Trafikutskottets betänkande

2010/11:TU11

Ändring i fartygssäkerhetslagen

Sammanfattning

I betänkandet föreslår trafikutskottet att riksdagen antar ändringar i 7 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) då lagparagrafen kommit att få två olika lydelser fr.o.m. den 1 januari 2011.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 februari 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändring i fartygssäkerhetslagen

Riksdagen antar det av utskottet framlagda förslaget till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Stockholm den 25 januari 2011

På trafikutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (S), Jan-Evert Rådhström (M), Eliza Roszkowska Öberg (M), Pia Nilsson (S), Malin Löfsjögård (M), Lars Mejern Larsson (S), Sten Bergheden (M), Désirée Liljevall (S), Lars Tysklind (FP), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S), Edward Riedl (M), Stina Bergström (MP), Annelie Enochson (KD), Tony Wiklander (SD) och Siv Holma (V).

Utskottets överväganden

Regeringen lämnade den 3 juni 2010 propositionen Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1 (prop. 2009/10:231). Här föreslogs ändringar i bl.a. fartygssäkerhetslagen (2003:364) vari en ändring i 7 kap. 6 § föreslogs fr.o.m. den 1 januari 2011. Riksdagen beslutade den 24 november 2010 att, i enlighet med trafikutskottets betänkande, bifalla regeringens förslag (bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34). Regeringen utfärdade därefter den 25 november 2010 lagen om ändring i fartygssäkerhetslagen och denna trädde sedan i kraft den 1 januari 2011 (SFS 2010:1360).

Regeringen har också den 14 oktober 2010 i propositionen Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet (prop. 2010/11:30) lämnat förslag till bl.a. ytterligare ändringar i ovannämnda paragraf i fartygssäkerhetslagen. Hänsyn togs härvid till de föreslagna ändringarna i proposition 2009/10:231. Riksdagen beslutade den 2 december 2010 att i enlighet med trafikutskottets betänkande bifalla regeringens förslag (bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59). Regeringen utfärdade därefter den 3 december 2010 lagen om ändring i fartygssäkerhetslagen med ikraftträdande den 1 januari 2011 (SFS 2010:1567).

Genom de två utfärdandena av 7 kap. 6 § med samma ikraftträdandedag har paragrafen kommit att få två olika lydelser fr.o.m. den 1 januari 2011. Det är angeläget att rättelse sker. Trafikutskottet lägger därför i bilagan på eget initiativ fram ett förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen. Förslaget innebär att de båda ändringarna samordnas fr.o.m. den 18 februari 2011.

Bilaga

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. tillsynsförrättningar och tillsynsböcker,

2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket under förutsättning att det följer av rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG,

2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket under förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll1 [ EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).],

3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som skall ges in,

3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska ges in,

4. avgifter till staten för tillsyn av fartyg och av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation samt för provning och granskning av material och utrustning och för granskning av ritningar till fartyg,

4. avgifter till staten för

a) tillsyn av fartyg,

b) tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation,

c) tillsyn av verksamhet beträffande behörighet för sjöpersonal,

d) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, samt

e) granskning av ritningar till fartyg,

5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,

6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten skall kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt

6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt

7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i samband med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

–––––––––––––––––––

Denna lag träder i kraft den 18 februari 2011.