24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/11
         

DIREKTIV

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/80/EU av den 22 november 2010

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenska­ pen (1), särskilt artikel 13,

av följande skäl:

Artikel 2

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Dessa bestämmelser gäller från och med den 30 juni 2012.

(1)Direktiv 2009/43/EG omfattar alla försvarsrelaterade pro­ dukter som motsvarar dem som återges i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, antagen av rådet den 19 mars 2007.

(2)Den 15 februari 2010 antog rådet en uppdaterad version av Europeiska unionens gemensamma militära förteck­ ning (2).

(3)Det är därför nödvändigt att ändra bilagan till direktiv 2009/43/EG med förteckningen över försvarsrelaterade produkter.

(4)För att skapa större enhetlighet bör medlemsstaterna till­ lämpa de bestämmelser som krävs för att följa detta direktiv från samma datum som för de bestämmelser som krävs för att följa direktiv 2009/43/EG.

(5)De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i direktiv 2009/43/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­ ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis­ ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2010.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2009/43/EG ska ersättas med bilagan till det här direktivet.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 146, 10.6.2009, s. 1. (2) EUT C 69, 18.3.2010, s. 19.

L 308/12 SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FÖRSVARSRELATERADE PRODUKTER

Anm. 1: Termer inom citattecken finns definierade. Se ”Definitioner av termer” som bifogas denna förteckning.

Anm. 2: Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-nummer. Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS- nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer.

ML1 Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum) samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa vapen:

a)Gevär, karbiner, revolvrar, pistoler, k-pistar och kulsprutor:

Not: ML1 a omfattar inte följande:

a)Musköter, gevär och karbiner tillverkade före 1938.

b)Reproduktioner av musköter, gevär och karbiner där originalen tillverkades före 1890.

c)Revolvrar, pistoler och kulsprutor tillverkade före 1890 samt reproduktioner av dessa.

b)Slätborrade vapen enligt följande:

1.Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.

2.Övriga slätborrade vapen enligt följande:

a)Helautomatiska.

b)Halvautomatiska eller med pumpverkan.

c)Vapen för hylslös ammunition.

d)Ljuddämpare, särskilda vapenstöd, magasin, vapensikten och flamdämpare för vapen enligt ML1 a, ML1 b eller ML1 c.

Not 1: ML1 omfattar inte slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

Not 2: ML1 omfattar inte skjutvapen som utformats särskilt för blind ammunition och skjutvapen som inte fungerar med ammunition enligt ML3.

Not 3: ML1 omfattar inte vapen som använder hylsammunition med asymmetriskt placerad tändhatt som inte är helautomatiska.

Not 4: ML1 d omfattar inte optiska vapensikten som saknar elektronisk bildhantering med högst fyra gångers förstoring, under förutsättning att de inte särskilt har utformats för militär användning.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/13
         

ML2 Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen eller utrustning med en kaliber som

överstiger 12,7 mm (0,50 tum), kastare samt tillbehör, enligt följande, liksom särskilt utformade kom­ ponenter för dessa vapen:

a)Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen, projektilutskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa vapen, slätborrade vapen och signaturdämpande anordningar för dessa.

Not 1: ML2 a omfattar injektorer, doseringsapparater, förrådstankar och andra komponenter som utformats särskilt för användning med flytande drivladdningar för utrustning enligt ML2 a.

Not 2: ML2 a omfattar inte följande vapen:

1.Musköter, gevär och karbiner tillverkade före 1938.

2.Reproduktioner av musköter, gevär och karbiner där originalen tillverkades före 1890.

Not 3: ML2 a omfattar inte bärbara projektilutskjutningsanordningar som utformats särskilt för att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters räckvidd.

b)Militära kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik som särskilt utformats eller ändrats för militär användning.

Not: ML2 b omfattar inte signalpistoler.

c)Vapensikten.

d)Lavetter, särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

ML3 Ammunition och temperingsdon enligt följande samt särskilt utformade komponenter för sådana:

a)Ammunition för vapen enligt ML1, ML2 eller ML12.

b)Temperingsdon som är särskilt avsedda för ammunition enligt ML3 a.

Not 1: Särskilt utformade komponenter enligt ML3 omfattar följande:

a)Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor, ammunitionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b)Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och detoneringsanordningar.

c)Engångs högeffektkällor.

d)Laddningshylsor.

e)Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfasstyrda projektiler.

Not 2: ML3 a omfattar inte lös ammunition (blank star), kammarammunition eller blind ammunition.

L 308/14   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML3 b) (forts.)  

Not 3: ML3 a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något av följande syften:

a)Signalering.

b)Skrämma bort fåglar. eller

c)Tända gasflamman vid en oljekälla.

ML4 Bomber, torpeder, raketer, missiler, andra anordningar och laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för så­ dana:

Anm. 1: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

Anm. 2: Beträffande skyddssystem för flygplan mot robotar, se ML4 c.

a)Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, missiler, sjunkbomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning, ”pyrotekniska anordningar”, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som simulerar någon av dessa produkters egenskaper), som särskilt utformats för militär användning.

Not: ML4 a omfattar följande:

a)Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.

b)Raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b)Utrustning som har samtliga följande egenskaper:

1.Särskilt utformad för militär användning. och

2.Särskilt utformad för hantering, övervakning, aktivering, strömförsörjning med engångseffekt, av­ fyring, läggning, svepning, avlossning, vilseledning, störning, detonering, utslagning, bortskaffande eller detektering av

a)utrustning enligt ML4 a, eller

b)improviserade sprängladdningar.

Not 1: ML4 b omfattar följande:

a)Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en produktionskapacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

b)Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

Not 2: ML4 b omfattar inte bärbar utrustning som enbart används för att upptäcka metallföremål och som inte gör skillnad på minor och andra metallföremål.

c)Skyddssystem för flygplan mot robotar.

Not: ML4 c omfattar inte skyddssystem för flygplan mot robotar som har samtliga följande egenskaper:

a) De har som robotvarningssensorer antingen

1. passiva sensorer med en maximal respons på 100–400 nm, eller

2. aktiva robotvarningssensorer med pulsad doppler.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/15
         
  ML4 c. Not: (forts.)  

b)De har motmedelskastarsystem.

c)Facklor med såväl synlig som infraröd signatur, i syfte att vilseleda luftvärnsrobotar. och

d)De är installerade på ett ”civilt flygplan” och har samtliga följande egenskaper:

1.Skyddssystemet för flygplan mot robotar fungerar endast i ett visst ”civilt flygplan” i vilket det specifika systemet är installerat och för vilket det har utfärdats antingen

a) ett civilt typcertifikat, eller

b) ett likvärdigt dokument som erkänns av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO).

2.I skyddssystemet för flygplan mot robotar används ett skydd för att förhindra obehörigt tillträde till ”programvara”. och

3.I skyddssystemet för flygplan mot robotar ingår en aktiv mekanism som hindrar systemet från att fungera om det förflyttas från det ”civila flygplan” i vilket det installerats.

ML5 Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning samt relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning samt komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa:

a)Vapensikten, bomsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.

b)Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller identifieringsutrustning samt utrustning för sensorinteg­ ration.

c)Motmedelsutrustning för utrustning enligt ML5 a eller b.

Not: I ML5 c avses med motmedelsutrustning även detekteringsutrustning.

d)Utrustning för fältförsök eller skottställning som särskilt utformats för utrustning enligt ML5 a, ML5 b eller ML5 c.

ML6 Markfordon och komponenter enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a)Markfordon och komponenter för sådana, särskilt utformade eller modifierade för militär användning.

Teknisk anmärkning

I ML6 a avses med markfordon även släpvagnar.

b)Allhjulsdrivna fordon som kan användas i terräng, som har tillverkats av eller utrustats med material som ger ballistiskt skydd upp till nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller jämförbar nationell standard) eller bättre.

Anm.: Se även ML13 a.

Not 1: ML6 a omfattar följande:

a)Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära fordon med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen enligt ML4.

b)Pansarfordon.

L 308/16   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML6 Not 1: (forts.)  

c)Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.

d)Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av ammunition eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.

Not 2: Modifiering av ett markfordon för militär användning enligt ML6 a innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk ändring som omfattar en eller flera komponenter som är särskilt utformade för militär användning. Dessa komponenter omfattar följande:

a)Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara skottsäkra eller så att däcken kan fungera utan luft i.

b)Pansarskydd för viktiga delar (t.ex. bränsletankar eller kupéutrymmen).

c)Särskilda förstärkningar eller lavetter för vapen.

d)Avskärmad belysning.

Not 3: ML6 omfattar inte civila bilar eller lastbilar som utformats eller modifierats för penning- eller värdetransport och som har pansarskydd eller ballistiskt skydd.

ML7 Kemiska eller biologiska toxiska agens, ”agens för kravallhantering”, radioaktiva material, till­ hörande utrustning, komponenter och material enligt följande:

a)Biologiska agens och radioaktiva material ”anpassade för användning i krig” för att åstadkomma förluster av människor eller djur, förstöra utrustning och skördar eller skada miljön.

b)Kemiska stridsmedel (agens), enligt följande:

1.CW-nervstridsmedel

a)O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -fluorfosfonater, såsom

sarin (GB): O-isopropylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 107-44-8), och soman (GD): O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b)O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) N, N-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) amidofosforylcyanider, t.ex.

tabun (GA): O-etyl N, N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr 77-81-6).

c)O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) S-2-dialkyl (metyl, etyl, n- propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)- fosfonotiolater och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat (CAS-nr 50782-69-9).

2.Frätande CW-stridsmedel

a)Svavelsenapsgaser, t.ex. följande:

1.2-kloretylklormetylsulfid (CAS-nr 2625-76-5).

2.bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2).

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/17
         
  ML7 b. 2. a. (forts.)  

3.bis(2-kloretyltio)metan (CAS-nr 63869-13-6).

4.1,2-bis (2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8).

5.1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2).

6.1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7).

7.1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8).

8.bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1).

9.bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8).

b)Lewisiter, t.ex. följande:

1.2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3).

2.tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1).

3.bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8).

c)Kvävesenapsgaser, t.ex. följande:

1.HN1: bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8).

2.HN2: bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2).

3.HN3: tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1).

3.CW-stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.

a)3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2).

4.CW-avlövningsmedel, t.ex.

a)butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF).

b)2,4,5-triklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 93-76-5) blandad med 2,4-diklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 94- 75-7) (Agent Orange (CAS-nr 39277-47-9)).

c)CW-binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:

1.Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonyldifluorider, t.ex. DF: metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3).

2.O-alkyl-(H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-O-2-dialkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)aminoetylalkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) fosfoniter och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.

QL: O-etyl-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr 57856-11-8).

L 308/18   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML7 c. (forts.)  

3.Klorosarin: O-isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).

4.Klorosoman: O-pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).

d)”Agens för kravallhantering” och aktiva kemiska beståndsdelar och kombinationer av dessa, enligt följande:

1.a-brombensenactonitril, (brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-8).

2.[(2-klorfenyl) metylen] propanedinitril, (o-klorobensylidenmalononitril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1).

3.2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS-nr 532-27-4).

4.Dibenzo-(b, f)-1,4-oxazefin (CR) (CAS-nr 257-07-8).

5.10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (adamsit) (DM) (CAS-nr 578-94-9).

6.N-nonanomorfolin (MPA) (CAS-nr 5299-64-9).

Not 1: ML7 d omfattar inte individuellt förpackade ”agens för kravallhantering” för personskydd.

Not 2: ML7 d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombinationer av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller för medicinska ändamål.

e)Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, utformad eller modifierad

för spridning av följande material eller agens samt komponenter som särskilt utformats för detta:

1.Material eller agens enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d. eller

2.CW-agens sammanställda av prekursorer enligt ML7 c.

f)Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utformad eller modifierad för militär användning, komponenter och kemiska blandningar, enligt följande:

1.Utrustning som utformats eller modifierats för försvar mot material enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d samt komponenter som utformats särskilt för denna.

2.Utrustning som utformats eller modifierats för dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b samt komponenter som utformats särskilt för denna.

3.Kemiska blandningar som utvecklats eller utformats för att användas vid dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b.

Not: ML7 f 1 omfattar följande:

a)Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats för nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b)Skyddskläder.

Anm.: När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning och utrustning för dekontamination för civila, se även 1A004 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/19
         

ML7 (forts.)

g)Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt för denna.

Not: ML7 g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.: Se även 1A004 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

h)”Biopolymerer” som utformats särskilt eller behandlats för detektering eller identifiering av CW-agens enligt ML7 b och de kulturer av specifika celler som använts för produktion av dessa.

i)”Biokatalysatorer” för dekontaminering eller nedbrytning av CW-agens, samt biologiska system för dessa, enligt följande:

1.”Biokatalysatorer” som utformats särskilt för dekontaminering eller nedbrytning av CW-agens enligt ML7 b och som är resultatet av riktat laboratorieurval eller genetisk manipulering av biologiska system.

2.Biologiska system, enligt följande: ”expressionsvektorer”, virus eller cellkulturer som innehåller den genetiska information som kännetecknar produktionen av ”biokatalysatorer” enligt ML7 i 1.

Not 1: ML7 b och ML7 d omfattar inte följande:

a)Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se 1C450 a.5 i EU:s förteckning över varor med dubbla använd­ ningsområden.

b)Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).

c)Klor (CAS-nr 7782-50-5).

d)Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). Se 1C450 a 4 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

e)Difosgen (triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).

f)Används inte sedan 2004.

g)Xylylbromidortho: (CAS-nr 89-92-9), meta: (CAS-nr 620-13-3), para: (CAS-nr 104-81-4).

h)Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).

i)Bensyljodid (CAS-nr 620-05-3).

j)Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).

k)Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).

l)Brommetyletylketon (CAS-nr 816-40-0).

m)Kloraceton (CAS-nr 78-95-5).

L 308/20   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML7 Not 1: (forts.)  

n)Etyljodacetat (CAS-nr 623-48-3).

o)Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).

p)Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se IC450 a.7 i EU:s förteckning över varor med dubbla användnings­ områden.

Not 2: Cellkulturer och biologiska system enligt ML7 h och ML7 i 2 är exkluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller biologiska system för civila ändamål, t.ex. i jordbruket, läkemedel, mediciner, veterinärmediciner, miljön, avfallshantering eller i livsmedelsindustrin.

ML8 ”Energetiska material” och besläktade substanser, enligt följande:

Anm. 1: Se även 1C011 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Anm 2: Beträffande laddningar och anordningar, se ML4 och 1A008 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Tekniska anmärkningar

1.I ML8 avser blandning en sammansättning av två eller flera substanser av vilka minst en substans ingår i förteckningen under ML8.

2.Varje substans på förteckningen under ML8 ska omfattas av denna förteckning, även om den används på ett annat användningsområde än det angivna (dvs. TAGN används för det mesta som ett sprängämne men kan också användas som bränsle eller oxidationsmedel).

a) ”Sprängämnen” enligt följande och blandningar därav:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (F)
(CAS-nr 97096-78-1).      

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr 117412-28-9).

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid
(CAS-nr 117907-74-1).    

4.CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-90-4) och klatrater av CL-20 (se även ML8 g 3 och g 4 angående dess ”prekursorer”).

5.CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr 70247-32-4).

6.DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7) (CAS-nr 145250-81-3).

7.DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).

8.DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin).

9.DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS-nr 194486-77-6).

10.DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4', 6,6'-hexanitrobifenyl eller dipikramid (CAS-nr 17215-44-0).

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/21
         
  ML8 a. (forts.)  

11.DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

12.Furazaner, enligt följande:

a)DAAOF (diaminoazoxyfurazan).

b)DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).

13.HMX och derivater (se även ML8 g 5 angående dess ”prekursorer”), enligt följande:

a)HMX (cyklotetrametylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5-7- tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooktan eller oktogen) (CAS-nr 2691-41-0).

b)difluoroaminerade analoger av HMX.

c)K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3 tetranitrosemiglykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).

14.HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).

15.HNS (hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).

16.Imidazoler, enligt följande:

a)BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazol).

b)DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).

c)FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol).

d)NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).

e)PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol).

17.NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).

18.NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (CAS-nr 932-64-9).

19.Polynitrocubaner med fler än fyra nitrogrupper.

20.PYX (2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).

21.RDX och derivater därav enligt följande:

a)RDX (cyklotrimetylentrinitramin, cyklonit, T4 hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5- trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan (hexogen) (CAS-nr 121-82-4).

b)Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyklohexanon) (CAS-nr 115029-35-1).

22.TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).

23.TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se även ML8 g 7 beträffande dess ”prekurso­ rer”).

24.TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5diazocin).

L 308/22   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML8 a. (forts.)  

25.Tetrazoler enligt följande:

a)NTAT (nitrotriazol aminotetrazol).

b)NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).

26.Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).

27.TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-16-6) (se även ML8 g 6 beträf­ fande dess ”prekursorer”).

28.TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se även ML8 g 2 beträffande dess ”prekurso­ rer”).

29.TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).

30.TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-04-9).

31.Triaziner enligt följande:

a)DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).

b)NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr 130400-13-4).

32.Triazoler enligt följande:

a)5-azido-2-nitrotriazol.

b)ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-nr 1614-08-0).

c)ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

d)BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin).

e)DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).

f)DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).

g)NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS-nr 75393-84-9).

h)NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).

i)PDNT (1-pikcryl-3,5-dinitrotriazol).

j)TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).

33.Sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a, med något av följande:

a)Detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s vid maximal täthet, eller

b)Detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar).

34.Organiska sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a, och som har samtliga följande egenskaper:

a)med detonationstryck på 25 GPa (250 kbar) eller högre, och

b)förblir stabila vid temperaturer på 523 K (250 °C) eller mer under 5 minuter eller längre.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/23
         

ML8 (forts.)

b)”Drivmedel” enligt följande:

1.Fasta ”drivmedel” enligt United Nations (UN) Class 1.1 som har en teoretisk specifik impuls (vid standardvillkor) på mer än 250 sekunder för icke metalliserade, eller mer än 270 sekunder för aluminiumiserade blandningar.

2.Fasta ”drivmedel” enligt UN Class 1.3 som har en teoretisk specifik impuls (vid standardvillkor) på mer än 230 sekunder för icke halogeniserade, 250 sekunder för icke metalliserade och 266 sekun­ der för metalliserade blandningar.

3.”Drivmedel” som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.

4.”Drivmedel” som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på mer än 38 mm/s vid stan­

dardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av 6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21 °C).

5.Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) ”drivmedel” med en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K (– 40 °C).

6.”Drivmedel” som innehåller substanser enligt ML8 a.

7.”Drivmedel” som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma militära förteckning och som särskilt har utformats för militär användning.

c)”Pyrotekniska anordningar”, bränslen och därmed besläktade ämnen enligt följande, och blandningar av dessa:

1.Flygbränsle som blandats särskilt för militära ändamål.

2.Alane (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).

3.Karboraner; dekaboran (CAS-nr 17702-41-9); pentaboraner (CAS-nr 19624-22-7 och 18433-84-6) och deras derivater.

4.Hydrazin och derivater enligt följande (se även ML8 d 8 och d 9 beträffande oxiderande hydrazin­ derivater):

a)Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer.

b)Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4).

c)Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8).

d)Osymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

5.Metallbränslen i partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, tillverkade av material som består till 99 % eller mer av något av följande:

a)Följande metaller samt blandningar av dessa:

1.Beryllium (CAS-nr 7440-41-7) som har en partikelstorlek under 60 μm.

2.Järnpulver (CAS-nr 7439-89-6) som har en partikelstorlek på 3 μm eller mindre och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.

L 308/24   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML8 c. 5. (forts.)  

b)Blandningar som innehåller

1.zirkonium (CAS-nr 7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4) eller legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60 μm, eller

2.bor- (CAS-nr 7440-42-8) eller borkarbid- (CAS-nr 12069-32-8) bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60 μm.

6.Militärt material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex. metallstearater eller -palmater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) och M1-, M2- och M3-förtjockningsmedel.

7.Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller andra energirika bräns­ lekomponenter.

8.Sfäriskt aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en partikelstorlek på 60 μm eller mindre, till­ verkat av material med en aluminiumhalt på minst 99 %.

9.Titansubhybrid (TiHn) med en stoikiometrisk sammansättning motsvarande n = 0,65–1,68.

Not 1: Flygbränslen enligt ML8 c 1 är färdiga produkter, inte beståndsdelar av dessa.

Not 2: ML8 c 4 a omfattar inte hydrazinblandningar som särskilt utformats för frätningskontroll.

Not 3: ML8 c 5 omfattar sprängämnen och bränslen oavsett om metallerna eller legeringarna är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

Not 4: ML8 c 5 b 2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10 (20 % eller mer av det totala bor- 10-innehållet).

d)Oxidationsmedel, enligt följande, och blandningar av dessa:

1.ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).

2.AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).

3.Föreningar av fluor och något av följande:

a)andra halogener,

b)syre, eller

c)kväve.

Not 1: ML8 d 3 omfattar inte klortrifluorid (CAS-nr 7790-91-2). Se 1C238 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Not 2: ML8 d 3 omfattar inte kvävetrifluorid (CAS-nr 7783-54-2) i gasform.

4.DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).

5.HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).

6.HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).

7.HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/25
         
  ML8 d. (forts.)  

8.Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).

9.Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).

10.Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not: ML8 d 10 omfattar inte ickeinhiberad rykande salpetersyra.

e)Bindemedel, mjukgörare, monomerer och polymerer enligt följande:

1.AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683-29-7) (se även ML8 g 1 beträffande dess ”prekursorer”).

2.BAMO (bisadzidometyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 17607-20-4) (se även ML8 g 1 be­ träffande dess ”prekursorer”).

3.BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).

4.BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).

5.BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se även ML8 g 8 beträffande dess ”prekursorer”).

6.Energetiska monomerer, mjukgörare eller polymerer som utformats särskilt för militär användning och som innehåller någon av följande grupper:

a)nitrogrupper,

b)azidgrupper,

c)nitratgrupper,

d)nitrazgrupper, eller

e)difluoramingrupper.

7.FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess polymerer.

8.FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).

9.FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr 376-90-9).

10.FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3-oxaheptan-1,7-diolformal).

11.GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess derivater.

12.HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunktionalitet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med 2,4, ett hydroxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid 30 °C som är mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).

13.Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med en molekylvikt på mindre än 10 000 enligt följande:

a)poly(epiklorhydrindiol),

b)poly(epiklorhydrintriol).

L 308/26   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML8 e. (forts.)  

14.Nenas (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486- 82-6 och 85954-06-9).

15.PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly(nitratometyloxiran) (CAS-nr 27814-48-8).

16.Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan) eller pol-NMMO (poly[3-nitratmetyl 3-metylo-xetan]) (CAS-nr 84051-81-0).

17.Polynitroortokarbonater.

18.TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy] propan eller tris vinoxy aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

f)”Tillsatser” enligt följande:

1.Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).

2.BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).

3.BNO (butadienenitrileoxid) (CAS-nr 9003-18-3).

4.Ferrocenderivat enligt följande:

a)Butacen (CAS-nr 125856-62-4).

b)Katocen (2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).

c)Ferrocenkarboxylsyror.

d)N-butyl-ferrocen (CAS-nr 31904-29-7).

e)Andra aducerade polymera ferrocenderivater.

5.Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7).

6.Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).

7.Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-07-4).

8.Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).

9.Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).

10.Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).

11.MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS-nr 57-39-6) BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridi-nyl) 2- (2-hydroxypropanoxy)propylaminofosfinoxid) och andra MAPO-derivater.

12.Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr 85068-72-0).

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/27
         
  ML8 f. (forts.)  

13.N-metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).

14.3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).

15.Metallorganiska kopplingsagens, enligt följande:

a)Neopentyl [diallyl] oxy, tri[dioktyl]fosfattitanat (CAS-nr 103850-22-2) även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris(dioktyl)fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-2).

b)Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1, tris[dioktyl]pyrofosfat i eller KR3538.

c)Titan IV, [(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1, tris(dioktyl)fosfat.

16.Polycyanodifluoraminetylenoxid.

17.Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin- (BITA eller butylenimintrimesamid), isocya­ nur- eller trimetyladipin-grundstrukturer och 2-metyl- eller 2-etyl-substituenteraziridin-ringen.

18.Propylenimin (2-metylaziridin) (CAS-nr 75-55-8).

19.Superfin järnoxid (Fe2O3) (CAS-nr 1317-60-8) med en specifik ytarea av mer än 250 m2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm eller mindre.

20.TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3), cyanoetylerat polyamin och dess salter.

21.TEPANOL (tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS-nr 68412-46-4), cyanoetylerat polyamin aducerat med glycidol och dessa salter.

22.TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).

g)”Prekursorer” enligt följande:

Anm.: I ML8 g avses särskilda ”energetiska material” som tillverkats av dessa substanser.

1.BCMO (bisklorometyloxetan) (CAS-nr 142173-26-0) (se även ML8 e 1 och e 2).

2.Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se även ML8 a 28).

3.HBIW (hexabenzylhexaazaisowurizitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se även ML8 a 4).

4.TAIW (tetraacetyldibenzylhexa-azaisowurtzitan) (se även ML8 a 4) (CAS-nr 182763-60-6).

5.TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7, -tretraazacyklo-oktan) (CAS-nr 41378-98-7) (se även ML8 a 13).

6.1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se även ML8 a 27).

L 308/28   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML8 g. (forts.)  

7.1,3,5-triklorobenzen (CAS-nr 108-70-3) (se även ML8 a 23).

8.1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se även ML8 e 5).

Not 5: Har inte använts sedan 2009.

Not 6: ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar eller blandats med ”energetiskt material” enligt ML8 a eller metallpulver enligt ML8 c:

a)Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).

b)Svartkrut.

c)Hexanitrodifenylamin (CAS-nr 131-73-7).

d)Difluoramin (CAS-nr 10405-27-3).

e)Nitrostärkelse (CAS-nr 9056-38-6).

f)Kaliumnitrat (CAS-nr 7757-79-1).

g)Tetranitronaftalen.

h)Trinitroanisol.

i)Trinitronaftalen.

j)Trinitroxylen.

k)N-pyrrolidinon, 1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).

l)Dioktylmaleat (CAS-nr 142-16-5).

m)Etylhexylakrylat (CAS-nr 103-11-7).

n)Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium (TMA) (CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av litium, kalcium, magnesium, zink eller bor.

o)Nitrocellulosa (CAS-nr 9004-70-0).

p)Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr 55-63-0).

q)2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7).

r)Etylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).

s)Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).

t)Blyazid (CAS-nr 13424-46-9), normalt blystyfnat (CAS-nr 15245-44-0) basiskt blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller tändblandningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u)Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS-nr 111-22-8).

v)2,4,6-trinitroresorcinol (styfninsyra) (CAS-nr 82-71-3).

w)Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3), dimetylidifenylurea (CAS-nr 611-92-7), metyletyldifenylurea [centraliter].

x)N, N-difenylurea (asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).

y)Metyl-N, N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 13114-72-2).

24.11.2010   SV     Europeiska unionens officiella tidning L 308/29
             
ML8   Not 6: (forts.)  
        z) Etyl-N, N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-71-4).  
        aa) 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS-nr 119-75-5).  
      bb) 4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).  
        cc) 2,2-dinitropropanol (CAS-nr 918-52-5).  
      dd) Nitroguanidin (CAS-nr 556-88-7) (se 1C011.d. på EU:s förteckning över varor med dubbla använd­  
          ningsområden).  
ML9   Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild marin krigsmateriel, tillbehör, kom­  
      ponenter och andra ytfartyg enligt följande:  
      Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.  
      a) Fartyg och komponenter enligt följande:  
      1. Fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) som är särskilt utformade eller modifierade för militär  
      användning, oavsett skick eller brukbarhet och vare sig de är utrustade med system för vapenbärare  
      eller pansar eller inte, samt skrov eller delar av skrov till sådana fartyg och komponenter för dessa  
      som är särskilt utformade för militär användning.  
      2. Ytfartyg, med undantag av de som anges i ML9 a 1 med något av följande fäst på eller integrerat i  
      fartyget:  
      a) Automatvapen med en kaliber på 12,7 mm eller större enligt ML1 eller vapen enligt ML2, ML4,  
        ML12 eller ML19 eller ”lavettage” eller förstärkta fästpunkter för sådana vapen.  
        Teknisk anmärkning  
        Lavettage avser vapenlavett eller strukturella förstärkningar i syfte att installera sådana vapen.  
      b) Eldledningssystem enligt ML5.  
      c) Med samtliga följande egenskaper:  
        1. ”Kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) skydd”, och  
        2. ”pre-wet- eller wash down”-system utformade för dekontaminering, eller  

Tekniska anmärkningar

1.”CBRN-skydd” är ett inneslutet utrymme som kännetecknas av övertryck, isolerade ventilationssystem, ett begränsat antal ventilationsöppningar utrustade med CBRN-filter och ett begränsat antal personal­ ingångar med luftlås.

2.”Pre-wet- eller wash down”-system är ett havsvattensspraysystem som samtidigt kan bespruta ett fartygs yttre överbyggnad och däck med vatten.

d)Aktiva vapenmotmedelsystem enligt ML4 b, ML5 c eller ML11 a och som har något av följande:

1.”CBRN-skydd”.

2.Skrov och överbyggnad som är särskilt utformade för att minska radarmålytan.

L 308/30   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML9 a. 2. d. (forts.)  

3.Anordningar för värmesignaturminskning (t.ex. avgaskylsystem) med undantag av de som särskilt utformats för att öka den totala kraftverkseffektiviteten eller minska miljöpåverkan. eller

4.Ett avmagnetiseringssystem som utformats för att minska hela fartygets magnetiska signatur.

b)Motorer och framdrivningssystem, enligt följande, särskilt utformade för militär användning och kom­ ponenter till dessa särskilt utformade för militär användning:

1.Dieselmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga följande egenskaper:

a) Uteffekt större än eller lika med 1,12 MW (1 500 hk), och

b)Rotationshastighet på 700 rpm eller mer.

2.Elmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga följande egenskaper:

a) En uteffekt större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk).

b)Är snabbreverserande.

c)Vätskekylda. och

d)Helinkapslade.

3.Icke-magnetiska dieselmotorer som har

a)en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer, och

b)icke-magnetiskt innehåll som överskrider 75 % av den totala massan.

4.”Luftoberoende framdrivningssystem” särskilt utformade för ubåtar.

Teknisk anmärkning

”Luftoberoende framdrivning” gör det möjligt för ubåtar i undervattensläge att använda framdrivningssystemet utan tillgång till atmosfäriskt syre, under längre tid än med bara batteridrift. Med avseende på ML9 b 4, omfattas inte atomkraft.

c)Anordningar för undervattensdetektion särskilt utformade för militär användning, styrutrustning till dessa och komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

d)Antiubåts- och antitorpednät särskilt utformade för militär användning.

e)Inte använt sedan 2003.

f)Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär användning, som möjliggör interaktion med utrustning utanför fartyget, samt komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

Not: ML9 f inbegriper anslutningsdon av enkel- eller flerledartyp, koaxial typ eller vågledartyp och skrov­

genomföringar för fartyg vilka motstår läckage utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på
djup överstigande 100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska skrovgenomföringar utformade

för överföring av ”laserljus” oavsett djup. ML9 f omfattar inte vanliga skrovgenomföringar för propelleraxlar och hydrodynamiska styrstänger.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/31
         

ML9 (forts.)

g)Tystgående lager med något av följande, komponenter för dessa och utrustning som innehåller sådana lager, särskilt utformade för militär användning:

1.Gasupphängning eller magnetisk upphängning.

2.Dämpning av aktiva signaturer. eller

3.Dämpning av vibrationer.

ML10 ”Flygplan”, ”aerostat”, ”uav”, flygplansmotorer och ”flygplansutrustning”, tillhörande utrustning och komponenter som särskilt utformats för militär användning, enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a)”Stridsflygplan” och särskilt utformade komponenter för dessa.

b)Andra typer av ”flygplan” och ”aerostat”, utformade eller ändrade för militär användning, inbegripet militär spaning, attack, militär träning, transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper eller militär utrustning, logistiskt understöd samt särskilt utformade komponenter för detta.

c)UAV och tillhörande utrustning som särskilt utformats för militär användning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

1.UAV, inbegripet fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande programmerbara farkoster och ”aero­ stat”.

2.Dithörande uppsändningsutrustning och utrustning för markservice.

3.Tillhörande utrustning för ledning och styrning.

d)Flygplansmotorer som är särskilt utformade eller modifierade för militär användning och särskilt utformade komponenter för dessa.

e)Luftburen utrustning, inbegripet luftburen utrustning för tankning, särskilt utformad för att användas tillsammans med ett ”flygplan” enligt ML10 a eller ML10 b eller flygplansmotorer enligt ML10 d samt särskilt utformade komponenter för dessa.

f)Trycktankningsenheter, utrustning för trycktankning, utrustning särskilt utformad för att underlätta hantering i trånga utrymmen samt markutrustning som är särskilt utformad för ett ”flygplan” som omfattas av ML10 a eller ML10 b eller för flygplansmotorer enligt ML10 d.

g)Militära skyddshjälmar och skyddsmasker och särskilt utformade komponenter för dessa, trycksatt andningsutrustning och delvis trycksatta tryckdräkter för användning i ”flygplan”, g-dräkter, omvandlare för flytande syre som används i ”flygplan” eller missiler samt katapulter och krutdrivna enheter för nödutskjutning av personer från ”flygplan”.

h)Fallskärmar, glidkärmar och därmed sammanhängande utrustning enligt följande, och särskilt utfor­ made delar av detta:

1.Fallskärmar som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma militära förteckning.

2.Glidkärmar.

3.Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning, styrningsutrustning).

L 308/32 SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         

ML10 (forts.)

i)Automatiska styrsystem för fallskärmsfällda laster, utrustning som särskilt utformats eller ändrats för militär användning vid hopp med automatisk utlösning av fallskärmen, inbegripet syrgasutrustning.

Not 1: ML10 b omfattar inte ”flygplan” eller varianter av ”flygplan” som särskilt utformats för militär användning och som har samtliga följande egenskaper:

a)Inte är konfigurerade för militär användning och inte är försedda med utrustning eller tillbehör som är särskilt utformad eller modifierad för militär användning, och

b)har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndigheterna i en medlemsstat eller en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget.

Not 2: ML10 d omfattar inte följande:

a)Flygplansmotorer som utformats eller modifierats för militär användning och som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en medlemsstat eller en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för användning i ”civila flygplan” eller för dessa speciellt utformade komponenter.

b)Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter, undantaget sådana som särskilt utformats för obemannade luftfartyg.

Not 3: För de särskilt utformade komponenter och tillhörande utrustning för icke-militära ”flygplan” eller flygplans­ motorer som modifierats för militär användning som omfattas av ML10 b och d gäller att endast de militära komponenter och utrustning med militär anknytning som erfordras för modifieringen till militär användning omfattas.

ML11 Elektronisk utrustning som inte förekommer på något annat ställe i EU:s gemensamma militära förteckning enligt följande och särskilt utformade komponenter:

a)Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning.

Not: ML11 a omfattar följande:

a)Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som utformats för att sända vilseledande signaler till radar- eller radiokommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift eller verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras störutrustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och motmedel mot störning.

b)Hoppfrekvensrör.

c)Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats antingen för övervakning av det elek­ tromagnetiska spektrumet av militära underrättelse eller av säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

d)Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända störande eller felaktiga signaler till sonarmottagare.

e)Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och överförings- och signalledningssäker­ hetsutrustning, som använder krypteringsprocesser.

f)Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för nyckelhantering, tillverkning och distribution.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/33
         
  ML11 a. Not: (forts.)  

g)Utrustning för styrning och navigering.

h)Digital radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågsreflektion i troposfären.

i)Digitala de-modultorer speciellt utformade för signalunderrättelsetjänst.

j)”Automatiserade ledningssystem”.

Anm.: Beträffande ”programvara” med anknytning till militär programvarustyrd radio (SDR), se ML21.

b) Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS).

ML12 Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande utrustning, enligt följande, samt kom­ ponenter som utformats särskilt för dessa vapen:

a)Höghastighetsvapen som särskilt utformats för att utplåna ett mål eller för avbrytande av uppdraget.

b)Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller, även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av höghastighetsprojektiler och system.

Anm.: När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition för dessa, se ML1–4.

Not 1: ML12 omfattar följande om produkterna utformats särskilt för höghastighetsvapen med kinetisk energi:

a)Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till hastigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b)Huvudgenerator, eldskydd, energilagring, temperaturreglering, klimatbehandling, omkoppling eller bräns­ lehantering och elektriska gränssnitt mellan strömkälla, vapen och andra elektriska drivfunktioner för vapentornet.

c)Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömningssystem.

d)System för målsökning, styrning eller riktningsändring (acceleration i sidled) för projektiler.

Not 2: ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande framdrivningssätt:

a)Elektromagnetiskt

b)Elektrotermiskt

c)Plasmadrift

d)Lättgas

e)Kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).

L 308/34 SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         

ML13 Pansar- eller skyddsutrustning och dito konstruktioner och komponenter, enligt följande:

a)Pansarplåt som är

1.tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, eller

2.lämplig för militär användning.

b)Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombinationer av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt skydd och särskilt utformade komponenter för dessa.

c)Hjälmar som tillverkats enligt militär standard eller specifikation, eller jämförbar nationell standard, och särskilt utformade delar till hjälmar, t.ex. hjälmskal, inredning och avlastningskuddar.

d)Kroppsskydd och skyddsdräkter tillverkade enligt militära standarder eller specifikationer, eller mot­ svarande, och särskilt utformade komponenter för dessa.

Not 1: ML13 b omfattar material som har utformats särskilt för att bilda reaktivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

Not 2: ML13 c omfattar inte konventionella stålhjälmar som vare sig har modifierats eller utformats för att kunna användas med eller har utrustats med någon typ av tillbehör.

Not 3: ML13 c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skyddsdräkter eller tillbehör till dessa när de medföljer den person som ska använda dem för sitt eget personliga skydd.

Not 4: De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmeringspersonal enligt ML13 är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.

Anm. 1: Se även 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Anm. 2: Beträffande ”fibrer eller fiberliknande material” som används vid tillverkningen av kroppsskydd, se under 1C010 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML14 ”Specialiserad utrustning för militär utbildning” eller för simulering av militära scenarion, simu­ latorer som särskilt utformats för att träna användningen av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller ML2 och särskilt utformade komponenter och tillbehör för dessa.

Teknisk anmärkning

Begreppet ”specialiserad utrustning för militärutbildning” omfattar militära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål, radarmålsgeneratorer, simulatorer för eldledning, ubåtsjakt, flygning (även centrifuger som utformats för pilot- och/eller astronaututbildning), radar, instrumentflygning, navigation, robotavfyrning, lägesbestämning, radio­ styrda luftfarkoster, vapen, övning med obemannade ”flygplan”, mobila utbildnings- och övningsanordningar för militära markoperationer.

Not 1: ML14 omfattar bildgenererande system och system för alstrande av en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

Not 2: ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för utbildning i sport- och jaktvapen.

24.11.2010   SV     Europeiska unionens officiella tidning L 308/35
             
ML15   Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning, och  
      särskilt utformade komponenter och tillbehör för denna:  
      a) Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.  
      b) Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.  
      c) Bildförstärkarutrustning.  
      d) Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.  
      e) Bildradarsensorutrustning.  
      f) Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning enligt ML15 a–e.  
        Not: ML15 f omfattar utrustning som utformats för att begränsa funktionen eller effektiviteten av militära  
        bildsystem eller för att minimera sådana begränsningseffekter.  
        Not 1: I ML15 omfattar begreppet ”särskilt utformade komponenter” följande om de utformats särskilt för  
        militär användning:  
        a) Infraröda bildomvandlarrör.  
        b) Bildförstärkarrör (andra än första generationen).  
        c) Mikrokanalplattor.  
        d) Televisionskamerarör för låga ljusnivåer.  
        e) Detektorgrupper (även elektroniska kopplings- eller visningssystem).  
        f) Pyroelektrisk tv-detektor.  
        g) Kylsystem för bildsystem.  
        h) Elektriskt triggade slutare av fotokrom eller elektrooptisk typ med en slutarhastighet av mindre än  
          100 μs, utom när det gäller slutare som utgör en väsentlig del av en höghastighetskamera.  
        i) Fiberoptisk bildomvandlare (twister).  
        j) Sammansatta fotoceller av halvledartyp.  

Not 2: ML15 omfattar inte ”bildförstärkarrör av första generationen” eller utrustning särskilt utformad för att inkorporera ”bildförstärkarrör av första generationen”.

Anm.: När det gäller klassificeringen av vapensikten som innehåller ”bildförstärkarrör av första generationen”, se

ML1, ML2 och ML5 a.

Anm.: Se även 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML16 Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter vars användning i en produkt som omfattas av förteckningen går att identifiera genom materialets beståndsdelar, form eller funktion, och som utformats särskilt för någon produkt som omfattas av ML1–4, ML6, ML9, ML10, ML12 eller ML19.

L 308/36   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML17 Övrig utrustning, material och ”bibliotek”, enligt följande, samt komponenter som utformats
      särskilt för dessa:  
      a) Autonom utrustning för dykning, enligt följande:  
      1. Hel- eller halvslutna apparater (rebreather) som utformats särskilt för militär användning
      (t.ex. särskilt utformad för att inte vara magnetisk).  

2.Särskilt utformade komponenter för att modifiera en apparat med öppen krets till militär använd­ ning.

3.Artiklar som utformats uteslutande för militär användning med autonom dykutrustning.

b)Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.

c)Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning.

d)Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.

e)”Robotar”, ”robotstyrningar” och ”manipulatorer och servon för fjärrstyrning”, med något av följande kännetecken:

1.Särskilt utformade för militär användning.

2.Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering förorsakad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. självtätande ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med en flampunkt som överstiger 839 K (566 °C). eller

3.Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med elektromagnetisk puls (EMP).

Teknisk anmärkning

Elektromagnetisk puls avser inte oavsiktlig interferens orsakad av elektromagnetisk strålning från närliggande utrustning (t.ex. maskiner, apparater eller elektronik) eller blixtar.

f)”Bibliotek” (parametriserade databaser) som utformats särskilt för militär användning med utrustning som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

g)Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning, inbegripet ”kärnreaktorer”, som utformats särskilt för militär användning och komponenter för dessa som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

h)Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

i)Simulatorer som utformats särskilt för militära ”kärnreaktorer”.

j)Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller modifierade för underhåll av militär utrustning.

k)Generatorer för bruk i fält som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

l)Containrar som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

m)Färjor andra än de som tas upp på något annat ställe i EU:s gemensamma militära förteckning, broar och pontoner som utformats särskilt för militär användning.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/37
         

ML17 (forts.)

n)Testmodeller som särskilt utformats för ”utveckling” av föremål enligt ML4, ML6, ML9 eller ML10.

o)Skyddsutrustning för laser (t.ex. ögonskydd och sensorskydd) som är särskilt utformad för militär användning.

p)”Bränsleceller”, förutom sådana som tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma militära förteck­ ning, och som har särskilt utformats eller modifierats för militär användning.

Tekniska anmärkningar

1. I ML17 ska begreppet ”bibliotek” (parametriserad databas) avse en samling tekniska upplysningar av militär karaktär till vilka det kan hänvisas vid förbättring av prestanda hos militär utrustning eller militära system.

2.I ML17 ska med termen ”modifierad” förstås varje strukturell, elektrisk, mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med militära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för militär användning.

ML18 Utrustning och komponenter för framställning av produkter enligt följande:

a)Särskilt utformad eller modifierad utrustning för ”framställning” av produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning samt komponenter som utformats särskilt för denna.

b)Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad utrustning, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteck­ ning.

Teknisk anmärkning

I ML18 inbegrips i ordet ”framställning” utformning, granskning, tillverkning, testning och kontroll.

Not: ML18 a och b omfattar följande utrustning:

a)Kontinuerligt arbetande nitreringsanläggningar.

b)Provningscentrifugapparater eller utrustning som

1. drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än 298 kW (400 hk),

2. klarar en nyttolast av 113 kg eller mer, eller

3. kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nyttolast av 91 kg eller mer.

c) Dehydreringspressar.

d) Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för strängsprutning av militärt sprängämne.

e)Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade drivmedel.

f)”Godistunnor” (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en produktionskapacitet som överstiger 227 kg.

g)Kontinuerliga blandare för fasta drivmedel.

h)Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att krossa beståndsdelar i militära spräng­ ämnen.

i)Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metallpulver under ML8 c 8.

j)Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under ML8 c 3.

L 308/38 SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         

ML19 Vapensystem baserade på riktad energi (DEW), därtill hörande utrustning eller motmedelsutrust­ ning och testmodeller, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa:

a)”Lasersystem” som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att avbryta uppdraget.

b)Partikelstrålesystem kapabla att utplåna ett mål eller avbryta uppdraget.

c)Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta uppdraget.

d)Utrustning särskilt utformad för att upptäcka eller identifiera, eller försvara mot system som omfattas av ML19 a–c.

e)Fysiska testmodeller för system, utrustning och komponenter enligt ML19.

f)System med kontinuerlig eller pulsad ”laser” som särskilt utformats för att orsaka bestående blindhet för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.

Not 1: Vapensystem baserade på riktad energi enligt ML19, omfattar system vars kapacitet härrör från kontrollerad tillämpning av följande:

a)”Laser” med tillräcklig kontinuerlig våg- eller pulseffekt för en förstörelse som liknar den som konven­ tionell ammunition ger.

b)Partikelacceleratorer som avger en laddad eller neutral partikelstråle med förstörande effekt.

c)Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög medeleffekt som genererar fält som är till­ räckligt starka för att göra elektroniska kretssystem hos ett avlägset mål obrukbara.

Not 2: ML19 omfattar följande utrustning särskilt utformad för vapensystem baserade på riktad energi:

a)Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effektkonditionering eller bränslehantering.

b)System för målfångning eller målföljning.

c)System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller om uppdraget avbrutits.

d)Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.

e)Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för snabba operationer med flera mål.

f)Adaptiv optik och faskonjugatorer.

g)Ströminjektorer för negativa vätejonsstrålar.

h)”Rymdkvalificerade” acceleratorkomponenter.

i)Trattutrustning för negativa jonstrålar.

j)Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.

k)”Rymdkvalificerade” bleck för att neutralisera negativa väteisotopsstrålar.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/39
         

ML20 Kryogen och ”supraledande” utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:

a)Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla temperaturer som understiger 103 K (– 170 °C).

Not: ML20 a omfattar mobila system som innehåller eller använder tillbehör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska eller icke-elektriska ledande material, såsom plast eller epoxy-impregnerade material.

b)”Supraledande” elektrisk utrustning (roterande maskiner och transformatorer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när fordonet är i rörelse.

Not: ML20 b gäller inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av supraledande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns enda supraledande komponent.

ML21 ”Programvara”, enligt följande:

a) ”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning, material eller ”programvara” som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b)Specifik ”programvara”, med undantag av den som anges i ML21 a, enligt följande:

1.”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

2.”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för testning eller simulering av scenarier för militära operationer.

3.”Programvara” för att bedöma effekterna av konventionella krigsvapen, kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.

4.”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och som särskilt utformats för led­ nings-, kommunikations- och underrättelsesystem (C3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem (C4I).

c)”Programvara” som inte omfattas av ML21 a eller b, som särskilt utformats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som inte tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning för sådana militära ändamål som omfattas av den förteckningen.

ML22 ”Teknik” enligt följande:

a)”Teknik”, med undantag av den som anges i ML22 b, som ”krävs” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av de produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b)”Teknik” enligt följande:

1.”Teknik” som ”krävs” för utformning och montering av komponenter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta produktionsanläggningar för produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, även om komponenterna för dessa produktionsanläggningar inte finns upptagna på förteckningen.

2.”Teknik” som ”krävs” för ”utveckling” och ”produktion” av handeldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika handeldvapen.

L 308/40   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
  ML22 b. (forts.)  

3.”Teknik” som ”krävs” för ”utveckling”, ”produktion” och ”användning” av toxikologiska agens, till­ hörande utrustning eller komponenter enligt ML7 a–g.

4.”Teknik” som ”krävs” för ”utveckling”, ”tillverkning” eller ”användning” av ”biopolymerer” eller kul­ turer av bestämda celler enligt ML7 h.

5.”Teknik” som ”krävs” uteslutande för inkorporering av ”biokatalysatorer” enligt ML7 i 1, i militära bärare för substanser eller militära material.

Not 1: ”Teknik” som ”krävs” för ”utveckling”, ”produktion” och ”användning” av produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning omfattas fortsatt även när den tillämpas på produkter som inte tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

Not 2: ML22 gäller inte ”teknik”

a)som minimalt krävs för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka exporttillstånd har beviljats,

b)som är ”allmänt tillgänglig”, ”grundforskning” eller de upplysningar som minimalt krävs för patent­ ansökningar,

c)för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av civila transportanordningar.

DEFINITIONER AV DE TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA FÖRTECKNING

Följande är definitioner av termer som används i denna förteckning, i alfabetisk ordning enligt den engelska versionen.

Not 1: Definitionerna gäller i hela förteckningen. Hänvisningarna är endast förslag och påverkar inte den allmänna till­ lämpningen av de definierade termerna i hela förteckningen.

Not 2: Ord och termer i denna förteckning över definitioner har den definierade betydelsen endast när detta anges genom att de har satts inom ”dubbla citationstecken”. Definitioner av termer mellan ”enkla citationstecken” ges i en teknisk anmärkning till repektive produkt eller teknik. I övrigt har ord och termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse.

ML7 ”Anpassade för användning i krig”

Alla modifikationer eller urval (såsom en annan renhet, hållbarhetstid, virulens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV-strålning) som framtagits för att öka effektiviteten i fråga om att orsaka förluster av människor och djur, skada utrustningar, skördar eller miljön.

ML8 ”Tillsatser”

Ämnen som används i explosiva blandningar för att förbättra deras egenskaper.

ML8, ML9

och ML10 ”Flygplan”

Luftfarkost med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar (helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/41
         

ML11 ”Automatiserade ledningssystem”

Elektroniska system genom vilka information som är väsentlig för effektiv drift av grupp, större formering, taktisk formering, enhet, fartyg, underenhet eller vapen under ledning förs in, bearbetas och överförs. Detta sker genom användning av dator eller annan specialiserad hårdvara utformad för att stödja en militär ledningsorganisations funktioner. De viktigaste funktionerna hos ett automatiserat ledningssystem är ef­ fektiv automatiserad insamling, ackumulation, lagring och bearbetning av informationen, illustration av situationen och de omständigheter som påverkar förberedelserna av och genomförandet av stridsopera­ tioner, operationella och taktiska beräkningar för tilldelning av resurser till styrkegrupperingar eller delar av den operativa stridsordern eller styrkeutplaceringen enligt uppdraget i operationsstadiet, insamling av uppgifter för lägesbedömning och beslutsfattande under hela operationen eller striden, datorsimulering av operationer.

ML22 ”Grundforskning”

Experimentellt eller teoretiskt arbete för inhämtande av ny kunskap om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta som inte är direkt inriktad mot ett bestämt praktiskt syfte eller mål.

ML7, 22 ”Biokatalysatorer”

Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner eller andra biologiska föreningar som binder till eller accelererar nedbrytningen av CW-agens.

Teknisk anmärkning

Enzymer: ”biokatalysatorer” vid särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.

ML7, 22 ”Biopolymerer”

Biologiska makromolekyler enligt följande:

a)Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.

b)Antikroppar, monoklonala, polyklonala eller anti-idiotypiska.

c)Särskilt utformade eller särskilt behandlade receptorer.

Tekniska anmärkningar

1.Anti-idiotypiska antikroppar: antikroppar som binder till andra antikroppars specifika antigenbindningsplatser.

2.Monoklonala antikroppar: proteiner som binder till en antigenplats och framställs av en enda cellklon.

3.Polyklonala antikroppar: en blandning av proteiner som binder till den särskilda antigenen och framställs av mer än en cellklon.

4.Receptorer: biologiska makromolekulära strukturer som kan binda ligander vars bindning påverkar fysiologiska funktioner.

ML10 ”Civila luftfartyg”

”Flygplan” som angivits i listor över flygduglighetscertifiering som utges av civila luftfartsmyndigheter för att civilt flyga på inrikes eller utrikes leder för civilt, privat eller affärsmässigt bruk.

L 308/42   SV   Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
           
  ML21, 22 ”Utveckling”  
      Rör alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktionsforskning, konstruktionsanalys,
      konstruktionskoncept, sammansättning och provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruk­
      tionsuppgifter, datadesign, processen då konstruktionsuppgifterna förvandlas till en produkt, fastställande
      av design och integrering, layouter.  
  ML17 ”Manipulatorer”  
      Griparmar, aktiva verktygsenheter och andra verktyg som fästs i änden av en manipulatorarm på en
      ”robot”.  
      Teknisk anmärkning  
      ”Aktiva verktygsenheter” är enheter som tillför rörelsekraft, processenergi eller avkänning till ett arbetsstycke.
  ML4, 8 ”Energetiska material”  
      Ämnen eller blandningar som reagerar kemiskt för att lösgöra den energi som krävs för deras avsedda
      användning. ”Sprängämnen”, ”pyrotekniska anordningar” och ”drivmedel” är underavdelningar till energe­
      tiska material.  
  ML8, 18 ”Sprängämnen”  
      Fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som vid användning som primärt
      sprängämne, booster eller laddning i stridsspets, sprängladdningar eller annan användning är avsedda
      att detonera.  
  ML7 ”Expressionsvektorer”  
      Bärare (t.ex. plasmid eller virus) som används för att föra in genetiskt material i värdceller.  
  ML17 ”Bränslecell”  
      En elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till likström genom förbrukning av
      bränsle från en extern källa.  
  ML13 ”Fibrer eller fiberliknande material”  
      Omfattar  
      a) kontinuerliga enfibertrådar,  
      b) kontinuerliga garn och vävar,  
      c) tejp, duk, mattor, band,  
      d) hackade fibrer, cellull, rayonull och sammanhängande fiberfiltar,  
      e) tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallinska av valfri längd,  
      f) aromatiska polyamidimider.  

ML15 ”Bildförstärkarrör av första generationen”

Elektrostatiskt fokuserande rör, med in- och utgående bildskärmar av fiberoptik eller glas, multialkaliska fotokatoder (S-20 eller S-25), men inte förstärkare med mikrokanalplatta.

ML22 ”Allmänt tillgänglig”

Detta innebär ”teknik” eller ”programvara” som ställts till förfogande utan restriktioner för dess vidare spridning.

Not: Upphovsrättsliga restriktioner innebär ingen ändring av det förhållandet att ”teknik” eller ”programvara” är ”allmänt tillgängliga”.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/43
         

ML5, 19 ”Laser”

En sammansättning av komponenter som producerar ett i såväl tiden som rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad strålningsemission.

ML10 ”Aerostat”

Ballonger och luftfarkoster som använder varmluft eller andra gaser som är lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, som lyftkraft.

ML17 ”Kärnreaktorer”

Inkluderar de föremål som är placerade i eller i direkt anslutning till reaktorkärlet, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de komponenter som normalt innesluts, kommer i direkt kontakt med eller styr primärkylmedlet i reaktorhärden.

ML8 ”Prekursorer”

Specialkemikalier som används vid tillverkning av sprängämnen.

ML21, 22 ”Produktion”

Innebär alla produktionsskeden, exempelvis: produktionsutveckling, tillverkning, integrering, sammansätt­ ning (montering), inspektion, provning och kvalitetssäkring.

ML8 ”Drivmedel”

Ämnen eller blandningar som via en kemisk reaktion producerar stora volymer heta gaser i kontrollerad takt för att utföra mekaniskt arbete.

ML4, 8 ”Pyrotekniska anordningar”

Blandningar av fasta eller flytande bränslen och oxidationsmedel som när de antänds genomgår en energetisk kemisk reaktion i kontrollerad takt i syfte att åstadkomma viss tidsmässig fördröjning, eller kvantiteter av värmeutveckling, ljud, rök, synligt ljus eller infraröd strålning. Pyrofori är en underavdelning av pyrotekniska anordningar, utan oxidationsmedel men som självantänder vid kontakt med luften.

ML22 ”Krävs”

Tillämpat på ”teknik” avser det endast sådan ”teknik” som är särskilt avgörande för att uppnå eller över­ skrida kontrollerade prestanda, karakteristika eller funktioner. Den ”teknik” som ”krävs” kan vara gemen­ sam för olika produkter.

ML7 ”Agens för kravallhantering”

Ämnen som när de används under de väntade förhållandena i samband med kravallhantering, hos männi­ skor snabbt framkallar sensorisk irritation eller funktionsnedsättande fysiska effekter som försvinner efter en kort period sedan exponeringen avbrutits. (Olika former av tårgas räknas till ”agens för kravallhante­ ring”.)

ML17 ”Robot”

En manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar sensorer och som har samtliga följande egenskaper:

a)Den är multifunktionell.

b)Den är kapabel att placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i tredimensionellt rum.

c)Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga som kan omfatta steg­ motorer. och

L 308/44   SV Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2010
         
      d) Den har även ”användartillgänglig programmerbarhet” med hjälp av lär/utför-metoden eller med hjälp
      av en elektronisk dator som kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmed­
      ling.  
      Not: Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:  
      1. Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärrstyrning.  
      2. Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt
      mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar,
      t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla eller
      utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt.  
      3. Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar
      som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta
      men justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller
      vinklar är variabla inom det fasta programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret
      (t.ex. ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan endast göras genom
      mekaniska operationer.  
      4. Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar
      som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen
      genomförs endast vid binära signaler från mekanisk fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara
      stoppanordningar.  
      5. Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en
      integrerad del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att komma åt innehållet i dessa
      behållare för lagring eller hämtning.  
  ML21 ”Programvara”  
      En samling av ett eller flera ”program” eller ”mikroprogram” som är lagrade i ett konkret uttrycksmedium.
  ML19 ”Rymdkvalificerade”  
      Produkter som är konstruerade, tillverkade och provade i syfte att motsvara de speciella elektriska,
      mekaniska eller miljömässiga kraven vid uppsändande och placering på höga höjder av satelliter eller
      farkoster som arbetar på en höjd av minst 100 km.  
  ML18, 20 ”Supraledande”  
      Material (t.ex. metaller, legeringar eller blandningar) som kan förlora all elektrisk resistens (innebär att de
      kan uppnå oändlig elektrisk ledningsförmåga och överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphett­
      ning).  
      Teknisk anmärkning  
      Den ”supraledande” effekten hos ett material karaktäriseras individuellt av en ”kritisk temperatur”, ett kritiskt
      magnetfält som är en funktion av temperaturen samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är beroende av
      både det magnetiska fältet och temperaturen.  
  ML22 ”Teknik”  

Specifik information som är nödvändig för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor. Infor­ mationen kan ha formen teknisk assistans eller tekniska uppgifter.

Tekniska anmärkningar

1.”Tekniska uppgifter” kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, ritningar, manualer och instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom disketter, band eller rom-minnen.

24.11.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 308/45
         

2.”Teknisk assistans” kan avse instruktioner, praktiska färdigheter, utbildning, arbetsmetoder och konsulttjänster. Det kan innebära överföring av ”tekniska uppgifter”.

ML21, 22 ”Användning”

Drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll (kontroll), reparation, översyn och renovering.