Kulturutskottets betänkande

2010/11:KrU3

Framtidens friluftsliv

Sammanfattning

I betänkandet behandlas framför allt proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

Regeringen föreslår i propositionen en ny lag som innebär att uppgiften att fördela statsbidrag till friluftsorganisationer delegeras till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv fr.o.m. bidragsåret 2011. I propositionen föreslås också en ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att göra handlingsoffentligheten i tryckfrihetsförordningen tillämplig på de delar av Svenskt Friluftslivs verksamhet som avser fördelning av statsbidrag. Den nya lagen och ändringen i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

I propositionen föreslås även ett mål för friluftslivspolitiken. Målet anges vara att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Enligt propositionen innebär det uppställda målet att naturen ska vara tillgänglig för alla, att personligt och ideellt engagemang står i centrum, att allemansrätten värnas, att det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets behov, att kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt, att friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt, att skyddade områden är en tillgång för friluftslivet, att friluftslivet har en given roll i skolans arbete, att fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan och att beslut om friluftsliv fattas med god kunskap.

Regeringen framhåller i propositionen att friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden, bl.a. naturvårdspolitiken, den regionala tillväxtpolitiken, jordbrukspolitiken, politiken för landsbygdens utveckling samt utbildnings- och forskningspolitiken. Friluftslivets folkhälsoaspekter och den förebyggande hälsovården anges liksom kulturlivet och samhällsplaneringen som centrala.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen tillstyrker propositionen.

Med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet föreslår utskottet att riksdagen ska göra ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med ett antal kompletterande mätbara mål för friluftslivspolitiken.

Samtliga motionsyrkanden, förutom de som rör tillkännagivandet, avstyrks av utskottet.

Utskottet behandlar i betänkandet även ett i proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag lämnat förslag till ändring i den ovannämnda bilagan till offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget har i sakfrågan behandlats av justitieutskottet men har av lagtekniska skäl överlämnats till kulturutskottet. I syfte att anpassa justitieutskottets överlämnade förslag till kulturutskottets behandlade förslag i samma lag lägger utskottet i bilaga 3 fram ett eget förslag till ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.

I betänkandet finns sju reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Mål för friluftslivspolitiken

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för friluftslivspolitiken samt ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört om kompletterande mätbara mål. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:238 punkt 4 och motionerna

2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1,

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 2 och

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 5.

2.

Friluftsliv i praktiken

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

3.

Forskning och statistik

 

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2,

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3 och

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 2 (S, MP, V)

4.

Ökad kännedom om den biologiska mångfalden

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 3 (MP)

5.

Skötsel av skog för rekreationsändamål m.m.

 

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 4 och 5 samt

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8.

Reservation 4 (S, MP, V)

6.

Överlämnande av förvaltningsuppgifter till Svenskt Friluftsliv

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:238 punkt 1.

7.

Krav på medlemskap

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4.

Reservation 5 (MP)

8.

Ökat stöd till friluftsorganisationer

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 6 (MP)

9.

Utvärdering och redovisning av Svenskt Friluftslivs bidragsfördelning

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 7 (S)

10.

Övriga lagförslag

 

Riksdagen antar

1. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

2. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

3. utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2009/10:237 i denna del och 2009/10:238 punkterna 2 och 3.

Stockholm den 16 november 2010

På kulturutskottets vägnar

Berit Högman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Högman (S), Cecilia Magnusson (M), Anne Marie Brodén (M), Peter Johnsson (S), Kerstin Engle (S), Gustaf Hoffstedt (M), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Anders Flanking (C), Isak From (S), Michael Svensson (M), Tina Ehn (MP), Andreas Carlson (KD), Mattias Karlsson (SD), Bengt Berg (V), Amir Adan (M) och Anna SteeleKarlström (FP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Inom Regeringskansliet (Miljödepartementet) har det upprättats en promemoria, Fördelning av statsbidrag till förvaltningsorganisationer. Promemorian har remissbehandlats (dnr M2010/2260/R).

Miljödepartementet arrangerade i februari 2010 konferensen Folk och natur 2010 – framtidens friluftsliv. Konferensen genomfördes i samarbete med Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och ytterligare nästan 20 nationella myndigheter och organisationer för att samla in synpunkter inför arbetet med proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv.

Proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag har remitterats till justitieutskottet för beredning. Justitieutskottet har efter sakliga ställningstaganden till förslagen av lagtekniska skäl överlämnat en i propositionen föreslagen ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till kulturutskottet för slutlig beredning.

Utskottets överväganden

Mål för friluftslivspolitiken

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för friluftslivspolitiken och tillkännager för regeringen att målet ska kompletteras med ett antal mätbara mål.

Propositionen

Regeringen föreslår ett mål för friluftslivspolitiken. Målet är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Regeringen gör vidare bedömningen att friluftslivsmålet innebär att

–     naturen är tillgänglig för alla

–     personligt och ideellt engagemang står i centrum

–     allemansrätten värnas

–     det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets behov

–     kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt

–     friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt

–     skyddade områden är en tillgång för friluftslivet

–     friluftslivet har en given roll i skolans arbete

–     fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan

–     beslut om friluftsliv fattas med god kunskap.

Motionerna

I tre motioner, Kr2 yrkande 2 av Socialdemokraterna, Kr3 yrkande 5 av Miljöpartiet de gröna och Kr1 yrkande 1 av Vänsterpartiet, anförs att regeringens föreslagna mål närmast är att se som visioner för friluftslivspolitiken, eftersom målet inte går att mäta och därmed inte heller går att utvärdera. Regeringen bör enligt motionärerna återkomma med ett antal kompletterande mätbara mål.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig positivt till att friluftslivspolitiken uppmärksammas och att ett mål sätts upp. Goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv gynnar samhället på många sätt. Det är angeläget att tydliggöra friluftslivet som samhällsintresse och relatera det till andra samhällsnyttor vid sidan av naturvården, såsom folkhälsa, pedagogik, regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Utskottet har inget att erinra mot det föreslagna målet men anser att det är alltför allmänt hållet och att det, som motionärerna framhåller, närmast är att se som visioner för friluftslivspolitiken. En konsekvens härav är att det blir svårt att följa upp effekterna av målet och att graderna av måluppfyllelse inte kan mätas den dag då friluftslivspolitiken ska utvärderas. Utskottet anser därför att det föreslagna målet ska kompletteras med ett antal mätbara mål. Vad utskottet framfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Det anförda innebär att utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för friluftslivspolitiken och bifaller motionerna Kr2 (S) yrkande 2, Kr3 (MP) yrkande 5 och Kr1 (V) yrkande 1.

Friluftsliv i praktiken

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkandet om vikten av att värna folkhälsan med hänvisning till att yrkandet till stora delar är tillgodosett.

Jämför reservation 1 (S, MP, V).

Motionen

Socialdemokraterna framhåller i motion Kr2 yrkande 1 att det är ett viktigt mål för friluftslivspolitiken att värna folkhälsan, både för hela samhället och för den enskildes välbefinnande. Detta mål kan enligt motionärerna uppnås på olika sätt, varav ett är att stärka de organisationer som arbetar med friluftsliv.

Utskottets ställningstagande

I propositionen konstateras att den forskning som bedrivits under de senaste 20 åren samt Folkhälsoinstitutets olika utredningar och handlingsprogram tydligt visar på naturens och friluftslivets betydelse för folkhälsan. Friluftsliv ger enligt regeringen förutom fysisk stimulans även psykisk och social stimulans som tillsammans har stor betydelse för egenvården, den förebyggande hälsovården och folkhälsan i stort. Regeringen lyfter i propositionen fram folkhälsan som något centralt inom friluftslivspolitiken.

Utskottet ställer sig bakom vad regeringen har anfört och vill erinra om att regeringen i budgetpropositionen för 20111 [ Proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17.] föreslår att anslaget till friluftsorganisationerna ska öka med 3 miljoner kronor i förhållande till året innan. Utskottet anser att motionsyrkandet i stora delar är tillgodosett och inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Motion Kr2 (S) yrkande 1 avstyrks.

Forskning och statistik

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkandena om fortsatt finansiering av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring med hänvisning till att det är för tidigt att ta ställning till frågan. Även motionsyrkanden om framtagande av relevant statistik på friluftslivsområdet avslås eftersom regeringen anger att Statistiska centralbyråns statistikinsamling på friluftslivsområdet bör ses över för att bättre motsvara samhällets behov.

Jämför reservation 2 (S, MP, V).

Motionerna

I tre motioner, Kr2 yrkande 3 av Socialdemokraterna, Kr3 yrkande 6 av Miljöpartiet de gröna och Kr1 yrkande 2 av Vänsterpartiet, framhålls att det pågående nationella forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring bör ges fortsatt finansiering när det slutar 2012. Dessutom bör enligt motionärerna Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån ges i uppdrag att ta fram relevant statistik inom friluftslivsområdet.

Utskottets ställningstagande

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring är ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram om friluftsliv och naturturism. Programmet startade i oktober 2006 och ska pågå till september 2012. Naturvårdsverket satsar årligen 7,5 miljoner kronor på projektet. Uppdraget leds och administreras av turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet i Östersund. Verksamheten sker i form av ett nätverk där forskare från Karlstads, Göteborgs, Örebro och Umeå universitet, Högskolan i Blekinge samt Sveriges lantbruksuniversitet ingår. Resultaten från forskningen syftar till att ge underlag för myndigheters arbete med att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Utskottet konstaterar att forskningsprojektet ska pågå i ytterligare knappt två år och anser att det nu är för tidigt att ta ställning till en eventuell fortsättning på projektet.

När det gäller frågan om statistik anser utskottet i likhet med vad som anges i propositionen att det finns ett stort behov av att öka kunskapen om friluftslivet hos dem som arbetar med samhällets planering och förvaltning av naturområden för friluftslivets behov. En ökad kunskap om friluftsliv och naturturism kan också ha betydelse för näringslivet och för ekonomisk tillväxt i olika regioner. Statistiska centralbyråns statistikinsamling på friluftslivsområdet bör som regeringen anger ses över för att bättre motsvara samhällets behov.

Med hänvisning till vad som ovan anförts bör motionsyrkandena inte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Motionerna Kr2 (S) yrkande 3, Kr3 (MP) yrkande 6 och Kr1 (V) yrkande 2 avstyrks.

Ökad kännedom om den biologiska mångfalden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkandet om vikten av att fler människor bör komma ut i naturen och därigenom få en ökad kännedom om den biologiska mångfalden.

Jämför reservation 3 (MP).

Motionen

Miljöpartiet de gröna framhåller i motion Kr3 yrkande 1 vikten av att fler människor kommer ut i naturen och därigenom får ökad kännedom om den biologiska mångfalden. Motionärerna påpekar att vi, när en allt större del av befolkningen bor och lever i städer, håller på att glömma bort att vi är beroende av naturen för vår överlevnad (ekosystemtjänster).

Utskottets ställningstagande

I propositionen poängteras, precis som i motionen, vikten av att fler människor kommer ut i naturen. Regeringen framhåller betydelsen av att naturen är tillgänglig för alla, att allemansrätten värnas, att friluftslivets behov prioriteras vid samhällsplanering och markanvändning samt att kommunerna tar sitt ansvar för den tätortsnära naturen.

När det gäller den tätortsnära naturen konstateras i propositionen att en majoritet av Sveriges befolkning – omkring 85 % – i dag bor i tätorter. De tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö har ca 3,5 miljoner invånare eller en dryg tredjedel av landets befolkning. Den tätortsnära naturen har därför stor betydelse för många människors möjligheter till friluftsliv i vardagen. Samtidigt är exploateringstrycket på den tätortsnära naturen ofta stort. Länsstyrelserna i de tre storstadslänen har på uppdrag av regeringen tagit fram särskilda program för att skydda den tätortsnära naturen. Genom programmen kommer viktiga tätortsnära naturområden att få ett långsiktigt skydd i storstadsområden, där konkurrensen om mark är som störst. Regeringen har i regleringsbreven för 2010 gett länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län i uppdrag att fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med programmen. Inriktningen är att uppdragen ska vara genomförda 2015.

Utskottet delar motionärernas uppfattning att fler människor bör ges möjlighet att komma ut i naturen för att därigenom få en ökad kännedom om den biologiska mångfalden och förstå vårt beroende av naturen. Utskottet ansluter sig också till vad regeringen i propositionen anför om vad som bör göras på olika områden för att åstadkomma en sådan utveckling. Utskottet ser med tillfredsställelse att regeringen i regleringsbreven gett länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län i uppdrag att fortsätta genomförandet av skyddet av den tätortsnära naturen.

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion Kr3 (MP) yrkande 1.

Skötsel av skog för rekreationsändamål m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslag om skötsel av skog för rekreationsändamål med hänvisning bl.a. till det arbete och de projekt som pågår.

Jämför reservation 4 (S, MP, V).

Motionerna

I två motioner, Kr2 yrkande 4 av Socialdemokraterna och Kr3 yrkande 7 av Miljöpartiet de gröna, framhålls att tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen vid föryngringsavverkning eller andra skogliga åtgärder inte har möjlighet att med stöd av skogsvårdslagen (1979:429) ta hänsyn till rekreation och friluftsliv om inte det berörda området samtidigt har specifika natur- eller kulturvärden. Motionärerna anser därför att det är nödvändigt att ändra lagen så att hänsyn också tas till friluftslivets intressen och behovet av miljöer att utöva friluftsliv i.

I samma motioner, Kr2 (S) yrkande 5 och Kr3 (MP) yrkande 8, föreslås att Skogsstyrelsen får verktyg liknande naturvårdsavtal och biotopskydd som stimulerar markägare att sköta skog så att rekreations-, natur- och kulturmiljövärden bevaras och utvecklas, s.k. rekreationsinriktad skötsel.

Utskottets ställningstagande

Skogsstyrelsen har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen kan uppnås, uppgiften inkluderar även sociala frågor. Av propositionen framgår att det pågår ett arbete inom Skogsstyrelsen med att identifiera skogar med höga sociala värden. Arbetet görs i samverkan med kommuner och andra aktörer. Dessutom pågår flera andra verksamheter, t.ex. dialog mellan kommuner och berörda markägare samt framtagandet av särskilda s.k. tätortsnära skogsbruksplaner. I områden med höga värden för friluftslivet är det, framhåller regeringen, särskilt viktigt med sådana insatser och det kan finnas anledning att anpassa skogsbruket till allmänhetens behov. En nyckel till ett bra resultat är som regeringen ser det att det finns intresserade och engagerade skogsägare.

Vidare kan nämnas att markägare inom Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 har möjlighet att söka stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald. Stödet syftar till att stimulera skogsägare att utföra åtgärder som ska gynna natur- och kulturmiljövärden. Sådana åtgärder kan även vara betydelsefulla för skogens sociala värden.

Skogsstyrelsen bedriver också ett kompetensutvecklingsprojekt som erbjuder skogsägare fri rådgivning om lämpliga skötselåtgärder för att bevara, utveckla och restaurera miljövärden inklusive kulturmiljö och sociala värden på fastigheten.

Miljö- och jordbruksutskottet uttalade våren 2008 när utskottet behandlade liknande motionsyrkanden (bet. 2007/08:MJU18) att skogens sociala funktion genererar ett betydande samhällsekonomiskt värde och att detta värde måste värnas, men att utskottet inte var berett att vidta några åtgärder som innebar inskränkningar i ägande- eller brukanderätten. I stället satte utskottet tilltro till att ansvarsfulla markägare insåg värdet av att bruka sin skog på ett sådant sätt att även de sociala värdena kunde tillgodoses.

Inte heller kulturutskottet är berett att vidta åtgärder som innebär inskränkningar i ägande- eller brukanderätten. Med hänsyn härtill och till det arbete och de projekt som pågår avstyrker kulturutskottet motionerna Kr2 (S) yrkandena 4 och 5 samt Kr3 (MP) yrkandena 7 och 8.

Överlämnande av förvaltningsuppgifter till Svenskt Friluftsliv

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv ska pröva frågor om fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer och antar därmed regeringens förslag till lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv ska pröva frågor om fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Utskottets ställningstagande

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation som består av 22 ideella organisationer, som tillsammans har ca två miljoner medlemmar i närmare tiotusen lokala och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv organiserar således en mycket stor del av friluftslivet. Utskottet anser i likhet med regeringen att friluftsorganisationerna, genom Svenskt Friluftsliv, bör få en starkare roll i samhället och därmed ansvaret för fördelningen av statsbidragen till friluftslivet.

Det anförda innebär att utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv.

Krav på medlemskap

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkandena om att Svenskt Friluftsliv endast ska dela ut stöd till de egna medlemmarna.

Jämför reservation 5 (MP).

Motionen

Miljöpartiet de gröna påtalar i motion Kr3 att partiet är positivt till att Svenskt Friluftsliv ska fördela medlen till friluftsorganisationer men anser att organisationen endast bör dela ut stöd till de egna medlemmarna. Motionärerna anser att det finns risk för lojalitetskonflikter om Svenskt Friluftsliv ska fördela medel till såväl egna medlemmar som friluftsorganisationer som inte är medlemmar (yrkande 3).

Motionärerna framhåller vidare att det finns skäl till fortsatt stöd i någon form även till organisationer som bedriver friluftsverksamhet och inte är medlemmar i Svenskt Friluftsliv samt att regeringen bör återkomma med förslag härom (yrkande 4).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att organisationer i enlighet med principen om självständighet inte bör särbehandlas beroende på om de valt att tillhöra en paraplyorganisation eller inte. Denna princip, som är en bärande del i politiken för det civila samhället, är enligt utskottets uppfattning överordnad, och statsbidrag bör därför liksom tidigare kunna ges till alla friluftsorganisationer som uppfyller de villkor som uppställts för respektive bidrag. Något krav på medlemskap i Svenskt Friluftsliv för att kunna få bidrag bör därför enligt utskottet inte ställas upp.

Med hänsyn härtill avstyrker utskottet motion Kr3 (MP) yrkandena 3 och 4.

Ökat stöd till friluftsorganisationer

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avslår ett motionsförslag om att stödet till friluftslivet bör öka och något närma sig statens stöd till idrotten med hänvisning till att regeringen i budgetpropositionen för 2011 föreslår att anslaget till friluftsorganisationer ska öka.

Jämför reservation 6 (MP).

Motionen

Miljöpartiet de gröna anser i motion Kr3 yrkande 2 att stödet till friluftslivet bör öka och något närma sig statens stöd till idrotten. Regeringen bör enligt motionärerna återkomma med besked om hur det ska ske.

Utskottets ställningstagande

Regeringen gör bedömningen att förslagen i propositionen inte innebär några statsfinansiella konsekvenser men föreslår ändå i budgetpropositionen för 20112 [ Proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17.] att anslaget Stöd till friluftsorganisationer ska ökas med 3 miljoner kronor i syfte att stärka friluftslivspolitiken.

Utskottet ser med tillfredsställelse på den i budgetpropositionen föreslagna ökningen av anslaget till friluftsorganisationer och finner att motionsyrkandet härigenom till viss del får anses vara tillgodosett. Utskottet avstyrker motion Kr3 (MP) yrkande 2.

Utvärdering och redovisning av Svenskt Friluftslivs bidragsfördelning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag om att utvärdering och redovisning av Svenskt Friluftslivs bidragsgivning inte bör skötas av Naturvårdsverket. Frågan ska inte hanteras av riksdagen utan av regeringen i regleringsbrev eller genom enskilda uppdrag.

Jämför reservation 7 (S).

Motionen

Socialdemokraterna framhåller i motion Kr2 yrkande 6 att det inte är lämpligt att Naturvårdsverket, som fram till nu har handlagt bidragsfördelningen till friluftsorganisationer och som föreslås sköta redovisningen av statsbidraget, ska utvärdera Svenskt Friluftslivs bidragsgivning. Motionärerna anser att utvärdering och redovisning i stället skulle kunna utföras av t.ex. Statskontoret.

Utskottets ställningstagande

Hur uppföljning och redovisning ska genomföras är enligt utskottets uppfattning inte en fråga för riksdagen utan ska hanteras av regeringen i regleringsbrev eller genom enskilda uppdrag. Med hänsyn härtill avstyrker utskottet motion Kr2 (S) yrkande 6.

Övriga lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2009/10:238 om ändringar i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen och i lagen om skydd mot olyckor.

Dessutom antar riksdagen regeringens förslag i proposition 2009/10:237 om ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.

Regeringens övriga lagförslag

I proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv föreslås ändringar i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Utskottet tillstyrker dessa.

Av justitieutskottet överlämnat förslag (prop. 2009/10:237)

Kulturutskottet behandlar även det i proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag framlagda förslaget till ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lagförslaget är en följdändring med anledning av regeringens förslag till ny delgivningslag. Enligt det förslaget ska särskild postdelgivning avskaffas som delgivningssätt fr.o.m. den 1 april 2011. Justitieutskottet har i sitt betänkande ställt sig bakom lagändringarna i sak inklusive ikraftträdandet (bet. 2009/10:JuU2). Eftersom kulturutskottet med anledning av proposition 2009/10:238 också har att pröva en ändring i den angivna bilagan har justitieutskottet av lagtekniska skäl överfört den formella behandlingen av lagförslaget till kulturutskottet för beredning.

I syfte att anpassa regeringens förslag i proposition 2009/10:237 punkt 51 om ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen till den ändring som föreslås i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen i proposition 2009/10:238, lägger utskottet i bilaga 3 fram ett eget förslag till ändring i bilagan.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Friluftsliv i praktiken, punkt 2 (S, MP, V)

 

av Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Kerstin Engle (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Tina Ehn (MP) och Bengt Berg (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 1.

Ställningstagande

Att vistas ute i skog och mark är en av de mest populära fritidssysselsättningarna. Samtidigt vet vi att människor i dag rör på sig mindre än tidigare generationer. Det är därför viktigt att stärka förutsättningarna för inte minst barn och ungdomar att kunna röra sig mer. Till exempel kan utbildningssystemet skapa möjligheter till daglig fysisk aktivitet, och vid planeringen av nya bostadsområden kan man se till att det i närområdet finns goda möjligheter till fysisk rekreation.

Att värna folkhälsan är enligt vår uppfattning ett viktigt mål, både för hela samhället och för den enskildes välbefinnande. Målet kan uppnås på olika sätt. Ett är att stärka de organisationer som arbetar med friluftsliv.

2.

Forskning och statistik, punkt 3 (S, MP, V)

 

av Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Kerstin Engle (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Tina Ehn (MP) och Bengt Berg (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2,

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3 och

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 6.

Ställningstagande

I regeringens proposition föreslås ett mål för friluftslivspolitiken. Enligt regeringens bedömning innebär detta friluftslivsmål bl.a. att beslut om friluftsliv fattas med god kunskap. Naturvårdsverket initierade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring under 2006, och under de senaste fyra åren har en stor kunskap byggts upp inom detta forskningsprogram. Programmet producerar nu forskningsresultat i en allt intensivare takt i och med att programmet etablerats. Vid halvtidsutvärderingen efter tre år var utvärderarna överlag positiva till programmet och ansåg att programmet brutit ny mark. Regeringen hade i den nu aktuella propositionen möjlighet att visa en vilja till fortsatt forskning inom området men avstod från detta. Det är nu stor risk att denna forskning inte får någon fortsättning.

För att kunna mäta förändringen av människors friluftsvanor krävs statistik, helst statistik över längre perioder. En sådan statistik saknas inom friluftsområdet. I regeringens proposition anges att regeringen gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram statistik om det civila samhället. Detta är dock inte detsamma som att ta fram statistik för friluftslivet. Vi vet i dag inte om antalet utövare minskar eller ökar. Vi känner inte till den ekonomiska omfattningen. Vi vet inte vilka aktiviteter som ökar i omfattning och kan därför inte göra några prognoser för framtiden. Vi önskar därför att relevant statistik samlas in för friluftsområdet. Naturvårdsverket och SCB borde kunna vara självklara aktörer.

Det anförda anser vi att riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna.

3.

Ökad kännedom om den biologiska mångfalden, punkt 4 (MP)

 

av Tina Ehn (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 1.

Ställningstagande

Upplevelser i naturen, oavsett om de äger rum i den tätortsnära eller den mer orörda naturen, kan bidra till kunskap om naturen och om de tjänster som naturen producerar och som vi är beroende av (s.k. ekosystemtjänster). Enkelt kan man uttrycka det så här: om skogen blir fylld av al och tall i stället för bara träd skulle fler inse vikten av biologisk mångfald. Vi håller på att glömma bort att vi varje dag, varje minut och t.o.m. varje sekund är beroende av naturen för vår överlevnad. Ekosystemens tjänster försörjer oss med mat, kläder, byggmaterial, papper, mediciner, rent vatten och inte minst luft att andas. När en allt större del av världens befolkning bor och lever i städerna, minskar medvetenheten om vårt beroende av ekosystemtjänsterna och därmed minskar det politiska trycket att försvara natur och miljö mot fortsatt kortsiktig rovdrift. Riksdagen bör ge regeringen till känna vikten av att fler människor kommer ut i naturen och får ökad kännedom om den biologiska mångfalden.

4.

Skötsel av skog för rekreationsändamål m.m., punkt 5 (S, MP, V)

 

av Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Kerstin Engle (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Tina Ehn (MP) och Bengt Berg (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 4 och 5 samt

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8.

Ställningstagande

Att vistas utomhus i naturen har betydelse för människors identitet, avkoppling, hälsa, naturkontakt och medvetenhet om livet. En grundförutsättning för rekreation och friluftsliv är tillgång till attraktiva och uppskattade naturmiljöer. Skogar som finns nära platser där människor bor och verkar bidrar i hög grad till rekreation och folkhälsa. Markägare måste enligt vår uppfattning uppmuntras att erbjuda tillgängliga och upplevelserika skogar. Hälften av de tätortsnära skogarna ägs av privatpersoner. En mindre andel, 16 %, ägs av kommuner. Med ett ökat tryck efter skogsråvara blir konflikterna mellan friluftsliv och skogsbruk större. Vi behöver därför komplettera de verktyg som finns i dag för att säkerställa att skogarna kan finnas kvar till nytta för lokalsamhället och barns och vuxnas rekreation och livskvalitet. Vi föreslår därför att Skogsstyrelsen får verktyg liknande naturvårdsavtal och biotopskydd som stimulerar markägare att sköta skog så att rekreations-, natur- och kulturmiljövärden bevaras och utvecklas, s.k. rekreationsinriktad skötsel.

Skogsvårdslagen (1979:429) uttrycker samhällets krav på skogsägaren. Här anges vilken virkesproduktion som ska uppnås och vilken hänsyn till naturen och kulturmiljön som ska tas. Skogsvårdslagens 1 § lyder: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.” Vid en föryngringsavverkning eller andra skogliga åtgärder tillämpas dock inte 1 § utan 30 § skogsvårdslagen. I 30 § står att hänsyn ska tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. I praktiken innebär detta att tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen inte har möjlighet att med stöd i lagen kräva hänsyn i områden som har stor betydelse för rekreation och friluftsliv om inte området samtidigt har specifika natur- eller kulturmiljövärden. Det är därför enligt vår uppfattning nödvändigt att ändra lagen så att hänsyn också tas till friluftslivets intressen och behov av miljöer att utöva friluftsliv i.

5.

Krav på medlemskap, punkt 7 (MP)

 

av Tina Ehn (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4.

Ställningstagande

Jag är positivt inställd till propositionens förslag att låta Svenskt Friluftsliv fördela anslaget till friluftsorganisationer. Jag anser dock att Svenskt Friluftsliv, i likhet med Riksidrottsförbundet, bara ska fördela medel till sina medlemmar. I annat fall kan det enligt min uppfattning finnas en risk för lojalitetskonflikt. Denna konflikt kan uppstå när Svenskt Friluftsliv ska välja mellan att dela ut bidrag till en ideell förening som är medlem i Svenskt Friluftsliv och till en som inte är det.

Det finns enligt min uppfattning dock skäl att ha ett fortsatt stöd i någon form till organisationer som bedriver friluftsverksamhet utanför Svenskt Friluftsliv. Regeringen bör återkomma med förslag om hur ett sådant stöd skulle kunna se ut.

6.

Ökat stöd till friluftsorganisationer, punkt 8 (MP)

 

av Tina Ehn (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2.

Ställningstagande

Stödet till idrotten ger samhället väldigt mycket tillbaka, och idrottsrörelsen har förstås en central roll i arbetet för en bättre hälsa. Men om man jämför stödet till idrotten med stödet till friluftslivet så är det enorma skillnader, och skillnaderna har ökat den senaste tiden. Idrottens ca 3 miljoner utövare får ca 1 800 miljoner kronor, medan friluftslivets knappa 2 miljoner medlemmar (inom Svenskt Friluftsliv) får del av knappa 28 miljoner kronor (även andra organisationer delar enligt förslaget på den summan). Att helt jämna ut stödet, räknat per medlem, är inte realistiskt eller ens önskvärt, men det är troligt att ett ökat stöd till friluftslivet kan ge samhället mer i ökat mervärde.

Min ambition är att öka stödet till friluftslivet, och jag vill därför att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur det skulle kunna ske.

7.

Utvärdering och redovisning av Svenskt Friluftslivs bidragsfördelning, punkt 9 (S)

 

av Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Kerstin Engle (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S) och Isak From (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 9 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 6.

Ställningstagande

Regeringen föreslår att Naturvårdsverket ska sköta utvärderingen av Svenskt Friluftslivs bidragsfördelning. Vi anser att det inte är lämpligt att denna utvärdering görs av den myndighet som fram till nu har handlagt bidragsfördelningen. Dessutom föreslår regeringen att redovisningen av statsbidraget ska göras av Naturvårdsverket. Inte heller detta tycker vi är lämpligt. Vår uppfattning är att utvärdering och redovisning t.ex. skulle kunna utföras av Statskontoret.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2009/10:237

Proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till

51.  lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förslaget behandlas såvitt avser bilagan till lagen.

Proposition 2009/10:238

Proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

4.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för friluftslivspolitiken (avsnitt 4.1).

Följdmotioner med anledning av proposition 2009/10:238

2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att friluftspolitiken ska kompletteras med ett antal mätbara mål.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en riktad finansiering av friluftsforskningen är nödvändig och att relevant statistik ska tas fram inom friluftsområdet.

2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friluftsliv i praktiken.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att friluftspolitiken ska kompletteras med ett antal mätbara mål.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortsatt friluftsforskning samt relevant statistik inom friluftsområdet.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekreation och friluftsliv i skogsvårdslagen.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skötsel av skog för rekreationsändamål.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvärdering och redovisning.

2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fler människor kommer ut i naturen och får ökad kännedom om den biologiska mångfalden.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lyfta fram och öka stödet till friluftslivet för att främja fysisk aktivitet och naturupplevelser eftersom det är hälsofrämjande.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det positiva i att Svenskt Friluftsliv sköter fördelningen av anslagen till friluftslivet i likhet med Riksidrottsförbundet (RF), men att det stödet precis som inom RF enbart bör fördelas till medlemsorganisationer.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ha ett fortsatt stöd i någon form till organisationer som bedriver friluftsverksamhet utanför Svenskt Friluftsliv.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att friluftspolitiken ska kompletteras med ett antal mätbara mål.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en riktad finansiering av friluftsforskningen är nödvändig samt att relevant statistik ska tas fram inom friluftsområdet.

7.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekreation och friluftsliv i skogsvårdslagen.

8.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skötsel av skog för rekreationsändamål.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Av utskottet framlagt lagförslag

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.