Utbildningsutskottets betänkande

2010/11:UbU14

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2010

Sammanfattning

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2010 och Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över fondens årsredovisning för samma år har överlämnats till riksdagen.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2010

Riksdagen lägger redogörelserna 2010/11:RR3 och 2010/11:RJ1 till handlingarna.

Stockholm den 7 april 2011

På utbildningsutskottets vägnar

Margareta Pålsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Margareta Pålsson (M), Mikael Damberg (S), Oskar Öholm (M), Louise Malmström (S), Thomas Strand (S), Jan Ericson (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Tina Acketoft (FP), Håkan Bergman (S), Ulrika Carlsson i Skövde (C), Gunilla Svantorp (S), Nina Lundström (FP), Jabar Amin (MP), Yvonne Andersson (KD), Richard Jomshof (SD), Rossana Dinamarca (V) och Michael Svensson (M).

Redogörelserna

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har, i enlighet med stiftelsens stadgar, lämnat en berättelse till riksdagen över stiftelsens verksamhet och förvaltning under 2010 (redog. 2010/11:RJ1).

Enligt lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska Riksrevisionen inom ramen för den årliga revisionen granska årsredovisningen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Av samma lag framgår att en revisionsberättelse över den årliga revisionen av stiftelsen ska lämnas till riksdagen senast en månad efter det att årsredovisningen lämnats.

Efter granskning av Jubileumsfondens årsredovisning för 2010 har Riksrevisionen överlämnat en redogörelse av revisionsberättelsen (redog. 2010/11:RR3) till riksdagen. Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god redovisningssed granska stiftelsens årsredovisning i syfte att få en rimlig grund för att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. Riksrevisionen har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om en styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om det finns skäl för entledigande eller om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Riksrevisionen konstaterar att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Riksrevisionen bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande och i enlighet med god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Utskottets överväganden

Jubileumsfondens vd Göran Blomqvist redogjorde den 8 mars 2011 bl.a. för fondens årsredovisning inför utskottet. Likaså redogjorde riksrevisorn Gudrun Antemar den 10 mars för revisionsberättelsen över fonden inför utskottet.

Utskottet har vid sin granskning av Jubileumsfondens förvaltning inte funnit behov av något särskilt uttalande från riksdagens sida.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Redogörelse 2010/11:RJ1

Redogörelse 2010/11:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2010.

Redogörelse 2010/11:RR3

Redogörelse 2010/11:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2010.