Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU18

Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Sammanfattning

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns bestämmelser om återbetalning av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade i en annan medlemsstat än den återbetalande medlemsstaten. Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:36) om att förlänga ansökningstiden för återbetalningsperioder under 2009.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200). Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:36.

Stockholm den 30 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V), Johnny Munkhammar (M) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns bestämmelser om återbetalning av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade i en annan medlemsstat än den återbetalande medlemsstaten. Regeringen föreslår en ny bestämmelse som innebär att ansökningstiden för återbetalningsperioder under 2009 förlängs. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Bakgrund

Europeiska unionens råd antog den 14 oktober 2010 direktiv 2010/66/EU om ändring av direktiv 2008/9/EG om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat. Genom direktivet har senaste ansökningstidpunkt för återbetalningar som avser 2009 flyttats fram till den 31 mars 2011.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns regler om senaste ansökningstidpunkt för ansökningar om återbetalning av skatt till vissa utländska företagare som är etablerade i andra EU-länder (19 kap. 8 §) och för återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder från näringsidkare som är etablerade i Sverige (19 kap. 32 §). En ansökan om återbetalning ska enligt de nämnda bestämmelserna ha kommit in senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden. Ansökan om återbetalning ska i de aktuella fallen göras genom en elektronisk portal (19 kap. 1 och 31 §§). Reglerna om senaste ansökningstidpunkt följer av artikel 15.1 i rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat. Enligt det nya direktivet 2010/66/EU om ändring av direktiv 2008/9/EG ska den senaste ansökningstidpunkten för återbetalningsperioder under 2009, den 30 september 2010, förlängas till den 31 mars 2011. Det nya direktivet har beslutats med kort varsel, och bakgrunden är att det i vissa fall förekommit tekniska problem i medlemsstaterna som inneburit att näringsidkare inte kunnat ansöka om återbetalning i tid. Den förlängda ansökningstiden enligt direktivet bör återspeglas i den svenska lagstiftningen. De aktuella reglerna i mervärdesskattelagen, vilka trädde i kraft den 1 januari 2010 genom lagen (2009:1333) om ändring i mervärdesskattelagen, ändras därför enligt förslaget på motsvarande sätt genom en ändring av övergångsbestämmelserna till den sistnämnda lagen. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2011. Eftersom ansökningstiden enligt gällande regler gick ut den 30 september 2010 föreslås dock att bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2010. Regeringen bedömer att förslaget har marginella statsfinansiella effekter, och för företagen medför förslaget positiva effekter i den mån de har förhindrats att ansöka om återbetalning i tid.

Utskottets överväganden

Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:36 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag