Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU3

Informationsutbytesavtal med Bahamas

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2010/11:5) om ett avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som utförs utomlands, sekretess och förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter utväxlingen av godkännandena. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet fr.o.m. den 1 januari 2004. I andra ärenden tillämpas avtalet fr.o.m. den 1 januari året efter ikraftträdandet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytesavtal med Bahamas

Riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:5 punkterna 1 och 2.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 11 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2010/11:5 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser som parterna på diplomatisk väg ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet för beskattningsår som börjar den 1 januari 2004 eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari 2004 eller senare. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Bahamas.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Bahamas

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Jämför särskilt yttrande (S, MP, V).

Utskottets ställningstagande

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Utskottet utgår från att regeringen följer och utvecklar arbetet med informationsutbyte med relevanta länder.

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Särskilt yttrande

Informationsutbytesavtal med Bahamas (S, MP, V)

Veronica Palm (S), Fredrik Olovsson (S), Christina Oskarsson (S), Hans Olsson (S), Christina Karlsson (S), Helena Leander (MP), Jacob Johnson (V) och Peter Persson (S) anför:

I samband med behandlingen av den nya riksdagsperiodens första informationsutbytesavtal vill vi återupprepa och komplettera något av det S, V och MP framhöll i ett särskilt yttrande i samband med ett av de första informationsutbytesavtal som det nordiska projektet avkastade – det med Guernsey.

Flertalet större OECD-länder har under senare år framgångsrikt förhandlat med de finansiella skatteparadisen om att ingå informationsutbytesavtal på skatteområdet. Syftet med att ingå informationsutbytesavtal är alltså att möjliggöra för skattemyndigheten att få insyn i den skattskyldiges kapitalplaceringar och inkomster i skatteparadiset.

OECD:s modellavtal ser vi mer som ett golv än ett tak. Sverige måste verka för att OECD noga följer och för medlemsstaterna sammanfattar hur avtalen praktiskt fungerar för skattemyndigheterna i de olika medlemsstaterna. Att nästan alla skatteparadis nu är beredda att skriva under modellavtalet är en signal om att det går att ta ytterligare ett steg mot transparens och informationsutbyte utan de förbehåll som finns i dagens skatteavtal. Vi menar att Sverige ska ta initiativ inom OECD för att förbättra modellavtalet i fråga om informationsutbyte.

Målsättningen bör vara att informationsutbytesavtalen ska bygga på automatiskt informationsutbyte, så att skatteparadisen frivilligt och utan särskild anmodan ger information om räntor, aktieutdelning och reavinster till alla utländska skattskyldigas hemländer. Vi ser också gärna att Sverige driver på för en mer multilateral ansats i arbetet med informationsutbytesavtal, så att även fattiga länder som saknar tillräcklig kapacitet för att förhandla fram bra avtal med de skatteparadis som dränerar dem på pengar ska kunna ha nytta av de avtal som förhandlas fram.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:5 Informationsutbytesavtal med Bahamas:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag