Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU36

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att vissa bestämmelser i vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt förtydligas. Detta med anledning av att lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, som de aktuella bestämmelserna i de två skattelagarna hänvisar till, upphävs den 1 maj 2011 och att utsläppsklassen El, genom ikraftträdandet av avgasreningslagen (2011:318), införs vid samma tidpunkt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Riksdagen antar utskottets förslag till

1. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

2. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Stockholm den 28 april 2011

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Jennie Nilsson (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V) och Johnny Munkhammar (M).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Riksdagen antog den 17 mars 2011 (prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194) en ny avgasreningslag. Lagen träder i kraft den 1 maj 2011 och samtidigt upphör lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen att gälla. Med anledning av dessa lagstiftningsåtgärder har det framkommit ett behov av att göra vissa förtydliganden i vägtrafikskattelagen (2006:227) och i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. Utskottet föreslår med stöd av 3 kap. 7 § riksdagsordningen att riksdagen antar utskottets förslag till lagändring, se bilaga.

Utskottets överväganden

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar utskottets förslag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) och förslag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Bakgrund

Vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt hänvisar till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen för att med hjälp av de miljöklasser som specificeras i lagen identifiera de miljövänliga bilar av tidigare modellår än 2006 som ska beskattas i det koldioxidbaserade systemet.

Genom förslag i proposition 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel beslutade riksdagen (bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194) under våren 2011 bl.a. om en ny avgasreningslag (2011:318). Den nya lagen träder i kraft den 1 maj 2011 samtidigt som lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen upphör att gälla. Lagstiftningen innebär bl.a. att dagens indelning av bilar i miljöklasser ersätts av en indelning i utsläppsklasser. Genom den nya avgasreningslagen införs även en ny utsläppsklass (El) som inte omfattas av någon motsvarande kategori i skattelagstiftningen.

Enligt uttalanden i propositionen ska befintliga bilar fortsätta att vara klassificerade i de gällande miljöklasserna, dock med möjlighet att efter önskemål klassa om dem till de nya utsläppsklasserna.

Övergångsbestämmelsen till den nya avgasreningslagen lyder så här:

Om inte annat följer av föreskrifter som meddelats i anslutning till 34 § 11 i den nya lagen, gäller den upphävda lagens bestämmelser om miljöklassindelning för bilar som delats in i en miljöklass före den nya lagens ikraftträdande.

Den aktuella övergångsbestämmelsen, och tillhörande uttalande i propositionen, innebär att ”gamla bilar” inte behöver klassificeras om till de nya utsläppsklasserna. Bilarna uppfyller alltså miljölagstiftningens krav på ”miljöbeteckning” genom att behålla sin miljöklass enligt gällande regler.

Efter den 1 maj 2011 uppkommer en osäkerhet om bilar som fortfarande har en giltig miljöklass kan beskattas eftersom det kan hävdas att skattelagstiftningen hänvisar till definitioner i en upphävd lag och att den aktuella övergångsbestämmelsen inte behandlar beskattning. Elbilar som ska vara skattefria kan också komma att beskattas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att den otydlighet som uppkommer i vägtrafikbeskattningen efter den 1 maj 2011 är olycklig. Varken av övergångsbestämmelsen till den nya avgasreningslagen eller av propositionen framgår uttryckligen att miljöklasserna i lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen som skattelagstiftningen hänvisar till för att identifiera bilar är fortsatt giltiga vid beskattningen efter detta datum. Samtidigt införs ”utsläppsklass El” som inte omfattas av skattelagstiftningen.

Utskottets anser att frågan bör lösas genom att vägtrafikskattelagen och lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt förtydligas på så sätt att de aktuella miljöklasserna i den upphävda lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen ska tillämpas vid beskattningen även efter den 1 maj 2011. Den nya utsläppsklassen El bör också införas i vägtrafikskattelagen.

Den föreslagna ändringen bör träda i kraft den 1 juni 2011. Ändringen ska tillämpas fr.o.m. den 1 maj 2011 i fråga om bilar som fr.o.m. detta datum är klassificerade i utsläppsklass El enligt avgasreningslagen. I övrigt bör äldre bestämmelser tillämpas för vägtrafikskatt och fordonsskatt som avser tid före den 1 juni 2011.

Utskottet föreslår med stöd av 3 kap. 7 § riksdagsordningen att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) och förslag till lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Bilaga

Utskottets lagförslag

1. Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7, 10 och 11 a §§ i vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §1 [ Senaste lydelse 2009:1468.]

Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett koldioxidbelopp för

1. personbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare,

2. personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

2. personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

3. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2010.

För bilar som kan drivas med dieselolja ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor och ett miljötillägg tas ut.

 

10 §2 [ Senaste lydelse 2009:1468.]

Bränslefaktorn är 2,55.

Miljötillägget är

a) 500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007, och

b) 250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2007.

För en personbil som blivit skattepliktig för första gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ska fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.

För en personbil som blivit skattepliktig för första gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ska fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.

Skatteminskningen i tredje stycket avräknas efter hand vid beslut om fordonsskatt, dock längst till och med den 31 december 2012.

 

 

11 a §3 [ Senaste lydelse 2009:1468.]

Fordonsskatt ska inte betalas för personbil klass I för den tid under de fem första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången som bilen uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon eller kraven i Miljöklass El enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

Fordonsskatt ska inte betalas för personbil klass I för den tid under de fem första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången som bilen uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon eller kraven i Miljöklass El enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen eller är klassificerad i utsläppsklassen El enligt avgasreningslagen (2011:318), och

1. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift endast med bensin eller för drift med bensin i kombination med elektricitet från batterier,

2. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift endast med dieselolja eller för drift med dieselolja i kombination med elektricitet från batterier,

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol, eller för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol i kombination med elektricitet från batterier,

4. enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte överstiger 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med styrd tändning och med teknik för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol, eller är utrustad med styrd tändning för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol i kombination med elektricitet från batterier, eller

5. enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar mer elektrisk energi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer vid framförande, om bilen är indelad i Miljöklass El.

5. enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar mer elektrisk energi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer vid framförande, om bilen är indelad i Miljöklass El eller är klassificerad i utsläppsklassen El.

En automatväxlad personbil uppfyller kraven i första stycket 3 eller 4, om den förutom transmissionen och de komponenter som hör till transmissionen, är likvärdig med en manuellt växlad bil som omfattas av någon av de punkterna.

 

                                     

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

2. Lagen ska tillämpas från och med den 1 maj 2011 i fråga om bilar som från och med detta datum är klassificerade i utsläppsklassen El enligt avgasreningslagen (2011:318).

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som avser tid före den 1 juni 2011.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Härigenom föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1 [ Senaste lydelse 2009:1471.]

Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade, nämligen

1. personbilar klass I som

a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare, och

b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt

b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt

2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010.

7 §2 [ Senaste lydelse 2009:1470.]

För en personbil, buss eller lastbil som blivit skattepliktig för första gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ska fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.

För en personbil, buss eller lastbil som blivit skattepliktig för första gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ska fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.

Skatteminskningen avräknas efter hand vid beslut om fordonsskatt, dock längst till och med den 31 december 2012.

I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt i övrigt gäller bestämmelserna i 2 kap. 20–22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

 

 

                                     

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för fordonsskatt som avser tid före den 1 juni 2011.