Kulturutskottets betänkande

2010/11:KrU2

Filmcensuren för vuxna avskaffas

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks.

I propositionen lämnas förslag till dels en ny lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt, dels följdändringar i fyra andra lagar. Vidare föreslår regeringen dels att Statens biografbyrå ska avvecklas, dels att förvaltningsanslaget 11:1 Statens biografbyrå under 2010 ska få disponeras för att genomföra föreslagna organisatoriska förändringar.

Utskottet föreslår att riksdagen med några mindre ändringar ska anta lagförslagen samt godkänna övriga förslag i propositionen. Riksdagens beslut i denna fråga förutsätter att vilande grundlagsförslag dessförinnan har antagits.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt med den ändringen att ordet "ges" i 6 § andra stycket ska bytas ut mot "medges". Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:228 punkt 1.

2.

Avveckling av Statens biografbyrå

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om avvecklande av myndigheten Statens biografbyrå. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:228 punkt 6.

3.

Övriga lagförslag

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i brottsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar med den ändringen att orden "och 22 kap. kyrkolagen (1992:300)" i 11 § ska utgå,

3. lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,

4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med de ändringarna att beteckningen "30 kap." ska sättas före rubriken "Åldersgräns för film" samt att ordet "myndigheten" i punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska bytas ut mot "Statens biografbyrå". Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:228 punkterna 2–5.

4.

Användning av Statens biografbyrås anslag

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om att anslaget 11:1 Statens biografbyrå under 2010 får disponeras för att genomföra föreslagna organisatoriska förändringar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:228 punkt 7.

Stockholm den 18 november 2010

På kulturutskottets vägnar

Berit Högman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Högman (S), Cecilia Magnusson (M), Anne Marie Brodén (M), Peter Johnsson (S), Göran Montan (M), Kerstin Engle (S), Gustaf Hoffstedt (M), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Tina Ehn (MP), Andreas Carlson (KD), Mattias Karlsson (SD), Bengt Berg (V), Ellen Juntti (M), Anna SteeleKarlström (FP) och Annika Qarlsson (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks.

En särskild utredare fick i maj 2008 i uppdrag att göra en översyn av lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram (dir. 2008:62). I uppdraget ingick även att se över skyddet för barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan. Utredningen som antog namnet Utredningen om översyn av filmgranskningslagen m.m. överlämnade i juni 2009 betänkandet Avskaffande av filmcensuren för vuxna – men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan (SOU 2009:51). Betänkandet har remissbehandlats.

Regeringen beslutade i mars 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över fem lagförslag, nämligen

–     förslag till lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt

–     förslag till lag om ändring i brottsbalken

–     förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

–     förslag till lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

–     förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagrådets synpunkt har beaktats i den framlagda propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Lagförslagen finns i bilaga 2.

Bakgrund

Genom regeringsformen (RF) är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad bl.a. yttrandefrihet, informationsfrihet och mötesfrihet (2 kap. 1 § RF). Närmare reglering av yttrandefriheten finns i tryckfrihetsförordningen (TF) när det gäller tryckta skrifter och i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) när det gäller friheten att yttra sig genom ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar. Yttrande-, informations- och mötesfriheten får i viss närmare angiven utsträckning begränsas genom lag (2 kap. 12 § första stycket RF).

Censurförbudet är en av de grundläggande principerna i TF och YGL. Förbudet innebär att det är förbjudet att förhandsgranska yttranden i de medier som omfattas av dessa båda grundlagar. Det är inte heller tillåtet för myndigheter eller andra allmänna organ att på grund av innehållet i en skrift eller andra medier som omfattas av TF och YGL förbjuda eller hindra offentliggörande eller spridning bland allmänheten av skriften eller mediet i fråga. Det enda undantaget från censurförbudet finns i YGL. Undantaget möjliggör bestämmelser i lag om granskning och godkännande av rörliga bilder i filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar som ska visas offentligt (1 kap. 3 § YGL). Sådana bestämmelser finns i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram (filmgranskningslagen).

Regeringen föreslog i december 2009 i propositionen Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (prop. 2009/10:81) att s.k. digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i YGL. I konsekvens härmed utvidgas undantaget från censurförbudet så att det tillåter lagregler om granskning och godkännande av digital bio på samma sätt som för traditionell film. Vidare föreslås en ändring i övergångsbestämmelserna till RF. Riksdagen har antagit ändringsförslagen som vilande (bet. 2009/10:KU18, rskr. 2009/10:303 och bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304). Efter riksdagsvalet i september 2010 har konstitutionsutskottet en andra gång behandlat grundlagsärendet och föreslår i betänkandena 2010/11:KU3 och 2010/11:KU4 att regeringens förslag till grundlagsändringar ska antas av riksdagen. Riksdagen förväntas ta slutlig ställning i frågan inom kort. Ändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets överväganden

Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar med en mindre ändring regeringens förslag till lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Propositionen

Förhandsgranskning av film avsedd att visas offentligt för personer från 15 år avskaffas

Regeringen föreslår att förhandsgranskning av film avsedd att visas offentligt för personer från 15 år avskaffas.

Som skäl för sitt förslag anger regeringen bl.a. att den tekniska utvecklingen lett till att endast en liten del av all film som finns tillgänglig ses på bio vid offentliga visningar. Huvuddelen sprids i stället på annat sätt. Endast en bråkdel av alla filmer som sprids i Sverige omfattas alltså av granskningsplikten. Till detta kommer att de filmer som granskas ytterst sällan blir föremål för ingripande enligt filmgranskningslagen. Så har exempelvis inte något ingripande i biograffilm gjorts sedan 1995. Enligt regeringens uppfattning uppvägs inte den inskränkning i yttrandefriheten som filmcensuren innebär av den marginella nytta som den kan antas ha, när det gäller att skydda vuxna mot förråande skildringar.

Åldersgränser för film avsedd att visas offentligt för barn

Regeringen föreslår att åldersgränser även fortsättningsvis ska fastställas för framställning i film som är avsedd att visas för barn under 15 år vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. En ny lag ska reglera förutsättningarna för fastställande av åldersgränserna. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

De nuvarande åldersgränserna för film som är avsedd att visas offentligt behålls. Det innebär att en film kan bli barntillåten, tillåten från 7 år, tillåten från 11 år eller tillåten från 15 år.

Även de nuvarande möjligheterna för barn att se film i vuxens sällskap behålls. Det innebär att barn som inte fyllt 7 år och som är i sällskap med en person som fyllt 18 år får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från 7 år. Barn, som fyllt 7 år men inte 11 år och som är i sällskap med en person som fyllt 18 år, får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från 11 år.

Enligt förslaget ska åldersgränserna fastställas utifrån en bedömning av om framställningen i en film kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen. Detta nya kriterium ersätter den nuvarande bedömningsgrunden ”psykisk skada”.

Framställningar med rörliga bilder i filmer och videogram ska även fortsättningsvis omfattas av kravet på granskning för fastställande av åldersgräns, om de är avsedda att visas för barn under 15 år vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Vidare föreslås att granskningsplikten ska utvidgas till att omfatta även rörliga bilder i en uppspelning ur en databas, s.k. digital bio (prop. s. 47).

En film eller ett videogram som har lämnats in för granskning ska liksom tidigare återlämnas till den som har begärt granskningen. En framställning som har lämnats in elektroniskt ska i stället raderas.

De undantag från granskningsplikten som finns i den nuvarande filmgranskningslagen, lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram, ska gälla även enligt den nya lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Det gäller filmer och videogram som sänds i ett tv-program som omfattas av YGL, utgör reklam för vara eller tjänst, visas vid varumässa, utställning eller sportevenemang, om inte själva visningen utgör en allmän sammankomst, samt sådana som visas inom ett museum som ett led i museets normala utställningsverksamhet och är en dokumentär framställning. Därutöver ska det införas ett undantag från kravet på fastställande av åldersgräns för enkla framställningar som är skapade av barn eller unga amatörer när framställningarna visas vid en filmfestival eller annat konstnärligt eller ideellt evenemang som huvudsakligen riktar sig till barn och unga. Vidare behöver åldersgräns inte fastställas för en framställning med rörliga bilder om den endast utgör ett återgivande av en offentlig opera-, teater- eller musikföreställning eller ett sportevenemang (prop. s. 48–51).

Utan hinder av bestämmelserna om åldersgränser vid tillträde till biografföreställningar får den som fyllt 15 år ta med sig barn som inte har fyllt 1 år till en för ändamålet särskilt anpassad visning, s.k. barnvagnsbio.

Regeringen föreslår att det nuvarande avgiftssystemet ska bibehållas för en begränsad tid för att finansiera fastställande av åldersgränser för film. Vidare föreslås att de ansvars- och överklagandebestämmelser som nu gäller i fråga om bestämmande av åldersgränser överförs till den nya lagen. Således ska det även i fortsättningen vara förenat med straffansvar att inte iaktta de åldersgränser som gäller för tillträde till visning. Det ska även gälla i de fall då den som inte har fyllt 15 år medges tillträde till visning av en film som inte har åldersprövats.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har under föregående mandatperiod vid några tillfällen avstyrkt motioner med krav på att Statens biografbyrås roll ska ses över och att vuxencensuren ska avskaffas. Vid 2006/07 och 2007/08 års riksmöten konstaterade utskottet att medielandskapet genomgått stora förändringar, att spelfilmer inte längre distribueras enbart för biografvisning och att vuxencensuren avskaffats i Danmark, Norge och Finland. Dessa omständigheter talade enligt utskottets uppfattning för att det skulle vara motiverat att se över censuren och Biografbyråns roll. Utskottet kom emellertid fram till att det var regeringens uppgift att noga följa frågan och överväga om ändringar borde göras i enlighet med motionsförslagen.1 [ Bet. 2006/07:KrU3 och 2007/08:KrU10.] Motioner med snarlikt innehåll behandlades och avstyrktes av utskottet även vid 2008/09 års riksmöte med hänvisning till att en särskild utredare fått regeringens uppdrag att se över filmgranskningslagen.2 [ Bet. 2008/09:KrU5.]

Frågan har således aktualiserats i kulturutskottet under en följd av år. Utskottet ser därför med tillfredsställelse på att regeringen i den nu aktuella propositionen lägger fram dels förslag om att ändra censurlagstiftningen i väsentliga delar, dels förslag som syftar till att även fortsättningsvis skydda barn och unga mot skadligt medieinnehåll.

Sammanfattningsvis föreslår utskottet att riksdagen med en mindre ändring av 6 § andra stycket ska anta regeringens förslag till lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt (punkt 1).

Avveckling av Statens biografbyrå

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att avveckla myndigheten Statens biografbyrå.

Propositionen

En ny myndighet

Regeringen föreslår att Statens biografbyrå ska avvecklas. Vidare bedömer regeringen att en ny myndighet, Statens medieråd, bör inrättas med uppdrag att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och att stärka dem som medvetna medieanvändare. Det innebär att den verksamhet som i dag utförs av Medierådet, som är en kommitté under Kulturdepartementet, överförs till den nya myndigheten samt att kommittén upphör. Vidare övertas den verksamhet vid Biografbyrån som avser åldersgränser för film av den nya myndigheten. I den nya myndighetens uppgifter bör alltså ingå att fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år. Myndigheten bör samarbeta med andra myndigheter, institutioner och forskarsamhället i frågor som gäller skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Filmgranskare

Regeringen bedömer att det bör finnas filmgranskare för uppgiften att fastställa åldergränser för filmer som ska visas offentligt. Nuvarande beslutsförhetsregler i ärenden om åldersprövning bör gälla även fortsättningsvis.

Den nya myndigheten ska inte ha något särskilt tillsynsuppdrag

Regeringen föreslår att den nya myndigheten, Statens medieråd, inte ska ha något uppdrag att utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt eller efterlevnaden av bestämmelserna i brottsbalken om olaga våldsskildring och otillåten utlämning av teknisk upptagning. Statens medieråd ska inte heller ha någon skyldighet att verka för att överträdelser av lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt och av bestämmelserna i brottsbalken beivras. Enligt regeringens bedömning bör polisen ha bäst förutsättningar för att genom sina ordinarie uppgifter övervaka efterlevnaden av straffbestämmelserna. Mot bakgrund av förslaget att den nya myndigheten inte ska ha något särskilt tillsynsuppdrag föreslår regeringen att myndigheten inte ska ha terminalåtkomst till Kungl. bibliotekets register över pliktexemplar av videogram.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att avveckla Statens biografbyrå (punkt 6).

Utskottet har inte något att erinra mot bedömningen att en ny myndighet ska inrättas med uppgift att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare samt att fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

Övriga lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar med några mindre ändringar regeringens förslag till övriga lagändringar.

Propositionen

Följdändringar föreslås i brottsbalken, lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets ställningstagande

Avvecklingen av Statens biografbyrå och införandet av lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt medför att följdändringar måste göras i fyra andra lagar. Utskottet föreslår att riksdagen med några mindre ändringar ska anta lagförslagen (punkterna 2–5).

Användning av Statens biografbyrås anslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att medel under Statens biografbyrås anslag under 2010 får användas för att genomföra organisatoriska förändringar.

Propositionen

Regeringen föreslår att Statens biografbyrås anslag under 2010 får disponeras för att genomföra föreslagna organisatoriska förändringar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 7).

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6.

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om avvecklande av myndigheten Statens biografbyrå (avsnitt 9.2.1).

7.

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att anslaget 11:1 Statens biografbyrå under 2010 får disponeras för att genomföra föreslagna organisatoriska förändringar (avsnitt 9.2.1).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag