Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU12

Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:14) till ändringar i mervärdesskattelagens bestämmelser om undantag från skatteplikt för viss import av varor. Ändringarna innebär bl.a. att en importör som vill slippa betala mervärdesskatt måste ange två registreringsnummer till moms när varorna efter importen omsätts eller överförs till ett annat EU-land. Vidare ska Tullverket kunna kräva bevis om överföringen i sådana fall.

De nya bestämmelserna motiveras av ett nytt EU-direktiv vars syfte är att bekämpa skatteundandraganden vid från skatteplikt undantagen import av varor till EU. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Förändrade krav för viss import av varor

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) utom i fråga om 3 kap. 30 §.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:14 i denna del.

Stockholm den 2 december 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V), Peter Persson (S) och Anna SteeleKarlström (FP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:14. I propositionen föreslås ett antal ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200). Lagändringarna bygger på ett nytt EU-direktiv vars syfte är att motverka skatteundandragande vid viss import av varor till EU. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Någon motion har inte väckts i ärendet

Bakgrund

Import av varor till EU är föremål för mervärdesskatt. En sådan import undantas dock från skatteplikt om varorna efter importen transporteras inom EU till en köpare eller till ett företags egen verksamhet i en annan medlemsstat. Detta följer av mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Medlemsstaterna har själva fått bestämma hur undantagsbestämmelsen ska genomföras i praktiken, inklusive villkoren för när undantaget ska vara tillämpligt. Mot bakgrund av att regeln tillämpats olika i medlemsstaterna och att den utnyttjats vid momsbedrägerier presenterade Europeiska kommissionen i december 2008 ett förslag om att förtydliga reglerna för momsfrihet vid viss import, KOM(2008) 805. Förslaget har remissbehandlats.

I juni 2009 antog Europeiska unionens råd ett direktiv, 2009/69/EG, som baseras på det nyss nämnda förslaget från kommissionen. Direktivet utgör en del av ett paket av åtgärder som kommissionen till viss del redan har lagt fram eller kommer att lägga fram inom ramen för en samordnad EU-strategi för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier inom unionen, KOM(2008) 807.

Syftet med det nu aktuella direktivet är att bekämpa skatteundandraganden vid import av varor till EU som ska undantas från skatteplikten. I direktivet fastställs ett antal minimivillkor för tillämpningen av undantaget från skatteplikt för import av en vara som efterföljs av en omsättning eller överföring av varan till ett annat EU-land. Avsikten är att dessa villkor ska motverka att ekonomiska aktörer kan undgå moms genom att utnyttja skillnader i rättstillämpningen mellan medlemsstaterna.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår ändrade bestämmelser när det gäller undantaget från mervärdesskatteplikt vid import av varor där varorna efter importen omsätts till en köpare eller överförs till en näringsidkares egen verksamhet i ett annat EU-land. Genom ändringarna införs krav i mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML, på att importören vid importtillfället ska ange två registreringsnummer till mervärdesskatt för att denna typ av import av varor ska vara undantagen från skatteplikt. Förutom sitt eget svenska registreringsnummer till mervärdesskatt ska importören ange det momsregistreringsnummer som utfärdats i ett annat EU-land för den köpare till vilken varorna levereras, eller sitt eget registreringsnummer till mervärdesskatt utfärdat i det land där försändelsen eller transporten avslutas när varorna förs över från importörens verksamhet i Sverige till dennes verksamhet i ett annat EU-land. Vidare ska importören, om Tullverket begär det, inkomma med bevisning om att varorna är avsedda att transporteras eller sändas från Sverige till ett annat EU-land efter importen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Statens intäkter av mervärdesskatt påverkas inte av förslaget, eftersom någon moms inte betalas vid sådan import av varor som förslaget avser.

Kostnaden för att anlita ett ombud för redovisning av moms vid import av varor till Sverige, som efterföljs av en omsättning eller överföring av varorna till ett annat EU-land, kan komma att öka till nivåer som motsvarar kostnaden i övriga länder. Detta kan leda till att importörer i stället väljer att importera varor till EU genom något annat EU-land, vilket i sin tur kan leda till att statens tullintäkter minskar något.

Skatteverkets kostnader beräknas öka till följd av att fler företag behöver registreras för mervärdesskatt i eget namn. En engångskostnad på 1,2 miljoner kronor och årliga kostnader på ca 300 000 kr ska rymmas inom det befintliga anslaget. Kostnaderna för Tullverket och andra myndigheter bedöms vara försumbara.

Utskottets överväganden

Förändrade krav för viss import av varor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag utom när det gäller en paragraf som av författningstekniska skäl behandlas i ett annat sammanhang.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

En paragraf, 3 kap. 30 § ML, i regeringens lagförslag föreslås få en ändrad lydelse också i proposition 2010/11:28 som utskottet behandlar i betänkande 2010/11:SkU16. För att dessa samtidigt föreliggande ändringsförslag i samma paragraf och med samma ikraftträdandetidpunkt ska kunna samordnas har utskottet fört över den författningstekniska regleringen till betänkande 2010/11:SkU16.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:14 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

Förslaget om ändring i 3 kap. 30 § behandlas i ett annat sammanhang.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag