Regeringens proposition 2010/11:10

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop.
och Luxemburg 2010/11:10

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 september 2010

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 7 september 2010 med tillhörande skriftväxling mellan Sverige och Luxemburg om ändring i avtalet den 14 oktober 1996 för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen i avtalet innebär bl.a. att Skatteverket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Luxemburg och utgör ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

De nya bestämmelserna avses bli tillämpliga på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

1

Prop. 2010/11:10

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:10

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner protokollet undertecknat den 7 september 2010 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

3

2Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Luxemburg undertecknade den 14 oktober 1996 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Luxemburg undertecknade den 14 oktober 1996 ska gälla som lag här i landet i den lydelse detta har genom det tilläggsprotokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 7 september 2010. Även det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta samt den skriftväxling såsom den framgår av bilagan till denna lag och som utgör en del av avtalet ska gälla som lag här i landet.

Avtalets, protokollets och skriftväxlingens innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Äldre bestämmelser tillämpas på beskattningsperioder som börjar dessförinnan.

Prop. 2010/11:10

4

Föreslagen lydelse                 Bilaga Prop. 2010/11:10
                         
                    (Översättning)  
CONVENTION entre le Royaume AVTAL mellan Konungariket  
de Suède et le Grand-Duché de Sverige och Storhertigdömet Lux-  
Luxembourg tendant à éviter les emburg för undvikande av dubbel-  
doubles impositions et à prévenir beskattning och förhindrande av  
la fraude fiscale en matière skatteflykt beträffande skatter  
d’impôts sur le revenu et sur la inkomst och på förmögenhet        
fortune                              
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Article 26         Artikel 26                  
ECHANGE DE       UTBYTE AV UPPLYSNINGAR    
RENSEIGNEMENTS                        
1. Les autorités compétentes des 1. De behöriga myndigheterna i  
Etats contractants échangent les de avtalsslutande staterna   ska  
renseignements vraisemblable- utbyta sådana upplysningar som  
ment pertinents pour appliquer les kan antas vara relevanta vid  
dispositions de la présente Con- tillämpningen av bestämmelserna i  
vention ou pour l’administration detta avtal eller för administration  
ou l’application de la législation eller verkställighet av intern  
interne relative aux impôts de lagstiftning i fråga om skatter av  
toute nature ou dénomination per- varje slag och beskaffenhet som  
çus pour le compte des Etats cont- tas ut för de avtalsslutande  
ractants, de leurs subdivisions staterna eller för deras politiska  
politiques ou de leurs collectivités underavdelningar eller lokala  
locales dans la mesure où myndigheter, om beskattningen  
l’imposition qu’elle prévoit n’est enligt denna   lagstiftning     inte  
pas contraire à la Convention. strider mot avtalet. Utbytet av  
L’échange de renseignements upplysningar begränsas inte av  
n’est pas restreint par les articles artiklarna 1 och 2.            
1 et 2.                                
2. Les renseignements reçus en 2. Upplysningar som   en  
vertu du paragraphe 1 par un Etat avtalsslutande   stat tagit   emot  
contractant sont tenus secrets de enligt punkt 1 ska behandlas som  
la même manière que les ren- hemliga på samma sätt som  
seignements obtenus en applica- upplysningar som erhållits enligt  
tion de la législation interne de cet den interna lagstiftningen i denna  
Etat et ne sont communiqués stat och får yppas endast för  
qu’aux personnes ou autorités (y personer eller myndigheter   (däri  
compris les tribunaux et organes inbegripet domstolar och för-  
administratifs) concernées par valtningsorgan) som fastställer,  
l’établissement ou le recouvrement uppbär eller driver in de skatter  
des impôts mentionnés au som åsyftas i punkt 1   eller 5

paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4.Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses

handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

3.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a)vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b)lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c)lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller

inäringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4.Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra

Prop. 2010/11:10

6

propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précé- dente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

stat inte har behov av upp- Prop. 2010/11:10 lysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i

föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présent Protocole.

Fait à Stockholm, le 14 octobre 1996, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Thomas Östros

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 14 oktober 1996, i två exemplar på franska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Thomas Östros

Pour le Gouvernement du Grand- För Storhertigdömet Luxemburgs
Duché de Luxembourg regering
François Bremer François Bremer

7

Skriftväxling den 7 september 2010           (Översättning) Prop. 2010/11:10
                     
Excellence,     Ers Excellens,              
J’ai l’honneur de me référer à la Jag har äran att hänvisa till av-  
Convention entre le Grand-Duché talet mellan Storhertigdömet  
de Luxembourg et le Royaume de Luxemburg och Konungariket  
Suède tendant à éviter les doubles Sverige för undvikande av dubbel-  
impositions et à prévenir la fraude beskattning och förhindrande av  
fiscale en matière d’impôts sur le skatteflykt beträffande skatter  
revenu et sur la fortune, signée à inkomst och   förmögenhet  
Stockholm le 14 octobre 1996, undertecknat i Stockholm den 14  
telle qu’amendée par le Protocole oktober 1996, såsom   ändrat  
signé ce jour même (”la Con- genom det denna dag under-  
vention”), et propose au nom du tecknade protokollet (”avtalet”),  
Gouvernement du Grand-Duché samt att på uppdrag av Stor-  
de Luxembourg d’ajouter les pré- hertigdömet Luxemburgs regering  
cisions suivantes:     föreslå följande överenskommelse:  
1. Il est entendu que le 1. Artikel 26 punkt 5 i avtalet  
paragraphe 5 de l’article 26 de la medför inte en skyldighet för de  
Convention n’oblige pas les Etats avtalsslutande staterna att utbyta  
contractants de procéder à un upplysningar spontan eller  
échange de renseignements spon- automatisk basis.          
tané ou automatique.                      
2. L’autorité compétente de 2. Vid begäran om upplysningar  
l’Etat requérant fournit les infor- som anges i artikel 26 punkt 5 ska  
mations suivantes à l’autorité den behöriga myndigheten i den  
compétente de l’Etat requis lors- anmodande staten till den be-  
qu’elle soumet une demande de höriga myndigheten i den an-  
renseignements concernant les cas modade staten lämna följande  
visés au paragraphe 5 de l’article upplysningar, för att visa att de  
26 de la Convention, afin de efterfrågade upplysningarna kan  
démontrer la pertinence vraisem- antas vara relevanta:        
blable des renseignements deman-                    
dés:                            
(a) l’identité de la personne a) identiteten på den person som  
faisant l’objet d’un contrôle ou är föremål för utredning eller  
d’une enquête;     undersökning,              
(b) les indications concernant b) uppgift om de begärda  
les renseignements recherchés, upplysningarna, inbegripet deras  
notamment leur nature et la forme närmare beskaffenhet och i vilken  
sous laquelle l’Etat requérant sou- form som den anmodande staten  
haite recevoir les renseignements önskar att få upplysningarna från  
de l’Etat requis;     den anmodade staten,        
(c) le but fiscal dans lequel les c) det beskattningsändamål för  
renseignements sont demandés; vilket upplysningarna efterfrågas,  
(d) les raisons qui donnent à d) skälen för att anta att de  
penser que les renseignements begärda upplysningarna finns i 8
demandés sont détenus dans l’Etat den anmodade staten eller innehas Prop. 2010/11:10
requis ou sont en la possession ou eller kontrolleras av person inom  
sous le contrôle d’une personne den anmodade statens jurisdiktion,  
relevant de la compétence de              
l’Etat requis;                    
(e) dans la mesure où ils sont e) såvitt det är känt, namn och  
connus, les nom et adresse de adress på person som kan antas  
toute personne dont il y a lieu de inneha de begärda upplysning-  
penser qu’elle est en possession arna,            
des renseignements demandés;                
(f) une déclaration précisant que f) uppgift om att den anmodande  
l’Etat requérant a utilisé pour staten har vidtagit alla åtgärder  
obtenir les renseignements tous les för att inhämta upplysningarna  
moyens disponibles sur son propre som står till dess förfogande inom  
territoire, hormis ceux qui sus- dess eget territorium, utom sådana  
citeraient des difficultés dispro- åtgärder som   skulle medföra  
portionnées.       oproportionerligt stora svårig-  
          heter.            
J’ai l’honneur de proposer que, Om denna överenskommelse är  
si ce qui précède est acceptable godtagbar för Konungariket Sveri-  
pour le Gouvernement du ges regering, har jag äran att  
Royaume de Suède, la présente föreslå att detta brev och Ert svar  
lettre et votre confirmation consti- på detta ska anses som en  
tuent ensemble un Accord entre överenskommelse mellan våra  
nos gouvernements lequel devien- regeringar, vilken ska utgöra en  
dra partie intégrante de la Con- integrerande del av avtalet vid  
vention à la date d’entrée en ikraftträdandet av protokollet.  
vigueur du Protocole.                  
Veuillez agréer, Excellence, Mottag, Ers Excellens, denna  
l’assurance de ma plus haute försäkran om min utmärkta  
considération.     högaktning.          
Luc Frieden       Luc Frieden          
Excellence,       Ers Excellens,          
J’ai l’honneur d’accuser réception Jag har äran att bekräfta  
de votre lettre du 7 septembre mottagandet av Ert brev daterat  
2010, libellée comme suit:   den 7 september 2010 som lyder  
          enligt följande:          
”J’ai l’honneur de – – – à la ”Jag har äran att – – – vid  
date d’entrée en vigueur du ikraftträdandet av protokollet.”  
Protocole.”                    
J’ai l’honneur de confirmer Jag har äran att bekräfta att  
l’accord du Gouvernement du Konungariket Sveriges regering  
Royaume de Suède sur le contenu accepterar innehållet i Ert brev. 9
de votre lettre. Par conséquent Ert brev och detta svar ska Prop. 2010/11:10
votre lettre et cette confirmation följaktligen anses som en
constituent ensemble un Accord överenskommelse mellan våra
entre nos gouvernements lequel regeringar, vilken ska utgöra en
deviendra partie intégrante de la integrerande del av avtalet vid
Convention à la date de l’entrée ikraftträdandet av protokollet.  
en vigueur du Protocole.              
Veuillez agréer, Excellence, Mottag, Ers Excellens, denna
l’assurance de ma plus haute försäkran om min utmärkta
considération.     högaktning.        
Anders Borg     Anders Borg        

10

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:10

Det nu gällande avtalet mellan Sverige och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknades den 14 oktober 1996. Till avtalet fogades ett protokoll som undertecknades samma dag.

Förhandlingar om ett protokoll om ändring av skatteavtalets bestämmelser om informationsutbyte har genomförts under år 2010. Ett utkast till protokoll upprättat på franska färdigställdes i juli 2010. Den franska texten och en svensk översättning remitterades till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Protokollet undertecknades och brev utväxlades i Bryssel den 7 september 2010. Protokollet finns fogat som bilaga till denna proposition.

Inom Finansdepartementet har upprättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg. Ett utkast till lagförslaget har beretts under hand med Skatteverket.

Lagrådet

Genom lagförslaget införlivas det protokoll till skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg som undertecknades den 7 september 2010 och den skriftväxling som utgör en del av avtalet i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 7 september 2010 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet och antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm har inget att erinra mot förslaget om godkännande av protokollet. Skatteverket tillstyrker förslaget. Skatteverket anmärker att punkt 1 i skriftväxlingen inte främjar informationsutbyte på automatisk basis, även om denna bestämmelse

samtidigt inte utesluter ett sådant utbyte.      
Skälen för regeringens förslag: Sverige och Luxemburg  
undertecknade den 7 september 2010 ett protokoll om ändring i avtalet  
mellan Sverige och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och  
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på 11

förmögenhet. Vid samma tidpunkt undertecknades även en skriftväxling Prop. 2010/11:10 som ska utgöra en del av detta avtal.

Bestämmelser om informationsutbyte i skatteärenden finns i artikel 26 i den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”). Artikel 26 i OECD:s modellavtal utgör internationellt accepterad standard för informationsutbyte. Enligt standarden ska upplysningar som kan antas vara relevanta för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i en avtalsslutande stat kunna inhämtas och utbytas på begäran, utan hinder av interna regler om banksekretess, sekretess för uppgifter om äganderätt i en person eller krav på inhemskt skatteintresse i den anmodade staten.

Det nuvarande skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg med tillhörande bestämmelser om informationsutbyte i skatteärenden är oförändrat sedan avtalet undertecknades år 1996. Avtalets bestämmelser om informationsutbyte överensstämmer därför inte med OECD:s standard. Luxemburg har tills nyligen reserverat sig mot artikel 26 i OECD:s modellavtal såvitt avser artikelns bestämmelser om banksekretess och sekretess för uppgifter om äganderätt i en person. Efter att Luxemburg under år 2009 dragit tillbaka denna reservation har omförhandling av skatteavtalets bestämmelser om informationsutbyte kunnat genomföras, vilket resulterat i nu föreliggande protokoll.

Den nya lydelsen av artikel 26 i skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg innebär att upplysningar kan utbytas i enlighet med internationellt accepterad standard för informationsutbyte. Ändringen innebär utökade möjligheter till informationsutbyte i skatteärenden, särskilt såvitt avser bankinformation. För Sveriges del innebär detta bl.a. att Skatteverket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Luxemburg.

4.1 Lagförslaget  
Den nya lydelsen av avtalet som följer av 2010 års protokoll om ändring  
i avtalet mellan Sverige och Luxemburg för undvikande av dubbel-  
beskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på  
inkomst och på förmögenhet samt den skriftväxling som utgör en del av  
avtalet, ska införlivas i svensk intern rätt. Detta sker genom en ändring i  
den lag varigenom avtalet införlivats i den svenska rätten. I nu gällande  
1 § lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och  
Luxemburg föreskrivs att avtalet tillsammans med det protokoll som  
undertecknades samma dag som avtalet och som är fogat till och utgör en  
del av detta, ska gälla som lag här i landet. Genom att ändra 1 § och även  
hänvisa till det den 7 september 2010 undertecknade protokollet om  
ändring i avtalet och den tillhörande skriftväxlingen samt att i bilagan till  
lagen återge de nya bestämmelser varigenom avtalet ändrats genom  
protokollet respektive skriftväxlingen, inkorporeras den nya lydelsen av  
avtalet i den svenska rätten. Protokollet om ändring i avtalet mellan  
Sverige och Luxemburg träder i kraft den trettionde dagen efter den dag  
då båda avtalsslutande stater underrättat varandra om att de  
konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft har 12

vidtagits. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt Prop. 2010/11:10 protokollet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför

föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I enlighet med protokollets artikel 2 punkt 2 anges vidare att lagen tillämpas på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare samt att äldre bestämmelser tillämpas på beskattningsperioder som börjar dessförinnan. Med uttrycket ”beskattningsperiod” beaktas att informationsutbyte enligt den nya artikel 26 omfattar skatter av varje slag och beskaffenhet. Uttrycket rymmer såväl fall där beskattningsår finns som fall där sådant saknas, t.ex. i vissa fall såvitt avser mervärdesskatt.

4.2 Protokollets och skriftväxlingens innehåll  
I artikel 1 föreskrivs att nuvarande artikel 26 i skatteavtalet mellan  
Sverige och Luxemburg ska ersättas med en ny artikel 26. Artikeln  
ansluter nära till artikel 26 i OECD:s modellavtal. Den nya artikel 26  
består av punkterna 1–5.  
Enligt punkt 1, som överensstämmer med OECD:s modellavtal, ska de  
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana  
upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestäm-  
melserna i avtalet eller för administration eller verkställighet av intern  
lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut  
för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar  
eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte  
strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av avtalets  
artikel 1.    
I punkt 2, som i huvudsak överensstämmer med OECD:s modellavtal,  
anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt  
punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som  
erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att  
upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri  
inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller  
driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller  
överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över  
nämnda verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för  
sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller  
i domstolsavgöranden. Punkten avviker från OECD:s modellavtal på så  
sätt att upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit, utan hinder av  
det föregående, kan användas för andra ändamål då sådana upplysningar  
kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda  
staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar  
upplysningarna tillåter sådan användning. Detta tillägg är hämtat ur  
punkt 12.3 i kommentaren till artikel 26 i OECD:s modellavtal. Om i  
bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna upp-  
lysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.  
Artikel 26 om informationsutbyte i skatteavtalet mellan Sverige och  
Luxemburg tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet  
lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en  
myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen  
(1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller 13

bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt utländsk myndighet, i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i stället enligt 27 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, i den mån riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 2–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vissa begränsningar i sekretessen får inte tillämpas i strid med avtalet. Enligt 27 kap. 1 § femte stycket, 2 § femte stycket, 3 § fjärde stycket och 5 § fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretessen i högst tjugo år. Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3, som överensstämmer med OECD:s modellavtal, innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar. Bestämmelsen överensstämmer med OECD:s modellavtal.

Prop. 2010/11:10

14

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en Prop. 2010/11:10 avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att

upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person. Bestämmelsen överensstämmer med OECD:s modellavtal. På Luxemburgs begäran har en skriftväxling fogats till avtalet med vissa förtydliganden kring tillämpningen av punkt 5. Dessa förtydliganden innebär att bestämmelsen i huvudsak överensstämmer med motsvarande informationsutbytesbestämmelser som Luxemburg överenskommit med andra länder. I punkt 1 i skriftväxlingen förtydligas att artikel 26 punkt 5 inte medför en skyldighet för de avtalsslutande staterna att utbyta upplysningar på spontan eller automatisk basis. Av utformningen av punkt 1 i skriftväxlingen följer att informationsutbyte på spontan eller automatisk basis inte är obligatoriskt, men inte heller är uteslutet. Bestämmelsen överensstämmer med punkt 9 i kommentaren till artikel 26 i OECD:s modellavtal, i vilken anges att artikel 26 punkt 1 ”tillåter” informationsutbyte på tre sätt: på begäran, automatiskt och spontant. Punkt 2 i skriftväxlingen innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla. Uppräkningen överensstämmer i huvudsak med artikel 5 punkt 5 i den modell för informationsutbytesavtal i skatteärenden som OECD rekommenderar (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters).

Artikel 2 i protokollet innehåller ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Enligt punkt 1 ska de avtalsslutande staterna på diplomatisk väg skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Enligt punkt 2 träder protokollet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot. Protokollets bestämmelser ska tillämpas på informationsutbyte som avser beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Artikel 26 i dess tidigare lydelse ska tillämpas på beskattningsperioder som börjar före tillämpningen av 2010 års protokoll.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom de utökade möjligheterna till informationsutbyte med Luxemburg.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

15

6 Författningskommentar Prop. 2010/11:10

Lagförslaget består av en ändring i 1 § lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg. I förslaget föreskrivs att avtalet i den lydelse detta erhållit genom protokollet den 7 september 2010 med tillhörande skriftväxling ska gälla som lag här i landet.

16

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE SUEDE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEM- BOURG TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVINIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D’IM- POTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dé- sireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Suède et le Grand- Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Stockholm le 14 octobre 1996, (”la Convention”), sont convenus de ce qui suit:

(Översättning) Prop. 2010/11:10

PROTOKOLL OM ÄNDRING I

AVTALET MELLAN KO-

NUNGARIKET SVERIGE OCH

STORHERTIGDÖMET LUXEM-

BURG FÖR UNDVIKANDE AV

DUBBELBESKATTNING OCH

FÖRHINDRANDE AV SKATTE-

FLYKT BETRÄFFANDE SKAT-

TER PÅ INKOMST OCH PÅ

FÖRMÖGENHET

Konungariket Sveriges regering och Storhertigdömet Luxemburgs regering, som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknat i Stockholm den 14 oktober 1996 (i det följande benämnt ”avtalet”), har kommit överens om följande:

ARTICLE 1 ARTIKEL 1

L’article 26 (Echange de renseignements) de la Convention est remplacé par celui qui suit:

Artikel 26 (Utbyte av upplysningar) i avtalet ska ersättas av följande:

”Article 26

ECHANGE DE

RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination per- çus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions

”Artikel 26

UTBYTE AV UPPLYSNINGAR

1. De behöriga myndigheterna i  
de avtalsslutande staterna ska ut-  
byta sådana upplysningar som kan  
antas vara relevanta vid tillämp-  
ningen av bestämmelserna i detta  
avtal eller för administration eller  
verkställighet av intern lagstiftning  
i fråga om skatter av varje slag och  
beskaffenhet som tas ut för de  
avtalsslutande staterna eller för  
deras politiska underavdelningar 17
politiques ou de leurs collectivités eller lokala myndigheter, om be-
locales dans la mesure où skattningen enligt denna lagstift-
l’imposition qu’elle prévoit n’est ning inte strider mot avtalet.
pas contraire à la Convention. Utbytet av upplysningar begränsas
L’échange de renseignements inte av artiklarna 1 och 2.  
n’est pas restreint par les articles 1                
et 2.                        
2. Les renseignements reçus en 2. Upplysningar   som en
vertu du paragraphe 1 par un Etat avtalsslutande   stat tagit emot
contractant sont tenus secrets de la enligt punkt 1 ska behandlas som
même manière que les ren- hemliga på samma sätt som
seignements obtenus en applica- upplysningar som erhållits enligt
tion de la législation interne de cet den interna lagstiftningen i denna
Etat et ne sont communiqués stat och får yppas endast för
qu’aux personnes ou autorités (y personer eller myndigheter (däri
compris les tribunaux et organes inbegripet domstolar och för-
administratifs) concernées par valtningsorgan) som   fastställer,
l’établissement ou le recouvrement uppbär eller driver in de skatter
des impôts mentionnés au som åsyftas i punkt 1 eller
paragraphe 1, par les procédures handlägger åtal eller överklagande
ou poursuites concernant ces im- i fråga om dessa skatter eller som
pôts, par les décisions sur les re- utövar tillsyn över nämnda
cours relatifs à ces impôts, ou par verksamheter. Dessa personer eller
le contrôle de ce qui précède. Ces myndigheter får använda upp-
personnes ou autorités n’utilisent lysningarna bara för sådana ända-
ces renseignements qu’à ces fins. mål. De får yppa upplysningarna
Elles peuvent révéler ces ren- vid offentlig rättegång eller i dom-
seignements au cours d’audiences stolsavgöranden. Utan hinder av
publiques de tribunaux ou dans detta kan upplysningar som en
des jugements. Nonobstant ce qui avtalsslutande   stat   mottagit
précède, les renseignements reçus användas för andra ändamål då
par un Etat contractant peuvent sådana upplysningar kan användas
être utilisés à d’autres fins lorsque för sådana andra ändamål enligt
cette possibilité résulte des lois des lagstiftningen i båda staterna och
deux Etats et lorsque l’autorité den behöriga myndigheten i den
compétente de l’Etat qui fournit stat som lämnar upplysningarna
les renseignements autorise cette tillåter sådan användning.  
utilisation.                        
3. Les dispositions des para- 3. Bestämmelserna i punkterna
graphes 1 et 2 ne peuvent en aucun 1 och 2 medför inte skyldighet för
cas être interprétées comme en avtalsslutande stat att:  
imposant à un Etat contractant                
l’obligation:                        
a) de prendre des mesures a) vidta förvaltningsåtgärder
administratives dérogeant à sa som avviker från lagstiftning och
législation et à sa pratique admi- administrativ praxis i denna avtals-
nistrative ou à celles de l’autre slutande stat eller i den andra
Etat contractant;       avtalsslutande staten,      
b) de fournir des renseignements b) lämna upplysningar som inte

Prop. 2010/11:10

Bilaga

18

qui ne pourraient être obtenus sur är tillgängliga enligt lagstiftning Prop. 2010/11:10
la base de sa législation ou dans le eller sedvanlig administrativ
cadre de sa pratique administrative praxis i denna avtalsslutande stat
normale ou de celles de l’autre eller i den andra avtalsslutande
Etat contractant;   staten,            
c) de fournir des renseignements c) lämna upplysningar som
qui révéleraient un secret commer- skulle röja affärs-, industri-,
cial, industriel, professionnel ou handels- eller yrkeshemlighet eller
un procédé commercial ou des i näringsverksamhet nyttjat förfar-
renseignements dont la communi- ingssätt eller upplysningar, vilkas
cation serait contraire à l’ordre överlämnande skulle strida mot
public.   allmänna hänsyn (ordre public).
4. Si des renseignements sont 4. Då en avtalsslutande stat
demandés par un Etat contractant begär upplysningar enligt denna
conformément à cet article, l’autre artikel ska den andra avtals-
Etat contractant utilise les pou- slutande staten använda de medel
voirs dont il dispose pour obtenir som denna stat förfogar över för
les renseignements demandés, att inhämta de begärda upp-
même s’il n’en a pas besoin à ses lysningarna, även om denna andra
propres fins fiscales. L’obligation stat inte har behov av upp-
qui figure dans la phrase précé- lysningarna för sina egna be-
dente est soumise aux limitations skattningsändamål. Förpliktelsen i
prévues au paragraphe 3 sauf si föregående mening begränsas av
ces limitations sont susceptibles bestämmelserna i punkt 3, men
d’empêcher un Etat contractant de detta medför inte en rätt för en av-
communiquer des renseignements talsslutande stat att vägra att lämna
uniquement parce que ceux-ci ne upplysningar uteslutande därför att
présentent pas d’intérêt pour lui denna stat inte har något eget
dans le cadre national. intresse av sådana upplysningar.
5. En aucun cas les dispositions 5. Bestämmelserna i punkt 3
du paragraphe 3 ne peuvent être medför inte en rätt för en
interprétées comme permettant à avtalsslutande stat att vägra att
un Etat contractant de refuser de lämna upplysningar   uteslutande
communiquer des renseignements därför att upplysningarna innehas
uniquement parce que ceux-ci sont av en bank, annan finansiell
détenus par une banque, un autre institution, ombud,   representant
établissement financier, un man- eller förvaltare eller därför att
dataire ou une personne agissant upplysningarna gäller äganderätt i
en tant qu’agent ou fiduciaire ou en person.”          
parce que ces renseignements se              
rattachent aux droits de propriété              
d’une personne. ”                

ARTICLE 2

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures

ARTIKEL 2  
1. De avtalsslutande staterna ska  
skriftligen underrätta varandra när  
de konstitutionella åtgärder vid- 19

requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Protocole.

2. Le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après la réception de la dernière de ces notifications et sera applicable aux périodes imposables commençant le ou après le 1er janvier 2010. L’article 26 de la Convention signée le 14 octobre 1996 restera applicable pour les périodes imposables précédant l’application du présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles le 7 septembre 2010 en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Anders Borg

tagits som enligt respektive stats Prop. 2010/11:10
lagstiftning krävs för att detta avtal Bilaga
ska träda i kraft.        
2. Avtalet träder i kraft den  
trettionde dagen efter den dag då  
den sista av dessa underrättelser  
tas emot och dess bestämmelser  
tillämpas på beskattningsperioder  
som börjar den 1 januari 2010 eller  
senare. Artikel 26 i avtalet under-  
tecknat den 14 oktober 1996 till-  
lämpas beskattningsperioder  
före tillämpningen av detta  
protokoll.          
Till bekräftelse härav har de  
båda avtalsslutande staternas be-  
fullmäktigade ombud undertecknat  
detta protokoll.        
Som skedde i Bryssel den  
7 september 2010 i vardera två  
exemplar på franska språket.    

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

Pour le Gouvernement du Grand- För Storhertigdömet Luxemburgs
Duché de Luxembourg regering
Luc Frieden Luc Frieden

20

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Krantz, Ohlsson

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 2010/11:10 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Prop. 2010/11:10

21