Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU24

Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2010/11:48 Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering. Förslaget avser att göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna om uppskovsförfarande vid förflyttning av alkohol- och tobaksvaror när leveranser för skattebefriad proviantering sker från ett skatteupplag eller en importplats i en medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg som befinner sig i en annan medlemsstat inom EU.

Förslaget innebär även en ändring vad avser behörig myndighet för att lämna en s.k. exportrapport i det datoriserade systemet för hantering av flyttningar under uppskovsförfarande, EMCS.

En ändring görs slutligen i en bestämmelse om undantag från kravet att ställa säkerhet för betalning av skatt vid leverans av bränsle med fartyg eller via rörledning.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi och alkohollagen (2010:1622).

Utskottet föreslår att lagförslagen i stället för den 1 april 2011 ska träda i kraft den 1 mars 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

med den ändringen att alla lagförslagen ska träda i kraft den 1 mars 2011.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:48.

Stockholm den 27 januari 2011

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V) och Erik A Eriksson (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:48 Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering. I propositionen behandlas förfarandet vid förflyttningar av obeskattade alkohol- och tobaksvaror från ett skatteupplag eller en importplats till ett fartyg eller luftfartyg för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Flyttningar till fartyg och luftfartyg i en annan medlemsstat inom EU för proviantering

Med proviantering avses att varor tas emot för förbrukning, eller i vissa fall försäljning, ombord på ett fartyg eller flygplan. Vid resor till platser utanför EU:s skatteområde får proviantering av obeskattade gemenskapsvaror enligt svensk lagstiftning ske för försäljning ombord. Vid resor till utländsk ort får proviantering ske av obeskattade gemenskapsvaror för förbrukning ombord. Proviantering får således under vissa förhållanden ske med obeskattade varor även om resan endast går till en annan medlemsstat inom EU. I vissa fall får proviantering även ske med icke gemenskapsvaror för förbrukning ombord.

Den som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg får ta emot tobaksvaror och alkoholvaror från en upplagshavare utan skatt. När varor skickas från en upplagshavare till en sådan aktör omfattas förflyttningen enligt nuvarande lagstiftning inte av reglerna om skatteuppskov. Skattefriheten åstadkoms i stället genom en möjlighet för upplagshavaren att få avdrag för skatten.

Det förekommer även att varor flyttas från ett skatteupplag i en medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat. Enligt svensk lagstiftning kan t.ex. inte en vara flyttas från ett skatteupplag direkt till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat under skatteuppskov, utan flyttningen måste gå via en upplagshavare eller registrerad mottagare. Inte heller kan en vara flyttas från ett skatteupplag i en annan medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige under skatteuppskov, utan flyttningen måste i så fall gå till en registrerad mottagare.

En flyttning av varor mellan aktörer i olika medlemsstater inom EU:s punktskatteområde utgör enligt punktskattereglerna inte export. Med export avses i stället att varorna lämnar EU:s punktskatteområde för ett tredje land. I vissa andra medlemsstater används dock formaliteterna för exportförfarande vid proviantering.

Som en följd av diskussionerna inom EU om förflyttningar av varor till en annan medlemsstat för proviantering har en ny artikel införts i rådets förordning om tillämpningsföreskrifter till tullkodex för gemenskapen. Den nya tullbestämmelsen kommer att medföra att Tullverket fr.o.m. den 1 januari 2011 använder formaliteterna för exportdeklaration när varor skickas för proviantering av fartyg eller luftfartyg i andra medlemsstater.

Ändringar föreslås så att proviantering hanteras som om det vore export även enligt punktskattelagstiftningen. Det innebär att varor under punktskatteuppskov kan skickas från ett skatteupplag direkt till ett fartyg eller flyg i en annan medlemsstat. Varorna behöver inte längre skickas via en upplagshavare eller varumottagare i den andra staten. En förutsättning är att varorna enligt mottagarlandets regler får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord.

Omvänt ska varor under skatteuppskov kunna flyttas direkt till fartyg eller flyg i Sverige från ett skatteupplag i en annan medlemsstat utan att gå via en registrerad mottagare i Sverige.

Behörig myndighet vid avslutande av flyttning genom exportrapport

Skatteverket ska lämna exportrapport i det elektroniska dokumenthanteringssystemet EMCS efter det att intyg har kommit från Tullverket. Nuvarande bestämmelser anpassas till detta.

I samband med att det nya punktskattedirektivet genomfördes i svensk lagstiftning (prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18) infördes i lagarna om alkoholskatt, tobaksskatt och energiskatt bestämmelser om att det är Tullverket som ska lämna exportrapporter. Det har framkommit att det i praktiken är Skatteverket som lämnar exportrapporten i EMCS-systemet. Förfarandet bedöms vara i överensstämmelse med punktskattedirektivet och bättre överensstämma med de båda myndigheternas funktioner i samband med punktskatteförfarandet.

Undantag från krav på säkerhet vid leverans av bränsle med fartyg eller via rörledning

Vid förflyttningar av energiprodukter under uppskovsförfarande ska enligt energiskattelagen den avsändande upplagshavaren respektive den registrerade avsändaren ställa säkerhet för betalning av skatten.

Enligt artikel 18.4 b i punktskattedirektivet får avsändarmedlemsstaten göra undantag från krav på säkerhet för flyttningar inom gemenskapen av energiprodukter under uppskovsförfarande, om flyttningen sker till sjöss eller via fasta rörledningar och övriga berörda medlemsstater samtycker till detta.

En möjlighet till undantag från krav på säkerhet i sådana fall fanns även tidigare i det numera upphävda cirkulationsdirektivet. Den huvudsakliga skillnaden mellan bestämmelserna är dock att artikel 18.4 b i punktskattedirektivet förutsätter, till skillnad från vad som gällde enligt cirkulationsdirektivet, att övriga berörda medlemsstater ger sitt samtycke.

Sverige har utnyttjat möjligheten att medge undantag från kraven på säkerhet vid förflyttningar till sjöss eller via rörledning genom bestämmelserna i 4 kap. 8 a § första stycket energiskattelagen som ger Skatteverket möjlighet att medge sådant undantag.

Till följd av artikel 18.4 b i punktskattedirektivet behöver energiskattelagen ändras. Enligt förslaget får Skatteverket medge att en upplagshavare eller registrerad avsändare inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten vid leverans av bränsle med fartyg eller via rörledning om det är förenligt med internationella överenskommelser med övriga berörda medlemsstater.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Förslagen medför ändringar i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och energiskatt samt i alkohollagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och energiskatt ska gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Offentligfinansiella och andra effekter

Ändringarna innebär en anpassning till nya tullbestämmelser och till det förfarande som används i vissa andra medlemsstater. De varor som är aktuella kan i dag normalt skickas skattefritt om det sker via en upplagshavare eller varumottagare i den andra medlemsstaten. Några effekter på de offentliga finanserna av dessa ändringar bedöms därmed inte uppkomma. Inte heller de övriga förslagen i propositionen bedöms medföra några effekter på de offentliga finanserna.

Genom att skattefria leveranser till andra medlemsstater kan ske med tillämpning av uppskovsförfarandet, uppkommer i många fall en förenkling för de berörda företagen jämfört med det nuvarande förfarandet.

Utskottets överväganden

Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag med den ändringen att lagförslagen ska träda i kraft den 1 mars 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Regeringen har i propositionen föreslagit att lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedömdes vara den 1 april 2011. Det har framkommit att det är mycket angeläget för branschen att lagstiftningen träder i kraft så snart som möjligt. Mot den bakgrunden och då det har visat sig praktiskt möjligt att åstadkomma ett tidigare ikraftträdande, anser utskottet att lagstiftningen ska träda i kraft redan den 1 mars 2011.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:48 Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2.    lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3.    lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4.    lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag