Regeringens skrivelse 2010/11:103

Kommittéberättelse 2011

Skr.

 

2010/11:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 februari 2011

Fredrik Reinfeldt

Birgitta Ohlsson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut i regeringen.

1

Skr. 2010/11:103

Kommittéberättelsen 2011

Förord

Regeringen ska årligen senast den 1 mars lämna riksdagen en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut (kommittéberättelsen). Detta framgår av tilläggsbestämmelsen 3.6.3 till riksdagsordningen.

Principer för kommittéredovisningen

I årets kommittéberättelse används samma principer för redovisningen som i de senaste årens kommittéberättelser (se skr. 1997/98:103 s. 3).

Alla tillfälliga organ tillsatta på grund av regeringens beslut redovisas i kommittéberättelsen, såväl traditionella kommittéer med uppgift att utreda en viss fråga som andra organ, oavsett om de är fristående myndigheter eller inte. De som inte är fristående myndigheter anges i kommittéberättelsen som organ inom Regeringskansliet.

En särskild redovisning av antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under 2010 finns också. I denna redovisning finns även de övriga organ inom Regeringskansliet som tillsatts av regeringen.

Kommittéberättelsens innehåll

En kommitté är alltid knuten till ett departement (eller till Statsråds- beredningen). Detta återspeglas i kommittéberättelsen genom att kommittéerna redovisas departementsvis.

Kommittéberättelsen innehåller

-uppgifter om kommittéernas sammansättning samt om adresser och telefonnummer,

-redogörelser för kommittéernas arbete under den tid berättelsen avser,

-uppgifter om kostnaderna för kommittéarbetet, fördelningen mellan kvinnor och män och ålderssammansättningen i kommittéerna, samt

-register.

Kommittébeteckningen

När en kommitté tillsätts får den en beteckning. Denna består i regel av

-förkortning för departementets namn,

-årtal som visar när kommittén tillsatts,

-kolon och två siffror eller en bokstav som ingår i en årsvis löpande serie för varje departement.

Exempelvis avser beteckningen Ju 2010:01 den första kommitté som 2010 tillsattes inom Justitiedepartementets verksamhetsområde. Kom-

2

Skr. 2010/11:103

mittén behåller beteckningen under hela sin verksamhetstid, även om den flyttas till ett annat departements verksamhetsområde.

Rollfördelning inom kommittéerna

En kommitté som har ett utredningsuppdrag består enligt 2 § kommittéförordningen (1998:1474) av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. Kommittén kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare. Detta gäller också särskilda utredare. Kommittéförordningen innehåller föreskrifter om de medverkandes uppgifter och befogenheter.

Uppgifter om kommittéer i berättelsen

I kommittéberättelsen 2011 redovisas uppgifter som har rapporterats till Justitiedepartementet t.o.m. den 31 december 2010. Uppgifterna om kommittéerna avser 2010.

Uppgifter om kommittéer under löpande år

Uppgifter som ingår i berättelsen registreras fortlöpande i Regerings- kansliets databas över kommittéerna (databasen KOMM). Bestämmelser om databasen finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Databasen finns tillgänglig via Internet på adressen www.regeringen.se. Databasen utgör en del av det offentliga rättsinformationssystemet (www.lagrummet.se).

Uppgifter om vissa andra organ

Utöver de utredningar som redovisas i kommittéberättelsen finns ett antal mindre, eller under kortare tid verksamma, utredningar och andra organ som tillsatts på grund av ett beslut i Regeringskansliet och som betalas från anslaget Regeringskansliet m.m. (utgiftsområde 1, anslag 90:5, Regeringskansliet m.m.). Dessa utredningar och organ fanns t.o.m. 1997 års berättelse med bland de organ som redovisades i dåvarande bilaga 4. De är numera enbart registrerade i kommittéregistret i Regeringskansliets databas KOMM, som finns tillgänglig i www.lagrummet.se och www.regeringen.se. Dessa organ finns inte heller med i redogörelsen för antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under 2010.

Kommittékostnaderna

Kommittékostnaderna redovisas i bilaga 1. Utvecklingen under senare år redovisas i form av två diagram i bilaga 2. Det första visar hur kostnaderna för samtliga kommittéer har utvecklats under de sex senaste

budgetåren. Det andra diagrammet åskådliggör konsultkostnadernas del

3

Skr. 2010/11:103

av kommittékostnaderna under samma tid och i samma prisläge. Kostnaderna för Regeringskansliets kommittéservice redovisas separat under rubriken Förvaltningsavdelningen.

Fördelningen mellan kvinnor och män

Fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna redovisas i bilaga 3. Uppgifterna lämnas för varje departements område och totalt för kommittéväsendet. Uppgifterna avser fyra grupper, nämligen ordförande och särskilda utredare m.m., ledamöter, sakkunniga m.m. samt sekreterare och övriga. Syftet är att denna redovisning ska kunna jämföras med den årliga sammanställning av könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser som lämnas till riksdagen i annat sammanhang. Som framgår av bilagan är andelen kvinnor och män bland kommittéordförandena 35 respektive 65 procent samt bland kommittéernas ledamöter 44 respektive 56 procent.

Jämställdhetsaspekter i kommittéberättelsen

Det tidigare generella direktivet om att kommittéerna skulle redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser av sina förslag upphävdes genom kommittéförordningen (1998:1474), som trädde i kraft den 1 januari 1999. I stället ska enligt 15 § kommittéförordningen konsekvenserna av sådana förslag som har betydelse bl.a. för jämställdheten mellan kvinnor och män anges i varje betänkande. Enligt 15 a § kommittéförordningen ska konsekvensutredningen utformas på ett sätt som framgår av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. De uppföljningar och utvärderingar som gjorts redovisades senast i kommittéberättelserna 2007 och 2008.

Ålderssammansättningen i kommittéväsendet

Regeringskansliet har sedan mitten av 1990-talet årligen följt upp utvecklingen av ålderssammansättningen i de statliga kommittéerna. De senaste två åren har ingen sådan upföljning gjorts. Det är små förändringar över tiden när det gäller ålderssammansättningen, i synnerhet när det gäller andelen yngre ledamöter i kommittéerna. Uppföljningen kommer därför i fortsättningen att ske med några års intervall. Av den senast redovisade sammanställningen framgår att åldergruppen 45–64 år är kraftigt överrepresenterad i förhållande till sin befolkningsandel. Andelen ledamöter under 30 år var 1,1 procent.

Tre huvudskäl brukar anföras för en breddad ålderssammansättning i kommittéer och myndighetsstyrelser: demokrati och aktivt deltagande, kvalitet i besluten samt säkerställande av framtida kompetensförsörjning inom statsförvaltningen.

4

Skr. 2010/11:103

Uppgifter om kommittédirektiv

Kommittédirektiven ges ut löpande i en särskild serie (dir.). Fram till 2009 gavs också en särskild årsbok med direktiven ut. Kommittédirektiv finns sedan 2006 tillgängliga i pdf-format via www.lagrummet.se och www.regeringen.se. Därför publiceras direktiven inte längre i en särskild årsbok.

5

Skr. 2010/11:103

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under år 2010

 

Tillsatta

Avslutade

Statsrådsberedningen

0

0

Justitiedepartementet

13

16

Utrikesdepartementet

0

2

Försvarsdepartementet

3

5

Socialdepartementet

8

6

Finansdepartementet

9

6

Utbildningsdepartementet

4

9

Jordbruksdepartementet

2

4

Miljödepartementet

7

3

Näringsdepartementet

9

19

Integrations- och jämställd-

0

6

hetsdepartementet

 

 

Kulturdepartementet

5

6

Arbetsmarknadsdeparte-

3

1

mentet

 

 

6

Skr. 2010/11:103

Innehållsförteckning

1

Statsrådsberedningen .....................................................................

17

 

1.1

Statsrådsberedningen har inga kommittéer 2010.............

17

2

Justitiedepartementet......................................................................

18

 

2.1

Ekobrottsberedningen (Ju 1995:A)..................................

18

 

2.2

Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) ..........................

18

2.3Råd för migrations- och asylpolitiska barnfrågor

 

(UD 2003:B)....................................................................

21

2.4

2007 års Insolvensutredning (Ju 2007:05).......................

23

2.5

Insynsutredningen (Ju 2007:13) ......................................

24

2.6

Polismetodutredningen (Ju 2008:01)...............................

25

2.7

E-offentlighetskommittén (Ju 2008:06)...........................

27

2.8

Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07)............................

28

2.9

Förvaltningslagsutredningen (Ju 2008:08) ......................

30

2.10Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av

 

sexuell tjänst (Ju 2008:09)...............................................

31

2.11

Föreningslagsutredningen (Ju 2008:10) ..........................

32

2.12

Målutredningen (Ju 2008:11) ..........................................

33

2.13

2008 års sexualbrottsutredning (Ju 2008:12)...................

35

2.14Utredningen om frivillig betalning av

brottsskadestånd (Ju 2008:16) .........................................

36

2.15Utredningen mot kriminella grupperingar

 

(Ju 2009:02).....................................................................

36

2.16

Förvarsutredningen (Ju 2009:03).....................................

37

2.17Utredningen om transporter av frihetsberövande

 

personer (Ju 2009:04)......................................................

38

2.18

Utredningen om mutor (Ju 2009:05) ...............................

39

2.19Utredningen om internationellt polisiärt samarbete

 

(Ju 2009:06).....................................................................

41

2.20

Förundersökningsutredningen (Ju 2009:07)....................

41

2.21Utredningen om det allmännas ansvar enligt

Europakonventionen (Ju 2009:08)...................................

42

2.22Utredningen om underhållsskyldighet i

internationella situationer (Ju 2009:09)...........................

43

2.23Utredningen om förundersökningsbegränsning

 

(Ju 2009:10).....................................................................

44

2.24

Påföljdsutredningen (Ju 2009:11)...................................

45

2.25

Sanktionsutredningen (Ju 2009:12).................................

46

2.26Kommittén om cirkulär migration och utveckling

(Ju 2009:13).....................................................................

47

2.27Utredningen om utvärdering av vissa lagändringar angående skyddet av immateriella rättigheter på

 

Internet (Ju 2009:14) .......................................................

48

2.28

Handlingspliktutredningen (Ju 2009:15) .........................

49

2.29Utredningen om en översyn av utlämningslagen

m.m. (Ju 2009:16) ...........................................................

49

7

 

 

Skr. 2010/11:103

2.30Kommittén om en översyn av namnlagen

(Ju 2009:17) .....................................................................

50

2.31Utredningen om en lag om domstolar och domare

 

(Ju 2010:01) .....................................................................

50

2.32

Utredningen om genomförande av

 

 

dataskyddsrambeslutet (Ju 2010:02) ................................

51

2.33Utredningen om förstärkt skydd mot främmande

makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03)...................

52

2.34Utredningen om en samlad ekobrottshantering?

 

(Ju 2010:04) .....................................................................

52

2.35

Fridskränkningsutredningen (Ju 2010:05) .......................

53

2.36Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap

och barnäktenskap (Ju 2010:06).......................................

54

2.37Utredningen om ombildning av Domarnämnden

(Ju 2010:07) .....................................................................

54

2.38Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel

 

(Ju 2010:08) .....................................................................

55

2.39

Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)......................

56

2.40Utredningen om en översyn av brottmålsprocessen

 

(Ju 2010:10) .....................................................................

56

2.41

2010 års penningtvättsutredning (Ju 2010:11) .................

57

2.42

Brottsskadelagsutredningen (Ju 2010:12) ........................

58

2.43Utredningen om skadeståndsansvar och

 

 

försäkringsplikt vid sjötransporter (Ju 2010:13) ..............

58

3

Utrikesdepartementet......................................................................

60

 

3.1

Arbetsgrupp för efterforskning av i Östersjön förlista

 

 

 

och försvunna fartyg och deras besättningar

 

 

 

(UD 1993:E).....................................................................

60

3.2Rådet för freds- och säkerhetsfrämjande insatser

(UD 1995:C) ....................................................................

60

3.3Referensgrupp för oberoende forskningsprojekt om

 

Raoul Wallenberg (UD 2002:A) ......................................

61

3.4

Folkrättsdelegationen (UD 2002:B).................................

62

3.5Arbetsgrupp med uppgift att bevaka, identifiera och rapportera faktorer som kan hämma utländska

investeringar i Sverige (UD 2003:A) ...............................

64

3.6Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

 

(UD 2007:04)...................................................................

64

3.7

Märkesåret 1809 (UD 2007:A) ........................................

66

3.8Kommission för klimatförändring och utveckling

 

(UD 2007:B) ....................................................................

68

3.9

Utrikesförvaltningsutredningen - UfU (UD 2009:01)......

69

4 Försvarsdepartementet....................................................................

72

4.1

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) .........................

72

4.2

Försvarsberedningen (Fö 1992:B)....................................

74

8

Skr. 2010/11:103

4.3Exekutivkommitté (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Frankrike, Italien Spanien, Storbritannien,

 

Sverige och Tyskland ......................................................

78

4.4

Folkrättskommittén (Fö 2007:06)....................................

79

4.5

Militärhelikopterutredningen (Fö 2008:07).....................

80

4.6

Signalspaningskommittén (Fö 2009:01)..........................

81

4.7Utredningen (Fö 2009:03) om Försvarsmaktens

 

framtida personalförsörjning ...........................................

81

4.8

Utredningen (Fö 2009:04) Viss översyn av

 

 

ansvarsfördelning och organisation när det gäller

 

 

samhällets informationssäkerhet......................................

82

4.9Utredningen (Fö 2009:05) En ny myndighet med

ansvar för exportsstöd till försvarsindustrin och

 

försäljning av övertalig materiel......................................

83

4.10Utredning om ny organisationsstruktur för stödet till

 

Försvarsmakten (Försvarsstrukturkommittén)

 

 

(Fö 2010:01)....................................................................

83

4.11

Utredningen (Fö 2010:02) Rätten för

 

 

Försvarsmaktens personal att använda våld och

 

 

tvång i internationella insatser.........................................

85

4.12Utredningen (Fö 2010:03) Sveriges möjligheter att ta emot internatinellt stöd vid kriser och allvarliga

 

 

händelser i fredstid ..........................................................

85

5

Socialdepartementet.......................................................................

86

 

5.1

Pensionärskommittén (S 1991:08)...................................

86

 

5.2

Handikappdelegationen (S 1998:B).................................

89

5.3Delegationen för brukarinflytande i sociala

utvecklingsfrågor (S 2003:C) ..........................................

92

5.4Nationella ledningsgruppen för folkhälsofrågor

 

(S 2003:D).......................................................................

93

5.5

Barnrättsforum (S 2005:E) ..............................................

95

5.6Utredningen om ett register för utövare av alternativ-

eller komplementärmedicin (S 2006:04) .........................

96

5.7Utredningen om vanvård i den sociala barnavården

 

(S 2006:05)......................................................................

96

5.8

Sociala rådet (S 2007:13) ................................................

97

5.9Arbetsgrupp med uppgift att analysera långsiktig

efterfrågan på välfärdstjänster (S 2007:B).......................

99

5.10Samordningsfunktion för regeringens alkohol-,

narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande

 

politik (SAMANT) (S 2007:E)........................................

99

5.11Arbetsgrupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen)

(S 2007:F)......................................................................

100

5.12Utredningen om en översyn av missbruks- och

 

beroendevården (S 2008:04)..........................................

101

5.13

Biobanksutredningen (S 2008:08).................................

102

9

Skr. 2010/11:103

5.14

Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09) ............................

103

5.15

Vaccinutredningen (S 2008:10) .....................................

104

5.16Delegationen för kunskapsområdet

 

företagshälsovård (S 2009:01) .......................................

105

5.17

2009 års Behörighetsutredning (S 2009:02)...................

106

5.18

Utredningen om kompensationstillägg (S 2009:03).......

107

5.19Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid

särlevnad (S 2009:04) ....................................................

108

5.20Utredningen om administrativt sanktionssystem

 

inom trygghetssystemen (S 2009:05).............................

109

5.21

Självmordspreventionsutredningen (S 2009:06)............

110

5.22

Utredningen om avveckling av

 

 

Premiepensionsmyndigheten och delar av

 

 

Försäkringskassan (S 2009:07) ......................................

110

5.23Utredningen om elektroniska inkomstuppgifter per

 

individ och månad (S 2009:08)......................................

111

5.24

Rehabiliteringsrådet (S 2009:09) ...................................

111

5.25Utredningsuppdrag att göra en lagteknisk översyn av

läkemedelslagstiftningen (S 2009:A).............................

112

5.26Utredningen om hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om

nödvändiga tillstånd för att vistas i landet

 

(S 2010:01).....................................................................

112

5.27Utredningen om upprättelseprocess för enskilda som

 

utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn-

 

 

och ungdomsvården (S 2010:02) ...................................

113

5.28

Utredningen om gårdsförsäljning av alkoholdrycker

 

 

och alkoholservering på särskilda boenden

 

 

(S 2010:03).....................................................................

114

5.29Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom

och arbetslöshet (S 2010:04)..........................................

115

5.30Organisationskommittén för inrättande av

Myndigheten för vårdanalys (S 2010:05).......................

116

5.31En nationell samordnare för hemsjukvård

(S 2010:06).....................................................................

117

5.32Utredningen om Sveriges internationella

 

engagemang på narkotikaområdet (S2010:07)...............

117

5.33

Tolktjänstutredningen (S 2010:08).................................

118

6 Finansdepartementet.....................................................................

119

6.1

Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18) .....

119

6.2Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO

 

(Fi 2007:03) ...................................................................

121

6.3

Utjämningkommittén .08. (Fi 2008:07) .........................

122

6.4Utredningen (Fi 2008:10) om Avveckling av Verket

för förvaltningsutvecking (VERVA)..............................

123

10

Skr. 2010/11:103

6.5

E-delegationen (Fi 2009:01)..........................................

124

6.6Utredningen om genomförandet av EG:s direktiv om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet

 

(Fi 2009:02)...................................................................

125

6.7

Finansmarknadskommittén (Fi 2009:03).......................

126

6.8Utredningen om översyn av statens

fastighetsförvaltning (Fi 2009:04).................................

127

6.9Utredningen om översyn av förordningarna om

statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:05) .....................

127

6.10Utredningen om översyn av lagen om statsbudgeten

(Fi 2009:06)...................................................................

128

6.11Utredningen om översyn av statlig regional

förvaltning m.m. (Fi 2009:07) .......................................

128

6.12Utredningen om offentliga företag - upphandling,

 

kontroll, insyn (Fi 2009:08) (OFUKI-utredningen).......

130

6.13

Investeringsfondsutredningen (Fi 2009:09)...................

130

6.14

Solvens II utredningen (Fi 2010:01)..............................

131

6.15Utredningen (Fi 2010:02) om kommunsektorn och

 

konjunkturen..................................................................

132

6.16

Livförsäkringsutredningen (Fi 2010:03)........................

133

6.17Kommittén för förstärkning av den kommunala

 

demokratins funktionssätt (Fi2010:04)..........................

133

6.18

Utredningen om bildande av en e-

 

 

legitimationsnämnd (Fi 2010:05) ..................................

134

6.19

Upphandlingsutredningen (Fi 2010:06).........................

135

6.20Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för

myndighetschefer (Fi2010:07) ......................................

136

6.21Utredningen Ett myndighetsgemensamt

 

 

servicecenter för en effektivare statlig administration

 

 

 

(Fi 2010:08)...................................................................

136

 

6.22

Utredningen om sänkt mervärdesskattesats för vissa

 

 

 

tjänster (Fi 2010:09) ......................................................

137

7

Utbildningsdepartementet ............................................................

138

7.1Svenska delegationen av finsk-svenska

 

utbildningsrådet (U 1976:11) ........................................

138

7.2

Forskningsberedningen (Ju 1983:B)..............................

138

7.3Utredningen om avveckling av vissa myndigheter på

 

utbildningsområdet m.m. (U 2008:03) ..........................

142

7.4

Teknikdelegationen (U 2008:07)...................................

143

7.5

Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08) .....

144

7.6

Nationell lärlingskommitté (U 2008:09) .......................

146

7.7Organisationskommittén för inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö

 

universitet och Högskolan i Kalmar (U 2008:11)..........

147

7.8

Delegationen om jämställdhet i högskolan

 

 

(U 2009:01) ...................................................................

148

7.9

Utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02) ..........

149

11

Skr. 2010/11:103

7.10Utredningen om rätt till skolgång m.m. för barn som

vistas i landet utan tillstånd (U 2009:03) .......................

150

7.11Utredningen om den framtida gymnasiesärskolan

(U 2009:04)....................................................................

151

7.12Utredningen om översyn av skolans arbete med

utsatta barn (U 2009:05).................................................

152

7.13Utredningen om flexibel skolstart i grundskolan

(U 2009:06)....................................................................

153

7.14Utredningen för omprövning av betyg inom

skolväsendet (U 2009:07) ..............................................

154

7.15Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en

 

globaliserad värld (U 2009:08) ......................................

155

7.16

Utredningen om tidsbegränsning i

 

 

svenskundervisning för invandrare (U 2009:09)............

156

7.17Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i

Stockholm (U 2010:01)..................................................

156

7.18Utredningen om sekretess för uppgifter i

 

skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och

 

 

verksamheter (U 2010:02)..............................................

157

7.19

Utredningen om skyldighet att anmäla

 

 

missförhållanden inom skolväsendet,

 

 

förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen

 

 

(U 2010:03)....................................................................

158

7.20Utredningen om flexibel utbildning för elever som

 

tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04) .................

158

8 Jordbruksdepartementet................................................................

160

8.1

Fiskelagsutredningen (Jo 2007:03) ................................

160

8.2

Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)...............................

161

8.3Utredningen (Jo 2009:01) Åtgärder för att stimulera

tjänstehundsaveln...........................................................

162

8.4Utredningen (Jo 2009:02) om översyn av

 

djurskyddslagstiftningensutformning och innehåll ........

162

8.5

Utredningen (Jo 2009:03) om en framtida

 

 

administration av vissa fiskefrågor ................................

163

8.6

Utredningen (Jo 2010:01) Revision av

 

 

livsmedelskedjans kontrollmyndigheter.........................

164

8.7Utredningen (Jo 2010:02) om underhållsansvaret för

 

vissa renskötselanläggningar..........................................

164

9 Miljödepartementet.......................................................................

165

9.1

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) ..............................

165

9.2Statens råd för kärnavfallsfrågor - Kärnavfallsrådet

 

(M 1992:A) ....................................................................

173

9.3

Strålsäkerhetsutredning (M 2008:05).............................

177

12

Skr. 2010/11:103

9.4Utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet

(M 2008:06)...................................................................

179

9.5Utredningen om en myndighet för havs- och

vattenmiljöfrågor (M 2009:01)......................................

180

9.6Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform

 

(M 2009:02)...................................................................

180

9.7

Havsplaneringsutredningen (M 2009:03)......................

181

9.8Utredningen kompetensinsatser gällande ny plan-

 

och bygglag (M 2010:01) ..............................................

182

9.9

Utredningen om utvärdering av mål för

 

 

rovdjursstammarnas utveckling (M 2010:02)................

183

9.10Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för

 

havs- och vattenmiljö (M2010:03) ................................

184

9.11

Miljömålsberedningen (M 2010:04)..............................

184

9.12Utredningen om avveckling och utveckling av finsk-

svenska gränsälvskommissionen (M 2010:05)..............

186

9.13Utredningen om förberedelser inför ett överförande

 

av Lantmäteriets division Metria till ett av staten

 

 

helägt aktiebolag (M 2010:06) ......................................

187

9.14

Utredningen om reglering av industriutsläpp

 

 

(M 2010:07)...................................................................

187

9.15Utredningen om förutsättningar för att avveckla

Statens va-nämnd (M 2010:08) .....................................

187

10 Näringsdepartementet ..................................................................

189

10.1Utredningen (K 1994:02) med uppdrag att ansvara

för vissa personalfrågor m.m.vid avvecklingen av

 

Postverket......................................................................

189

10.2Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt

 

ägande (N 2007:09).......................................................

189

10.3

Sveriges miljöteknikråd (N 2008:02) ............................

190

10.4

Vägtrafikregisterutredningen (N 2008:04) ....................

192

10.5

Regelrådet (N 2008:05) .................................................

193

10.6

Utredningen om översyn av postlagen (N 2008:12)......

194

10.7Avvecklingskommittén för näringsmyndigheter

(N 2008:13) ...................................................................

195

10.8Utredningen om tredjepartstillträde till

 

fjärrvärmenäten (N 2009:02).........................................

195

10.9

Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03)..............

196

10.10

Nya el- och gasmarknadsutredningen (N 2009:04) .......

197

10.11Utredningen om genomförandet av tredje

sjösäkerhetspaketet (N 2009:05) ...................................

198

10.12Utredningen om inrättande av den nya myndigheten

Trafikverket (N 2009:06) ..............................................

199

10.13Utredningen om inrättande av den nya myndigheten

Trafikanalys (N 2009:07) ..............................................

200

13

Skr. 2010/11:103

10.14Utredningen om förberedelser inför ett överförande av verksamheten vid Banverket Produktion till ett av

staten helägt bolag (N 2009:08) .....................................

201

10.15Utredningen om förberedelser inför ett överförande av flygplatsverksamheten inom Luftfartsverket till ett eller flera av staten helägda aktiebolag

(N 2009:09)....................................................................

201

10.16Utredningen avseende uppföljning och analys av de statliga upphandlarnas åtgärder för att förbättra

produktiviteten och innovationsgraden inom

 

anläggningsbranschen (N 2009:10)................................

201

10.17Utredningen om förberedelser för organisering av

 

kvarvarande delar av Luftfartsverket efter

 

 

bolagisering av flygplatsverksamheten (N 2009:11)......

202

10.18

Innovationsupphandlingsutredningen (N 2009:12)........

203

10.19

Transportforskningsutredningen (N 2009:13)................

203

10.20Utredningen om genomförande av driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet

(N2009:14).....................................................................

204

10.21 Inre vattenvägsutredningen (N 2009:15)........................

204

10.22Översyn av lagstiftningen om utländska filialer m.m.

(N 2009:16)....................................................................

205

10.23 Utredningen om sjöfartens

 

konkurrensförutsättningar (N 2010:01)..........................

206

10.24Utredningen om vissa frågor om statligt stöd m.m.

(N 2010:02)....................................................................

207

10.25Utredningen om Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster vid en separation av Banverkets enhet Banverket ICT från Banverket

(N 2010:03)....................................................................

208

10.26Utredningen om störningar i järnvägstrafiken vintern

 

2009/2010 (N 2010:04)..................................................

208

10.27

Utredningen om framtida hantering av

 

 

systemansvaret för gas m.m. (N 2010:05)......................

209

10.28

ITS-rådet (N 2010:06)....................................................

209

10.29Utredningen om översyn av lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg (N 2010:07) ...........

210

10.30 Utredningen om översyn av regler ur ett

 

cyklingsperspektiv (N 2010:08).....................................

211

10.31Utredningen avseende medfinansiering i samband

med den långsiktiga planeringen av

 

transportinfrastruktur (N 2010:09).................................

211

11 Integrations- och jämställdhetsdepartementet...............................

213

11.1Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

 

(Ju 2006:02) ...................................................................

213

11.2

Delegationen för romska frågor (Ju 2006:10) ................

215

14

Skr. 2010/11:103

11.3Utredningen om avvecklingen av ombudsmännen

mot diskriminering (IJ 2008:04)....................................

218

11.4Utredningen om aktiva åtgärder för att främja lika

rättigheter och möjligheter (IJ 2008:05)........................

218

11.5Utredningen om ett stärkt skydd mot diskriminering

på grund av ålder (IJ 2009:01).......................................

220

11.6Utredningen (IJ 2009:02) om samhällsorientering för

nyanlända invandrare.....................................................

220

11.7Utredningen utvärdering av handlingsplanen för de

 

mänskliga rättigheterna 2006-2009 (IJ 2009:03)...........

221

12 Kulturdepartementet.....................................................................

223

12.1

Medierådet (U 1990:03) ................................................

223

12.2Utredningen om ny plattform för musiken

(Ku 2009:01) .................................................................

229

12.3Utredningen om en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala

kulturverksamheter (Ku 2009:02) .................................

230

12.4Utredningen om en ny organisation för

antidopningsverksamhet (Ku 2009:03)..........................

231

12.5Utredningen om avveckling av vissa myndigheter på

medieområdet (Ku 2010:01)..........................................

232

12.6Utredningen om bildande av Myndigheten för radio

och tv (Ku 2010:02) ......................................................

232

12.7Utredningen Bildande av Statens medieråd

(Ku 2010:03) .................................................................

233

12.8Kommittén Kulturbryggan - en ny form för stöd till

 

förnyelse och utveckling inom kulturområdet

 

 

(Ku 2010:04) .................................................................

234

12.9

Utredningen Bildande av Myndigheten för

 

 

kulturanalys (Ku 2010:05).............................................

234

13 Arbetsmarknadsdepartementet.....................................................

236

13.1

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet (A 2008:02)..........

236

13.2Utredningen om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om

 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

 

 

(A 2009:01) ...................................................................

236

13.3

Utredningen om översyn av reglerna för

 

 

flyttningsbidrag (A 2009:02).........................................

237

13.4

Utredningen om effektivare sanktioner på

 

 

arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01) ...........

238

13.5Utredningen om uppdragstagares rätt till ersättning i

arbetslöshetsförsäkringen (A 2010:02)..........................

238

13.6Utredningen om reglering av förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

(A 2010:03) ...................................................................

239

Bilaga 1 Kommittékostnader ...............................................................

242

15

Skr. 2010/11:103

Bilaga 2

Kommittékostnadernas utveckling.........................................

292

Bilaga 3

Könsfördelning i statliga kommittéer.....................................

293

Statens offentliga utredningar 2010......................................................

298

Departementsserien 2010 .....................................................................

306

Direktivregister, kronologisk ordning ..................................................

310

Direktivregister, departementsvis ordning............................................

319

Sakregister till kommittéer ...................................................................

329

Personregister .......................................................................................

343

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 februari 2011....

380

16

Statsrådsberedningen Skr. 2010/11:103

1 Statsrådsberedningen

1.1Statsrådsberedningen har inga kommittéer 2010

17

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

2 Justitiedepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23 och 25

2.1Ekobrottsberedningen (Ju 1995:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 22-dec-1994

Ordförande:

Brickman, Annika, rättschef (fr.o.m den 1-jun-2003 t.o.m den 31-jan-2005)

Bäcklund, Agneta, rättschef (fr.o.m den 1-feb-2005 t.o.m. den 10-apr-2010)

Johansson, Stefan, rättschef (fr.o.m. den 19-apr-2010)

Lövdén, Lars-Erik, led. av riksdagen (fr.o.m den 22-dec-1994 t.o.m den 19-nov-1998)

Wersäll, Fredrik, rättschef (fr.o.m den 1-maj-1999 t.o.m den 31-maj-2003)

Kanslichef:

Kring, Claes, departementsråd (fr.o.m den 22-dec-1994 t.o.m den 31-dec-1998)

Lokal: Rosenbad 4, 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 10 00.

Beredningen har avgett

Ds 1996:1 Effektivare brottsbekämpning

Ds 1997:23 Skattekriminal

2.2 Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 30-apr-2003

 

Ordförande:

 

Lambertz, Göran, justitieråd (fr.o.m den 17-apr-2008)

 

Regner, Göran, justitieråd (avliden juni 2007) (fr.o.m den

 

30-apr-2003)

 

Ledamöter:

 

Andersson, Phia, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 16-maj-2008)

 

Blixt, Lena, hovrättsråd/fp (fr.o.m den 16-maj-2008)

 

Burman, Ingrid, jurist /v (fr.o.m den 16-maj-2008)

18

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Fredriksson, Inger, journalist /c (fr.o.m den 16-maj-2008) Karlsson, Alf, kanslichef /mp (fr.o.m den 16-maj-2008) Karlsson, Ulrika, led. av riksdagen /m (fr.o.m den 16-maj-2008)

Kerimo, Yilmaz, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 16-maj-2008 t.o.m den 14-okt-2008)

Kjellberg, Bertil, advokat /m (fr.o.m den 16-maj-2008) Petersson, Helene, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 15-okt-2008)

Svensson, Ingvar, f.d. led av riksdagen/kd (fr.o.m den 16-maj-2008) Tornberg, Stefan, f.d. led. av riksdagen /c (fr.o.m den 16-maj-2008) Wassén, Erik, advokat /fp (fr.o.m den 16-maj-2008)

Wegendal, Lars, f.d. led. av riksdagen /s (fr.o.m den 16-maj-2008)

Experter:

 

Axberger, Hans Gunnar, professor (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den

 

15-maj-2008)

 

Bergman, Cecilia, rättschef (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den

 

3-mar-2004)

 

Brinnen, Martin, doktorand (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den

 

30-sep-2010)

 

Bröms Lumpus, Kerstin, kansliråd (fr.o.m den 24-sep-2003)

 

Bull, Thomas, professor (fr.o.m den 16-maj-2008)

 

Gullesjö, Anna, kansliråd (fr.o.m den 15-maj-2009)

 

Jonson, Catharina, departementssekreterare (fr.o.m den 16-maj-2008

 

t.o.m den 30-nov-2009)

 

Karlsson, Jens, bolagsjurist (fr.o.m den 14-aug-2009)

 

Lidehorn, Kristina, chefsjurist (fr.o.m den 16-maj-2008)

 

Morast, Kerstin, avdelningschef (fr.o.m den 16-maj-2008)

 

Carlsson, Lena, kansliråd (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den

 

31-dec-2004)

 

Dermark, Anna Maria, bolagsjurist (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den

 

4-apr-2005)

 

Forsaeus, Helena, rättssakkunnig (fr.o.m den 3-maj-2004 t.o.m den

 

24-feb-2005)

 

Frylén, Gunhild, chefsjurist (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den

 

31-aug-2007)

 

Glansberg, Kirsten, departementssekreterare (fr.o.m den 1-mar-2009

 

t.o.m den 14-maj-2009)

 

Hultengård, Per, direktör (fr.o.m den 24-sep-2003)

 

Jonsson, Catharina, departementssekreterare (t.o.m den 30-nov-2009)

 

Kjellander, Pia, departementssekreterare (fr.o.m den 24-sep-2003

 

t.o.m den 16-okt-2005)

 

Larsson, Magnus, ämnesråd (fr.o.m den 25-feb-2005 t.o.m den

 

28-feb-2009)

 

Liby, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 17-okt-2005 t.o.m

 

den 15-maj-2008)

 

Löfgren Cederberg, Gun, byråchef (fr.o.m den 14-feb-2005 t.o.m den

 

15-maj-2008)

 

Mentes, Feryal, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-jul-2010)

19

 

Justitiedepartementet

Moore, Lena, överåklagare (fr.o.m den 15-jul-2004 t.o.m den 4-apr-2005)

Nauclér, Anders, rättssakkunnig (fr.o.m den 15-mar-2006 t.o.m den 31-maj-2006)

Rikte, Katarina, hovrättsråd (fr.o.m den 1-mar-2009) Rustand, Håkan, byråchef (fr.o.m den 24-sep-2003) Strömbäck, Helena, kansliråd (fr.o.m den 1-dec-2009) Stålhandske, Jan, ämnesråd (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den 14-mar-2006)

Svensson, Helen, rättssakkunnig (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den 30-sep-2004)

Wennberg, Bertil, kanslichef (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den 15-maj-2008)

Wersäll, Fredrik, hovrättspresident (fr.o.m den 24-sep-2003 t.o.m den 14-jul-2004)

Wilöf, Olle, förbundsjurist (fr.o.m den 24-sep-2003) Öjemark, Hans, kansliråd (fr.o.m den 1-jan-2005 t.o.m den 31-aug-2007)

Samrådsgrupp:

Aurelius, Nils Fredrik, led. av riksdagen /m (fr.o.m den 6-okt-2003 t.o.m den 15-maj-2008)

Bengtsson, Anders, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jan-2006 t.o.m den 15-maj-2008)

Fridolin, Gustav, led. av riksdagen /mp (fr.o.m den 6-okt-2003 t.o.m den 22-okt-2006)

Högström, Kenth, led. av riksdagen /s (avliden) (fr.o.m den 6-okt-2003)

Karlsson, Alf, jur. kand. /mp (fr.o.m den 23-okt-2006 t.o.m den 15-maj-2008)

Kvist, Kenneth, f.d. led. av riksdagen /v (fr.o.m den 6-okt-2003 t.o.m den 15-maj-2008)

Lundgren, Kerstin, led. av riksdagen /c (fr.o.m den 6-okt-2003 t.o.m den 15-maj-2008)

Svensson, Ingvar, led. av riksdagen /kd (fr.o.m den 6-okt-2003 t.o.m den 15-maj-2008)

Ullenhag, Jörgen, fil dr, f.d. chefredaktör /fp (fr.o.m den 6-okt-2003 t.o.m den 15-maj-2008)

Sekreterare:

Brinnen, Martin, jur.kand. (fr.o.m den 1-okt-2010) Funcke, Nils, chefsredaktör (fr.o.m den 1-aug-2009)

Gustavsson, Daniel, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2009) Rikte, Katarina, hovrättsråd (fr.o.m den 1-maj-2003 t.o.m den 28-feb-2009)

Lokal: Yttrandefrihetskommittén, Vasagatan 8-10, 103 33 Stockholm, tel.08-4051000

Skr. 2010/11:103

20

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för kommittén, se dir. 2003:58, dir. 2007:76 och dir. 2008:42

Kommittén har avgett

SOU 2004:114 Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. Internationellt rättsligt bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m.

SOU 2006:96 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Del 1 och 2

SOU 2009:14 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

SOU 2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag? - Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller

2.3 Råd för migrations- och asylpolitiska barnfrågor (UD 2003:B)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-nov-2003

 

Ledamöter:

 

Atler, Sandra, jurist (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

 

Björn, Åke, överläkare (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den

 

30-jun-2008)

 

Björn, Åke, överläkare (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den

 

31-aug-2009)

 

Bellander, Eva, handläggare (fr.o.m den 1-jun-2005 t.o.m den

 

16-jan-2006)

 

Carlsson, Anki, programsamordnare (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den

 

31-aug-2009)

 

Clomén, Dick, programsamordnare (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den

 

30-jun-2008)

 

Danielsson, Torgny, psykolog (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den

 

31-aug-2004)

 

Ginsburg, Bengt-Erik, överläkare (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den

 

31-maj-2005)

 

Gustavsson, Torgny, chefsöverläkare (fr.o.m den 10-feb-2004 t.o.m

 

den 30-jun-2008)

 

Gustavsson, Torgny, chefsöverläkare (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m

 

den 31-aug-2009)

 

Heilborn, Christina, barnrättsjurist (fr.o.m den 31-jan-2006 t.o.m den

 

30-jun-2008)

 

Heilborn, Christina, barnrättsjurist (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den

 

31-aug-2009)

 

Hessle, Marie, psykolog (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den

 

31-dec-2006)

 

Hülphers, Olof, jurist (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 30-jun-2008)

 

Hülphers, Olof, jurist (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

21

 

Justitiedepartementet

Jacobson, Monica, jurist (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

Larsson Bellander, Eva, handläggare (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 31-maj-2005)

Lennartsson, Maria, beslutsfattare (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 30-jun-2008)

Lennartsson, Maria, beslutsfattare (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

Lindberg, Tor, barnläkare (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 30-jun-2008)

Lindberg, Tor, barnläkare (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

Lundin, Björn, överläkare (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 9-feb-2004)

Malmberg, Fredrik, barnombudsmannen (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

Nyberg, Lena, barnombudsman (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 30-jun-2008)

Olsson, Lars, handläggare (fr.o.m den 17-jan-2006 t.o.m den 30-jun-2008)

Palmér, Ingela, leg. psykolog (fr.o.m den 1-sep-2004 t.o.m den 30-jun-2008)

Palmér, Ingela, leg. prykolog (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

Sandesjö, Håkan, generaldirektör (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 5-jun-2006)

Wessel, Anna, enhetschef (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 30-jun-2008)

Wessel, Anna, enhetschef (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

Sekreterare:

Edlund, Jennie, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-jun-2005 t.o.m den 31-dec-2006)

Ekfeldt Nyman, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m den 12-nov-2007)

Heilborn, Christina, ämnessakkunnig (fr.o.m den 20-nov-2003 t.o.m den 8-feb-2004)

Neiglick, Erica, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 30-sep-2007)

Nordin Skult, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

Stenström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m den 15-mar-2004 t.o.m den 31-maj-2005)

Lokal: Malmtorgsgatan 3, 103 39 STOCKHOLM

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

Skr. 2010/11:103

22

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

2.4 2007 års Insolvensutredning (Ju 2007:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-apr-2007

 

Särskild utredare:

 

Ertsborn, Jan, led. av riksdagen och advokat (fr.o.m den 19-apr-2007

 

t.o.m den 31-jan-2010)

 

Sakkunniga:

 

Agevik, Eva, departementsråd (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den 31-

 

jan-2010)

 

Lundqvist, Amina, ämnesråd (fr.o.m den 5-maj-2008 t.o.m den 31-

 

jan-2010)

 

Ludwigs, Fredrik, ämnesråd (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den 4-

 

maj-2008)

 

Walterson, Frank, ämnesråd (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den 31-

 

jan-2010)

 

Experter:

 

Aston Brovall, Charlott, jur.kand. (fr.o.m den 28-maj-2007 t.o.m den

 

31-jan-2010)

 

Björnram, Peter, vd (fr.o.m den 20-aug-2008 t.o.m den 31-jan-2010)

 

Carrborg, Charlotte, verksjurist (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den

 

24-sep-2008)

 

Cronberg, Eva, budget- och skuldrådgivare (fr.o.m den 28-nov-2007

 

t.o.m den 24-sep-2008)

 

Hamskär, Ingemar, chefsjurist (fr.o.m den 11-jul-2007 t.o.m den 31-

 

jan-2010)

 

Holmberg Lüning, Marie, bankjurist (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m

 

den 31-jan-2010)

 

Gustafsson, Elisabeth, advokat (fr.o.m den 31-aug-2007 t.o.m den

 

31-jan-2010)

 

Lindberg-Elmgren, Susanne, nationalekonom (fr.o.m den 23-maj-2007

 

t.o.m den 2-nov-2008)

 

Ljung, Anna, juristhandläggare (fr.o.m den 20-aug-2008 t.o.m den 31-

 

jan-2010)

 

Mellqvist, Mikael, lagman (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den

 

31-jan-2010)

 

Morgell, Nils-Bertil, rättslig expert (fr.o.m den 13-jun-2007 t.o.m den

 

31-jan-2010)

 

Månsson, Claes, advokat (fr.o.m den 29-sep-2007 t.o.m den

 

31-jan-2010)

 

Möller, Mikael, professor (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den

 

31-jan-2010)

 

Olsson, Per, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2008 t.o.m den

 

31-jan-2010)

 

Palmér, Eugène, skattedirektör (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den

 

31-jan-2010)

23

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Persson, Annina H, docent (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den 31-jan-2010)

Selander, Erik, bankdirektör (fr.o.m den 20-aug-2008 t.o.m den 31-jan-2010)

Strandberg, Charlotte, vice vd (fr.o.m den 28-maj-2007 t.o.m den 24-sep-2008)

Swartling, Odd, advokat (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den 31-jan-2010)

Wigart, Anne, jur.kand. (fr.o.m den 28-maj-2007 t.o.m den 31-jan-2010)

Zingmark, Micael, rättslig expert (fr.o.m den 23-maj-2007 t.o.m den 12-jun-2007)

Sekreterare:

Billing, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-maj-2007 t.o.m den 28-feb-2010)

Olsson, Per, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2007 t.o.m den 31-okt-2008)

Direktiv för utredningen, se dir. 2007:29, dir. 2008:77 och dir. 2009:41

Utredningen har avgett

SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta - delbetänkande

SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag

Uppdraget är därmed slutfört.

2.5Insynsutredningen (Ju 2007:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 23-aug-2007

Särskild utredare:

Heuman, Sigurd, lagman (fr.o.m den 1-sep-2007 t.o.m den 31-mar-2010)

Experter:

Eriksson, Tobias, ämnesråd (fr.o.m den 21-nov-2008 t.o.m den 9-mar-2010)

Haglund, Lars, rättslig expert (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 9-mar-2010)

Hansen, Anna Karin, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-nov-2008 t.o.m den 9-mar-2010)

Hellstrand, Göran, kammaråklagare (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 9-mar-2010)

Hertzberg, Carina, kommissarie (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 9-mar-2010)

24

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Holmberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 31-okt-2008)

Lindvall, Mikael, tullinspektör (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 9-mar-2010)

Nilsson, Tomas, advokat (fr.o.m den 4-okt-2007 t.o.m den 9-mar-2010)

Nydevik, Ulrika, rättssakkunnig (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 9-mar-2010)

Rodrigo, Monica, chefsjurist (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 9-mar-2010)

Westberg, Peter, professor (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 7-okt-2009)

Wikingsson, Annika, chefsjurist (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 10-aug-2009)

Vikström, Susanne, kriminalkommissarie (fr.o.m den 3-okt-2007 t.o.m den 9-mar-2010)

Sekreterare:

Tansjö, Anna, rådman (fr.o.m den 1-sep-2007 t.o.m den 31-mar-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. direkt 08-4059039, mobil 076-1286837 (Tansjö)

Direktiv för utredningen, se dir. 2007:120, dir. 2008:103 och dir. 2009:29

Utredningen har avgett

SOU 2008:93 Partsinsyn och ny teknik i domstol, m.m. - delbetänkande

SOU 2009:72 Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor - delbetänkande

SOU 2010:14 Partsinsyn enligt rättegångsbalken

Uppdraget är därmed slutfört.

2.6Polismetodutredningen (Ju 2008:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-dec-2007

Särskild utredare:

Reimer, Stefan, chefsrådman (fr.o.m den 24-jan-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Sakkunniga:

Asp, Petter, professor (fr.o.m den 18-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

25

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Experter:

Asp, Petter, professor (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 17-mar-2010)

Brorsson, Joel, ämnesråd (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 12-sep-2010)

Carlsson, Ingvar, sakkunnig (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 22-dec-2010)

Erlingsson, Karin, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-2010 t.o.m den 22-dec-2010)

Gustafsson, Sven-Olov, kriminalkommissarie (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 20-sep-2010)

Hardvik Cederstierna, Lotta, ämnesråd (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 25-jan-2009)

Hed, Irja, ämnesråd (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 31-aug-2010) Johansson, Lars-Åke, chefsjurist (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 22-dec-2010)

Johansson, Stefan, hovrättsråd, ordförande (fr.o.m den 9-dec-2009 t.o.m den 27-apr-2010)

Johansson Welin, Katarina, chefsåklagare (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 22-dec-2010)

Lagerud, Per, ämnesråd (fr.o.m den 1-aug-2008 t.o.m den 22-dec-2010)

Morin, Håkan, kriminalkommissarie (fr.o.m den 1-jan-2010 t.o.m den 22-dec-2010)

Nilsson, Tomas, advokat (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 22-dec-2010)

Philipson Watz, Camilla, verksjurist (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 25-jan-2009)

Ringertz, Katarina, vice chefsåklagare (fr.o.m den 20-maj-2010 t.o.m den 22-dec-2010)

Rodrigo, Monica, chefsjurist (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 19-maj-2010)

Södersten, Susanne, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-2010 t.o.m den 22-dec-2010)

Thornberg, Anders, polisöverintendent (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 22-dec-2010)

Tjäder, Peter, polismästare (fr.o.m den 16-mar-2009 t.o.m den 8-dec-2009)

Sekreterare:

Lagerud, Per, ämnesråd (fr.o.m den 1-feb-2008 t.o.m den 31-jul-2008)

Persson, Martin, hovrättsassessor (fr.o.m den 20-mar-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2007:185, dir. 2008:91, dir. 2009:61 och dir. 2010:24

26

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen har avgett

SOU 2009:1 En mer rättsäker inhämtning av elektronisk kommunkation i brottsbekämpningen – delbetänkande

SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder

Uppdraget är därmed slutfört.

2.7E-offentlighetskommittén (Ju 2008:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 13-mar-2008

Ordförande:

Jermsten, Henrik, regeringsråd (fr.o.m den 13-mar-2008 t.o.m den 28-feb-2010)

Ledamöter:

von Arnold, Otto, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Berg, Marianne, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Bill, Per, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Hammarbergh, Krister, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Johansson, Annie, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Klamberg, Mark, doktorand (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 19-okt-2008)

Klang, Mathias, fil.dr och lektor (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Persson, Margareta, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Pettersson, Leif, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Roszkowska Öberg, Eliza, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Tingsgård, Tone, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Wikström Pehrson, Pernilla, chefsjurist (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Winbäck, Christer, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-okt-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Experter:

Dahlberg, Magnus, rättssakkunnig (fr.o.m den 29-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

27

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Lindblom, Hans-Olof, dataråd (fr.o.m den 1-jul-2009 t.o.m den 4-feb-2010)

Lindgren, Leif, chefsjurist (fr.o.m den 12-jun-2008 t.o.m den 30-jun-2009)

Modin, Johan, rättssakkunnig (fr.o.m den 29-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Nygren, Svante, analytiker (fr.o.m den 29-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Staff, Michael, departementssekreterare (fr.o.m den 29-maj-2008 t.o.m den 8-sep-2009)

Trehörning, Pär, journalist, ombudsman (fr.o.m den 29-maj-2008 t.o.m den 4-feb-2010)

Östholm, Britt-Marie, arkivråd (fr.o.m den 9-sep-2009 t.o.m den 4-feb-2010)

Sekreterare:

Karlén, Lotten, hovrättsassessor (fr.o.m den 5-maj-2008 t.o.m den 28-feb-2010)

Direktiv för kommittén, se dir. 2008:26

Kommittén har avgett

SOU 2009:5 Säkerhetskopiors rättsliga status

SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet

Uppdraget är därmed slutfört.

2.8 Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-apr-2008

 

Särskild utredare:

 

Rosén, Jan, professor (fr.o.m den 1-maj-2008)

 

Experter:

 

Adamson, Birgitta, bolagsjurist (fr.o.m den 4-jun-2008)

 

Alfredsson, Katarina, konkurrenssakkunnig (fr.o.m den 4-jun-2008

 

t.o.m den 16-maj-2010)

 

Appelqvist, Anders, vd (fr.o.m den 4-jun-2008)

 

Andersson, Martina, jurist (fr.o.m den 4-jun-2008)

 

Anesäter, Åsa, jurist (fr.o.m den 29-nov-2010)

 

Baedecke, Bengt, språkexpert (fr.o.m den 4-jun-2008 t.o.m den

 

17-maj-2009)

 

Bill, Elisabeth, departementssekreterare (fr.o.m den 4-jun-2008)

 

Boström, Thomas, bolagsjurist (fr.o.m den 4-jun-2008)

 

Cederlund, Karin, advokat (fr.o.m den 4-jun-2008)

28

 

Justitiedepartementet

Dedering, Antje, jur.kand. (fr.o.m den 4-jun-2008)

Ekdahl, Catharina, förbundsjurist (fr.o.m den 4-jun-2008 t.o.m den 28-nov-2010)

Ellehöj, Helle, kansliråd (fr.o.m den 4-jun-2008) Granström, Maria, intendent (fr.o.m den 4-jun-2008) Grimlund, Emma, verksjurist (fr.o.m den 5-okt-2009) Grönquist, Lars, chefsjurist (fr.o.m den 4-jun-2008) Gustafsson, Lars, vd (fr.o.m den 4-jun-2008)

Holmer, Johan, föreningssekreterare (fr.o.m den 23-apr-2009) Johansson, Christer, vd (fr.o.m den 4-jun-2008)

Jönsson, Per A, jur.kand. (fr.o.m den 4-jun-2008)

Källén, Ulrica, förbundssekreterare (fr.o.m den 4-jun-2008) Lagercrantz Nordstrand, Caroline, jurist (fr.o.m den 4-jun-2008 t.o.m den 17-aug-2008)

Lidehorn, Kristina, chefsjurist (fr.o.m den 4-jun-2008) Lindberg, Mats, vd (fr.o.m den 4-jun-2008)

Lindblom, Susin, förbundsdirektör (fr.o.m den 4-jun-2008) Mattson, Ann-Christine, språkexpert (fr.o.m den 18-maj-2009) Mårtens, Ulf, upphovsrättsjurist (fr.o.m den 4-jun-2008) Norström, Tomas, rådman (fr.o.m den 4-jun-2008)

Olin, Anders, rättssakkunnig (fr.o.m den 24-aug-2009) Rydén, Jerker, verkjurist (fr.o.m den 5-okt-2009) Serner, Anna, vd (fr.o.m den 4-jun-2008)

Staff, Michael, departementssekreterare (fr.o.m den 4-jun-2008 t.o.m den 23-aug-2009)

Strandberg, Lars, vd (fr.o.m den 4-jun-2008) Stålspets, Henrik, jur.kand. (fr.o.m den 4-jun-2008)

Wallin, Per-Erik, förbundssekreterare (fr.o.m den 4-jun-2008 t.o.m den 22-apr-2009)

Wesslau, Anna, programjurist (fr.o.m den 4-jun-2008) Westre Stövander, Efwa, verksjurist (fr.o.m den 5-okt-2009) Wettermark, Carl-Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m den 27-jan-2010)

Viidas, Kristian, departementssekreterare (fr.o.m den 4-jun-2008 t.o.m den 26-jan-2010)

Wilöf, Olle, upphovsrättsjurist (fr.o.m den 4-jun-2008) Wänelöf, Erica, förlagsjurist (fr.o.m den 18-aug-2008) Öström, Thorbjörn, förbundsjurist (fr.o.m den 4-jun-2008)

Huvudsekreterare:

Malm, Annika, ämnesråd (fr.o.m den 1-sep-2008)

Sekreterare:

Rune, Elisabet, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-maj-2008)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. 08-4059031 (Rune)

Skr. 2010/11:103

29

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:37, dir. 2009:65 och dir. 2010:108

Utredningen har avgett

SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt - delbetänkande

Utredningen ska avge ett delbetänkande senast den 31 januari 2010 och uppdraget ska redovisas senast den 8 april 2011.

2.9Förvaltningslagsutredningen (Ju 2008:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-apr-2008

Särskild utredare:

Ragnemalm, Hans, f.d. regeringsråd (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-maj-2010)

Sakkunniga:

 

Lundmark, Johan, kansliråd (fr.o.m den

8-apr-2009 t.o.m den

4-maj-2010)

 

Marcusson, Lena, professor (fr.o.m den

1-maj-2008 t.o.m den

4-maj-2010)

 

Petersson, Roger, chefsjurist (fr.o.m den

1-maj-2008 t.o.m den

4-maj-2010)

 

Experter:

Kallner, Bertil, chefsjurist (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-maj-2010)

Nymansson, Erik, expeditions- och rättschef (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-maj-2010)

Ramberg, Anne, advokat (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-maj-2010)

Reuterfors-Mattsson, Irene, förbundsjurist (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-maj-2010)

Öijerholm, Rutger, chefsjurist (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-maj-2010)

Sekreterare:

Almqvist, Mattias, kammarrättsråd (fr.o.m den 1-jun-2008 t.o.m den 4-maj-2010)

Lindqvist, Catharina, kammarrättsråd (fr.o.m den 1-maj-2008 t.o.m den 4-maj-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 2001, 550 02 JÖNKÖPING, tel. 036-15 65 89 (Almqvist), tel. 08-561 693 68 (Lindqvist)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:36

30

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen har avgett

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag

Uppdraget är därmed slutfört.

2.10Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 24-apr-2008

Särskild utredare:

Skarhed, Anna, justitieråd (fr.o.m. den 24-apr-2008 t.o.m. den 31-jul-2010

Experter:

Ehrenborg-Staffas, Kristina, kammaråklagare (fr.o.m den 9-jul-2008 t.o.m den 2-jul-2010)

Hedlund, Eva, leg. psykoterapeut (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 2-jul-2010)

Holmberg, Stina, chef för enheten för utvärdering vid Brottsförebyggande rådet (fr.o.m den 9-jul-2008 t.o.m den 2-jul-2010 Holmqvist, Lena, universitetslektor (fr.o.m den 16-mar-2010 t.o.m den 2-jul-2010)

Paulsson, Mats, kriminalinspektör (fr.o.m den 9-jul-2008 t.o.m den 2-jul-2010)

Stetler, Gunnar, överåklagare (fr.o.m den 9-jul-2008 t.o.m den 2-jul-2010)

Sundell, Knut, chef för institutet för uteckling av metoder i socialt arbete (IMS) (fr.o.m den 9-jul-2008 t.o.m den 2-jul-2010 Wahlberg, Kajsa, kriminalinspektör (fr.o.m den 9-jul-2008 t.o.m den 2-jul-2010)

Wirlée, Sofia, ämnessakkunnig (fr.o.m den 9-jul-2008 t.o.m den 2-jul-2010)

Sekreterare:

Eneljung, Robert, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-aug-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Kullman, Ulrika, tf kammarrättsassessor (fr.o.m den 7-apr-2010 t.o.m den 31-jul-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG, tel. 076-837 54 95 (Eneljung)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:44

Utredningen har avgett

31

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999- 2008

Uppdraget är därmed slutfört.

2.11Föreningslagsutredningen (Ju 2008:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-maj-2008

Särskild utredare:

Andersson, Sten, hovrättspresident (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Experter:

Andersson, Magnus, rådgivare (fr.o.m den 11-aug-2009 t.o.m den 9-dec-2010)

Haggren, Linda, kansliråd (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Ivarsson, Kent, ämnesråd (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Johansson, Eva, projektledare (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Johansson, Gabriella, ämnesråd (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Källander, Eva, företagsrådgivare (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 10-aug-2009)

Lindblå, Göran, vd OK ekonomisk förening (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Lindqvist, Katarina, språkexpert (fr.o.m den 1-sep-2009 t.o.m den 9-dec-2010)

Mallmén, Anders, konsult (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 21-apr-2009)

Matz, Henrik, kansliråd (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Sahlman, Johanna, bolagsjurist (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Sjölén Kruse, Petra, rådman (fr.o.m den 1-apr-2010 t.o.m den 9-dec-2010)

Thorstorp, Bo, förbundsjurist (fr.o.m den 15-aug-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Parlamentarisk referensgrupp:

Andersson, Jan, led. av riksdagen, Centerpartiet (fr.o.m den 25-sep- 2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Avsan, Anti, led. av riksdagen, Moderata samlingspartiet (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

32

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Erngren Wohlin, Birgit, f.d. generaldirektör, Kristdemokraterna (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Fremling, Lennart, civilingenjör, Folkpartiet liberalerna (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Landin, Ingrid, kooperativ rådgivare, Miljöpartiet de gröna (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Lundgren, Inger, kanslichef, Vänsterpartiet (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Lundh, Fredrik, led. av riksdagen, Socialdemokraterna (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 9-dec-2010)

Sekreterare:

Dieden, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2010 t.o.m den 30-nov-2010)

Sjölén Kruse, Petra, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-aug-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:70

Utredningen har avgett

SOU 2009:37 Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar SOU 2010:90 En ny lag om ekonomiska föreningar Volym 1 och

volym 2

Uppdraget är därmed slutfört.

2.12 Målutredningen (Ju 2008:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 24-apr-2008

 

Särskild utredare:

 

Flossing, Kathrin, hovrättspresident (fr.o.m den 15-jun-2008 t.o.m den

 

31-jul-2010)

 

Experter:

 

Björklund, Anna, advokat (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den

 

30-jun-2010)

 

Broberg, Agneta, stf. konsumentombudsman (fr.o.m den 28-jan-2009

 

t.o.m den 30-jun-2010)

 

Carlson, Per, ordförande (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den

 

30-jun-2010)

 

Carlson, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m den 28-jan-2009

 

t.o.m den 31-jul-2009)

 

Eklund, Lars Johan, vice ordförande (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m

 

den 30-jun-2010)

 

Erich, Kristina, verksjurist (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den

 

30-jun-2010)

33

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Eriksson, Tobias, ämnesråd (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Erlandsson, Jan, departementsråd (fr.o.m den 23-nov-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Erséus, Catarina, departementssekreterare (fr.o.m den 1-aug-2009 t.o.m den 24-jan-2010)

Hagsgård, Anders, chefsrådman (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Hjerppe, Ulf, informatör (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Jarnvall, Eva, jur.kand. (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Jäderblom, Helena, kammarrättslagman (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Kussak, Karin, hovrättsråd (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Larsson, Tommy, departementssekreterare (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Lindbäck, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m den 1-aug-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Murray, Erik, departementssekreterare (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 31-jul-2009)

Mårtensson, Eva, sektionschef (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Nilsson, Jörgen, chefsjurist (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Pontén, Jonas, kansliråd (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Sjöberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 25-jan-2010 t.o.m den 30-jun-2010)

Sundlöf, Elisabeth, kanslichef (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Söderholm, Inger, chefsrådman (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Thunegard, Eva, kammaråklagare (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Zackari, Charlotte, chefsjurist (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Wetterberg, Torgny, advokat (fr.o.m den 28-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Sekreterare:

Fernqvist, Henrik, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 31-aug-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25 Göteborg tel. 031-7015367 (sekr.)

34

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:49 och dir. 2009:113

Utredningen har avgett

SOU 2010:44 Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol

Uppdraget är därmed slutfört.

2.132008 års sexualbrottsutredning (Ju 2008:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-jul-2008

Särskild utredare:

Ekdahl, Nils Petter, rådman (fr.o.m den 17-jul-2008 t.o.m den 31-okt-2010)

Experter:

Hradilova Selin, Klara, fil.dr. (fr.o.m den 10-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2010)

Hölcke, Maria, rättssakkunnig (fr.o.m den 10-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2010)

Jareborg, Nils, professor emeritus (fr.o.m den 10-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2010)

Lindelöf, Agneta, hovrättsråd (fr.o.m den 10-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2010)

Ny, Marianne, överåklagare (fr.o.m den 10-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2010)

Sandin, Björn, advokat (fr.o.m den 10-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2010)

Wikén Jidell, Elisabeth, jur.kand. och enhetschef (fr.o.m den 10-jan-2009 t.o.m den 31-okt-2010)

Sekreterare:

Månsson, Catharina, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 30-nov-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:94

Utredningen har avgett

SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen - Utvärdering och reformförslag

Uppdraget är därmed slutfört.

35

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

2.14Utredningen om frivillig betalning av brottsskadestånd (Ju 2008:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-nov-2008

Särskild utredare:

Brattgård, Erik, rådman (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 31-jan-2010)

Experter:

Bjelke, Christian, enhetschef (fr.o.m den 13-feb-2009 t.o.m den 14-jan-2010)

Mattsson, Åsa, verksjurist (fr.o.m den 13-feb-2009 t.o.m den 14-jan-2010)

Sjölund, Daniel, rättssakkunnig (fr.o.m den 13-feb-2009 t.o.m den 14-jan-2010)

Westlund, Anne-Charlotte, advokat (fr.o.m den 13-feb-2009 t.o.m den 14-jan-2010)

Wikén Jidell, Elisabeth, enhetschef (fr.o.m den 13-feb-2009 t.o.m den 14-jan-2010)

Sekreterare:

Bergman, Erika, t.f. hovrättsassessor (fr.o.m den 1-feb-2009 t.o.m den 31-jan-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:138

Utredningen har avgett

SOU 2010:1 Lätt att göra rätt - om förmedling av brottskadestånd

Uppdraget är därmed slutfört.

2.15Utredningen mot kriminella grupperingar (Ju 2009:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 5-feb-2009

Särskild utredare:

Götblad, Carin, länspolismästare (fr.o.m den 5-feb-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Experter:

Andersson, Jan, generaldirektör (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Begler, Ann-Marie, generaldirektör (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Berg, Greta, handläggare (fr.o.m den 19-mar-2009)

36

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Blomqvist, Björn, överåklagare (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Börjesson, Åsa, avdelningschef (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Herbst, Ulrika, avdelningschef (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Mattsson, Therese, rikskriminalchef (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Nylén, Lars, generaldirektör (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Persson-Göransson, Ewa, generaldirektör (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Sarnecki, Jerzy, professor (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Strandberg, Torkild, kommunalråd (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Söderman, Stellan, ämnessakkunnig (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 10-mar-2010)

Sekreterare:

Lindström, Peter, ämnessakkunnig (fr.o.m den 5-feb-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Thorsell, Daniel, hovrättsassessor (fr.o.m den 5-feb-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, FYRFOTAN, 103 33

Stockholm, tel. 08-4051614 (Lindström) tel. 031-701 53 69 (Thorsell)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:8, dir. 2009:69 och 2010:1

Utredningen har avgett

SOU 2010:15 Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp

Uppdraget är därmed slutfört.

2.16 Förvarsutredningen (Ju 2009:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 5-feb-2009

 

Särskild utredare:

 

Hagsgård, Anders, lagman (fr.o.m den 5-feb-2009)

 

Experter:

 

Axelsson, Niclas, expert (fr.o.m den 16-feb-2009)

 

Bull, Thomas, professor (fr.o.m den 16-feb-2009)

 

Isaksson, Lena, advokat (fr.o.m den 16-feb-2009)

37

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Ling, Roberg, ämnessakkunnig (fr.o.m den 9-okt-2009) Löfgren, Ola, chefsåklagare (fr.o.m den 20-jan-2010)

Malkan, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 16-feb-2009 t.o.m den 20-dec-2009)

Malkan, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 29-sep-2010) Palmstierna, Charlotte, departementssekreterare (fr.o.m den 16-feb-2009)

Peyron, Johanna, kansliråd (fr.o.m den 21-dec-2009 t.o.m den 28-sep-2010)

Påle-Bartes, Karin, rådman (fr.o.m den 16-feb-2009) Rosenqvist, Hans, avdelningsdirektör (fr.o.m den 16-feb-2009) Sjölund, Daniel, rättssakkunnig (fr.o.m den 30-nov-2009) Säfsten, Mathias, kansliråd (fr.o.m den 21-dec-2009)

Tanner, Charlotta, ämnessakkunnig (fr.o.m den 16-feb-2009 t.o.m den 13-maj-2009)

Wilton Wahren, Alexandra, kansliråd (fr.o.m den 29-sep-2010) Åbjörnsson Hollmark, Elisabet, kriminalvårdschef (fr.o.m den 30-nov-2009)

Sekreterare:

Hjort Ööpik, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 5-feb-2009)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg, tel. 031-7015350

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:1, dir. 2009:83, dir. 2010:3 och dir. 2010:63

Utredningen har avgett

SOU 2009:60 Återvändandedirektivet och svensk rätt

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 februari 2011.

2.17Utredningen om transporter av frihetsberövande personer (Ju 2009:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 12-mar-2009

Särskild utredare:

Perklev, Ingela, hovrättsråd (fr.o.m den 1-apr-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Strömberg, Stefan, lagman (fr.o.m den 1-jan-2010)

Sakkunniga:

Auletta Lund, Jeanette, departementssekreterare (fr.o.m den 7-maj-2010)

38

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Esaiasson, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2009 t.o.m den 6-maj-2010)

Högberg, Inger, kansliråd (fr.o.m den 22-feb-2010)

Malkan, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2009 t.o.m den 21-feb-2010)

Experter:

Axelsson, Niklas, expert (fr.o.m den 22-feb-2010)

Björnsdotter Paasikivi, Carolina, bitr. avdelningschef (fr.o.m den 1-jun-2009)

Hillman, Bo, civilekonom (fr.o.m den 1-okt-2009) Leckne, Anders, kriminalvårdschef (fr.o.m den 1-jun-2009)

Mann, Stefan, ordningsavdelningschef (fr.o.m den 22-feb-2010) Schierbeck, Anette, enhetschef (fr.o.m den 22-feb-2010) Schön, Ulla-Karin, handläggare (fr.o.m den 22-feb-2010)

Sekreterare:

Andersson, Isabel, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-maj-2009)

Kjellgren, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2009)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4059032 (Kjellgren)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:14 och dir. 2009:105

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2011.

2.18Utredningen om mutor (Ju 2009:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-mar-2009

Särskild utredare:

Svensson, Bo, f.d. justitieråd (fr.o.m den 1-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Ledamöter:

Bergman Marcus, Carina, bolagsjurist (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Bergstedt-Sten, Viveca, chefsjurist (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Brandimarti, Agneta, bankjurist (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Elfgren Lilja, Martina, jur.kand. (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Fager, Jan, verkst. direktör (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

39

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Guggenberger, Maria, verkst. direktör (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Klein, Pernilla, civilekonom (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Lindhe, Torbjörn, kanslichef (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Lundgren, Einar, chefsjurist (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Nordfors, Lars, jur.kand. (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Sakkunniga:

Ahlström, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Nygren, Birgitta, ambassadör (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Örnsved, Patrik, ämnesråd (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Experter:

Emanuelsson Korsell, Lars, enhetschef (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 6-sep-2009)

Engerstedt, Urban, chefsjurist (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Leffler, Kristina, advokat (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Sandgren, Claes, professor (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Skinnari, Johanna, utredare (fr.o.m den 7-sep-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Stetler, Gunnar, överåklagare (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Träskman, Per Ole, professor (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 8-jun-2010)

Sekreterare:

Karlsson, Henrik, rådman (fr.o.m den 1-jun-2009 t.o.m den 11-jul-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:15

Utredningen har avgett

SOU 2010:38 Mutbrott

Uppdraget är därmed slutfört.

40

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

2.19Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-apr-2009

Särskild utredare:

Antemar, Gudrun, generaldirektör (fr.o.m den 29-apr-2009 t.o.m den 7-apr-2010)

Thelin, Krister, hovrättslagman (fr.o.m den 8-apr-2010)

Experter:

Falk Strand, Kristina, brottsbekämpningschef (fr.o.m den 3-maj-2010)

Hydfors, Tommy, bitr. rikskriminalchef (fr.o.m den 8-jun-2009) Lindblom, Sofie, rättssakkunnig (fr.o.m den 8-jun-2009) Lundmark, Johan, kansliråd (fr.o.m den 8-jun-2009)

Neijnes, Kenneth, regionchef (fr.o.m den 8-jun-2009 t.o.m den 2-maj-2010)

Persson, Vilhelm, juris doktor och vik. universitetslektor (fr.o.m den 8-jun-2009)

Ramebäck, Magnus, kammaråklagare (fr.o.m den 8-jun-2009) Tysk, Lena, bitr. avdelningschef (fr.o.m den 8-jun-2009) Wollstad, Solveig, chefsåklagare (fr.o.m den 8-jun-2009) Zika-Ahlberg, Gunilla, sektionschef (fr.o.m den 8-jun-2009)

Sekreterare:

Landgren, Fredrik, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2010) Wallén, Li, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-maj-2009 t.o.m den 29-mar-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4059025 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:36 och dir. 2010:52

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2011.

2.20 Förundersökningsutredningen (Ju 2009:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-maj-2009

 

Särskild utredare:

 

Levén, Staffan, hovrättslagman (fr.o.m den 7-maj-2009)

 

Experter:

 

Almblad, Jörgen, överåklagare (fr.o.m den 13-jul-2009 t.o.m den

 

12-jan-2010)

41

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Eriksson, Johan, advokat (fr.o.m den 13-jul-2009) Hellrup, Karina, verksjurist (fr.o.m den 30-sep-2010) Heuman, Sigurd, f.d. lagman (fr.o.m den 13-jul-2009)

Hollunger Wågnert, Katrin, ämnesråd (fr.o.m den 6-dec-2010) Jakobsson, Anders, överåklagare (fr.o.m den 13-jan-2010) Johansson, Rickard, polisintendent (fr.o.m den 13-jul-2009 t.o.m den 29-sep-2010)

Isborn Lind, Agneta, chefsåklagare (fr.o.m den 13-jul-2009) Rantén, Linda, rättssakkunnig (fr.o.m den 18-jan-2010 t.o.m den 5-dec-2010)

Rudström, Chatrine, kammaråklagare (fr.o.m den 18-jan-2010) Södersten, Susanne, kansliråd (fr.o.m den 13-jul-2009 t.o.m den 17-jan-2010)

Träskman, Per Ole, professor (fr.o.m den 13-jul-2009) Welin, Johannes, kriminalinspektör (fr.o.m den 23-feb-2010)

Sekreterare:

Högdén, Niklas, kammaråklagare (fr.o.m den 15-jun-2009)

Wettersten, Marie, hovrättsassessor (fr.o.m den 16-jun-2009)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg, tel. 031-7015360 (Wettersten), 076-7928539 (Högdén)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:35

Utredningen har avgett

SOU 2009:98 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2011.

2.21Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen (Ju 2009:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-maj-2009

Särskild utredare:

Hirschfeldt, Johan, f.d. hovrättspresident (fr.o.m den 7-maj-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Sakkunniga:

Forsgren, Mikael, hovrättsråd (fr.o.m den 19-maj-2009 t.o.m den

7-dec-2010)

Hellner, Char

42

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Experter:

Bengtsson, Bertil, f.d. justitieråd professor (fr.o.m den 19-maj-2009 t.o.m den 7-dec-2010)

Eka, Anders, lagman (fr.o.m den 19-maj-2009 t.o.m den 7-dec-2010) Palm, Elisabeth, f.d. domare och vice ordförande i Europadomstolen (fr.o.m den 19-maj-2009 t.o.m den 7-dec-2010

Wiklund, Ola, advokat (fr.o.m den 19-maj-2009 t.o.m den 7-dec-2010)

Wistrand, Karin, byråchef (fr.o.m den 19-maj-2009 t.o.m den 7-dec-2010)

Sekreterare:

Erman, Anna, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:40

Utredningen har avgett

SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen

Uppdraget är därmed slutfört.

2.22Utredningen om underhållsskyldighet i internationella situationer (Ju 2009:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-jun-2009

 

Särskild utredare:

 

Beergrehn, Ulrika, hovrättsråd och tillika vice ordförande (fr.o.m den

 

4-jun-2009 t.o.m den 1-sep-2010

 

Sakkunniga:

 

Löfvenholm, Jessica, kansliråd (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den

 

1-sep-2010)

 

Pavic, Danijela, rättssakkunnig (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den

 

1-sep-2010)

 

Walterson, Frank, ämnesråd (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den

 

1-sep-2010)

 

Experter:

 

Berfenstam, Sofia, jurist (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den

 

1-sep-2010)

 

Berglund, Patrik, verksjurist (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den

 

1-sep-2010)

 

Hellner, Michael, docent (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den

 

1-sep-2010)

43

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Jänterä-Jareborg, Maarit, professor (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den 1-sep-2010)

Renström, Fredric, advokat (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den 1-sep-2010)

Svantesson, Anna, specialist (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den 1-sep-2010)

Wallén, Tommy, rättslig expert (fr.o.m den 14-jul-2009 t.o.m den 1-sep-2010)

Sekreterare:

Oldenstedt, Boel, hovrättsassessor (fr.o.m den 11-aug-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg, tel. 031-7015370, 076-7655238 (Oldenstedt)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:54

Utredningen har avgett

SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer -

Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års

Haagprotokoll

SOU 2010:59 Bilagedel

Uppdraget är därmed slutfört.

2.23Utredningen om förundersökningsbegränsning (Ju 2009:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-jun-2009

Särskild utredare:

Sverne Arvill, Ebba, rektor vid Polishögskolan (fr.o.m den 4-jun-2009 t.o.m den 31-jul-2010)

Experter:

Bloch, Eva, ämnessakkunnig (fr.o.m den 3-aug-2009 t.o.m den 29-jun-2010)

Guné, Lennart, vice överåklagare (fr.o.m den 3-aug-2009 t.o.m den 29-jun-2010)

Hansson, Per G, vice chefsåklagare (fr.o.m den 3-aug-2009 t.o.m den 29-jun-2010)

Herbst, Ulrika, avdelningschef (fr.o.m den

3-aug-2009 t.o.m den

29-jun-2010)

 

Mattsson, Bertil, kriminalchef (fr.o.m den

3-sep-2009 t.o.m den

29-jun-2010)

44

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Olsson, Thomas, advokat (fr.o.m den 3-aug-2009 t.o.m den 29-jun-2010)

Sekreterare:

Sörensson, Johan, chefsjurist (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 15-aug-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, 103 33

Stockholm, Karlavägen 102, tel. 08-405 33 61 (Sörensson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:50

Utredningen har avgett

SOU 2010:43 Förundersökningsbegränsning

Uppdraget är därmed slutfört.

2.24Påföljdsutredningen (Ju 2009:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 25-jun-2009

Särskild utredare:

Wersäll, Fredrik, hovrättspresident (fr.o.m den 25-jun-2009)

Experter:

Andersson, Jan, generaldirektör (fr.o.m den 3-aug-2009) Aronsson, Håkan, utredare (fr.o.m den 20-maj-2010) Heidenborg, Mari, chefsrådman (fr.o.m den 3-aug-2009) Kaevergaard, Susanne, departementsråd (fr.o.m den 3-aug-2009) Lager, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m den 3-aug-2009)

Levén, Staffan, hovrättslagman (fr.o.m den 3-aug-2009) Nilsson, Thomas, advokat (fr.o.m den 3-aug-2009) Ollén, Marie-Louise, rådman (fr.o.m den 11-okt-2010)

Rydström, Jonas, departementssekreterare (fr.o.m den 3-aug-2009) Thunegard, Eva, chefsåklagare (fr.o.m den 3-aug-2009)

Ulväng, Magnus, professor (fr.o.m den 3-aug-2009) Åkesson, Nils, utvecklingsdirektör (fr.o.m den 20-maj-2010)

Parlamentarisk referensgrupp:

Bargholtz, Helena, led. av riksdagen /fp (fr.o.m den 5-okt-2009) Davidsson, Inger, led. av riksdagen /kd (fr.o.m den 5-okt-2009) Hammarbergh, Krister, led. av riksdagen /m (fr.o.m den 5-okt-2009) Jonsson, Madeleine, juridik studerande /mp (fr.o.m den 5-okt-2009) Linander, Johan, led. av riksdagen /c (fr.o.m den 5-okt-2009)

Markström, Elisabeth, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 5-okt-2009)

 

Oscarsson, Yvonne, alkoholterapeut och f.d. led. av riksdagen /v

 

(fr.o.m den 5-okt-2009)

45

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Palmenäs, Linda, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-aug-2009)

Wallinder, Lars, rådman (fr.o.m den 1-sep-2009)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4059021, 070-7759144 (Palmenäs), Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, 103 33 Stockholm, 08-405 5592 (Wallinder)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:60

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2012.

2.25Sanktionsutredningen (Ju 2009:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 25-jun-2009

Särskild utredare:

Heckscher, Sten, Regeringsrättens ordförande (fr.o.m den 25-jun-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Sakkunniga:

Linna, Katri, diskrimineringsombudsman (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Wetter, Carl, advokat (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Experter:

Blank Törnroos, Pia, rättslig expert (fr.o.m den 20-maj-2010 t.o.m den 30-sep-2010)

Högberg, Inger, kansliråd (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Lundquist, Håkan, kansliråd (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Martinsson, Fredrik, expert (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Påle-Bartes, Karin, rättssakkunnig (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Roos, Mari-Ann, rättssakkunnig (fr.o.m den 8-okt-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Scheutz, Carl, rättssakkunnig (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Svensson, Leif, kriminalinspektör (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Söderberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 4-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

46

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Kölfors, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 10-aug-2009 t.o.m den 17-okt-2010)

Nilsson, Martin, hovrättsassessor (fr.o.m den 10-aug-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4059019, 076-7759142 (Kölfors) och 08-4059030, 070-2101249 (Nilsson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:49

Utredningen har avgett

SOU 2010:63 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare

Uppdraget är därmed slutfört.

2.26Kommittén om cirkulär migration och utveckling (Ju 2009:13)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-jul-2009

Ordförande:

Valtersson, Mikaela, led. av riksdagen (fr.o.m den 2-jul-2009)

Ledamöter:

Cederbratt, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m den 6-okt-2009) Fedeley, Fredrick, led. av riksdagen (fr.o.m den 6-okt-2009) Kinberg Batra, Anna, led. av riksdagen (fr.o.m den 6-okt-2009) Larsson, Kalle, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 6-okt-2009) Nilsson, Ulf, led. av riksdagen (fr.o.m den 6-okt-2009) Pethrus-Engström, Dèsirée, led. av riksdagen (fr.o.m den 6-okt-2009) Stenberg, Maria, led. av riksdagen (fr.o.m den 6-okt-2009) Wahlström, Göte, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 6-okt-2009)

Experter:

 

Dippel, Stephen, departementssekreterare (fr.o.m den 6-okt-2009)

 

Envall, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 6-okt-2009 t.o.m

 

den 11-mar-2010)

 

Fellesson, Måns, departementssekreterare (fr.o.m den 28-sep-2010)

 

Nilsson, Esse, rådgivare (fr.o.m den 6-okt-2009)

 

Pohl Söderman, Susanna, rättssakkunnig (fr.o.m den 6-okt-2009)

 

Santesson, Anna, kansliråd (fr.o.m den 6-okt-2009)

 

Tobisson, Eva, ämnesråd (fr.o.m den 6-okt-2009 t.o.m den

 

27-sep-2010)

 

Wendleby, Monika, verksamhetschef (fr.o.m den 6-okt-2009)

 

Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m den 6-okt-2009)

47

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Ölander, Jens, departementssekreterare (fr.o.m den 12-mar-2010)

Huvudsekreterare:

Springfeldt, Peter, departementsråd (fr.o.m den 17-aug-2009)

Sekreterare:

Larsson Dozet, Therese, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2010) Reitberger, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 13-jan-2010 t.o.m den 30-jun-2010)

Tillander, Anna, master (fr.o.m den 19-okt-2009 t.o.m den 16-apr-2011)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-4053522, 070-8908854 (Springfeldt), 08-4055265 (Tillander), 08-4052920 (Larsson)

Direktiv för kommittén, se dir. 2009:53

Kommittén har avgett

SOU 2010:40 Cirkulär migration och utveckling - kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2011.

2.27Utredningen om utvärdering av vissa lagändringar angående skyddet av immateriella rättigheter på Internet (Ju 2009:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 23-jul-2009

Särskild utredare:

Jäderblom, Helena, kammarrättslagman (fr.o.m den 23-jul-2009)

Sekreterare:

Löndahl, Fredrik, rådman (fr.o.m den 1-okt-2009)

Lokal: Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö, tel. 040-353713

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:68

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 augusti 2012.

48

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

2.28Handlingspliktutredningen (Ju 2009:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-sep-2009

Särskild utredare:

Abrahamsson, Olle, rättschef (fr.o.m den 10-sep-2009)

Experter:

Edwardsson, Maria, rättssakkunnig (fr.o.m den 9-nov-2009)

Elserth, Kerstin, hovrättsråd (fr.o.m den 9-nov-2009)

Isaksson, Lena, advokat (fr.o.m den 9-nov-2009)

Karanikas, Mikael, rättssakkunnig (fr.o.m den 9-nov-2009)

Lernestedt, Claes, docent (fr.o.m den 9-nov-2009)

Persson, Lars, chefsåklagare (fr.o.m den 9-nov-2009)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 47 92

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:82

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2011.

2.29Utredningen om en översyn av utlämningslagen m.m. (Ju 2009:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 15-okt-2009

 

Särskild utredare:

 

Thelin, Krister, hovrättslagman (fr.o.m den 15-okt-2009)

 

Sakkunniga:

 

Påle-Bartes, Karin, rådman (fr.o.m den 6-nov-2009)

 

Experter:

 

Löfgren, Ola, byråchef (fr.o.m den 3-dec-2009)

 

Olsson, Thomas, advokat (fr.o.m den 3-dec-2009)

 

Träskman, Per Ole, professor (fr.o.m den 3-dec-2009)

 

Walberg, Karin, rättssakkunnig (fr.o.m den 3-dec-2009)

 

Sekreterare:

 

Graninger, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 22-okt-2009)

 

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö,

 

tel. 08-4051287, 070-3184840 (Graninger)

 

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:88

 

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 oktober 2011.

49

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

2.30Kommittén om en översyn av namnlagen (Ju 2009:17)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2009

Ordförande:

Abrahamsson, Olle, rättschef (fr.o.m den 21-dec-2009)

Ledamöter:

Andersson, Yvonne, led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010) Andreasson, Martin, f.d. led av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010) Avsan, Anti, led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010)

Hellsvik, Gun, f.d. led av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010) Hägg, Carina, led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010) König, Felix, förbundsordförande (fr.o.m den 10-mar-2010)

Lundh Sammeli, Fredrik, led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010) Olsson, LiseLotte, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010) René, Inger, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010)

Sellén, Birgitta, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010) Tornberg, Stefan, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010) Vestlund, Börje, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 10-mar-2010)

Sakkunniga:

Pavic, Danijela, rättssakkunnig (fr.o.m den 10-mar-2010)

Experter:

Allén, Sture, professor och ledamot av Svenska Akademien (fr.o.m den 13-apr-2010)

Brylla, Eva, docent (fr.o.m den 10-mar-2010)

Gustavsson, Anne, avdelningsjurist (fr.o.m den 10-mar-2010) Tegenfeldt, Lars, rättslig expert (fr.o.m den 10-mar-2010)

Sekreterare:

Norman, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg, tel. 031-7015356 (sekr.)

Direktiv för kommittén, se dir. 2009:129

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2013.

2.31Utredningen om en lag om domstolar och domare (Ju 2010:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-nov-2009

50

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Särskild utredare:

Svensäter, Lennart, hovrättspresident (fr.o.m den 25-jan-2010)

Experter:

Billing, Maria, chefsjurist och advokat (fr.o.m den 4-feb-2010) Brokelind, Charlotte, lagman (fr.o.m den 4-feb-2010)

Eka, Anders, lagman (fr.o.m den 4-feb-2010) Horned, Owe, lagman (fr.o.m den 4-feb-2010)

Karlson, Carl-Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 4-feb-2010) Nilsson, Jörgen, chefsjurist (fr.o.m den 4-feb-2010)

Nilsson Hjort, Bob, hovrättsråd (fr.o.m den 4-feb-2010) Sandström, Annika, chefsrådman (fr.o.m den 4-feb-2010) Westberg, Peter, professor (fr.o.m den 4-feb-2010)

Wetterstrand Hagström, Maria, hovrättsråd (fr.o.m den 4-feb-2010) Wigén, Måns, kansliråd (fr.o.m den 4-feb-2010)

Åberg, Margareta, lagman (fr.o.m den 4-feb-2010) Åhlund, Guntra, byråchef (fr.o.m den 4-feb-2010)

Sekreterare:

Söderberg, Nicklas, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4059066 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:106 och dir. 2010:57

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2011.

2.32 Utredningen om genomförande av dataskyddsrambeslutet (Ju 2010:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 25-feb-2010

 

Särskild utredare:

 

Wahlqvist, Sten, kammarrättslagman (fr.o.m den 25-feb-2010)

 

Experter:

 

Bontin, Helena, rättslig expert (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Dahlström, Lars, rådman (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Hjertonsson, Nicklas, jurist (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Jonare, Ulf, verksjurist (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Kangasvieri, Tommy, bitr. enhetschef (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Liljeqvist, Peder, rådman (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Lindmark, Johan, verksjurist (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Lundberg, Malin, jurist (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Reinikainen, Leena, rättssakkunnig (fr.o.m den 22-mar-2010)

 

Thörngren, Sara, verksjurist (fr.o.m den 22-mar-2010)

51

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Waller, Annika, ämnesråd (fr.o.m den 22-mar-2010)

Wollstad, Solveig, chefsåklagare (fr.o.m den 22-mar-2010)

Sekreterare:

Wikner, Hans, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-apr-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg, tel. 031-7015363 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:17 och 2010:112

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2011.

2.33Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 8-apr-2010

Särskild utredare:

Nyström, Ella, justitieråd (fr.o.m den 10-maj-2010)

Experter:

Carlsson, Urban, överstelöjnant (fr.o.m den 10-jun-2010)

Heidenborg, Mari, chefsrådman (fr.o.m den 10-jun-2010)

Lindstrand, Tomas, chefsåklagare (fr.o.m den 10-jun-2010)

Lång, Viveca, kansliråd (fr.o.m den 10-jun-2010)

Ramberg, Anne, advokat (fr.o.m den 10-jun-2010)

Unge, Wilhelm, chefsanalytiker (fr.o.m den 10-jun-2010)

Sekreterare:

Kaevergaard, Thomas, f.d. chefsjurist (fr.o.m den 24-maj-2010)

Lokal: Rosenbad, tel. 08-4053461 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:35

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 27 april 2012.

2.34Utredningen om en samlad ekobrottshantering? (Ju 2010:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 8-apr-2010

Särskild utredare:

Strömberg, Stefan, lagman (fr.o.m den 1-maj-2010)

52

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Experter:

Andersson, Jan, generaldirektör (fr.o.m den 17-maj-2010) Carlström, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 17-maj-2010) Jonasson, Fredrik, chefsåklagare (fr.o.m den 17-maj-2010)

Persson, Carina, chef länskriminalpolisen Göteborg (fr.o.m den 17-maj-2010)

Sparr, Martin, kansliråd (fr.o.m den 17-maj-2010)

Sekreterare:

Buch, Elin, kammarrättsassessor (fr.o.m den 17-maj-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsvdelning, Box 347, 401 25

Göteborg, tel. 031-7015373

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:33

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2011.

2.35 Fridskränkningsutredningen (Ju 2010:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-maj-2010

 

Särskild utredare:

 

Franke, Petter, rådman (fr.o.m den 1-jun-2010)

 

Experter:

 

Hadding Wiberg, Ghita, advokat (fr.o.m den 14-jul-2010)

 

Karlsson, Viktoria, kammaråklagare (fr.o.m den 14-jul-2010)

 

Lindström, Mats, poliskommissarie (fr.o.m den 8-sep-2010)

 

Peterson, Axel, kansliråd (fr.o.m den 14-jul-2010 t.o.m den

 

19-sep-2010)

 

Sandin, Thomas, polisinspektör (fr.o.m den 14-jul-2010 t.o.m den

 

7-sep-2010)

 

Westlund, Olle, utredare (fr.o.m den 14-jul-2010)

 

Wikstrand Danelius, Magdalena, rättssakkunnig (fr.o.m den

 

17-sep-2010)

 

Sekreterare:

 

Gutrad, Dina, hovrättsassessor (fr.o.m den 7-jun-2010)

 

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö,

 

tel. 08-4054892

 

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:56

 

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2011.

53

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

2.36Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (Ju 2010:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-maj-2010

Särskild utredare:

Lambertz, Göran, justitieråd (fr.o.m den 20-maj-2010)

Sakkunniga:

Fjellman Lundqvist, Maria, rättssakkunnig (fr.o.m den 23-jun-2010) Jungstedt, Sofia, rättssakkunnig (fr.o.m den 23-jun-2010)

Modée, Elisabet, departementssekreterare (fr.o.m den 23-jun-2010) Möller, Mattias, rättssakkunnig (fr.o.m den 23-jun-2010)

Experter:

Ahlqvist Bresle, Marie, rättslig expert (fr.o.m den 23-jun-2010) Anderberg, Bo, expert (fr.o.m den 23-jun-2010 t.o.m den 15-sep-2010)

Blom, Juno, utvecklingssamordnare (fr.o.m den 12-jul-2010) Eriksson, Annika M, expert (fr.o.m den 16-sep-2010) Jänterä-Jareborg, Maarit, professor (fr.o.m den 23-jun-2010) Lewis, Kenneth, advokat (fr.o.m den 23-jun-2010) Petersson, Krister, chefsåklagare (fr.o.m den 23-jun-2010) Schlytter, Astrid, docent (fr.o.m den 12-jul-2010)

Sekreterare:

Kallifatides, Johanna, hovrättsassessor (fr.o.m den 14-jun-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4055897

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:54

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 maj 2012.

2.37Utredningen om ombildning av Domarnämnden (Ju 2010:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-jun-2010

Särskild utredare:

Rolén, Thomas, kammarrättspresident (fr.o.m den 3-jun-2010)

Experter:

Kugelberg, Charlotte, rättssakkunnig (fr.o.m den 3-jun-2010)

54

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Olsson, Lars, hovrättsassessor (fr.o.m den 3-jun-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4051372

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:61

Utredningen har avgett

Ju 2010/7492/DOM Förslag till ny instruktion, andra författningsändringar och regleringsbrev med anledning av ombildning av Domarnämnden (delrapport)

Ju 2010/6868/DOM Förslag till budgetunderlag för år 2011 (delrapport)

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 december 2010.

2.38Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 23-jun-2010

Särskild utredare:

Heckscher, Sten, Regeringsrättens ordförande (fr.o.m den 1-jul-2010)

Experter:

Bloch, Eva, ämnessakkunnig (fr.o.m den 26-aug-2010) Erlingsson, Karin, kansliråd (fr.o.m den 26-aug-2010) Hållberg-Leuf, Mattias, verksjurist (fr.o.m den 26-aug-2010) Korsell, Lars, chefsjurist (fr.o.m den 14-okt-2010)

Lagerud, Per, chefsjurist (fr.o.m den 9-aug-2010) Lindstrand, Tomas, chefsåklagare (fr.o.m den 26-aug-2010)

Löfgren, David, tf. hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 26-sep-2010)

Ramberg, Anne, generalsekreterare (fr.o.m den 26-aug-2010) Träskman, Per Ole, professor (fr.o.m den 1-nov-2010)

Sekreterare:

Löfgren, David, hovrättsassessor (fr.o.m den 27-sep-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, tel. 08-4054128

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:62

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 29 december 2011.

55

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

2.39Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 8-jul-2010

Ordförande:

Öberg, Nils, expeditionschef (fr.o.m den 25-aug-2010)

Ledamöter:

Davidson, Inger, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-sep-2010) Eberstein, Susanne, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-sep-2010) Hammarbergh, Krister, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-sep-2010) Linander, Johan, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-sep-2010) Löfstrand, Johan, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-sep-2010) Nordström, Charlotte, kommunalråd (fr.o.m den 15-sep-2010) Norrman, Anna, jur.kand (fr.o.m den 15-sep-2010)

Pehrson, Johan, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-sep-2010) Roxby Cromvall, Gunilla, kurator (fr.o.m den 15-sep-2010) von Sydow, Henrik, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-sep-2010)

Experter:

Andersson, Jan, ekonomidirektör (fr.o.m den 3-nov-2010)

Andersson, Jan, generaldirektör (fr.o.m den 3-nov-2010)

Bengtsson, Ulf, generaldirektör (fr.o.m den 5-okt-2010)

Bringle, Peter, departementsråd (fr.o.m den 5-okt-2010)

Götblad, Carin, länspolismästare (fr.o.m den 14-okt-2010)

Nichols, Per, chefsåklagare (fr.o.m den 5-okt-2010)

Pauloff, Anna, utredare (fr.o.m den 14-okt-2010)

Steen, Erik, länspolismästare (fr.o.m den 14-okt-2010)

Sekreterare:

Annemalm, Christine, utredare (fr.o.m den 1-okt-2010)

Bynander, Kerstin, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, tel. 08-4059015 (Annemalm), tel. 08-4055142 (Bynander)

Direktiv för kommittén, se dir. 2010:75

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2012.

2.40Utredningen om en översyn av brottmålsprocessen (Ju 2010:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 15-jul-2010

 

Särskild utredare:

 

Strömberg, Stefan, lagman (fr.o.m den 17-nov-2010)

56

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Experter:

Fitger, Peter, professor (fr.o.m den 6-dec-2010) Forsgren, Mikael, hovrättsråd (fr.o.m den 6-dec-2010)

Hegrelius Jonsson, Barbro, f.d. hovrättspresident (fr.o.m den 6-dec-2010)

Hübinette, Anders, rättssakkunnig (fr.o.m den 6-dec-2010) Kornstrand, Agneta, rådman (fr.o.m den 6-dec-2010) Lindström, Lars, lagman (fr.o.m den 6-dec-2010)

Norling Jönsson, Ylva, lagman (fr.o.m den 6-dec-2010) Ohlsson, Tomas, advokat (fr.o.m den 6-dec-2010) Skarp, Kerstin, vice riksåklagare (fr.o.m den 6-dec-2010)

Sörbom, Monika, hovrättslagman (fr.o.m den 6-dec-2010)

Sekreterare:

Hennig, Cecilia, hovrättsassessor (fr.o.m den 6-dec-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg, tel. 031-7015374 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:78

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2012.

2.41 2010 års penningtvättsutredning (Ju 2010:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-aug-2010

 

Särskild utredare:

 

Asp, Petter, professor (fr.o.m den 19-aug-2010)

 

Experter:

 

Andersson, Roland, vice överåklagare (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Arffman, Åsa, bankjurist (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Hanström, Hans Jörgen, kammaråklagare (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Jansson, Ann-Britt, rådman (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Malmqvist, Björn, bitr. chefsjurist (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Naumanen, Mira, senior rådgivare (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Olsson, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Roos, Mari-Ann, rättssakkunnig (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Sangborn, Johan, stf chefsjurist (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Sekreterare:

 

Kölfors, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-okt-2010)

 

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö,

 

tel. 08-4059019

57

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:80

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 februari 2012.

2.42Brottsskadelagsutredningen (Ju 2010:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-sep-2010

Särskild utredare:

Blomstrand, Severin, justitieråd (fr.o.m den 9-sep-2010)

Sakkunniga:

Bäckstrand, Jonas, kansliråd (fr.o.m den 28-okt-2010)

Experter:

Eklund, Astrid, vice överåklagare (fr.o.m den 28-okt-2010)

Mattsson, Åsa, verksjurist (fr.o.m den 2-nov-2010)

Moberg, Staffan, förbundsjurist (fr.o.m den 28-okt-2010)

Palmgren Paulsson, Sophie, advokat (fr.o.m den 28-okt-2010)

Rubing, Per, brottsskadechef (fr.o.m den 28-okt-2010)

Sekreterare:

Oldenstedt, Boel, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg,tel. 031-7015370, 076-7655238 (Oldenstedt)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:84

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2012.

2.43Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (Ju 2010:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-nov-2010

Särskild utredare:

Toijer, Gudmund, justitieråd (fr.o.m den 4-nov-2010)

Experter:

 

Granborg, Margaretha, kansliråd (fr.o.m den 16-dec-2010)

 

Högström, Mirja, rättssakkunnig (fr.o.m den 16-dec-2010)

 

Johansson, Svante O, dispaschör (fr.o.m den 16-dec-2010)

 

Jontell, Anna, jurist (fr.o.m den 16-dec-2010)

 

Karfs, Daniel, jur.kand. (fr.o.m den 16-dec-2010)

58

 

Justitiedepartementet Skr. 2010/11:103

Malmlöf, Gunilla, chefsjurist (fr.o.m den 16-dec-2010)

Ratcovich, Martin, verksjurist (fr.o.m den 16-dec-2010)

Schelin, Johan, docent (fr.o.m den 16-dec-2010)

Tamm, Mikaela, förbundsjurist (fr.o.m den 16-dec-2010)

Sekreterare:

Biörklund Uggla, Charlotte, hovrättsassessor (fr.o.m den 25-nov-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4051687

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:116

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2011.

59

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

3 Utrikesdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 7 och 8

3.1Arbetsgrupp för efterforskning av i Östersjön förlista och försvunna fartyg och deras besättningar

(UD 1993:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande16-sep-1993

Bojerud, Stellan, överstelöjtnant

Haglund, Magnus, kommendörkapten

Kappelin, Bengt, advokat

Lokal: Fredsgatan 6, 103 39 STOCKHOLM

Arbetsgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

3.2Rådet för freds- och säkerhetsfrämjande insatser (UD 1995:C)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-apr-1995

Ordförande:

Bjurner, Anders, bitr. statssekreterare, UD (fr.o.m den 1-aug-1995)

Dahlgren, Hans, kabinettsekreterare

Ledamöter:

Asplund, Eva, avdelningschef, Sida (fr.o.m den 12-okt-1999) Berggren, Malin, ordförande, svenska Paece Quest (fr.o.m den 1-aug-1995)

Brune, Peter, generalsekreterare, Kristina Fredsrörelsen (fr.o.m den 21-okt-1997)

Bäckstrand, Göran, chefsrådgivare, Svenska Röda Korset (fr.o.m. den 1-aug-1995)

Dahlman, Ola, överdirektör, FOA (fr.o.m. den 1-aug-1995) Furubjelke, Viola, led. av riksdagen, Svenska FN-förbundet (fr.o.m. den 1-aug-1995)

Hedskog, Björn, generalmajor, Försvarsmakten (fr.o.m den 5-jun-1998)

60

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Hettne, Björn, professor, Institutionen för freds- och utvecklingsforskning (fr.o.m den 1-aug-1995)

Huldt, Bo, professor, Försvarshögskolan (fr.o.m den 12-okt-1999) Jiborn, Magnus, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (fr.o.m den 1-aug-1995)

Jonsson, Bernt, verkst. direktör, Liv och Fred Institutet (fr.o.m den 1-aug-1995)

Klum, Anita, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter (fr.o.m den 21-okt-1997)

Melander, Göran, professor, Roul Wallenberginstitutet (fr.o.m den 1-aug-1995)

Mellbourn, Anders, direktör, Utrikespolitiska institutet (fr.o.m den 21-okt-1997)

Norberg, Carin, avdelningschef, Sida (fr.o.m den 1-aug-1995 t.o.m den 12-okt-1999)

Ohlson, Thomas, forskarassistent, Uppsala universitet (fr.o.m den 12- apr-1995 t.o.m den 20-feb-2000)

Ström, Jakob, doktorand, Linköpings universitet (fr.o.m den 1-aug-1995)

Söder, Sven-Eric, kanslichef, Olof Palmes Internationella Centrum (fr.o.m den 1-aug-1995 t.o.m den 12-okt-1999)

Tham, Carl, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella centrum (fr.o.m den 12-okt-1999)

Wallensteen, Peter, professor, Institutionen för freds- och konfliktforskning (fr.o.m den 21-feb-2000)

Weiderud, Peter, avdelningschef, Svenska kyrkan (fr.o.m den 12-apr-1995)

Wirmark, Bo, ordförande, Sveriges Fredsråd (fr.o.m den 5-jun-1998) Wohlgemuth, Lennart, direktör, Nordiska Afrikainstitutet (fr.o.m den 1-aug-1995)

Lokal: Fredgatan 6, 103 39 STOCKHOLM

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

3.3Referensgrupp för oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg (UD 2002:A)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-sep-2002

 

Ordförande:

 

Wahlbäck, Krister, professor (fr.o.m den 15-maj-2002)

 

Ledamöter:

 

Carlbäck, Helena, docent (fr.o.m den 12-okt-2006)

 

Holtsmark, Sven, forskare (fr.o.m den 15-maj-2002)

 

Molin, Karl, professor (fr.o.m den 15-maj-2002)

61

 

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Persson, Gudrun, fil.dr. (fr.o.m den 12-okt-2008) Åselius, Gunnar, professor (fr.o.m den 15-maj-2002)

Larsson, Daniel, studerande (fr.o.m den 19-sep-2002 t.o.m den 31-maj-2004)

Lokal: Fredsgatan 6, 103 39 STOCKHOLM

Referensgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

3.4Folkrättsdelegationen (UD 2002:B)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 27-jun-2002

Ordförande:

Belfrage, Frank, kabinettsekreterare (fr.o.m den 10-okt-2006) Dahlgren, Hans, kabinettsekreterare (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 25-sep-2006)

Vice ordförande:

Gustafsson, Yvonne, statssekreterare (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 24-okt-2003)

Hjelm, Jonas, statssekreterare (fr.o.m den 25-okt-2003 t.o.m den 25-sep-2006)

Jevrell, Håkan, statssekreterare (fr.o.m den 11-sep-2007) Wessberg, HG, statssekreterare (fr.o.m den 4-maj-2007 t.o.m den 10-sep-2007)

Ledamöter:

Ahlin, Urban, vice ordförande i utrikesutskottet (fr.o.m den 27-jun-2002)

Amér, Stefan, politiskt sakkunnig (fr.o.m den 15-nov-2004 t.o.m den 3-maj-2007)

Anderberg, Bengt, generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 24-okt-2003)

Andersson, Michael, kansliråd (fr.o.m den 27-jun-2002)

Andersson, Monica, politiskt sakkunnig (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 24-okt-2003)

Andersson, Sture, generalläkare Försvarsmakten (fr.o.m den 27-maj-2004 t.o.m den 3-maj-2007)

Baralt, Pernilla, planeringschef (fr.o.m den 15-nov-2004 t.o.m den 3-maj-2007)

Begler, Ann-Marie, (fr.o.m den 17-dec-2002 t.o.m den 27-maj-2004) Bergenstrand, Klas, generaldirektör SÄPO (fr.o.m den 27-maj-2004 t.o.m den 22-jan-2007)

Berntson, Hans, ställföreträdande överbefälhavare (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 1-dec-2005)

62

Utrikesdepartementet

Brickman, Annika, rättschef (fr.o.m den 15-nov-2004 t.o.m den 1-dec-2005)

Bring, Ove, professor, Försvarshögskolan (fr.o.m den 27-jun-2002) Burrau, Paula, politisk sakkunnig (fr.o.m den 25-okt-2003 t.o.m den 15-nov-2004)

Daag, Nils, departementsråd (fr.o.m den 4-maj-2007)

Egerstedt, Olof, överdirektör, RPS (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 17-dec-2002)

Ehrenkrona, Carl Henrik, rättschef (fr.o.m den 27-jun-2002) Erlandsson, Eskil, ordförande i riksdagens försvarsutskott (fr.o.m den 25-okt-2003 t.o.m den 3-maj-2007)

Gunnarsson, Rolf, vice ordförande riksdagens försvarsutskott (fr.o.m den 4-maj-2007)

Göransson, Anne-Marie, generalläkare, Försvarsmakten (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 27-maj-2004)

Hafström, Marie, generaldirektör och stf chef Försvarsmakten (fr.o.m den 2-dec-2005)

Hammarskjöld, Elinor, departementsråd (fr.o.m den 2-dec-2005) Hedberg, Bosse, departementsråd (fr.o.m den 25-okt-2003) Hedegård, Maria, rättschef (fr.o.m den 1-jun-2008)

Jacobsson, Marie, ämnesråd (fr.o.m den 27-jun-2002) Karlsson, Anders, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2008)

Knutsson, Jan, departementsråd (fr.o.m den 2-dec-2005 t.o.m den 3-maj-2007)

Krigsman, Sofia, politisk sakkunnig (fr.o.m den 1-jun-2008) Landerholm, Henrik, chef Försvarshögskolan (fr.o.m den 27-jun-2002)

Lenmarker, Göran, ordförande i utrikesutskottet (fr.o.m den 4-maj-2007)

Lindberg, Helena, expeditions- och rättschef (fr.o.m den 25-okt-2003) Lundborg, Hans, departementsråd (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 1-dec-2005)

Meijer, Claes, generalläkare, Försvarsmaken (fr.o.m den 4-maj-2007) Melander, Göran, professor, Rauol Wallenberginstitutet (fr.o.m den 27-jun-2002)

Messing, Ulrika, ordförande Riksdagens försarsutskott (fr.o.m den 4-maj-2007 t.o.m den 31-maj-2008)

Milton, Anders, ordförande i Svenska Röda korset (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 1-dec-2005)

Nordlander, Jan, MR-ambassadör (fr.o.m den 2-dec-2005) Raeder, Johan, departementsråd (fr.o.m den 27-jun-2002) Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 17-dec-2002)

Ryding-Berg, Stefan, chefsjurist, Försvarsmakten (fr.o.m den 27-jun-2002)

Ränk, Martina, politiskt sakkunnig (fr.o.m den 4-maj-2007) Rönquist, Anders, (fr.o.m den 17-dec-2002 t.o.m den 1-dec-2005)

Skr. 2010/11:103

63

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Sandström, Madelene, generaldirektör. Totalförsvarets forskn. (FOI) (fr.o.m den 25-okt-2003)

Ström, Ulla, ambassadör (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 15-nov-2004)

Svenson, Bengt, rikspolischef (fr.o.m den 1-jun-2008) Weihe, Christina, rättschef (fr.o.m den 27-jun-2002) Wennerström, Erik, ämnesråd (fr.o.m den 4-maj-2007)

Werner, Malin, politiskt sakkunnig (fr.o.m den 1-sep-2007 t.o.m den 10-sep-2007)

Westerberg, Bengt, ordförande, Svenska röda korset (fr.o.m den 2-dec-2005)

Windmar, Erik, politiskt sakkunnig (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 24-okt-2004)

Wrange, Pål, ämnesråd (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 31-aug-2007)

Åkesson, Ingvar, rätts- och expeditionschef (fr.o.m den 27-jun-2002 t.o.m den 24-okt-2003)

Öberg, Nils, expeditionschef (fr.o.m den 2-dec-2005 t.o.m den 3-maj-2007)

Sekreterare:

Greenhill, Malin, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2008) Hallén, Mia, ämnessakkunnig (fr.o.m den 15-nov-2004 t.o.m den 4-maj-2007)

Nilsson, Pernilla, departementssekreterare (fr.o.m. den 4-maj-2007 t.o.m. den 31-maj-2008)

Lokal: Malmtorgsgatan 3, 103 39 STOCKHOLM

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

3.5Arbetsgrupp med uppgift att bevaka, identifiera och rapportera faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige (UD 2003:A)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande15-maj-2003

Lokal: Fredsgatan 6, 103 39 STOCKHOLM

Arbetsgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

3.6Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (UD 2007:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 4-okt-2007

64

Utrikesdepartementet

Ordförande:

Cederschiöld, Carl, f.d. finansborgarråd (fr.o.m den 5-okt-2007 t.o.m den 1-apr-2011)

Ledamöter:

Berglund, Annika, informationsdirektör Atlas Copco (fr.o.m den 4-mar-2009)

Follin, Ann, chef för Tekniska museet (fr.o.m den 4-mar-2009) Gustafsson, Yvonne, generaldirektör för Statskontoret (fr.o.m den 4-mar-2009)

Ljunggren, Börje, tidigare ambassadör i Peking (fr.o.m den 4-mar-2009)

Stensson, Henry, Senior Vice President, Ericsson AB (fr.o.m den 4-mar-2009)

Törnblom, Jonas, Director of Corporate Marketing & Information, Envac Centralsug AB (fr.o.m den 4-mar-2009)

tf Generalkommissarie:

Jeppson, Hans, f.d. statssekreterare (fr.o.m den 1-nov-2007 t.o.m den 30-nov-2008)

Generalkommissarie:

Rembe, Annika, (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2011)

Projekthandledare:

Lorentzon, David, t.f. departementssekreterare (fr.o.m den 1-dec-2007 t.o.m den 31-mar-2011)

Projekledare:

Ekstrand, Nina, (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 17-jan-2011)

Programhandläggare:

Magnell, David A., (fr.o.m den 6-okt-2008 t.o.m den 5-jan-2009)

Vikarierande projekthandledare:

Nöre, Anna, (fr.o.m den 26-maj-2010 t.o.m den 31-jan-2011)

Programassistent:

Lerfors, Cecilia, (fr.o.m den 17-aug-2009 t.o.m den 15-nov-2010)

Kommunikationsansvarig:

Engström, Tove, kommunikationschef (fr.o.m den 1-apr-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Ansvar för programverksamhet:

Rygård, Anna, projektledare (fr.o.m den 9-feb-2009 t.o.m den 31-jan-2011)

Skr. 2010/11:103

65

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Protocol Manager:

Cappelin, Björn, (fr.o.m den 8-mar-2010 t.o.m den 1-nov-2010)

Senior adviser:

Björck, Staffan, ämnesråd ( fr.o.m. den 1-jan-2008 t.o.m. den 31-dec- 2009)

Lokal: World Trade Center, Box 90, 101 21 STOCKHOLM

Direktiv för kommittén, se dir. 2007:142

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2011.

3.7 Märkesåret 1809 (UD 2007:A)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 16-maj-2007

 

Ordförande:

 

Bildt, Carl, utrikesminister (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den

 

1-feb-2010)

 

Ledamöter:

 

Adelsohn Liljeroth, Lena, statsråd (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den

 

1-feb-2010)

 

Ahlander, Dag Sebastian, ambassadör (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m

 

den 1-feb-2010)

 

Belfrage, Frank, kabinettsekreterare (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den

 

1-feb-2010)

 

Bergquist, Mats, ambassadör (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den

 

1-feb-2010)

 

Bergqvist, Jonas, konsult och ishockeyspelare (fr.o.m den 20-jun-2007

 

t.o.m den 1-feb-2010)

 

Björck, Anders, landshövding (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den

 

1-feb-2010)

 

Björnson, Anders, författare (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den

 

1-feb-2010)

 

Blomqvist, Göran, vd Riksbankens Jubileumsfond (fr.o.m den

 

20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

 

Bohlin, Sinikka, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den

 

1-feb-2010)

 

Dalborg, Hans, styrelseordförande Nodea (fr.o.m den 20-jun-2007

 

t.o.m den 1-feb-2010)

 

Eiken, Ingrid, statssekreterare (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den

 

1-feb-2010)

 

Engdahl, Horace, ständig sekreterare (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m

 

den 1-feb-2010)

66

 

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Englin, Birgitta, vd Riksteatern (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Englund, Peter, historier (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Fischerström, Johan, Riksmarskalkämbetet (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Gustafsson, Gunnel, professor (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Husmark Pehrson, Cristina, statsråd (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Karlander, Hans, civilekonom (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Koivunen-Bylund, Tuulikki, domprost (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Kristiansson, Stefan, generalmajor (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Leijon, Anna-Greta, vice ordförande Hanaholmen (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Leijonborg, Lars, statsråd (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Levengood, Mark, författare (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Linna, Elina, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Littorin, Sven-Otto, statsråd (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Lundby-Wedin, Wanja, LO-ordförande (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Lundström, Nina, kommunalråd (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Nordin, Jonas, filosofie doktor i historia (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Olofsson, Maud, statsråd (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Pilsas Ahlin, Helena, departementsråd (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

de Pourbaix-Lundin, Marietta, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Ruin, Olof, professor (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010) Rönnmark, Marie-Louise, kommunalråd (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Sellén, Birgitta, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Svensson, Alf, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

von Sydow, Björn, förutvarande talman (fr.o.m. den 20-jun.2007 t.o.m. den 1-feb-2010)

67

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Tiedemann, Johan, statssekreterare (fr.o.m. den 20-jun-2007 t.o.m. den 1-feb-2010)

Unckel, Per, landshövding (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Visuri, Voitto, ordf. Sverigefinska riksförbundet (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Wahlbäck, Krister, ambassadör (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Walder-Brundin, Eva, ambassaför (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Wallenberg, Jacob, styrelseordförande (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Wallenius, Mats, generalsekreterare, Föreningen Norden (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Wetterstrand, Maria, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Wästberg, Olle, generaldirektör (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Sekreterare:

Dahl, Mikael, ambassadör (fr.o.m den 20-jun-2007 t.o.m den 1-feb-2010)

Uppdraget är därmed slutfört.

3.8 Kommission för klimatförändring och utveckling (UD 2007:B)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 11-okt-2007

 

Ordförande:

 

Carlsson, Gunilla, statsråd (fr.o.m den 11-okt-2007 t.o.m. den

 

30-jun-2010)

 

Kommissionär:

 

Maathai, Wangari, professor, grundare av green Belt Movement,

 

Kenya (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

 

Honglie, Sun, professor, chef för China Climate Change Expert

 

Commitee Kina (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

 

Hvidt, Nanna, chef för forskningsinsitutets DIIS, Danmark (fr.o.m

 

den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

 

Cropper, Angela, biträdande chef UNEP, Trinidad och Tobago.

 

(fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

 

Aigrain, Jacques, vd Swiss RE, Frankrike - Schweiz (fr.o.m den

 

11-dec-2007 t.o.m den 30-apr-2009)

 

El-Ashry, Mohamad, Senior Fellow UN Foundation, Egypten (fr.o.m

 

den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

68

 

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Narian, Sunita, chef för Center for Science and Environment, Indien (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

Lash, Jonathan, president World Resources Institute (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

Johnson, Ian, ordförande IDEAcarbon, Storbritannien (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

Petit, Bernard, biträdande chef, Directorate General Development, EU-kommissionen, Frankrike (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

Wahlström, Margareta, Biträdande chef OCHA, Sverige (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

Sokona, Youba, chef för Sahara and Sahel Observatory, Mali (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2009)

Menzinger, Ivo, verkställande direktör Swiss RE, Frankrike-Schweiz (fr.o.m den 1-maj-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Expertgruppen (t.o.m. den 30-jun-2010)

Wijkman, Anders, ordförande

Sekretariat:

Le Goulven, Katell, Senior Programme Officer Pastorek, Lina, Desk Officer and Project Coordinator Schaar, Johan, direktor

Åberg, Kerstin, Administrative Officer

Lokal: Fredsgatan 6, 103 39 Stockholm

Uppdraget är därmed slutfört.

3.9Utrikesförvaltningsutredningen - UfU (UD 2009:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 23-jul-2009

Särskild utredare:

 

 

 

Egardt, Peter, verkst. direktör (fr.o.m den

1-aug-2009 t.o.m den

 

1-mar-2011)

 

 

 

Sakkunniga:

 

 

 

Dinkelspiel, Ulf, ambassadör (fr.o.m den

1-okt-2009)

 

Harborn, Mats, verkst. direktör (fr.o.m den 1-okt-2009)

 

Holmberg, Barbro, landshövding (fr.o.m den 1-okt-2009)

 

Holmquist, Jörgen, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 1-okt-2009)

 

Johansson, Lars Göran, senior vice president (fr.o.m den 1-okt-2009)

 

Jämtin, Carin, oppositionsborgarråd (fr.o.m den

1-okt-2009)

 

de Neergaard, Claes, verkst. direktör (fr.o.m den

1-okt-2009)

 

Stålsby, Anders, bitr. enhetschef (fr.o.m den 1-okt-2009)

 

Tunberger, Johan, f.d. överingenjör (fr.o.m den

1-okt-2009)

69

 

 

 

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Experter:

Belfrage, Erik, (fr.o.m den 1-feb-2010)

Blücher, Magnus, ämnesråd (fr.o.m den 1-okt-2009) Brooks, Tim, (fr.o.m den 1-jan-2010)

Dahlman, Tomas, (fr.o.m den 8-nov-2010) Eriksson, Christer, ämnesråd (fr.o.m den 1-okt-2009) Grönquist, Ulrika, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2009)

Gårdmark, Johanna, ämnesråd (fr.o.m den 1-okt-2009) Hall, Kurt A., finansråd (fr.o.m den 1-okt-2009) Henrikson, Ola, planeringschef (fr.o.m den 1-okt-2009)

Ingvar-Nilsson, Charlotte, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2009) Julin, Cecilia, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2009) Lennartsson, Fredrik, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2009) Lindell, Johan, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2009)

Metelius, Sophia, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Mårselius, Petra, kansliråd (fr.o.m den 1-apr-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Nordmeyer, Marcus, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Nordqvist, Bengt, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2009) Sjögren, Eva, ämnesråd (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 7-nov-2010)

Rättsexpert:

Nilsson, Bengt Åke, f.d. regeringsråd (fr.o.m den 1-feb-2010 t.o.m den 14-mar-2010)

Malmqvist, Bo, departementsråd (fr.o.m den 1-feb-2010 t.o.m den 14-mar-2010)

Huvudsekreterare:

Hammargren, Anna, departementsråd (fr.o.m den 31-aug-2009 t.o.m den 13-mar-2011)

Biträdande sekreterare:

Nyberg, Elias, pol.mag. (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 1-mar-2011)

Oljelund, Anders, f.d. ambassadör (fr.o.m den 1-sep-2009 t.o.m den 1-mar-2011)

Ottosson, Stellan, f.d. ambassadör (fr.o.m den 1-sep-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Sandberg, Harald, departementsråd (fr.o.m den 1-sep-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

von Uexküll, Andreas, kansliråd (fr.o.m den 1-sep-2010)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm

70

Utrikesdepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:67, dir.2010:6 och dir. 2010:99

Utredningen har avgett

SOU 2010:32 Utrikesförvaltning i världsklass - En mer flexibel utrikesrepresentation

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2011.

71

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

4 Försvarsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 4, 5, 7, 8 och 9

4.1Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 20-jun-1991

Ordförande:

Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 7-sep-1997)

Hedegård, Maria, departementsråd (fr.o.m den 1-jun-2005 t.o.m den 30-jun-2012)

Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 31-maj-2005)

Vice ordförande:

Hammarskjöld, Elinor, (fr.o.m den 1-okt-2008 t.o.m den 30-jun-2012)

Hedberg, Bosse, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2006 t.o.m den 30-jun-2009)

Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-nov-2002)

Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 30-jun-2006)

Ledamöter:

Ahlström, Christer, sakkunnig (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 30-jun-2000)

Broström, Per, jur.kand (fr.o.m den 1-jul-2003 t.o.m den 31-dec-2008)

Deuschl, Harald, överstelöjtnant (avliden mars-98) (fr.o.m den 1-jul-1997)

af Geijerstam, Margareta, kansliråd (t.o.m den 30-sep-1997) Engdahl, Ola, jur.kand. (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2012)

Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission (t.o.m den

7-sep-1997)

 

Ericson, Marika, försvarsjurist (fr.o.m den 1-jul-2006 t.o.m den

 

31-jan-2007)

 

Greenhill, Malin, folkrättshandläggare (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m

 

den 31-okt-2004)

 

Hammarskjöld, Elinor, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2009 t.o.m

 

den 30-jun-2012)

72

 

Försvarsdepartementet

Hedberg, Bosse, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2006 t.o.m den 30-sep-2008)

Hedström, Key, chefsjurist (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2012)

Hellman, Cecilia, jur.kand. (fr.o.m den 1-jul-2006 t.o.m den 30-jun-2012)

Himmelstrand Sundström, Kristina, jur.kand. (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Hedegård, Maria, rättschef (fr.o.m den 1-jun-2005 t.o.m den 30-jun-2012)

Holst, Fredrik, jur.mag. (fr.o.m den 15-dec-1998 t.o.m den 30-jun-2000)

Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 31-maj-2005)

Körlof, Björn, generaldirektör (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-sep-2008)

Lager, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m den 24-aug-1998 t.o.m den 30-jun-2000)

Ledmyr, Sonja, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Lindfors, Erik, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2008 t.o.m den 30-jun-2012)

Nilsson, Pernilla, jur.kand. (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 31-okt-2004)

Nymark, Manólis, enhetsjurist (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 30-jun-2000)

Persson, Ing-Marie, utredare (fr.o.m den 1-jul-2003 t.o.m den 30-jun-2009)

Rosvall, Göran, chefsjurist (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 23-aug-1998)

Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-nov-2002)

Ryding-Berg, Stefan, chefsjurist (fr.o.m den 1-jul-2009 t.o.m den 30-jun-2012)

Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 30-jun-2006)

Sandbu, Magnus D., försvarsjurist (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2012)

Tornberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m den 1-nov-2004 t.o.m den 30-jun-2006)

Ulfsparre, Christina, folkrättshandläggare (fr.o.m den 1-nov-2004 t.o.m den 30-jun-2012)

Sekreterare:

Andersson, Mikael, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 30-jun-2012)

af Geijerstam, Margareta, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 30-sep-1997)

Skr. 2010/11:103

73

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

Nyrén, Jan, kansliråd (fr.o.m den 1-mar-1998 t.o.m den 18-apr-1999) Wågnert, Niklas, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 31-maj-2001)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. växel 4051000, direktval 4052648 (sekr.)

Direktiv för rådet, se regeringsbeslut den 20 juni 1991.

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

4.2Försvarsberedningen (Fö 1992:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-okt-1992

Ordförande:

Danielsson, Lars, statssekreterare (fr.o.m den 1-mar-1997 t.o.m den 26-apr-2000)

Enström, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m den 10-jan-2008) Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m den 27-apr-2000 t.o.m den 13-dec-2006)

Lagerblad, Peter, statssekreterare (fr.o.m den 12-jan-1995 t.o.m den 14-jan-1996)

Lennmarker, Göran, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-jan-2007 t.o.m den 9-jan-2008)

Rekke, Lars, statssekreterare (fr.o.m den 15-jan-1996 t.o.m den 28-feb-1997)

Ledamöter:

 

Bohlin, Britt, ledamot av riksdagen (t.o.m den 2-maj-1999)

 

Carnerö, Åke, led. av riksdagen (fr.o.m den 12-jan-1995 t.o.m den

 

23-apr-2003)

 

Danielsson, Staffan, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-jan-2007)

 

Hafström, Jonas, chef för internationella avdelningen vid Moderata

 

samlingspartiets partikansli (fr.o.m den 1-nov-1998 t.o.m den

 

26-nov-2002)

 

Hökmark, Gunnar, led. av riksdagen (fr.o.m den 27-nov-2002 t.o.m

 

den 30-sep-2004)

 

Jennehag, Jan, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 12-jan-1995 t.o.m den

 

2-maj-1999)

 

Jóhannesson, Berit, led. av riksdagen (fr.o.m den 3-maj-1999 t.o.m

 

den 13-dec-2006)

 

Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m den 17-jan-1996)

 

Landerholm, Henrik, ledamot av riksdagen (fr.o.m den 24-feb-1995

 

t.o.m den 31-okt-1998)

74

 

Försvarsdepartementet

Lindgren, Else-Marie, led. av riksdagen (fr.o.m den 24-mar-2003) Nordgren Christensen, Annika, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 12-jan-1995 t.o.m den 14-maj-2009)

Rohdin, Lennart, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 30-jan-1996 t.o.m den 13-dec-2006)

Sundell, Ola, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-okt-2004 t.o.m den 13-dec-2006)

Svärd, Anders, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 12-jan-1995 t.o.m den 13-dec-2006)

Tingsgård, Tone, led. av riksdagen (fr.o.m den 3-maj-1999 t.o.m den 13-dec-2006)

Wahlén, Gunilla, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-jan-2007) Widman, Allan, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-jan-2007)

Sakkunniga:

Bengtsson, Ulf, departementsråd (fr.o.m den 3-maj-1999 t.o.m den 17-sep-2003)

Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m den 18-maj-1999 t.o.m den 4-jun-2000)

Granholm, Mikael, departemenetssekreterare (fr.o.m den 17-okt-2007) Koch, Michael, kansliråd (fr.o.m den 18-sep-2003 t.o.m den 14-jan-2007)

Kring, Claes, departementsråd (fr.o.m den 10-dec-2003) Lidén, Anders, utrikesråd (fr.o.m den 18-dec-2002 t.o.m den 12-dec-2004)

Lyrvall, Björn, utrikesråd (fr.o.m den 3-sep-2007)

Petersson, Sven-Olof, utrikesråd (fr.o.m den 3-maj-1999 t.o.m den 17-dec-2002)

Sandberg, Johan, kansliråd (fr.o.m den 25-jan-2007 t.o.m den 16-okt-2007)

Skoog, Olof, utrikesråd (fr.o.m den 13-dec-2004 t.o.m den 2-sep-2007)

Experter:

Berndtson, Hans, generallöjtnant (fr.o.m den 8-feb-2001 t.o.m den 16-aug-2005)

Ekengren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m den 3-sep-2007) Fant, Claes-Göran, generallöjtnant (fr.o.m den 17-aug-2005 t.o.m den 19-feb-2007)

Hagman, Hans-Christian, kansliråd (fr.o.m den 15-jan-2007) Hammarskjöld, Elinor, kansliråd (fr.o.m den 18-sep-2003 t.o.m den 15-maj-2006)

Hassel, Fredrik, stabschef (fr.o.m den 2-apr-2008 t.o.m den 7-jul-2008)

Holm, Anna-Karin, departementsråd (fr.o.m den 16-maj-2006 t.o.m den 14-jan-2007)

Jato, Andrés, departementssekreterare (fr.o.m den 15-jan-2007 t.o.m den 2-sep-2007)

Skr. 2010/11:103

75

Försvarsdepartementet

Moore, Michael, generalmajor (fr.o.m den 20-feb-2007) Riddarström, Bo, överdirektör (fr.o.m den 15-sep-1999 t.o.m den 17-dec-2002)

Waldemarsson, Bo, generalmajor (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 4-jun-2000)

Trouvé, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2001 t.o.m den 17-sep-2003)

Expert och redaktör:

Engberg, Katarina, departementsråd (fr.o.m den 22-maj-1997 t.o.m den 4-jun-2000)

Experter:

Engberg, Katarina, departementsråd, expert i frågor som rör anpassning av totalförsvarets förmåga (fr.o.m den 5-jun-2000 t.o.m den 12-dec-2004)

Kihl, Johan, generallöjtnant (fr.o.m den 5-jun-2000 t.o.m den 7-feb-2001)

Huvudsekreterare:

Hyllander, Jan, departementsråd (fr.o.m den 15-jan-2007)

Sekretariatet: Chef:

Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m den 17-jan-1995 t.o.m den 17-maj-1999)

Mohr, Michael, departementsråd (fr.o.m den 18-maj-1999 t.o.m den 14-jan-2007)

Bitr. huvudsekreterare:

Hedin, Ola, ämnesråd (fr.o.m den 7-maj-2003 t.o.m den 14-jan-2007)

Sekreterare:

Bergman, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m den 18-dec-2002 t.o.m den 7-dec-2003)

Birath, Ulf, kansliråd (fr.o.m den 17-jan-1995 t.o.m den 30-jun-2003) Brändström, Annika, ämnessakkunnig (fr.o.m den 15-apr-2005 t.o.m den 14-jan-2007)

Cederberg, Jörgen, departementssekreterare (fr.o.m den 23-feb-2007 t.o.m den 9-jan-2008)

de la Gardie, Per, departementssekreterare (t.o.m den 14-jan-2007) Druve Lundberg, Ingmarie, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-1999 t.o.m den 1-jul-2001)

Foghelin, Jan, avdelningschef (fr.o.m den 5-okt-1998 t.o.m den 17-maj-1999)

Gundmark, Per, departementssekreterare (fr.o.m den 15-nov-2004) Hammarström, Ulf, ämnessakkunnig (fr.o.m den 13-maj-1996 t.o.m den 30-sep-1996)

Hedin, Ola, kansliråd (fr.o.m den 28-mar-2001 t.o.m den

Skr. 2010/11:103

76

Försvarsdepartementet

31-aug-2001)

Jarlsvik, Helen, analytiker (fr.o.m den 15-apr-2005 t.o.m den 14-jan-2007)

Johansson, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m den 10-jan-2008 t.o.m den 27-aug-2008)

Lagerlöf, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 16-feb-2004 t.o.m den 31-aug-2004)

Lodin, Per, militärsakkunnig (fr.o.m den 17-jan-1995 t.o.m den 30-jun-1995)

Oredsson, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 10-sep-2007 t.o.m den 31-aug-2008)

Stegen, Anja, departementssekreterare (fr.o.m den 2-maj-2003) Syrén, Håkan, överste 1. (fr.o.m den 1-nov-1998 t.o.m den 17-maj-1999)

Wieslander, Anna, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-2000 t.o.m den 22-mar-2003)

Åkesson, Tommy, departementsekreterare (t.o.m den 27-aug-2008) Örnfeldt, Eino, departementssekreterare (fr.o.m den 5-okt-1998 t.o.m den 30-sep-1999)

Lokal: Förvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. 405 10 00,

Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992 den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999 den 8 maj 2000 §§ 2 och 3 och den 14 juni 2002 § 2.

Beredningen har avgett

Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen

Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse

Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning Ds 1999:2 Förändrad omvärld - omdanat försvar

Ds 1999:55 Europas säkerhet - Sveriges försvar

Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet -

Nätverksförsvar och Krishantering

Ds 2003:8 Säkrare grannskap- osäker värld

Ds 2003:34 Vårt militära försvar - vilja och vägval Ds 2004:30 Försvar för en ny tid

Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys

Ds 2008:48 Försvar i användning

Försvarsberedningen är tillsvidare inte verksam.

Skr. 2010/11:103

77

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

4.3Exekutivkommitté (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Frankrike, Italien Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 31-maj-2001

Ledamöter:

Anderberg, Bengt, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 14-apr-2002) Bäckström, Johan, (fr.o.m den 1-mar-2008)

Böhlin, Birgitta, (fr.o.m den 29-okt-2001 t.o.m den 19-dec-2002) von Hacht, Åsa, (fr.o.m den 15-sep-2005 t.o.m den 13-mar-2008) Hanson, Stefan, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 31-jul-2001)

Hedén, Arne, (fr.o.m den 1-aug-2001 t.o.m den 9-aug-2004) Hedskog, Björn, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 27-mar-2003) Hult, Gunnar, (fr.o.m den 20-jun-2005)

Hällkvist, Peter, (fr.o.m den 1-jul-2003 t.o.m den 12-dec-2004) Källmén, Stephan, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 30-jun-2003) Landby, Per, (fr.o.m den 13-dec-2004 t.o.m den 29-feb-2008) Levin, Magnus, (fr.o.m den 28-mar-2003 t.o.m den 19-jun-2005) Lundberg, Peter, (fr.o.m den 19-dec-2002 t.o.m den 14-sep-2005) Lövgren, Jan-Erik, (fr.o.m den 1-dec-2007)

Malmer, Barbro, (fr.o.m den 10-aug-2004) Nylander, Leif, (fr.o.m den 28-mar-2003)

Raeder, Johan, (fr.o.m den 31-maj-2001 t.o.m den 28-okt-2001) Rensfeldt, Leif, (fr.o.m den 29-sep-2005 t.o.m den 31-dec-2007) Roth, Håkan, (fr.o.m den 29-sep-2005 t.o.m den 1-dec-2007)

Sandek, Alf, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 28-sep-2005) Schlyter, Carl-Mikael, (fr.o.m den 26-jun-2001)

Stenholm, Lars, (fr.o.m den 20-jun-2005)

Wallander, Bo, (fr.o.m den 15-apr-2002 t.o.m den 27-mar-2003)

Ersättare:

 

 

Andersson, Svante, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 19-jun-2005)

 

Blomgren, Per-Åke, (fr.o.m den 2-jun-2009)

 

 

Bäck, Göran, (fr.o.m den 22-dec-2009 t.o.m den 31-jul-2010)

 

Ekdahl, Birte Giesel, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 1-dec-2007)

 

Jonasson, Kjell A., (fr.o.m den 31-maj-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

 

Hanson, Stefan, (fr.o.m den 11-sep-2001 t.o.m den

1-dec-2007)

 

Hedskog, Björn, (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den

1-dec-2007)

 

Holmström, Peter, (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 1-dec-2007)

 

Langemar, Göran, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

 

Lubrán, Nina, (fr.o.m den 23-aug-2010)

 

 

Näsström, Staffan, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 1-dec-2007)

 

Olsson, Daniel, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 14-apr-2002)

 

Savelli, Andreas, (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 22-dec-2009)

78

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

Tjäder, Thomas, (fr.o.m den 15-apr-2002)

Waern, Martin, (fr.o.m den 20-jun-2005 t.o.m den 1-jun-2009)

Lokal: Försvarsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 10 00

Direktiv för exekutivkommittén, se regeringsbeslut den 31 maj 2001

Exekutivkommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

4.4Folkrättskommittén (Fö 2007:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-sep-2007

Ordförande:

Victor, Dag, justitieråd (fr.o.m den 30-nov-2007)

Ledamöter:

Hedström, Key, chefsjurist (fr.o.m den 30-nov-2007) Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m den 30-nov-2007) Ryding-Berg, Stefan, chefsjurist (fr.o.m den 30-nov-2007) Österdahl, Inger, professor (fr.o.m den 30-nov-2007)

Sakkunniga:

Bring, Ove, professor (fr.o.m den 7-mar-2008)

Sandbu, Magnus D., försvarsjurist (fr.o.m den 7-mar-2008)

Experter:

Andersson, Mikael, kansliråd (fr.o.m den 7-mar-2008) Engdahl, Ola, jur.dr. (fr.o.m den 7-mar-2008)

Greenhill, Malin, departementssekreterare (fr.o.m den 7-mar-2008 t.o.m den 31-jan-2010)

Lennerbrant, Per, kansliråd (fr.o.m den 7-mar-2008) Lindfors, Erik, departementsråd (fr.o.m den 1-feb-2010) Skoglund, Anneli, kansliråd (fr.o.m den 1-feb-2010)

Ulfsparre, Christina, samordnare folkrätt (fr.o.m den 7-mar-2008) Viksten, Runar, chefsrådman (fr.o.m den 7-mar-2008)

Sekreterare:

Lindvall, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2008) Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, folkrättsjurist (fr.o.m den 1-dec-2007)

Biträdande sekreterare:

Appelgren, Jessika, (fr.o.m den 1-jun-2008 t.o.m den 31-dec-2008)

Direktiv för kommittén, se dir. 2007:134, dir. 2008:154 och dir. 2010:19

79

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

Kommittén har avgett

SOU 2010:22 Krigets lagar - centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser

SOU 2010:72 Folkrätten i väpnad konflikt – svensk tolkning & tillämpning + Bilaga 7

Uppdraget är därmed slutfört.

4.5Militärhelikopterutredningen (Fö 2008:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-okt-2008

Särskild utredare:

Lind, Jan-Olof, t.f. generaldirektör (fr.o.m den 18-dec-2008)

Sakkunniga:

Andersson, Olof, departementssekreterare (fr.o.m den 30-jan-2009)

Experter:

Andersson, Jim, kommendörkapten (fr.o.m den 13-feb-2009)

Bydén, Micael, brigadgeneral (fr.o.m den 1-nov-2009)

Stjernfalk, John, överste (fr.o.m den 30-jan-2009)

Svensson, Johan, brigadgeneral (fr.o.m den 30-jan-2009)

Wester, Lars-Åke, flyginspektör (fr.o.m den 15-maj-2009)

Referensgrupp:

Cherinet, Michael, teknisk chef (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Berg, Arild, (fr.o.m den 1-jan-2010 t.o.m den 28-feb-2010) Höglund, Ola, överstelöjtnant (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Sarwien, Tommy, chefspilot (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Sekreterare:

Wallander, Thomas, byråchef tillika överstelöjtnant reserv (fr.o.m den 18-dec-2008)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:118, dir. 2008:148, dir. 2009:27 och dir. 2010:13

Utredningen har avgett

SOU 2009:67 Försvarsmaktens helikopter 4 - frågan om vidmakthållande eller avveckling

SOU 2010:50 Försvarsmaktens helikopterresurser

80

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

Uppdraget är därmed slutfört.

4.6Signalspaningskommittén (Fö 2009:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-feb-2009

Ordförande:

René, Inger, led. av riksdagen (fr.o.m den 9-jun-2009)

Ledamöter:

Andnor, Berit, led. av riksdagen (fr.o.m den 9-jun-2009)

Degerlund, Paul, f.d. generalmajor (fr.o.m den 9-jun-2009)

Jakobsson, Leif, led. av riksdagen (fr.o.m den 9-jun-2009)

Johansson, Annie, led. av riksdagen (fr.o.m den 9-jun-2009)

Waidelich, Tommy, led. av riksdagen (fr.o.m den 9-jun-2009)

Wigström, Cecilia, led. av riksdagen (fr.o.m den 9-jun-2009)

Sekreterare:

Arrland, Pernilla, hovrättsassessor (fr.o.m den 21-sep-2009)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4059042 (Pernilla Arrland)

Direktiv för kommittén, se dir. 2009:10 och dir. 2010:127

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 7 februari 2011.

4.7 Utredningen (Fö 2009:03) om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 16-jul-2009

 

Särskild utredare:

 

Rolén, Thomas, kammarrättspresident (fr.o.m den 16-jul-2009)

 

Sakkunniga:

 

Jabali, Maisoun, kansliråd (fr.o.m den 7-okt-2009)

 

Oltorp, Anders, militärsakkunnig (fr.o.m den 7-okt-2009)

 

Experter:

 

Dejke (f.d.Alfredsson), Mattias, kommendörkapten (fr.o.m den

 

7-okt-2009)

 

Ellehöj, Helle, kansliråd (fr.o.m den 7-okt-2009)

 

Gellner, Lars, jurist (fr.o.m den 23-okt-2009)

 

Hallin, Lena, överste (fr.o.m den 7-okt-2009)

 

Jonason, Gunnar, sektionschef (fr.o.m den 1-feb-2010)

81

 

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

Karlsson, Gunnar, generalmajor (fr.o.m den 7-okt-2009)

Keisu, Tomas, kanslichef (fr.o.m den 1-mar-2010)

Petersson, Elisabet, rättssakkunnig (fr.o.m den 7-okt-2009)

Pfiefer, Karl, chefsjurist (fr.o.m den 7-okt-2009)

Rehbinder, Paulina, studerande (fr.o.m den 1-feb-2010)

Rodin, Göran, departementsråd (fr.o.m den 7-okt-2009)

Sekreterare:

Keisu, Tomas, kanslichef (fr.o.m den 7-sep-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Kristiansson, Hanna, tf. kammarrättsassessor (fr.o.m den 7-sep-2009) Sandahl, Anna, kansliråd (fr.o.m den 7-sep-2009)

Referensgrupp:

Johansson, Lars, ombudsman (fr.o.m den 23-okt-2009) Mattsson Kasserud, Inger, bitr. förhandlingschef (fr.o.m den 23-okt-2009)

Lindquist, Eva, förhandlingschef (fr.o.m den 23-okt-2009) Simson, Niklas, förhandlingschef (fr.o.m den 23-okt-2009)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:58

Utredningen har avgett

SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

Uppdraget är därmed slutfört.

4.8Utredningen (Fö 2009:04) Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-nov-2009

Särskild utredare:

Hyllander, Jan, departementsråd (fr.o.m den 4-dec-2009)

Sakkunniga:

Berg, Ingolf, departementssekreterare (fr.o.m den 7-dec-2009)

Experter:

Ericson, Linda, departementssekreterare (fr.o.m den 7-dec-2009)

Sekreterare:

 

Hjort, Magnus, avdelningschef (fr.o.m den

7-dec-2009)

Wedner, Andreas, analytiker (fr.o.m den 7-dec-2009 t.o.m den

31-jan-2010)

 

Wilhelmson, Nina, (fr.o.m den 1-feb-2010)

82

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:110 och dir. 2010:5

Utredningen har avgett

SOU 2010:25 Viss översyn av verksamhet och organisation på informationssäkerhetsområdet

Uppdraget är därmed slutfört.

4.9Utredningen (Fö 2009:05) En ny myndighet med ansvar för exportsstöd till försvarsindustrin och försäljning av övertalig materiel

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-dec-2009

Särskild utredare:

Hammarström, Ulf, departementsråd (fr.o.m den 17-dec-2009)

Experter:

Anderson, Per, kansliråd (fr.o.m den 12-dec-2010)

Hallberg, Anders, ämnessakkunnig (fr.o.m den 18-feb-2010)

Huvudsekreterare:

Broman, Mattias, kansliråd (fr.o.m den 1-jan-2010)

Sekreterare:

Loréhn, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m den 21-dec-2009)

Biträdande sekreterare:

Nilsson, Fredrik, (fr.o.m den 12-jan-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:114

Slutrapport 2010-07-30 från Försvarsexportutredningen

Inrättandet av Försvarsexportmyndigheten

Uppdraget är därmed slutfört.

4.10Utredning om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten (Försvarsstrukturkommittén)

(Fö 2010:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-apr-2010

 

Särskild utredare:

 

Segerberg, Jan, civilingenjör/civilekonom (fr.o.m den 29-apr-2010)

83

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

Sakkunniga:

Holmer, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 27-aug-2010) Jacob, Michael, departementssekreterare (fr.o.m den 28-aug-2010) Jennerholm, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m den 27-aug-2010)

Looström, Cecilia, departementsråd (fr.o.m den 27-aug-2010) Mild, Peter, departementsråd (fr.o.m den 27-aug-2010)

Experter:

Andersson, Bengt, generalmajor (fr.o.m den 27-aug-2010) Arremark, Rolf, marknadsdirektör (fr.o.m den 27-aug-2010) Bager, Peter, kommendör (fr.o.m den 27-aug-2010)

Brehmer, Berndt, professor emeritus (fr.o.m den 27-aug-2010) Brunnberg, Anders, stf. chef anskaffningskontor (fr.o.m den 27-aug-2010)

Gutensparr, Kenth, kommendör (fr.o.m den 27-aug-2010) Isoz, Claes, överstelöjtnant (fr.o.m den 27-aug-2010) Lodin, Per, generalmajor (fr.o.m den 27-aug-2010) Nilsson, Mats, departementsråd (fr.o.m den 17-maj-2010) Nilson, Örjan, överste (fr.o.m den 27-aug-2010)

Norsell, Martin, professor (fr.o.m den 27-aug-2010) Nylander, Leif, konteramiral (fr.o.m den 27-aug-2010) Olofsson, Mats, överste (fr.o.m den 27-aug-2010) Rydén, Bigtta, filosofie doktor (fr.o.m den 27-aug-2010)

Steen, Tobias, stf. chef anskaffningskontor (fr.o.m den 27-aug-2010) Thorsell Starud, Cathrin, stf. chef strategisk materielledning (fr.o.m den 27-aug-20109

Träff, Lars, överste (fr.o.m den 27-aug-2010) Wiklund, Mikael, analytiker (fr.o.m den 27-aug-2010)

Wilhelsen, Katarina, forskningschef (fr.o.m den 27-aug-2010) Wollenz, Björn, överstelöjtnant (fr.o.m den 27-aug-2010)

Huvudsekreterare:

Wallander, Thomas, byråchef (fr.o.m den 1-jul-2010)

Biträdande huvudsekreterare:

Holmberg, Marie, stf. chef anskaffningskontor (fr.o.m den 7-jun-2010)

Sekreterare:

Dager, Anders, avdelningsdirektör (fr.o.m den 7-jun-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Postadress: Försvarsdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 4051000

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:45

84

Försvarsdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2011.

4.11Utredningen (Fö 2010:02) Rätten för Försvarsmaktens personal att använda våld och tvång i internationella insatser

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 18-nov-2010

Särskild utredare:

Viksten, Runar, ordföranden (fr.o.m den 18-nov-2010)

Experter:

Andersson, Mikael, kansliråd (fr.o.m den 21-dec-2010) Engdahl, Ola, jur.dr. (fr.o.m den 21-dec-2010)

Maderud, Ann-Christine, kammaråklagare (fr.o.m den 21-dec-2010) Nilsson, Pernilla, departementssekreterare (fr.o.m den 21-dec-2010) Sandbu, Magnus D, försvarsjurist (fr.o.m den 21-dec-2010)

Sekreterare:

Lindvall, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 18-nov-2010) Tengroth, Cecilia, folkrättsjurist (fr.o.m den 18-nov-2010)

Lokal: Karlavägen 100, Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:125

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2011.

4.12Utredningen (Fö 2010:03) Sveriges möjligheter att ta emot internatinellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-apr-2010

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:49

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2011.

85

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

5 Socialdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 8, 9, 13, 15, 17, 18 och 21

5.1 Pensionärskommittén (S 1991:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 6-jun-1991

 

Ordförande:

 

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m den 16-nov-1998 t.o.m den

 

31-dec-2003)

 

Johansson, Ylva, vård- och äldreomsorgsminister (fr.o.m den

 

13-sep-2004 t.o.m den 14-dec-2006)

 

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m den 15-dec-2006)

 

Thalén, Ingela, statsråd (t.o.m den 21-mar-1996)

 

Wallström, Margot, statsråd (fr.o.m den 22-mar-1996 t.o.m den

 

5-okt-1998)

 

Vice ordförande:

 

Hedborg, Anna, statsråd (t.o.m den 21-mar-1996)

 

Andnor, Berit, statsråd (fr.o.m den 1-nov-2002 t.o.m den 5-okt-2006)

 

Klingvall, Maj-Inger, statsråd (fr.o.m den 22-mar-1996 t.o.m den

 

28-nov-1999)

 

Thalén, Ingela, statsråd (fr.o.m den 29-nov-1999 t.o.m den

 

31-okt-2002)

 

Ledamöter:

 

Albihn, Berndt, förbundsordförande (avliden) (fr.o.m den

 

21-aug-1997)

 

Alkebratt, Stig, vice ordförande (fr.o.m den 18-apr-2000 t.o.m den

 

31-dec-2003)

 

Andréasson, Lage, förbundsordförande (fr.o.m den 20-sep-1996 t.o.m

 

den 31-dec-2003)

 

Andersson, Gun-Britt, statssekreterare (t.o.m den 21-mar-1996)

 

Bengtsson, Staffan, statssekreterare (fr.o.m den 11-nov-2002)

 

Bergström, Mats, förbundsordförande (fr.o.m den 15-dec-2006 t.o.m

 

den 27-jul-2008)

 

Bergvall, Olof, förbundsordförande (t.o.m den 31-dec-2003)

 

Björkstén, Bo, förbundsledamot (fr.o.m den 1-okt-2004)

 

Bäckman, Janette, styrelseledamot (fr.o.m den 20-okt-2008)

 

Carlshamre, Nils, förbundsordförande (t.o.m den 26-sep-1999)

 

Carlström, Berit, förbundsordförande (fr.o.m den 28-maj-2008)

 

Cederqvist, Ingrid, förbundsledamot (fr.o.m den 1-dec-2005 t.o.m den

 

11-jan-2010)

 

Ekberg, Valter, vice förbundsordförande (t.o.m den 31-dec-2003)

86

 

Socialdepartementet

Eklund, Lisbeth, förbundsordförande (fr.o.m den 5-jun-2003 t.o.m den 25-maj-2009)

Eklund, Mauritz, samhällsutskottsordförande (t.o.m den 14-okt-1998) Enemo, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m den 15-aug-2007) Fiskesjö, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m den 27-sep-1999 t.o.m den 30-jun-2005)

Gustafsson, Nils, vice förbundsordförande (fr.o.m den 20-sep-1996 t.o.m den 31-dec-2003)

Hedler, Karl-Olov, vice ordförande (SPRF) (fr.o.m den 29-aug-2000 t.o.m den 31-dec-2003)

Hestvik, Inger, första vice ordförande (fr.o.m den 1-okt-2004 t.o.m den 19-okt-2008)

Jonäng, Gunnel, vice ordförande (t.o.m den 26-sep-1999) Karlsson, Birgit, förbundsordförande (fr.o.m den 1-jan-2004 t.o.m den 27-maj-2008)

Lang, Nils, förbundsledamot (fr.o.m den 2-apr-1997 t.o.m den 30-nov-2002)

Lenkert, Hans, generalsekreterare (fr.o.m den 15-dec-2006) Liljegren, Märtha, styrelseledamot (fr.o.m den 12-jan-2010) Lindgren, Ann, förbundsordförande (fr.o.m den 1-jul-2005 t.o.m den 14-dec-2006)

Lindgärde, Jan-Erik, vice förbundsordförande (fr.o.m den 15-okt-1998 t.o.m den 31-dec-2003)

Lundkvist, Ingeborg, förbundsstyrelseledamot (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 30-nov-2005)

Marcelind, Ragnwi, statssekreterare (fr.o.m den 15-dec-2006) Moberg, Bernt, förbundskonsulent (t.o.m den 28-feb-1995) Norling, Bengt, f.d. landshövding (fr.o.m den 1-mar-1995 t.o.m den 20-aug-1997)

Olsson, Karl Erik, förbundsordförande (fr.o.m den 28-jul-2008) Persson, Curt, ordförande (fr.o.m den 20-okt-2008)

Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m den 15-okt-1998 t.o.m den 31-dec-2003)

Rubensson, Jöran, förbundsordförande (fr.o.m den 26-maj-2009) Sandberg, Lars, förbundsordförande (t.o.m den 19-sep-1996) Sandberg, Sam, förbundsordförande (fr.o.m den 1-dec-2002) Siloo, Igor, förbundsledamot (fr.o.m den 5-jun-2003 t.o.m den 14-dec-2006)

Sjöberg, Mikael, statssekreterare (fr.o.m den 23-nov-1998 t.o.m den 30-sep-2005)

Sjöberg, Torgny, vice förbundsordförande (fr.o.m den 21-aug-1997 t.o.m den 31-dec-2003)

Spjut, Christer, vice förbundsordförande (fr.o.m den 15-dec-2006 t.o.m den 14-aug-2007)

Strömdal, Gunborg, förbundsledamot (fr.o.m den 2-apr-1997 t.o.m den 30-nov-2002)

Svensson, Hans, statssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1996 t.o.m den 28-nov-1999)

Skr. 2010/11:103

87

Socialdepartementet

Svensson, Sven O., förbundsordförande (fr.o.m den 1-mar-1995 t.o.m den 17-apr-2000)

Waltersson, Kent, statssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 14-dec-2006)

Westerberg, Ulf, statssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1996 t.o.m den 7-okt-1998)

Westerholm, Barbro, förbundsordförande (fr.o.m den 27-sep-1999 t.o.m den 30-jun-2005)

Wettergren, Lars, förbundsordförande (fr.o.m den 1-okt-2004 t.o.m den 19-okt-2008)

Ånstrand, Claes, statssekreterare (fr.o.m den 24-jan-2000 t.o.m den 31-okt-2002)

Öhrn, Joel, vice förbundsordförande (t.o.m den 28-feb-1995)

Sakkunniga:

Andersson, Hans, departementsråd (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 31-dec-2003)

Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m den 1-mar-1995 t.o.m den 21-mar-1996)

Rydén Bergendahl, Inger, departementsråd (t.o.m den 17-feb-1997) Sibbmark, Bengt, departementsråd (fr.o.m den 1-mar-1995 t.o.m den 31-dec-2003)

Torpare, Bo, departementssekreterare (t.o.m den 14-okt-1998)

Experter:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m den 15-okt-1998 t.o.m den 31-okt-2001)

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 1-nov-2002 t.o.m den 31-dec-2003)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare (t.o.m den 31-okt-2001) Haglund, Anna, departementssekretarare (avliden) (fr.o.m den 1-nov-2001)

Hellqvist, Karin, kansliråd (fr.o.m den 1-jan-2005)

Jennbert, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1996 t.o.m den 14-okt-1998)

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m den 9-mar-1993 t.o.m den 31-dec-2003)

Renström, Maria, kansliråd (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-dec-2003)

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m den 1-nov-2001) Åkesson, Per, departementssekreterare (t.o.m den 21-mar-1996)

Sekreterare:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m den 1-apr-2000 t.o.m den 31-dec-2000)

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2004 t.o.m den 30-sep-2004)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare (t.o.m den 31-mar-2000)

Skr. 2010/11:103

88

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Lindroth, Beryl, departementssekreterare (t.o.m den 31-dec-2005) Löfgren, Kent, kansliråd (fr.o.m den 1-jan-2007)

Orkan, Minga, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2004 t.o.m den 31-dec-2004)

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2003)

Zetterberg Ferngren, Petra, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2006 t.o.m den 31-dec-2006)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

Stockholm, tel. 4051000.

Direktiv för kommittén, se dir. 1991:49.

Kommitténs arbete beräknas pågå tills vidare.

5.2 Handikappdelegationen (S 1998:B)

Organ inom Regeringskansliet

 

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 5-mar-1998

 

Ordförande:

 

Andnor, Berit, statsråd (fr.o.m den 13-sep-2004 t.o.m den

 

5-okt-2006)

 

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m den 5-mar-1998 t.o.m den

 

12-sep-2004)

 

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m den 11-jan-2007)

 

Ledamöter:

 

Andersson, Birgitta, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den

 

16-jun-2000)

 

Axelsson, Anita, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den

 

16-jun-2000)

 

Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m den

 

9-apr-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

 

Bladh, Agneta, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den

 

5-okt-2006)

 

Boström, Birgitta, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den

 

5-okt-2006)

 

Burman, Ingrid, ordförande (fr.o.m den 1-jan-2010 t.o.m den

 

31-dec-2010)

 

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m den 3-mar-2006 t.o.m

 

den 31-dec-2010)

 

Eiken, Ingrid, statssekreterare

 

Ekensten, Vilhelm, vice ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den

 

30-sep-2002)

89

 

Socialdepartementet

Ericsson, Dan, statssekreterare

Eriksson, Gun, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 5-okt-2006)

Falemo, Elisabet, statssekreterare

Forsén, Jan-Olof, förbundsordförande (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 31-dec-2010)

Färm, Ingemar, ordförande (fr.o.m den 9-sep-2005 t.o.m den 31-dec-2009)

Grönlund, Jan, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 5-okt-2006)

Hallerby, Christer, statssekreterare

Häggroth, Sören, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 5-okt-2006)

Johansson Grip, Solveig, kanslichef (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 10-jan-2007)

Krook, Anna-Lena, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001) Lööw, Lars, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 30-jun-1999)

Marcelind, Ragnwi, statssekreterare

Nilsson, Berndt, förbundsordförande (fr.o.m den 11-jan-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Nolte, Lennart, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 10-jan-2007)

Nummi-Södergren, Tiina, förbundsordförande (fr.o.m den 11-jan-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Paulin, Monika, ordförande (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 28-feb-2005)

Strömgren, Jan-Peter, förbundsordförande (fr.o.m den 11-jan-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Thorgren, Gunilla, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 5-okt-2006)

Uddén Sonnegård, Eva, statssekreterare

Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m den 10-jan-2007 t.o.m den 8-apr-2008)

Zetterberg, Leif, statssekreterare

Öhrsvik, Lena, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 2-mar-2006)

Östberg, Bertil, statssekreterare

Suppleanter:

Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m den 11-jan-2007 t.o.m den 8-apr-2008)

Bergwall, Marie-Jeanette, kanslichef (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 30-jun-1999)

Bjöörn, Ingalill, förbundsordförande (fr.o.m den 1-mar-2005 t.o.m den 31-dec-2010)

Skr. 2010/11:103

90

Socialdepartementet

Blom, Anita S, styrelseledamot (fr.o.m den 14-jun-2001)

Forsén, Jan-Olof, v. ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Gruszka, Zygmunt, styrelseledamot (fr.o.m den 11-jan-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m den 9-apr-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Karlsson, Åke, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Kleber, Lars-Berge, förbundsordförande (fr.o.m den 11-jan-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Krook, Anna-Lena, förbundsordförande (fr.o.m den 11-jan-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Lindström, Anders, generalsekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 10-jan-2007)

Lundgren, Maria, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 3-feb-2005)

Lundin, Inge-Britt, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-1998)

Nordin-Olsson, Eva, ordförande (fr.o.m den 1-mar-2005 t.o.m den 10-jan-2007)

Paulin, Monica, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 30-sep-2002)

Mellvig Lind, Jeanette, (fr.o.m den 4-feb-2005 t.o.m den 10-jan-2007)

Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 10-jan-2007)

Veer, Ragnar, förbundsordförande (fr.o.m den 25-sep-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Wallin, Roger, kanslichef (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m den 1-okt-2002) Wikström, Lars-Åke, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 24-sep-2009)

Ytterberg, Marianne, förbundsordförande (fr.o.m den 11-jan-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Åkerlund, Marianne, kanslichef (fr.o.m den 1-apr-2003 t.o.m den 10-jan-2007)

Åsberg, Benny, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 28-feb-2005)

Sekretariat:

Blom, Michael, departementssekreterare (t.o.m den 31-aug-2002) Gralberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-2007) Jansson, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 30-sep-2007)

Lisskar-Dahlgren, Eva, kansliråd (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 31-jan-2007)

Skr. 2010/11:103

91

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 4052319 (Gralberg)

5.3Delegationen för brukarinflytande i sociala utvecklingsfrågor (S 2003:C)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-jul-2003

Björkgren, Katarina, SKR (fr.o.m den 1-nov-2005 t.o.m den 31-dec-2010)

Bozarslan, Sermin, Kurdiska riksförbundet (fr.o.m den 1-nov-2005 t.o.m den 23-okt-2008)

Burman, Ingrid, Handikappförbundens samarbetsorgan (fr.o.m den 6-nov-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Carlberg, Alec, Basta/Rainbow (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 31-dec-2010)

Cardell, Beatrice, Fryshuset (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 31-okt-2005)

Ceder, Håkan, Socialstyrelsen (fr.o.m den 1-nov-2005 t.o.m den 31-dec-2010)

Ekström, Karsten, Coop Comintegra (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 31-dec-2010)

Faal, Amie, African Sisters (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 23-okt-2008)

Forsberg, Kaj, Svenska EAPN/Feantsa/ENU-nätverken Göteborg (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 23-maj-2007)

Forsén, Jan-Olof, RSMH (fr.o.m den 1-nov-2005 t.o.m den 31-dec-2010)

Fuentes, Julio, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS (fr.o.m den 24-okt-2008 t.o.m den 1-nov-2008)

Färm, Ingemar, HSO (fr.o.m den 1-nov-2005 t.o.m den 5-nov-2009) Gülten, Erdogan, Turkiska Riksförbundet (fr.o.m den 1-nov-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Isacsson, Gigi, Svenska Kommunförbundet (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 23-okt-2008)

Helmberger, Claus, X-Cons, Stockholm (fr.o.m den 24-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Hjalmarsson, Elisabeth, Sveriges Kristna Råd (fr.o.m den 24-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Hultquist, Kent, RSMH (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 31-okt-2005)

Lindström, Ulla, Sveriges Romers Riksförbund, Roma International (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 23-maj-2007)

92

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Lövgren, Sophia, Sveriges Makalösa föräldrar (fr.o.m den 29-nov-2010)

Nilsson, Bernt, HSO (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 31-okt-2005) Nilsson, Rolf, Föreningen Stockholms hemlösa (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Nordström, Mari, Rainbow Sweden (fr.o.m den 1-nov-2005 t.o.m den 23-maj-2007)

Olzon, Janna, Makalösa föräldrar (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 23-maj-2007)

Schwartz, Allan, Roma International (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Sigfridsson, Helene, Sveriges Makalösa föräldrar (fr.o.m den 24-okt-2008 t.o.m den 28-nov-2010)

Siviero, Åsa, Stockholms Stadsmission (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 31-okt-2005)

Sköld Jansson, Camilla, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (fr.o.m den 24-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Svensson Para, Margareta, Kyrkorna (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 23-okt-2008)

Söderlund, Peter, KRIS (fr.o.m den 1-nov-2005 t.o.m den 23-okt-2008)

Wallbom, Sonja, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

Wigzell, Kerstin, Socialstyrelsen (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 31-okt-2005)

Wulfstrand, Ann Mari, Verdandi (fr.o.m den 30-okt-2003 t.o.m den 31-dec-2010)

Sekretariat:

Lantz, Hanna, departementssekreterare (t.o.m den 28-feb-2006) Aldenberg, Elisabet, departementssekreterare (fr.o.m den 1-mar-2006)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 4053001 (Aldenberg)

5.4 Nationella ledningsgruppen för folkhälsofrågor (S 2003:D)

Organ inom Regeringskansliet

 

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 4-sep-2003

 

Ordförande:

 

Johansson, Morgan, statsråd (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den

 

5-okt-2006)

93

 

Socialdepartementet

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m den 21-dec-2006)

Vice ordförande:

Nilsson, Annika, statssekreterare (fr.o.m den 25-nov-2005) Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 24-nov-2005)

Ledamöter:

Andersson, Inger, generaldirektör (fr.o.m den 1-jun-2004) Asplund, Kjell, generaldirektör (fr.o.m den 1-jun-2004) Carlgren, Andreas, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003) Ekholm, Mats, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-maj-2004)

Enochsson, Pia, generaldirektör (fr.o.m den 1-jun-2004) Heckscher, Sten, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Hedborg, Anna, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Isaksson, Lars, landstingsråd (fr.o.m den 14-nov-2003) Johansson, Anders L., generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003) Liljelund, Lars-Erik, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003) Linde, Leif, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003)

Lindell, Karin, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003) Malmborg, Curt, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-2005) Norbelie, Bertil, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-maj-2004)

Norrby, Ragnar, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003) Pettersson, Kenth, generaldirektör (avliden) (fr.o.m den 14-nov-2003) Rennerstedt, Kristina, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003) Reepalu, Ilmar, kommunalråd (fr.o.m den 14-nov-2003)

Strömberg, Stefan, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-2005) Tullberg, Per, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003) Uusmann, Ines, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003)

Wigzell, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-maj-2004)

Ågren, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2003)

Observatör:

Axelsson, Marita, (fr.o.m den 15-mar-2006)

Dahlberg, Gudrun, departementssekreterare (fr.o.m den 14-nov-2003) Deltér, Sara, utredare (fr.o.m den 1-jun-2004 t.o.m den 31-dec-2004) Envall, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-maj-2004)

Falk, Klas, kansliråd (fr.o.m den 14-nov-2003)

Gråberg, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Holm, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2005)

Skr. 2010/11:103

94

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Hult, Jennie, departementssekreterare (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-maj-2004)

Jansson, Anette, (fr.o.m den 15-mar-2006)

Lindblad, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2004) Lindqvist, Göran, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2004) Nilsson Carlsson, Iréne, departementsråd (fr.o.m den 14-nov-2003) Persson, Margareta, enhetschef (fr.o.m den 1-jun-2004)

Schere, Monika, departementssekreterare (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Stenmark, Katarina, departementssekreterare (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 31-maj-2004)

Talvik, Martin, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2004) Åhs, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2005)

Sekreterare:

Haeggman, Ullalena, departementssekreterare (fr.o.m den 14-nov-2003 t.o.m den 24-nov-2005)

Perby, Harald, kansliråd (fr.o.m den 25-nov-2005 t.o.m den 31-aug-2006)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 4053423 (Haeggman)

5.5Barnrättsforum (S 2005:E)

Organ inom regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-jun-2005

Ordförande:

Andnor, Berit, socialminister (fr.o.m den 2-jun-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Ledamöter:

Eliasson, Dan, statssekreterare (fr.o.m den 2-jun-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Karlsson, Agneta, statssekreterare (fr.o.m den 2-jun-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Nilsson, Annika, statssekreterare (fr.o.m den 2-jun-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Nilsson, Johnny, statssekreterare (fr.o.m den 2-jun-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Svensson, Charlotte, statssekreterare (fr.o.m den 2-jun-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Andreasson, Lennart, ordförande, ENSAC Sverige (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

95

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Bengtsson, Richard, generalsekreterare, LSU (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Hägg-Sjöquist, Anna, generalsekreterare, Plan Sverige (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Harnesk, Göran, generalsekreterare, BRIS (fr.o.m den 1-jan-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Johansson, Alf, ordförande, Verdandi (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Karlsson, Karin, avdelningschef, Riksidrottsförbundet (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Lindgren, Joni, ordförande, Sveriges elevråd Svea (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Lönnerblad, Vèronique, generalsekreterare, Svenska Unicef (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006

Nilsson, Nic, föreningssekreterare, Barn Rätt till Lek (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Petri Gornitzka, Charlotte, generalsekreterare, Rädda Barnen (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 30-sep-2006)

Sekreterare:

Stoican, Mihail, departementssekreterare

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 4052981 (Stoican)

5.6Utredningen om ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin (S 2006:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1-jun-2006

Direktiv för utredningen, se dir. 2006:64

5.7Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (S 2006:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-jun-2006

 

Särskild utredare:

 

Johansson, Göran, utredare (fr.o.m den 15-aug-2006)

 

Experter:

 

Asklund, Lars, 1:e arkivarie (fr.o.m den 8-feb-2007)

 

Sallnäs, Marie, docent (fr.o.m den 8-feb-2007)

 

Söderlind, Ingrid, docent (fr.o.m den 1-jan-2009)

 

Vinnerljung, Bo, professor (fr.o.m den 8-feb-2007)

 

Wrangsjö, Björn, docent (fr.o.m den 8-feb-2007)

96

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Överlien, Carolina, fil.dr. (fr.o.m den 8-feb-2007)

Sekreterare:

Drobus, Lii, (fr.o.m den 1-sep-2007) Foberg, Emma, (fr.o.m den 1-apr-2009) Hedström, Johanna, (fr.o.m den 1-sep-2008) Nyman, Anders, (fr.o.m den 1-okt-2006) Rinman, Petra, (fr.o.m den 9-okt-2006) Sköld, Johanna, (fr.o.m den 1-mar-2007)

Teiling, Susann, (fr.o.m den 16-aug-2010 t.o.m den 15-feb-2011) Åström, Per-Erik, (fr.o.m den 1-sep-2007)

Assistent:

Hedström, Johanna, (fr.o.m den 31-mar-2008 t.o.m. den 31-aug-2008) Christoffersen, Christina, (fr.o.m den 1-jun-2007 t.o.m den 1-jun-2007)

Lokal: Karlavägen 100, 8 tr. Postadress: Garnisonen, 103 33

STOCKHOLM, tel. 4051000 (växel)

Direktiv för utredningen, se dir. 2006:75, dir. 2007:167 och dir. 2010:04

Utredningen har avgett

SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet

Utredningen har lämnat en delrapport till regeringen den 22 augusti 2007.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2011.

5.8Sociala rådet (S 2007:13)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 20-nov-2007

Ordförande:

Alexanderson, Kristina, professor (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Ledamöter:

Fernler, Karin, Ek. doktor (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 19-aug-2008)

Flood, Lennart, professor (fr.o.m den 15-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Fratiglioni, Laura, professor (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

97

Socialdepartementet

Johansson, Per, professor (fr.o.m den 14-feb-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Lindgren, Björn, professor (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 14-maj-2008)

Lundberg, Olle, professor (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Palme, Mårten, professor (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 1-apr-2008)

Rehnberg, Clas, docent (fr.o.m den 14-feb-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Skogman Thoursie, Peter, docent (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Adjungerad ledamot:

Holm, Lars-Erik, generaldirektör (fr.o.m den 1-mar-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Malmborg, Curt, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 31-dec-2008)

Asplund, Kjell, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 29-feb-2008)

Lender, Adriana, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Sekreterare:

Sedvallsson, Malin, departementssekreterare (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Direktiv för rådet, se dir. 2007:161

Rådet har avgett

SOU 2010:47 Alkoholkonsumtion, alkoholproblem och sjukfrånvaro - vilka är sambanden? En systematisk litteraturöversikt

SOU 2010:48 Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år - En systematisk litteraturöversikt om förekomst, konsekvenser och vård

SOU 2010:85 Vem arbetar efter 65 års ålder? – En statistisk analys SOU 2010:89 Finns det samband mellan samsjuklighet och

sjukfrånvaro? En systematisk litteraturöversikt

SOU 2010:102 Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet. En rapport om konsekvenser av 1900-talets friställningar för slutenvårdsutnyttjande och risk för förtida död

SOU 2010:105 Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området

SOU 2010:107 Läkares sjukskrivningspraxis. En systematisk litteraturöversikt

Uppdraget är därmed slutfört.

Skr. 2010/11:103

98

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

5.9Arbetsgrupp med uppgift att analysera långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster (S 2007:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 8-mar-2007

Ordförande:

Ekholm, Anders, departementsråd (fr.o.m den 1-apr-2007)

Ledamöter:

Elffors, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-2007)

Ellström, Kjell, ämnesråd (fr.o.m den 1-apr-2007)

Orkan, Minga, kansliråd (fr.o.m den 1-apr-2007)

Pettersson, Thomas, ämnesråd (fr.o.m den 1-apr-2007)

Unemo, Lena, kansliråd (fr.o.m den 1-apr-2007)

Sekreterare:

Johansson, Pontus, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-2007)

Arbetsgruppen har den 24 juni 2010 lämnat rapporten ”Den ljusnande framtid är vård”.

Uppdraget är därmed slutfört.

5.10Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 18-okt-2007

Ordförande:

Färnsten, Martin, kansliråd (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m. den 15-feb-2009)

Renström, Maria, ämnesråd (fr.o.m. den 16-feb-2009)

Ledamöter:

Aldenberg, Elisabet, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008)

Aldskogius, Per, kansliråd (fr.o.m den 25-aug-2010)

Bergerén, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008) Bohlin, Malin, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m den 24-aug-2010)

Bongiorno, Sophia, departementssekreterare (fr.o.m den 10-nov-2008)

99

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Dahlberg, Gudrun, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m den 9-nov-2008)

Darin, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 10-nov-2008) Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 10-nov-2008) Falck, Monica, ämnesråd (fr.o.m den 28-mar-2008)

Granat, Klara, departementssekreterare (fr.o.m den 10-nov-2008) Hellewell, Annika, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m den 9-nov-2008)

Höijer, Rolf, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m den 14-okt-2009)

Karlsson, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m den 9-nov-2008)

Lindblom, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008) Lindman, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008) Litwicka, Zuzanna, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2008) Löfstedt, Ralf, ämnesråd (fr.o.m den 28-mar-2008)

Moberg, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 16-aug-2010) Scharmer, Peter, hovrättsassessor (fr.o.m den 28-mar-2008) Sjöberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 1-sep-2010) Tidström, Catrin, kansliråd (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m den 9-nov-2008)

Valfridsson, Martin, rättssakkunnig (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m den 9-nov-2008)

Varg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 18-maj-2009) Vesterberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den 14-okt-2009)

Wieslander, Karolina, rättssakkunnig (fr.o.m den 10-nov-2008) Wolfbrandt, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m den 15-okt-2009)

Yngwe, Per-Erik, ämnessakkunnig (fr.o.m den 15-okt-2009) Åkhagen, Marie, kansliråd (fr.o.m den 28-mar-2008 t.o.m den 17-maj-2009)

Sekreterare:

Kuritzén, Susanne, kansliråd (fr.o.m den 28-mar-2008)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

Stockholm, tel. 4051000

5.11Arbetsgrupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-nov-2007

100

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Ordförande:

Husmark Pehrsson, Cristina, socialförsäkringsminister (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m. den 4-okt-2010)

Kristersson, Ulf, socialförsäkringsminister (fr.o.m. den 5-okt-2010)

Ledamöter:

Eneroth, Thomas, led. av riksdagen/S (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 17-sep-2008 och fr.o.m. den 8-nov-2010)

Gustafsson, Lars, led. av riksdagen/KD (fr.o.m den 11-dec-2007) Krantz, Tobias, led. av riksdagen/FP (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 8-sep-2009)

Kvarnström, Kurt, led. av riksdagen/S (fr.o.m den 11-dec-2007) Nilsson, Mats G, led. av riksdagen/M (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 7-nov-2010)

Nilsson, Ulf, led. av riksdagen/FP (fr.o.m den 8-sep-2009)

Palm, Veronica, led. av riksdagen/S (fr.o.m den 18-sep-2008 t.o.m den 7-nov-2010)

Staxäng, Lars-Arne, led. av riksdagen/M (fr.o.m den 8-nov-2010) Zander, Solveig, led. av riksdagen/C (fr.o.m den 11-dec-2007)

Sakkunniga:

Hansson, Ingemar, statssekreterare (fr.o.m den 11-dec-2007) Karlström, Urban, statssekreterare (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 7-nov-2010)

Kashefi, Bettina, statssekreterare (fr.o.m den 11-dec-2007 t.o.m den 7-nov-2010)

Lybeck Lilja, Johanna, statssekreterare (fr.o.m den 8-nov-2010) Westerberg, Anna, statssekreterare (fr.o.m den 7-nov-2010)

Sekreterare:

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m den 11-dec-2007)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

Stockholm, tel. 4051000 (Oscarson)

5.12 Utredningen om en översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 24-apr-2008

 

Särskild utredare:

 

Larsson, Gerhard, f.d. landshövding (fr.o.m den 18-aug-2008)

 

Experter:

 

Aldenberg, Elisabet, departementssekreterare (fr.o.m den

 

27-okt-2008)

 

Bergerén, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m den 27-okt-2008)

101

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Borg, Stefan, verksamhetschef (fr.o.m den 27-okt-2008)

Elffors, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m den 27-okt-2008 t.o.m den 23-mar-2010)

Fredriksson, Lars, handläggare (fr.o.m den 27-okt-2008 t.o.m den 19-apr-2009)

Högberg, Emil, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010) Jung, Kristina, planeringsledare (fr.o.m den 27-okt-2008) Löfving, Mats, länspolismästare (fr.o.m den 27-okt-2008) Malmström, Ulf, samordnare (fr.o.m den 27-okt-2008)

Moberg, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 24-mar-2010) Nilsson, Lars Håkan, medicinsk rådgivare (fr.o.m den 27-okt-2008) Sköld Jansson, Camilla, handläggare (fr.o.m den 27-okt-2008)

Tiselius, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 27-okt-2008) Torstensson, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m den 20-apr-2009 t.o.m den 20-jan-2010)

Åkesson, Nils, utvecklingsdirektör (fr.o.m den 27-okt-2008) Ödman, Pär, förbundsjurist (fr.o.m den 20-apr-2009)

Huvudsekreterare:

Wiklund, Hans, (fr.o.m den 1-mar-2009)

Sekreterare:

Grönwall, Lars, (fr.o.m den 1-jan-2010 t.o.m den 15-apr-2011) Jacobson, Dina, jurist (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 28-feb-2010) Jacobson, Leif, socionom (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 28-feb-2009)

Larsson, Folke K, (fr.o.m den 8-mar-2010 t.o.m den 7-maj-2010) Sandlund, Mikael, psykiatriker, docent (fr.o.m den 15-sep-2008)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4058087

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:48 och dir. 2010:120

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 april 2011.

5.13 Biobanksutredningen (S 2008:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-maj-2008

 

Utredare:

 

Kärrström, Margit, f.d. lagman (fr.o.m den 1-jun-2008)

 

Sakkunniga:

 

Axén Olin, Kristina, (fr.o.m den 1-mar-2009)

 

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m den 1-sep-2008)

 

Elinder, Göran, professor (fr.o.m den 1-sep-2008)

102

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Eriksson, Karin, forskningsdirektör (fr.o.m den 1-sep-2008) Isberg Amnäs, Katja, hovrättsråd (fr.o.m den 15-dec-2008) Koskinen, Lennart, biskop (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 15-okt-2008)

Krusberg, Pernilla, förbundsjurist (fr.o.m den 15-jan-2010) Lönnqvist Endre, Ulla, jurist (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2009)

Nilbert, Mef, professor (fr.o.m den 1-sep-2008) Rehnberg, Lena, ämnesråd (fr.o.m den 1-sep-2008) Resare, Pål, jurist (fr.o.m den 1-sep-2008)

Rynning, Elisabeth, professor (fr.o.m den 1-sep-2008) Sundström, Christer, professor (fr.o.m den 1-sep-2008) Wahlström, Jan, professor (fr.o.m den 1-sep-2008)

Wästfelt, Maria, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-sep-2008)

Experter:

Bloch, Eva, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-nov-2008 t.o.m den 29-sep-2010)

Holmberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2008)

Sekreterare:

Rubenson, Johan, (fr.o.m den 9-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:71 och dir. 2010:105

Utredningen har avgett

SOU 2010:81 En ny biobankslag

Uppdraget är därmed slutfört.

5.14 Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-jul-2008

 

Särskild utredare:

 

Eriksson, Jerry, kammarrättslagman (fr.o.m den 19-nov-2008)

 

Experter:

 

Abrahamsson, Lisbeth, inspektör (fr.o.m den 1-mar-2010)

 

Alander, Nina, jurist (fr.o.m den 12-mar-2009)

 

Borgeke, Martin, hovrättslagman (fr.o.m den 12-mar-2009)

 

Eklund, Astrid, överåklagare (fr.o.m den 12-mar-2009)

 

Forsén, Jan-Olof, förbundsordförande (fr.o.m den 12-mar-2009)

 

Groth, Christian, chefsrådman (fr.o.m den 12-mar-2009)

 

Götmar, Stig, överläkare (fr.o.m den 12-mar-2009 t.o.m den

 

28-feb-2010)

103

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Ivarsson, Bengt, advokat (fr.o.m den 12-mar-2009) von Knorring, Lars, professor (fr.o.m den 12-mar-2009)

Kristiansson, Marianne, rättspsykiatriker (fr.o.m den 12-mar-2009) Krusberg, Pernilla, handläggare (fr.o.m den 4-sep-2009)

Lönnqvist Endre, Ulla, förbundsjurist (fr.o.m den 12-mar-2009 t.o.m den 3-sep-2009)

Nilsson, Lars Håkan, medicinsk rådgivare (fr.o.m den 12-mar-2009) Printz, Anders, enhetschef (fr.o.m den 12-mar-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Sjöblom, Per-Olof, förvaltningschef (fr.o.m den 9-jul-2009) Sundqvist, Marianne, överläkare (fr.o.m den 12-mar-2009) Svedberg, Jesper, regionchef (fr.o.m den 12-mar-2009) Wieselgren, Ing-Marie, handläggare (fr.o.m den 12-mar-2009)

Sakkunniga:

Eklund, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 12-mar-2009) Elffors, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m den 12-mar-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Hagelin, Hans, kansliråd (fr.o.m den 12-mar-2009)

Johansson, Sara S, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2010) Laudon, Inger, departementssekreterare (fr.o.m den 12-mar-2009) Linde, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 12-mar-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Nilsson, Göran, kansliråd (fr.o.m den 12-mar-2009)

Sekreterare:

Lindvall, Thorbjörn, (fr.o.m den 1-mar-2009)

Ohlsson, Ulrika, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2009)

Lokal: Hovrättstorget 1, Postadress: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4059047 (Ohlsson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:93, dir. 2009:93 och dir. 2010:88

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 december 2011.

5.15Vaccinutredningen (S 2008:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 30-okt-2008

Särskild utredare:

Jonsson, Bo, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-2009)

Sakkunniga:

Bohlin, Malin, departementssekreterare (fr.o.m den 16-mar-2009)

104

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Klahr, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 16-mar-2009 t.o.m den 11-feb-2010)

Nilsson, Anne, kansliråd (fr.o.m den 12-feb-2010)

Experter:

Bergquist, Charlotta, utredare (fr.o.m den 16-mar-2009)

Carlberg, Charlotta, (fr.o.m den 12-feb-2010)

Carlson, Johan, generaldirektör (fr.o.m den 17-sep-2009)

Hedberg, Niklas, utredare (fr.o.m den 20-mar-2009)

Jansson, Susanne, avdelningschef (fr.o.m den 16-mar-2009)

Jönsson, Bengt, professor (fr.o.m den 7-apr-2009)

Norrby, Ragnar, generaldirektör (fr.o.m den 16-mar-2009)

Stiernstedt, Göran, avdelningschef (fr.o.m den 16-mar-2009)

Tegnell, Anders, enhetschef (fr.o.m den 16-mar-2009)

Tiselius, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 16-mar-2009)

Sekreterare:

Högrell, Olle, jurist (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Zethraeus, Niklas, (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008.131

Utredningen har avgett

SOU 2010:39 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Uppdraget är därmed slutfört.

5.16Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård (S 2009:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 26-mar-2009

 

Ordförande:

 

Åberg, Rune, professor (fr.o.m den 1-apr-2009 t.o.m den

 

31-dec-2011)

 

Ledamöter:

 

Bergström, Sven, Landsorganisationen i Sverige (fr.o.m den

 

1-apr-2009)

 

Carter, Ned, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m den

 

1-apr-2009)

 

Hagström, Ulrika, Tjänstemännens Centralorganisation (fr.o.m den

 

1-apr-2009)

 

Johnsson, Johnny, Föreningen Svensk Företagshälsovård (fr.o.m den

 

1-apr-2009)

 

Karlström, Karin, Sveriges Akademikers Centralorganisation (fr.o.m

 

den 1-apr-2009)

105

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Larsson, Jan, Socialstyrelsen (fr.o.m den 1-apr-2009)

Luthander, Erik, Försäkringskassan (fr.o.m den 1-apr-2009 t.o.m den 31-jan-2010)

Mellbom, Bodil, Svenskt Näringsliv (fr.o.m den 1-apr-2009) Strempl, Ywonne, Arbetsmiljöverket (fr.o.m den 1-apr-2009) Sundqvist, Gunnar, Arbetsgivarverket (fr.o.m den 1-apr-2009) Wangerud, Ingrid, Försäkringskassan (fr.o.m den 1-feb-2010) Vänje, Annika, Högskoleverket (fr.o.m den 1-apr-2009)

Sekreterare:

Dahlgren, Marie, (fr.o.m den 18-maj-2009 t.o.m den 31-dec-2011)

Lehndal, Eva, (fr.o.m den 1-apr-2009 t.o.m den 31-dec-2011)

Lokal: Karlavägen 100, Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4051000

Direktiv för delegationen, se dir. 2009:18

Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast under december 2011.

5.172009 års Behörighetsutredning (S 2009:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2-apr-2009

Särskild utredare:

Tauberman, Ann-Christin, generaldirektör (fr.o.m den 2-apr-2009)

Sakkunniga:

Ahlqvist, Therese, departementssekreterare (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den 18-feb-2010)

Axelsson Jonsson, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m den 4-maj-2009)

Knutsson, Gert, ämnesråd (fr.o.m den 1-aug-2009) Lémery, Frédérique, departementssekreterare (fr.o.m den 19-feb-2010)

Lilja Qvarlander, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den 31-jul-2009)

Experter:

 

Berge-Kleber, Lars, vice ordförande (fr.o.m den 4-maj-2009)

 

Bergseth, Brita, utredare (fr.o.m den 1-aug-2009)

 

Ek, Pernilla, enhetschef (fr.o.m den 19-feb-2010)

 

Estling, Eva, projektledare (fr.o.m den 4-maj-2009)

 

Holmberg, Ann, enhetschef (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den

 

18-apr-2010)

 

Magnusson, Kerstin, handläggare (fr.o.m den 10-sep-2009 t.o.m den

 

18-feb-2010)

106

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Norrman, Monica, utredare (fr.o.m den 19-apr-2010) Strand, Gunilla, utredare (fr.o.m den 4-maj-2009)

Sunesson, Per-Anders, enhetschef (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den 9-sep-2009)

Sekreterare:

Fredricson, Mattias, förvaltningsjurist (fr.o.m den 18-maj-2009 t.o.m den 19-sep-2010)

Georgson, Marie, kammarrättsassessor (fr.o.m den 25-maj-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Ljung, Cecilia, hovrättsassessor (fr.o.m den 24-aug-2009 t.o.m den 17-okt-2010)

Magnusson, Kerstin, jurist (fr.o.m den 22-feb-2010 t.o.m den 26-sep-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:25

Utredningen har avgett

SOU 2010:65 Kompetens och ansvar

Uppdraget är därmed slutfört.

5.18Utredningen om kompensationstillägg (S 2009:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-maj-2009

Särskild utredare:

Johannisson, Sven, hovrättsråd (fr.o.m den 1-jun-2009)

Sakkunniga:

Härmä, Stefan, kansliråd (fr.o.m den 1-sep-2009)

Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m den 1-sep-2009)

Experter:

Andrén, Peter, juridisk expert (fr.o.m den 1-sep-2009)

Dahlberg, Monica, verksamhetsansvarig (fr.o.m den 1-sep-2009)

Stoye, Helen, avdelningschef (fr.o.m den 16-feb-2010)

Westberg, Mikael, enhetschef (fr.o.m den 16-feb-2010)

Sekreterare:

Westerlund, Joakim, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-aug-2009 t.o.m. den 30-jun-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:47

107

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen har avgett

SOU 2010:41 Kompensationstillägg - om ersättning vid försenade utbetalningar

Uppdraget är därmed slutfört.

5.19Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad (S 2009:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-jun-2009

Särskild utredare:

Harnesk, Göran, generalsekreterare i BRIS (fr.o.m den 3-sep-2009)

Sakkunniga:

Irving Magnusson, Martina, jurist (fr.o.m den 23-apr-2010)

Experter:

Ahrengart, Maria, privatekonom (fr.o.m den 23-apr-2010) Arefäll, Eva-Lena, utredare (fr.o.m den 23-apr-2010)

Armbruster, Ursula, departementssekreterare (fr.o.m den 23-okt-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Askensten, Ann Eva, verksamhetsområdeschef (fr.o.m den 23-okt-2009)

Björklund, Agneta, kansliråd (fr.o.m den 23-okt-2009) Cederström, Gunilla, utredare (fr.o.m den 23-okt-2009) Cunningham, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jul-2010)

Hultin, Mårten, departementssekreterare (fr.o.m den 23-okt-2009) Marnell, Anna, utredare (fr.o.m den 23-okt-2009)

Pavic, Danijela, rättssakkunnig (fr.o.m den 23-okt-2009) Rydelius, Per-Anders, professor (fr.o.m den 23-okt-2009)

Huvudsekreterare:

Birkoff, Tarja, ämnesråd (fr.o.m den 17-aug-2009)

Sekreterare:

Entson, Jaan, stabsjurist (fr.o.m den 12-apr-2010)

Fagerström, Pia, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2010) Löfvenholm, Jessica, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2009)

Örnhall Ljungh, Sara, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2009)

Lokal: Karlavägen 100, Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4053333 (Birkoff)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:56 och dir. 2010:89

108

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2011.

5.20Utredningen om administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen (S 2009:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 25-jun-2009

Särskild utredare:

Johannisson, Sven, hovrättsråd (fr.o.m den 25-jun-2009)

Sakkunniga:

Bengtson, Magnus, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2009)

Linde, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 21-apr-2010)

Mattson, Susanne, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009) Nyman, Olof, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2009)

Oretun, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009) Rundström, Mats, rättssakkunnig (fr.o.m den 22-apr-2010) Wanhatalo, Daniel, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2009) Ådahl, Andreas, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2009)

Experter:

Boström, Ingrid, försäkringsjurist (fr.o.m den 22-apr-2010) Burvall, Jenny, verksjurist (fr.o.m den 1-okt-2009) Eklund, Astrid, vice överåklagare (fr.o.m den 1-okt-2009) Fröling, Annika, senior rådgivare (fr.o.m den 22-apr-2010) Granqvist, Jan, kommissarie (fr.o.m den 11-jan-2010) Hellstenius, Ulf, försäkringsjurist (fr.o.m den 1-okt-2009)

Höglund, Tomas, verksamhetsområdeschef (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 10-jan-2010)

Jarnryd, Joakim, verksamhetsområdeschef (fr.o.m den 11-jan-2010 t.o.m den 24-aug-2010)

Larsson, Ulrika, verksamhetsutvecklare (fr.o.m den 25-aug-2010) Skinnari, Johanna, utredare (fr.o.m den 1-okt-2009)

Sojde, Catharina, enhetschef (fr.o.m den 1-okt-2009) Ströberg, Uno, enhetschef (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 21-apr-2010)

Sekreterare:

Robertsson, Gunilla, rådman (fr.o.m den 1-okt-2009)

Lokal: Vasagatan 8-10, Postadress: Fyrfotan, 103 33 Stockholm, tel. 070-5435764 (Robertsson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:66 och dir. 2010:109

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2011.

109

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

5.21Självmordspreventionsutredningen (S 2009:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-sep-2009

Särskild utredare:

Pettersson, Gun-Marie, länsråd (fr.o.m den 3-sep-2009)

Experter:

Bremberg, Sven, docent (fr.o.m den 22-dec-2009) Hellqvist, Karin, kansliråd (fr.o.m den 25-nov-2009) Lindström, Karin, handläggare (fr.o.m den 25-nov-2009) Persson, Sixten, överläkare (fr.o.m den 25-nov-2009) Rönngren, Bengt, kansliråd (fr.o.m den 25-nov-2009) Stolpe, Eva, utredare (fr.o.m den 25-nov-2009) Strömberg, Lovisa, ämnesråd (fr.o.m den 25-nov-2009) Sundström, Patrik, jurist (fr.o.m den 25-nov-2009) Zetterberg-Ferngren, Petra, kansliråd (fr.o.m den 25-nov-2009)

Sekreterare:

Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2009)

Månsson, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2010 t.o.m den 1-jul-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:79

Utredningen har avgett

SOU 2010:31 Första hjälpen i psykisk hälsa

SOU 2010:45 Händelseanalys vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten - Förslag till ny lag

Uppdraget är därmed slutfört.

5.22Utredningen om avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan (S 2009:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 24-sep-2009

Särskild utredare:

Andersson, Hans, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2011)

Sekreterare:

Myrberg, Ann-Christine, (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 25-apr-2010)

110

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Lokal: Karlavägen 100, Postaderss: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4051000

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:89

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2011.

5.23Utredningen om elektroniska inkomstuppgifter per individ och månad (S 2009:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 8-okt-2009

Särskild utredare:

Sjöstrand, Mats, generaldirektör (fr.o.m den 8-okt-2009)

Experter:

Carlsson, Nils-Fredrik, kansliråd (fr.o.m den 21-jan-2010) Ekholm, Anders, departementsråd (fr.o.m den 21-jan-2010)

Engström, Elisabeth, verksamhetsutvecklare (fr.o.m den 21-jan-2010) Karle, Lotta, kansliråd (fr.o.m den 21-jan-2010)

Lagerstedt, Sofie, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010) Nordkvist, Johan, administrativ chef (fr.o.m den 21-jan-2010) Nordmarc, Marie, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010) Odenstad, Mats, ämnessakkunnig (fr.o.m den 21-jan-2010) Tillander, Per, ämnesråd (fr.o.m den 21-jan-2010)

Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010) Åkesson, Per, stabschef (fr.o.m den 21-jan-2010)

Sekreterare:

Kållberg, Maria, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2010)

Nilstierna, Tom, kansliråd (fr.o.m den 1-jan-2010)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4051000

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:91 och dir. 2010:91

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 april 2011.

5.24Rehabiliteringsrådet (S 2009:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2009

Ordförande:

Nygren, Åke, professor (fr.o.m den 22-feb-2010)

111

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Experter:

Bernspång, Birgitta, professor (fr.o.m den 22-feb-2010) Henriksson, Roger, professor (fr.o.m den 22-feb-2010) Jensen, Irene, professor (fr.o.m den 22-feb-2010)

Petersson, Ingemar, docent (fr.o.m den 22-feb-2010) Vingård, Eva, professor (fr.o.m den 22-feb-2010) Åsberg, Marie, professor (fr.o.m den 22-feb-2010) Öberg, Birgitta, professor (fr.o.m den 22-feb-2010)

Sekreterare:

Ljunghall, Bodil, (fr.o.m den 22-feb-2010)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

Stockholm, tel. 4055277 (Ljunghall)

Direktiv för rådet, se dir. 2009:131 och dir. 2010:129

Rådet har avgett

SOU 2010:58 Rehabiliteringsrådets delbetänkande

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2011.

5.25Utredningsuppdrag att göra en lagteknisk översyn av läkemedelslagstiftningen (S 2009:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 12-mar-2009

Särskild utredare:

Reuterstrand, Björn, rättschef (fr.o.m den 12-mar-2009)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

Stockholm, tel. 4053392

Uppdraget beräknas vara avslutat under våren 2011.

5.26Utredningen om hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet (S 2010:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-feb-2010

112

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Zelmin, Erna, generaldirektör (fr.o.m den 23-apr-2010)

Sakkunniga:

Aldskogius, Per, kansliråd (fr.o.m den 15-jun-2010)

Johansson, Sara, departementssekreterare (fr.o.m den 15-jun-2010)

Klahr, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 15-jun-2010)

Lindblad, Kerstin, kansliråd (fr.o.m den 15-jun-2010)

Rundström, Mats, rättssakkunnig (fr.o.m den 15-jun-2010)

Wilton Wahren, Alexandra, kansliråd (fr.o.m den 15-jun-2010)

Experter:

Bäcklund, Annette, verksamhetschef (fr.o.m den 15-jun-2010) Envall, Elis, utredare (fr.o.m den 15-jun-2010)

Fallström, Carita, förbundsjurist (fr.o.m den 15-jun-2010) Flodin, Thomas, överläkare (fr.o.m den 15-jun-2010) Åberg, Anna, förbundsjurist (fr.o.m den 15-jun-2010)

Sekreterare:

Agdalen, Tomas, jur.kand. (fr.o.m den 24-maj-2010)

Billing, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-maj-2010)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4051000

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:7

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2011.

5.27Utredningen om upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården (S 2010:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 18-feb-2010

 

Särskild utredare:

 

Wigzell, Kerstin, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 18-feb-2010)

 

Experter:

 

Andersson, Gunvor, professor em. (fr.o.m den 15-mar-2010)

 

Gustavsson, Lars H, barnläkare (fr.o.m den 15-mar-2010)

 

Koskinen, Lennart, biskop (fr.o.m den 15-mar-2010)

 

Smedler, Ann-Charlotte, docent (fr.o.m den 15-mar-2010)

 

Werner, Anita, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 15-mar-2010)

 

Sekreterare:

 

Josefsson, Berith, (fr.o.m den 15-mar-2010)

 

Strömhage, Maria, (fr.o.m den 19-apr-2010 t.o.m den 18-jul-2010)

113

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Westerlund, Joakim, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jul-2010)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4051000

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:15

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2011.

5.28

Utredningen om gårdsförsäljning av alkoholdrycker

 

 

och alkoholservering på särskilda boenden

 

 

(S 2010:03)

 

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-mar-2010

 

Särskild utredare:

 

Nordling, Lotty, f.d. ordföranden och chefen för Allmänna

 

reklamationsnämnden (fr.o.m den 8-apr-2010)

 

Sakkunniga:

 

Jahn, Carin, ämnesråd (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Johannesson, Sara, rättssakkunnig (fr.o.m den 20-apr-2010 t.o.m den

 

2-jan-2011)

 

Löfgren, Kent, kansliråd (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Madsen, Anette, kansliråd (fr.o.m den 20-apr-2010 t.o.m den

 

2-jan-2011)

 

Rönngren, Bengt, kansliråd (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Experter:

 

 

Eckerberg, Karin, chefsjurist (fr.o.m den 20-apr-2010 t.o.m den

 

2-jan-2011)

 

Hettne, Jörgen, forskare (fr.o.m den 20-apr-2010 t.o.m den

 

2-jan-2011)

 

Johannesson, Anders, expert (fr.o.m den 20-apr-2010 t.o.m den

 

2-jan-2011)

 

Larsson, Matz, avdelningschef (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Lundin, Stefan, avdelningschef (fr.o.m den 8-dec-2010)

 

Mellfors, Britta, utredare (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Moilanen, Peter, verksamhetschef (fr.o.m den 8-dec-2010)

 

Nylander, Per-Olov, handläggare (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Persson, Ronny, verkst. direktör (fr.o.m den 20-apr-2010 t.o.m den

 

2-jan-2011)

 

Simonsson, Ingeborg, rådman (fr.o.m den 20-apr-2010 t.o.m den

 

2-jan-2011)

 

Sekreterare:

 

Lönnheim, Charlotte, kansliråd (fr.o.m den 12-apr-2010)

114

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33

Stockholm, tel. 4053777 (Lönnheim)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:21 och dir. 2010:85

Utredningen har avgett

SOU 2010:98 Gårdsförsäljning

Utredniningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 maj 2011.

5.29Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-apr-2010

 

Ordförande:

 

Kristersson, Ulf, socialborgarråd (fr.o.m den 29-apr-2010 t.o.m den

 

5-okt-2010)

 

Ordförande:

 

Axén, Gunnar, led. av riksdagen/M (fr.o.m den 11-nov-2010)

 

Ledamöter:

 

Almqvist, Erik, led. av riksdagen/SD (fr.o.m den 29-nov-2010)

 

Axén, Gunnar, led. av riksdagen/M (fr.o.m den 22-jun-2010 t.o.m den

 

10-nov-2010)

 

Eneroth, Tomas, led. av riksdagen/S (fr.o.m den 26-okt-2010)

 

Ericson, Gunvor G, led. av riksdagen/MP (fr.o.m den 22-jun-2010)

 

Ernkrans, Matilda, led. av riksdagen/S (fr.o.m den 22-jun-2010 t.o.m

 

den 25-okt-2010)

 

Federley, Fredrick, led. av riksdagen/C (fr.o.m den 22-jun-2010)

 

Finstorp, Lotta, led. av riksdagen/M (fr.o.m den 29-nov-2010)

 

Henriksson, Emma, led. av riksdagen/KD (fr.o.m den 22-jun-2010)

 

Karlsson, Sonia, led. av riksdagen/S (fr.o.m den 22-jun-2010)

 

König Jerlmyr, Anna, led. av riksdagen/M (fr.o.m den 22-jun-2010

 

t.o.m den 10-nov-2010)

 

Löfvén, Stefan, förbundsordförande (fr.o.m den 22-jun-2010)

 

Olsson, LiseLotte, led. av riksdagen/V (fr.o.m den 22-jun-2010)

 

Pehrson, Johan, led. av riksdagen/FP (fr.o.m den 11-nov-2010)

 

Tobé, Tomas, led. av riksdagen/M (fr.o.m den 11-nov-2010)

 

Ullenhag, Erik, led. av riksdagen/FP (fr.o.m den 22-jun-2010 t.o.m

 

den 5-okt-2010)

 

Sakkunniga:

 

Ekholm, Anders, departementsråd (fr.o.m den 4-okt-2010)

 

Hoegy, Charlotta, departementssekreterare (fr.o.m den 4-okt-2010)

115

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Holmqvist, Mats, rättssakkunnig (fr.o.m den 4-okt-2010) Ivarsson, Kent, ämnesråd (fr.o.m den 4-okt-2010) Ljungberg, Lena, kansliråd (fr.o.m den 4-okt-2010)

Moberg, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 4-okt-2010) Määk, Marie, departementssekreterare (fr.o.m den 4-okt-2010) Nordmarc, Marie, departementssekreterare (fr.o.m den 4-okt-2010) Rinman Henning, Mårten, kansliråd (fr.o.m den 4-okt-2010) Stillerud, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 4-okt-2010) Söderström, Martin, departementssekreterare (fr.o.m den 26-okt-2010) Westerberg, Anna, statssekreterare (fr.o.m den 4-okt-2010 t.o.m den 25-okt-2010)

Wollberg, Peter, kansliråd (fr.o.m den 4-okt-2010) Åkhagen, Marie, kansliråd (fr.o.m den 4-okt-2010)

Åsbrink, Annika, departementssekreterare (fr.o.m den 4-okt-2010)

Sekreterare:

Grape, Linda, (fr.o.m den 1-okt-2010)

Hopstadius, Jasmina, (fr.o.m den 1-okt-2010 t.o.m den 31-dec-2011) Hultin, Mårten, (fr.o.m den 1-nov-2010)

Kullgren, Sara, (fr.o.m den 1-okt-2010)

Larsson, Jakob, (fr.o.m den 13-sep-2010 t.o.m den 12-mar-2011) Wennemo, Irene, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Westman, Anneli, (fr.o.m den 1-okt-2010 t.o.m den 31-dec-2011)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4051000

Direktiv för kommittén, se dir. 2010:48

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 maj 2013.

5.30 Organisationskommittén för inrättande av Myndigheten för vårdanalys (S 2010:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-maj-2010

 

Särskild utredare:

 

Heinsoo, Toivo, direktör (fr.o.m den 20-maj-2010)

 

Sekreterare:

 

Axelsson-Jonsson, Ulrika, (fr.o.m den 1-okt-2010)

 

Magnusson, Kerstin, (fr.o.m den 27-sep-2010)

 

Nyman, Torkel, (fr.o.m den 16-aug-2010 t.o.m den 30-mar-2011)

 

Åström, Sara, (fr.o.m den 1-nov-2010)

 

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm,

 

tel. 4051000

116

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:58, dir. 2010:90 och dir. 2010:107 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2011.

5.31En nationell samordnare för hemsjukvård (S 2010:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 23-jun-2010

Utredare:

Samuelsson, Ewa, (fr.o.m den 30-jun-2010)

Experter:

Albertsson, Monika, Socialstyrelsen (fr.o.m den 20-sep-2010) Bucht, Gösta, SPF (fr.o.m den 20-sep-2010)

Boström, Sten, PRO (fr.o.m den 20-sep-2010) Falk, Ulla, Vårdförbundet (fr.o.m den 20-sep-2010)

Georgsson, Ann, Svenska Kommunalarbetareförbundet (fr.o.m den 20-sep-2010)

Giaever, Andreas, Finansdepartementet (fr.o.m den 20-sep-2010 t.o.m den 14-nov-2010)

Hellqvist, Karin, Socialdepartementet (fr.o.m den 20-sep-2010) Jennbert, Kristina, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m den 20-sep-2010)

Johansson, Per, Sveriges Läkarförbund (fr.o.m den 20-sep-2010) Källsbo, Henrik, Finansdepartementet (fr.o.m den 20-sep-2010) Nilsson, Maria, Socialdepartementet (fr.o.m den 20-sep-2010)

Tiselius, Henrik, Finansdepartementet (fr.o.m den 15-nov-2010) Ödman, Per, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m den 20-sep-2010)

Sekreterare:

Folkesson, Anders, (fr.o.m den 15-sep-2010)

Hausel Heldahl, Ellen, kansliråd (fr.o.m den 1-sep-2010)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4055827 (Hausel Heldahl) och 4052595 (Folkesson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:71

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2011.

5.32Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet (S 2010:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 26-aug-2010

117

 

Socialdepartementet Skr. 2010/11:103

Särskild utredare:

Gynnå Oguz, Christina, departementsråd (fr.o.m den 1-sep-2010 t.o.m den 31-aug-2011)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4058258 (Gynnå Oguz)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:82

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 augusti 2011.

5.33Tolktjänstutredningen (S 2010:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-sep-2010

Särskild utredare:

Bååth, Greger, generaldirektör (fr.o.m den 9-sep-2010)

Sakkunniga:

Andreen, Jeanna, departementssekreterare (fr.o.m den 20-okt-2010) Gouali, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 20-okt-2010) Hektor, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 20-okt-2010) Molander, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 20-okt-2010)

Experter:

Branting, Ylva, utredare (fr.o.m den 20-okt-2010)

Gumbel, Jonas, handläggare (fr.o.m den 20-okt-2010)

Hecht, Robert, handläggare (fr.o.m den 20-okt-2010)

Lyxell, Tommy, språkvårdare (fr.o.m den 20-okt-2010)

Lång, Sylvia, verksamhetschef (fr.o.m den 20-okt-2010)

Magnusson, Christina, sakkunnig (fr.o.m den 20-okt-2010)

Sekreterare:

Ritseson, Susanne, kammarrättsassessor (fr.o.m den 8-nov-2010)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 4051000

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:87

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 november 2011.

118

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

6 Finansdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 4, 6, 9, 10, 13 och 18

6.1 Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 26-jun-2003

 

Ordförande:

 

Kriström, Bengt, (fr.o.m den 29-mar-2007 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Kriström, Bengt, (fr.o.m den 21-apr-2010 t.o.m den 30-apr-2012)

 

Larsson, Hillevi, (fr.o.m den 20-jan-2006 t.o.m den 24-feb-2007)

 

Nilsson, Annika, (fr.o.m den 24-feb-2005 t.o.m den 19-jan-2006)

 

Ledamöter:

 

Aronsson, Thomas, (fr.o.m den 29-mar-2007 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Bäckstrand, Karin, (fr.o.m den 29-mar-2007 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Carlén, Björn, (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 30-apr-2012)

 

Crépin, Anne-Sophie, (fr.o.m den 21-apr-2010 t.o.m den 30-apr-2012)

 

Ebbesson, Jonas, (fr.o.m den 29-mar-2007 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Gren, Ing-Marie, (fr.o.m den 21-apr-2005 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Hjalmarsson, Lennart, (fr.o.m den 21-apr-2010 t.o.m den 30-apr-2012)

 

Johansson, Per-Olov, (fr.o.m den 21-apr-2010 t.o.m den 30-apr-2012)

 

Kriström, Bengt, (fr.o.m den 21-apr-2005 t.o.m den 24-feb-2007)

 

Lundgren, Stefan, (fr.o.m den 29-mar-2007 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Lundegårdh, Bengt, (fr.o.m den 12-jun-2006 t.o.m den 24-feb-2007)

 

Lundqvist, Lennart, (fr.o.m den 25-maj-2005 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Michele, Micheletti, (fr.o.m den 29-mar-2007 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Muren-Chamberlain, Astri, (fr.o.m den 21-apr-2010 t.o.m den

 

30-apr-2012)

 

Rova, Carl, (fr.o.m den 21-apr-2010 t.o.m den 30-apr-2012)

 

Samakovlis, Eva, (fr.o.m den 29-mar-2007 t.o.m den 28-feb-2010)

 

Sterner, Thomas, (fr.o.m den 10-maj-2005 t.o.m den 24-feb-2007)

 

Öberg, Gunilla, (fr.o.m den 3-maj-2005 t.o.m den 24-feb-2007)

 

Experter:

 

Hagem, Catherine, (fr.o.m den 21-apr-2010 t.o.m den 30-apr-2012)

 

Huhtala, Anni, (fr.o.m den 21-apr-2010 t.o.m den 30-apr-2012)

 

Kanslichef:

 

Sonnegård, Joakim, (fr.o.m den 15-okt-2004 t.o.m den 1-jun-2007)

 

Åsell, Mikael, (fr.o.m den 15-maj-2008)

 

Sekreterare:

 

Allgulin, Magnus, (fr.o.m den 15-apr-2010)

119

 

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Carlén, Björn, (fr.o.m den 1-okt-2005 t.o.m den 29-jun-2010)

Kanslisekreterare:

Korfitsen, Charlotte, (fr.o.m den 14-jan-2008 t.o.m den 31-aug-2008) Nömmera, Charlotte, (fr.o.m den 6-okt-2008)

Lokal: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för expertgruppen, se dir. 2003:85 och dir. 2007:47

Expertgruppen har avgett

Rapport 2006:1 Medvind i uppförbacke - en studie av den svenska vindkraftspolitiken

Rapport 2007:1 A broader palette: The role of tecknology in dimate Rapport 2007:2 Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av

Porterhypotesen

Rapport 2007:3 Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv

Rapport 2007:4 Sveriges klimatpolitik - värdet av utsläppshandel och valet av målformulering

Rapport 2008:1 Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll Rapport 2008:2 Biologisk mångfald - En analys av begreppet och dess

användning i den svenska miljöpolitiken

Rapport 2009:1 Suggestions for the Road to Copenhagen

Rapport 2009:2 Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor

Rapport 2009:3 Höghastighetsjärnvägar som klimatpolitiska styrmedel - ett stickspår? Exemplet Götalandsbanan

Rapport 2009:4 Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?

Rapport 2010:1 Etanolens koldioxideffekter - En översikt av forskningen

Rapport 2010:2 Baltic-wide and Swedish Nutrient reduction targets An Evaluation of Cost-effective Strategies

Rapport 2010:3 Att mäta välfärd och hållbar utveckling - gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler

Rapport 2010:4 Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken

Rapport 2010:5 Dags att tänka om! Rapport om EU:s vägval i den internationella klimatpolitiken

Rapport 2010:6 Med klimatet i tankarna - styrmedel för energieffektiva bilar

Expertgruppen verkar tills vidare.

120

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

6.2Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-mar-2007

Ordförande:

Heikensten, Lars, (fr.o.m den 5-dec-2007)

Vice ordförande:

Flam, Harry, (fr.o.m den 1-mar-2008)

Ledamöter:

Ahlbäck Öberg, Shirin, (fr.o.m den 5-dec-2007)

Eriksson, Robert, (fr.o.m den 5-dec-2007)

Flam, Harry, (fr.o.m den 5-dec-2007)

Gustafsson, Yvonne, (fr.o.m den 5-dec-2007)

Hultkrantz, Lars, (fr.o.m den 5-dec-2007)

Mörk, Eva, (fr.o.m den 5-dec-2007 t.o.m den 14-sep-2010)

Schwaag Serger, Sylvia, (fr.o.m den 15-sep-2010)

Sundén, Annika, (fr.o.m den 15-sep-2010)

Experter:

Ackum, Susanne, (fr.o.m den 13-dec-2007 t.o.m den 4-maj-2010) Bengtsson, Ulf, (fr.o.m den 13-dec-2007 t.o.m den 11-jan-2009) Hallsten, Kerstin, finansråd (fr.o.m den 5-maj-2010)

Hansson Brusewitz, Urban, (fr.o.m den 12-feb-2009) Olsson, Clas, (fr.o.m den 13-dec-2007)

Saldén Enérus, Anita, (fr.o.m den 13-dec-2007)

von Greiff, Camilo, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-jun-2009 t.o.m den 31-aug-2009)

Sekreterare:

Hill, Martin, (fr.o.m den 1-okt-2008)

Järliden Bergström, Åsa-Pia, (fr.o.m den 10-nov-2008)

Persson, Kristian, (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 14-maj-2008)

Sonnerby, Per, (fr.o.m den 1-nov-2010 t.o.m den 30-apr-2011)

Kanslichef:

Åsell, Mikael, (fr.o.m den 15-maj-2008)

Kanslisekreterare:

Korfitsen, Charlotte, (fr.o.m den 14-jan-2008 t.o.m den 31-aug-2008) Nömmera, Charlotte, (fr.o.m den 6-okt-2008)

Lokal: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för expertgruppen, se dir. 2007:46

121

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Expertgruppen har avgett

Rapport 1 ESO-rapport - Den långsiktiga finansieringen - välfärdspolitikens klimatfråga?

Rapport 2 ESO-rapport - Regelverk och praxis i offentlig upphandling Rapport 3 ESO-rapport - Invandringen och de offentliga finanserna Rapport 4 ESO-rapport - Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning

och styrning av AP-fonderna

Rapport 5 ESO-rapport - Lika skola med olika resurser? ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning

Rapport 6 ESO-rapport - En kår i kläm – Läraryrket mellan profesionella ideal och statliga reformideologier

Rapport 7 ESO-rapport - En kår på rätt kurs? Om försvarets framtida kompetensförsörjning

Rapport 8 ESO-rapport - Beskattning av privat pensionssparande Rapport 9 ESO-rapport - Polisens prestationer – en ESO-rapport om

resultatstyrning och effektivitet

Rapport 10 ESO-rapport - Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges/ volym 1 Calculating the Deadweight Loss from Taxation in a Small Open Economy - A general method with an application to Sweden / volym 2

Rapport 11 ESO-rapport - Statliga bidrag till kommuner - i princip och praktik

Rapport 12 Revisionen reviderad - en rapport om en kommunal angelägenhet

Rapport 13 Värden i vården - en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården

Rapport 14 Enkel och effektiv - en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen

Rapport 15 Kåren och köerna - en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård

Regeringen avser att år 2011 låta utvärdera expertgruppens arbete.

6.3 Utjämningkommittén .08. (Fi 2008:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 25-sep-2008

 

Ordförande:

 

Germundsson, Bengt, (fr.o.m den 18-dec-2008)

 

Ledamöter:

 

Andrén, Gunnar, (fr.o.m den 1-dec-2010)

 

Hellman, Jörgen, (fr.o.m den 18-dec-2008)

 

Jakobsson, Leif, (fr.o.m den 18-dec-2008)

 

Johansson, Jörgen, (fr.o.m den 18-dec-2008 t.o.m den 30-nov-2010)

 

Karlsson, Lena, (fr.o.m den 18-dec-2008)

 

Kjellin, Margareta B, (fr.o.m den 18-dec-2008)

122

 

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Langby, Erik, (fr.o.m den 18-dec-2008)

Lundström, Nina, (fr.o.m den 18-dec-2008 t.o.m den 30-nov-2010)

Nypelius, Eva, (fr.o.m den 1-dec-2010)

Olsen, Lennart, (fr.o.m den 18-dec-2008)

Samuelsson, Ewa, (fr.o.m den 18-dec-2008)

Söderström, Elvy, (fr.o.m den 18-dec-2008)

Sakkunniga:

Johansson, Dan, (fr.o.m den 12-feb-2009)

Johansson, Niclas, (fr.o.m den 1-jan-2010)

Tingvall, Lennart, (fr.o.m den 12-feb-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Experter:

Bergdahl, Heather, (fr.o.m den 9-sep-2010) Beskow, Louise, (fr.o.m den 1-jul-2009) Dahlberg, Magnus, (fr.o.m den 9-sep-2010) de Beer, Derk, (fr.o.m den 12-feb-2009) Ellström, Kjell, (fr.o.m den 12-feb-2009) Giaever, Andreas, (fr.o.m den 12-feb-2009)

Grönborg, Nina, (fr.o.m den 9-okt-2009 t.o.m den 8-sep-2010) Johansson, Patrik, (fr.o.m den 12-feb-2009)

Johansson, Pontus, (fr.o.m den 12-feb-2009) Lundberg, Leif, (fr.o.m den 12-feb-2009)

Sjöstrand, Mattias, (fr.o.m den 12-feb-2009 t.o.m den 30-jun-2009) Stjernfält, Johan, (fr.o.m den 12-feb-2009)

Huvudsekreterare:

Sundström, Björn, (fr.o.m den 15-jan-2009)

Sekreterare:

Johansson, Tomas, (fr.o.m den 2-mar-2009)

Biträdande sekreterare:

Ramse, Daniel, (fr.o.m den 2-mar-2009 t.o.m den 28-feb-2011)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2008:110

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2011.

6.4Utredningen (Fi 2008:10) om Avveckling av Verket för förvaltningsutvecking (VERVA)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-okt-2008

123

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Särskild utredare:

Nensén Uggla, Astrid, (fr.o.m den 10-okt-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Sekreterare:

Myrberg, Ann-Christine, (fr.o.m den 15-jan-2009 t.o.m den 30-sep-2009)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:115

Uppdraget är därmed slutfört.

6.5 E-delegationen (Fi 2009:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 26-mar-2009

 

Ordförande:

 

Sjöstrand, Mats, (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Ledamöter:

 

Bermudez-Svankvist, Angeles, generaldirektör (fr.o.m den

 

26-mar-2009)

 

Borg Wallin, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Brännström, Annika, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Eliasson, Dan, generaldirektör (fr.o.m den 1-sep-2009)

 

Hansson, Ingemar, generaldirektör (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Jordell, Björn, (fr.o.m den 1-maj-2010)

 

Jönsson, Stig, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Lender, Adriana, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Lidman, Thomas, riksarkivarie (fr.o.m den 26-mar-2009 t.o.m den

 

30-apr-2010)

 

Lindberg, Helena, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Ljungh, Claes, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Lugnet, Christina, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Persson, Mats, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Svenson, Bengt, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Starrin, Karin, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Sörman, Håkan, verkst. direktör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Widlert, Staffan, generaldirektör (fr.o.m den 26-mar-2009)

 

Westling Palm, Katrin, generaldirektör (fr.o.m den 20-apr-2010)

 

Experter:

 

Enzell, Magnus, (fr.o.m den 14-apr-2009)

 

Höglund, Roland, (fr.o.m den 14-apr-2009 t.o.m den 9-maj-2010)

 

Kanslichef:

 

Thagemark, Claes, (fr.o.m den 7-dec-2009)

124

 

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Bålman, Johan, (fr.o.m den 8-mar-2010)

Hagdahl, Anneli, (fr.o.m den 1-mar-2010)

Höglund, Roland, (fr.o.m den 10-maj-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Janerud, Mårten, (fr.o.m den 16-aug-2010)

Costouvsqi, Dano, (fr.o.m den 1-maj-2009)

Krantz, Peter, (fr.o.m den 16-nov-2009)

Olofsson, Lena, (fr.o.m den 1-feb-2010)

Sartorius, Eva, (fr.o.m den 1-jan-2010)

Biträdande sekreterare:

Dozzi, Marit, (fr.o.m den 1-okt-2009)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för delegationen, se dir. 2009:19 och dir. 2010:32

Delegationen har avgett

SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - Från

strategi till handling för e-förvaltning

SOU 2010:62 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Under konstruktion - framtidens e-förvaltning

Det är regeringens avsikt att utvärdera delegationens verksamhet innan 2014.

6.6Utredningen om genomförandet av EG:s direktiv om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (Fi 2009:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-maj-2009

 

Särskild utredare:

 

Sjödin, Christer, (fr.o.m den 25-maj-2009 t.o.m den 26-feb-2010)

 

Sakkunniga:

 

Diamant, Maria, (fr.o.m den 25-maj-2009)

 

Falkendal, Rickard, (fr.o.m den 25-maj-2009)

 

Experter:

 

Ajaxon, Lars, (fr.o.m den 25-maj-2009)

 

Asplund, Patrik, (fr.o.m den 25-maj-2009)

 

Erixson, Olof, (fr.o.m den 25-maj-2009)

 

Hållberg Leuf, Mattias, (fr.o.m den 25-maj-2009)

125

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Olson, Hans Christer, (fr.o.m den 25-maj-2009)

Persson, Henrik, (fr.o.m den 25-maj-2009)

Schlyter, Carl-Mikael, (fr.o.m den 25-maj-2009)

Svensson, Anders, (fr.o.m den 25-maj-2009)

Svensson, Karl-Göran, (fr.o.m den 25-maj-2009)

Thyselius, Rune, (fr.o.m den 25-maj-2009)

Sekreterare:

Hansson, Karin, (fr.o.m den 1-jun-2009 t.o.m den 12-mar-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:37

Utredningen har avgett

SOU 2010:13 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Uppdraget är därmed slutfört.

6.7Finansmarknadskommittén (Fi 2009:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 7-maj-2009

Ordförande:

Karlström, Urban, (fr.o.m den 16-jun-2009 t.o.m den 4-okt-2010)

Lybeck Lilja, Johanna, (fr.o.m den 1-nov-2010)

Ledamöter:

Boman, Pär, (fr.o.m den 16-jun-2009)

Henriksson, Jens, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Lindfelt, Peter, (fr.o.m den 16-jun-2009 t.o.m den 30-nov-2010)

Magnusson, Torbjörn, (fr.o.m den 16-jun-2009)

Thedéen, Erik, (fr.o.m den 16-jun-2009 t.o.m den 18-okt-2010)

Zetterberg, Olle, (fr.o.m den 16-jun-2009)

Huvudsekreterare:

Wissén, Pehr, (fr.o.m den 15-maj-2009)

Sekreterare:

Ferenius, Camilla, (fr.o.m den 1-sep-2009)

Lokal: Drottninggatan 89, 113 60 Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2009:22

Arbetet i kommittén ska bedrivas under 2009-2012.

126

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

6.8Utredningen om översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-maj-2009

Särskild utredare:

Olsson, Sten, (fr.o.m den 14-maj-2009)

Sakkunniga:

Appelberg, Johan, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Jägare, Joakim, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Wahlsten, Katja, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Experter:

Kjellander, Claes, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Lindh, Thomas, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Ljungqvist, Leif, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Lundberg, Monica, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Netz, Bo, (fr.o.m den 11-jun-2009 t.o.m den 29-jun-2010)

Norell, Thomas, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Wardhammar, Per, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Sekreterare:

Pettersson, Roger, (fr.o.m den 14-maj-2009)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:45 och dir. 2010:119

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2011.

6.9Utredningen om översyn av förordningarna om statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-maj-2009

 

Särskild utredare:

 

Häggroth, Sören, generaldirektör (fr.o.m den 14-maj-2009)

 

Experter:

 

Aho, Nebil, (fr.o.m den 11-jun-2009)

 

Anderson, Björn, (fr.o.m den 11-jun-2009)

 

Haapaniemi, Monica, (fr.o.m den 11-jun-2009)

 

Hermansson, Magnus, (fr.o.m den 11-aug-2010)

 

Jägare, Joakim, (fr.o.m den 11-jun-2009)

 

Lefwerth, Agneta, (fr.o.m den 11-jun-2009)

127

 

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Magnusson, Stefan, (fr.o.m den 11-jun-2009)

Sekreterare:

Forssman, Fredrik, (fr.o.m den 14-maj-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:46 och dir. 2010:51

Utredningen har avgett

SOU 2010:92 En effektivare förvaltning av statens fastigheter

Uppdraget är därmed slutfört.

6.10Utredningen om översyn av lagen om statsbudgeten (Fi 2009:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-jun-2009

Särskild utredare:

Hjalmarsson, Åke, (fr.o.m den 5-jun-2009 t.o.m den 15-mar-2010)

Experter:

Aho, Nebil, (fr.o.m den 5-jun-2009)

Bengtsson, Magnus, (fr.o.m den 5-jun-2009)

Hörngren, Lars, (fr.o.m den 5-jun-2009)

Johansson, Curt, (fr.o.m den 5-jun-2009)

Nilsson, Ove, (fr.o.m den 5-jun-2009)

Rånlund, Helene, (fr.o.m den 5-jun-2009)

Sekreterare:

Bokström, Åsa, (fr.o.m den 5-jun-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Padrón, Kristina, (fr.o.m den 5-jun-2009 t.o.m den 15-mar-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:55 och dir. 2010:16

Utredningen har avgett

SOU 2010:18 En reformerad budgetlag

Uppdraget är därmed slutfört.

6.11Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning m.m. (Fi 2009:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 16-jun-2009

 

Särskild utredare:

 

Sjöstrand, Mats, (fr.o.m den 28-sep-2009)

128

 

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Sakkunniga:

Heister, Chris, (fr.o.m den 6-okt-2009)

Jäderblom, Helena, (fr.o.m den 6-okt-2009)

Sörman, Håkan, (fr.o.m den 6-okt-2009)

Törnvall, Peder, (fr.o.m den 6-okt-2009)

Experter:

Ellström, Kjell, (fr.o.m den 15-nov-2010)

Giaever, Andreas, (fr.o.m den 14-dec-2009 t.o.m den 14-nov-2010)

Hååg, Karin, (fr.o.m den 14-dec-2009)

Jendi Linder, Sara, (fr.o.m den 14-dec-2009)

Karlsson, Daniel, (fr.o.m den 14-dec-2009)

Källsbo, Henrik, (fr.o.m den 14-dec-2009)

Larsson, Bo Per, (fr.o.m den 20-apr-2010)

Lejon, Helena, (fr.o.m den 26-jan-2010)

Linder, Fredrik, (fr.o.m den 14-dec-2009)

Paulsson, Ragnvald, (fr.o.m den 14-dec-2009)

Persson, Linda, (fr.o.m den 14-dec-2009)

Rantanen, Johan, (fr.o.m den 14-dec-2009)

Udén, Ulrika, (fr.o.m den 26-jan-2010)

Wigselius, Marianne, (fr.o.m den 26-jan-2010)

Huvudsekreterare:

Andersson, Nina, (fr.o.m den 11-maj-2010)

Sekreterare:

Classon, Petter, (fr.o.m den 1-dec-2009 t.o.m den 29-aug-2010) Hammarstedt, Björn, (fr.o.m den 30-aug-2010 t.o.m den 30-nov-2010) Heinegård, Clas, (fr.o.m den 23-nov-2009)

Nilsson, Ann-Cathrine, (fr.o.m den 20-aug-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:62, dir. 2010:12 och 2010:72

Utredningen har avgett

SOU 2010:77 Sammanläggningar av landsting - övergångstyre och utjämning

SOU 2010:94 Gotland - användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 december 2012.

129

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

6.12Utredningen om offentliga företag - upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) (OFUKI-utredningen)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-sep-2009

Särskild utredare:

Rispe, Curt, (fr.o.m den 3-sep-2009)

Experter:

Andersson, Ulf, (fr.o.m den 16-okt-2009 t.o.m den 9-maj-2010)

Bergdahl, Pia, (fr.o.m den 17-dec-2010)

Berger, Christian, (fr.o.m den 16-okt-2009)

Cederlund, Klara, (fr.o.m den 1-nov-2010)

Dalman, Lena, (fr.o.m den 16-okt-2009)

Hedelin, Johan, (fr.o.m den 16-okt-2009)

Höglund Elmstedt, Johanna, (fr.o.m den 16-okt-2009)

Höök, Johan, (fr.o.m den 16-okt-2009)

Ingman, Viktoria, (fr.o.m den 16-okt-2009)

Jansson, Petra, (fr.o.m den 16-okt-2009 t.o.m den 21-nov-2010)

Laurent, Birgitta, (fr.o.m den 16-okt-2009)

Wedegren, Thomas, (fr.o.m den 17-dec-2010)

Widgren, Ewa, (fr.o.m den 16-okt-2009)

Sekreterare:

Lundberg, Magnus, (fr.o.m den 5-okt-2009)

Slättman, Helen, (fr.o.m den 16-nov-2009 t.o.m den 30-nov-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:81 och dir. 2010:115

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 29 april 2011.

6.13 Investeringsfondsutredningen (Fi 2009:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 22-okt-2009

 

Särskild utredare:

 

Nilsson, Bengt-Åke, (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 22-okt-2010)

 

Sakkunniga:

 

Axelsson, Martin, (fr.o.m den 23-nov-2009)

 

Broms, Eva, (fr.o.m den 23-nov-2009)

 

Erséus, Catarina, (fr.o.m den 23-nov-2009 t.o.m den 20-jan-2010)

 

Espelund, Göran, (fr.o.m den 23-nov-2009)

130

 

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Jensen, Jenny, (fr.o.m den 21-jan-2010)

Ringvall, Staffan, (fr.o.m den 23-nov-2009)

Wall, Helene, (fr.o.m den 23-nov-2009)

Westin, Fredrik, (fr.o.m den 23-nov-2009)

Sekreterare:

Fahlin, Hans, (fr.o.m den 1-dec-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Gustavsson, Ulla, (fr.o.m den 1-maj-2010 t.o.m den 30-sep-2010)

Ritseson, Susanne, (fr.o.m den 9-nov-2009 t.o.m den 7-nov-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:94

Utredningen har avgett

SOU 2010:78 Fondverksamhet över gränserna – Genomförande av

UCITS IV-direktivet

Uppdraget är därmed slutfört.

6.14Solvens II utredningen (Fi 2010:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 18-feb-2010

Särskild utredare:

Barr, Daniel, (fr.o.m den 1-apr-2010)

Experter:

Flodén, Tomas, (fr.o.m den 1-apr-2010) Friberg, Karin, (fr.o.m den 1-apr-2010)

Friman-Blomgren, Lena, (fr.o.m den 1-apr-2010) Liu-Wijkander, Jianying, (fr.o.m den 1-apr-2010) Marinica, Ann-Kristin, (fr.o.m den 1-apr-2010)

Nyholm, Håkan, (fr.o.m den 1-apr-2010) Schager, Nils-Henrik, (fr.o.m den 1-apr-2010) Thimrén, Claes, (fr.o.m den 1-apr-2010)

von Bahr, Bengt, (fr.o.m den 1-apr-2010)

Sekreterare:

Carlberg, Charlotta, (fr.o.m den 15-nov-2010)

Thomsson, Patric, (fr.o.m den 1-apr-2010)

Tobiasson, Håkan, (fr.o.m den 1-apr-2010)

Westerberg, Maria, (fr.o.m den 1-apr-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:14

131

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 augusti 2011.

6.15Utredningen (Fi 2010:02) om kommunsektorn och konjunkturen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 25-mar-2010

Särskild utredare:

Olsson, Clas, (fr.o.m den 1-jun-2010)

Sakkunniga:

Ellström, Kjell, (fr.o.m den 2-jun-2010)

Kinnwall, Mats, (fr.o.m den 2-jun-2010)

Stjernfält, Johan, (fr.o.m den 2-jun-2010 t.o.m den 30-sep-2010)

Widenfalk, Anna, (fr.o.m den 1-okt-2010)

Witterblad, Mikael, (fr.o.m den 2-jun-2010)

Experter:

Brunstedt, Anders, (fr.o.m den 2-jun-2010) Gustafsson, Karin, (fr.o.m den 2-jun-2010) Nilsson, Anders, (fr.o.m den 2-jun-2010)

Olsson, Sofia, (fr.o.m den 2-jun-2010)

von Greiff, Jenny, (fr.o.m den 2-jun-2010 t.o.m den 31-dec-2010) Ågren, Hanna, (fr.o.m den 2-jun-2010)

Huvudsekreterare:

Rönn, Agneta, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Sekreterare:

Nordén, Carl J, (fr.o.m den 1-aug-2010 t.o.m den 31-okt-2010)

Sandgren, Åsa, (fr.o.m den 13-okt-2010)

Thorén, Tomas, (fr.o.m den 1-dec-2010)

Politisk referensgrupp:

Andersson, Jonas, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Gustafsson, Mikael, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Hagberg, Emilia, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Karlsson, Sonia, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Nypelius, Eva, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Pettersson, Göran, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Sellström, Anders, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:29

132

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 september 2011.

6.16Livförsäkringsutredningen (Fi 2010:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-apr-2010

Särskild utredare:

Gransbo, Tord, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Experter:

Bergendal, Lars, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Carlsson, Mary-Anne, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Erikson, Charlotta, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Flodén, Tomas, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Holmqvist, Mats, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Johansson, Gabriella, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Norberg, Anette, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Rentzhog, Gustaf, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Rylander-Leijon, Malin, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Sjöberg, Gustaf, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Victorin, Leif, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Sekreterare:

Risberg, Mona, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Söderquist, Bengt, (fr.o.m den 1-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Zeitoun Eckerhall, Suzanna, (fr.o.m den 16-aug-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:43

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 oktober 2011.

6.17Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt (Fi2010:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 20-maj-2010

 

Ordförande:

 

 

Nyman, Stig, (fr.o.m den

1-aug-2010)

 

Ledamöter:

 

 

Abramsson, Karl Gustav, (fr.o.m den 1-aug-2010)

 

Andnor, Berit, (fr.o.m den

1-aug-2010)

 

Granberg, Agneta, (fr.o.m den 1-aug-2010)

133

 

 

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Hövenmark, Anna, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Oskarsson, Irene, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Persson, Lars, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Thomasson, Karin, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Toresen, Sven-Åke, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Wallmark, Hans, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Wernersson, Marie-Louise, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Experter:

Blomqvist, Paula, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Brixskiöld, Marcus, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Cederlund, Klara, (fr.o.m den 1-nov-2010)

Eklund, Eva, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Högberg, Emil, (fr.o.m den 1-aug-2010 t.o.m den 30-nov-2010)

Höök, Johan, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Linde, Helena, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Lindström, Anna, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Säfsten, Mathias, (fr.o.m den 1-aug-2010)

Huvudsekreterare:

Sundberg, Katarina, (fr.o.m den 16-aug-2010)

Sekreterare:

Olsson, Markus, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Garnisonen, Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2010:53

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 maj 2012.

6.18Utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd (Fi 2010:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-jun-2010

 

Särskild utredare:

 

Jönsson, Stig, (fr.o.m den 17-jun-2010 t.o.m. den 31-dec-2010)

 

Sekreterare:

 

Costouvsqi, Dano, (fr.o.m den 17-jun-2010 t.o.m. den 31-dec-2010)

 

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:69

 

Utredningen har avgett

 

Rapport 1 Instruktion för E-legitimationsnämnden - delredovisning I

134

 

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

Rapport 2 Verksamhetsplan för E-legitimationsnämnden - delredovisning II

SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation

Uppdraget är därmed slutfört.

6.19Upphandlingsutredningen (Fi 2010:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-sep-2010

Särskild utredare:

Wijkman, Anders, (fr.o.m den 1-nov-2010)

Experter:

Anderson, Agneeta, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Bergman, Mats, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Brunlid, Charlotte, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Dyrke, Ulrica, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Ekman, Ted, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Eriksson, Claes, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Forsselius, Hedvig, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Frykblom, Peter, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Hulting, Gunilla, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Johnsson, Lisbeth, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Kager, Lina, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Laurent, Birgitta, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Lindblom, Peter, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Lindbäck, Magnus, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Liss Larsson, Niclas, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Löfgren, Annika, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Madell, Tom, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Schönbeck, Jan, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Sveman, Eva, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Wahlgren, Katarina, (fr.o.m den 25-nov-2010)

Sekreterare:

Edman, Åsa, (fr.o.m den 15-nov-2010)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:86

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 juni 2012.

135

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

6.20Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer (Fi2010:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 30-sep-2010

Särskild utredare:

Heckscher, Sten, (fr.o.m den 23-nov-2010)

Experter:

Billinger, Nils-Gunnar, (fr.o.m den 21-dec-2010)

Carlberg, Ingrid, (fr.o.m den 23-nov-2010)

Hall, Ulrika, (fr.o.m den 21-dec-2010)

Pfeifer, Karl, (fr.o.m den 23-nov-2010)

Rodin, Göran, (fr.o.m den 23-nov-2010)

Sekreterare:

Ahlström, Kristina, (fr.o.m den 23-nov-2010)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 april 2011.

6.21Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-nov-2010

Särskild utredare:

Westling Palm, Katrin, (fr.o.m den 4-nov-2010)

Experter:

Edin, Karin, (fr.o.m den 22-nov-2010)

Hägglund, Ola, (fr.o.m den 22-nov-2010)

Källman, Per, (fr.o.m den 22-nov-2010)

Thagemark, Claes, (fr.o.m den 22-nov-2010)

Sekreterare:

Hammarstedt, Björn, (fr.o.m den 1-dec-2010)

Johansson Ahlström, Charlotte, (fr.o.m den 23-nov-2010)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:117

136

Finansdepartementet Skr. 2010/11:103

6.22Utredningen om sänkt mervärdesskattesats för vissa tjänster (Fi 2010:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 16-dec-2010

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:132

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 oktober 2011.

137

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

7 Utbildningsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 och 14

7.1Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet (U 1976:11)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 9-sep-1976

Ordförande:

Baylan, Ibrahim, statsråd (fr.o.m den 1-nov-2004 t.o.m den 6-okt-2006)

Björklund, Jan, statsråd (fr.o.m den 7-okt-2006) Johansson, Ylva, statsråd (fr.o.m den 11-okt-1994 t.o.m den 15-okt-1998)

Wärnersson, Ingegerd, statsråd (fr.o.m den 15-dec-1998 t.o.m den 31-jan-2002)

Östros, Thomas, statsråd (fr.o.m den 1-feb-2002 t.o.m den 31-okt-2004)

Sekreterare:

Johansson, Jacob, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2007 t.o.m den 31-aug-2010)

Schierbeck, Jan, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Wettergren, Catharina, kansliråd (fr.o.m den 2-mar-1995 t.o.m den 31-maj-2007)

Lokal: Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

7.2 Forskningsberedningen (Ju 1983:B)

Organ inom Regeringskansliet

 

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 3-mar-1983

 

Ordförande:

 

Krantz, Tobias, statsråd (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den

 

30-sep-2010)

 

Leijonborg, Lars, statsråd (fr.o.m den 6-okt-2006 t.o.m den

 

17-jun-2009)

138

 

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Pagrotsky, Leif, statsråd (fr.o.m den 1-nov-2004 t.o.m den 5-okt-2006)

Tham, Carl, statsråd (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998) Östros, Thomas, statsråd, chef för U-dep. (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-okt-2004)

Ledamöter:

Albertsson, Ann-Christine, professor (fr.o.m den 28-feb-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Althén, Tomas, verkst. direktör (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Andersson, Siv, professor (fr.o.m den 28-feb-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Andersson, Bertil, professor (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Anvret, Maria, direktör (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Arwidsson, Marie S, direktör (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Benner, Mats, professor (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Bennet, Carl, styrelseordförande (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Bennich Björkman, Li, professor (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Bergh, Andreas, fil.dr. (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Berglöf, Erik, professor (fr.o.m den 9-dec-2005 t.o.m den 31-dec-2006)

Brogren, Charlotte, utvecklingschef (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Carling, Karin, doktorand (fr.o.m den 28-feb-2003 t.o.m den 30-sep-2003)

Edin, Per-Olof, enhetschef (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Ekholm, Mats, professor (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 15-nov-1998)

Ekman, Marie-Louise, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Eriksson, Håkan, forskningschef (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Esseveld, Joanna, docent (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Fossum, Greta, vice forskningschef (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Frank, Harry, forskningsdirektör (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 15-nov-1998)

139

Utbildningsdepartementet

Franke, Sigbrit, universitetskansler (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2004)

Fresk, Klas, direktör (fr.o.m den 9-dec-2005 t.o.m den 31-dec-2006) Frisén, Jonas, professor (fr.o.m den 9-dec-2005 t.o.m den 31-dec-2006)

Gagné, Cecilia, doktorand (fr.o.m den 1-okt-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Gatti, Anna, doktorand (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Glad, Christina, verkst. direktör (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Graneli, Edna, professor (fr.o.m den 28-feb-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Graneli, Edna, professor (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Gustafsson, Petter, professor (fr.o.m den 28-feb-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Haettner Aurelius, Eva, professor (fr.o.m den 9-dec-2005 t.o.m den 31-dec-2006)

Hagström, Stig, universitetskansler (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Halldenius, Lena, doktorand (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Hammarström, Anne, professor (fr.o.m den 9-dec-2005 t.o.m den 31-dec-2006)

Hansson, Sven Ove, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2004)

Hober, Sophia, professor (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Holmberg, Bengt, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Holmberg, Sören, professor (fr.o.m den 28-feb-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Johansson, Sven Ove, rektor (fr.o.m. den 17-mar-1995 t.o.m. den 15-nov-1997

Janson, Tore, professor (fr.o.m. den 17-mar 1995 t.o.m. den 15-nov-1998)

Kasemo, Bengt, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 1-dec-1996)

Lidh, Harriet, verkst. direktör (fr.o.m den 9-dec-2005 t.o.m den 31-dec-2006)

Lindholm, Maria, doktorand (fr.o.m den 9-dec-2005 t.o.m den 31-dec-2006)

Lindqvist, Svante, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 1-dec-1996)

Skr. 2010/11:103

140

Utbildningsdepartementet

Lundberg, Jan M, forskningschef (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Markides, Karin, professor (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 15-nov-1998)

Martin, Hans, forskningschef (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Mäler, Karl-Göran, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 5-jun-1996)

Narvinger, Anders, verkst. direktör (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Nilsson, Jan S., professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Nordin, Tim, doktorand (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Nordholm, Lena, professor (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Norell Bengendal, Margareta, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Nygren, Jan, direktör (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2009) Ohlander, Ann-Sofie, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Olsson, Heléne, direktör (fr.o.m den 28-feb-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Olsson, Inger, förbundsordförande (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Palmér, Ingegerd, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Pettersson, Ulf, professor (fr.o.m den 28-feb-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Rahm Hallberg, Ingalill, professor (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Sandberg, Göran, professor (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Sandberg, Göran, rektor (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Sandewall, Eric, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Sennerby Forsse, Lisa, rektor (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Skeppstedt, Örjan, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Sommerstad, Lena, forskarassistent (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Stark, Agneta, docent (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 15-nov-1998) Stymne, Birgitta, f.d. rektor (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Sundgren, Jan-Erik, direktör (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Skr. 2010/11:103

141

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Svanborg, Catharina, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Tarschys, Daniel, professor (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Truvé, Staffan, verkst. direktör (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Uhlén, Mathias, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Wallberg-Henriksson, Harriet, rektor (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Wigzell, Hans, professor, regeringens vetenskapliga rådgivare (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2004

Witt-Brattström, Ebba, professor (fr.o.m den 24-maj-2007 t.o.m den 31-dec-2008)

Wittrock, Björn, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Åsberg, Marie, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Åsman, Barbro, professor (fr.o.m den 9-dec-2005 t.o.m den 31-dec-2006)

Sekreterare:

Gustafsson, Bengt, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 30-nov-1996)

Lokal: Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

Forskningsberedningen har den 21 juli 2010 avgett en rapport - Forskning formar framtiden. Ledamöternas mandat avslutades 30 september 2010. Nu pågår arbete med att utse nya ledamöter till Forskningsberedningen. De nya ledamöterna kommer att

utses i början av 2011 för ett första möte under våren 2011.

7.3Utredningen om avveckling av vissa myndigheter på utbildningsområdet m.m. (U 2008:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 27-mar-2008

Särskild utredare:

Nensén Uggla, Astrid, f.d. ämnesråd (fr.o.m den 1-apr-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Biträdande sekreterare:

142

 

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Bursie, Birgitta, (fr.o.m den 1-jul-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:28, dir. 2009:30 och dir. 2010:36

Utredningen har avgett

Delrapport den 4 oktober 2010, dnr U2010/5827/SV

Slutrapport den 30 december 2010, dnr Fi2010/5877/OFA/SF

Uppdraget är därmed slutfört.

7.4Teknikdelegationen (U 2008:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 24-jul-2008

Ordförande:

Johansson, Leif, verkst. direktör (fr.o.m den 24-jul-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Ledamöter:

Ancker, Johan, chef (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010) Bäckman, Paula, verksamhetschef (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Dannetun, Helen, professor (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Fransson, Ann-Marie, förbundsdirektör (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Fuglesang, Christer, docent (fr.o.m den 6-okt-2009 t.o.m den 31-jul-2010)

Glader, Karin, studerande (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Gudmundson, Peter, rektor (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Hagel, Lars, chef (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 27-aug-2009) Hass, Ursula, rektor (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010) Kapper, Philip, studerande (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Khorsand, Maria, verkst. direktör (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Larsson, Peter, direktör (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Modéer, Camilla, generalsekreterare (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Nilsson, Björn O., verkst. direktör (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Wiberg, Anna-Maria, studerande (fr.o.m den 25-sep-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

143

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Experter:

Strandberg, Per Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 24-okt-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Sekreterare:

Jonek, Teresa, projektledare (fr.o.m den 1-okt-2008 t.o.m den 31-jul-2010)

Karlsson, Sara, utredare (fr.o.m den 15-nov-2008 t.o.m den 7-maj-2010)

Yngwe, Sofia, internkommunikationsansvarig (fr.o.m den 1-apr-2009 t.o.m den 6-aug-2010)

Biträdande sekreterare:

Kallio Göthlin, Marika, kanslisekreterare (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 6-aug-2010)

Direktiv för delegationen, se dir. 2008:96 och dir. 2010:50

Delegationen har avgett

SOU 2010:28 Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT

Uppdraget är därmed slutfört.

7.5 Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-jun-2008

 

Ordförande:

 

Ekström, Anna, ordförande (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den

 

17-dec-2010)

 

Ledamöter:

 

Bergsten, Viktor, lärare (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den

 

17-dec-2010)

 

Bråkenhielm, Görel, läkare (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den

 

17-dec-2010)

 

Hadley-Kamptz, Isobel, journalist (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den

 

11-jan-2010)

 

Heberlien, Ann, universitetslektor (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den

 

5-apr-2009)

 

Ingvar, Martin, professor (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den

 

13-dec-2009)

 

Messing, Torbjörn, jämställdhetshandläggare (fr.o.m den 10-nov-2008

 

t.o.m den 17-dec-2010)

 

Sund, Krister, statistiker (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den

 

17-dec-2010)

144

 

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Wistrand, Birgitta, vd (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den 17-dec-2010)

Witt-Brattström, Ebba, professor (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den 17-dec-2010)

Experter:

Almgren, Anders, förste vice ordförande vid Lärarnas Riksförbund fr.o.m den 2-jun-2009 t.o.m den 17-dec-2010

Cunningham, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 6-apr-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Sjöstrand, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m den 13-jan-2009 t.o.m den 5-apr-2009)

Wadman, Per, förste vice ordförande (fr.o.m den 13-jan-2009 t.o.m den 25-maj-2009)

Wittenmark, Lars, ämnesråd (fr.o.m den 6-apr-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Wramstedt, Per-Ove, verksamhetschef (fr.o.m den 13-jan-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Åmossa, Karin, ombudsman (fr.o.m den 13-jan-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Östergren, Linda, departementssekreterare (fr.o.m den 13-jan-2009 t.o.m den 5-apr-2009)

Sekreterare:

Andersson, Ulf, revisionsdirektör (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den 15-dec-2010)

Eriksson, Kent, departementssekreterare (fr.o.m den 24-nov-2008 t.o.m den 10-dec-2010)

Heikkilä, Mia, fil.dr. (fr.o.m den 1-jan-2010 t.o.m den 10-dec-2010) Ohlander, Ann-Sofie, professor (fr.o.m den 6-apr-2009 t.o.m den 30-nov-2009)

Wahl, Elisabet, (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den 10-dec-2010)

Direktiv för delegationen, se dir. 2008:75, dir. 2009:12 och dir. 2009:126

Delegationen har avgett

SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia -

en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i Läromedel i

Samhällskunskap - En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan

SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? - En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009

SOU 2010:36 Svensk forskning om jämställdhet och skola - En bibliografi

SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker

145

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

SOU 2010:52 Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat - Ett diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys av bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer jämfört med flickors

SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om pojkkrisen Boys and school: A background paper on the "Boy crisis"

SOU 2010:66 Barns perspektiv på jämställdhet i skolan. En kunskapsöversikt

SOU 2010:83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan

SOU 2010:84 Hederslelaterad problematik i skolan – en kunskaps och forskningsöversikt

SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling - tre bidrag till diskussion om jämställdhet i skolan

SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utbildning i skolan

Uppdraget är därmed slutfört.

7.6Nationell lärlingskommitté (U 2008:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 11-sep-2008

Ordförande:

Thullberg, Per, generaldirektör (fr.o.m den 4-nov-2008)

Ledamöter:

Ahlsén, Kerstin, utredare (fr.o.m den 4-nov-2008 t.o.m den 1-mar-2010)

Andersson, Lena, förhandlare (fr.o.m den 4-nov-2008) Blom, Tony, vice orförande (fr.o.m den 4-nov-2008) Cider, Zenita, (fr.o.m den 2-mar-2010)

Gaunitz, Henrik, stabschef (fr.o.m den 4-nov-2008 t.o.m den 17-maj-2009)

Georgsson, Ann, ombudsman (fr.o.m den 4-nov-2008)

Hagman, Börje, ansvarig hantverksfrågor (fr.o.m den 4-nov-2008) Jonasdotter, Inger, ordförande (fr.o.m den 4-nov-2008) Linderholm, Christina, utbildningsansvarig (fr.o.m den 18-maj-2009) Olsson, Johan, (fr.o.m den 28-sep-2010)

Scharp, Kristina, enhetschef (fr.o.m den 4-nov-2008 t.o.m den 27-sep-2010)

Voltaire, Fredrik, utbildningsansvarig (fr.o.m den 4-nov-2008) Zetterstedt, Ulf, chef (fr.o.m den 4-nov-2008)

Sekreterare:

 

Holmberg, Peter, enhetschef (fr.o.m den 1-jan-2009)

 

Jervgren, Annika, projektledare (fr.o.m den 4-maj-2009)

146

 

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Lokal: Statens Skolverk, Alströmergatan 12, 106 20 Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2008:106

Kommittén har avgett

SOU 2009:85 Gymnasial lärlingsutbildning - hur blev det?

Erfarenheter från första försöksåret

SOU 2010:75 Gymnasial lärlingsutbildning – utbildning för jobb.

Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2011.

7.7Organisationskommittén för inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar (U 2008:11)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 27-nov-2008

Ordförande:

Haikola, Lars, rektor (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Ledamöter:

Ahlgren, Kristoffer, student (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Amhliden, Sofia, student (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009)

Andersson, Jesper, universitetslektor (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Benzein, Eva, universitetslektor (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Bergquist, Mats, f.d. ambassadör (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Bladh, Agneta, rektor (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010) Engblom, Gustav kårordförande (fr.o.m. den 7-sep-2009 t.o.m. den 31-mar.2010)

Fritzén, Lena, vik. rektor, (fr.o.m. den 1-nov-2009 t.o.m. den 3-mar-2010

Fur, Gunlög, professor (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Kyrö-Linderoth, Ingrid, teaterchef (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den

31-mar-2010)

 

Nilsson, Lennart, vd (fr.o.m den

8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Rosdahl, Inger, professor (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den

31-mar-2010)

 

Sandahl, Olle, övertandläkare (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den

31-mar-2010)

147

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Schöld, John, student (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010) Sköld, Evelina, student (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Sterte, Johan, rektor (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-aug-2009) Thegerström, Claes, vd (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Wikman, Susanne, universitetslektor (fr.o.m den 8-dec-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Experter:

Hwang, Stephen, professor (fr.o.m den 2-nov-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Direktiv för kommittén, se dir. 2008:146

Organisationskommittén har avgett: Delrapport, dnr U2009/7552/UH den 22 december 2009 och en slutrapport, dnr U2010/2105/UH den 30 mars 2010.

Uppdraget är därmed slutfört.

7.8Delegationen om jämställdhet i högskolan (U 2009:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-jan-2009

Ordförande:

Sandvik Wiklund, Pia, rektor (fr.o.m den 2-feb-2009)

Ledamöter:

Anvret, Maria, professor och forsknings- och innovationschef fr.o.m den 23-mar-2009

Collin, Mattias, forskningsassistent (fr.o.m den 23-mar-2009) Eriksson, Erik, studentrepresentant (fr.o.m den 23-mar-2009) Eriksson, Per, rektor (fr.o.m den 23-mar-2009)

Glad, Christina, vice vd (fr.o.m den 23-mar-2009) Höök, Pia, bitr. rektor (fr.o.m den 23-mar-2009) Mellström, Ulf, professor (fr.o.m den 23-mar-2009)

Experter:

Biller, Helene, departementssekreterare (fr.o.m den 11-aug-2009) Johansson, Carolina, planeringssekreterare (fr.o.m den 11-aug-2009) Wittenmark, Lars, ämnesråd (fr.o.m den 11-aug-2009)

Huvudsekreterare:

Ringborg, Pontus, kansliråd (fr.o.m den 23-mar-2009)

148

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Wreder, Malin, fil.dr. (fr.o.m den 15-maj-2009 t.o.m. den 31-dec-2010)

Österberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m. den 31-dec.-2010)

Biträdande sekreterare:

Abdallah, Laila, doktorand (fr.o.m den 7-sep-2009 t.o.m den 7-nov-2009)

Abdallah, Laila, doktorand (fr.o.m den 22-mar-2010 t.o.m den 24-jun-2010)

Arnevall, Christina, doktorand (fr.o.m den 22-mar-2010 t.o.m den 24-jun-2010)

Pernrud, Björn, fil.dr. (fr.o.m den 7-sep-2009 t.o.m den 7-nov-2009)

Lokal: Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för delegationen, se dir. 2009:7

Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2011.

7.9 Utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 30-jul-2009

 

Särskild utredare:

 

Wennemo, Irene, fil.dr. (fr.o.m den 11-aug-2009 t.o.m den

 

7-apr-2010)

 

Experter:

 

Brunell, Elin, jurist (fr.o.m den 19-okt-2009 t.o.m den 7-apr-2010)

 

Karlsson, Fritjof, departementssekreterare (fr.o.m den 15-sep-2009

 

t.o.m den 7-apr-2010)

 

Larsson, Tommy, kansliråd (fr.o.m den 15-sep-2009 t.o.m den

 

7-apr-2010)

 

Åkerdahl, Ulrika, kansliråd (fr.o.m den 15-sep-2009 t.o.m den

 

7-apr-2010)

 

Sekreterare:

 

Kullgren, Sara, arbetsrättsjurist (fr.o.m den 10-sep-2009 t.o.m den

 

8-apr-2010)

 

Biträdande sekreterare:

 

Wall, Annakarin, fil.kand. (fr.o.m den 10-sep-2009 t.o.m den

 

24-apr-2010)

 

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:70 och dir. 2009:128

149

 

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen har avgett

SOU 2010:19 Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv

Uppdraget är därmed slutfört.

7.10Utredningen om rätt till skolgång m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd (U 2009:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-aug-2009

Särskild utredare:

Åberg, Margareta, lagman (fr.o.m den 18-aug-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Experter:

Eriksson, Ola, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Juhlén, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Karlsson, David, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Larsson, Robert, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Levin, Helena, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Persson, Björn, avdelningschef (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Reuterfors-Mattsson, Irene, förbundsjurist (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Torstensson, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Wennerholm, Mats, undervisningsråd (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Verené, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Widholm, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 2-feb-2010)

Sekreterare:

Forsaeus, Helena, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2009 t.o.m den 19-feb-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:71

 

Utredningen har avgett

 

SOU 2010:15 Skolgång för alla barn

150

 

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Uppdraget är därmed slutfört.

7.11Utredningen om den framtida gymnasiesärskolan (U 2009:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-sep-2009

Särskild utredare:

Wallberg, Eva, enhetschef (fr.o.m den 15-sep-2009)

Experter:

Bergkvist, Maud, ämnessakkunnig (fr.o.m den 16-nov-2009) Gladh-Carlsson, Birgitta, undervisningsråd (fr.o.m den 16-nov-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Gröndahl, Peter, undervisningsråd (fr.o.m den 20-apr-2010) Göransson, Kerstin, docent (fr.o.m den 14-sep-2010)

Johnsson, Marie, departementssekreterare (fr.o.m den 16-nov-2009) Karlsudd, Peter, docent (fr.o.m den 16-nov-2009)

Molander, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 16-nov-2009) Nilsson, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 16-nov-2009) Sandén, Agneta, avdelningschef (fr.o.m den 16-nov-2009)

Stéenson, Anna-Lena, enhetschef (fr.o.m den 16-nov-2009 t.o.m den 13-sep-2010)

Stein, Henrietta, avdelningschef (fr.o.m den 16-nov-2009) Söderberg, Mats, utredare (fr.o.m den 8-dec-2009) Westling Allodi, Mara, docent (fr.o.m den 20-apr-2010)

Östgren, Carolina, departementssekreterare (fr.o.m den 18-okt-2010)

Sekreterare:

Gladh-Carlsson, Birgitta, undervisningsråd (fr.o.m den 12-jan-2010 t.o.m. den-31-jan-2011)

Medin, Anna, undervisningsråd (fr.o.m den 20-sep-2010 t.o.m den 15-jan-2011)

Palm, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 8-aug-2010)

Lokal: Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:84 och dir. 2010:27

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2011.

151

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

7.12Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn (U 2009:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-sep-2009

Särskild utredare:

Ifvarsson, Carl-Anders, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den

17-dec-2010)

Experter:

Berr, Daniel, utredare (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Björklund, Agneta, kansliråd (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Ekholm, Anders, departementsråd (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Engström, Staffan, undervisningsråd (fr.o.m den 16-feb-2010 t.o.m den 17-dec-2010)

Eriksson, Eva-Lotta, undervisningsråd (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 1-feb-2010)

Granat, Klara, departementssekreterare (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Högberg, Emil, departementssekreterare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 17-dec-2010)

Johansson-Meinke, Marie, kommissarie (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Kadesjö, Björn, utredare (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Olausson, Gunnar, enhetschef (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Roxell, Sara, handläggare (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Stawarz, Anita, ämnessakkunnig (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 17-dec-2010)

Torstensson, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m den 10-nov-2009 t.o.m den 1-feb-2010)

Sekreterare:

Edström Fors, Eva, (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m. den 31-dec-2010) Eriksson, Eva-Lotta, undervisningsråd (fr.o.m den 15-feb-2010 t.o.m den 31-okt-2010)

Månsson, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m den 6-sep-2010 t.o.m den 19-dec-2010)

Biträdande sekreterare:

Frej, Somia, (fr.o.m den 4-jun-2010 t.o.m den 30-nov-2010)

152

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:80 dir. 2010:18

Utredningen har avgett

SOU 2010:64 "Se de tidiga tecknen" – forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola

SOU 2010:95 Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbidning

Uppdraget är därmed slutfört.

7.13Utredningen om flexibel skolstart i grundskolan (U 2009:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-okt-2009

Särskild utredare:

Franzén, Anders, f.d. departementsråd (fr.o.m den 2-nov-2009 t.o.m den 20-okt-2010)

Experter:

Bergström, Henrik, utredare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Ekström, Pär, råd- och stödchef (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Hall, Carina, undervisningsråd (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Hermansson, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Karlsson, Fritjof, departementssekreterare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Källén, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Nybom, Anette, avdelningschef (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Omma, Kerstin, utbildnings- och läromedelskonsulent (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Verené, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m den 23-mar-2010 t.o.m den 20-okt-2010)

Sekreterare:

 

Ekström, Erika, departementssekreterare (fr.o.m den 8-mar-2010

 

t.o.m den 31-okt-2010)

 

Hector-Stahre, Karin, undervisningsråd (fr.o.m den 15-jan-2010 t.o.m

 

den 28-jan-2010)

 

Tauson, Sofia, rådman (fr.o.m den 31-maj-2010 t.o.m den

 

3-okt-2010)

 

Thinsz Fjellström, Camilla, undervisningsråd (fr.o.m den 11-jan-2010

 

t.o.m den 3-okt-2010)

153

 

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:98

Utredningen har avgett

SOU 2010:67 I rättan tid? - Om ålder och skolstart

Uppdraget är därmed slutfört.

7.14Utredningen för omprövning av betyg inom skolväsendet (U 2009:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 12-nov-2009

Särskild utredare:

Davidsson, Leif, f.d. departementsråd (fr.o.m den 23-nov-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Experter:

Carlsson, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m den 9-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Ericsson, Berndt, ämnesråd (fr.o.m den 9-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Hellewell, Annika, departementssekreterare (fr.o.m den 9-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Hermansson, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m den 9-mar- 2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Högberg, Emil, departementssekreterare (fr.o.m den 9-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Jutdal, Lena, departementssekreterare (fr.o.m den 9-mar-2010 t.o.m den 25-okt-2010)

Löthman, Charlotte, departementssekreterare (fr.o.m den 9-mar-2010 t.o.m den 25-okt-2010)

Memic, Selma, departementssekreterare (fr.o.m den 9-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Wanhatalo, Daniel, rättssakkunnig (fr.o.m den 9-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Sekreterare:

Franklin, Peter, (fr.o.m den 1-dec-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Swiech, Kristina, (fr.o.m den 1-jan-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:102 och dir. 2010:106

Utredningen har avgett

SOU 2010:96 Riktiga betyg är bättre än höga betyg. Förslag till omprövning av betyg

154

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Uppdraget är därmed slutfört.

7.15Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U 2009:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-dec-2009

Särskild utredare:

Orustfjord, Stig, länsöverdirektör (fr.o.m den 19-dec-2009)

Sakkunniga:

Edman, Peter, departementssekreterare (fr.o.m den 16-feb-2010) Gaunt, Albin, departementssekreterare (fr.o.m den 16-feb-2010) Lönnerholm, Sverker, kansliråd (fr.o.m den 16-feb-2010)

Sjölund, Daniel, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-jun-2010)

Wockatz, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m den 16-feb-2010)

Experter:

Autio, Gunilla, rättslig expert (fr.o.m den 16-feb-2010) Follin, Annika, gruppchef (fr.o.m den 16-feb-2010) Fällman, Helena, verksjurist (fr.o.m den 16-feb-2010) Hellgren, Carina, enhetschef (fr.o.m den 16-feb-2010) Magnusson, Boel, enhetschef (fr.o.m den 16-feb-2010) Sjögren, Ragnar, handläggare (fr.o.m den 16-feb-2010)

Stoltz, Britt-Inger, omvärdsanalytiker (fr.o.m den 16-feb-2010) Strömblad, Joacim, utredare (fr.o.m den 16-feb-2010)

von Wowern, Peter, verksjurist (fr.o.m den 16-feb-2010)

Sekreterare:

Lindqvist, Torbjörn, utredare (fr.o.m den 25-jan-2010)

Nordefeldt, Anja, hovrättsassessor (fr.o.m den 22-feb-2010)

Tollgerdt, Sofia, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2010)

Lokal: Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:124, 2010:59 och dir. 2010:110

Utredningen har avgett

SOU 2010:54 Förbättrad återbetalning av studieskulder SOU 2010:79 Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan; en

kunskapsöversikt

SOU 2010:80 Skolans och ungdomars psykosociala hälsa

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2011.

155

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

7.16Utredningen om tidsbegränsning i svenskundervisning för invandrare (U 2009:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-dec-2009

Särskild utredare:

Ornbrant, Birgitta, forskare (fr.o.m den 1-feb-2010)

Sakkunniga:

Andersson-Brynja, Nina, utredare (fr.o.m den 20-dec-2010) Cederholm-Cars, Eva, ämnesråd (fr.o.m den 15-nov-2010) Borgström, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 15-nov-2010) Emilsson, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 16-feb-2010 t.o.m den 30-jul-2010)

Envall, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 31-aug-2010 t.o.m den 14-nov-2010)

Fryksmark, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m den 16-feb-2010 t.o.m den 8-mar-2010)

Lönnerholm, Sverker, kansliråd (fr.o.m den 16-feb-2010)

Molander, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 9-mar-2010) Stillerud, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 9-aug-2010)

Experter:

Bakshi, Arjun, processledare (fr.o.m den 16-feb-2010 t.o.m den 19-dec-2010)

Färm, Göran, expert integrationsfrågor (fr.o.m den 16-feb-2010) Mehrens, Susanne, undervisningsråd (fr.o.m den 16-feb-2010) Sandvall, Karin, doktorand (fr.o.m den 16-feb-2010)

Sekreterare:

Berge, Lennart, (fr.o.m den 15-nov-2010)

Gralberg, Anna, kansliråd (fr.o.m den 1-mar-2010)

Lokal: Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:117 och dir. 2010:111

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2011.

7.17Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm (U 2010:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-jan-2010

156

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Ordförande:

Stark, Agneta, rektor (fr.o.m den 1-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2011)

Ledamöter:

Assefa, Astrid, styrelseordförande (fr.o.m den 1-feb-2010)

Beckman, Frida, student (fr.o.m den 1-feb-2010)

Bulow Orrje, Karin, student (fr.o.m den 1-feb-2010)

Florin, Magnus, styrelseledamot (fr.o.m den 1-feb-2010)

Jansson, Olle, rektor (fr.o.m den 1-feb-2010)

Lysander, Per, rektor (fr.o.m den 1-feb-2010)

Rudefeldt, Karin, lärare (fr.o.m den 1-feb-2010)

Stjerne, Harald, lärare (fr.o.m den 1-feb-2010)

Weyler, Svante, styrelseledamot (fr.o.m den 1-feb-2010)

Wigzell, Kerstin, styrelseordförande (fr.o.m den 1-feb-2010)

Sekreterare:

Borgström, Eva, f.d. förvaltningschef (fr.o.m den 15-jun-2010 t.o.m den 31-mar-2011)

Lokal: c/o Teaterhögskolan, Box 10038, 100 55 Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2010:8

Organisationskommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2011.

7.18Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter (U 2010:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 18-apr-2010

Särskild utredare:

Berggren, Nils-Olof, f.d. justitieombudsman (fr.o.m den 1-apr-2010)

Experter:

Hellstadius, Mikael, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-2010)

Lindén, Ulrika, chefsjurist (fr.o.m den 1-jul-2010)

Mendes, Malin, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-2010)

Odenstad, Mats, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-jul-2010)

Reuterfors-Matsson, Irene, förbundsjurist (fr.o.m den

1-jul-2010)

Wanhatalo, Daniel, kansliråd (fr.o.m den

4-nov-2010)

Verené, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m den

1-jul-2010 t.o.m den

3-nov-2010)

 

 

Sekreterare:

 

 

Lidström, Ann-Kristin, (fr.o.m den 19-maj-2010)

157

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö Direktiv för utredningen, se dir. 2010:25

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 februari 2011.

7.19Utredningen om skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen (U 2010:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-apr-2010

Särskild utredare:

Åberg, Margareta, lagman (fr.o.m den 15-apr-2010)

Experter:

Caryll, Maria, ämnesråd (fr.o.m den 24-aug-2010)

Johnsson, Marie, departementssekretarare (fr.o.m den 24-aug-2010) Jutell, Anders, departemenssekreterare (fr.o.m den 24-aug-2010) Maltén, Martin, departementssekreterare (fr.o.m den 24-aug-2010 t.o.m. den 10-jan-2011)

Mentes, Feryal, ämnessakkunnig (fr.o.m den 24-aug-2010) Organ, Minga, kansliråd (fr.o.m den 24-aug-2010) Stawarz, Anita, ämnessakkunnig (fr.o.m den 24-aug-2010)

Sekreterare:

Hanö, Cecilia, undervisningsråd (fr.o.m den 1-jun-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:44

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2011.

7.20Utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 22-apr-2010

 

Särskild utredare:

 

Begler, Ann-Marie, generaldirektör (fr.o.m den 23-apr-2010)

 

Experter:

 

Gumpert, Leo, departementssekreterare (fr.o.m den 11-okt-2010)

158

Utbildningsdepartementet Skr. 2010/11:103

Hermansson, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m den 11-okt-2010)

Nilsson, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 11-okt-2010) Törn, Marie, departementssekreterare (fr.o.m den 11-okt-2010) Widholm, Anders, departementssekreterarae (fr.o.m den 11-okt-2010) Åkerdahl, Ulrika, kansliråd (fr.o.m den 11-okt-2010)

Sekreterare:

Brandström, Gabriel, undervisningsråd (fr.o.m den 1-jun-2010)

Flemström, Karin, föredragande (fr.o.m den 19-maj-2010)

Lokal: Karlavägen 102, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:47 och dir. 2010:137

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 mars 2012.

159

Jordbruksdepartementet Skr. 2010/11:103

8 Jordbruksdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 1, 2, 3 och 5

8.1Fiskelagsutredningen (Jo 2007:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-okt-2007

Särskild utredare:

Denninger, Mats, (fr.o.m den 15-nov-2007)

Experter:

Almkvist, Bengt, projektledare (fr.o.m den 24-jan-2008) Blümer, Magnus, kansliråd (fr.o.m den 24-jan-2008)

Carlstrand, Håkan, fiskevårdskonsulent (fr.o.m den 24-jan-2008 t.o.m den 6-jul-2009)

Hagberg, Jacob, fiskekolog (fr.o.m den 7-jul-2009) Högberg, Bengt, chefsjurist (fr.o.m den 24-jan-2008)

Johansson, Reine J, kommittéordförande (fr.o.m den 24-jan-2008) Johnsson, Tore, vice förbundsordförande (fr.o.m den 24-jan-2008) Karlsson, Anders, fiskevårdschef (fr.o.m den 7-jul-2009)

Larson, Anna, ämnesråd (fr.o.m den 24-jan-2008) Lessmark, Olof, fiskedirektör (fr.o.m den 24-jan-2008) Lindgren, Helene, jurist (fr.o.m den 24-jan-2008 t.o.m den 6-jul-2009)

Näslund, Inger, bitr. koordinator (fr.o.m den 24-jan-2008) Olsson, Ingemar, marinbiolog (fr.o.m den 24-jan-2008) Pock, Marika, kammarrättsassessor (fr.o.m den 24-jan-2008)

Raber, Jonas, departementssekreterare (fr.o.m den 24-jan-2008 t.o.m den 1-sep-2008)

Strömblom, Bengt, avdelningschef (fr.o.m den 24-jan-2008) Sundelin, Ingela, ämnessakkunnig (fr.o.m den 24-jan-2008) Sundvisson, Ivar, länsfiskekonsulent (fr.o.m den 24-jan-2008 t.o.m den 6-jul-2009)

Thörngren, Sara, verksjurist (fr.o.m den 24-jan-2008)

Vesterberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m den 2-sep-2008) Waldebring, Börje, förbundsdirektör (fr.o.m den 24-jan-2008)

Sekreterare:

 

Broberg, Maria, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2008 t.o.m den

 

3-jun-2009)

 

Nordengren, Nina, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den

 

15-jul-2010)

 

Rydgren, Martin, (fr.o.m den 15-jan-2008 t.o.m den 31-dec-2008)

 

Tollgerdt, Sofia, hovrättsassessor (fr.o.m den 10-aug-2009 t.o.m den

 

23-jun-2010)

160

 

Jordbruksdepartementet Skr. 2010/11:103

Wettersten, Marie, hovrättsassessor (fr.o.m den 25-aug-2008 t.o.m den 31-mar-2009)

Direktiv för utredningen, se dir. 2007:125, dir. 2008:47, dir. 2009:13, dir. 2009:44 och dir. 2010:30

Utredningen har avgett

SOU 2009:53 Fiskevård i enskilt vatten - en översyn av lagen om fiskevårdområden

SOU 2010:42 Med fiskevård i fokus - en ny fiskevårdslag

Uppdraget är därmed slutfört.

8.2Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-dec-2007

Särskild utredare:

Wretborn, Christer, f.d. ambassadör (fr.o.m den 1-jan-2008)

Experter:

Ahlgren, Åsa, utredare (fr.o.m den 18-mar-2008)

Andersson, Yvonne, chefsepidemiolog (fr.o.m den 24-sep-2008) Dimander, Sten-Olof, veterinär (fr.o.m den 18-mar-2008 t.o.m den 15-mar-2010)

Elvander, Marianne, professor (fr.o.m den 18-mar-2008) Engstrand, Lars, professor (fr.o.m den 18-mar-2008)

Larsson, Bengt, processchef smittskydd (fr.o.m den 18-mar-2008) Magnusson, Ulf, professor (fr.o.m den 18-mar-2008)

Ohlsson, Kristina, ämnesråd (fr.o.m den 18-mar-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Petersson, Erik, forskare (fr.o.m den 18-mar-2008)

Plym Forshell, Lars, verinärinspektör (fr.o.m den 18-mar-2008) Rabinowicz, Ewa, forskningschef (fr.o.m den 18-mar-2008) Sahlman, My, veterinär (fr.o.m den 16-mar-2010)

Tronstad, Aase, kansliråd (fr.o.m den 18-mar-2008)

Sekreterare:

Hammarlund, Jonas, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-feb-2008 t.o.m den 31-mar-2010)

Mårtensson, Anders, jur.kand. (fr.o.m den 1-feb-2008 t.o.m den 15-jan-2011)

Ohlsson, Kristina, (fr.o.m den 1-apr-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2007:175, dir. 2009:121, dir. 2010:31 och dir. 2010:95

161

Jordbruksdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen har avgett

SOU 2010:106 Folkhälsa - Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring. Bilagedel

Folkhälsa - Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring. Del A

Folkhälsa - Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring. Del B

Uppdraget är därmed slutfört.

8.3Utredningen (Jo 2009:01) Åtgärder för att stimulera tjänstehundsaveln

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2-apr-2009

Särskild utredare:

Genfors, Bo, (fr.o.m den 2-apr-2009 t.o.m den 15-jan-2010)

Experter:

Bolinder, Per, departementssekreterare (fr.o.m den 4-jun-2009) Goder, Thomas, hundtjänstenhetschef (fr.o.m den 4-jun-2009) Kjellström, Ann, kemist (fr.o.m den 4-jun-2009)

Kvarnängen, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m den 4-jun-2009)

Norelius, Ulrika, förbundsstyrelseledamot (fr.o.m den 4-jun-2009) Nyberg, Sven, poliskommissarie (fr.o.m den 4-jun-2009)

Rask, Pernilla, hundekipagesamordnare (fr.o.m den 4-jun-2009) Sjöling, Lisen, departementssekreterare (fr.o.m den 4-jun-2009) Uddman, Ulf, verkställande direktör (fr.o.m den 4-jun-2009)

Zachrisson, Jonas, rådgivare (fr.o.m den 4-jun-2009)

Sekreterare:

Bergman, Ulrika, (fr.o.m den 18-maj-2009 t.o.m den 15-apr-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:24 och dir. 2009:122

Utredningen har avgett

SOU 2010:21 Bättre marknad för tjänstehundar

Uppdraget är därmed slutfört.

8.4Utredningen (Jo 2009:02) om översyn av djurskyddslagstiftningensutformning och innehåll

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-jun-2009

162

Jordbruksdepartementet Skr. 2010/11:103

Särskild utredare:

Eriksson, Eva, landshövding (fr.o.m den 30-jul-2009)

Experter:

Beck-Friis, Johan, veterinär (fr.o.m den 4-nov-2009) Berg, Lotta, veterinär (fr.o.m den 4-nov-2009)

Brendov, Erika, agronomie licentiat (fr.o.m den 4-nov-2009) Dahlén, Björn, veterinär (fr.o.m den 4-nov-2009)

Dalin, Göran, universitetslektor (fr.o.m den 12-jan-2010) Lindgren, Britta, lärare (fr.o.m den 4-nov-2009) Löwdin, Ewa, lärare (fr.o.m den 4-nov-2009) Mossberg, Ingrid, ämnesråd (fr.o.m den 31-maj-2010)

Nyman, Görel, veterinär (fr.o.m den 4-nov-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Ohlsson, Kristina, ämnesråd (fr.o.m den 4-nov-2009) Pettersson, Roger, verksamhetschef (fr.o.m den 4-nov-2009) Regnander-Dahl, Åsa, biträdande länsveterinär (fr.o.m den 4-nov-2009)

Robertsson, Jan Åke, veterinär (fr.o.m den 6-jul-2010)

Sjöling, Lisen, departementssekreterare (fr.o.m den 4-nov-2009 t.o.m den 30-maj-2010)

Sjöquist, Mats, professor i fysiologi (fr.o.m den 4-nov-2009) Uddman, Ulf, verkst. direktör (fr.o.m den 4-nov-2009)

Huvudsekreterare:

Larsson, Per-Olov, (fr.o.m den 1-feb-2010 t.o.m den 14-jun-2011)

Sekreterare:

Elofsson, Helena, (fr.o.m den 1-dec-2009 t.o.m den 14-jun-2011)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:57 och dir. 2010:37

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2011.

8.5Utredningen (Jo 2009:03) om en framtida administration av vissa fiskefrågor

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-okt-2009

Särskild utredare:

von Schantz, Dag, (fr.o.m den 11-nov-2009)

Sekreterare:

Strömberg, Ingrid,

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:100

163

Jordbruksdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen har avgett

SOU 2010:9 Den framtida organisationen för vissa fiskefrågor

Uppdraget är därmed slutfört.

8.6Utredningen (Jo 2010:01) Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-jun-2010

Särskild utredare:

von Schantz, Dag, (fr.o.m den 17-jun-2010 t.o.m den 3-okt-2010) Strömberg, Ingrid, (fr.o.m den 4-okt-2010)

Sekreterare:

Strömberg, Ingrid, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Lokal: Karlavägen 100, Postadress: 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:66

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2011.

8.7Utredningen (Jo 2010:02) om underhållsansvaret för vissa renskötselanläggningar

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-jun-2010

Särskild utredare:

Wretborn, Christer, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Sekreterare:

Nordengren, Nina, (fr.o.m den 2-sep-2010 t.o.m den 15-okt-2011)

Lokal: Karlavägen 100, Postadress: 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:70

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2011.

164

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

9 Miljödepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 4, 5 och 6

9.1Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 28-jun-1968

Ordförande:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m den 16-apr-1996 t.o.m den 30-sep-2001)

von Sydow, Björn, led. av riksdagen (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 26-mar-1996)

Sommestad, Lena, statsråd (fr.o.m den 21-nov-2002 t.o.m den 5-okt-2006)

Thurdin, Görel, statsråd (fr.o.m den 17-jun-1994 t.o.m den 2-okt-1994)

Johansson, Olof, statsråd (t.o.m den 16-jun-1994) Larsson, Kjell, statsråd (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 20-nov-2002)

Vice ordförande:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2006)

Thurdin, Görel, statsråd (t.o.m den 16-jun-1994)

Ledamöter:

Ackum, Susanne, (fr.o.m den 28-okt-1997 t.o.m den 4-dec-1997)

Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den

30-sep-1999)

 

Arrhenius, Erik, professor (t.o.m den 15-okt-1994)

 

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m den 15-apr-2003 t.o.m

 

den 31-dec-2006)

 

Azar, Christian, professor (fr.o.m den 15-apr-2003 t.o.m den

 

31-dec-2006)

 

Bergman, Åke, professor (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den

 

31-dec-2006)

 

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den

 

30-sep-2006)

 

Bolin, Bert, professor (t.o.m den 15-okt-1994)

 

Bucht, Eivor, professor (t.o.m den 15-okt-1994)

 

Daléus, Lennart, led. av riksdagen (t.o.m den 15-okt-1994)

 

Domeij, Åsa, agronom (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den

 

31-dec-2006)

165

 

Miljödepartementet

Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2006)

Edman, Stefan, författare (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 23-mar-2005)

Edmar, Desirée, museichef (fr.o.m den 28-maj-1996 t.o.m den 29-aug-1999)

Enander, Göran, generaldirektör (fr.o.m den 15-apr-2003 t.o.m den 31-dec-2006)

Ericson, Sven-Olof, civilingenjör (t.o.m den 15-okt-1994) Falkenmark, Malin, professor (t.o.m den 15-okt-1994) Folke, Carl, docent (t.o.m den 15-okt-1994)

Gipperth, Lena, universitetslektor (fr.o.m den 15-apr-2003 t.o.m den 31-dec-2006)

Gustafsson, Lena, professor (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 25-nov-2002)

Heikensten, Lars, vice riksbankschef (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 31-dec-1996)

Jernelöv, Arne, professor (t.o.m den 15-okt-1994)

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2006)

Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2006)

Jonsson, Anna, miljöanalytiker (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2006)

Jonsson, Karin, förvaltningschef (fr.o.m den 1-sep-1997 t.o.m den 31-dec-2001)

Jönsson, Bodil, fil.dr. (t.o.m den 15-okt-1994) Kohls, Lisbeth, direktör (t.o.m den 15-okt-1994) Kågeson, Per, författare (t.o.m den 15-okt-1994)

Larsson, Kjell, statsråd (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 20-nov-2002)

Liljelund, Lars-Erik, generaldirektör (fr.o.m den 7-mar-2000 t.o.m den 31-dec-2006)

Lindén, Anna-Lisa, docent (fr.o.m den 15-apr-2003 t.o.m den 31-dec-2006)

Lindström, Anders, miljöchef (t.o.m den 15-okt-1994) Löfgren, Kerstin, konsult (fr.o.m den 10-mar-1998 t.o.m den 4-feb-2002)

Lönnroth, Måns, verkst. direktör (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2006)

Niblaeus, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 31-aug-1995)

Nihlgård, Bengt, docent (t.o.m den 15-okt-1994) Nordin, Håkan, konsult (t.o.m den 15-okt-1994)

Norrfalk, Maria, generaldirektör (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 2-feb-2003)

Nystedt-Ringborg, Catharina, direktör (t.o.m den 15-okt-1994) Rodhe, Henning, professor (t.o.m den 15-okt-1994)

Skr. 2010/11:103

166

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Rosswall, Thomas, rektor (fr.o.m den 1-dec-1995 t.o.m den 31-dec-2001)

Scocco, Sandro, direktör (fr.o.m den 14-maj-2003 t.o.m den 2-maj-2005)

Selin, Eva, docent (t.o.m den 15-okt-1994)

Sennerby-Forsse, Lisa, huvudsekreterare (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2006)

Sommestad, Lena, statsråd (fr.o.m den 21-nov-2002) Steen, Peter, professor (t.o.m den 15-okt-1994)

von Sydow, Ulf, ordförande (t.o.m den 15-okt-1994)

Söderström, Elvy, kommunalråd (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 31-dec-1996)

Trouvé, Johan, miljöchef (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2006)

Ullenius, Kristina, rektor (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 30-jun-1996)

Uusmann, Ines, generaldirektör (fr.o.m den 15-apr-2003 t.o.m den 31-dec-2006)

Wallgren, Björn, miljöråd (t.o.m den 15-okt-1994)

Wennemo, Irene, enhetschef (fr.o.m den 15-apr-2003 t.o.m den 31-dec-2006)

Westholm, Erik, docent (fr.o.m den 15-apr-2003 t.o.m den 31-dec-2006)

Widell, Marja, miljörevisor (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 31-mar-2001)

Wijkman, Anders, generaldirektör (t.o.m den 15-okt-1994) Wohlfarth, Barbara, professor (fr.o.m den 5-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2006)

Young-Kronsell, Annica, universitetslektor (fr.o.m den 15-apr-2003)

Experter:

Aspegren, Anita, (fr.o.m den 1-jul-1998 t.o.m den 4-maj-2002) Bengtsson, Jonas, (fr.o.m den 2-sep-1996 t.o.m den 31-jul-1997) Bergström, Helena, (fr.o.m den 25-aug-1997 t.o.m den 30-sep-2000) Blomdin Persson, Mona, (fr.o.m den 1-okt-1998 t.o.m den 7-feb-1999)

Bovin, Kristina, (fr.o.m den 10-jan-1994 t.o.m den 25-mar-1996) Dickson, Caroline, (fr.o.m den 1-sep-1997 t.o.m den 31-okt-1999) Häggmark, Gunnar, (fr.o.m den 29-feb-1996 t.o.m den 6-okt-1996) Jansson, Jennie, (fr.o.m den 18-jan-1999 t.o.m den 30-jun-1999) Johansson, Bernt, direktör (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Malmer, Thomas, (fr.o.m den 1-mar-1999 t.o.m den 14-okt-2001) Månsson, Tommy, byråchef (fr.o.m den 1-apr-1989 t.o.m den 7-okt-1996)

Pivén, Johanna, studerande (fr.o.m den 5-aug-1992 t.o.m den 28-jan-1998)

167

Miljödepartementet

Rehnberg, Ulf, sekreterare (fr.o.m den 28-aug-1995 t.o.m den 24-sep-1995)

Rostock, Thomas, (fr.o.m den 1-mar-1998 t.o.m den 30-jun-1998) Sörngård, Peter, (fr.o.m den 8-jan-1996 t.o.m den 30-jun-1996)

Arbetsgruppen för global miljö:

Ledamöter:

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Azar, Christian, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Gipperth, Lena, universitetslektor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Jonsson, Anna, ordförande (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Kronsell, Annica, docent (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Lindén, Anna-Lisa, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31- mar-2007)

Lönnroth, Måns, direktör (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Sennerby Forsse, Lisa, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Westholm, Erik, docent (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Wohlfarth, Barbara, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007)

Vetenskapliga rådet för klimatfrågor:

Ordförande:

Sennerby Forsse, Lisa, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Ledamöter:

Azar, Christian, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Bergström, Sten, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Biel, Anders, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Brännlund, Runar, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Skr. 2010/11:103

168

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Källén, Erland, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Leck, Caroline, professor (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Lindgren, Elisabet, fil.dr. (fr.o.m den 1-mar-2007 t.o.m den 1-sep-2007)

Rummukainen, Markku, docent (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-aug-2007)

Delegationen för hållbara städer:

Ordförande:

Örn, Peter, (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Ledamöter:

Ankarberg, Acko, kommunalråd (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Blix, Kerstin, projektledare (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Bucht, Eivor, professor (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Eliasson, Kurt, direktör (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Fransson, Stina, konsulent (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 20-okt-2000)

Hallersjö, Anders, direktör (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Larsson, Anders, konsult (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Lundberg, Stellan, enhetschef (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Pelin, Katarina, direktör (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Ranhagen, Ulf, professor (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Reuterswärd, Lars, divisionschef (fr.o.m. den 15-sept-2008 t.o.m. den 31-dec-2010)

Sundgren, Jan-Eric, direktör (fr.o.m. den 15-sep-2008 t.o.m. den 31-dec-2010)

Ullstad, Erland, arkitekt (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Valik, Janna, generaldirektör (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

169

Miljödepartementet

Wånggren, Bengt, utvecklingschef (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Experter:

Göransson, Ola, departementssekreterare (fr.o.m den 6-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Janland, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m den 6-okt-2008 t.o.m den 14-mar-2010)

Kroes, Evert, departementssekretarare (fr.o.m den 6-okt-2008 t.o.m den 31-jan-2010)

Martinson, Lina, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-2010) Nyström, Jan-Olof, särskild rådgivare (fr.o.m den 6-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Toresson, Bengt, departementsråd (fr.o.m den 6-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Vallgårda, Ebba, departementssekreterare (fr.o.m den 15-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Wahlsten, Katja, departementssekreterare (fr.o.m den 6-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Informatör:

Batke Jeppsson, Eva, (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 31-jan-2011)

Kanslichef:

Hedman, Gunnel, fil.kand (t.o.m den 8-okt-1994)

Knutsson, Pernilla, (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-dec-2010) Leideman, Christina, (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 31-jan-2011) Liljelund, Lars-Erik, fil.dr. (fr.o.m den 6-dec-1994 t.o.m den 31-dec-1997)

Näslund, Siv, (fr.o.m den 1-jan-1998 t.o.m den 15-jun-2007)

Sekreterare:

Ahlroth, Sofia, (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 16-mar-2008) Anderson, Johan, (fr.o.m den 1-jan-2008 t.o.m den 16-mar-2008) Arnbom, Tom, docent (fr.o.m den 17-nov-2003 t.o.m den 31-dec-2004)

Baummann, Per, (fr.o.m den 12-jul-1999 t.o.m den 31-aug-2000) Bergström, Lina, (fr.o.m den 29-apr-2005 t.o.m den 30-jun-2006) Crona, Beatrice, (fr.o.m den 14-aug-2006 t.o.m den 31-dec-2006)

Delvin, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 14-feb-2000 t.o.m den 31-jan-2001)

Fehler, Katarina, (fr.o.m den 1-feb-2000 t.o.m den 30-jun-2000) Guilamo, Åsa, (fr.o.m den 1-feb-2007 t.o.m den 31-dec-2010) Hermansson, Karin, (fr.o.m den 1-nov-2010 t.o.m den 21-dec-2010) Holmquist, Anna, (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-jun-2000) Höglund, Nils, (fr.o.m den 16-aug-1999 t.o.m den 17-dec-1999) Jernbäcker, Eva, (fr.o.m den 10-sep-2007 t.o.m den 16-mar-2008) Liedeman, Christina, (fr.o.m den 1-okt-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Skr. 2010/11:103

170

Miljödepartementet

Lundberg, Lars, (fr.o.m den 1-mar-2007 t.o.m den 31-dec-2007) von Malmborg, Fredrik, (fr.o.m den 12-feb-2007 t.o.m den 14-sep-2007)

Nordin, Håkan, (fr.o.m den 1-apr-1999 t.o.m den 31-aug-1999) Olsson, Kristina, (fr.o.m den 1-feb-2002 t.o.m den 31-jan-2007) Olsson, Olof, (fr.o.m den 1-feb-2002 t.o.m den 29-jul-2003)

Persson, Ingvar, (fr.o.m den 15-mar-1999 t.o.m den 31-jan-2000) Rosenqvist, Per, (fr.o.m den 8-okt-2007 t.o.m den 29-feb-2008) Schylberg, Katarina, (fr.o.m den 1-dec-2008 t.o.m den 31-jan-2011) Stoltz Ehn, Anna-Karin, (fr.o.m den 1-feb-2010 t.o.m den 31-jan-2011)

Wärnbäck, Jan, (fr.o.m den 1-jan-2007 t.o.m den 31-mar-2007) Österblom, Henrik, (fr.o.m den 18-aug-2003 t.o.m den 31-mar-2007)

Bitr. sekreterare:

Daléus, Maria, studerande (fr.o.m den 1-jun-2000 t.o.m den 31-dec-2000)

Hagman, Eivor, (fr.o.m den 1-jul-1998)

Larsson, Eila, (fr.o.m den 1-apr-1992 t.o.m den 31-dec-2000)

Biträdande sekreterare:

Nyberg, Sara, (fr.o.m den 4-mar-2010 t.o.m den 31-dec-2010) Oltner, Jenny, (fr.o.m den 15-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2001) Wennerstein, Susanne, (fr.o.m den 1-aug-1998 t.o.m den 31-dec-2000)

Assistent:

Wolf, Hanna, (fr.o.m den 22-jan-2007 t.o.m den 16-mar-2008)

Lokal: Miljödepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 4051000

Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, 1995:22, 1995:104, 1995:127, 1995:167, 1997:153, 1998:13, 1998:65 och 1998:72.

Beredningen har avgett

Ds 1989:25 Svensk politik för en miljövänlig och hållbar utveckling Ds 1989:49 Jordbruket och miljön - en lägesrapport (våren 1989) Ds 1989:51 Jordbruket och miljön

Ds 1989:70 Miljöanpassad produktutveckling

Towards an ecologically sustainable economy (mars 1990). Miljöeffekter av skattereformen (april 1999).

Handling för vår gemensamma framtid (sept. 1990). Economic Instruments för Reducing Western Eurean Carbon Dioxide emissions (1991)

Solenergi (1992)

SOU 1992:2 Regler och risker Returpappersmarknaden (1992) SOU 1992:58 Miljöskulden

Skr. 2010/11:103

171

Miljödepartementet

Biologisk mångfald i Sverige (1992) Natur och retur (1992)

Biosäkerhet (1992)

Vår gemensamma uppgift (1992) SOU 1992:104 Vår uppgift efter Rio

SOU 1992:42 Kretslopp - Basen för hållbar stadsutveckling SOU 1992:43 ECOCYCLES - The Basis of Sustainable Urban

Development

SOU 1992:126 Swedish Environmental Debt Säkerhet och sårbarhet MVB 1993:1 Medling om miljöeffekterna MVB 1993:2 Mer om miljöskulden 1993:3

SOU 1993:79 Handel och miljö

SOU 1994:69 On the general principles of environment protection SOU 1994:76 Trade and the environment

SOU 1994:128 Agenda 21 - en vägledning SOU 1994:133 Miljöpolitikens principer

MVB 1994:1 Kretsloppet och vitala materialflöden MVB 1994:2 Hur sätter vi rätt pris på trafiken?

MVB 1994:3 Miljöskulden och miljökapital. Uppsala kommun MVB 1994:5 Medling om Dennispaketet

MVB 1994:6 Sambandet mellan väginvesteringar och samhällsutveckling

MVB 1994:7 Marknad för kretslopp

MVB 1994:8 Det miljövänliga departementet MVB 1994:9 Allemansrätt och hållbar turism

SOU 1995:100 Hållbar utveckling i landets fjällområden SOU 1996:92 IT i Miljöarbetet

SOU 1996:112 Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen

SOU 1996:153 Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden MVB 1996:1 Kalkning av skogsmark - vetenskaplig medling MVB 1996:2 Miljöarbete i statliga myndigheter

SOU 1997:97 Skydd av skogsmark - Behov och kostnader SOU 1997:98 Skydd av skogsmark - Bilagor

SOU 1997:145 Förvalta med miljöansvar - Statsförvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet

SOU 1998:15 Gröna nyckeltal, Indikationer för ett ekologiskt hållbart samhälle

SOU 1998:170 Gröna nyckeltal för en ekologisk hållbar utveckling MVB 1998:2 Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling MVB 1998:3 Bildandet av Centrum för kunskap om ekologisk

hållbarhet

MVB 1999:1 Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet

SOU 1999:127 Gröna nyckeltal - följ den ekologiska omställningen SOU 2000:67 Levande skärgård - Utvärdering av de regionala miljö-

och hushållningsprogrammen

Skr. 2010/11:103

172

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

SOU 2001:20 Tänk nytt, tänk hållbart! - dialog och samverkan för hållbar utveckling

Rapport Tänk nytt, tänk hållbart! - att bygga och förvalta för framtiden Rapport Tänk nytt, tänk hållbart! - en dagligvarukedja för framtiden MVB 2002:1 Resilience and Sustainable Development

Building adaptive capacity in a world of transformations

MVB 2002:2 Decoupling - Pas trends an prospects for the future MVB 2003:1 Efter Johannesburg - utmaningar för forskarsamhället.

Dokumentation från konferensen den 5 december 2002 i Rosenbad, Stockholm

MVB 2003:2 After Johannesburg - Challenges for the Resarch Community. Summery of a conference on the 5th of December 2002 in Rosenbad, Stockholm

MVB 2004:1 Strategi för forskning för hållbar utveckling MVB 2004:2 Strategi för energieffektiv bebyggelse MVB 2005:1 Strategi för hav och kurst utan övergödning MVB 2006:1 Strategi för ett hållbart fiske

MVB 2006:2 Strategi för minskat transportberoende MVB 2007:1 Tillväxt och miljö i globalt perspektiv

Rapport En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling

Rapport Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken SOU 2008:24 Svensk klimatpolitik

9.2Statens råd för kärnavfallsfrågor - Kärnavfallsrådet (M 1992:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 23-jun-1992

Ordförande:

Carlsson, Torsten, (fr.o.m den 1-jul-2007 t.o.m den 30-jun-2013) Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 31-maj-2007)

Odhnoff, Camilla, fd. landshövding (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-2002)

Sandström, Rolf, (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den 31-aug-2002)

Ledamöter:

Andersson, Göran, professor (fr.o.m den 1-aug-1995 t.o.m den 30-jun-2002)

Andersson-Skog, Lena, docent (fr.o.m den 20-okt-2003 t.o.m den 30-jun-2013)

Arheimer, Berit, docent (fr.o.m den 1-dec-2009 t.o.m den 31-dec-2012)

173

Miljödepartementet

Brandberg, Yvonne, docent (fr.o.m den 1-jul-2005 t.o.m den 30-jun-2009)

Bråkenhjelm, Carl Reinhold, professor (fr.o.m den 1-jul-2001 t.o.m den 30-jun-2011)

Drottz Sjöberg, Britt-Marie, professor (fr.o.m den 10-mar-1998 t.o.m den 7-jul-2003)

Dyrssen, David, prof. emer. (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-1995)

Forsling, Willis, professor (fr.o.m den 10-mar-1998 t.o.m den 30-jun-2012)

Gren, Ing-Marie, professor (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 30-jun-2003)

Harms-Ringdahl, Mats, professor (fr.o.m den 1-dec-2009 t.o.m den 31-dec-2012)

Hilding-Rydevik, Tuija, docent (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den 30-jun-2013)

Högdahl, Karin, docent (fr.o.m den 1-dec-2009 t.o.m den 31-dec-2012)

Jarstad, Anna, docent (fr.o.m den 1-dec-2009 t.o.m den 31-dec-2012) Johansson, Lennart, docent (fr.o.m den 1-jul-2008 t.o.m den 30-jun-2013)

Lindblad, Inga-Britt, docent (fr.o.m den 29-mar-2004 t.o.m den 31-mar-2009)

Knutsson, Gert, professor emeritus (fr.o.m den 10-mar-1998 t.o.m den 30-jun-2009)

Markides, Karin, professor (fr.o.m den 1-aug-1995 t.o.m den 5-maj-1997)

Mattsson, Sören, professor (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-2007)

Nisser, Marie, professor (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 30-jun-2005)

Sandström, Rolf, professor (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-2007)

Salo, Anneli, fil.lic (fr.o.m den 1-maj-1994 t.o.m den 25-feb-2000) Stigh, Jimmy, professor (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-2007)

Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 24-sep-1996)

Thunberg, Anne-Marie, teol.dr (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-2001)

Wene, Clas-Otto, professor (fr.o.m den 1-jul-2006 t.o.m den 30-jun-2012)

Vahlne Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-2001)

Sakkunniga:

Hänninen, Hannu, professor (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 30-jun-2013)

Skr. 2010/11:103

174

Miljödepartementet

Persson, Ingvar, rådgivare (fr.o.m den 1-jul-2009 t.o.m den 30-jun-2013)

Salo, Anneli, fil.lic. (fr.o.m den 26-feb-2000 t.o.m den 30-jun-2001) Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 30-jun-2006)

Experter:

Carlsson, Torsten, f.d. kommunalråd (fr.o.m den 1-jul-2005 t.o.m den 30-jun-2007)

Norrby, Sören, fil.mag (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 30-jun-2006)

Rydell, Nils, civilingenjör (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-2002)

Åhagen, Harald, ingenjör (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-1995)

Sekreterare:

Andersson, Tor Leif, docent (fr.o.m den 1-jul-1992 t.o.m den 30-jun-2001)

Cato, Anna, (fr.o.m den 15-sep-2008 t.o.m den 14-sep-2010) Bjarnadottir, Holmfridur, (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 30-jun-2013)

Hedberg, Björn, (fr.o.m den 29-aug-2005 t.o.m den 30-jun-2007) Lindman, Mats, fil.mag (fr.o.m den 1-jul-2001 t.o.m den 30-jun-2005)

Simic, Eva, (fr.o.m den 1-jul-2006 t.o.m den 31-maj-2009)

Bitr. sekreterare:

Milton, Siv, (fr.o.m den 1-maj-2006 t.o.m den 30-jun-2009)

Kanslichef:

Holmfridur, Bjarnadottir, (fr.o.m den 15-nov-2010 t.o.m den 14-nov-2014)

Hedberg, Björn, (fr.o.m den 1-maj-2006 t.o.m den 30-jun-2008) Simic, Eva, (fr.o.m den 1-jul-2008 t.o.m den 30-jun-2011) Milton, Siv, (fr.o.m den 1-nov-2004 t.o.m den 30-apr-2006)

Assistent:

Brogan, Karolina, (fr.o.m den 18-aug-2009 t.o.m den 17-aug-2011)

Lokal: Vasagatan 8-10, 4 tr. 103 33 Stockholm. Kansli tel. 08-405 24 37, fax 08-20-10 66. Kanslichef direkt: 08-405 12 04. Kärnavfallsrådetshemsida: www.karnavfallsradet.se

Direktiv för rådet, se dir 1992:72 och dir. 2009:31

Rådet har avgett

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1992 (ISBN 91-38-12749-0)

Skr. 2010/11:103

175

Miljödepartementet

SOU 1993:18 Acceptans Tolerans Delaktighet

SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle ( även utgiven i engelsk översättning "Final Disposal of Spent Nuclear Fuel")

SOU 1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995 SOU 1995:90 Kärnavfall och Miljö (även utgiven i engelsk

översättning "Nuclear Waste and the Environment"

SOU 1996:101 Kärnavfall - teknik och platsval (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste – Disposal Technology and Site Selection)

SOU 1997:180 Kärnavfall och Beslut

SOU 1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 1998")

SOU 1998:130 Kärnavfall och Säkerhet

SOU 1999:67 KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE method-site- environmental consequence")

SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet, (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2001")

SOU 2001:108 KÄRNAVFALL NUETS ANSVAR OCH KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET

SOU 2002:63 Kärnavfall - forskning och teknikutveckling ("även utgiven i engelsk översättning "Nuclear waste - research and technique development")

SOU 2004:67 KUNSKAPSLÄGET PÅ KÄRNAVFALLSOMRÅDET 2004 (även utgiven i engelsk översättning 2NUCLEAR WASTE state- of-the-art reports 2004")

SOU 2004:99 Kärnavfall - demokrati och vetenskap

SOU 2004:120 KÄRNAVFALL Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet

SOU 2005:47 Kärnavfall - barriärerna, biosfären och samhället (även utgiven i engelsk översättning Nuclear waste - the barriers, the biosphere and the community

SOU 2005:83 Kärnavfall - kostnader och finansiering

Rapport 2006:1 Kärnavfall - vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?

SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 - nu levandes ansvar, framtida generations frihet

SOU 2007:38 Nuclear Waste State-of-th-Art Report 2007 - responsibility, of current generations

Rapport 2007:1 Slutförvaring av använt kärnbränsle;

Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM-seminarium den 15 november 2006)

Rapport 2007:2 Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall - roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)

Skr. 2010/11:103

176

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall - samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)

Rapport 2007:4 Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall - individ, samhälle och kommunikation (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)

Rapport 2007:5 Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning

Rapport 2007:6 Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14-15 mars 2007

Rapport 2007:7 Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007)

SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007

SOU 2008:70 Final Disposal of Nuclear Waste. Engelsk översättning av SOU 2009:70

Rapport 2008:1 Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)

Rapport 2008:2 Platsval för slutförvar av kärnavfall - på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4-5 juni 2008)

Rapport 2008:3 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)

Rapport 2009:3 Debatten krig slutförvaring av kärnavfall - en studie av argumentationen

Rapport 2009:4 Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments

Rapport 2009:5 Vem talar sanning om kärnavfallet?

Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009 SOU 2010:6 Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 -

utmatningar för slutförvarsprogrammet

Rådets uppdrag ska anses vara slutfört när regeringen beslutat i anledning av en ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivtkärnavfall i Sverige.

9.3Strålsäkerhetsutredning (M 2008:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 11-dec-2008

Särskild utredare:

Persson, Ingvar, rådgivare (fr.o.m den 1-jan-2009)

Sakkunniga:

Andersson, Lars, kansliråd (fr.o.m den 5-feb-2009 t.o.m den 28-mar-2010)

Appelgren, Stefan, departementssekreterare (fr.o.m den 5-feb-2009)

177

 

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Gerhardsson, Ansi, kansliråd (fr.o.m den 5-feb-2009) Gustafsson, Åsa, kansliråd (fr.o.m den 5-feb-2009) Lillienau, Anders, kansliråd (fr.o.m den 8-jun-2009)

Szendrö, Gabor, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-2010) Telenius, Björn, departementssekreterare (fr.o.m den 29-mar-2010) Yngvesson, Ulf, kansliråd (fr.o.m den 5-feb-2009)

Öjemark, Hans, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-2010)

Experter:

Alarik, Oscar, miljöjurist (fr.o.m den 20-mar-2009) Bryntse, Göran, teknologie doktor (fr.o.m den 20-mar-2009) Carlsson, Moa, miljöjurist (fr.o.m den 20-mar-2009) Christiansen, Anne, bolagsjurist (fr.o.m den 20-mar-2009) Danielsson, Rickard, bolagsjurist (fr.o.m den 20-mar-2009) Harms-Ringdahl, Mats, professor (fr.o.m den 15-apr-2010) Hedvall, Robert, filosofie doktor (fr.o.m den 20-mar-2009) Hellström, Gunilla, rådgivare (fr.o.m den 5-feb-2009) Hildingsson, Lars, inspektör (fr.o.m den 5-feb-2009)

Höglund, Lars-Olov, civilingenjör (fr.o.m den 20-mar-2009 t.o.m den 27-okt-2010)

Jivander, Hans, sekreterare för lokala säkerhetsnämnden (fr.o.m den 20-mar-2009)

Josefsson, Bertil, avdelningschef (fr.o.m den 20-mar-2009) Jönsson, Kent, hovrättsråd (fr.o.m den 5-feb-2009) Larsson, Carl-Magnus, avd.chef (fr.o.m den 5-feb-2009)

Larsson, Sture, teknisk direktör (fr.o.m den 20-apr-2009 t.o.m den 14-apr-2010)

Liliemark, Charlotte, gruppordförande LKO (fr.o.m den 20-mar-2009) Lindquist Anderberg, Anne, departementssekreterare (fr.o.m den 5-feb-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

Lindvall, Carl-Göran, strålskyddsföreståndare (fr.o.m den 20-mar-2009)

Lublin, Zofia, avdelningschef (fr.o.m den 20-apr-2009 t.o.m den 14-apr-2010)

Marinko, Janez, byrådirektör (fr.o.m den 20-mar-2009) Mellander, Hans, strålsyddsföreståndare (fr.o.m den 20-mar-2009)

Måwe, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2010 t.o.m den 30-jun-2010)

Norderyd, Henny, bolagsjurist (fr.o.m den 20-mar-2009) Ordéus, Sven, bolagsjurist (fr.o.m den 20-mar-2009) Setzman, Erik, enhetschef (fr.o.m den 20-mar-2009) Skånberg, Lars, enhetschef (fr.o.m den 5-feb-2009)

Sunesson, Per-Anders, enhetschef (fr.o.m den 20-mar-2009 t.o.m den 14-apr-2010)

Swahn, Mikael, rådman (fr.o.m den 20-apr-2009) Wiebert, Anders, utredare (fr.o.m den 18-jan-2010)

178

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Sandgren, Pernilla, (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

Lokal: Karlavägen 100, Postadress: 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:151, dir. 2009:32, dir. 2009:74, dir. 2010:28 och dir. 2010:124

Utredningen har avgett

SOU 2009:88 Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2011.

9.4Utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet (M 2008:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 18-dec-2008

Särskild utredare:

von Schantz, Dag, generaldirektör (fr.o.m den 18-dec-2008 t.o.m den 7-mar-2010)

Experter:

Blümer, Magnus, kansliråd (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Haglind, Ingrid, rådgivare (fr.o.m den 2-jun-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Hammar, Lars, dammsäkerhetscontroller (fr.o.m den 2-jun-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Hellqvist, Alexander, miljöekonom (fr.o.m den 2-jun-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Hoffman, Markus, agronomie doktor (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Nilsson, Annika, departementssekreterare (fr.o.m den 2-jun-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Norell, Bo, agr.lic. (fr.o.m den 2-jun-2009 t.o.m den 28-feb-2010) Nyström, Stefan, generalsekreterare (fr.o.m den 7-sep-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Rutberg, Bo, fil.mag (fr.o.m den 2-jun-2009 t.o.m den 28-feb-2010) Sjökvist, Karin, kansliråd (fr.o.m den 2-jun-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Sorby, Lennart, vattenvårdsdirektör (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Svedinger, Ingrid, kansliråd (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

179

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Holstein, Fredrik, (fr.o.m den 20-aug-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Kaspersson, Eva, (fr.o.m den 16-feb-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Molin, Olof, (fr.o.m den 1-sep-2009 t.o.m den 7-mar-2010)

Biträdande sekreterare:

Jonzon, Ylva, departementssekreterare (fr.o.m den 14-dec-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:157 och dir. 2009:123

Utredningen har avgett

SOU 2010:17 Prissatt vatten?

Uppdraget är därmed slutfört.

9.5Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (M 2009:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-sep-2009

Särskild utredare:

Hagström, Marie, generaldirektör (fr.o.m den 5-nov-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Thomas, (fr.o.m den 16-nov-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Sekreterare:

Askman, Peter, (fr.o.m den nov-2009 t.o.m den 14-feb-2010)

Larsson, Folke K, (fr.o.m den 16-dec-2009 t.o.m den 28-feb-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:64 och dir. 2010:11

Utredningen har avgett

SOU 2010:8 En myndighet för havs- och vattenmiljö

Uppdraget är därmed slutfört.

9.6Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform (M 2009:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-sep-2009

180

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Särskild utredare:

Rogestam, Christina, utredare (fr.o.m den 17-sep-2009)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:86

Utredningen har avgett

SOU 2010:3 Metria - förutsättningar för att ombilda division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Uppdraget är därmed slutfört.

9.7 Havsplaneringsutredningen (M 2009:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-nov-2009

 

Wenblad, Axel, generaldirektör (fr.o.m den 19-nov-2009)

 

Sakkunniga:

 

Bram, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 22-apr-2010

 

t.o.m den 8-dec-2010)

 

Pile, Claes, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010)

 

Vesterberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010

 

t.o.m den 21-apr-2010)

 

Experter:

 

Hermansson, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den

 

21-jan-2010 t.o.m den 8-dec-2010)

 

Jacobsson, Marie, folkrättsrådgivare (fr.o.m den 21-jan-2010 t.o.m

 

den 8-dec-2010)

 

Jerdenius, Sten, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010

 

t.o.m den 8-dec-2010)

 

Kessling, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010

 

t.o.m den 8-dec-2010)

 

Laurin, Sophia, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010 t.o.m

 

den 8-dec-2010)

 

Norman, Hans, militärsakkunnig (fr.o.m den 21-jan-2010 t.o.m den

 

8-dec-2010)

 

Ryttberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-2010

 

t.o.m den 8-dec-2010)

 

Huvudsekreterare:

 

Cullberg, Mikael, (fr.o.m den 1-dec-2009)

 

Sekreterare:

 

Lundin, Petra, (fr.o.m den 1-feb-2010 t.o.m den 30-nov-2019)

 

Schulman, Micaela, (fr.o.m den 1-feb-2010 t.o.m den 30-nov-2010)

 

Ståhl, Åsa, (fr.o.m den 3-sep-2010 t.o.m den 8-dec-2010)

181

 

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 411 39

Göteborg

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:109

Utredningen har avgett

SOU 2010:91 Planering på djupet - fysisk planering av havet

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2011.

9.8Utredningen kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag (M 2010:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 12-maj-2010

Särskild utredare:

Valik, Janna, generaldirektör (fr.o.m den 12-maj-2010)

Sakkunniga:

Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m den 12-maj-2010) Kabo Stenberg, Charlotta, länsråd (fr.o.m den 12-maj-2010) Meurman, Fredrik, divisionschef (fr.o.m den 12-maj-2010)

Ulfvarson Östlund, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 12-maj-2010)

Informatör:

Eriksson, Norma, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Huvudsekreterare:

Knutsson, Pernilla, (fr.o.m den 1-jul-2010)

Sekreterare:

Schulman, Micaela, (fr.o.m den 20-sep-2010)

Zetterberg, Viveka, (fr.o.m den 15-dec-2010 t.o.m den 31-dec-2010) Åkerman, Stig, (fr.o.m den 1-nov-2010)

Lokal: Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:55

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 december 2012.

182

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

9.9Utredningen om utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling (M 2010:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-jun-2010

Särskild utredare:

Liljelund, Lars-Erik, generaldirektör (fr.o.m den 10-jun-2010)

Sakkunniga:

Burman, Ruona, kansliråd (fr.o.m den 20-sep-2010)

Bursk, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 20-sep-2010)

Experter:

Andrén, Henrik, professor (fr.o.m den 20-sep-2010) Allander, Klas, biolog (fr.o.m den 20-sep-2010) Arnbom, Tom, ekolog (fr.o.m den 20-sep-2010) Bensch, Staffan, professor (fr.o.m den 20-sep-2010)

Dahlerus, Ann, generalsekreterare (fr.o.m den 20-sep-2010) Ericsson, Mats, varsymposiet kommunikation - information (fr.o.m den 20-sep-2010)

Friberg, Jonnie, Holmen skog repr. Skogsindustrierna (fr.o.m den 20-sep-2010)

Glöersen, Gunnar, jaktvårdskonsulent (fr.o.m den 20-sep-2010) Hedlund, Hans, gruppledare (fr.o.m den 20-sep-2010)

Hjelm, Klas, senior advisor (fr.o.m den 20-sep-2010) Holmgren, Lina, biolog (fr.o.m den 20-sep-2010) Inga, Ingrid, ordförande (fr.o.m den 20-sep-2010) Jarlås, Christer, miljöåklagare (fr.o.m den 20-sep-2010) Laikre, Linda, docent (fr.o.m den 2-sep-2010)

Sakkunniga:

Larsson, Helén, näringshandläggare (fr.o.m den 20-sep-2010)

Experter:

Larsson, Solveig, ordförande (fr.o.m den 20-sep-2010)

Lovén, Ulf, styrelseledamot (fr.o.m den 20-sep-2010)

Löfskog, Camilla, fäbodbrukare (fr.o.m den 20-sep-2010)

Sandström, Camilla, forskare (fr.o.m den 20-sep-2010)

Sjölander Lindqvist, Anneli, forskare (fr.o.m den 20-sep-2010)

Sohlman, Annika, expert (fr.o.m den 20-sep-2010)

Svensson, Stig-Åke, miljövårdsbiträde (fr.o.m den 20-sep-2010)

Wallberg, Lotta, rovdjursansvarig (fr.o.m den 20-sep-2010)

Westerberg, Lotten, forskare (fr.o.m den 20-sep-2010)

Wetterin, Anders, rovdjursexpert (fr.o.m den 20-sep-2010)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Thomas, (fr.o.m den 1-sep-2010)

183

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Lange, Henrik, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Lokal: Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:65

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2012.

9.10Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö (M 2010:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-jun-2010

Utredare:

Larsson, Folke K, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Organisationsutredare:

Risinger, Björn, länsöverdirektör (fr.o.m den 1-sep-2010 t.o.m den 30-jun-2011)

Experter:

Ahlén, Anna, ämnesråd (fr.o.m den 25-nov-2010)

Andrén, Robert, departementsråd (fr.o.m den 25-nov-2010)

Carman, Rolf, departementssekreterare (fr.o.m den 25-nov-2010)

Eklund, Nils, avdelningschef (fr.o.m den 6-okt-2010)

Hultgren, Dan, rådgivare (fr.o.m den 6-okt-2010)

Rantanen, Johan, departementsråd (fr.o.m den 25-nov-2010)

Huvudsekreterare:

Larsson, Folke K, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Sekreterare:

Englund, Ingela, (fr.o.m den 17-jun-2010)

Hellsten, Maria, (fr.o.m den 1-nov-2010)

Lokal: Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:68

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2011.

9.11Miljömålsberedningen (M 2010:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1-jul-2010

184

Miljödepartementet

Ordförande:

Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m den 1-jul-2010)

Ledamöter:

Brolund, Per, Miljöpartiet de Gröna (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Brodén, Anita, Folkpartiet liberalerna (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Ernkrans, Matilda, socialdemokraterna (fr.o.m den 22-nov-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Hjalmared, Lars, Moderaterna (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Norlin, Liza-Maria, Kristdemokraterna (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 22-nov-0200)

Oskarsson, Irene, led. av riksdagen (fr.o.m den 22-nov-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Tiefensee, Roger, centerpartiet (fr.o.m den 22-nov-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Västerteg, Claes, Centerpartiet (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Wallrup, Emma, Vänsterpartiet (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Yngeman, Anders, Socialdemokraterna (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 21-nov-2010)

Sakkunniga:

Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Fiskesjö, Anne-Li, länsråd (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Hagberg, Lovisa, miljöpolicyrådgivare (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Jonsson, Helena, vice ordförande (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Karlsson, Mikael, ordförande (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Lundberg, Klas, miljöchef (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Ripa, Henrik, kommunalråd (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Strömdahl, Inger, miljöansvarig (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Experter:

Alfredsson, Håkan, ämnessakkunnig (fr.o.m den 22-nov-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Andrén, Robert, departementsråd (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 21-nov-2010)

Skr. 2010/11:103

185

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Dahlbom, Caroline, departementssekreterare (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Lidbaum, Elisabeth, departementssekreterare (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Lindblad, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Troselius, Petronella, departementssekreterare (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2010)

Åkesson, Kristina, ämnesråd (fr.o.m den 10-sep-2010 t.o.m den 31-dec-2015)

Huvudsekreterare:

Uhrwing, Marie, (fr.o.m den 2-aug-2010 t.o.m den 30-jul-2014)

Sekreterare:

Körsén, Pirjo, (fr.o.m den 1-jul-2010 t.o.m den 30-jun-2014)

Lokal: Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för beredningen, se dir. 2010:74

Beredningen har avgett

2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålsystemet

Beredningens övergripande uppdrag gäller t.o.m. år 2020.Beredningen kommer under denna tid att få tilläggsdirektiv i enlighet med regeringens prioriteringar.

Beredningens arbete ska utvärderas 2015.

9.12Utredningen om avveckling och utveckling av finsk- svenska gränsälvskommissionen (M 2010:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1-jul-2010

Särskild utredare:

Nensén-Uggla, Astrid, (fr.o.m den 1-jul-2010)

Informatör:

Edsta, Björn, (fr.o.m. den 1-sep-2010 t.o.m. den 30-sep-2010)

Lokal: Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:76 och dir. 2010:138

186

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2011.

9.13Utredningen om förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag (M 2010:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 23-sep-2010

Rogestam, Christina, utredare (fr.o.m den 23-sep-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:101

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2011.

9.14Utredningen om reglering av industriutsläpp (M 2010:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-okt-2010

Bergendal, Ulla, hovrättsassessor (fr.o.m den 21-okt-2010)

Sekreterare:

Sandin, Therese, (fr.o.m den 13-dec-2010)

Lokal: Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:113

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2011.

9.15Utredningen om förutsättningar för att avveckla Statens va-nämnd (M 2010:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-dec-2010

Särskild utredare:

Rubenson, Stefan, (fr.o.m den 9-dec-2010)

Sekreterare:

Jarnås, Ulla, (fr.o.m den 15-dec-2010)

Lokal: Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:133

187

Miljödepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 juni 2011.

188

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

10 Näringsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 och 26

10.1Utredningen (K 1994:02) med uppdrag att ansvara för vissa personalfrågor m.m.vid avvecklingen av Postverket

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-feb-1994

Särskild utredare:

Ekholm, Lars, (fr.o.m den 1-jan-2008)

Wallin, Conny, (fr.o.m den 1-okt-2000 t.o.m den 31-dec-2007)

Experter:

Åhlin, Stieg, (fr.o.m den 10-okt-1995 t.o.m den 22-mar-2004)

Sekreterare:

Jansson, Erik, (fr.o.m den 1-mar-1994 t.o.m den 31-mar-1995)

Lokal: Luntmakargatan 34. Postadress: Posten AB, Koncernfunktion

Personal, 105 00 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir 1994:10.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2011.

10.2

Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt

 

 

ägande (N 2007:09)

 

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 6-sep-2007

 

Ordförande:

 

Forseke, Karin, (fr.o.m den 10-sep-2007 t.o.m den 1-okt-2007)

 

Nilsson, Bengt-Åke, (fr.o.m den 16-nov-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

 

Ledamöter:

 

Axén Grate, Adine, (fr.o.m den 10-sep-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

 

Bonde, Katarina, (fr.o.m den 10-sep-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

 

Grönstedt, Lars O, (fr.o.m den 10-sep-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

 

Göransson Källén, Anna Karin, (fr.o.m den 16-nov-2007 t.o.m den

 

31-dec-2010)

 

Jeansson, Lennart, (fr.o.m den 10-sep-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

 

Nivert, Marianne, (fr.o.m den 16-nov-2007 t.o.m den 31-dec-2010)

189

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Gustavsson, Ulla, (fr.o.m den 17-jan-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

Direktiv för rådet, se dir. 2007:130

Uppdraget är därmed slutfört.

10.3Sveriges miljöteknikråd (N 2008:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 27-mar-2008

Ordförande:

Alsér, Kristina, (fr.o.m den 2-apr-2008 t.o.m den 30-nov-2010)

Ledamöter:

Anjar, Bodil, verkst. direktör (fr.o.m den 2-apr-2008 t.o.m den 30-nov-2010)

Berggren, Tom, verkst. direktör (fr.o.m den 2-apr-2008 t.o.m den 31-dec-2008)

Helker Lundström, Annika, verkst. direktör (fr.o.m den 2-apr-2008 t.o.m den 30-nov-2010)

Holmberg, John, vicerektor (fr.o.m den 2-apr-2008 t.o.m den 30-nov-2010)

Jonsson, Anders, verkst. direktör (fr.o.m den 2-apr-2008 t.o.m den 30-nov-2010)

Reinius, Marie, verkst. direktör (fr.o.m den

1-jan-2009 t.o.m den

30-nov-2010)

 

Stendius, Lars, försäljningschef (fr.o.m den

2-apr-2008 t.o.m den

30-nov-2010)

 

Tillborg, Helena, projektledare (fr.o.m den

2-apr-2008 t.o.m den

30-nov-2010)

 

Huvudsekreterare:

Gullbransson, Berit, (fr.o.m den 1-apr-2008 t.o.m den 31-dec-2010)

 

Sekreterare:

 

Björneloo, David, (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 31-dec-2010)

 

Direktiv för rådet, se dir. 2008:31

 

Rådet har avgett

 

Swentecs rapporter till regeringen 2008 - Vägen mot en effekiv

 

struktur för svensk miljöteknik

 

2009 Handlingsplan för svensk miljöteknik

 

Rapport till regeringen maj 2009 - Vägen mot en effektiv struktur för

 

svensk miljöteknik

190

 

Näringsdepartementet

2010 Effektiv struktur för svensk miljöteknik efter 2010 2010 Framtidens miljöteknik IT, bil-, rymd- och nanoteknik -

Exempelsamling IT-, bio-, rymd- och nanoteknik Svensk miljötekniksektor

2006 Svensk miljöteknik i siffror 2005

2007 Hur stöttas miljötekniksektorn av de statliga aktörerna? Svensk miljöteknik i siffror 2006

2008 Affärsmöjligheter inom klimat- och energiområdet i norra Sverige

2009 Offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg Svensk miljöteknik i siffror 2008

Svensk miljöteknik i siffror 2008, diagram Swedish cleantech in numbers 2008 Svensk miljöteknik i siffror 2007

Svensk miljöteknik i siffror 2007, diagram Swedish cleantech in numbers 2007

2010 Gudie till upphandling av miljöteknik

2008 Vägen mot en effekiv struktur för svensk miljöteknik

2007 Analys av hur Sverige ska genomföra EU:s miljöhanlingsplan ETAP fram till år 2010

Hur kan svensk export av miljöteknik till Kina öka?

2008 Hur kan kompetensen hos kommunerna användas vid miljöteknikexport?

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik - En nationell översikt för genomförande av

EU:s miljöteknikplan ETAP

Swedish strategies and initiatives for promotion of environmental technology - A National Roadmap for the implementation of ETAP

2009 Affärsprocessen vid systemförsäljning av miljötekniska lösningar - Svenska strategier och initiativ för frömjande av miljöteknik - En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

2010 Så kan vi öka EU-finansieringen till Sverige Varuexport miljöteknik statistik 2009 Avfallshantering och återvinning

2008 En karläggning av svensk avfallshantering och återvinning - spjutspetskompetensen

A mapping of the waste and recycling sector in Sweden - the leading edge competence

2009 Swedish waste offer - Etapp 1 Bioenergi och biodrivmedel

2007 En kartläggning av svensk bioenergi - delrapport 2, systemlösningar och exportmöjligheter

En kartläggning av svensk bioenergi - delrapport 1, spjutspetskompetensen

A mapping of Swedish bioenergy - the leading edge competence 2008 Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda exempel

Biogas from manure and waste products - swedish case studies 2009 En sammanställning av svensk bioenergi -

Skr. 2010/11:103

191

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Mellanstora anläggningar och biobränslemarknader

A compilation of bioenergy in Sweden - Medium-size plants and biofuel markets

Vatten- och avloppsvattenrening

2007 En kartläggning av svensk vattenreningsteknik - spjutspetskompetensen

A mapping of water treatment technology - the leading edge competence

2010 Slutbetänkande av Sveriges miljöteknikråd - N 2008:02 Svensk miljöteknik i siffror 2009

Swedish cleantech in numbers 2009

Hitta svensk miljöteknik och den nationella besöksorganisationen

Uppdraget är därmed slutfört.

10.4Vägtrafikregisterutredningen (N 2008:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 15-maj-2008

Särskild utredare:

Engdahl, Anders, (fr.o.m den 30-jul-2008 t.o.m den 2-nov-2010)

Experter:

Andersson, Erling, chef (fr.o.m den 23-okt-2008 t.o.m den 2-nov-2010)

Broms, Susanna, ämnessakkunnig (fr.o.m den 28-maj-2010 t.o.m den 2-nov-2010)

Forkman, Jenny, rättssakkunnig (fr.o.m den 23-okt-2008 t.o.m den 31-jan-2009)

Lindblom, Hans-Olof, chefsjurist (fr.o.m den 23-okt-2008 t.o.m den 2-nov-2010)

Ottosson, Charlotte, kansliråd (fr.o.m den 23-okt-2008 t.o.m den 2-nov-2010)

Sjödin, Kjell-Åke, områdesexpert (fr.o.m den 23-okt-2008 t.o.m den 2-nov-2010)

Svedberg, Gunilla, rättssakkunnig (fr.o.m den 11-feb-2009 t.o.m den 2-nov-2010)

Viktorin, Erik, rättslig expert (fr.o.m den 23-okt-2008 t.o.m den 2-nov-2010)

Åman, Nenne, verksjurist (fr.o.m den 23-okt-2008 t.o.m den 2-nov-2010)

Sekreterare:

Ceder, Maria, (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 30-sep-2010)

Olsson, Erik, (fr.o.m den 1-apr-2010 t.o.m den 1-nov-2010)

192

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:53, dir. 2009:2, dir. 2009:107 och dir. 2010:23

Utredningen har avgett

SOU 2010:76 Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet - integritet och effektivitet

Uppdraget är därmed slutfört.

10.5Regelrådet (N 2008:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 15-maj-2008

Ordförande:

von Bahr, Stig, (fr.o.m den 1-jan-2009)

Ledamöter:

Melin, Leif, professor (fr.o.m den 17-feb-2009)

Palm, Lennart, jur.kand. (fr.o.m den 27-jan-2009)

Ramberg, Christina, professor (fr.o.m den 27-jan-2009)

Ersättare:

Danielsson, Britt, vd (fr.o.m den 25-mar-2009 t.o.m den 1-okt-2009) Fernlund, Carl Gustav, kammarrättspresident (fr.o.m den 25-mar-2009)

Norberg, Claes, professor (fr.o.m den 25-mar-2009) Spenser, Maud, verkst. direktör (fr.o.m den 2-okt-2009) Ståhl, Kristina, regeringsråd (fr.o.m den 25-mar-2009)

Huvudsekreterare:

Fors, Christina, (fr.o.m den 13-okt-2008)

Sekreterare:

Döös, Anna, (fr.o.m den 1-nov-2008 t.o.m den 30-sep-2010) Fredriksson, Oscar, (fr.o.m den 10-nov-2008 t.o.m den 15-aug-2010) Gustafsson, Eva, (fr.o.m den 10-aug-2009)

Petersson, Magnus, (fr.o.m den 27-jul-2009) Ryltenius, Anna, (fr.o.m den 1-dec-2008)

Stomilovic, Dean, (fr.o.m den 10-aug-2009 t.o.m den 31-jul-2010) Wallgren, Mia, (fr.o.m den 18-jan-2010)

Biträdande sekreterare:

Gunnarsson, Marianne, (fr.o.m den 7-jan-2009 t.o.m den 30-sep-2010)

Rooth, Sara, (fr.o.m den 12-okt-2009 t.o.m den 4-sep-2010) Sundin, Ingrid, (fr.o.m den 2-aug-2010)

193

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Lokal: Karlavägen 100, Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-4051000, 08-4052161 (huvudsekr.)

Direktiv för rådet, se dir. 2008:57 och dir. 2008:142, dir. 2010:96

Rådet har avgett

Årsrapport 2009-01-30 till regeringen

Regelrådet beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2014.

10.6Utredningen om översyn av postlagen (N 2008:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 6-nov-2008

Särskild utredare:

Ulriksson, Magnus, (fr.o.m den 16-dec-2008 t.o.m den 11-jan-2010)

Experter:

Andersson, Peter, universitetslektor (fr.o.m den 15-jan-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Arwinge, Viktoria, konkurrensanalytiker (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Gillholm, Anna, kansliråd (fr.o.m den 15-jan-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Jensen, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m den 15-jan-2009 t.o.m den 30-sep-2009)

Odung, Erika, ämnessakkunnig (fr.o.m den 15-jan-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Oxelius, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Selander, Sten, avdelningschef (fr.o.m den 15-jan-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Söderström, John, ekonom (fr.o.m den 15-jan-2009 t.o.m den 11-jan-2010)

Sekreterare:

Isgren, Magnus, (fr.o.m den 22-dec-2008 t.o.m den 16-jan-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2008:128 och dir. 2009:73

Utredningen har avgett

SOU 2009:82 En ny postlag

SOU 2009:100 Samgåendet mellan Posten AB och Post Denmark A/S - en analys

Uppdraget är därmed slutfört.

194

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

10.7Avvecklingskommittén för näringsmyndigheter (N 2008:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-dec-2008

Särskild utredare:

Persson, Gert, (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Hägg, Mocki, (fr.o.m den 1-jul-2010)

Huvudsekreterare:

Hägg, Mocki, (fr.o.m den 1-jan-2009 t.o.m. den 30-jun.2010 t.o.m. den 30-jun-2010)

Biträdande sekreterare:

Jacobson, Stefan, (fr.o.m den 1-maj-2009 t.o.m den 30-jun-2010)

Raab, Charlotte, (fr.o.m den 1-apr-2009 t.o.m den 30-jun-2009)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2008:141, 2010:38 och dir. 2010:46

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2011.

10.8Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (N 2009:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 22-jan-2009

Särskild utredare:

Nygårds, Peter, (fr.o.m den 2-nov-2009)

Experter:

Agartz, Bengt, ämnesråd (fr.o.m den 2-feb-2010) Andersson, Albin, civilingenjör (fr.o.m den 1-sep-2010) Ankner, Stig-Arne, avdelningsråd (fr.o.m den 2-feb-2010)

Axelsson, Marita, departementssekreterare (fr.o.m den 2-feb-2010) Dahl, Peter, vice verkst. direktör (fr.o.m den 2-feb-2010) Forsling, Per, civilingenjör (fr.o.m den 2-feb-2010)

Henningsson, Per, jurist (fr.o.m den 2-feb-2010) Hägg, Conny, ämnesråd (fr.o.m den 2-feb-2010)

Linde, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

Lundgren, Jens, analytiker (fr.o.m den 2-feb-2010) Rosenberg, Camilla, jurist (fr.o.m den 2-feb-2010)

Rundström, Mats, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-apr-2010)

 

Sjöberg, Hanna, civilingenjör (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den

 

31-aug-2010)

195

 

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Thornström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m den 2-feb-2010)

Huvudsekreterare:

Lindman, Malen, (fr.o.m den 1-feb-2010)

Sekreterare:

Ceije, Joakim, (fr.o.m den 25-jan-2010 t.o.m den 30-sep-2010)

Gåverud, Henrik, (fr.o.m den 18-okt-2010)

Nilsson, Ronny, (fr.o.m den 15-jan-2010)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-4051273

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:5, dir. 2010:10 och dir. 2010:126

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2011.

10.9 Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-mar-2009

 

Ordförande:

 

Bylund, Bo, generaldirektör (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den

 

2-sep-2010)

 

Ledamöter:

 

Enochson, Annelie, led. av riksdagen/kd (fr.o.m den 19-mar-2009

 

t.o.m den 2-sep-2010)

 

Gustavsson, Mikael, politisk sekreterare/v (fr.o.m den 19-mar-2009

 

t.o.m den 2-sep-2010)

 

Nilsson, Ann-Mari, kommunalråd/c (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m

 

den 2-sep-2010)

 

Nilsson, Pia, led. av riksdagen/s (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den

 

2-sep-2010)

 

Rådhström, Jan-Evert, led. av riksdagen/m (fr.o.m den 19-mar-2009

 

t.o.m den 2-sep-2010)

 

Svensson Smith, Karin, led. av riksdagen/mp (fr.o.m den 19-mar-2009

 

t.o.m den 2-sep-2010)

 

Tysklind, Lars, led. av riksdagen/fp (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m

 

den 2-sep-2010)

 

Huvudsekreterare:

 

Nilsson, Per-Magnus, (fr.o.m den 11-maj-2009 t.o.m den

 

10-sep-2010)

 

Sekreterare:

 

Magnusson, Håkan, (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 31-dec-2009)

 

Ståhl, Åsa, (fr.o.m den 1-jul-2009 t.o.m den 2-sep-2010)

196

 

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Direktiv för kommittén, se dir. 2009:16

Kommittén har avgett

SOU 2010:27 Gemensamt ansvar och gränsöverstigande samarbete inom transportforskningen

SOU 2010:57 Effektivare planering av vägar och järnvägar

Uppdraget är därmed slutfört.

10.10Nya el- och gasmarknadsutredningen (N 2009:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 16-apr-2009

 

Särskild utredare:

 

 

Nyberg, Håkan, (fr.o.m den 16-apr-2009 t.o.m den 3-maj-2010)

 

Experter:

 

 

Gremlin, Mari, avdelningsdirektör (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Gustafsson, Lars, ordförande (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Heldt, Iris, kansliråd (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den 3-maj-2010)

 

Kärrmarck, Urban, expert (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Lindholm, Andreas, rättssakkunnig (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Morén, Göran, avdelningschef (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Persson, Bertil, chefsjurist (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Resvik, Birgitta, civilingenjör (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Simón, Christina, departementssekreterare (fr.o.m den 27-aug-2009

 

t.o.m den 3-maj-2010)

 

 

Sundqvist, Thomas, ekonom (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Thorstensson, Magnus, analytiker (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Öhnell, Johan, ordförande (fr.o.m den 27-aug-2009 t.o.m den

 

3-maj-2010)

 

 

Huvudsekreterare:

 

 

Römpötti, Marie, (fr.o.m den 1-jun-2009 t.o.m den

3-maj-2010)

 

Sekreterare:

 

 

Fernqvist, Kajsa, (fr.o.m den 19-maj-2009 t.o.m den

3-maj-2010)

197

 

 

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Rosenberg, Camilla, (fr.o.m den 16-sep-2009 t.o.m den 3-maj-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:21 och dir. 2010:39

Utredningen har avgett

SOU 2010:30 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas -

Fortsatt europeisk harmonisering

Uppdraget är därmed slutfört.

10.11Utredningen om genomförandet av tredje sjösäkerhetspaketet (N 2009:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-apr-2009

Särskild utredare:

Franson, Johan, (fr.o.m den 29-apr-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Sakkunniga:

Bram, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Börjesson, Tommie, rättssakkunnig (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Håvik, Per, kansliråd (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Experter:

Eriksson, Gunnar, samhällsekonom (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Hellner, Karin, stf. generaldirektör (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Tunfors, Henrik, internationell samordnare (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Wikingsson, Annika, chefsjurist (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Östergren, Jenny, tullspecialist (fr.o.m den 20-maj-2009 t.o.m den 13-apr-2010)

Sekreterare:

Toll, Åsa, hoverättsassessor (fr.o.m den 11-jun-2009 t.o.m den 25-apr-2010)

Wikner, Hans, kammarrättsassessor (fr.o.m den 4-maj-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:42 och dir. 2009:78

Utredningen har avgett

198

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

SOU 2009:90 Tredje sjösäkerhetspaketet Hamnstatskontrolldirektivet, Övervakningsdirektivet, Flaggstatsdirektivet

SOU 2010:23 Tredje sjösäkerhetspaketet Klassdirektivet, Klassförordningen, Olycksutredningsdirektivet, IMO:s olycksutredningskod

Uppdraget är därmed slutfört.

10.12 Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikverket (N 2009:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-sep-2009

 

Särskild utredare:

 

Malm, Gunnar, (fr.o.m den 3-sep-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Sakkunniga:

 

Albertsson, Ann-Therese, chef för Verksamhetsstöd (fr.o.m den

 

2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Brändström, Lotta, chef för verksamsområde Stora Projekt (fr.o.m den

 

2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010

 

Dahl, Wiveca, chef för Personal (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den

 

31-mar-2010)

 

Engdahl, Stefan, chef för verksamhetsområde Investering (fr.o.m den

 

2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Erixon, Lena, chef för verksamhetsområde Samhälle (fr.o.m den

 

2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Hårrskog, Christer, chef för Kommunikation (fr.o.m den 2-feb-2010

 

t.o.m den 31-mar-2010)

 

Lindmark, Charlotta, chefsjurist och chef för Juridik och planprövning

 

(fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Norén, Katarina, chef för verksamhetsområde Resultatenheter (fr.o.m

 

den 2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Näslund, Lars-Åke, förhandlingschef (fr.o.m den 6-nov-2009 t.o.m

 

den 31-mar-2010)

 

Ottoson, Caroline, chef för Ekonomi och styrning (fr.o.m den

 

2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Suneson, Torbjörn, chef för Strategisk utveckling (fr.o.m den

 

2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Söderström, Ulf, förhandlingschef (fr.o.m den 6-nov-2009 t.o.m den

 

31-mar-2010)

 

Östlund, Björn, chef för verksamhetsområde Trafik (fr.o.m den

 

2-feb-2010 t.o.m den 31-mar-2010)

 

Experter:

 

Andersson, Anders, förhandlingsdirektör (fr.o.m den 1-okt-2009

 

t.o.m den 31-mar-2010)

199

 

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Glasare, Gunilla, direktör (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Johansson, Curt, expert (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Paulsson, Ragnvald, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Seth, Kristian, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Sekreterare:

Nielsen, Thomas, (fr.o.m den 28-sep-2009 t.o.m den 31-mar-2010) Nilsson, Ann-Cathrine, (fr.o.m den 15-okt-2009 t.o.m den 14-feb-2010)

Huvudsekreterare:

Andersson, Nina, (fr.o.m den 28-sep-2009 t.o.m den 14-apr-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:75

Uppdraget är därmed slutfört.

10.13Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys (N 2009:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-sep-2009

Särskild utredare:

Saxton, Brita, (fr.o.m den 3-sep-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Experter:

Andersson, Anders, förhandlingsdirektör (fr.o.m den 8-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Hort, Rebecca, utredare (fr.o.m den 8-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Olsson, Maria, utredare (fr.o.m den 8-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Paulsson, Ragnvald, departementsråd (fr.o.m den 8-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Seth, Kristian, departementssekreterare (fr.o.m den 8-okt-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Huvudsekreterare:

Englund, Ingela, (fr.o.m den 18-sep-2009 t.o.m den 25-apr-2010)

Sekreterare:

Nielsen, Thomas, (fr.o.m den 28-sep-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

200

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Nilsson, Ann-Cathrine, (fr.o.m den 15-okt-2009 t.o.m den 14-feb-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:76

Uppdraget är därmed slutfört.

10.14Utredningen om förberedelser inför ett överförande av verksamheten vid Banverket Produktion till ett av staten helägt bolag (N 2009:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-sep-2009

Särskild utredare:

Sundling, Jan, (fr.o.m den 3-sep-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:77

Uppdraget är därmed slutfört.

10.15Utredningen om förberedelser inför ett överförande av flygplatsverksamheten inom Luftfartsverket till ett eller flera av staten helägda aktiebolag (N 2009:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1-okt-2009

Särskild utredare:

Skogö, Ingemar, (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Sekreterare:

Papadopoulos, Orestis, (fr.o.m den 1-okt-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:90

Uppdraget är därmed slutfört.

10.16Utredningen avseende uppföljning och analys av de statliga upphandlarnas åtgärder för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen (N 2009:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 8-okt-2009

201

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Ordförande:

Löfsjögård, Malin, led. av riksdagen (fr.o.m den 15-apr-2010)

Saxton, Brita, (fr.o.m den 8-okt-2009 t.o.m den 14-apr-2010)

Ledamöter:

Andersson, Linda, konsult (fr.o.m den 15-apr-2010)

Granbom, Per-Olof, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 8-okt-2009) Hartman, Laura, utredningschef (fr.o.m den 8-okt-2009 t.o.m den 7-feb-2010)

Hedén, Åke, kommunalråd (fr.o.m den 8-okt-2009) Jagrén, Lars, chefekonom (fr.o.m den 8-okt-2009)

Lokal: Karlavägen 100, Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:92

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2012.

10.17Utredningen om förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten (N 2009:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 22-okt-2009

Särskild utredare:

Billinger, Nils Gunnar, (fr.o.m den 22-okt-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Experter:

Alknert, Anna-Lena, jurist (fr.o.m den 4-nov-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Berg Cormier, Sofie, departementssekreterare (fr.o.m den 4-nov-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Hedberg, Olof, ämnesråd (fr.o.m den 4-nov-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Hedin, Ronnie, departementssekreterare (fr.o.m den 4-nov-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Sekreterare:

Stenström, Håkan, (fr.o.m den 1-nov-2009 t.o.m den 30-apr-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:95

Uppdraget är därmed slutfört.

202

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

10.18Innovationsupphandlingsutredningen (N 2009:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-dec-2009

Särskild utredare:

Jeppson, Hans, (fr.o.m den 10-dec-2009 t.o.m den 31-aug-2010)

Experter:

Brunlid, Charlotte, upphandlingssakkunnig (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Edman, Åsa, kansliråd (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Ekman, Hans, chefsjurist (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 3-mar-2010)

Ekman, Ted, expert (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010) Fineman, Ann-Mari, handläggare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Henricson, Lasse, utredare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Modig, Sara, departementssekreterare (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Sandqvist, Maria, verksamhetsansvarig (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Sundström, Hans, jurist (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Uebel, Göran, enhetschef (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Sekreterare:

Hausel Heldahl, Ellen, (fr.o.m den 15-jan-2010 t.o.m den 31-aug-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:104

Utredningen har avgett

SOU 2010:56 Innovationsupphandling

Uppdraget är därmed slutfört.

10.19Transportforskningsutredningen (N 2009:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-dec-2009

Särskild utredare:

Nylander, Jan, (fr.o.m den 10-dec-2009 t.o.m den 14-okt-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:119

203

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen har avgett

SOU 2010:74 Mer innovation ur transportforskning

Uppdraget är därmed slutfört.

10.20Utredningen om genomförande av driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet (N2009:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2009

Särskild utredare:

Johansson, Bengt-Erik, (fr.o.m den 21-dec-2009)

Experter:

Asplund, Björn, teknisk chef (fr.o.m den 24-feb-2010 t.o.m. den 13-jan-2011)

Förander, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m den 24-feb-2010 t.o.m. den 13-jan-2011)

Hillman, Bengt, ordförande (fr.o.m den 24-feb-2010 t.o.m. den 13-jan-2011)

Högström, Christer, produktchef (fr.o.m den 24-feb-2010 t.o.m. den 13-jan-2011)

Jarefors, Helene, analyschef (fr.o.m den 24-feb-2010 t.o.m. den 13-jan-2011)

Nylander, Anne-Lie, strateg (fr.o.m den 24-feb-2010 t.o.m. den 13-jan-2011)

Wadman, Peder, vd (fr.o.m den 24-feb-2010 t.o.m. den 13-jan-2011)

Sekreterare:

Blomdahl, Anna, (fr.o.m den 21-dec-2009 t.o.m. den 17-jan-2011)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:130

Utredningen har avgett

SOU 2010:61 Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem

SOU 2010:100 Ansvar för järnvägssäkerheten. Kan en annan fördelning gynna en marknadsdriven utveckling?

Uppdraget är därmed avslutat.

10.21Inre vattenvägsutredningen (N 2009:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2009

204

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Särskild utredare:

Franson, Johan, (fr.o.m den 12-jan-2010 t.o.m. den feb-2011)

Sakkunniga:

Bram, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 12-jan-2010 t.o.m. den 31-jan-2011)

Granborg, Margareta, kansliråd (fr.o.m den 12-jan-2010 t.o.m. den 31-jan-2011)

Experter:

Gustavsson, Jonas, byrådirektör (fr.o.m den 12-jan-2010 t.o.m den 12-apr-2010)

Sundström, Magnus, enhetschef (fr.o.m den 12-jan-2010 t.o.m. den 31-jan-2011)

Sekreterare:

Dunnington, Katarina, (fr.o.m den 25-jan-2010 t.o.m. den 14-feb-2011)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

Göteborg, tel. 031-7015369

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:127 och dir. 2010:121

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2011.

10.22Översyn av lagstiftningen om utländska filialer m.m. (N 2009:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2009

Särskild utredare:

Hettne, Jörgen, (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 30-jun-2010)

Experter:

Paulander, Henrik, jur.kand. (fr.o.m den 8-feb-2010 t.o.m den 30-jun-2010)

Huvudsekreterare:

Fritz, Maria, (fr.o.m den 2-feb-2010 t.o.m den 30-jun-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2009:120 och dir. 2010:40

Utredningen har avgett

SOU 2010:46 Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Uppdraget är därmed slutfört.

205

 

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

10.23Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar (N 2010:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-feb-2010

Särskild utredare:

Bjelfvenstam, Jonas, (fr.o.m den 14-jan-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Experter:

Brolin, Tomas, kansliråd (fr.o.m den 29-mar-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Eriksson, Gunnar, samhällsekonom (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Fahlander, Daniel, handläggare (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 21-jun-2010)

Flack, Martin, analytiker (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Hermansson, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Herzfeld Olsson, Petra, kansliråd (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-jun-2010)

Högström, Mirja, rättssakkunnig (fr.o.m den 29-jun-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Isakson, Henrik, enhetsråd (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Malmlöf, Gunilla, ordförande (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Meri, Jaak, avdelningschef (fr.o.m den 5-jul-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Seth, Kristian, departementssekreterare (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Svanestrand, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 29-jun-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Söderström, Göran, kansliråd (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-jun-2010)

Törnqvist, Anna, enhetschef (fr.o.m den 28-jan-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Wikström, Lars, enhetschef (fr.o.m den 22-jun-2010 t.o.m den 28-okt-2010)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Ann-Cathrine, (fr.o.m den 15-feb-2010 t.o.m den 7-nov-2010)

Sekreterare:

 

 

Andersson, Nina, (fr.o.m den 15-mar-2010 t.o.m den 31-okt-2010)

 

Andersson, Peter, (fr.o.m den

1-apr-2010 t.o.m den 14-jun-2010)

 

Forsblad, Sandra, (fr.o.m den

1-apr-2010 t.o.m den 14-jun-2010)

206

 

 

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Hansson, Karin, (fr.o.m den 18-mar-2010 t.o.m den 31-okt-2010)

Unge, Claes, (fr.o.m den 1-feb-2010 t.o.m den 27-okt-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:2

Utredningen har avgett

SOU 2010:73 Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar

Uppdraget är därmed slutfört.

10.24Utredningen om vissa frågor om statligt stöd m.m. (N 2010:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-feb-2010

Särskild utredare:

Eklund, Per, (fr.o.m den 4-feb-2010)

Experter:

Berndtsson, Eva, byråchef (fr.o.m den 1-apr-2010 t.o.m den 27-jun-2010)

Cederlund, Klara, kansliråd (fr.o.m den 8-nov-2010) Dalman, Lena, förbundsjurist (fr.o.m den 1-apr-2010) Edwardsson, Eva, universitetslektor (fr.o.m den 1-apr-2010) Gedeborg, Jan, bitr. jurist (fr.o.m den 1-apr-2010)

Hyltner, Mårten, byråchef (fr.o.m den 28-jun-2010)

Petra, Jansson, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-apr-2010 t.o.m den 7-nov-2010)

Lindbäck, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-2010) Simonsson, Ingeborg, rådman (fr.o.m den 1-apr-2010)

Stenlund, Anders, direktör (fr.o.m den 1-apr-2010) Stockhaus, Jan, ämnesråd (fr.o.m den 1-apr-2010) Strenger, Björn, kansliråd (fr.o.m den 1-apr-2010)

Svensson, Claes, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-apr-2010) Wennerstein, Bengt, ämnesråd (fr.o.m den 1-apr-2010)

Sekreterare:

Jakobsson, Daniel, (fr.o.m den 1-apr-2010 t.o.m den 13-okt-2010)

Nilsson, Martin, (fr.o.m den 1-okt-2010)

Experter:

Wennhall, Jenny, kansliråd (fr.o.m den 1-apr-2010)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-4059030

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:9

207

 

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2011.

10.25Utredningen om Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster vid en separation av Banverkets enhet Banverket ICT från Banverket (N 2010:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-mar-2010

Särskild utredare:

Hedén, Åke, (fr.o.m den 4-mar-2010 t.o.m den 21-dec-2010)

Sekreterare:

Segerlund, Carl-Öije, (fr.o.m den 1-maj-2010 t.o.m den 10-jan-2011) Vikström, Bo, (fr.o.m den 1-maj-2010 t.o.m den 21-dec-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:22 och dir. 2010:98

Utredningen har avgett

SOU 2010:82 Trafikverket ICT

Uppdraget är därmed slutfört.

10.26Utredningen om störningar i järnvägstrafiken vintern 2009/2010 (N 2010:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 18-mar-2010

Särskild utredare:

Unckel, Per, (fr.o.m den 18-mar-2010 t.o.m den 15-nov-2010)

Sekreterare:

Westin, Pär-Erik, (fr.o.m den 14-apr-2010 t.o.m den 15-nov-2010)

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:26 och dir. 2010:83

Utredningen har avgett

SOU 2010:69 Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen

Uppdraget är därmed slutfört.

208

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

10.27Utredningen om framtida hantering av systemansvaret för gas m.m. (N 2010:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-jun-2010

Särskild utredare:

Akhtarzand, Minoo, (fr.o.m den 3-jun-2010)

Sakkunniga:

Frisk, Lars, marknadschef (fr.o.m den 25-aug-2010) Gremlin, Mari, avdelningsdirektör (fr.o.m den 25-aug-2010) Heldt, Iris, kansliråd (fr.o.m den 25-aug-2010)

Kreisel, Hans, verks. direktör (fr.o.m den 25-aug-2010) Lindholm, Anders, rättssakkunnig (fr.o.m den 25-aug-2010) Möller, Mikael, ansvarig näringspolitik (fr.o.m den 25-aug-2010) Ollendorff, Thomas, verkst. direktör (fr.o.m den 25-aug-2010) Pellijeff, Michael, rådgivare - gas (fr.o.m den 25-aug-2010) Samuelsson, Jan, koncernchef (fr.o.m den 25-aug-2010) Sundqvist, Thomas, ekonom (fr.o.m den 25-aug-2010)

ter Bruggen, Björn, naturexpert (fr.o.m den 25-aug-2010) Åkesson, Hans, produktansvarig naturgas (fr.o.m den 25-aug-2010)

Huvudsekreterare:

Beckvid, Carl-Johan, (fr.o.m den 3-jun-2010)

Sekreterare:

Pousette, Mia, (fr.o.m den 1-jul-2010)

Lokal: Karlavägen 102, 9 tr., Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-4055846

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:60

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2011.

10.28ITS-rådet (N 2010:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 10-jun-2010

Ordförande:

Rode, Hans, (fr.o.m den 10-jun-2010)

Ledamöter:

Brogren, Charlotte, generaldirektör (fr.o.m den 10-jun-2010) Darin, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 10-jun-2010) Ekman, Lars-Bertil, trafikdirektör (fr.o.m den 10-jun-2010)

209

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Eriksson, Ingrid, politisk sakkunnig (fr.o.m den 10-jun-2010 t.o.m den 6-dec-2010)

Erixon, Lena, stf. generaldirektör (fr.o.m den 10-jun-2010) Glasare, Gunilla, direktör (fr.o.m den 10-jun-2010) Henningsson, Samuel, verkst. direktör (fr.o.m den 10-jun-2010) Höök, Birger, direktör (fr.o.m den 10-jun-2010)

Ivarsson, Thomas, verkst. direktör (fr.o.m den 10-jun-2010) Jernbäcker, Lars, vice president (fr.o.m den 7-dec-2010) Karlsson, Christer, verkst. direktör (fr.o.m den 10-jun-2010) Klasén, Lena, vice president (fr.o.m den 10-jun-2010 t.o.m den 6-dec-2010)

Levin, Jessica, head of business management (fr.o.m den 10-jun-2010) Lumsden, Kent, professor (fr.o.m den 10-jun-2010)

Lundgren, Mari-Louise, strateg (fr.o.m den 10-jun-2010) Marby, Göran, generaldirektör (fr.o.m den 10-jun-2010) Rosengren, Lars-Göran, vice president (fr.o.m den 10-jun-2010) Scheibe, Anette, verkst. direktör (fr.o.m den 10-jun-2010) Sund, Charlotta, verkst. direktör (fr.o.m den 10-jun-2010) Värbrand, Peter, professor (fr.o.m den 10-jun-2010)

Wärebom-Schultz, Charlotte, verkst. direktör (fr.o.m den 10-jun-2010) Zetterdahl, Ann-Catrine, generaldirektör (fr.o.m den 10-jun-2010)

Direktiv för rådet, se dir. 2010:67

Rådet beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2012.

10.29Utredningen om översyn av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (N 2010:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 15-jul-2010

Särskild utredare:

Franson, Johan, (fr.o.m den 1-sep-2010)

Experter:

Bernitz, Liv, rättssakkunnig (fr.o.m den 17-sep-2010) Bergström Ring, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 17-sep-2010)

Boskovic, Natasa, departementssekreterare (fr.o.m den 17-sep-2010) Börjesson, Tommie, kansliråd (fr.o.m den 17-sep-2010)

Marklund Andersson, Åsa, kansliråd (fr.o.m den 17-sep-2010) Petersson, Anna, chef (fr.o.m den 17-sep-2010)

Ratcovich, Martin, verksjurist (fr.o.m den 17-sep-2010)

Sekreterare:

Isgren, Magnus, (fr.o.m den 1-sep-2010)

210

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Lokal: Hovrättstorget, Postadress: Box 2001, 550 02 Jönköping

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:73

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 oktober 2011.

10.30Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (N 2010:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-sep-2010

Särskild utredare:

Johansson, Kent, (fr.o.m den 9-sep-2010)

Sekreterare:

Månsson, Karin, (fr.o.m den 20-dec-2010)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:93

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 maj 2012.

10.31Utredningen avseende medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur (N 2010:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-sep-2010

Särskild utredare:

Billinger, Nils Gunnar, (fr.o.m den 16-sep-2010)

Experter:

Eriksson, Gunnar, avdelningschef (fr.o.m den 23-nov-2010) Glasare, Gunilla, avdelningschef (fr.o.m den 23-nov-2010) Ingelsson, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 23-nov-2010) Johansson, Ann-Christine, rättssakkunnig (fr.o.m den 23-nov-2010) Kallander, Lennart, avdelningschef (fr.o.m den 23-nov-2010) Lindh, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m den 23-nov-2010) Lindmark, Charlotta, chefsjurist (fr.o.m den 23-nov-2010)

Nöjd, Margareta, expert (fr.o.m den 23-nov-2010) Seth, Kristian, kansliråd (fr.o.m den 23-nov-2010)

Huvudsekreterare:

Jäderholm, Bengt, (fr.o.m den 17-sep-2010)

211

Näringsdepartementet Skr. 2010/11:103

Sekreterare:

Andersson, Helena, (fr.o.m den 4-okt-2010)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2010:92

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2011.

212

Integrations- och jämställdhetsdepartementet Skr. 2010/11:103

11 Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2010 års kommittéberättelse: 1, 2, 3, 4, 5 och 6

11.1Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 9-mar-2006

 

Ordförande:

 

 

Abiri, Elisabeth, filosofie doktor (fr.o.m den 9-mar-2006 t.o.m den

 

20-okt-2010)

 

 

Ledamöter:

 

 

Alfredsson, Gudmundur, professor (fr.o.m den

8-jun-2006 t.o.m den

 

18-mar-2009)

 

 

Axelsson, Adam, vice ordförande LSU (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m

 

den 19-okt-2010)

 

 

Haghshenas, Bahare, förbundsordförande RKUF (fr.o.m den

 

8-jun-2006 t.o.m den 19-okt-2010)

 

 

Knape, Anders, kommunalråd (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den

 

19-okt-2010)

 

 

Lindståhl, Kajsa, civilekonom (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den

 

19-okt-2010)

 

 

Lundin, Anna-Karin, regeringsråd (fr.o.m den

8-jun-2006 t.o.m den

 

19-okt-2010)

 

 

Post, Soraya, lärare (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 19-okt-2010)

 

Qvarford, Elisabeth, projektledare (fr.o.m den

8-jun-2006 t.o.m den

 

19-okt-2010)

 

 

Stjernkvist, Lars, frilansjournalist (fr.o.m den

8-jun-2006 t.o.m den

 

19-okt-2010)

 

 

Westerberg, Bengt, ordförande i Röda korset (fr.o.m den 22-aug-2006

 

t.o.m den 19-okt-2010)

 

 

Ytterberg, Hans, generaldirektör (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den

 

19-okt-2010)

 

 

Sakkunniga:

 

 

Brixskiöld, Marcus, departementsråd (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m

 

den 19-okt-2010)

 

 

Goldbeck-Löwe, Camilla, kansliråd (fr.o.m den 15-maj-2009 t.o.m

 

den 19-okt-2010)

 

 

Ölander, Jens, departementssekreterare (fr.o.m den 12-feb-2008 t.o.m

 

den 14-maj-2009)

 

 

Experter:

 

 

Abrahamsson, Camilla, departementssekreterare (fr.o.m den

213

Integrations- och jämställdhetsdepartementet Skr. 2010/11:103

8-jun-2006 t.o.m den 22-apr-2007)

Andersson, Stefan, projektledare (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 19-okt-2010)

Ashing, Inger, chef (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 19-okt-2010) Björklund, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m den 5-maj-2009 t.o.m den 31-mar-2010)

Borgström, Claes, jämställdhetsombudsman (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 11-feb-2008)

Dackeby, Ulrika, kansliråd (fr.o.m den 1-apr-2010 t.o.m den 30-sep-2010)

Dahlstrand, Lotta, jurist (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 23-apr-2007)

Ferm, Elisabeth, utvecklingsstrateg (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 4-maj-2009)

Goldbeck-Löwe, Camilla, kansliråd (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 26-mar-2007)

Gustavsson, Christer, bitr. avdelningschef (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 1-apr-2008)

Hwang, Sun-Joon, enhetschef (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 19-okt-2010)

Kullander, Björn, handläggare (fr.o.m den 19-mar-2009 t.o.m den 19-okt-2010)

Lenman, Charlotte, jurist (fr.o.m den 24-apr-2007 t.o.m den 19-okt-2010)

Lindberg, Marie, utvecklingsdirektör (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 18-mar-2009)

Lindblom, Anna-Karin, ämnessakkunnig (fr.o.m den 27-mar-2007 t.o.m den 11-feb-2008)

Lindgren, Lars, utredare (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 19-okt-2010)

Lindström, Anna, handläggare (fr.o.m den 19-sep-2006 t.o.m den 18-mar-2009)

Lööw, Lars, handikappombudsman (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 21-jan-2007)

Nesi, Luca, jurist (fr.o.m den 12-feb-2008 t.o.m den 18-mar-2009) Nordlander, Jan Axel, ambassadör (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 30-jan-2010)

Olausson, Jenny, tf. handikappombudsman (fr.o.m den 22-jan-2007 t.o.m den 19-okt-2010)

Utterström, Astrid, ämnesråd (fr.o.m den 8-jun-2006 t.o.m den 4-maj-2009)

Zanzi, Andrés, departementssekreterare (fr.o.m den 23-apr-2007 t.o.m den 4-maj-2009)

Huvudsekreterare:

Lindblom, Anna-Karin, (fr.o.m den 14-maj-2010 t.o.m den 31-okt-2010)

214

Integrations- och jämställdhetsdepartementet Skr. 2010/11:103

Steffensen, Karin, projektledare (fr.o.m den 29-maj-2006 t.o.m den 10-jan-2010)

Sekreterare:

Berlin, Pernilla, jur.kand. (fr.o.m den 24-apr-2006 t.o.m den 30-sep-2007)

Eriksson, Heidi, (fr.o.m den 16-dec-2007 t.o.m den 31-dec-2008) Gillström, Johanna, (fr.o.m den 7-jan-2008 t.o.m den 12-maj-2010) Gustavsson, Josefine, (fr.o.m den 1-sep-2008 t.o.m den 31-dec-2008) Gränsmarker, Anna, (fr.o.m den 11-jan-2010 t.o.m den 22-okt-2010) Jansson, Kerstin, (fr.o.m den 8-sep-2008 t.o.m den 31-okt-2010) Rimsten, Eva, (fr.o.m den 1-mar-2007 t.o.m den 31-aug-2008) Stenman, Marie, organisationskonsult (fr.o.m den 2-maj-2006 t.o.m den 3-jan-2008)

Bitr. sekreterare:

Eriksson, Heidi, fil.kand. (fr.o.m den 1-nov-2006 t.o.m den 15-dec-2007)

Direktiv för delegationen, se dir. 2006:27, dir. 2007:114, dir. 2008:92 och dir. 2009:125

Delegationen har avgett