Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU10

Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2010/11:12) om att den som avser att i yrkesmässig verksamhet på flygplats lagra flygfotogen som flyttats enligt uppskovsförfarandet, för försäljning till annan förbrukning i luftfartyg än för privat ändamål, får godkännas som upplagshavare utan att något krav på viss minsta lagerkapacitet föreskrivs.

Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om att skattskyldighet för biogas inte ska inträda när gasen vid hantering av en godkänd aktör övergår från vätskeform i gasform eller omvänt. Detta under förutsättning att biogasen, när den övergår i vätskeform, befinner sig i ett skatteupplag och, när den övergår i gasform, hanteras av en godkänd lagerhållare. Skattskyldighet föreslås inte heller inträda när biogas i vätskeform övergår i gasform eller omvänt, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011, den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2015.

Ett särskilt yttrande (MP, V) har lämnats till betänkandet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

2. lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

3. lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:12.

Stockholm den 25 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:12 Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återfinns i bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Någon motion har inte väckts i ärendet.

Bakgrund

Finansdepartementet har uppmärksammats på att systemet med skattebefriade förbrukare som infördes under 2001 innebär problem för flygbolag som tankar på mindre, ofta kommunala, flygplatser där bränslehanteringen inte sköts av upplagshavare. Den nuvarande ordningen leder till att flygfotogen ibland inte kan tillhandahållas skattefritt på dessa flygplatser och att reglerna därför behöver ändras så att det blir möjligt för den som återförsäljer flygfotogen på flygplats att godkännas som upplagshavare.

Ändringar av reglerna om beskattningen av biogas beslutades av riksdagen under hösten 2009 och innebär att fr.o.m. den 1 januari 2011 åstadkoms den generella skattefriheten för biogas genom avdrag i punktskattedeklaration (prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122). För biogas gäller olika förfaranderegler beroende på om gasen är i vätskeform eller i gasform. I vätskeform omfattas biogas av det EU-harmoniserade systemet med punktskatteuppskov, vilket biogas i gasform inte gör. I gasform omfattas biogasen i stället av nationella förfaranderegler för lagerhållare. Skattskyldighet för biogas kommer därmed fr.o.m. den 1 januari 2011 att i vissa fall inträda enbart som en följd av att gasen ändrar fysisk form.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Flygfotogen är ett bränsle som omfattas av punktskattedirektivets system med uppskovsförfarande för punktskatten. Genom uppskovsförfarandet åstadkoms att bränsle, oavsett att det i och för sig är skattepliktigt, kan tillverkas, bearbetas, förvaras och flyttas mellan medlemsstaterna utan att det medför några beskattningskonsekvenser. I huvudsak sker hanteringen inom ramen för ett system med skatteupplag som förestås av godkända upplagshavare. Enligt energiskattelagen får den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att tillverka eller bearbeta bränslen, eller i större omfattning hålla bränslen i lager, godkännas som upplagshavare. En upplagshavare som håller bränsle i lager, utan att tillverka eller bearbeta bränsle, ska enligt gällande regler disponera över en lagerkapacitet på minst 500 kubikmeter.

Avsaknaden av godkända upplagshavare på mindre flygplatser innebär att föreskriven skattefrihet för flygfotogen i vissa fall inte får fullt genomslag och att de mindre flygplatserna förlorar i konkurrenskraft. Mot den bakgrunden föreslås att den som avser att i yrkesmässig verksamhet på flygplats lagra flygfotogen som flyttats enligt uppskovsförfarandet, för försäljning till annan förbrukning i luftfartyg än för privat ändamål, ska kunna godkännas som upplagshavare utan att något krav på viss minsta lagerkapacitet föreskrivs.

För att på ett administrativt enkelt sätt hantera skattefriheten för biogas i samband med att biogasen byter fysisk form föreslås att skattskyldighet inte ska inträda när gasen vid hantering av en godkänd aktör övergår från vätskeform i gasform eller omvänt. Förutsättningen är att biogasen, när den övergår i vätskeform, befinner sig i ett skatteupplag och, när den övergår i gasform, hanteras av en godkänd lagerhållare. Skattskyldighet ska inte heller inträda när biogas i vätskeform övergår i gasform eller omvänt, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Förslagen föranleder även mindre ändringar i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2015.

Förslagen om hanteringen av flygfotogen och om skattefrihet för biogas bedöms inte ha några offentligfinansiella effekter.

Utskottets överväganden

Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om upplagshavare för flygfotogen och om skattefrihet för biogas.

Jämför särskilt yttrande (MP, V).

Utskottet anser att målet bör vara att försöka minska flygets miljöpåverkan. Frågan bör dock lösas i ett internationellt sammanhang. En skatt på flygbränsle på inrikes flygtrafik riskerar att skapa konkurrensnackdelar för svenska flygplatser. Sverige och EU verkar inom ramen för internationella luftfartsorganisationen ICAO för att åtgärder ska vidtas i syfte att begränsa utsläppen. En överenskommelse träffades vidare 2008 mellan EU-rådet och Europaparlamentet om att införliva flyget i EU:s utsläppshandelssystem. Flyget kommer således att omfattas av utsläppshandeln fr.o.m. 2012, och det gäller såväl flygningar inom EU som till och från EU.

Oavsett om det införs miljöskatt på flygfotogen eller, som i dag, bränslet omfattas av skattefrihet är det angeläget att samma förutsättningar för att tillämpa bestämmelserna gäller på alla flygplatser i landet. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att upplagshavare ska kunna godkännas utan krav på att disponera viss minsta lagerkapacitet.

Utskottet har inte heller när det gäller skattefriheten för biogas något att invända mot regeringens förslag.

Utskottet tillstyrker propositionen.

Särskilt yttrande

Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas (MP, V)

Helena Leander (MP) och Jacob Johnson (V) anför:

Regeringen vill möjliggöra att även mindre flygplatser (ca 20 stycken) som tillhandahåller flygfotogen till flygplan ska omfattas av samma lagstiftning som de stora flygplatserna, dvs. att det ska råda skattefrihet i samband med tankning av flygfotogen. Regeringen menar att dagens lagstiftning leder till en försämrad konkurrenssituation för små flygplatser.

Principiellt har regeringen rätt i att samma regler bör gälla för alla flygplatser när det handlar om tankning av flygplan. Sett utifrån det perspektivet finns det en logik i att föreslå en lagändring på detta område. Men samtidigt missar regeringen att se helheten när det kommer till flygets relation till övriga transportslag. Allt annat lika leder regeringens förslag till att det blir billigare att transportera sig med flygtrafik. Detta sker mot bakgrund av att flygtrafiken i dag inte betalar för sina samhällskostnader och att regeringen avser att höja banavgifterna för järnvägen med 8 miljarder kronor.

Regeringen hade i stället kunnat vända på likvärdighetsresonemanget och föreslagit att flygfotogen i allmänhet inte ska vara skattebefriat. Det hade också lett till konkurrensneutralitet eftersom alla flygplatser som har flygfotogen då måste betala skatt. Därmed hade flyget även kostnadsmässigt delvis bidragit till att kompensera för sin miljöpåverkan.

Det är i och för sig inte helt enkelt att bara föreslå ökad beskattning på flygfotogen för flygtrafik. Bland annat hindrar Chicagokonventionen Sverige från att flygfotogen beläggs med koldioxid- och energiskatt för utrikes resor. Det är dock möjligt att beskatta inrikes flygtrafik, även om det kan finnas risk för s.k. ekonomitankning i vissa delar av landet. Det är också möjligt att uppta bilaterala förhandlingar med närliggande länder och på så sätt reglera hur man gemensamt ska beskatta flygfotogen. Inom ramen för internationella luftfartsorganisationen ICAO hade regeringen även kunnat föra fram krav på att utrikes flygtrafik ska kunna beläggas med miljöskatter på flygfotogen.

Med lite mer uppfinningsrikedom hade regeringen således kunnat få fram förslag till konkurrensneutralitet mellan flygplatser som inte ökat miljöbelastningen eller försämrat konkurrensneutraliteten gentemot andra trafikslag, t.ex. järnväg.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:12 Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

2.    lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

3.    lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4.    lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag