Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU28

Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenheter

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2010/11:57. Förslaget innebär att reglerna om förtida uppgiftsinsamling utvidgas till att även omfatta elproduktionsenheter. En ägare av elproduktionsenhet är efter föreläggande av Skatteverket skyldig att lämna de uppgifter som behövs till ledning inför allmän fastighetstaxering.

Förslaget medför en ändring i 19 kap. 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Ändringen föreslås träda i kraft den 15 april 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenhet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:57.

Stockholm den 1 mars 2011

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Karin Nilsson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V), Johnny Munkhammar (M) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:57 Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenhet. Förslaget innebär att reglerna om förtida uppgiftsinsamling utvidgas till att även omfatta elproduktionsenheter.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Allmän fastighetstaxering för bl.a. elproduktionsenheter sker 2013. Skatteverkets förberedelser inför fastighetstaxeringen börjar under 2011.

Kraftverk indelades fram till 2000 som industribyggnader och omfattades då av den förtida uppgiftsinsamlingen för industribyggnader. Elproduktionsenheterna blev därefter särskilda taxeringsenheter men utan att omfattas av uppgiftsskyldighet.

För att uppnå en rättvis, trovärdig och riktig taxering är det nödvändigt att Skatteverket tidigt får tillgång till behövligt underlag för provvärderingen. Förtida uppgiftsinsamling är främst till för att komplettera det ortsprismaterial som ska användas vid nivåläggningen vid förberedelsearbetet.

De uppgifter som kan behöva tas in är omständigheter kring förvärv av taxeringsenheter och uppgifter om fastighets- och anläggningsegenskaper m.m. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om installerad effekt, normalårsproduktion samt underhålls- och driftskostnader. Andra exempel på uppgifter som kan beröras är investerings- och förbättringskostnader, när anläggningen tagits i drift och inmatningskostnader.

Reglerna om förtida uppgiftsinsamling inför fastighetstaxering utvidgas till att omfatta elproduktionsenheter. Bestämmelsen i 19 kap. 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) som föreskriver uppgiftsskyldighet för ägare av hyreshus, industrienhet eller lantbruksenhet utvidgas till att gälla även ägare av elproduktionsenhet.

Förslaget innebär en viss ökning av den administrativa bördan för ägare till elproduktionsenheter. Det får vägas mot nyttan av trovärdiga och riktiga taxeringsvärden. Nyttan med förslaget väger över.

Förslaget bedöms inte medföra några offentligfinansiella effekter eller några merkostnader för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Ändringen föreslås träda i kraft den 15 april 2011.

Utskottets överväganden

Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenhet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att reglerna om förtida uppgiftsinsamling inför fastighetstaxering utvidgas till att även omfatta elproduktionsenheter.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:57 Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenhet:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag