Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU32

Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2010/11:81) om ett avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och ger representanter för myndigheter i det ena landet möjlighet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet är därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att de båda länderna har utväxlat godkännanden och tillämpas för beskattningsperioder som påbörjas den 1 januari 2011 eller senare.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

Riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden och

2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:81 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 14 april 2011

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Jennie Nilsson (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2010/11:81 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag och avtalstexterna finns i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden är en viktig del i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på öppenhet och ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och ger representanter för myndigheter i det ena landet möjlighet att närvara vid skatteutredningar i det andra landet. Avtalet är därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att de båda länderna har utväxlat godkännanden och tillämpas för beskattningsperioder som påbörjas den 1 januari 2011 eller senare.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:81 Informationsutbytesavtal med Liechtenstein:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag