Socialutskottets betänkande

2010/11:SoU6

Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:34 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Enligt avtalet ska centrumet och dess personal samt deras familjemedlemmar åtnjuta immunitet och privilegier i Sverige. Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Riksdagen

1. godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:34 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 16 december 2010

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (C), Mats Gerdau (M), Jan R Andersson (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Barbro Westerholm (FP), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Henrik Ripa (M), Carina Moberg (S) och Abir Al-Sahlani (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i betänkandet regeringens proposition 2010/11:34 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2. Värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar finns i bilaga 3.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. I artikel 26.2 i förordningen om inrättande anges att ECDC ska omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas privilegier och immunitet (1965 års protokoll), numera protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Av artikel 26.1 i förordningen om inrättande framgår att ECDC ska vara en juridisk person. Det ska i alla medlemsstater ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt lag. Det ska kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar.

Den 14 december 2005 undertecknades ett samförståndsavtal mellan regeringen och ECDC (SÖ 2005:41). I avtalet anges bl.a. att ECDC:s direktör ska få till uppgift att sluta ett vederbörligt högkvartersavtal, även kallat värdlandsavtal.

Efter förhandlingar mellan ombud för regeringen och ECDC enades parterna om ett värdlandsavtal som undertecknades den 30 juni 2010. Parterna ska meddela varandra när de konstitutionella formaliteterna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts. Det träder i kraft vid tidpunkten för den sista av de två underrättelserna. Avtalet upphäver och ersätter samförståndsavtalet mellan Sverige och ECDC.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Enligt avtalet ska centrumet och dess personal samt deras familjemedlemmar åtnjuta immunitet och privilegier i Sverige. Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag till godkännande av värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Riksdagen bifaller även regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Propositionen

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) med säte i Solna utanför Stockholm har omkring 300 anställda från olika länder.

ECDC fungerar som Europeiska unionens expertorgan och bistår medlemsstaterna med riktlinjer och rådgivning när det gäller att förebygga och hantera smittsamma sjukdomar, svara för riskbedömningar, kunskapsutveckling genom arbete med expertpaneler samt samarbete med nationella smittskyddsmyndigheter.

ECDC:s personal omfattas av de tjänsteföreskrifter och förordningar som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen (förordning nr 31 [EEG], nr 11 [EKSG] om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen).

Avtalets innehåll

Allmänt om värdlandsavtal

Mellan en internationell organisation eller en EU-institution och regeringen i det land där det internationella organet har sitt huvudsakliga säte ingås regelmässigt ett s.k. värdlandsavtal. Ett värdlandsavtal reglerar frågor om immunitet, privilegier och förmåner för det internationella organet och dess personal.

Okränkbarhet och säkerhetsfrågor (artiklarna 3 och 6)

ECDC och dess egendom och arkiv är okränkbara i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier av den 8 april 1965 (protokollet) och får inte genomsökas, beslagtas, konfiskeras eller exproprieras. Vidare får inte, utan tillstånd från Europeiska unionens domstol, ECDC:s egendom och tillgångar bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.

ECDC ansvarar för säkerheten och ordningen inom dess lokaler. Ett nära samarbete ska ske med berörda svenska myndigheter för att säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt.

Immunitet och andra villkor för ECDC:s personal och deras familjemedlemmar (artiklarna 7 och 8)

ECDC:s personal åtnjuter immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller handlingar som de har begått i sin tjänsteutövning. Denna immunitet består även efter det att personen har lämnat sin anställning vid ECDC.

Personalen och deras familjemedlemmar är undantagna från bestämmelser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av utlänningar.

För ECDC:s direktör och biträdande direktör gäller, om de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige, att de åtnjuter samma immunitet och privilegier, befrielser och lättnader som chefer för diplomatiska beskickningar och deras familjemedlemmar.

För ECDC:s personals familjemedlemmar som är medborgare i tredje land ska tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas.

Företrädare för medlemsstater som deltar i ECDC:s verksamhet, deras rådgivare och tekniska experter samt ledamöter ska, under sin tjänsteutövning, åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader.

Befrielse från skatter och avgifter samt andra privilegier (artiklarna 4 och 7)

ECDC är befriat från alla statliga, regionala eller kommunala direkta skatter i enlighet med artiklarna 3 och 4 i 1965 års protokoll. ECDC är befriat från indirekta skatter i enlighet med bestämmelserna om skattemässiga privilegier för internationella organisationer som anges i den svenska lagstiftningen om indirekta skatter. ECDC är även befriat från indirekta skatter på varor eller tjänster när ECDC för tjänstebruk gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter inkluderas i priset.

ECDC:s personal har rätt att då de tillträder sin tjänst tullfritt och utan förbud och restriktioner föra in personliga tillhörigheter och bohag från det land där de senast var bosatta eller från det land där de är medborgare.

Socialförsäkringsskydd, hälso- och sjukvård, tillgång till barnomsorg m.m. (artiklarna 10–14)

Anställda vid ECDC och deras familjemedlemmar som inte har blivit folkbokförda i Sverige ska på begäran få svenska personnummer.

ECDC är befriat från alla obligatoriska avgifter till socialförsäkringssystem i Sverige när det gäller ECDC:s personal. Det ska tillhandahålla socialförsäkringsskydd enligt de förordningar och bestämmelser som gäller för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen.

ECDC:s personal och deras familjemedlemmar ska ha tillgång till primärvård i Stockholm på samma villkor som personer som är bosatta i Sverige. De svenska myndigheterna ska genom att vidta lämpliga åtgärder se till att denna rätt tillgodoses. Om personalen och deras familjemedlemmar behöver omedelbar hälso- och sjukvård ska landstingen erbjuda sådan vård.

Personalens barn ska ha tillgång till svensk kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma villkor som barn har i sin hemkommun. Personalens familjemedlemmar ska ha tillgång till obligatorisk skolgång i Stockholmsområdet och till gymnasieutbildning i enlighet med svensk lag. Personal och familjemedlemmar ska ha tillgång till högre utbildning i Sverige i enlighet med svensk lag.

Tvistlösning (artikel 16)

Tvister mellan regeringen och ECDC med anledning av avtalet som inte kan lösas genom samförstånd eller direkt samråd får, efter begäran av den ena parten, hänskjutas till Europeiska unionens domstol.

Godkännande av avtalet

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Den 14 december 2005 undertecknades ett samförståndsavtal mellan Sveriges regering och ECDC för att klargöra den praktiska tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Syftet med samförståndsavtalet var att komma överens om tillämpningen av förordningens bestämmelser om immunitet och privilegier. Genom samförståndsavtalet fick ECDC:s direktör till uppgift att sluta ett värdlandsavtal med regeringen. Efter förhandlingar mellan ombud för regeringen och ECDC har parterna enats och undertecknat ett värdlandsavtal. För att avtalet ska träda i kraft krävs riksdagens godkännande.

Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringen föreslår att lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall även ska omfatta Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och dess personal samt deras familjemedlemmar.

För att avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.

Enligt 4 § nämnda lag får vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana internationella organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. För att personalen vid Europeiska centrumet för förebyggande av kontroll av sjukdomar och deras familjemedlemmar ska få immunitet och privilegier enligt avtalet bör nämnda bilaga kompletteras så att den även omfattar centrumet och dess personal samt deras familjemedlemmar. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen ska godkänna värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Utskottet anser också att riksdagen ska anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet ställer sig därmed bakom propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:34 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar:

1.

Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (avsnitt 6).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar