Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU15

Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:21) som i huvudsak innebär att en ny definition av begreppet skogsmark blir tillämplig vid inkomstbeskattningen fr.o.m. den 1 januari 2011. Därmed får begreppet skogsmark samma innebörd vid beskattningen av skogsintäkter som redan gäller enligt skogsvårdslagstiftningen och som kommer att gälla fr.o.m. 2011 års fastighetstaxering. Lagändringarna berör främst bestämmelserna om skogsavdrag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:21.

Stockholm den 16 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslår att begreppet skogsmark ska ha samma innebörd vid inkomstbeskattningen som när begreppet används i skogsvårdslagstiftningen och vid fastighetstaxeringen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Bakgrund

Skogsavdraget grundas enligt inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, på anskaffningsvärdet för den skogsmark som finns på fastigheten. Den 1 januari 2009 ändrades emellertid skogsvårdslagens (1979:429) definition av vad som utgör skogsmark. Den 1 januari 2010 anpassades fastighetstaxeringslagen (1979:1152), förkortad FTL, till den nya definitionen av begreppet skogsmark. Det nya skogsmarksbegreppet kommer att användas första gången vid 2011 års fastighetstaxering.

I det nya skogsmarksbegreppet ingår skogsmark av två slag, produktiv skogsmark och improduktiv skogsmark. Utan ändringar i reglerna om skogsavdrag skulle såväl produktiv som improduktiv skogsmark kunna ligga till grund för skogsavdrag när ändringarna i FTL börjar tillämpas. Det skulle innebära att utrymmet för skogsavdrag utvidgas eftersom skogsimpediment i dagsläget inte ligger till grund för skogsavdrag. Någon sådan utvidgning har inte varit avsedd som en följd av förändringarna i FTL.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Eftersom någon utvidgning av utrymmet för skogsavdrag inte är avsedd med anledning av moderniseringen av vissa skogliga begrepp föreslås att begreppet skogsmark i IL byts ut mot begreppet produktiv skogsmark som en anpassning till den ändrade begreppsbildningen i FTL. Vidare regleras vissa situationer när all mark övergår till annan utan att någon produktiv skogsmark samtidigt övergår.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. I fråga om skogsavdrag tillämpas de nya bestämmelserna för avdragsgrundande skogsintäkter efter ikraftträdandet. Därvid avses med skogens anskaffningsvärde för fastigheter förvärvade före ikraftträdandet värdet enligt äldre bestämmelser. I fråga om övertagande av skogskonton och skogsskadekonton tillämpas de nya bestämmelserna när en lantbruksenhet övergår till en närstående efter ikraftträdandet.

De föreslagna lagändringarna är huvudsakligen rent språkliga anpassningar som inte kan förväntas ha några offentligfinansiella konsekvenser eller några särskilda konsekvenser för enskilda, Skatteverket eller de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Utskottets överväganden

Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag