Näringsutskottets betänkande

2010/11:NU18

Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:73 om mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden. Förslaget innebär att det i fjärrvärmelagen (2008:263) införs bestämmelser om skyldighet för fjärrvärmeföretag att månadsvis dels mäta kundens värmeförbrukning, dels rapportera mätresultaten till kunden. Dessutom föreslås det att fjärrvärmeföretagens debitering av kunderna bara får baseras på de mängder som uppmätts och att den ska göras minst fyra gånger per år. Det föreslås samtidigt möjligheter i lagen att i viss utsträckning träffa avtal om avvikelser från bestämmelserna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. I propositionen föreslås det också att en bestämmelse införs om att det ska finnas en uppgift om vad som gäller mellan parterna i ett avtal om fjärrvärme beträffande mätning, rapportering och debitering. Den bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263). Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:73.

Stockholm den 7 juni 2011

På näringsutskottets vägnar

Mats Odell

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mats Odell (KD), Maria Wetterstrand (MP), Jessica Polfjärd (M), Lars Johansson (S), Hans Rothenberg (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Olof Lavesson (M), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Karin Åström (S), Lars Isovaara (SD), Kent Persson (V), Boriana Åberg (M), Ingemar Nilsson (S) och Helena Lindahl (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:73 om mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i fjärrvärmelagen.

Propositionen

Bakgrund

Enligt EU:s s.k. energitjänstedirektiv1 [ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.] ska medlemsstaterna se till att faktureringen när det är lämpligt grundas på den faktiska förbrukningen av fjärrvärme. Faktureringen ska göras så ofta att kunderna kan styra sin egen energianvändning.

Våren 2009 bedömde regeringen (prop. 2008/09:163) baserat på erfarenheterna från mätningsreformen när det gäller el, där krav på månadsvis mätning infördes i juli 2009, att liknande krav för fjärrvärme borde kunna införas under de närmaste åren. Den nuvarande fjärrvärmelagen (2008:263) innehåller inte några regler för avläsning eller debitering av fjärrvärme. I dag tillämpas huvudsakligen en preliminär debitering som grundar sig på en uppskattad förbrukning av fjärrvärme. Den definitiva debiteringen baseras sedan på en avläsning som visar den uppmätta förbrukningen. Avläsning sker i huvudsak årsvis för fjärrvärmekunder med lägre förbrukning.

I en rapport i mars 2010 redovisade Energimarknadsinspektionen ett uppdrag från regeringen att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning av fjärrvärme samt en tidsplan för att införa sådana krav. I uppdraget ingick även att utreda om det finns behov av att reglera mätperiodens längd för överförd fjärrvärme. Rapporten har remissbehandlats. Vidare har regeringen begärt in Lagrådets synpunkter.

Nya bestämmelser i fjärrvärmelagen

Regeringen föreslår att det i fjärrvärmelagen införs bestämmelser om en skyldighet för fjärrvärmeföretag att månadsvis dels mäta kundens värmeförbrukning, dels rapportera mätresultaten till kunden. Dessutom föreslår regeringen att fjärrvärmeföretagens debitering av kunderna bara får baseras på de mängder som uppmätts och att debiteringen ska göras minst fyra gånger per år. Det föreslås också möjligheter i lagen att i viss utsträckning träffa avtal om avvikelser från bestämmelserna.

Genom debitering efter uppmätt och rapporterad förbrukning kommer man ifrån dagens preliminära debitering och årsvisa avstämningsfakturering. Med tätare mätningar får kunden en bättre avstämning och en mer direkt koppling mellan förbrukning och debitering. Genom prissignaler ges då kunden incitament att styra sin egen energianvändning. Regeringen bedömer att förslaget skapar bättre förutsättningar för en effektivare energianvändning och mer lättillgänglig information om förbrukning och pris till fjärrvärmekunderna.

En debitering som baseras på den faktiska förbrukningen skulle med alltför långa tidsintervall medföra att varje debitering uppgår till orimligt höga belopp. Regeringen anser att det är lämpligt att kräva att debiteringen görs minst fyra gånger per år.

Särskilt för stora fjärrvärmekunder kan det vara värdefullt att träffa avtal med fjärrvärmeföretaget om andra intervall än de som nu föreslås. Det bör därför vara möjligt för kunder att träffa sådana avtal. Avtalsvillkor som i jämförelse med fjärrvärmelagens bestämmelser är till nackdel för en konsument2 [ Med konsument avses enligt 2 § fjärrvärmelagen en fjärrvärmekund som är en fysisk person och som använder fjärrvärme i huvudsak utanför näringsverksamhet.] är dock utan verkan mot denne. Detta innebär att en konsument kan avtala med fjärrvärmeföretaget om att mätresultatet ska rapporteras med kortare tidsintervall än en gång per månad. Däremot kan inte konsumenten avtala om att resultatet ska rapporteras med längre tidsintervall än en gång per månad, eftersom detta anses vara till nackdel för konsumenten. När det gäller den månadsvisa mätningen är den emellertid, enligt regeringens uppfattning, av så stort värde att det inte bör finnas möjlighet för någon kund att avtala om längre tidsintervall än en månad. Däremot bör det vara tillåtet att avtala om kortare tidsintervall än en månad.

Fjärrvärmeföretagen behöver få en rimlig tid på sig för att genomföra de anpassningar och investeringar i teknisk utrustning som krävs för att uppfylla de nya mätningskraven. Den tekniska utrustningen för att mäta och läsa av kundernas fjärrvärmeförbrukning byts ut successivt. Regeringen bedömer att en fyraårsperiod ger tillräcklig tid för fjärrvärmeföretagen att uppfylla de nya kraven. Reglerna om mätning och debitering föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2015.

I propositionen föreslås det också att en bestämmelse införs om att det ska finnas en uppgift om vad som gäller mellan parterna i ett avtal om fjärrvärme beträffande mätning, rapportering och debitering. Fram till den 1 januari 2015 när de ovan nämnda bestämmelserna föreslås träda i kraft kommer det att saknas lagbestämmelser om mätning av kundernas förbrukning, rapportering av mätresultaten till kunderna och debitering av kunderna. Eftersom det är av betydelse för varje kund att få klarhet i vad som gäller i just hans eller hennes fall föreslår regeringen att det införs en bestämmelse om att ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om vad som gäller i dessa hänseenden. Den bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker sålunda propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:73 Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag