Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU2

Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:245) om att personer som är anställda vid internationella organ i Sverige och deras familjemedlemmar ska folkbokföras, om de anställda åtnjuter immunitet och privilegier enbart i tjänsten. För unionsmedborgare innebär detta att de kan utnyttja sin på direktiv grundade rätt att rösta och ställa upp i regionala val.

Personer som är anställda vid internationella organ i Sverige och har sådan rätt till immunitet och privilegier som tillkommer diplomatiska företrädare ska alltjämt undantas från folkbokföring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481). Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:245.

Stockholm den 23 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2009/10:245 Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ. Regeringens förslag återges i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Någon motion har inte väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag som innebär att personer som är anställda vid internationella organ i Sverige och deras familjemedlemmar ska folkbokföras, om de anställda åtnjuter immunitet och privilegier enbart i tjänsten. Syftet är bl.a. att öppna en möjlighet för unionsmedborgare att utnyttja sin på direktiv grundade rätt att rösta och ställa upp i regionala val.

Det fåtal anställda och deras familjer som har sådan omfattande rätt till immunitet och privilegier som tillkommer diplomatiska företrädare ska alltjämt undantas från folkbokföring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets överväganden

Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:245 Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Härigenom föreskrivs att 5, 26 och 30 §§ folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §

Den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, folkbokförs endast om han är svensk medborgare eller om han, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller organisationen eller dess betjäning. Detta gäller även en sådan persons familjemedlem eller tjänare.

Den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning, folkbokförs endast om han eller hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han eller hon kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller dess betjäning. Detta gäller även en sådan persons familjemedlem eller tjänare.

 

Den som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning, folkbokförs endast om han eller hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han eller hon kom att tillhöra det internationella organet. Detta gäller även en sådan persons familjemedlem.

26 §1 [ Senaste lydelse 2004:822.]

Den som flyttat in från utlandet skall anmäla inflyttningen till Skatteverket eller Försäkringskassan. Detsamma gäller den som är registrerad som obefintlig och skall folkbokföras.

Den som flyttat in från utlandet ska anmäla inflyttningen till Skatteverket eller Försäkringskassan. Detsamma gäller den som är registrerad som obefintlig och ska folkbokföras.

Anmälan skall även göras när ett barn skall folkbokföras här i landet enligt 3 § andra stycket.

Anmälan ska även göras när ett barn ska folkbokföras här i landet enligt 3 § andra stycket.

 

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte en utländsk medborgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och som inte har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning.

30 §

För barn under 18 år skall anmälan enligt 25, 26 eller 27 § göras av barnets vårdnadshavare. Barn som har fyllt 16 år har dock rätt att själv göra sådan anmälan.

För barn under 18 år ska anmälan enligt 25, 26 första eller andra stycket eller 27 § göras av barnets vårdnadshavare. Barn som har fyllt 16 år har dock rätt att själv göra sådan anmälan.

För barn under 18 år får ansökan enligt 16 § göras av endast en vårdnadshavare, om syftet med ansökningen är att skydda mot den andre vårdnadshavaren.

_________________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.