Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2010/11:MJU22

Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:67 Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Regeringen föreslår i propositionen vissa lagtekniska ändringar i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter som föranleds av ikraft-trädandet av en ny EU-förordning om animaliska biprodukter. Vidare föreslås ändringar i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel så att den kompletterar de gällande EU-förordningarna. Slutligen innehåller propositionen även förslag till ändringar i ovanstående lagar med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter med den ändringen att ingressen får följande lydelse: Härigenom föreskrivs att 2, 4–8, 12–14, 21, 23–29, 31 och 32 §§ samt rubriken närmast före 5 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ska ha följande lydelse,

2. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:67.

Stockholm den 15 mars 2011

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Matilda Ernkrans

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Matilda Ernkrans (S), Bengt-Anders Johansson (M), Lars Hjälmered (M), Johan Löfstrand (S), Rune Wikström (M), Johan Hultberg (M), Jan-Olof Larsson (S), Anita Brodén (FP), Sara Karlsson (S), Per Åsling (C), Pyry Niemi (S), Åsa Coenraads (M), Irene Oskarsson (KD), Josef Fransson (SD), Jens Holm (V), Suzanne Svensson (S) och Kew Nordqvist (MP).

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Lagen om foder och animaliska biprodukter

När det gäller lagen om foder och animaliska biprodukter finns följande att redovisa. På grund av flera kriser med anknytning till produkter av animaliskt ursprung som hotat människors och djurs hälsa infördes ett omfattande regelverk inom EU för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå genom hela produktions- och distributionskedjan. Sedan den 1 maj 2003 tillämpas förordning (EG) nr 1774/2002 i vilken hälsobestämmelser läggs fast för animaliska produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Det framkom dock med åren att det fanns ett behov av att revidera bestämmelserna för att förtydliga och förenkla dessa.

Den 21 oktober 2009 antogs förordning (EG) nr 1069/2009. Denna förordning ska börja tillämpas den 4 mars 2011 och samtidigt ska förordning (EG) nr 1774/2002 upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 1069/2009 bygger i stor utsträckning på de erfarenheter man har gjort utifrån tillämpningen av förordning (EG) nr 1774/2002. Avsikten är att den nya förordningen ska innebära en förenklad och effektivare lagstiftning på området med minskad administrativ börda för de behöriga myndigheterna och för berörda näringsgrenar och med bibehållen hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa.

I förordning (EG) nr 1069/2009 fastställs bestämmelser för människors och djurs hälsa i samband med animaliska biprodukter och därav framställda produkter för att förebygga och minimera riskerna för människors och djurs hälsa av dessa produkter och framför allt skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan. Förordningen är en ramlagstiftning för hantering av animaliska biprodukter, dvs. hela kroppar eller delar av djur eller andra animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas för livsmedel. Den innehåller bestämmelser om kategorisering, bortskaffande och användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Förordningen innehåller vidare bestämmelser om registrering och godkännande av anläggningar, om krav på spårbarhet och egenkontroll samt om offentlig kontroll av behöriga myndigheter.

EU-förordningar är direkt tillämpliga i medlemsstaterna från den dag de träder i kraft och behöver därför inte omsättas nationellt för att kunna tillämpas av nationella myndigheter och få effekt för enskilda.

Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

När det gäller lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel finns följande att redovisa. Den 22 oktober 2007 antogs förordning (EG) nr 1234/2007. Genom denna förordning sammanfördes en mängd förordningar som rörde gemensamma marknadsordningar för jordbruksprodukter eller produktgrupper till en enda förordning. När förordningen antogs pågick förhandlingar om en policyreform inom vinsektorn. Avsikten med förordningen var inte att ifrågasätta några politiska beslut som fattats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken utan endast att genomföra en teknisk förenkling (skäl 7 i förordningen). I förordning (EG) nr 1234/2007 infördes därför inledningsvis endast sådana bestämmelser inom vinsektorn som inte var föremål för någon policyreform. Avsikten var att de materiella reglerna för den gemensamma marknaden för vinsektorn skulle tas in i förordningen när reformen väl hade genomförts (skäl 8 i förordningen). Policyreformen inom vinsektorn avslutades genom antagandet av förordning (EG) nr 479/2008. Genom rådets förordning (EG) nr 491/2009 av den 25 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 154, 17.6.2009, s. 1, Celex 32009R0491) införlivades därefter vinsektorn fullt ut i förordning (EG) nr 1234/2007 (skäl 3 i förordning (EG) nr 491/2009).

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 479/2008 har, utan några ändringar i sak, överförts till förordning (EG) nr 1234/2007, däribland bestämmelserna om ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck. Förordningen började tillämpas den 1 augusti 2009. Samtidigt upphörde förordning (EG) nr 479/2008 att gälla, med ett undantag som dock inte är relevant i detta sammanhang. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 1234/2007 och ska läsas enligt den jämförelsetabell (bilaga XXII) som finns i den förordningen (artikel 3 i förordning (EG) nr 491/2009).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagtekniska ändringar i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter som föranleds av ikraftträdandet av en ny EU-förordning om animaliska biprodukter. Således föreslår regeringen att hänvisningarna i 2 och 6 §§ lagen om foder och animaliska biprodukter till förordning (EG) nr 1774/2002 ska bytas ut mot hänvisningar till förordning (EG) nr 1069/2009.

Propositionen innehåller vidare förslag till ändringar i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel så att den kompletterar de gällande EU-förordningarna. Förslaget innebär att hänvisningen i 2 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel till förordning (EG) nr 479/2008 byts ut mot en hänvisning till förordning (EG) nr 1234/2007.

Propositionen innehåller även förslag till ändringar i ovanstående lagar med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Bland annat inskränks bestämmelserna som ger EU:s institutioner och inspektörer och experter som utsetts av institutionerna rätt att få upplysningar och tillträde till lokaler m.m. vid kontroll till att avse Europeiska kommissionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet kan inte komma till någon annan slutsats än att den föreslagna lagstiftningen bör antas och att den är ändamålsenligt utformad.

Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:67 Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

2.    lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag