Trafikutskottets betänkande

2010/11:TU28

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen antar utskottets förslag till ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringen avser främst ändrad beteckning på en paragraf.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 17 juni 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Offentlighets- och sekretesslagen

Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 7 juni 2011

På trafikutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (S), Jan-Evert Rådhström (M), Eliza Roszkowska Öberg (M), Monica Green (S), Malin Löfsjögård (M), Lars Mejern Larsson (S), Sten Bergheden (M), Suzanne Svensson (S), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S), Edward Riedl (M), Annelie Enochson (KD), Tony Wiklander (SD), Siv Holma (V), Annika Lillemets (MP) och Marianne Åhman (FP).

Utskottets överväganden

Regeringen lade den 31 mars 2011 fram proposition 2010/11:116 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2. I propositionen föreslogs ändringar i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), däribland en ny paragraf, 17 kap. 4 a §. På utskottets förslag biföll riksdagen propositionen (bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259). Regeringen utfärdade den 23 maj 2011 lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen med ikraftträdande den 17 juni 2011. Eftersom regeringen tidigare utfärdat en lag med samma beteckning är det angeläget att rättelse sker. Utskottet lägger därför på eget initiativ fram ett förslag med detta syfte. Lagförslaget framgår av bilagan. Förslaget innebär att bestämmelsen ges beteckningen 17 kap. 4 b § och att rubriken ”Undersökning av sjöolyckor och tillbud, m.m.” placeras närmast före den beteckningen. Lagändringen föreslås träda i kraft samma datum som enligt riksdagens tidigare beslut, den 17 juni 2011.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Bilaga

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att ingressen i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att 17 kap. 4 a § i stället för dess beteckning enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag ska betecknas 17 kap. 4 b §,

dels att rubriken närmast före 17 kap. 4 a § enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag i stället ska sättas närmast före nya 17 kap. 4 b §.

Lydelse enligt SFS 2011:553

Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att 17 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 17 kap. 4 a § och 29 kap. 12 a §, samt närmast före 17 kap. 4 a § och 29 kap. 12 a § två nya rubriker av följande lydelse.

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 17 kap. 4 b § och 29 kap. 12 a §, samt närmast före 17 kap. 4 b § och 29 kap. 12 a § två nya rubriker av följande lydelse.