Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU9

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2010/11:11) om att riksdagen ska godkänna ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika samt genom ett lagbeslut ska införliva ändringen i svensk rätt. Ändringen motiveras av att Sydafrika avser att införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Riksdagen

1. godkänner protokollet undertecknat den 7 juli 2010 om ändring i avtalet mellan Sverige och Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:11 punkterna 1 och 2.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 11 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna en ändring i skatteavtalet med Sydafrika och ändra i den lag som införlivar avtalet i svensk rätt. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexten och regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. I fråga om lydelsen av protokollet hänvisar utskottet till propositionen. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Bakgrund

Enligt det nuvarande avtalet mellan Sverige och Sydafrika undantas från beskattning i källstaten utdelning som är undantagen från skatt i det land där mottagaren har sin hemvist, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar minst 25 % av det utdelande bolagets kapital. Om utdelning till en sådan mottagare inte är undantagen från skatt i det land där mottagaren har sin hemvist får beskattning ske med 7,5 % i källstaten. I övriga fall får beskattningen i källstaten inte överskrida 15 %.

Sydafrika tar i dag ut bolagsskatt i två led, varav det andra ledet (secondary tax on companies) utgörs av en viss procentsats av bolagens utdelning. Sydafrika planerar att avskaffa det andra ledet i bolagsskatten och i stället införa en beskattning på ägarnivå av utdelningen och därmed ta ut källskatt på utdelningar. Man avser att införa en sådan ny lagstiftning om beskattning av utdelning på ägarnivå i Sydafrika inom kort.

Eftersom det gällande skatteavtalet innehåller bestämmelser om helt undantag från källskatt för vissa typer av utdelning har Sydafrika tagit initiativ till förhandlingar om ändringar i skatteavtalet. Sydafrika har även tagit initiativ till förhandlingar med andra länder med vilka de har skatteavtal.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll, undertecknat den 7 juli 2010, om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika samt – med anledning av detta protokoll – antar en lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika. Protokollet innebär ändrade bestämmelser om uttag av källskatt på utdelningar från vissa dotterbolag.

Genom protokollet ersätts de nuvarande bestämmelserna om beskattning av utdelning med bestämmelser som ger källstaten möjlighet att beskatta med 5 % sådan utdelning där den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som äger minst 10 % av kapitalet i det utdelande bolaget. I övriga fall får beskattning ske med 15 %.

Länderna ska underrätta varandra om att de vidtagit de konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft. Sydafrika ska även underrätta Sverige om när de åtgärder vidtagits som är nödvändiga för att deras nya system för beskattning av utdelning på ägarnivå ska träda i kraft samt tidpunkten för när denna nya lagstiftning ska träda i kraft. Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Protokollets bestämmelser ska tillämpas på belopp som betalas eller tillgodoförs på den dag då det sydafrikanska systemet för beskattning av utdelning på ägarnivå träder i kraft eller senare. Det tidigaste datum då protokollet ska tillämpas är dock den första dagen i den månad som närmast följer efter den dag då protokollet trätt i kraft. Anledningen till att tillämpningen av protokollet knyts till ikraftträdandet av den sydafrikanska lagstiftningen om beskattning av utdelning på ägarnivå är att det först vid denna tidpunkt finns behov av de ändringar som protokollet innehåller.

Eftersom det inte är möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt Sydafrika kommer att sätta sin lagändring i kraft och ratifikationsprocessen är klar föreslås att lagen ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Ändringen bedöms bara beröra en begränsad krets och kan inte förväntas ge upphov till annat än en marginell offentligfinansiell effekt.

Utskottets överväganden

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika:

1.

Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 7 juli 2010 om ändring i avtalet mellan Sverige och Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag