Bilaga 5

Tabellsamling

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Utfall för statens budget 2007–2011

Miljarder kronor

  2007 2008 2009 2010 2011
Inkomster 863,7 901,3 709,5 779,5 872,4
           
Statens skatteinkomster 815,5 808,7 705,8 779,5 840
Övriga inkomster 48,2 92,5 3,8 0,0 32,4
           
Utgifter m.m. 760,5 766,1 885,7 780,6 804,6
           
UO 1–25 och 27 721,9 742,1 744,8 763,0 767
Statsskuldsräntor m.m. UO 26 47,3 48,2 36,5 23,4 34,5
           
Riksgäldskontorets nettoutlåning -4,3 3,7 104,7 -9,2 1,6
           
Kassamässig korrigering -4,3 -27,9 -0,3 3,4 1,5
Budgetsaldo 103,2 135,2 -176,1 -1,1 67,8
           

Källa: Ekonomistyrningsverket

Inkomster på statens budget 2007–2011

Miljarder kronor

Inkomstår 2007 2008 2009 2010 2011
  Statens skatteintäkter 825,2 786,9 735,6 789,6 797,7
             
  Periodiseringar -9,7 21,8 -29,8 -10,1 42,3
             
1000 Statens skatteinkomster 815,5 808,7 705,8 779,5 840,0
2000 Inkomster av statens verksamhet 66,5 53,0 48,1 41,8 55,3
             
3000 Inkomster av försåld egendom 18,0 76,5 0,1 0,2 23,1
             
4000 Återbetalning av lån 2,0 1,9 1,7 1,7 1,5
5000 Kalkylmässiga inkomster 8,2 8,7 8,9 8,9 11,1
             
6000 Bidrag från EU 13,0 11,0 11,7 13,0 12,3
             
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -51,9 -56,2 -66,8 -65,5 -70,8
8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekontot -7,7 -2,4 0,0 0,0 -0,1
           
Statens övriga inkomster (2000–8000) 48,2 92,6 3,8 0,0 32,4
           
Inkomster på statens budget 863,7 901,3 709,5 779,5 872,4

Källa: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar

3

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Den offentliga sektorns skatteintäkter 2007–2011

Miljarder kronor

Inkomstår 2007 2008 2009 2010 2011
Skatt på arbete 873,6 909,0 867,1 873,9 908,7
Direkta skatter 483,0 497,5 475,7 474,7 490,5
Kommunal skatt 479,1 503,4 511,1 522,9 541,3
Statlig skatt 44,8 48,0 40,1 42,5 45,1
Allmän pensionsavgift 81,1 85,2 86,8 89,2 93,7
Skattereduktioner m.m. -122,0 -139,2 -162,5 -179,9 -189,6
Artistskatt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indirekta skatter 390,6 411,5 391,4 399,2 418,2
Arbetsgivaravgifter 382,1 404,1 392,4 403,9 428,1
Egenavgifter 11,8 12,2 11,6 12,2 13,5
Särskild löneskatt 30,2 32,6 32,5 33,1 34,2
Nedsättningar -10,5 -13,4 -20,6 -24,6 -29,7
Tjänstegruppliv 0,9 1,2 0,9 1,1 1,0
Avgifter till premiepensionssystemet -23,9 -25,1 -25,4 -26,4 -28,9
Skatt på kapital 208,7 163,5 160,2 191,5 187,0
Skatt på kapital, hushåll 49,7 26,3 24,9 34,5 23,8
Skatt på företagsvinster 104,6 83,0 86,5 106,6 111,4
Avkastningsskatt 12,8 15,2 12,3 11,9 11,5
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 25,9 24,0 25,3 26,4 27,7
Stämpelskatt 9,4 9,4 8,1 9,0 8,0
Kupongskatt m.m. 6,3 5,5 3,1 3,1 4,6
Skatt på konsumtion och insatsvaror 399,0 418,7 422,9 449,6 456,3
Mervärdesskatt 284,8 300,3 301,5 324,6 333,0
Tobaksskatt 9,7 9,9 10,6 10,6 11,9
Skatt på etylalkohol 4,2 4,2 4,4 4,3 4,3
Skatt på vin m.m. 4,0 4,1 4,4 4,6 4,7
Skatt på öl 2,8 3,1 3,3 3,2 3,2
Energiskatt 38,2 38,8 40,1 41,2 40,6
Koldioxidskatt 25,1 25,7 26,1 27,3 25,4
Övriga skatter på energi och miljö 4,7 5,1 4,1 4,7 4,5
Skatt på vägtrafik 13,1 16,0 16,4 16,4 15,7
Skatt på import 5,9 5,9 5,2 5,7 5,7
Övriga skatter 6,5 5,6 6,7 7,1 7,4
Restförda och övriga skatter -0,8 -3,3 -4,2 2,1 4,1
Restförda skatter -7,6 -8,2 -7,8 -5,7 -6,3
Övriga skatter 6,8 4,8 3,6 7,8 10,4
Totala skatteintäkter 1 480,5 1 487,8 1 446,0 1 517,1 1 556,1
Avgår: EU-skatter -7,3 -7,3 -6,8 -7,1 -7,2
Offentliga sektorns skatteintäkter 1 473,2 1 480,5 1 439,2 1 510,0 1 548,8
Avgår: Kommunal inkomstskatt -479,1 -515,5 -524,8 -537,0 -555,7
Avgår: Avgifter till ålderspensionssystemet -168,9 -178,1 -178,8 -183,5 -195,4
           
Statens skatteintäkter 825,2 786,9 735,6 789,6 797,7

Källa: Egna beräkningar

4

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Utgifter på statens budget 2007–2011

Anslagen har fördelats till de utgiftsområden de tillhörde i statens budget för 2011. Utfall som justerats för tekniska förändringar är i kursiv stil.

      Andel i procent av de takbegränsade utgifterna     Miljarder kronor      
Utgiftsområden   2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011    
   
1 Rikets styrelse 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 10,6 11,0 12,2 11,7 11,2    
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 11,2 11,4 12,0 12,1 12,9    
3 Skatt, tull och exekution 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 9,7 9,4 9,4 9,4 9,9    
4 Rättsväsendet 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 30,6 32,7 33,6 35,5 37,2    
5 Internationell samverkan 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 1,8 1,8 2,0 1,9    
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5,1 4,6 4,4 4,6 4,5 46,5 43,0 42,1 45,7 44,2    
7 Internationellt bistånd 2,8 2,9 3,1 2,7 3,0 25,4 27,5 29,6 26,7 29,2    
8 Migration 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 5,3 6,1 6,5 7,1 7,6    
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5,1 5,2 5,5 5,7 5,7 46,7 49,1 53,1 56,0 56,5    
10 Ek. trygghet vid sjukdom och handikapp 13,1 12,3 11,4 10,1 9,7 119,5 115,9 110,0 99,9 95,8    
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 4,8 4,5 4,4 4,2 4,2 43,7 42,6 42,3 41,5 41,6    
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7,1 7,0 7,1 7,1 7,3 64,9 66,4 68,1 70,2 72,0    
13 Integration och jämställdhet 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 4,3 5,0 5,3 5,2 5,0    
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6,0 5,1 6,3 7,0 6,4 54,9 47,8 60,6 68,6 63,3    
14 Justerat för teknisk förändring1 6,3 5,1 6,3 7,0 6,4 57,1 47,8 60,6 68,6 63,3    
15 Studiestöd 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 19,7 19,5 21,4 22,6 21,8    
16 Utbildning och universitetsforskning 4,6 4,7 5,1 5,4 5,4 41,8 44,1 48,9 53,2 53,7    
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 10,1 10,1 10,3 11,3 12,0    
17 Justerat för teknisk förändring1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 10,8 10,9 11,1 11,3 12,0    
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande                          
  samt konsumentpolitik 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 2,4 2,1 1,9 1,6 1,1    
19 Regional tillväxt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,9 2,8 3,2 3,2 3,2    
20 Allmän miljö- och naturvård 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,3 4,7 5,2 5,2 5,1    
21 Energi 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 2,2 2,1 3,0 2,7 2,9    
22 Kommunikationer 4,9 6,5 4,2 4,0 3,9 44,3 61,5 40,6 39,8 38,7    
22 Justerat för teknisk förändring1 5,0 6,6 4,3 4,1 3,9 45,3 62,5 41,6 40,9 38,7    
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 15,5 16,5 16,4 17,4 16,4    
24 Näringsliv 0,5 1,4 0,7 0,9 0,5 4,3 12,8 6,6 8,5 5,4    
25 Allmänna bidrag till kommuner 8,0 6,9 8,5 7,7 8,9 73,0 64,8 81,6 75,7 88,0    
25 Justerat för teknisk förändring1 8,1 8,3 9,7 8,5 8,9 73,6 78,3 93,6 83,6 88,0    
26 Statsskuldsräntor m.m.2             47,3 48,2 36,5 23,4 34,5    
27 Avgiften till Europeiska unionen 2,9 3,3 2,0 3,1 3,1 26,6 31,5 19,2 30,4 30,6    
  Summa utgiftsområden             769,2 790,3 781,3 786,4 801,5    
  Ålderspensionssystemet vid sidan av statens                          
  budget 20,7 21,3 22,8 22,6 22,4 188,2 201,4 219,8 222,9 222,0    
  Takbegränsade utgifter 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 910,1 943,4 964,6 985,9 989,0    
  Budgeteringsmarginal 3,1 1,4 2,5 3,9 7,5 27,9 13,6 24,4 38,1 74,0    
  Utgiftstak för staten             938,0 957,0 989,0 1024,0 1063,0    

1De tekniska justeringarna av utgiftstaket för staten redovisas i budgetpropositionen, se bl.a. prop. 2010/11:1, Budgetpropositionen för 2011 Från kris mot full sysselsättning, avsnitt 4.5.

2Ingår inte i takbegränsade utgifter.

Källa: Ekonomistyrningsverket

5

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning av anslagen 2007–2011

Miljoner kronor

              Procentuell
            Förändring förändring
Realekonomisk art Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 2010-2011 2010-2011
               
Transfereringar 536 216 530 025 523 916 502 529 510 298 6 191 1,2
               
varav till              
               
Hushållssektorn 283 868 288 037 291 248 278 243 288 003 -4 169 -1,4
               
Kommunala sektorn 136 695 126 412 127 364 108 763 113 950 10 283 8,1
               
Företagssektorn 33 579 33 611 32 075 32 649 32 165 -32 -0,1
Ålderspensionssystemet 20 771 23 116 23 632 23 779 23 744 -2 345 -10,1
               
Statliga ideella              
organisationer 3 745 3 730 3 419 3 314 3 307 15 0,4
               
Internationell verksamhet 57 558 55 119 46 178 55 782 49 129 2 439 4,4
               
varav till EU-institutioner 30 596 30 407 19 192 31 526 26 635 189 0,6
Konsumtionsutgifter 198 776 196 332 189 820 176 148 173 268 2 444 1,2
               
varav              
               
Löner inklusive sociala              
avgifter 108 422 105 282 103 860 98 989 95 101 3 140 3,0
               
Omkostnader för konsumtion 58 859 58 254 54 289 44 958 45 008 605 1,0
Lokaler 16 326 16 260 16 121 15 569 15 341 66 0,4
               
Utgifter för försvarsändamål 5 327 6 634 6 540 9 199 10 976 -1 307 -19,7
               
Sociala naturaförmåner 9 842 9 902 9 010 7 433 6 842 -60 -0,6
               
Investeringsverksamhet 18 751 20 445 20 434 18 390 15 391 -1 694 -8,3
               
Räntor 39 391 29 087 36 727 39 574 52 595 10 304 35,4
               
varav räntor på              
statsskulden 34 374 23 252 31 143 33 126 47 161 11 122 47,8
               
Finansiella transaktioner 8 344 10 500 10 373 53 622 17 621 -2 156 -20,5
Summa utgiftsområden 801 478 786 389 781 270 790 263 769 172 15 089 1,9
               

Källa: Ekonomistyrningsverket

6

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning – Transfereringar per utgiftsområde 2007–2011

Miljoner kronor

                Procentuell
Utgifts-             Förändring förändring
område Utgiftsområdesnamn 2011 2010 2009 2008 2007 2010-2011 2010-2011
                 
UO 01 Rikets styrelse 1 315 1 543 1 429 1 253 1 251 -228 -14,8
                 
  Samhällsekonomi och              
UO 02 finansförvaltning 10 670 10 061 10 000 9 506 9 262 609 6,1
                 
UO 03 Skatt, tull och exekution 127 142 133 120 69 -15 -10,6
UO 04 Rättsväsendet 232 285 372 422 443 -53 -18,6
                 
UO 05 Internationell samverkan 1 559 1 717 1 515 1 442 1 327 -158 -9,2
                 
  Försvar samt beredskap mot              
UO 06 sårbarhet 1 077 1 330 2 042 2 115 1 933 -253 -19,0
                 
UO 07 Internationellt bistånd 26 962 24 425 26 610 25 299 23 552 2 537 10,4
UO 08 Migration 3 243 3 115 2 670 2 716 2 298 128 4,1
                 
  Hälsovård, sjukvård och              
UO 09 social omsorg 49 768 49 308 45 943 43 420 41 526 460 0,9
                 
  Ekonomisk trygghet vid              
UO 10 sjukdom och handikapp 87 890 91 981 101 590 106 765 110 239 -4 091 -4,4
                 
  Ekonomisk trygghet vid              
UO 11 ålderdom 41 052 40 928 42 305 42 591 43 738 124 0,3
                 
  Ekonomisk trygghet för              
UO 12 familjer och barn 71 994 70 177 68 080 66 393 61 568 1 817 2,6
                 
UO 13 Integration och jämställdhet 4 640 4 685 4 883 4 731 2 089 -45 -1,0
                 
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 52 193 56 917 51 822 40 030 48 600 -4 724 -8,3
                 
UO 15 Studiestöd 16 340 16 406 15 746 14 543 14 808 -66 -0,4
                 
  Utbildning och              
UO 16 universitetsforskning 14 875 14 997 12 679 11 398 10 910 -122 -0,8
                 
  Kultur, medier, trossamfund              
UO 17 och fritid 9 801 9 227 8 248 7 911 8 080 574 6,2
                 
  Samhällsplanering,              
  bostadsförsörjning byggande              
UO 18 samt konsumentpolitik 214 680 1 023 1 260 5 026 -466 -68,5
                 
UO 19 Regional utveckling 2 998 2 989 2 966 2 529 2 698 9 0,3
                 
UO 20 Allmän miljö- och naturvård 1 089 1 624 1 774 1 454 1 169 -535 -32,9
                 
UO 21 Energi 2 006 1 770 2 202 1 440 1 518 236 13,3
UO 22 Kommunikationer 1 707 3 012 2 734 3 437 3 674 -1 305 -43,3
                 
  Areella näringar, landsbygd              
UO 23 och livsmedel 12 464 13 376 12 307 12 829 12 069 -912 -6,8
                 
UO 24 Näringsliv 3 382 3 233 2 946 2 627 2 834 149 4,6
                 
  Allmänna bidrag till              
UO 25 kommuner 88 022 75 689 81 588 64 767 72 974 12 333 16,3
                 
UO 26 Statsskuldsräntor m.m. 0 1 1 117 7 8 -1 -100,0
                 
  Avgiften till Europeiska              
UO 27 unionen 30 596 30 407 19 192 31 524 26 635 189 0,6
Summa utgiftsområden 536 216 530 025 523 916 502 529 510 298 6 191 1,2
                 

Källa: Ekonomistyrningsverket

7

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning – Transfereringar till hushåll 2007-2011

Miljoner kronor

                Procentuell
    Utfall         Förändring förändring
Anslag Anslagsnamn 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 2010-2011 2010-2011
                 
  Aktivitets- och              
1001002 sjukersättningar m.m. 50 893 56 328 62 285 63 223 63 281 -5 435 -9,6
                 
  Bidrag till              
  arbetslöshetsersättning              
1401002 och aktivitetsstöd 28 783 34 342 30 065 20 619 26 656 -5 559 -16,2
                 
1201002 Föräldraförsäkring 30 835 29 539 28 008 26 949 25 448 1 296 4,4
                 
1201001 Allmänna barnbidrag 24 140 23 731 23 364 23 389 23 516 409 1,7
                 
  Kostnader för statlig              
0903005 assistansersättning 24 286 23 188 21 753 19 858 18 171 1 098 4,7
                 
  Sjukpenning och              
1001001 rehabilitering m.m. 20 332 17 445 19 526 23 150 27 732 2 887 16,5
                 
  Garantipension till              
1101001 ålderspension 18 485 18 234 19 054 19 344 20 371 251 1,4
                 
  Efterlevandepensioner till              
1101002 vuxna 14 439 15 091 15 847 15 697 15 702 -652 -4,3
                 
  Statliga tjänstepensioner              
0201005 m.m. 10 660 10 046 10 002 9 502 8 957 614 6,1
                 
1501002 Studiemedel m.m. 10 201 10 222 9 635 8 537 8 542 -21 -0,2
                 
  Bostadstillägg till              
1101003 pensionärer 7 594 7 091 6 907 7 113 7 263 503 7,1
  Arbetsskadeersättningar              
1001004 m.m 3 938 4 249 4 757 4 961 5 386 -311 -7,3
                 
1401011 Bidrag till 1 830 1 338 2 964 832      
  lönegarantiersättning     593 492 36,8
         
  Övriga anslag 37 452 37 193 37 081 35 069 36 386 259 0,7
                 
  Totalt 283 868 288 037 291 248 278 243 288 003 -4 169 -1,4
                 

Källa: Ekonomistyrningsverket

8

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning –Transfereringar till kommuner och landsting 2007–2011

Miljoner kronor

                Procentuell
              Förändring förändring
Anslag Anslagsnamn Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 2010-2011 2010-2011
                 
  Kommunalekonomisk              
2501001 utjämning 85 003 72 749 64 772 62 498 70 813 12 254 16,8
                 
  Bidrag för              
0901005 läkemedelsförmånerna 22 557 23 067 22 267 21 584 21 367 -510 -2,2
                 
  Tillfälligt konjunkturstöd              
  till kommuner och              
2501004 landsting - - 14 000 - - - -
  Kommunersättningar vid              
1301002 flyktingmottagande 4 199 4 516 4 662 4 651 4 175 -317 -7,0
                 
  Maxtaxa i              
  förskoleverksamhet,              
1601007 skolbarnsomsorg m.m. 3 657 3 657 3 657 3 657 3 656 0 0,0
                 
  Statligt utjämningsbidrag              
2501002 för LSS-kostnader 3 015 2 933 2 808 2 259 2 138 82 2,8
                 
  Ersättningar och              
0801002 bostadskostnader 2 518 2 326 1 861 1 595 1 320 192 8,3
                 
  Lönebidrag och Samhall              
1401004 m.m. 2 332 2 226 2 148 2 151 1 204 106 4,8
                 
  Statligt stöd till              
1601015 vuxenutbildning 1 833 2 033 432 132 - -200 -9,8
                 
  Ersättningar för klinisk              
1602055 utbildning och forskning 2 181 2 160 2 075 2 016 1 997 21 1,0
                 
  Bidrag för arbetet med              
  sjukskrivningar inom              
1001006 hälso- och sjukvård 714 995 1 000 1 000 806 -281 -28,2
                 
0901004 Tandvårdsförmåner m.m. 1 542 1 520 1 514 1 050 892 22 1,4
                 
  Fortbildning av lärare och              
1601010 förskolepersonal 497 512 530 377 42 -15 -2,9
                 
091608 Kostnader för statlig              
(2008) assistansersättning -4 425 -4 309 -4 186 -3 856 -3 497 -116 2,7
                 
                 
  Övriga anslag 11 072 12 027 9 822 9 649 9 037 -955 -7,9
                 
  Totalt 136 695 126 412 127 364 108 763 113 950 10 283 8,1
                 

Källa: Ekonomistyrningsverket

9

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning – Transfereringar till företag 2007–2011

Miljoner kronor

                Procentuell
              Förändring förändring
Anslag Anslagsnamn Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 2010-2011 2010-2011
                 
  Lönebidrag och Samhall              
1401004 m.m. 10 600 9 758 9 358 9 357 8 790 842 8,6
                 
  Gårdsstöd och djurbidrag              
2301011 m.m. 6 340 7 104 6 948 6 962 7 180 -764 -10,8
                 
  Åtgärder för landsbygdens              
2301023 miljö och struktur 2 834 2 835 2 287 2 408 1 973 -1 0,0
                 
  Från EG-budgeten              
  finansierade åtgärder för              
  landsbygdens miljö och              
2301024 struktur 2 484 2 308 1 673 1 898 1 575 176 7,6
                 
                 
  Övriga anslag 11 321 11 606 11 809 12 023 12 647 -285 -2,5
                 
  Totalt 33 579 33 611 32 075 32 648 32 165 -32 -0,1
                 

Källa: Ekonomistyrningsverket

10

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning – Konsumtion per utgiftsområde 2007–2011

Miljoner kronor

                Procentuell
Utgifts-             Förändring förändring
område Utgiftsområdesnamn 2011 2010 2009 2008 2007 201092011 2010-2011
                 
UO 01 Rikets styrelse 9 543 9 694 10 305 9 418 8 883 -151 -1,6
                 
  Samhällsekonomi och              
UO 02 finansförvaltning 2 126 1 954 1 870 1 780 1 868 172 8,8
                 
UO 03 Skatt, tull och exekution 9 175 8 702 8 813 8 958 9 222 473 5,4
UO 04 Rättsväsendet 35 171 33 711 31 659 30 944 28 934 1 460 4,3
                 
UO 05 Internationell samverkan 328 290 296 303 255 38 13,1
                 
  Försvar samt beredskap mot              
UO 06 sårbarhet 41 676 43 015 38 522 39 930 43 698 -1 339 -3,1
                 
UO 07 Internationellt bistånd 2 207 2 213 2 321 1 833 1 795 -6 -0,3
UO 08 Migration 4 236 3 885 3 703 3 355 2 962 351 9,0
                 
  Hälsovård, sjukvård och              
UO 09 social omsorg 6 655 6 577 7 033 5 649 5 063 78 1,2
                 
  Ekonomisk trygghet vid              
UO 10 sjukdom och handikapp 7 116 7 174 7 878 8 559 8 686 -58 -0,8
                 
  Ekonomisk trygghet vid              
UO 11 ålderdom 508 525 - - - -17 -3,2
                 
  Ekonomisk trygghet för              
UO 12 familjer och barn - - - - -    
                 
UO 13 Integration och jämställdhet 348 516 449 738 946 -168 -32,6
                 
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 10 904 11 447 8 602 7 180 7 295 -543 -4,7
                 
UO 15 Studiestöd 698 689 702 673 671 9 1,3
                 
  Utbildning och              
UO 16 universitetsforskning 36 469 36 062 33 751 31 174 29 417 407 1,1
                 
  Kultur, medier, trossamfund              
UO 17 och fritid 2 023 1 983 1 900 2 085 1 896 40 2,0
                 
  Samhällsplanering,              
  bostadsförsörjning byggande              
UO 18 samt konsumentpolitik 815 834 734 771 734 -19 -2,3
                 
UO 19 Regional utveckling 194 161 200 196 161 33 20,5
                 
UO 20 Allmän miljö- och naturvård 3 643 3 166 2 889 2 740 2 575 477 15,1
                 
UO 21 Energi 876 902 808 619 636 -26 -2,9
UO 22 Kommunikationer 18 351 16 883 17 551 13 688 12 908 1 468 8,7
                 
  Areella näringar, landsbygd              
UO 23 och livsmedel 3 766 3 785 3 660 3 543 3 292 -19 -0,5
                 
UO 24 Näringsliv 1 947 2 162 2 249 2 003 1 371 -215 -9,9
                 
  Allmänna bidrag till              
UO 25 kommuner 1 2 1 3 0 -1 -50,0
                 
UO 26 Statsskuldsräntor m.m. - - 3 924 4 -    
                 
  Avgiften till Europeiska              
UO 27 unionen - - - - -    
               
Summa utgiftsområden 198 776 196 332 189 820 176 148 173 268 2 444 1,2
                 

Källa: Ekonomistyrningsverket

11

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning – Lön inkl. sociala avgifter 2007–2011

Miljoner kronor

                Procentuell
              Förändring förändring
Anslag Anslagsnamn Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 2010-2011 2010-2011
                 
0401001 Polisorganisationen 14 167 13 725 13 016 12 595 11 535 442 3,2
                 
  Förbandsverksamhet och              
0601001 beredskap 10 882 10 864 9 523 11 163 11 273 18 0,2
                 
1002001 Försäkringskassan 5 138 5 080 5 390 5 342 5 135 58 1,1
0301001 Skatteverket 5 129 4 968 4 936 5 034 4 890 161 3,2
                 
0401006 Kriminalvården 4 438 4 373 4 237 4 008 3 681 65 1,5
                 
0104001 Regeringskansliet m.m. 3 752 3 895 3 876 3 674 3 335 -143 -3,7
                 
  Arbetsförmedlingens              
1401001 förvaltningskostnader 4 313 4 430 3 638 3 715 3 737 -117 -2,6
0401005 Sveriges Domstolar 3 325 3 149 3 030 3 009 2 870 176 5,6
                 
  Övergångseffekter av              
  kostnadsmässig              
2601004 anslagsavräkning - - 2 668 - - - -
2201004 Banhållning 1 696 1 646 2 406 2 526 2 467 50 3,0
                 
  Vetenskapsrådet: Forskning              
1603001 och forskningsinformation 3 259 2 475 2 412 2 134 1 661 784 31,7
                 
0105001 Länsstyrelserna 1 686 1 578 2 532 2 380 2 363 108 6,8
                 
0801001 Migrationsverket 1 503 1 397 2 114 2 174 1 923 106 7,6
                 
  Övriga anslag 49 134 47 702 44 082 41 235 40 232 1 432 3,0
                 
  Totalt 108 422 105 282 103 860 98 989 95 101 3 140 3,0

Källa: Ekonomistyrningsverket

12

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning – Investeringar per utgiftsområde 2007–2011

Miljoner kronor

                Procentuell
Utgifts-             Förändring förändring
område Utgiftsområdesnamn 2011 2010 2009 2008 2007 2010-2011 2010-2011
                 
UO 01 Rikets styrelse 19 26 17 41 56 -7 -27
                 
  Samhällsekonomi och              
UO 02 finansförvaltning 15 19 19 18 12 -4 -21
                 
UO 03 Skatt, tull och exekution 57 21 12 -57 10 36 171
UO 04 Rättsväsendet 208 86 65 3 -10 122 142
                 
UO 05 Internationell samverkan 1 1 1 1 1 0 0
                 
  Försvar samt beredskap mot              
UO 06 sårbarhet 140 232 226 267 280 -92 -40
                 
UO 07 Internationellt bistånd 2 2 3 3 -10 0 0
UO 08 Migration 11 10 6 5 5 1 10
                 
  Hälsovård, sjukvård och social              
UO 09 omsorg 26 19 14 15 24 7 37
                 
  Ekonomisk trygghet vid              
UO 10 sjukdom och handikapp 11 10 3 2 1 1 10
                 
  Ekonomisk trygghet vid              
UO 11 ålderdom 9 6 - - - 3 50
                 
  Ekonomisk trygghet för              
UO 12 familjer och barn - - - - - - -
                 
UO 13 Integration och jämställdhet 2 1 3 0 -1 1 100
                 
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 54 40 19 4 14 14 35
                 
UO 15 Studiestöd 0 1 - - - -1 -100
                 
  Utbildning och              
UO 16 universitetsforskning 984 836 767 878 622 148 18
                 
  Kultur, medier, trossamfund              
UO 17 och fritid 21 21 23 18 18 0 0
                 
  Samhällsplanering,              
  bostadsförsörjning byggande              
UO 18 samt konsumentpolitik 26 17 68 26 23 9 53
                 
UO 19 Regional utveckling 1 0 1 0 1 1 -
                 
UO 20 Allmän miljö- och naturvård 264 327 452 445 531 -63 -19
                 
UO 21 Energi 25 21 9 6 7 4 19
UO 22 Kommunikationer 16 845 18 717 18 680 16 691 13 774 -1 872 -10
                 
  Areella näringar, landsbygd              
UO 23 och livsmedel 19 21 26 17 20 -2 -10
                 
UO 24 Näringsliv 11 11 11 8 14 0 0
                 
  Allmänna bidrag till              
UO 25 kommuner - - - - - - -
                 
UO 26 Statsskuldsräntor m.m. - - 9 - - - -
                 
  Avgiften till Europeiska              
UO 27 unionen - - - - - - -
Summa utgiftsområden 18 751 20 445 20 434 18 390 15 391 -1 694 -8
                 

Källa: Ekonomistyrningsverket

13

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Realekonomisk fördelning – Räntor och finansiella transaktioner per utgiftsområde 2007–2011

Miljoner kronor

                Procentuell
Utgifts-             Förändring förändring
område Utgiftsområdesnamn 2011 2010 2009 2008 2007 2010-2011 2010-2011
                 
UO 01 Rikets styrelse 312 394 400 253 403 -82 -21
                 
  Samhällsekonomi och              
UO 02 finansförvaltning 82 111 116 74 65 -29 -26
                 
UO 03 Skatt, tull och exekution 551 520 476 425 370 31 6
UO 04 Rättsväsendet 1 553 1 405 1 549 1 324 1 260 148 11
                 
UO 05 Internationell samverkan 4 -11 3 4 3 15 -136
                 
  Försvar samt beredskap mot              
UO 06 sårbarhet 1 261 1 088 1 316 718 619 173 16
                 
UO 07 Internationellt bistånd 26 28 667 318 104 -2 -7
UO 08 Migration 82 81 142 58 31 1 1
                 
  Hälsovård, sjukvård och social              
UO 09 omsorg 89 110 75 47 53 -21 -19
                 
  Ekonomisk trygghet vid              
UO 10 sjukdom och handikapp 783 769 499 536 539 14 2
                 
  Ekonomisk trygghet vid              
UO 11 ålderdom 20 15 - - - 5 33
                 
  Ekonomisk trygghet för familjer              
UO 12 och barn 0 0 0 0 - 0  
                 
UO 13 Integration och jämställdhet -22 -10 -2 15 22 -12 120
                 
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 134 152 177 114 156 -18 -12
                 
UO 15 Studiestöd 4 775 5 485 5 234 4 527 4 481 -710 -13
                 
  Utbildning och              
UO 16 universitetsforskning 1 358 1 339 1 407 441 617 19 1
                 
  Kultur, medier, trossamfund              
UO 17 och fritid 107 107 98 103 97 0 0
                 
  Samhällsplanering,              
  bostadsförsörjning byggande              
UO 18 samt konsumentpolitik 55 28 81 17 18 27 96
                 
UO 19 Regional utveckling 30 28 36 73 19 2 7
                 
UO 20 Allmän miljö- och naturvård 73 44 47 28 37 29 66
                 
UO 21 Energi 11 11 26 13 11 0 0
UO 22 Kommunikationer 1 807 1 172 1 607 27 668 13 933 635 54
                 
  Areella näringar, landsbygd              
UO 23 och livsmedel 123 265 375 119 98 -142 -54
                 
UO 24 Näringsliv 29 3 096 1 358 8 123 34 -3 067 -99
                 
UO 25 Allmänna bidrag till kommuner - - - - -    
UO 26 Statsskuldsräntor m.m. 34 492 23 360 31 413 48 195 47 246 11 132 48
                 
  Avgiften till Europeiska              
UO 27 unionen - - - - -    
               
Summa utgiftsområden 47 735 39 587 47 100 93 196 70 216 8 148 21
                 

Källa: Ekonomistyrningsverket

14

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Antal statligt anställda1 2007–2011, kvinnor respektive män

Antal 2 2007 2008 2009 2010 3 2011
Kvinnor 109 357 107 601 108 545 110 032 111 595
           
Män 109 460 106 336 106 336 102 744 104 797
           
Summa 218 817 213 937 213 107 212 776 216 392

Källa: Arbetsgivarverket

1Observera att antalet anställda skiljer sig från antalet årsarbetskrafter. Årsarbetskrafter redovisas i not 6 till resultaträkningen.

2Anställda med en omfattning av tjänst understigande 40 procent ingår inte. År 2011 utgjorde de knappt 5 400 personer. Betingsdag- eller timanställda m. fl. inrår inte heller. De utgjorde drygt 17 000 personer 2011.

3I redovisningen t.o.m. 2009 var Pensionsmyndigheten (med ca 200 anställda undantagen). Dessa ingår nu i Pensionsmyndigheten, som i sin helhet ingår i underlaget.

Antal statligt anställda 2007–2011 fördelade på åldersgrupper

Antal och procentuell fördelning

Ålder och          
kön 2007 2008 2009 2010 2011
–34 44 788 43 499 43 804 45 622 48 120
Kvinnor 51 52 52 51 50
Män 49 48 48 49 50
           
–35–44 56 280 55 913 56 142 56 662 57 285
Kvinnor 50 51 52 53 53
Män 50 49 48 47 47
           
45–54 56 052 54 311 53 376 52 917 53 905
Kvinnor 49 49 50 52 52
Män 51 51 50 48 48
           
55– 61 697 60 214 59 425 57 574 57 082
Kvinnor 50 50 50 51 51
Män 50 50 50 49 49
           

Källa: Arbetsgivarverket

Antal anställda 2007–2011 fördelade på sektorer

Sektor

Kön 2007 2008 2009 2010 2011
Affärsverk1 19 124 18 892 14 501 9 288 9 182
Kvinnor 26 27 29 35 35
Män 74 73 71 65 65
           
Universitet2 52 266 51 456 52 135 54 056 56 438
Kvinnor 53 54 54 53 53
 
Män 47 46 46 47 47
 
           
Försvar3 16 138 15 181 15 509 16 410 18 643
Kvinnor 21 19 19 19 18
Män 79 81 81 81 82
           
Övrig verksamhet4 131 289 128 408 130 962 133 022 132 129
Kvinnor 56 56 56 56 57
Män 44 44 44 44 43

Källa: Arbetsgivarverket

1Affärsverk och infrastruktur.

2Universitet och högskolor.

3Försvarsmakten.

4Omfattar bl.a. Miljö, teknik och jordbruk, men även arbetsliv, omsorg och utbildning samt länsstyrelser, Regeringskansliet och stabsmyndigheter.

15