Näringsutskottets betänkande

2010/11:NU22

En ny energimärkningslag

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:106 om en ny energimärkningslag. Genom lagen genomförs det s.k. energimärkningsdirektivet. Lagens syfte är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna. Ändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2011. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater ska vid samma tidpunkt upphöra att gälla. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet har inget att invända mot förslaget utan föreslår att riksdagen bifaller propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

En ny energimärkningslag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om märkning av energirelaterade produkter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:106.

Stockholm den 10 maj 2011

På näringsutskottets vägnar

Maria Wetterstrand

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Maria Wetterstrand (MP), Jessica Polfjärd (M), Lars Johansson (S), Hans Rothenberg (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Karin Åström (S), Lars Isovaara (SD), Kent Persson (V), Boriana Åberg (M), Johan Johansson (M), Ingemar Nilsson (S) och Helena Lindahl (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:106 om en ny energimärkningslag.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om märkning av energirelaterade produkter.

Propositionen

Bakgrund

Det s.k. energimärkningsdirektivet1 [ Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser.] antogs i maj 2010 och ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 20 juni 2011. Direktivets syfte är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna, främst vad avser energieffektivitet men även när det gäller användningen av andra väsentliga resurser2 [ Med andra väsentliga resurser avses i direktivet vatten, kemikalier eller varje annat ämne som förbrukas av en produkt vid normal användning.]. Detta ska uppnås genom att energirelaterade produkter förses med information om de uppgifter som påverkar produktens användning av energi och andra väsentliga resurser. Informationen ska lämnas dels på en etikett som fästs på produkten, dels i ett informationsblad som bifogas produkten. Direktivet är ett s.k. ramdirektiv, vilket innebär att det bara anger vissa grundläggande krav som ska uppfyllas innan en produkt släpps ut på marknaden. Vilka produkter som ska omfattas av bestämmelserna nämns däremot inte i direktivet, utan de specifika märkningskraven kommer att anges i de delegerade akter som kommer att beslutas av kommissionen i form av förordningar som blir direkt tillämpliga i medlemsländerna.

Det nuvarande energimärkningssystemet, vilket baseras på ett ramdirektiv från den 22 september 1992 (92/75/EEG), har genomförts i Sverige genom lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater. Anledningen till att ett nytt direktiv om energimärkning antagits är bl.a. att det gamla direktivet hade ändrats väsentligt och därför av tydlighetsskäl borde revideras samt att direktivet borde utvidgas till att omfatta fler produkter än hushållsapparater.

Inom Regeringskansliet har en departementspromemoria, En ny energimärkningslag (Ds 2010:34), utarbetats med förslag om hur direktivet ska genomföras. Promemorian har remissbehandlats. Vidare har regeringen begärt in Lagrådets synpunkter.

Lag om märkning av energirelaterade produkter

I propositionen föreslås det att en ny lag om märkning av energirelaterade produkter införs. Genom lagen genomförs det energimärkningsdirektiv som nämndes tidigare. Den lag som föreslås är i huvudsak uppbyggd på samma sätt som direktivet. Lagen innehåller bestämmelser om att slutanvändare av energirelaterade produkter ska ges information om dessa produkters användning av energi och andra väsentliga resurser. Information ska ges i form av märkning av produkten och av bifogad produktinformation. Däremot nämns ingen specifik produkt uttryckligen i lagen. När kommissionen antar en delegerad akt för en produkt innebär det att produkten förs in under energimärkningssystemet, och lagens bestämmelser blir tillämpliga.

Vidare föreslås det att tillsynsmyndigheten även ska utöva tillsyn enligt föreskrifterna i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

Lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2011. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla vid samma tidpunkt. Den ska dock fortsätta att tillämpas på produkter som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av den upphävda lagen. De delar av tillsynen som gäller förordning EG nr 1222/2009 föreslås träda i kraft den 1 november 2012.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag. Det tillstyrks följaktligen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:106 En ny energimärkningslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om märkning av energirelaterade produkter.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag