Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU31

Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2010/11:84) om att lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och bilaga 1 till lagen ändras så att de överensstämmer med konventionen i dess lydelse enligt det ändringsprotokoll som öppnades för undertecknande den 27 maj 2010. Genom ändringen anpassas konventionens bestämmelser om informationsutbyte till den i dag internationellt accepterade standarden för ett sådant utbyte. Vidare öppnas konventionen för anslutning av stater som varken är medlemsstater i Europarådet eller medlemsländer i OECD.

När konventionens nya lydelse har trätt i kraft i förhållande till en avtalsslutande part tillämpas den på handräckning som avser beskattningsperioder som börjar och skatteanspråk som uppkommer den 1 januari nästföljande år eller senare. I ärenden som innefattar ett uppsåtligt handlande som är straffbart tillämpas de nya bestämmelserna utan någon begränsning bakåt i tiden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Riksdagen

1. godkänner protokollet undertecknat den 27 maj 2010 om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:84 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 14 april 2011

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Jennie Nilsson (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:84 Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag med konventionens nya lydelse och en svensk översättning framgår av bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att 1 § lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och bilaga 1 till lagen ändras så att de överensstämmer med konventionen i dess lydelse enligt det ändringsprotokoll som öppnades för undertecknande den 27 maj 2010. Protokollet undertecknades samma dag av bl.a. Sverige.

Den huvudsakliga innebörden av ändringarna är dels att konventionens bestämmelser om informationsutbyte anpassas till den i dag internationellt accepterade standarden för ett sådant utbyte, dels att konventionen öppnas för anslutning även av stater som varken är medlemsstater i Europarådet eller medlemsländer i OECD. Konventionen blir därmed ett viktigt instrument för stater som snabbt vill bli delaktiga i ett effektivt informationsutbyte på skatteområdet.

När konventionens nya lydelse har trätt i kraft i förhållande till en avtalsslutande part tillämpas den på handräckning som avser beskattningsperioder som börjar och skatteanspråk som uppkommer den 1 januari nästföljande år eller senare. I ärenden som innefattar ett uppsåtligt handlande som är straffbart tillämpas de nya bestämmelserna utan någon begränsning bakåt i tiden.

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla i förhållande till parter som har tillträtt konventionen, men inte ändringsprotokollet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:84 Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden:

1.

Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 27 maj 2010 om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag