pengar behöver på motsvarande sätt som i försäkringsrörelselagen (se ovan) inte ändras.

Beträffande lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bör hänvisningen i 2 kap. 2 § till den gamla e-penninglagen ändras till att avse den nya lagen. Samtidigt bör hänvisningen till institut för elek-

Prop. 2010/11:124

127

troniska pengar tas bort ur de definitioner som ges i 1 kap. 5 § av Prop. 2010/11:124 anknutet företag och finansiellt institut. Vad som föreskrivs i 3 kap. 8 a §

och 14 kap. 2 a § om företag för elektroniska pengar synes kunna kvarstå oförändrat. Som en följd av att ”utgivning av elektroniska pengar”, enligt den ändring i kreditinstitutsdirektivet som föreskrivs i artikel 20.2, tas med i direktivets uppräkning av verksamheter som kreditinstitut får bedriva bör motsvarande komplettering göras i 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

De särskilda reglerna i 2 kap. 9 § 2002 års e-penninglag om ett instituts ledning saknar motsvarighet i den lag som föreslås om elektroniska pengar. Hänvisningen i 23 § tredje stycket lagen (2004:575) om europa- bolag bör därmed utmönstras. Detsamma bör gälla för 27 § tredje stycket lagen (2006:595) om europakooperativ.

På motsvarande sätt som ovan bör definitionen av kreditinstitut i 1 kap. 3 § 12 lagen om (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo- merat ändras så att institut för elektroniska pengar utmönstras. Vidare bör i 1 kap. 3 § 5 utgivning av elektroniska pengar tillföras som en verksamhet vilken kan leda till att ett företag klassificeras som finansiellt institut.

Även definitionen av finansiellt institut i 1 kap. 3 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar bör ändras.

I 3 kap. 9 §, 7 kap. 7 § och 24 kap. 2 § lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden används uttrycket ”företag för elektroniska pengar”. Bestämmelserna, som rör samråd med myndighet i annat land och kvalificerade innehav, behöver inte ändras.

Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller för bl.a. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen om utgivning av elektroniska pengar (1 kap. 2 § 6). Denna hänvisning bör ersättas med en hänvisning till den föreslagna lagen om elektroniska pengar. Av 2 kap. 5 § samma lag följer att bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser i 3, 4 och 10 §§ under vissa förutsättningar inte gäller för elektroniska pengar. Den justering av belopp som följer av det nya e- penningdirektivet har behandlats i avsnitt 6.12.

I 1 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster anges att institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillstånd enligt lagen om utgivning av elektroniska pengar är att anse som betaltjänstleverantörer. Hänvisningen bör ändras till att avse de företag som undantas från tillstånd enligt den nya lagen om elektroniska pengar. Den ändring som föreslås i 5 kap. 2 § betaltjänstlagen och rubriken närmast före den paragrafen har behandlats i avsnitt 8.3. Därutöver bör i enlighet med vad Svea hovrätt anfört de hänvisningar i 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 § och 6 kap. 5 § betaltjänstlagen som avser lagen om utgivning av elektroniska pengar ändras så att det i stället hänvisas till den nya lagen om elektroniska pengar. Vissa ändringar bör även göras såvitt avser betaltjänstlagens bestämmelser om kapitalbasen i betalningsinstitut (se avsnitt 6.9).

128

9.6Konsekvensanalys

Genom betaltjänstdirektivet och det nya e-penningdirektivet med dess hänvisning till betaltjänstdirektivet förändras delvis förutsättningarna för betaltjänster. Denna reglering har sin grund i Europeiska kommissionens och medlemsländernas strävan efter samordnade och väl fungerande betaltjänster, där elektroniska pengar endast utgör en mindre del. Regel- ändringarna är omfattande och helt nya direktiv har beslutats som Sverige är skyldigt att införa. Någon annan lösning än en ny lag om elek- troniska pengar synes knappast bli aktuell. Den föreslagna regleringen överensstämmer med vad som krävs enligt det nya e-penningdirektivet och de möjligheter som ges till undantag för vissa fall har i allt väsentligt tillvaratagits.

I prop. 2009/10:220 (avsnitt 14) har konsekvenserna av att införa betal- tjänstdirektivet redan analyserats. Vad som anförts där är i allt väsentligt relevant även när det nya e-penningdirektivet ska införas, med ett undan- tag. Det finns ett stort antal finansiella aktörer som faller inom ramen för betaltjänstdirektivets tillämpningsområde. Av den regleringen berörs bl.a. institut för elektroniska pengar och i stort sett hela samhället. Beträffande elektroniska pengar, e-penningdirektivet och institut för elektroniska pengar är situationen dock den motsatta. Något tillstånd för institut för elektroniska pengar har än så länge inte meddelats av Finansinspektionen och de undantag som medgetts – hittills för tre institut – att ge ut elektroniska pengar synes ha brukats i ytterst begränsad omfattning. De kostnadsmässiga och praktiska konse- kvenserna av ett införande av det nya e-penningsdirektivet synes därmed bli begränsade – kanske rent av försumbara – för betaltjänstanvändarna och de institut som tillhandahåller betaltjänster. Användningen av elektroniska pengar är dessutom så begränsad, för att inte säga minimal, att endast ett fåtal betaltjänstanvändare berörs.

Företag som i dag tillhandahåller betaltjänster inom ramen för en anmälningspliktig verksamhet kan emellertid behöva analysera regleringen för att fastställa om de berörs av den och om de i så fall är skyldiga att söka tillstånd som institut för elektroniska pengar. Eftersom det, för att elektroniska pengar ska föreligga, krävs att något ges ut bör denna bedömning dock kunna bli relativt enkel. Dessutom föreslås en övergångsreglering som syftar till att minska de administrativa kost- naderna för betaltjänstleverantörerna i samband med att det nya e- penningdirektivet införs.

Även för domstolarna får införandet av direktivet begränsade konsekvenser genom att endast ett fåtal överklagbara beslut kan antas komma att fattas med anknytning till elektroniska pengar. Det bedöms därför inte föreligga något behov av resurstillskott till domstolarna med anledning av de nya reglerna.

För Finansinspektionen kan emellertid regelarbetet och bedömningen av frågor om förutsättningar för undantag dels från lagens tillämpnings- område (se 1 kap. 1 § andra stycket lagen om elektroniska pengar), dels som registrerad utgivare (se 2 kap. 3 § samma lag) föranleda behov av ytterligare arbetskraft för bl.a. regelgivning och tillsyn. De gräns- dragningsfrågor som redovisats i avsnitt 7 blir av betydelse även här. Någon särskild analys har inte gjorts av hur omfattande detta ökade

Prop. 2010/11:124

129

behov av arbetskraft kan förväntas bli. Detta kan emellertid antas bli Prop. 2010/11:124 relativt begränsat både i tid och till omfattning och finansieras därför

inom befintliga ramar.

130

10

Författningskommentar

Prop. 2010/11:124

10.1Förslaget till lag om elektroniska pengar

I den föreslagna lagen finns bestämmelser om tillämpningsområde och definitioner (1 kap.), tillståndsplikt m.m. (2 kap.), verksamheten i institut för elektroniska pengar och hos registrerade utgivare (3 kap.), elek- troniska pengar (4 kap.), tillsyn, ingripanden och bemyndigande (5 kap.) och övergångsbestämmelser.

Av förslaget till 3 kap. 5 § följer att den som får ge ut elektroniska pengar (se 2 kap. 1 och 2 §§) också får tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Sådana betaltjänster kan vara knutna till elektroniska pengar men institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare får också tillhandahålla övriga betaltjänster som betalningsinstitut får erbjuda.

Reglerna i betaltjänstlagen om informationskrav (4 kap.) och genom- förande av betaltjänster (5 kap.) är tillämpliga även på betaltjänster som är knutna till elektroniska pengar (jfr avsnitt 5 och 7). Detsamma gäller för de särskilda reglerna om behandling av personuppgifter för gransk- ningsändamål när det finns skälig grund att misstänka bedrägerier i betal- tjänstlagens 6 kap.

Vissa finansiella företag, bl.a. banker (se vidare 2 kap. 2 §) får ge ut elektroniska pengar utan särskilt tillstånd. För dem gäller endast de regler i den föreslagna lagen som rör utgivning, inlösen och ränta (4 kap.).

Med hänsyn till det nära sambandet med betaltjänstlagen och de hän- visningar till betaltjänstdirektivet som görs i e-penningdirektivet har författningsförslaget i stor utsträckning utformats på ett sätt som överensstämmer med motsvarande bestämmelser i betaltjänstlagen.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens tillämpningsområde

1 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.3.

I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.

Av första stycket framgår att lagen ska tillämpas vid utgivning av elek- troniska pengar. Det innebär att lagens bestämmelser ska tillämpas vid all utgivning av elektroniska pengar, oavsett om utgivningen sker genom ett institut för elektroniska pengar eller något annat företag. Utgivning av elektroniska pengar behandlas närmare i avsnitt 6.10.

Lagen innehåller även bestämmelser om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.

Av andra stycket framgår att lagens tillämpningsområde begränsas genom att lagens bestämmelser inte ska tillämpas på elektroniskt förvarade penningvärden som lagras på instrument som enbart kan ut- nyttjas inom ett begränsat nätverk av leverantörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller ifråga om ett begränsat varu- eller tjänsteutbud.

131

Bestämmelsen har utformats såsom i 1 kap. 6 § 5 betaltjänstlagen (jfr Prop. 2010/11:124 artikel 1.4 nya e-penningdirektivet) och avses ha motsvarande innebörd.

Lagen gäller inte heller elektroniskt förvarade penningvärden som används för köp av digitala varor eller tjänster, då varans eller tjänstens själva karaktär innebär att operatören tillför ett inneboende värde och varan eller tjänsten endast kan användas med hjälp av utrustning för tele- kommunikation, digital teknik eller informationsteknik. Detta undantag, som följer av artikel 1.4 nya e-penningdirektivet, har ansetts överflödigt i betaltjänstlagen. Det behövs emellertid här eftersom tillämpnings- området, som närmare utvecklats i avsnitt 6.3, inte är begränsat till betaltjänster (jfr 2 kap. 1 §).

Definitioner

2 §

Förslaget har behandlats i avsnitten 6 och 7.

Paragrafen innehåller definitioner av begrepp som används i lagen. Med utgivare av elektroniska pengar menas alla utgivare, även t.ex. banker och kreditmarknadsföretag, som inte behöver söka särskilt till- stånd för att ge ut elektroniska pengar.

De definitioner som även förekommer i 1 kap. 4 § lagen (2010:751) om betaltjänster har utformats på samma sätt som i den lagen och avses ha samma innebörd.

I definitionen av elektroniska pengar anges att de ges ut mot erhållande av medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner. Härmed avses betalningstransaktioner enligt betaltjänstlagen (jfr definitionen i artikel 2.2 i det nya e-penningdirektivet enligt vilken elektroniska pengar ”ges ut mot erhållande av medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner i enlighet med artikel 4.5 i direktiv 2007/64/EG).

3 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.5.

I paragrafen definieras begreppet nära förbindelser. Definitionen har utformats på samma sätt som motsvarande definition i 1 kap. 5 § betal- tjänstlagen och avses ha samma innebörd.

2 kap. Tillståndsplikt, förutsättningar för tillstånd och undantag från tillståndsplikt

Tillståndsplikt

1 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.7.

I paragrafen anges att elektroniska pengar får ges ut endast efter till- stånd från Finansinspektionen. Undantag från denna huvudregel finns i 2 och 3 §§.

Tillstånd får ges till ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, vilket motsvarar vad som gäller i fråga om bedrivande av

132

finansieringsrörelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen (2004:297) om Prop. 2010/11:124 bank- och finansieringsrörelse.

Undantag från tillståndsplikt

2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.7.

Paragrafens första stycke innehåller en uppräkning av företag och myndigheter som inte behöver söka tillstånd för att få ge ut elektroniska pengar. De företag och myndigheter som enligt paragrafen undantas från tillståndsplikt är inte institut för elektroniska pengar men likväl utgivare av elektroniska pengar. Uppdelningen mellan utgivare, som inte behöver tillstånd, och institut, som behöver tillstånd, motsvarar direktivets upp- delning. Lagens bestämmelser om utgivning, inlösen och ränta är tillämpliga på både utgivare och institut. Av punkten 6 framgår att filialer till kreditinstitut från länder utanför EES undantas från tillståndsplikten. För andra företag från länder utanför EES krävs tillstånd enligt 3 kap. 28 §.

Av andra stycket framgår att särskilda bestämmelser ges i 3 kap. 26- 28 §§ om utländska företag.

3 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.7.

I paragrafen anges de förutsättningar som föreslås gälla för undantag från tillståndsplikten. Av bestämmelsen framgår att undantag kan be- viljas för svenska juridiska personer. Bestämmelserna motsvarar i övrigt de krav som anges i 2 kap. 3 § betaltjänstlagen (2010:751) med den skillnaden att det dessutom krävs att den planerade verksamheten får ha endast sådan omfattning att genomsnittligt utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar som getts ut av företaget aldrig överstiger fem miljoner euro.

Genomsnittet av de utestående elektroniska pengarna beräknas enligt e-penningdirektivets artikel 2.4 på så sätt att det sammanlagda beloppet av skulder hänförliga till elektroniska pengar som getts ut av företaget vid slutet av varje kalenderdag beräknas. De utestående beloppen för alla dagar under de senaste sex månaderna summeras. Summan divideras därefter med antalet kalenderdagar under den aktuella sexmånaders- perioden. Det sammanlagda beloppet av skulder hänförliga till elektroniska pengar som getts ut av företaget, och genomsnittet per dag, beräknas på detta sätt på den första dagen i varje månad. Genomsnittet per dag under de sex föregående månaderna utgör genomsnittligt utestående elektroniska pengar.

I 5 kap. 27 § 1 finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur genomsnittligt utestående skulder enligt 3 § ska beräknas.

4 och 5 §§

Förslagen har behandlats i avsnitt 6.7.

133

Bestämmelserna motsvarar 2 kap. 4 och 5 §§ betaltjänstlagen och Prop. 2010/11:124 avses ha samma innebörd. Bestämmelserna i 4 § har utformats i enlighet

med förslag från Lagrådet.

Förutsättningar för tillstånd

6 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.7.

I paragrafens första stycke anges vilka krav som ska vara uppfyllda för att få tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

Innebörden av bestämmelsen i punkten 1 är att innehållet i bolags- ordningen och stadgarna ska vara förenligt med gällande lagar, förord- ningar och föreskrifter (jfr prop. 2002/03:139 s. 520).

Punkten 2 anger bl.a. att det ska prövas om det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet (jfr. prop. 2002/03:139 s. 520).

I punkten 3 uppställs ett lämplighetskrav avseende den som har ett kvalificerat innehav i det företag som tillståndsprövningen avser. Vad som utgör ett kvalificerat innehav anges i 1 kap. 2 §.

Av punkten 4 framgår att en prövning av lämpligheten hos den som ingår i företagets ledning ska göras.

Enligt punkten 5 ska även lämpligheten hos den som är ansvarig för verksamheten med att ge ut elektroniska pengar, och dennes ersättare, prövas. Avseende dessa personer uppställs också krav på relevant kun- skap och erfarenhet.

7 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.7.

Av paragrafens första stycke framgår att vid bedömning av lämpligheten hos den som har ett kvalificerat innehav i ett företag som ger ut elektroniska pengar ska innehavarens anseende och kapitalstyrka beaktas. Med anseende avses här detsamma som vid motsvarande ägar- prövning i andra finansiella företag. I förarbetena till den lagstiftning som avser ägarprövning i andra finansiella företag anförs att det vid bedömningen av en persons anseende kan vägas in t.ex. huruvida personen har dömts för ekonomiska brott. Dessutom anförs att begreppet anseende bör kunna tolkas vidare och även avse en bedömning av personens laglydighet, erfarenhet och omdöme i övrigt (prop. 2008/09:155 s. 87). Dessutom ska det beaktas om det finns skäl att anta att innehavaren kommer att motverka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler, och om innehavet har samband med eller kan öka risken för vissa angivna brott. Bestämmelsen avses ha samma innebörd som motsvarande bestämmelser i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse och 2 kap. 7 § betaltjänstlagen.

I andra stycket anges att om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av företaget. Bestämmelsen avses ha samma innebörd som bestämmelserna i 3 kap. 2 § fjärde stycket

134

lagen om bank- och finansieringsrörelse och 2 kap. 7 § andra stycket betaltjänstlagen.

8 §

I första stycket anges att Finansinspektionen ska meddela beslut i fråga om tillstånd att ge ut elektroniska pengar eller om undantag från tillståndsplikt inom tre månader från den dag då en fullständig ansökan inkom och ansökningsavgiften betalats.

Om beslut inte meddelas i rätt tid, ska enligt andra stycket tillstånd anses ha meddelats eller undantag anses ha beviljats av Finans- inspektionen.

Paragrafen motsvarar 2 kap. 9 § betaltjänstlagen och avses ha samma innebörd. Den bestämmelsen genomför artikel 11 i betaltjänstdirektivet, som enligt artikel 3.1 i e-penningdirektivet ska gälla i tillämpliga delar för institut för elektroniska pengar.

3 kap. Verksamheten i institut för elektroniska pengar och hos registrerade utgivare

Startkapital

1 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.9.

I paragrafen, som motsvarar artikel 4 i direktivet, föreskrivs att ett institut för elektroniska pengar ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst 350 000 euro. Vad som ingår i startkapitalet framgår av 1 kap. 5 § 17 lagen om bank- och finansierings- rörelse, till vilken definitionen i 1 kap. 2 § hänvisar.

Kapitalkrav

2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.9.

I paragrafen föreskrivs om minsta tillåtna kapitalbas för institut för elektroniska pengar och om hur kapitalbasen ska beräknas.

I första stycket anges den lägsta tillåtna kapitalbasen i institut för elektroniska pengar.

I andra stycket anges att bestämmelser om kapitalbasens innehåll återfinns i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, av vilket det framgår vilka poster som får räknas in i kapitalbasen. Därutöver innehåller punkten 1 bestämmelser som för- hindrar att de poster som ingår i kapitalbasen används flera gånger i de fall ett institut för elektroniska pengar ingår i samma grupp som ett annat institut för elektroniska pengar, ett betalningsinstitut, ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsföretag. Vad som menas med grupp framgår av definitionen i 1 kap. 2 §. Av punkten 2 framgår att ett institut för elektroniska pengar som även bedriver annan verksamhet inte får ta med sådana poster som ingår i beräkningen av kapitalbasen i sådan annan verksamhet vid beräkningen av kapitalbasen avseende verk-

Prop. 2010/11:124

135

samheten med utgivning av elektroniska pengar. I punkten 3 anges att för ett institut för elektroniska pengar som har bytt redovisningsvaluta gäller att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 §

Förslagen har behandlats i avsnitt 6.9.

I paragrafen föreskrivs om beräkning av kapitalkrav i institut för elektroniska pengar. Beräkningen är beroende av vilken verksamhet som institutet bedriver. Om institutet endast ger ut elektroniska pengar följer av 2 och 3 §§ att den minsta kapitalbasen ska motsvara det högsta av antingen startkapitalet eller två procent av genomsnittet av de utestående elektroniska pengarna.

I första stycket anges hur kapitalkravet i institut för elektroniska pengar ska beräknas (jfr artikel 5.3 och artikel 2.4 i det nya e-penningdirektivet). Om institutet endast ger ut elektroniska pengar ska den minsta tillåtna kapitalbasen motsvara det högsta värdet av startkapitalet eller två procent av genomsnittet av de utestående elektroniska pengarna. Om kravet på startkapital i institutet (350 000 euro) överstiger två procent av genomsnittligt utestående elektroniska pengar ska institutets kapitalbas således i stället motsvara startkapitalet. Genomsnittligt utestående elek- troniska pengar beräknas här på samma sätt som i fråga om undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 §.

Av andra stycket framgår att institut för elektroniska pengar dessutom ska beräkna ett kapitalkrav avseende sådana betaltjänster som tillhanda- hålls av institutet men inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar. Detta kapitalkrav ska beräknas i enlighet med 3 kap. 3 § betal- tjänstlagen. Eftersom detta kapitalkrav uppställs utöver kapitalkravet enligt första stycket, ska ett institut som både ger ut elektroniska pengar och tillhandahåller betaltjänster som inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar hålla tillräckligt med kapital för att uppfylla båda kapitalkraven (jfr e-penningdirektivets artikel 5.2).

Bestämmelsen i tredje stycket innebär att Finansinspektionen under vissa förutsättningar får besluta att ett institut för elektroniska pengar ska ha en kapitalbas som är upp till 20 procent högre, eller tillåta att institutet har en kapitalbas som är högst 20 procent lägre, än vad som följer av bestämmelserna om kapitalkrav (jfr artikel 5.5 i det nya e-penning- direktivet). Bestämmelsen omfattar såväl kapitalkravet avseende ut- givning av elektroniska pengar som kapitalkravet avseende betaltjänster som inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar. En liknande bestämmelse, som avser kapitalkrav i betalningsinstitut, finns i 3 kap. 4 § betaltjänstlagen.

Prövning av ägares lämplighet

4 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.11. En bestämmelse som på samma sätt hänvisar till bank- och finansieringsrörelselagens 14 kap. såvitt avser ägarprövning i betalningsinstitut, finns i 2 kap. 8 § betaltjänstlagen.

Prop. 2010/11:124

136

Närliggande tjänster och annan verksamhet

5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.8.

I paragrafen anges vilka verksamheter som ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare får bedriva. Utöver utgivning av elektroniska pengar får instituten och utgivarna enligt första stycket även bedriva de verksamheter som betalningsinstitut får bedriva enligt lagen om betaltjänster. Av detta följer att ett tillstånd, eller undantag från tillståndsplikt, enligt lagen är mer omfattande än ett tillstånd enligt lagen om betaltjänster.

Ett institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare får även tillhandahålla närliggande tjänster och annan verksamhet. Till närliggande tjänster hör drift av betalningssystem.

Av andra stycket framgår att en registrerad utgivare som önskar till- handahålla betaltjänster som inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar måste iaktta en begränsning av betaltjänstverksamhetens omfattning som motsvarar den som följer av 2 kap. 3 § första stycket 1 lagen om betaltjänster, nämligen att genomsnittet av de totala betalningstransaktionerna under de senaste 12 månaderna inte överstiger ett belopp motsvarande 3 miljoner euro per månad.

På samma sätt som för betalningsinstitut enligt 3 kap. 5 § andra stycket betaltjänstlagen får Finansinspektionen enligt tredje stycket förbjuda ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare att driva annan verksamhet om verksamheten försämrar eller kan komma att försämra den finansiella sundheten eller Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över institutet.

Inlåning och kreditgivning

6 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.8.

Paragrafens första stycke innehåller förbud mot viss verksamhet. Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får inte bedriva inlåningsverksamhet. För att ta emot insättningar från allmän- heten krävs tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse eller registrering enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Andra stycket anger när ett institut och en utgivare får bevilja kredit. Detta får endast ske vid tillhandahållande av vissa betaltjänster. Förut- sättningarna motsvarar dem som gäller för betalningsinstitut enligt 3 kap. 6 § andra stycket betaltjänstlagen, med det tillägget att det i bestämmelsen även anges att kredit aldrig får beviljas från medel som erhållits i utbyte mot elektroniska pengar.

I tredje stycket anges att kredit endast får beviljas om institutets kapitalbas är tillfredsställande med hänsyn till det totala kreditbeloppet. Bestämmelsen i tredje stycket motsvarar, och avses ha samma innebörd som, 3 kap. 6 § tredje stycket betaltjänstlagen.

Prop. 2010/11:124

137

Skyddskrav m.m.

7 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.9.

Paragrafen motsvarar artikel 7 i direktivet och anger hur medel som har tagits emot i utbyte mot elektroniska pengar som har getts ut ska skyddas.

I första stycket anges att medel som har tagits emot i utbyte mot elek- troniska pengar som har getts ut antingen ska hållas avskilda eller omfattas av en garanti eller försäkring som ger ett likvärdigt skydd.

I andra stycket anges hur de medel som hålls avskilda ska förvaras eller placeras och vid vilken tidpunkt medlen ska avskiljas.

Tredje stycket reglerar skydd av medel som erhållits genom betalning via ett betalningsinstrument (definierat i 1 kap. 2 §). Dessa medel behöver inte skyddas innan de gjorts tillgängliga för ett institut för elektroniska pengar. Medlen ska dock skyddas senast fem bankdagar efter det att de elektroniska pengar som betalningen avsåg gavs ut.

Av fjärde stycket följer att de skyddskrav som gäller för betalnings- institut enligt betaltjänstlagen ska tillämpas även när ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare tillhandahåller betaltjänster som inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar.

8 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.11.

Paragrafen motsvarar artikel 3.2 i direktivet. Institut för elektroniska pengar ska informera Finansinspektionen i förväg om alla väsentliga förändringar av åtgärderna för att skydda medel som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar. Detsamma föreslås gälla för registrerade utgivare. Enligt 5 kap. 27 § 6 får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vad informa- tion enligt denna bestämmelse ska innehålla.

Bevarande av uppgifter

9 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.9.

Av bestämmelsen framgår att institut för elektroniska pengar ska bevara vissa uppgifter i minst fem år. Enligt 5 kap. 27 § 7 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om bevarande av uppgifter.

Bestämmelserna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är tillämpliga även vid utgivning av elek- troniska pengar. I 2 kap. 13 § den lagen finns bestämmelser om bevarande av handlingar eller uppgifter. De som ger ut elektroniska pengar kan således vara skyldiga att dels bevara vissa uppgifter enligt den förevarande paragrafen, dels efterleva kraven på bevarande av handlingar eller uppgifter i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Paragrafen motsvarar 3 kap. 8 § betaltjänstlagen och avses ha samma innebörd som den bestämmelsen. Bestämmelsen i betaltjänstlagen mot- svarar betaltjänstdirektivets artikel 19, som genom en hänvisning i artikel

Prop. 2010/11:124

138

3.1 i det nya e-penningdirektivet är tillämplig även på institut för Prop. 2010/11:124 elektroniska pengar.

Revision, redovisning m.m.

10 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.9.

Paragrafens första stycke anger att ett institut för elektroniska pengar ska ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen som är utsedd av stämman. Detta motsvarar vad som gällde enligt 2 kap. 10 § 2002 års e-penninglag (jfr 3 kap. 9 § första stycket betaltjänstlagen). Bestämmelsen i 2 kap. 10 § 2002 års e- penninglag behandlas i prop. 2009/10:204 (s. 130 och 131).

Institut som även driver annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar ska enligt andra stycket lämna separata redovisningsuppgifter över den verksamhet som omfattar utgivning av elektroniska pengar. Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 10 § betaltjänstlagen, avses ha samma innebörd, och genomför betaltjänstdirektivets artikel 15.3, som även är tillämplig på institut för elektroniska pengar i enlighet med e-penning- direktivets artikel 3.1.

Huvudkontor och tystnadsplikt

11 och 12 §§

Förslagen, som har behandlats i avsnitt 6.9, motsvarar 3 kap. 11 och 12 §§ betaltjänstlagen och avses ha samma innebörd.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, upplysningsskyldighet, meddelandeförbud och ansvarsbestämmelse

13–16 §§

Förslagen har behandlats i avsnitt 6.9 och 6.12.

Paragraferna motsvarar 3 kap. 13–16 §§ betaltjänstlagen och avses ha samma innebörd.

Ombud

17 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.13.

Paragrafen motsvarar artikel 3.5 i direktivet och anger att institut för elektroniska pengar inte får ge ut elektroniska pengar via ombud. Paragrafen har utarbetats i enlighet med Lagrådets förslag.

18 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.13. Paragrafen har utarbetats i enlighet med Lagrådets förslag.

139

Av första stycket framgår att institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som vill tillhandahålla betaltjänster genom ombud, ska anmäla ombudet till Finansinspektionen.

I andra stycket anges att anmälan ska innehålla uppgifter om ombudet, ombudets ledning och om hur ombudet ska leva upp till kraven i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Av tredje stycket framgår att uppgifter om ett ombud som uppfyller kraven i andra stycket ska föras in i det register som Finansinspektionen för enligt 5 kap. 5 §.

Den skyldighet som enligt tredje stycket åvilar institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare bör kunna uppfyllas genom att man ser till att de regler och riktlinjer som styr ombudets verksamhet tydligt anger att kunder ska informeras i förväg om att ombudet agerar för institutets eller utgivarens räkning.

19 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.14.

Av första stycket framgår att ett institut för elektroniska pengar som vill distribuera elektroniska pengar, lösa in elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i ett annat EES-land genom ombud ska underrätta Finansinspektionen om detta.

I andra stycket anges vilka uppgifter som institutet ska lämna till Finansinspektionen.

Av tredje stycket framgår att Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet innan registrering av ombud sker och att Finansinspektionen under vissa förutsättningar kan vägra att registrera ett ombud.

Filialverksamhet inom EES

20 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.14.

Av första stycket framgår att ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom filial i ett annat EES-land i förväg ska lämna en underrättelse med information om den avsedda verksamheten till Finansinspektionen.

Av andra stycket framgår att Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet innan registrering av filial sker och att Finansinspektionen under vissa förutsättningar kan vägra att registrera en filial.

Motsvarande bestämmelser avseende betalningsinstitut finns i 3 kap. 19 § betaltjänstlagen.

21 §

Av bestämmelsen framgår att Finansinspektionen ska lämna en underrättelse enligt 20 § till den behöriga myndigheten i värdlandet inom en månad från det att inspektionen mottog underrättelsen från institutet för elektroniska pengar. Bestämmelsen har till viss del fått en annan språklig utformning än den motsvarande bestämmelse som avser

Prop. 2010/11:124

140

betalningsinstitut i 3 kap. 20 § betaltjänstlagen, men avses ha samma

Prop. 2010/11:124

innebörd.

 

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

 

22 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.14

 

Av första stycket framgår att ett institut för elektroniska pengar som

 

avser att från Sverige ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla

 

betaltjänster i ett annat EES-land i förväg ska lämna en underrättelse med

 

information om den avsedda verksamheten till Finansinspektionen.

 

I andra stycket anges vad underrättelsen ska innehålla.

 

En motsvarande bestämmelse avseende betalningsinstitut finns i 3 kap.

 

21 § betaltjänstlagen.

 

23 §

 

Av paragrafen framgår att Finansinspektionen ska lämna en underrättelse

 

enligt 22 § till den behöriga myndigheten i värdlandet inom en månad

 

från det att inspektionen mottog underrättelsen från institutet för

 

elektroniska pengar. Bestämmelsen har till viss del fått en annan språklig

 

utformning än den motsvarande bestämmelse som avser betal-

 

ningsinstitut i 3 kap. 22 § betaltjänstlagen, men avses ha samma inne-

 

börd.

 

Filialverksamhet utanför EES

 

24 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.14.

 

Ett svenskt institut för elektroniska pengar kan inrätta filial i ett land

 

utanför EES, om Finansinspektionen beviljar tillstånd. I bestämmelsen

 

anges vad en ansökan om tillstånd ska innehålla. En motsvarande

 

bestämmelse avseende betalningsinstitut finns i 3 kap. 23 § betaltjänst-

 

lagen.

 

Skyldighet att underrätta Finansinspektionen om ändringar i

 

verksamheten

 

25 §

 

Av första stycket framgår att ett institut för elektroniska pengar eller en

 

registrerad utgivare som avser att förändra den verksamhet om vilken

 

Finansinspektionen har underrättats enligt 18, 19, 20, 22 eller 24 § ska

 

underrätta Finansinspektionen. De ändringar som planeras kan avse t.ex.

 

en utökning eller minskning av de tjänster som tillhandahålls eller

 

personalförändringar avseende styrelseledamöter, VD eller ansvarig för

 

verksamheten med utgivning av elektroniska pengar. Underrättelsen ska

 

ske innan ändringen genomförs.

 

Enligt paragrafens andra stycke ska ett institut för elektroniska pengar

 

som avser att förändra sådan verksamhet i ett annat land som

 

Finansinspektionen tidigare har underrättats om meddela myndigheten i

 

förhand om de planerade ändringarna. Finansinspektionen ska underrätta

141

den behöriga myndigheten i värdlandet om ändringen. Det uppställs Prop. 2010/11:124 ingen särskild tidsfrist för när Finansinspektionen på detta sätt ska

vidarebefordra informationen om de planerade ändringarna till värdl- andets behöriga myndighet. Utgångspunkten bör dock vara att under- rättelse till värdlandsmyndigheten bör ske utan onödigt dröjsmål för att denna ska kunna få kännedom om ändringarna utan onödig tidsutdräkt.

Motsvarande bestämmelser såvitt avser betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer finns i 3 kap. 25 § betaltjänstlagen.

Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande inom EES

26 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.14.

Av paragrafens första stycke framgår att ett utländskt företag från ett EES-land, som i sitt hemland har tillstånd att ge ut elektroniska pengar, inte behöver tillstånd enligt denna lag för att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i Sverige. Ett sådant företag behöver alltså inte ansöka om tillstånd som institut för elektroniska pengar, utan kan genom s.k. ”passporting” bedriva verksamhet med stöd av tillståndet i sitt hemland. Principen att ett tillstånd i hemmedlemsstaten möjliggör verksamhet i övriga medlemsstater motsvarar vad som unionsrättsligt redan gäller avseende många andra finansiella tjänster.

Av andra stycket framgår dock att ett sådant utländskt företag får ge ut elektroniska pengar genom filial i Sverige, samt distribuera eller lösa in elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom ombud eller filial i Sverige, först efter det att Finansinspektionen har tagit emot en underrättelse från den behöriga myndigheten i företagets hemland. Underrättelsen ska innehålla information om den verksamhet som avses bedrivas via ombudet eller filialen och uppgifter om ombudets eller filialens adress och ansvariga ledning. Det följer av e-penningdirektivets artikel 3.5 att det inte är tillåtet att ge ut elektroniska pengar genom ombud. Däremot kan såväl distribution som inlösen av elektroniska pengar, liksom tillhandahållande av betaltjänster ske genom ombud.

Liknande bestämmelser avseende andra finansiella företag finns i bl.a. 4 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, 4 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 3 kap. 26 § betaltjänstlagen.

27 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.14.

Av paragrafen framgår att ett utländskt företag från ett annat EES-land som i sitt hemland har tillstånd att ge ut elektroniska pengar och avser att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i Sverige från sitt hemland, dvs. utan ombud eller filial här, får göra detta. En förutsätt- ning för detta är att Finansinspektionen först har mottagit en under- rättelse från den behöriga myndigheten i företagets hemland. Av under- rättelsen ska det framgå vilka tjänster som företaget avser att tillhanda- hålla i Sverige.

En motsvarande bestämmelse avseende utländska kreditinstitut finns i

4 kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, och en motsvarande

142

bestämmelse avseende utländska betalningsinstitut i 3 kap. 27 § betal-

Prop. 2010/11:124

tjänstlagen.

 

Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande

 

utanför EES

 

28 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.14.

 

Av bestämmelsen framgår att företag från länder utanför EES kan be-

 

viljas tillstånd att ge ut elektroniska pengar från en filial i Sverige, om

 

vissa förutsättningar är uppfyllda. Bestämmelsen avses ha samma

 

innebörd som de motsvarande bestämmelserna i 2 kap. 8 § 2002 års e-

 

penninglag och 4 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

 

Uppdragsavtal

 

29 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.13.

 

Anmälningsplikten enligt första stycket avser det uppdragsavtal som

 

institutet eller utgivaren slutit med uppdragstagaren.

 

Av andra stycket framgår att sådana funktioner som är av väsentlig

 

betydelse för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller

 

tillhandahållande av betaltjänster enbart får utföras av en uppdragstagare

 

om uppdragsverksamheten uppfyller vissa krav. I denna del motsvarar

 

bestämmelsen 8 kap. 14 § första stycket lagen om värdepappers-

 

marknaden och 3 kap. 28 § betaltjänstlagen och avses ha samma inne-

 

börd.

 

Enligt 5 kap. 27 § 8 får regeringen eller den myndighet som regeringen

 

bestämmer meddela föreskrifter om vad institut för elektroniska pengar

 

och registrerade utgivare ska iaktta och vilka krav de ska uppfylla i

 

samband med uppdragsavtal.

 

4 kap. Bestämmelser om elektroniska pengar

 

Utgivning av elektroniska pengar

 

1 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.10.

 

I paragrafen anges att elektroniska pengar ska ges ut till det nominella

 

beloppet och att utgivning ska ske utan dröjsmål. Detta innebär att

 

elektroniska pengar inte får ges ut mot erhållande av medel som under-

 

stiger eller överstiger det utgivna penningvärdet. Möjligheten att använda

 

bonussystem och liknande vid utgivning begränsas därför. Direktivets

 

uttryck att elektroniska pengar ska ges ut till det nominella beloppet mot

 

erhållande av medel (artikel 11.1) föreslås formuleras så att elektroniska

 

pengar ska ges ut till samma belopp som de medel som mottagits. Någon

 

skillnad i sak är inte avsedd. I detta sammanhang kan noteras att

 

utgivning av elektroniska pengar inte innebär att utgivaren av de

 

elektroniska pengarna tar emot en insättning, utan att elektroniska pengar

143

ges ut i utbyte mot de medel som erhålls. Institut för elektroniska pengar Prop. 2010/11:124 får enligt 3 kap. 6 § första stycket inte ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten i sin verksamhet med

utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster. Frågan om utgivning av elektroniska pengar till annat belopp än det

nominella har behandlats i prop. 2001/02:85 (s. 57 ff.). På motsvarande sätt omfattar den nya definitionen av elektroniska pengar även sådana som ges ut till andra belopp än det nominella. Enligt denna paragraf är sådan affärsverksamhet inte tillåten. Kringgåenden ska därmed inte vara möjliga.

Enligt direktivets artikel 6.3 ska medel som institut för elektroniska pengar tar emot från innehavaren av elektroniska pengar utan dröjsmål bytas ut mot elektroniska pengar. I den föreslagna paragrafen uttrycks detta så att utgivning ska ske utan dröjsmål. Någon skillnad i sak är inte heller här avsedd.

Inlösen

2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.10.

Paragrafen har utarbetats i enlighet med Lagrådets förslag och motsvarar artikel 11.3 i direktivet. Villkor för inlösen och avgifter ska anges i avtalet.

3 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.10. Paragrafen har utarbetats i enlighet med Lagrådets förslag.

I första stycket anges att en innehavare av elektroniska pengar ska kunna lösa in dessa hos utgivaren till det nominella beloppet. Sådan inlösen ska kunna begäras av innehavaren när som helst. Utgivaren är skyldig att se till att det finns möjlighet att begära inlösen. Paragrafen motsvarar artikel 11.2 i direktivet. Innehavaren ska kunna lösa in hela eller delar av värdet (jfr artikel 11.5).

Andra stycket innehåller bestämmelser som motsvarar direktivets artikel 11.6 och avser inlösen under vissa angivna förutsättningar. När in- lösen begärs inom ett år från och med den dag då avtalet mellan ut- givaren och innehavaren av elektroniska pengar upphör ska hela innehavet lösas in. Hela innehavet ska även lösas in när utgivaren av elektroniska pengar driver verksamhet som anges i 3 kap. 5 § första stycket beträffande vilken det inte är känt till vilken del medlen ska användas som elektroniska pengar.

4 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.10.

Paragrafens första stycke anger de förutsättningar under vilka en ut- givare av elektroniska pengar får ta ut en avgift vid inlösen. En utgivare av elektroniska pengar får ta ut en avgift om detta anges i avtalet i enlighet med 2 § och avgiften motsvarar skäliga kostnader för utgivaren

144

för att genomföra transaktionen. Innebörden i detta uttryck har

Prop. 2010/11:124

behandlats i avsnitt 6.10.

 

Av andra stycket framgår att utgivaren, om inlösen sker efter att avtalet

 

mellan utgivaren av elektroniska pengar och innehavaren av elektroniska

 

pengar har upphört att gälla, bara får ta ut avgift om det har gått mer är

 

ett år från avtalets upphörande.

 

I tredje stycket anges att bestämmelsen i första stycket är dispositiv

 

mellan utgivare och personer som innehar elektroniska pengar om dessa

 

inte är konsumenter.

 

Ränta

 

5 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.10.

 

Paragrafen motsvarar artikel 12 i det nya e-penningdirektivet och anger

 

att utgivare av elektroniska pengar inte får betala ränta eller ge andra

 

förmåner som beror på hur länge innehavaren av elektroniska pengar

 

behåller de elektroniska pengarna.

 

Förbudet gäller för alla utgivare, även banker och kreditmarknads-

 

företag.

 

5 kap. Tillsyn, ingripanden och bemyndigande

 

Tillsynens omfattning

 

1 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.11.

 

Av paragrafens första stycke följer att Finansinspektionen har tillsyn

 

över att bestämmelserna i lagen följs och att inspektionen även därutöver

 

utövar tillsyn över den verksamhet med utgivning av elektroniska pengar

 

som bedrivs av institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.

 

Andra och tredje styckena innehåller bestämmelser om ingripanden

 

mot filialer till företag från länder utanför EES som har fått tillstånd att

 

ge ut elektroniska pengar i Sverige enligt 3 kap. 28 §. Liknande

 

bestämmelser finns i 6 kap. 17 § 2002 års e-penninglag.

 

2 §

 

Av paragrafen framgår att institut för elektroniska pengar och

 

registrerade utgivare ska lämna Finansinspektionen de upplysningar om

 

sin verksamhet som inspektionen begär för tillsynen. Liknande

 

bestämmelser finns i annan rörelsereglering avseende finansiella företag,

 

se t.ex. 14 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

 

Platsundersökning

 

3 §

 

Enligt första stycket får Finansinspektionen när det är nödvändigt för

 

tillsynen genomföra en undersökning hos ett institut för elektroniska

 

pengar, en registrerad utgivare eller ett utländskt företag som bedriver

145

verksamhet med utgivning av elektroniska pengar enligt i

Sverige i

Prop. 2010/11:124

enlighet med 3 kap. 26–28 §§. Liknande bestämmelser om

behöriga

 

myndigheters möjlighet att göra platsundersökningar finns i 23 kap. 4 §

 

lagen

om värdepappersmarknaden och 8 kap.

3 §

betaltjänstlagen. I

 

motiven till de bestämmelserna anges att Finansinspektionen genom en

 

undersökning på plats kan inspektera alla aspekter av företagets

 

verksamhet som inspektionen har tillsyn över, och att det som regel

 

främst torde vara fråga om att ta del av handlingar och studera rutiner på

 

plats (prop. 2006/07:115 s. 630 och 631, jfr prop. 2009/10:220 s. 365).

 

Vidare uttalas att rätten att utföra platsundersökningar endast avser ett

 

företags kontorslokaler och liknande och alltså inte inspektioner i

 

privatbostäder. Motsvarande överväganden som gjordes i dessa

 

förarbeten kan vara vägledande även vid tolkningen av den förevarande

 

bestämmelsen.

 

 

 

 

 

 

Samarbete mellan behöriga myndigheter

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.11 och 6.14. Bestämmelserna avses

 

ha samma innebörd som motsvarande bestämmelser i 8 kap. 4 § betal-

 

tjänstlagen.

 

 

 

 

 

 

Register över institut för elektroniska pengar och registrerade

 

utgivare

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska enligt bestämmelsen föra ett register över institut

 

för elektroniska pengar, registrerade utgivare, deras ombud och filialer.

 

Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen. Liknande

 

bestämmelser avseende betalningsinstitut och registrerade betaltjänst-

 

leverantörer samt filialer och ombud till dessa finns i 8 kap. 5 § betal-

 

tjänstlagen.

 

 

 

 

 

 

Revision

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

 

 

Av paragrafens första stycke framgår att en revisor eller en särskild

 

granskare i ett institut för elektroniska pengar som får kännedom om

 

vissa

angivna

förhållanden

omedelbart

ska

rapportera till

 

Finansinspektionen. Eftersom ett institut för elektroniska pengar kan vara

 

antingen ett aktiebolag eller en ekonomisk förening hänvisas i punkten 3

 

till relevanta bestämmelser i såväl aktiebolagslagen (2005:551) som

 

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

 

 

 

 

I andra stycket anges att motsvarande rapporteringsskyldighet inträder

 

om revisorn eller den särskilde granskaren får kännedom om sådana

 

förhållanden som anges i första stycket vid fullgörande av uppdrag i

 

moder- eller dotterföretag till ett institut för elektroniska pengar eller i ett

 

företag som har en likartad förbindelse med institutet.

 

 

 

Bestämmelserna i första och andra styckena avses ha samma innebörd

 

som

motsvarande

bestämmelser

avseende andra finansiella

företag i

146

13 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, 23 kap. 8 § lagen Prop. 2010/11:124 om värdepappersmarknaden och 8 kap. 6 § betaltjänstlagen.

Avgifter till Finansinspektionen

7 §

Förslaget, som har behandlats i avsnitt 9.3, innebär att regler som motsvarar 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och avses ha samma innebörd som den bestämmelsen, införs.

Ingripande mot institut för elektroniska pengar

8 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.11.

Av första stycket framgår att Finansinspektionen ska ingripa om ett

 

institut för elektroniska pengar har åsidosatt sina skyldigheter enligt

 

lagen om elektroniska pengar eller andra tillämpliga regler.

 

I andra stycket anges att Finansinspektionen ska ingripa genom

 

föreläggande, förbud att verkställa ett beslut eller en anmärkning. Om

 

överträdelsen är allvarlig ska institutets tillstånd återkallas eller, om det

 

är tillräckligt, en varning meddelas.

 

Motsvarande bestämmelser avseende andra finansiella företag finns i

 

15 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, 25 kap. 1 § lagen

 

om värdepappersmarknaden och 8 kap. 8 § betaltjänstlagen. Bestäm-

 

melsen syftar till att Finansinspektionen ska kunna ingripa mot institut

 

för elektroniska pengar som åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen om

 

elektroniska pengar eller andra tillämpliga regler, i samma utsträckning

 

och med användning av samma ingripandeåtgärder som inspektionen

 

enligt de andra uppräknade lagarna förfogar över såvitt avser andra typer

 

av finansiella företag.

 

9 §

 

Enligt paragrafen får Finansinspektionen under vissa förutsättningar

 

avstå från att ingripa mot ett institut för elektroniska pengar.

 

Bestämmelsen avses ha samma innebörd som motsvarande bestämmelser

 

avseende andra finansiella företag i 15 kap. 1 § lagen om bank- och

 

finansieringsrörelse, 25 kap. 2 § lagen om värdepappersmarknaden och

 

8 kap. 9 § betaltjänstlagen.

 

10 §

 

Av första stycket framgår att Finansinspektionen under vissa förut-

 

sättningar ska återkalla tillståndet för ett institut för elektroniska pengar

 

om en person i ledande ställning – en styrelsemedlem, verkställande

 

direktör, ställföreträdare för verkställande direktör eller ansvarig för

 

verksamheten med utgivning av elektroniska pengar – inte längre upp-

 

fyller de krav som ställs på honom eller henne.

 

Av andra stycket framgår att Finansinspektionen i stället kan besluta

 

att en person i ledande ställning inte längre får inneha sin post och

 

förordna en ersättare. Avsikten är att detta alternativ ska kunna väljas i

 

stället för återkallelse av tillstånd i de fall då det finns brister i ledningen

147

 

för ett i övrigt livskraftigt institut och institutet inte förmår ändra på situationen. Det föreligger dock inte någon skyldighet för Finans- inspektionen att använda sig av denna möjlighet i stället för att återkalla tillståndet. En bedömning får göras från fall till fall.

Av fjärde stycket framgår att bestämmelserna om styrelsen såvitt avser återkallande av tillstånd ska tillämpas på tillsynsorganet i dualistiskt organiserade europabolag eller europakooperativ. En motsvarande bestämmelse såvitt avser betalningsinstitut finns i 8 kap. 10 § fjärde stycket betaltjänstlagen.

Bestämmelserna avses ha samma innebörd som de motsvarande bestämmelser avseende andra finansiella företag som, förutom i 8 kap. 10 § betaltjänstlagen, även finns i 15 kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse och i 25 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden.

11 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.11.

Genom paragrafen genomförs artikel 21 i betaltjänstdirektivet, som enligt artikel 3.1 i e-penningdirektivet ska gälla i tillämpliga delar för institut för elektroniska pengar.

Såvitt avser punkten 1, om återkallande på grund av att institutet för elektroniska pengar har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt, gäller att de oriktiga uppgifter som lämnats ska ha varit av sådan art att det kan befaras att de påverkade beslutet att ge institutet tillstånd. Bestämmelsen är inte tillämplig i de fall då oriktiga eller felaktiga uppgifter visserligen har lämnats i ett ansökningsärende men dessa uppgifter inte var relevanta för beslutet att bevilja eller inte bevilja tillstånd. Sådana uppgifter kan avse rena felskrivningar eller felstavningar, exempelvis avseende institutets adress eller ledande befattningshavares namn, som inte materiellt påverkar beslutet att ge eller inte ge tillstånd (jfr prop. 2009/10:220 s. 297).

I fråga om återkallandegrunden i punkten 4 kan noteras att betal- tjänstdirektivets bestämmelse såvitt avser betalningsinstitut har genomförts genom en bestämmelse i 8 kap. 11 § första stycket 4 betal- tjänstlagen. När det gäller institut för elektroniska pengar, som enligt e- penningdirektivet kan bedriva såväl betaltjänstverksamhet som utgivning av elektroniska pengar, framgår av bestämmelsen att tillstånd ska återkallas om det skulle utgöra ett hot mot betalningssystemets stabilitet om institutet fortsatte att bedriva sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster.

12 §

Av första stycket framgår att Finansinspektionen får besluta om hur avvecklingen av verksamheten ska ske i ett institut vars tillstånd har återkallats.

I andra stycket anges att Finansinspektionens beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamheten.

Bestämmelsen avses ha samma innebörd som motsvarande bestämmelser avseende andra finansiella företag i 25 kap. 6 § lagen om värdepappersmarknaden och 8 kap. 12 § betaltjänstlagen.

Prop. 2010/11:124

148

13 §

Av paragrafen framgår att Finansinspektionen ska vidta åtgärder mot ett institut för elektroniska pengar, om en behörig myndighet i ett annat land underrättar inspektionen om att institutet har överträtt föreskrifter i det landet. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om vilka åtgärder som vidtas. Bestämmelsen avses ha samma innebörd som motsvarande bestämmelser avseende andra finansiella företag i 15 kap. 5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, 25 kap. 7 § lagen om värdepappersmarknaden och 8 kap. 13 § betaltjänstlagen.

Straffavgift och förseningsavgift

14–17 §§

Av paragraferna framgår att Finansinspektionen får besluta att ett institut som har fått anmärkning eller varning ska betala en straffavgift. Vidare föreskrivs bestämmelser om straffavgiftens storlek. De belopp som föreslås, liksom kriterierna för fastställandet av avgiftens storlek, mot- svarar dem som såvitt avser andra finansiella företag finns i 15 kap. 7– 9 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse, 25 kap. 8–10 §§ lagen om värdepappersmarknaden och 8 kap. 14–16 §§ betaltjänstlagen, och avses ha samma innebörd. Det framstår som lämpligt att i möjligaste mån utforma bestämmelserna avseende institut för elektroniska pengar så att de motsvarar vad som gäller för andra finansiella företag.

På motsvarande sätt finns bestämmelser om förseningsavgift i 15 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, 25 kap. 11 § lagen om värdepappersmarknaden och 8 kap. 17 § betaltjänstlagen. Den nu före- slagna bestämmelsen i 17 § avses ha samma innebörd som dessa bestäm- melser. I respektive bestämmelse hänvisas till det bemyndigande som Finansinspektionen fått att meddela föreskrifter om vilka upplysningar som berörda finansiella företag ska lämna till myndigheten. En motsvarande bestämmelse om möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att besluta om förseningsavgift även i fråga om institut för elektroniska pengar föreslås i 27 § 9.

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

18–20 §§

Av 3 kap. 1 § första stycket 6 utsökningsbalken framgår att en förvalt- ningsmyndighets beslut får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser om det finns en särskild föreskrift om detta. I paragraferna föreskrivs särskilda bestämmelser om verkställighet av ett beslut om straffavgift eller förseningsavgift avseende institut för elektroniska pengar.

Bestämmelserna avses ha samma innebörd som motsvarande bestämmelser i 15 kap. 11–14 §§ lagen om bank- och finansierings- rörelse och 8 kap. 18–20 §§ betaltjänstlagen.

Prop. 2010/11:124

149

Ingripande mot utländska företag

21 §

Av första stycket framgår att Finansinspektionen kan förelägga ett utländskt företag som ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster, i enlighet med ett tillstånd i ett annat land att ge ut elektroniska pengar, att göra rättelse om dess verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster i Sverige inte bedrivs enligt gällande regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller bestämmelserna i förordning (EG) nr 1781/2006 och sådan lag som kompletterar denna förordning. Eftersom de företag som har tillstånd att ge ut elektroniska pengar enligt e- penningdirektivets artikel 6.1 a också kan tillhandahålla betaltjänster, ges Finansinspektionen enligt denna bestämmelse möjlighet att ingripa i fråga om såväl utgivning av elektroniska pengar som tillhandahållande av betaltjänster i sådana företag.

Av andra stycket framgår att Finansinspektionen får ingripa mot ett utländskt företag som har tillstånd i ett annat EES-land att ge ut elektroniska pengar och inte följer bestämmelserna i 4 och 5 kap. betal- tjänstlagen såväl när företaget ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster genom filial i Sverige som när företaget tillhandahåller betaltjänster, löser in eller distribuerar elektroniska pengar genom ombud i Sverige. Finansinspektionen får även ingripa om ett sådant företag inte följer bestämmelserna om utgivning av elektroniska pengar, ränta och inlösen i lagen om elektroniska pengar.

Genom hänvisningen till lagen om betaltjänster genomförs betaltjänst- direktivets artikel 82.2, där det anges att värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska utöva tillsyn över att filialer och ombud följer bestäm- melserna i betaltjänstdirektivets avdelningar III och IV, såvitt avser betaltjänster som tillhandahålls av utländska företag från andra EES- länder som i hemlandet har tillstånd att ge ut elektroniska pengar. Möjligheten att ingripa mot företag som inte följer bestämmelserna om utgivning av elektroniska pengar, ränta och inlösen innebär att artikel 13 i e-penningdirektivet, av vilken följer att medlemsstaterna ska införa bestämmelser om sanktioner vid överträdelse av dessa bestämmelser, genomförs såvitt avser utländska företag med tillstånd i andra EES- länder.

I tredje stycket anges att om det utländska företaget inte följer föreläggandet enligt första eller andra stycket ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Om rättelse inte sker får Finansinspektionen enligt fjärde stycket förbjuda företaget att ge ut elektroniska pengar eller påbörja nya betalningstransaktioner i Sverige, efter att dessförinnan ha underrättat den behöriga myndigheten i företagets hemland. I brådskande fall kan Finansinspektionen meddela förbud utan en föregående underrättelse till den behöriga hemlands- myndigheten, men i så fall ska den myndigheten underrättas så snart som möjligt efteråt.

Liknande bestämmelser avseende utländska företag som tillhandahåller betaltjänster finns i 8 kap. 21 § betaltjänstlagen.

Prop. 2010/11:124

150

22 §

Av bestämmelsen framgår att Finansinspektionen genast ska förbjuda ett utländskt företag med tillstånd i ett EES-land, som har fått sitt tillstånd i hemlandet indraget, att ge ut elektroniska pengar eller påbörja nya betalningstransaktioner i Sverige. Det företag som förbudet avser får således inte ge ut elektroniska pengar eller påbörja nya betalnings- transaktioner i Sverige. En liknande bestämmelse avseende betalnings- instituts påbörjande av nya betalningstransaktioner finns i 8 kap. 22 § betaltjänstlagen.

Ingripande mot registrerade utgivare

23 §

Av första stycket framgår att Finansinspektionen ska ingripa om en registrerad utgivare åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen om elektroniska pengar eller andra tillämpliga regler. Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen eller att upphöra med verksamheten. I detta sammanhang kan särskilt framhållas att en registrerad utgivare som tillhandahåller betaltjänster är skyldig att efterleva bl.a. betaltjänstlagens bestämmelser om tillhandahållande av betaltjänster.

I andra stycket anges vad som gäller i de fall då en registrerad utgivare inte längre uppfyller kriterierna för att undantas från tillståndskravet och inte ansöker om tillstånd inom 30 dagar. Finansinspektionen ska i sådana fall förelägga utgivaren att inkomma med ansökan. Om utgivaren inte rättar sig efter föreläggandet, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Bestämmelsen avses ha samma innebörd som den motsvarande bestämmelsen avseende betaltjänstverksamhet i 8 kap. 23 § andra stycket betaltjänstlagen.

Finansinspektionen får också, enligt tredje stycket, förelägga den person som driver en viss verksamhet att lämna de upplysningar om verksamheten som krävs för att kunna bedöma om tillståndsplikt för verksamheten föreligger. Bestämmelsen avses ha samma innebörd som den motsvarande bestämmelsen avseende betaltjänstverksamhet i 8 kap. 23 § tredje stycket betaltjänstlagen.

Ingripande mot den som saknar tillstånd eller registrering

24 §

I paragrafens första stycke anges att Finansinspektionen ska förelägga den som driver verksamhet som omfattas av lagen om elektroniska pengar utan att vara berättigad till det att upphöra med verksamheten.

Av andra stycket framgår att Finansinspektionen får förelägga den som driver viss verksamhet att lämna de upplysningar som inspektionen behöver för att bedöma om viss verksamhet omfattas av lagen.

Ett föreläggande som avser ett utländskt företag får enligt tredje stycket riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Prop. 2010/11:124

151

Genom bestämmelsen genomförs artikel 10 i e-penningdirektivet. Prop. 2010/11:124 Bestämmelsen avses ha samma innebörd som den motsvarande bestäm-

melsen avseende betaltjänstverksamhet i 8 kap. 24 § betaltjänstlagen.

Vite

 

 

 

 

 

 

 

25 §

 

 

 

 

 

 

 

Av paragrafen framgår att ett föreläggande eller förbud som

 

Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får förenas med vite.

 

Bestämmelsen har till viss del fått en annan språklig utformning än de

 

motsvarande

bestämmelserna i

15 kap. 20 § lagen

om bank-

och

 

finansieringsrörelse, 25 kap. 29 § lagen om värdepappersmarknaden och

 

8 kap. 25 § betaltjänstlagen, men avses ha samma innebörd. Lagrådet har

 

föreslagit att paragrafen ska ges samma lydelse som motsvarande

 

bestämmelse

i

betaltjänstlagen.

Regeringen

konstaterar

att

 

bestämmelserna i och för sig har samma sakliga innebörd. Uttrycket

 

”förelägga vite” bör dock inte användas eftersom det inte är vitet som

 

föreläggs någon utan skyldigheten att göra något. Detta föreläggande kan

 

sedan, om det finns författningsstöd för det, förenas med vite. Det

 

framstår därför som lämpligare att bestämmelsen ges den utformning

 

som föreslås i lagrådsremissen. Med en sådan lydelse tydliggörs att vitet

 

betecknar den påföljd som är förenad med att ett föreläggande inte följs.

 

Överklagande

 

 

 

 

 

 

26 §

 

 

 

 

 

 

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.16. Bestämmelsen avses ha samma

 

innebörd som motsvarande bestämmelser i 8 kap. 26 § betaltjänstlagen

 

även om dess första stycke till viss del har fått en annan språklig utform-

 

ning.

 

 

 

 

 

 

 

Bemyndigande

 

 

 

 

 

 

27 §

 

 

 

 

 

 

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 9.1.

 

 

 

 

I paragrafen finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

 

het regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vissa ämnen.

 

 

Enligt första punkten delegeras normgivningskompetens att meddela

 

föreskrifter om hur genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5

 

ska beräknas.

 

 

 

 

 

 

 

I andra punkten delegeras normgivningskompetens att meddela

 

föreskrifter om vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid

 

prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a.

 

 

I tredje punkten delegeras, på motsvarande sätt som i 3 kap. 29 § 1

 

betaltjänstlagen, normgivningskompetens rörande beräkningen av

 

kapitalkrav enligt 3 kap. 2§ första stycket.

 

 

 

Fjärde punkten

motsvarar

bemyndigandet

i 3 kap.

29 §

 

2 betaltjänstlagen.

 

 

 

 

 

 

I femte punkten delegeras, på motsvarande sätt som i 3 kap. 29 § 3

 

betaltjänstlagen, normgivningskompetens för hur institut för elektroniska

152

pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar och andra medel som tagits emot för genomförandet av betalnings- transaktioner och hur stor andel av medlen hos institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje och fjärde styckena.

Enligt sjätte punkten får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriva vad information till inspektionen enligt 3 kap. 8 § ska innehålla.

Sjunde punkten motsvarar bemyndigandet i 3 kap. 29 § 4 betaltjänstlagen.

I den åttonde punkten delegeras, på motsvarande sätt som i 3 kap. 29 § 5 betaltjänstlagen, normgivningsk