Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU11

Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv. Förslaget innebär bl.a. en omläggning av beskattningen av cigaretter så att styckeskatten blir så hög som möjligt. Den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter slopas. I syfte att realvärdesäkra skatten ska skatten på samtliga tobaksprodukter, dvs. för cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak, samt styckeskatten för cigaretter omräknas årligen med konsumentprisindex. Förslaget innebär ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Lagförslaget träder i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Riksdagen antar regeringens lagförslag med den rättelsen att lagförslaget tillförs en rubrik av följande lydelse: "Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt". Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:13.

Stockholm den 23 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:13 Anpassningar med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv. Förslaget har aviserats i budgetpropositionen för 2011 och ligger till grund för den preliminära inkomstberäkningen för 2012 och framåt.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1.

Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. På grund av ett uppenbart förbiseende är regeringens förslag till lagtext ofullständigt i och med att förslaget saknar rubrik. Utskottet föreslår att lagförslaget rättas genom ett tillägg av rubriken ”Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt”.

Någon motion har inte väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Ändringarna motiveras av ett EU-direktiv som antogs av Europeiska unionens ministerråd den 16 februari 2010 (rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG).

Beskattningen av cigaretter baseras på uttag av dels styckeskatt, dels värderelaterad skatt. I propositionen föreslås en omläggning av beskattningen av cigaretter som innebär att styckeskatten blir så hög som möjligt. Det totala skatteuttaget av styckeskatt och värderelaterad skatt föreslås dock vara oförändrat. Med anledning av förslaget om ökad styckeskatt föreslås ett slopande av den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter. I syfte att realvärdesäkra skatten föreslås vidare att skatten på samtliga tobaksprodukter, dvs. för cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak, samt styckeskatten för cigaretter omräknas årligen med konsumentprisindex. Vidare justeras definitionerna av vissa tobaksprodukter.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Förslaget beräknas medföra en offentligfinansiell nettointäkt fr.o.m. 2012.

Utskottets överväganden

Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller med en rättelse av lagtexten regeringens förslag om anpassningar av tobaksbeskattningen.

Utskottets ställningstagande

På grund av ett uppenbart förbiseende saknar lagtexten i lagförslaget rubrik. Utskottet föreslår att lagtexten rättas genom ett tillägg av rubriken ”Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt”. Utskottet har i övrigt inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag