Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU17

Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:32) om förtydligande av tillämpningsområdet för dispensbestämmelsen för skattebefrielse för alternativa drivmedel i 2 kap. 12 § lagen (1994:1776) om skatt på energi och om förfarandereglerna vid skattskyldigas hantering av biodrivmedel i samma lag.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011.

Ett särskilt yttrande (V) har lämnats till betänkandet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:32.

Stockholm den 30 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V), Johnny Munkhammar (M) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i ärendet regeringens proposition 2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringens skattestrategi för koldioxidneutrala drivmedel har inneburit att samtliga biodrivmedel fullständigt befriats från energiskatt och koldioxidskatt. EU-kommissionen har statsstödsgodkänt den svenska skattebefrielsen av biodrivmedel t.o.m. utgången av 2013. För andra biodrivmedel än biogas ges skattebefrielsen, med stöd av en bestämmelse i lagen (1994:1776) om skatt på energi genom individuella dispensbeslut av regeringen. Samtliga nu gällande dispensbeslut löper ut den 31 december 2010.

EU:s nya bränslekvalitetsdirektiv ska senast den 1 januari 2011 genomföras i svensk rätt. Bland de nya reglerna i direktivet finns en ändrad bränslespecifikation som gör det möjligt att blanda in upp till maximalt 10 % etanol i bensin och maximalt 7 % FAME i dieselolja.

Det är viktigt att regeringen, inte minst för statsstödskontrollen, har tillgång till uppgifter om mängderna skattebefriade biodrivmedel. Eftersom regeringens framtida dispensbeslut kan komma att innebära att etanol och FAME som låginblandas i fossila drivmedel skattebefrias upp till nivåer som underskrider de tillåtna nivåerna i det nya bränslekvalitetsdirektivet och skattebeläggs därutöver, blir kontrollmöjligheten än mer angelägen. Mot den bakgrunden aktualiseras en översyn av reglerna för förfarandet vid de skattskyldigas hantering av biodrivmedel.

I propositionen tydliggörs tillämpningsområdet för dispensbestämmelsen i 2 kap. 12 § energiskattelagen. Vidare görs en översyn av reglerna för förfarandet vid de skattskyldigas hantering av biodrivmedel. Skattebefrielsen för bränsle som omfattas av dispensbeslut åstadkoms enligt förslaget genom avdrag i den skattskyldiges deklaration. En förutsättning för avdraget är att den skattskyldige har ett eget dispensbeslut som omfattar hanteringen av bränslet.

Förslaget medför ändringar i 2 kap. 12 §, 7 kap. 5 a § och 12 kap. 1 § energiskattelagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Förslaget bedöms inte medföra några offentligfinansiella konsekvenser.

Utskottets överväganden

Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Utskottets förslag i korthet

Utskottet antar regeringens lagförslag.

Jämför särskilt yttrande (V).

Propositionen

Regeringens strategi för koldioxidneutrala drivmedel har inneburit att samtliga biodrivmedel fullständigt befriats från energiskatt och koldioxidskatt. För andra biodrivmedel än biogas ges skattebefrielsen genom dispensbeslut av regeringen. Samtliga nu gällande dispensbeslut löper ut den 31 december 2010.

Dispensbesluten tas med stöd av 2 kap. 12 § energiskattelagen som enligt nuvarande lydelse ger regeringen rätt att i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som förbrukats inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från förnybara källor.

Regeringens dispensmöjlighet har i huvudsak i oförändrad form funnits i lagstiftningen sedan den anpassades till EG-rätten vid det svenska inträdet i EU 1995. Vissa språkliga anpassningar av bestämmelsen gjordes när energiskattedirektivet genomfördes i svensk rätt 2007. Det är angeläget att skattereglerna är klart och tydligt utformade samt att samstämmighet råder mellan det språkbruk som används i olika delar av energiskattelagen.

I propositionen föreslås vissa justeringar av dispensbestämmelsen i syfte att tydliggöra dess tillämpningsområde. Enligt förslaget får regeringen genom dispensbeslut i särskilda fall helt eller delvis medge befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som framställs av biomassa eller på annat bränsle som förbrukas inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter. Möjligheten att medge befrielse från energiskatt och koldioxidskatt gäller även om bränslet ingår som en beståndsdel i ett annat bränsle.

Skattebefrielsen för bränsle som omfattas av dispensbeslut föreslås åstadkommas genom avdrag i den skattskyldiges deklaration. En förutsättning för avdraget är att den skattskyldige har ett dispensbeslut riktat till sig själv för det aktuella bränslet.

Förslaget medför ändringar i 2 kap. 12 § och 7 kap. 5 a § och 12 kap. 1 § energiskattelagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Av artikel 17.1 c i direktivet 2009/28/EG om förnybar energi följer att biodrivmedel och flytande biobränslen måste uppfylla fastlagda hållbarhetskriterier för att få ges finansiellt stöd. Som ett led i anpassningen till direktivet kommer skattefriheten för dessa bränslen att villkoras av att bränslena uppfyller de hållbarhetskriterier som lagts fast i direktivet. Villkor om uppfyllda hållbarhetskriterier kommer att föras in i regeringens dispensbeslut. Det bedöms bli möjligt fr.o.m. den 1 januari 2012, då ett administrativt system för en sådan kontroll beräknas vara genomfört i Sverige.

Utskottets ställningstagande

Genom propositionen tydliggörs bl.a. regeringens möjligheter att fr.o.m. den 1 januari 2011 genom dispensbeslut befria bränslen som framställs av biomassa från energiskatt och koldioxidskatt. Möjlighet ges också för regeringen att ge sådan skattebefrielse för annat bränsle som förbrukas inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter. Skattebefrielsen ska kunna gälla även om bränslet ingår som en beståndsdel i ett annat bränsle. Utskottet har inte något att invända mot förslaget.

EU:s nya bränslekvalitetsdirektiv innebär en ändrad bränslespecifikation som gör det möjligt att blanda in upp till 10 % etanol i bensin och upp till 7 % FAME (fettsyrametylestrar) i diesel. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 finansplan m.m. avsnitt 6.6.2) ambitionen att genom dispensbeslut medge en ökad låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel fr.o.m. den 1 januari 2011. I budgetpropositionen angavs även att skattebefrielse bör medges för 6,5 % etanol i bensin och för 5 % FAME i diesel. Skatteutskottet ställde sig i sitt yttrande till finansutskottet den 16 november 2010 (yttr. 2010/11:SkU1y) över skattefrågorna i budgetpropositionen bakom regeringens bedömning när det gäller låginblandning av biodrivmedel.

Utskottet tillstyrker proposition 2010/11:32.

Särskilt yttrande

Förfaranderegler för alternativa drivmedel (V)

Jacob Johnson (V) anför:

Regeringens proposition handlar om tillvägagångssättet i samband med beslut om att befria bränsle som framställts av biomassa från energi- och koldioxidskatt. Lagförslaget berör således inte vilka nivåer för skattebefrielse som ska gälla för låginblandning utan bara hur själva dispensförfarandet ska utformas och hur skattebefrielse får medges.

Regeringen har dock tidigare föreslagit att riksdagen beslutar att skattebefrielse bara ska få ske upp till 6,5 % för etanol i bensin och med 5 % för FAME i dieselolja. Frågan tas inte upp i denna proposition trots att EU-regler fr.o.m. den 1 januari 2011 medger en låginblandning på upp till 10 % för etanol i bensin och 7 % för FAME i dieselolja. Regeringen har inte motiverat detta.

Det här är olyckligt med tanke på att vi behöver använda alla verktyg vi kan för att minska miljö- och klimatpåverkan och eftersom det finns ett stort behov av att öka användningen av miljövänligare bränslen. Regeringen borde därför återkomma med förslag som stimulerar till högre andel låginblandning, analysera behovet av att öka skattebefrielsen för låginblandat bränsle upp till de nivåer som EU tillåter och presentera hur detta påverkar statsbudgeten.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag