Socialförsäkringsutskottets betänkande

2010/11:SfU4

Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:222 Följdändringar med anledning av socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringsbalken träder i kraft den 1 januari 2011. Propositionen behandlar främst frågor om att ändra de hänvisningar i lagstiftningen som görs till olika bestämmelser i den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen till att i stället avse motsvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken.

Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2011.

Propositionen har inte föranlett några motioner.

Utskottet tillstyrker, med några ändringar och en komplettering, behandlade lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i föräldrabalken,

3. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i föräldrabalken,

4. lag om ändring i ärvdabalken,

5. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

6. lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor,

7. lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.,

8. lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.,

9. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

10. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

11. lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.,

12. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),

13. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

14. lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor,

15. lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor,

16. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,

17. lag om upphävande av lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,

18. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,

19. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

20. lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,

21. lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.,

22. lag om ändring i semesterlagen (1977:480),

23. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i semesterlagen (1977:480),

24. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

25. lag om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.,

26. lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),

27. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

28. lag om ändring i utsökningsbalken,

29. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,

30. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),

31. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

32. lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång,

33. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),

34. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),

35. lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,

36. lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats med den ändringen i ingressen att ett parentestecken infogas framför talet 1985,

37. lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.,

38. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

39. lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262),

40. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

41. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,

42. lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg,

43. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

44. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

45. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

46. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

47. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med den ändringen att övergångsbestämmelsen ska ha följande lydelse: "2. Äldre bestämmelser i 20 och 23 §§ gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.",

48. lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,

49. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,

50. lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,

51. lag om upphävande av lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn,

52. lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),

53. lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring med den ändringen att "m.m." infogas efter ordet "byggfelsförsäkring" i rubriken och i ingressen.,

54. lag om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade,

55. lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,

56. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

57. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000) utom i fråga om 27 och 32 §§,

58. lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,

59. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

60. lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

61. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

62. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

63. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

64. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),

65. lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen,

66. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

67. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

68. lag om ändring i ellagen (1997:857),

69. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

70. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift med den ändringen i 2 § 1 att "59 kap. 8–10 §§" ändras till "59 kap. 8–11 §§",

71. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet utom i fråga om 10 §,

72. lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

73. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

74. lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

75. lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall,

76. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen i punkt 3 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att punkten efter ordet "socialförsäkringsbalken" utgår,

77. lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229),

78. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

79. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

80. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

81. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

82. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

83. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

84. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

85. lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,

86. lag om ändring i sambolagen (2003:376),

87. lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

88. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

89. lag om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag,

90. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

91. lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),

92. lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,

93. lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade,

94. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

95. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

96. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet med den ändringen att "m.m." infogas efter ordet "integritet" i rubriken och i ingressen,

97. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

98. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

99. lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

100. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

101. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus,

102. lag om ändring i lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade,

103. lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,

104. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

105. lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner,

106. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

107. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i socialförsäkringsbalken,

108. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och beslutar

a) att 7 kap. 58 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3,

b) om en sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken som föranleds av detta,

109. lag om ändring i luftfartslagen (2010:000),

110. lag om ändring i skollagen (2010:000).

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:222 i denna del.

Stockholm den 4 november 2010

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (M), Mikael Cederbratt (M), Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne Staxäng (M), Eva-Lena Jansson (S), Finn Bengtsson (M), Kurt Kvarnström (S), Ulf Nilsson (FP), Shadiye Heydari (S), Jasenko Omanovic (S), Saila Quicklund (M), Gunvor G Ericson (MP), Emma Henriksson (KD), Annelie Karlsson (S), Per Ramhorn (SD), Christina Höj Larsen (V) och Abir Al-Sahlani (C).

Redogörelse för ärendet

Riksdagen har antagit regeringens förslag till socialförsäkringsbalk och lag om införande av socialförsäkringsbalken med kompletteringar (bet. 2009/10:SfU11, rskr. 2009/10:194, SFS 2010:110 och 111). Socialförsäkringsbalken träder i kraft den 1 januari 2011. Med anledning av det kommande ikraftträdandet behandlar utskottet i detta betänkande regeringens proposition 2009/10:222 med förslag till följdändringar i lagstiftning utanför socialförsäkringsområdet.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1.

Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Förslaget till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000) (lagförslag 2.57) behandlas vad gäller 27 och 32 §§ i socialutskottets betänkande 2010/11:SoU4.

Förslaget till lag om ändringar lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet (lagförslag 2.71) behandlas vad gäller 10 § i finansutskottets betänkande 2010/11:FiU8.

Utskottet kompletterar ett lagförslag med en bestämmelse enligt vad som framgår av bilaga 3.

Utskottets överväganden

Propositionen

Efter arbetet med socialförsäkringsbalken vidtar nu nästa steg i den lagtekniska reformeringen av socialförsäkringslagstiftningen, vilket är att göra följdändringar i den lagstiftning som ligger utanför socialförsäkringsområdet. I propositionen lämnas således förslag till sådana följdändringar. Det är främst fråga om att ändra de hänvisningar i nuvarande lagstiftning som görs till olika bestämmelser i den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen, till att i stället avse motsvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Det görs i samband med detta även några få ändringar av teknisk natur för att korrigera bestämmelser som inte har anpassats till tidigare ändringar eller som på annat sätt är föråldrade. Vidare föreslås att några lagar ska upphävas eftersom de inte längre tillämpas. Dessutom rättas några tidigare förbiseenden.

Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets ställningstagande

Med anledning av att socialförsäkringsbalken träder i kraft behöver, som anges i propositionen, följdändringar i lagstiftning utanför socialförsäkringsområdet göras.

Regeringens nu aktuella lagförslag har inte föranlett några motförslag i form av motioner. Med nedan angivna ändringar och komplettering och några redaktionella ändringar tillstyrker utskottet aktuella lagförslag.

Beträffande 26 § förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön (lagförslag 2.47) omfattas denna bestämmelse av övergångsbestämmelsen i lagförslaget. 26 § handlar om tillämpning av regler om handläggning m.m. i 107–112 kap. i socialförsäkringsbalkens avdelning H. Reglerna om handläggning m.m. i avdelning H bör dock tillämpas fullt ut efter ikraftträdandet om inte särskilda skäl talar för annat. Detta innebär att dessa regler normalt sett bör tillämpas vid all handläggning som sker efter ikraftträdandet och detta oavsett om denna rör förmåner som avser tid före eller efter ikraftträdandet (jfr. prop. 2008/09:200 s. 385). Vissa övergångsbestämmelser avseende avdelning H finns dock i 9 kap. lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Övergångsbestämmelsen i lagförslag 2.47 bör därför inte omfatta 26 § och ändras så att den endast omfattar 20 och 23 §§.

Beträffande 2 § 1 förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift (lagförslag 2.70) föreskriver 59 kap. 8–10 §§ socialförsäkringsbalken vad som ska räknas som inkomst av anställning. 59 kap. 11 § i balken föreskriver vissa undantag från detta. För tydlighetens skull bör i 2 § 1 lagen om statlig ålderspensionsavgift även hänvisas till 59 kap. 11 § socialförsäkringsbalken.

I 7 kap. 58 § lagen om införande av socialförsäkringsbalken föreskrivs att äldre bestämmelser gäller i fråga om arbetsskador som har inträffat före den 1 januari 1990. Bestämmelsen innebär att även äldre övergångsbestämmelser blir tillämpliga, t.ex. om tillämpningen av lagen (1954:243) om yrkesskador i fråga om skador före den 1 juli 1977. Eftersom begreppet ”arbetsskada” inte används beträffande dessa äldre skador bör bestämmelsen kompletteras med texten ”eller motsvarande äldre skada”. Vidare hänför sig bestämmelserna i 7 kap. 59–68 §§ lagen om införande av socialförsäkringsbalken till ändringar i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och reglerar övergångsfrågor i samband med dessa. Bestämmelserna ska följaktligen inte tillämpas i fall som omfattas av lagen om yrkesskadeförsäkring eller annan äldre lag om skador orsakade av arbete.

På grund av vad som nu anförts lägger utskottet i bilaga 3 fram ett förslag till ändring av 7 kap. 58 § lagen om införande av socialförsäkringsbalken.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:222 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i rättegångsbalken,

2.    lag om ändring i föräldrabalken,

3.    lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i föräldrabalken,

4.    lag om ändring i ärvdabalken,

5.    lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

6.    lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor,

7.    lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.,

8.    lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.,

9.    lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

10.  lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

11.  lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.,

12.  lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),

13.  lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

14.  lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor,

15.  lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor,

16.  lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

17.  lag om upphävande av lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,

18.  lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,

19.  lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

20.  lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,

21.  lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.,

22.  lag om ändring i semesterlagen (1977:480),

23.  lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i semesterlagen (1977:480),

24.  lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

25.  lag om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.,

26.  lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),

27.  lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

28.  lag om ändring i utsökningsbalken,

29.  lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,

30.  lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),

31.  lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

32.  lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång,

33.  lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),

34.  lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),

35.  lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,

36.  lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats,

37.  lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.,

38.  lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

39.  lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262),

40.  lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

41.  lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,

42.  lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg,

43.  lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

44.  lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

45.  lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

46.  lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

47.  lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

48.  lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,

49.  lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,

50.  lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,

51.  lag om upphävande av lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn,

52.  lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),

53.  lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring,

54.  lag om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade,

55.  lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,

56.  lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

57.  lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),

58.  lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,

59.  lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

60.  lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

61.  lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

62.  lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

63.  lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

64.  lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),

65.  lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen,

66.  lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

67.  lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

68.  lag om ändring i ellagen (1997:857),

69.  lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

70.  lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

71.  lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,

72.  lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

73.  lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

74.  lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

75.  lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall,

76.  lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

77.  lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229),

78.  lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

79.  lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

80.  lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

81.  lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

82.  lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

83.  lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

84.  lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

85.  lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,

86.  lag om ändring i sambolagen (2003:376),

87.  lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

88.  lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

89.  lag om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag,

90.  lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

91.  lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),

92.  lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,

93.  lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade förmåner m.m. för neurosedynskadade,

94.  lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

95.  lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

96.  lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet,

97.  lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

98.  lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

99.  lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

100.  lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

101.  lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus,

102.  lag om ändring i lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade,

103.  lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,

104.  lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

105.  lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner,

106.  lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

107.  lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i socialförsäkringsbalken,

108.  lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

109.  lag om ändring i luftfartslagen (2010:000),

110.  lag om ändring i skollagen (2010:000).

Lagförslag 57 och 71 behandlas delvis i annat sammanhang.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

7 kap.

58 §

Om rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av en arbetsskada som har inträffat före den 1 januari 1990 gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i 59–65 §§.

Om rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av en arbetsskada eller motsvarande äldre skada som har inträffat före den 1 januari 1990 gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i 59–65 §§.

Bestämmelserna i 59–68 §§ tillämpas inte i fråga om dödsfall till följd av en skada som har inträffat före den 1 juli 1977.