Kulturutskottets betänkande

2010/11:KrU1

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Vidare behandlas 40 motionsyrkanden med anknytning till budgeten från den allmänna motionstiden 2010. Utskottet tillstyrker samtliga regeringens förslag och avstyrker samtliga motionsyrkanden.

Finansutskottet tillstyrkte den 25 november 2010 regeringens förslag till ramar för statsbudgetens utgiftsområden för 2011 (bet. 2010/11:FiU1). Under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med finansutskottets förslag innebär det att ramen för utgiftsområde 17 fastställs till 12 194 817 000 kronor för 2011.

Bland de större satsningarna märks en utbyggnad av Skapande skola till att omfatta hela grundskolan, dvs. årskurserna 1–9. Satsningen uppgår fr.o.m. 2011 till totalt 150 miljoner kronor. De kulturbyggnader som hyser Nationalmuseum och Kungl. Operan är i starkt behov av underhåll och renovering som kommer att sträcka sig över flera år. För de ökade kostnaderna till följd av renoveringsarbetena tillförs därför Nationalmuseum och Kungl. Operan – i ett första steg – 7,3 respektive 5 miljoner kronor.

Flera reformer som aviserades i den kulturpolitiska propositionen och som riksdagen ställde sig bakom hösten 2009 kommer att fullföljas 2011. Bland annat införs då den s.k. samverkansmodellen för fördelning av statliga medel till regional och lokal verksamhet. Reformen syftar till att föra kulturen närmare medborgarna och främja ett lokalt och regionalt engagemang för kulturfrågor. Modellen omfattar de landsting som har upprättat en regional kulturplan som överensstämmer med föreskrifter som regeringen meddelat. Vidare inrättas Myndigheten för kulturanalys som bl.a. ska utvärdera och analysera effekterna av den förda politiken. Myndigheten ska ha en fristående roll i förhållande till bidragsgivande myndigheter inom kultursfären. Även på musikområdet inrättas en ny myndighet, Statens musikverk. Myndigheten ska överta de uppgifter som nu ligger på Statens musiksamlingar, dvs. samla in, vårda och bevara kulturarvet på teaterns, dansens och musikens område. Vidare ska myndigheten vara en resurs för musiklivet och som konstnärlig samarbetspart stödja projekt av nationellt och internationellt intresse.

Satsningen Idrottslyftet permanentas och 500 miljoner kronor avsätts årligen fr.o.m. 2011 inom ramen för idrottsanslaget. Syftet är att stimulera fysisk aktivitet och goda motionsvanor hos barn och unga.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har, med hänvisning till att deras förslag inte ryms inom de ramar som riksdagen förutsätts fastställa för utgiftsområdet, inte deltagit i utskottets beslut om anslagstilldelning. I stället redovisar dessa partier sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I betänkandet finns 4 reservationer och 5 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17

 

Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 17 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

2.

Medelsberäkning för 2011 för SVT, SR och UR

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2011 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 10.

3.

Medelstilldelning för 2011 till Myndigheten för radio och tv

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2011 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Myndigheten för radio och tv. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

4.

Överföring av medel till och från distributionskontot

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om dels överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot, dels överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 12.

5.

Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för tv-distribution intill ett belopp av 700 000 000 kronor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 11.

6.

Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

 

Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2011 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2010 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

7.

Bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2012. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

8.

Bemyndigande att beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under perioden 2012–2014. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

9.

Bemyndigande att beställa konstverk

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under perioden 2012–2014. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

10.

Bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor under perioden 2012–2021 Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

11.

Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under perioden 2012–2014. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

12.

Bemyndigande att besluta om bidrag till allmänna samlingslokaler

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor under 2012–2014. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 14.

13.

Bemyndigande att besluta om bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2012. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 15.

14.

Bemyndigande att besluta om bidrag till insatser för den ideella sektorn

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor under perioden 2012–2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 16.

15.

Lagförslag

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,

2. lag om ändring i arkivlagen (1990:782).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkterna 1 och 2.

16.

Upphävande av riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om att riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna upphävs. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 13.

17.

En miljardsatsning på ett kulturlyft

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V) yrkande 3.

Reservation 1 (S, MP, V)

18.

Populärkulturcentrum

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 2 (S, MP, V)

19.

Statens kulturråds uppdrag och roll

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr299 av Andreas Norlén (M).

20.

Bergmancentret på Fårö

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr242 av Anders Åkesson (C).

21.

Stallet – scen för folk- och världsmusik

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 3 (S, V)

22.

Fri entré på museer

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (S, MP, V)

23.

Trossamfund

 

Riksdagen avslår motion

2010/11:Kr283 av Yvonne Andersson och Anders Andersson (båda KD) yrkandena 1 och 2.

Stockholm den 30 november 2010

På kulturutskottets vägnar

Berit Högman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Högman (S)1, Cecilia Magnusson (M), Anne Marie Brodén (M), Peter Johnsson (S)2, Göran Montan (M), Gustaf Hoffstedt (M), Per Svedberg (S)3, Christina Zedell (S)4, Isak From (S)5, Michael Svensson (M), Andreas Carlson (KD), Mattias Karlsson (SD)6, Bengt Berg (V)7, Amir Adan (M), Agneta Gille (S)8, Anna SteeleKarlström (FP) och Mehmet Kaplan (MP)9.

1

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

2

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

3

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

4

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

5

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

6

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

7

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

8

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

9

Avstår från ställningstagande under punkt 1.

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Kulturutskottet behandlar i betänkandet regeringens samtliga förslag i budgetpropositionen för 2011 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2010/11:1). I betänkandet behandlas också 40 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som rör anslagen eller närliggande frågor. De behandlade förslagen återfinns i bilaga 1. Övriga motionsyrkanden från den allmänna motionstiden kommer att behandlas av utskottet i senare betänkanden.

Under ärendets beredning har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth informerat om förslagen i budgetpropositionen. Vidare har upplysningar och synpunkter i ärendet lämnats inför utskottet av företrädare för Statens kulturråd, Statens musiksamlingar, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Svensk Scenkonst.

Finansutskottet har den 25 november 2010 föreslagit att riksdagen fastställer utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2011 till 12 194 817 000 kronor (bet. 2010/11:FiU1). Avsikten är att riksdagen ska fatta beslut den 8 december 2010.

Statens samlade stöd inom kulturutskottets ansvarsområde

Verksamheter som faller inom kulturutskottets ansvarsområde finansieras eller stöds av staten på fyra olika sätt, nämligen

–     från statsbudgetens utgiftssida med anslag inom utgiftsområde 17

–     med radio- och tv-avgifter som vid sidan av statsbudgeten kanaliseras till den offentligt finansierade radio- och tv-verksamheten över rundradiokontot och det s.k. distributionskontot

–     med medel från AB Svenska Spels överskott

–     med s.k. skatteutgifter, dvs. en förmånligare statlig beskattning av vissa verksamheter än vad som gäller generellt.

Statsbudgeten

För 2011 föreslår regeringen i budgetpropositionen att de samlade utgifterna på anslagen på utgiftsområde 17 ska uppgå till 12 194 817 000 kronor. Av detta belopp avser ca 6 543 miljoner kronor kultur (ca 54 %), ca 166 miljoner kronor medier, ca 1 833 miljoner kronor det civila samhället, ca 278 miljoner kronor ungdom, ca 3 328 miljoner kronor folkbildning och ca 47 miljoner kronor tillsyn av spelmarknaden.

Radio- och tv-avgifter

Verksamheten i de tre programföretagen – Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB – finansieras i huvudsak med radio- och tv-avgiftsmedel som vid sidan av statsbudgeten tillförs det s.k. rundradiokontot. För 2011 föreslås att programföretagen tilldelas totalt ca 6 852 miljoner kronor från rundradiokontot, varav ca 2 574 miljoner kronor till Sveriges Radio, ca 3 953 miljoner kronor till Sveriges Television och ca 325 miljoner kronor till Utbildningsradion. Vidare föreslås att Sveriges Television och Utbildningsradion därutöver tilldelas ca 254 miljoner kronor respektive ca 11 miljoner kronor från det s.k. distributionskontot för finansiering av kostnader för tv-distribution.

Svenska Spels överskott

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2011 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2010 från Nya Penninglotten avsett för stöd till konst, teater och andra kulturella ändamål. Dessa medel har på senare år minskat i takt med att omsättningen på Nya Penninglotten avtagit. Överskottet för 2009 uppgår till ca 140 000 kronor.

Skatteutgifter

Skatteutgifterna på utgiftsområde 17 beräknas 2011 uppgå till ca 6 900 miljoner kronor. Medlen motsvarar skattebortfall till följd av nedsatt skattesats på bl.a. böcker, vissa entréavgiftsbelagda kulturevenemang och kommersiell idrott. Skatteutgifterna är inte föremål för riksdagens årliga prövning utan gäller tills vidare.

Disposition

Avsnittet Utskottets överväganden är indelat i sex delavsnitt. I delavsnitt 1 behandlas regeringens förslag till anslagsfördelning för 2011 och de motionsförslag som står emot detta. I delavsnitt 2 behandlar utskottet regeringens förslag till medelsanvisning vid sidan av statsbudgeten, dels till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, dels medel från Svenska Spels överskott. I delavsnitt 3 behandlas frågan om vissa bemyndiganden, i delavsnitt 4 behandlas lagförslag och i delavsnitt 5 behandlas frågan om upphävande av riktlinjer för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationer. I delavsnitt 6 behandlar utskottet ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som tar upp frågor med anknytning till statsbudgeten, dock utan att ha någon omedelbar budgeteffekt.

Utskottets överväganden

1 Anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 17 samt avslår de i bilaga 5 upptagna motionsyrkandena.

Jämför särskilda yttrandena 1 (S, MP, V), 2 (S, MP), 3 (S) och 4 (SD).

Allmänt om regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag för 2011

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2011 att riksdagen anvisar anslag under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt tabellen i bilaga 3. Totalt uppgår regeringens förslag till medelsanvisning för utgiftsområdet till 12 194 817 000 kronor. Ramen fördelar sig på 15 områden och totalt 50 anslag.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet föreslår i en gemensam motion en utgiftsram för utgiftsområde 17 för 2011 som är 94 miljoner kronor högre än regeringens förslag, se bilaga 3. Motionärerna föreslår en kultursatsning som syftar till ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Satsningar som nämns i motionen är återinförande av fri entré på statliga museer och ett nytt populärkulturcentrum för film, musik, dataspel och serietecknande. Hur den utökade ramen ska fördelas på anslag redovisas inte. De tre partierna föreslår vidare i var sin motion olika insatser inom utgiftsområdet. Några budgetalternativ på anslagsnivå redovisas dock inte.

Sverigedemokraterna lämnar ett budgetförslag som överstiger den av regeringen föreslagna utgiftsramen för utgiftsområdet med 205 miljoner kronor. Ökningen ska enligt motionärerna ses som ett led i en långsiktig strävan efter att stärka kärnan i den svenska kulturen och återupprätta en gemensam nationell identitet. Motionärernas förslag till fördelning på anslagsnivå framgår av bilaga 3.

Kulturområdesövergripande verksamhet

Statens kulturråd (1:1)

Anslaget används för Statens kulturråds förvaltningskostnader. Kulturrådet är central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet och handlägger ärenden som rör statliga bidrag för kulturell verksamhet och andra statliga åtgärder.

Propositionen

Anslaget tillförs 1 miljon kronor för 2011 för ökade kostnader i samband med införandet av en ny modell för fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Vidare minskas anslaget fr.o.m. 2011 dels med 5 miljoner kronor i enlighet med regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2010, dels med 60 000 kronor till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Regeringen föreslår att 45 906 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

I motion Kr320 föreslår Sverigedemokraterna att anslaget till Kulturrådet ska tillföras 4 miljoner kronor utöver regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Från flera förvaltningsanslag inom utgiftsområde 17 överförs medel till ett nytt anslag inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Det nya anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen har till ändamål att finansiera kostnader för utveckling och förvaltning av statens informationssystem för budgetering och uppföljning, Hermes. Denna funktion har tidigare finansierats med en avgift från myndigheterna till Ekonomistyrningsverket. För Kulturrådets del minskar därför anslaget med 60 000 kronor fr.o.m. 2011.

Utskottet, som inte kan förorda en ökning av Kulturrådets förvaltningsanslag i enlighet med förslaget i motion Kr320 (SD), har inte något att invända mot regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (1:2)

Anslaget används för bidrag till en rad skilda ändamål på kulturområdet.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget ska öka med 25 miljoner kronor fr.o.m. 2011 för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet, den s.k. Kulturbryggan. Bakgrunden är att regeringen anser att en ny aktör bör ta över uppgiften från Stiftelsen framtidens kultur att fungera som komplement och alternativ till de statliga myndigheternas bidragsgivning. En kommitté har fått i uppdrag att dels lämna förslag till verksamhetsform för en långsiktig bidragsgivning, dels etablera en försöksverksamhet för fördelning av bidrag till nyskapande kulturprojekt under 2011−2012 (dir. 2010:77).

Till anslaget överförs 1,6 miljoner kronor för bidrag till dans i skolan och dans som lärande. Medlen ska användas för att finansiera dansverksamhet i skolan och bygga vidare på den kompetens och de erfarenheter som har utvecklats inom Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet. Medlen överförs från utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning anslag 2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning.

Från anslaget överförs 7 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till anslag 1:7 Myndigheten för kulturanalys.

Mot bakgrund av att regeringen föreslår en ny modell för fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet minskas anslaget med 8 miljoner kronor fr.o.m. 2011 för länskonsulenter inom områdena dans, bild, form och mångkultur.

Vidare minskas anslaget med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av att en treårig satsning för att främja etnisk och kulturell mångfald upphör. Anslaget minskas även med 6,1 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.

Sammantaget föreslår regeringen att 213 478 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionerna

Miljöpartiet de gröna föreslår i motion Kr338 att stödet till Teater-, Dans- och Musikallianserna ska utökas. Något preciserat belopp anges inte för detta ändamål (yrkande 13). Av motion Kr301 av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet framgår att de tre partierna för 2011 har avsatt totalt 94 miljoner kronor för utgiftsområde 17 utöver regeringens förslag (yrkande 1).

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget ska minskas med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av motionen framgår det att partiet främst vill nedprioritera internationella och mångkulturella verksamheter.

Förslaget i motion Kr207 av Irene Oskarsson (KD) syftar till att regelverket för Kulturbryggan ska beakta olika former av s.k. deltagarkultur som lajv och sällskapsspel. Motionären framhåller att lajv har svårt att accepteras som en egen kulturform, eftersom de flesta bidragssystemen är anpassade efter etablerade konstarter som musik och teater. Motionären framhåller att dessa båda former av deltagarkultur är exempel på ett brobyggande mellan kultur och näringsliv.

Utskottets ställningstagande

Med anledning av förslaget i motion Kr338 (MP) erinrar utskottet om att de tre allianserna på scenkonstområdet, Teater-, Dans- och Musikallianserna, anställer frilansare som är kontinuerligt yrkesverksamma samt verkar inom offentligt stödda verksamheter. Modellen bygger på att allianserna fungerar som arbetsgivare under perioder då skådespelarna, dansarna respektive musikerna och sångarna inte har anställning hos andra arbetsgivare inom scenkonstområdet. Allianserna arbetar aktivt med kompetensutveckling och förmedling för att öka de anställdas möjligheter till fler arbeten. Teateralliansen har för närvarande 120 anställda, medan Dansalliansen har 65 och Musikalliansen ca 100.

Utskottet konstaterar att den s.k. alliansmodellen har varit framgångsrik och erinrar om att betydande satsningar gjordes under föregående mandatperiod då Teater- och Dansallianserna byggdes ut och Musikalliansen inrättades. För 2010 har Teateralliansen tilldelats 28 036 000 kronor, Dansalliansen 12 000 000 kronor och Musikalliansen 22 000 000 kronor.

Det framgår inte av motion Kr338 (MP) hur stor ytterligare ökning av bidraget till allianserna som motionärerna tänkt sig. Motion Kr301 (S, MP, V) är inte heller klargörande på den punkten. Enligt utskottets uppfattning är yrkandet alltför vagt utformat och kan inte biträdas.

Vidare konstaterar utskottet att ett bifall till förslaget i motion Kr320 (SD) skulle medföra att värdefulla verksamheter som t.ex. Mångkulturellt centrum i Botkyrka skulle lida skada. Inte heller detta förslag kan biträdas av utskottet.

Förslaget i motion Kr207 (KD) handlar om den s.k. Kulturbryggan, efterföljaren till Stiftelsen framtidens kultur, som under 2011 inleder en försöksverksamhet. Ett av syftena med Kulturbryggan är att lämna bidrag till nyskapande kulturprojekt. Utskottet är inte berett att uttala sig särskilt om bidragsgivning till lajv och rollspel som omnämns i motionen. Det ankommer i stället på regeringen att ge närmare direktiv för hur Kulturbryggans verksamhet och dess bidragsvillkor ska utformas. Motionen avvisas.

Sammantaget anser utskottet att regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget är väl avvägt.

Skapande skola (1:3)

Anslaget används för en långsiktig satsning för barn i grundskolan, kallad Skapande skola. Satsningen innebär att skolans kunskapsmål och kulturpolitikens mål om barns och ungdomars rätt till professionell kultur och till eget skapande sammanfaller.

Propositionen

Regeringen föreslår att Skapande skola-satsningen byggs ut fr.o.m. 2011 till att omfatta hela grundskolan, således även årskurserna 1–3. Anslaget tillförs därför 37,6 miljoner kronor fr.o.m. 2011.

Sammantaget föreslår regeringen att 150 079 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Skapande skola-satsningen inleddes 2008 och har således funnits i knappt tre år. De första två åren avsåg stödet enbart elever i årskurserna 7–9. Därefter utökades det så att det fr.o.m. 2010 även omfattar årskurserna 4–6.

Enligt bidragsförordningen1 [ Förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.] lämnas stöd till skolhuvudmän för inköp av professionell kulturverksamhet och för insatser som främjar dels elevernas eget skapande som en del av undervisningen, dels en långsiktig samverkan mellan skolan och kulturlivets parter.

En förutsättning för att statbidrag ska utgå är att skolhuvudmännen har utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån skolans behov och med en beskrivning av formerna för samverkan med kulturlivets parter. Skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att utforma handlingsplanen.

Vid utgången av 2010, dvs. efter tre verksamhetsår, beräknas ca 750 000 elever ha arbetat med olika Skapande skola-aktiviteter. Statens kulturråd som fördelar stödet har uppgett att

–     2008 nåddes 165 000 elever (åk 7–9), dvs. ca 50 % av målgruppen

–     2009 nåddes 192 500 elever (åk 7–9), dvs. ca 60 % av målgruppen

–     för 2009 beräknas 368 000 elever (åk 4–9) nås, dvs. ca 60 % av målgruppen.

Kulturrådet uppger vidare att den geografiska spridningen av stödaktiviteterna är god och att 97 % av kommunerna har sökt bidrag någon gång. Kulturrådet har kontaktat företrädare för de kommuner som inte har sökt bidraget någon gång.

De flesta ansökningarna för 2010 har rört följande områden: konst/bild, drama, teater, dans, musik/sång, film och litteratur.

Enligt utskottets uppfattning har Skapande skola blivit ett verksamt instrument för att inlemma kulturen i skolarbetet. Därmed tycks ett viktigt syfte med satsningen vara uppnått. Därutöver kan nämnas att den gett arbete till många kulturaktörer.

Utskottet, som välkomnar att Skapande skola nu kommer att omfatta alla årskurserna i grundskolan, ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (1:4)

Anslaget används för att finansiera forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Medlen används för projekt inom Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och Institutets för språk och folkminnen ansvarsområden. Vidare beräknas under anslaget medel för del av kostnaderna för grundforskning inom naturvetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet. Anslaget används även för projekt inom samtliga centrala museers ansvarsområden.

Propositionen

Anslaget minskas med 2 347 000 kronor som fr.o.m. 2011 överförs till anslag 1:7 Myndigheten för kulturanalys.

Regeringen föreslår att 35 983 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag till medelsanvisning.

Stöd till icke-statliga kulturlokaler (1:5)

Anslaget används för stöd till icke-statliga kulturlokaler för ny- eller ombyggnad inklusive handikappanpassning av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten. Beslut om bidrag fattas av Boverkets samlingslokalsdelegation efter samråd med Statens kulturråd.

Propositionen

Regeringen föreslår att 9 898 000 kronor ska anvisas under anslaget.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag till medelsanvisning.

Bidrag till regional kulturverksamhet (1:6)

Anslaget ska användas för bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter. Det ska bl.a. användas för verksamheter i de landsting som fr.o.m. 2011 kommer att omfattas av en lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, som regeringen föreslår i budgetpropositionen.

Medlen under anslaget ska användas för följande verksamheter: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.

Statens kulturråd får inom ramen för anslaget finansiera tidsbegränsade utvecklingsinsatser. Även vissa kostnader för Kungl. bibliotekets genomförande av det samlade ansvaret för statens stöd och samordning inom biblioteksväsendet får belasta anslaget.

Propositionen

I enlighet med riksdagens beslut hösten 2009 med anledning av den kulturpolitiska propositionen införs 2011 en ny modell, den s.k. samverkansmodellen, för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). Regeringen föreslår att en ny lag ska införas om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.2 [ Lagförslaget behandlas i avsnitt 4 i detta betänkande.] Samverkansmodellen avses omfatta de landsting som uppfyller kriterierna i denna lag. Vad som sägs om landsting gäller även för Gotlands kommun. Statens kulturråd har på regeringens uppdrag inlett dialoger med landstingen i Skåne, Västra Götalands, Hallands och Norrbottens län samt Gotlands kommun om att de ska ingå i modellen fr.o.m. 2011 (prop. s. 32).

Kulturrådet ska ansvara för fördelningen av statsbidragen till de regioner som omfattas av den nya lagen. Dessa, dvs. landstingen i de fyra nämnda länen samt Gotlands kommun, ska fördela bidrag till samtliga sådana verksamheter som i dag är stödberättigade enligt befintliga bestämmelser, nämligen till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt främjande av hemslöjd. Bidragen kan även inbegripa andra mottagare än institutioner med landsting eller kommun som huvudman. Inom ramen för samverkansmodellen kommer Kulturrådet att kunna lämna stöd till tidsbegränsade strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.

Landstingen samt Gotlands kommun ska följa upp de statliga medlens användning och redovisa resultatet av uppföljningen till Kulturrådet. En övergripande nationell uppföljning av samverkansmodellen och medlens användning ska genomföras av Kulturrådet. Den nya analysmyndigheten som avses inrättas fr.o.m. 2011 ska utvärdera modellen och dess effekter (se anslag 1:7 Myndigheten för kulturanalys).

Kulturrådet, Riksarkivet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Nämnden för hemslöjdsfrågor ska även fortsättningsvis – inom ramen för anslaget – fördela bidrag till regionala kulturinstitutioner och konsulenter i de landsting som inte ingår i samverkansmodellen.

I anslaget ingår även medel för att finansiera uppgifter inom ramen för Kungl. bibliotekets nya ansvar för att ha nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet. Totalt beräknar regeringen att 24 miljoner kronor avsätts fr.o.m. 2011 som ett steg i Kungl. bibliotekets nya uppdrag, varav 15 miljoner kronor avser bidragsgivning till lånecentraler och depåbibliotek.

Regeringen föreslår att överföringar görs till anslaget från tio andra anslag enligt följande:

–     8 000 000 kronor från anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete för länskonsulenter inom områdena dans, bild, form och mångkultur

–     159 465 000 kronor från äldreanslag 1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

–     5 000 000 kronor från anslag 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen för bidrag till teaterkonsulenter

–     811 197 000 kronor från äldreanslag 2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

–     49 348 000 kronor från äldreanslag 3:1 Bidrag till regional biblioteksverksamhet

–     14 116 000 kronor från äldreanslag 4:4 Främjande av hemslöjden för regional konsulentverksamhet inom hemslöjden

–     3 500 000 kronor från anslag 6:1 Riksarkivet för enskilda regionala arkiv

–     6 437 000 kronor från äldreanslag 6:2 Bidrag till regional arkivverksamhet

–     165 014 000 kronor från äldreanslag 8:3 Bidrag till regionala museer

–     16 000 000 kronor från anslag 10:1 Filmstöd för bidrag till regionala resurscentrum för film och video.

Därutöver tillförs anslaget 3 miljoner kronor fr.o.m. 2011 för Kungl. bibliotekets nya ovan omnämnda nationella ansvar inom biblioteksväsendet.

Sammantaget föreslår regeringen att 1 241 077 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionerna

I motion Kr285 anför Socialdemokraterna att de ser positivt på regionaliseringen. När den nya modellen för fördelning av statliga kulturmedel nu ska sjösättas är det enligt motionärerna nödvändigt att tillskjuta extra medel utöver regeringens förslag för att underlätta processen. Något preciserat belopp för detta ändamål anges emellertid inte i motionen (yrkande 5). Av motion Kr301 av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet framgår att de tre partierna för 2011 har avsatt totalt 94 miljoner kronor utöver regeringens förslag till utgiftsområde 17 (yrkande 1).

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget ska minskas med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Minskningen gäller främst internationella och mångkulturella verksamheter, bl.a. länskonsulenterna för mångkultur.

Utskottets ställningstagande

Samverkansmodellen syftar till att föra kulturen närmare medborgarna och främja ett lokalt och regionalt engagemang för kulturfrågor. Modellen innebär en tyngdpunktsförskjutning från centralt fattade beslut till ökat regionalt ansvar på kulturområdet. Modellen, som inledningsvis kommer att tillämpas endast i fyra landsting och Gotlands kommun, bygger bl.a. på att de regionala och lokala beslutsfattarna samverkar med den centrala nivån samt att fleråriga kulturplaner utarbetas i samverkan mellan landstingen, länets kommuner, länets professionella kulturliv och det civila samhället. Staten kommer allt framgent att ha ett övergripande ansvar för den nationella kulturpolitiken. Exempelvis kommer de nationella kulturpolitiska målen att utgöra en grund för den regionala hanteringen av de statliga kulturmedlen.

Som framgår av propositionen kommer bidrag till kulturverksamheter i län som inte omfattas av bidragsfördelning enligt den nya lagen att beslutas av berörda statliga institutioner3 [ Följande institutioner kommer att även i fortsättningen fördela bidrag inom sina områden till institutioner som inte ingår i samverkansmodellen: Statens kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet. En nyhet är dock att Kungl. biblioteket ska fördela medel till bl.a. lånecentralerna och depåbiblioteket.] enligt nuvarande förordningar (prop. s. 68).

Utskottet konstaterar att anslaget har tillförts medel från en rad anslag inom utgiftsområde 17. Nivån på anslaget, som motsvarar den nivå som gäller i dag för samma bidragsändamål, är enligt utskottets uppfattning väl avvägd. Utskottet kan således inte biträda motionsförslag om vare sig ökning eller minskning av anslaget utan ställer sig bakom regeringens förslag.

Myndigheten för kulturanalys (1:7)

Anslaget ska användas för förvaltningskostnader för den nya Myndigheten för kulturanalys samt för forsknings- och utvecklingsinsatser på kulturområdet. Myndigheten för kulturanalys ska, med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder samt analysera utvecklingen inom hela kulturområdet.

Propositionen

Regeringen bedömde i den kulturpolitiska propositionen 2009/10:3 Tid för kultur att det är viktigt att förstärka oberoende analys och uppföljning inom kulturområdet. Regeringen har kommit fram till att en ny myndighet bör bildas för ändamålet, Myndigheten för kulturanalys. Den huvudsakliga uppgiften för myndigheten ska vara att, med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekterna av föreslagna och genomförda åtgärder inom hela kulturområdet, såväl den offentligt finansierade som den ideella och kommersiella. Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd. En särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av myndigheten (dir. 2010:81). Myndigheten ska inrättas fr.o.m. den 1 januari 2011.

Regeringen föreslår att överföringar till detta anslag görs enligt följande:

–     7 000 000 kronor från anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

–     2 347 000 kronor från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

Sammantaget föreslår regeringen att 9 347 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att den nya myndighetens inriktning innebär att den ska bistå regeringen med underlag och rekommendationer som kan resultera i att den rådande kulturpolitiken omprövas. Myndigheten ska även bevaka omvärlden och följa den internationella utvecklingen på kulturområdet samt utvärdera den nya samverkansmodellen (se anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet). Genom att analysfunktionen nu skiljs från bidragsgivningen får kulturområdet en fristående utvärderingsmyndighet som kommer att ha ansvar för hela kulturområdet.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Kultursatsning (99:1, nytt anslag)

Motionerna

I motion Kr301 av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet föreslår motionärerna att en kultursatsning görs som syftar till ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Motionärerna vill ta ett första steg för en sådan satsning och föreslår för detta ändamål att 94 miljoner kronor utöver regeringens samlade förslag ska avsättas för 2011 för utgiftsområde 17. De satsningar som nämns i motionen går ut på att fri entré på statliga museer ska återinföras och att ett populärkulturcentrum för film, musik, dataspel och serietecknande ska inrättas (yrkandena 1 och 2).

Förslag med delvis samma syften som i motion Kr301 (S, MP, V) och delvis andra syften framförs också i kommittémotioner av de tre partierna.

Socialdemokraterna föreslår i motion Kr285 en satsning på ”Kreativa Sverige”. Partiet anser bl.a. att kulturpolitiken under alliansregeringen har präglats av passivitet, få nya idéer och få visioner. Kulturskaparnas villkor har försämrats kraftigt. Den fria entrén på museerna har liksom Accessprojektet avskaffats (yrkande 1). Ett snarlikt förslag framförs i motion Kr338 av Miljöpartiet de gröna. Motionärerna anser att behoven, möjligheterna och utmaningarna inom svenskt kulturliv är stora efter fyra år av passivitet och låga ambitioner (yrkande 1). Vänsterpartiet uttrycker samma uppfattning i motion Kr331, dock utan att framställa något yrkande i frågan.

I motion Kr338 av Miljöpartiet de gröna föreslår motionärerna att ett populärkulturcentrum för film, musik, dataspel, serietecknande och annan samtida populärkultur ska inrättas. Centrumet ska ansvara för dynamiska utställningar som inledningsvis inte kan bygga på egna samlingar utan på lån från andra institutioner. Något preciserat belopp för denna satsning anges inte i motionen (yrkande 9).

Socialdemokraterna föreslår i motion Kr285 – med hänvisning till rådande konjunkturläge – att det framgångsrika Accessprojektet ska återupptas. En fortsättning på projektet skulle innebära att kulturarvet bevaras genom bl.a. restaureringar, reparationer, katalogisering och digitalisering och att arbetstillfällen skapas inom kulturarbetsmarknaden (yrkande 12). Liknande förslag finns i motion Kr338 (yrkande 2) av Miljöpartiet de gröna och i motion Kr331 (yrkande 1) av Vänsterpartiet. Något preciserat belopp för satsningen anges inte i någon av de tre motionerna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att de förslag till satsningar på ett kreativt Sverige som väckts i här aktuella motionsförslag bl.a. innebär att det nu avslutade Accessprojektet återupptas samt att fri entré återinförs på statliga museer. Det framgår emellertid inte av motionerna hur stora belopp som motionärerna har tänkt ska användas på dessa och andra föreslagna reformer. Enligt utskottets uppfattning är motionärernas förslag att finansiera olika ändamål alltför vagt för att det ska vara möjligt för utskottet att bedöma om nivån på budgeterade medel är realistisk. Utskottet kan inte biträda här aktuella motionsförslag.

I sammanhanget finns det skäl att erinra om att regeringen 2009 antog en handlingsplan för att utveckla kulturella och kreativa näringar. Syftet med handlingsplanen är att skapa goda förutsättningar för entreprenörer och företagare inom kulturella och kreativa näringar att utveckla sina affärsidéer och företag samt förbättra lönsamheten. Insatserna i handlingsplanen ska utgå ifrån de kulturella och kreativa entreprenörernas behov och möjligheter. För ändamålet har regeringen avsatt ca 70 miljoner kronor.

Statlig kulturarvsfond (99:2, nytt anslag)

Motionen

I motion Kr320 anför Sverigedemokraterna att de långsiktigt strävar efter att stärka kärnan i den svenska kulturen och återupprätta en gemensam nationell identitet. Av den anledningen anser de att stödet för att bevara kulturarvet och levandegörande den traditionella, folkliga, svenska kulturen ska utökas kraftigt. I motionen föreslår de bl.a. att 200 miljoner kronor ska anvisas för ett nytt anslag som avser en statlig kulturarvsfond.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets uppfattning är det problematiskt att – som föreslås i motionen – särskilja vad som ska betecknas som kärnan i den svenska kulturen. Det som vi brukar kalla svenskt kulturarv, svenska språket, musiken, traditionerna och kulturen har under århundradenas lopp influerats av många andra kulturer. Utifrån kommande impulser har efter hand införlivats i och i hög grad berikat den svenska kulturen. Det som kan verka vara ”ursvenskt” för vår tids människor härrör mycket ofta från andra länder och andra folk. Det gäller t.ex. sedvänjor, språkliga uttryckssätt, möbler, litteratur, folklig kultur och musik.

En mycket stor andel av de medel som anvisas över utgiftsområde 17 går till musei-, arkiv- och kulturmiljöområdena. Dessa medel är avsedda för vårt kulturarv i vid mening. Enligt utskottets synsätt är det inte motiverat att införa ett nytt anslagsändamål i enlighet med vad som föreslås i motion Kr320 (SD). Utskottet kan således inte ställa sig bakom motionen.

Kulturkanon (99:3, nytt anslag)

Motionerna

I motion Kr310 av Sverigedemokraterna framför motionärerna uppfattningen att det i Sverige – liksom i Danmark – finns ett behov av en breddad och fördjupad diskussion kring ämnen som kultur, historia och identitet. Det finns – anför de – ett värde i att uppmuntra befolkningen till ökad reflexion kring kulturarvet och vad som skulle kunna anses vara särskilt betydelsefullt för att forma den svenska identiteten och som vi därför vill bära med oss i framtiden. En svensk kulturkanon bör utarbetas med inspiration från den danska motsvarigheten. I motion Kr320 föreslår Sverigedemokraterna att ett nytt anslag ska inrättas för en kulturkanon och avsätter 20 miljoner kronor för ändamålet.

Utskottets ställningstagande

Danmarks kulturkanon har utarbetats på uppdrag av kulturministeriet och består av 108 verk fördelade på olika konstarter, bl.a. arkitektur, bildkonst, film, litteratur och musik. Kulturkanonen är avsedd att vara en introduktion till det danska kulturarvet och utgöra en utgångspunkt för debatt om dansk konst och kultur.

Enligt utskottets uppfattning ankommer det på regeringen att – i den mån det anses vara påkallat – uppdra till berörda myndigheter att utarbeta en svensk kanon. Utskottet är emellertid inte berett att avsätta några särskilda medel för ändamålet och kan således inte biträda motionerna Kr310 (SD) och Kr320 (SD).

Teater, dans och musik

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (2:1)

Anslaget används för bidrag till fem riksinstitutioner på teater-, dans- och musikområdet, nämligen de två nationalscenerna Operan och Dramaten samt Riksteatern, Dansens Hus och Drottningholms slottsteater. Vidare anvisas bidrag till Voksenåsen, dvs. Norges nationalgåva till Sverige, under anslaget.

Propositionen

Regeringen föreslår att Operan tillförs 5 miljoner kronor under 2011 för ökade kostnader till följd av underhålls- och investeringsåtgärder i byggnaden. Samtidigt föreslås att bidraget ska minskas med 1 516 000 kronor eftersom tidigare tidsbegränsade medel upphör. Sammantaget uppgår bidraget till Operan till 432 206 000 kronor för 2011.

Bidraget till Dramaten föreslås uppgå till 217 306 000 kronor för 2011.

Regeringen föreslår att bidraget till Riksteatern ska minskas med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2011. Mot bakgrund av att regeringen föreslår en ny modell för fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet överförs 5 miljoner kronor av Riksteaterns bidragsmedel till anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet fr.o.m. 2011. Medlen avser Riksteaterns teaterkonsulenter. Sammantaget uppgår bidraget till Riksteatern till 251 889 000 kronor för 2011.

Bidraget till Dansens Hus minskas med 3 009 000 kronor eftersom tidigare tidsbegränsade medel upphör. Sammantaget uppgår bidraget till Dansens Hus till 22 642 000 kronor för 2011.

Bidraget till Drottningholms slottsteater föreslås uppgå till 10 777 000 kronor för 2011.

För Voksenåsen uppgår bidraget till 9 995 000 kronor för 2011.

Slutligen minskas anslaget med 63 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av att Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklas. Avvecklingskostnaderna för Rikskonserter hanteras inom ramen för anslag 2:3 Statens musikverk.

Sammantaget föreslår regeringen att 944 815 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (2:2)

Under anslaget beräknas medel för bidrag till den fria scenkonsten samt arrangerande musikföreningar, stöd till produktion och distribution av fonogram, bidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse, bidrag till samverkan med tonsättare m.m.

Propositionen

Som ett led i att de statliga insatserna inom musikområdet reformeras föreslås en ökning av anslaget med 3 miljoner kronor fr.o.m. 2011 för att bl.a. förstärka insatser för musikinspelningar och tonsättarverksamhet. Vidare överförs 5 miljoner kronor till anslaget fr.o.m. 2011 för bidrag för samverkan med tonsättare. Dessa medel fördelades tidigare inom ramen för äldreanslaget 2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner.

Sammantaget föreslår regeringen att 166 503 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionerna

I motion Kr285 föreslår Socialdemokraterna en ökning av anslaget utöver regeringens förslag för 2011. Ökningen som inte närmare preciseras ska användas för arrangörsstödet. Motionärerna framhåller att arrangörsföreningarna har stor betydelse för det svenska kulturlivet. De insatser som utförs av lokala eldsjälar innebär att verksamheterna bedrivs med ekonomisk effektivitet. Engagemanget har också positiva konsekvenser för lokal förankring, ett offensivt publikarbete och en kvalitativ programläggning (yrkande 6). Av motion Kr301 av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet framgår att de tre partierna för 2011 har avsatt totalt 94 miljoner kronor för utgiftsområde 17 utöver regeringens förslag (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser liksom motionärerna att arrangörsföreningarna inom teater-, dans- och musikområdena i hög grad medverkar till att sprida kultur i hela landet. Utskottet har noterat att Kulturrådet från 2008 till 2009 ökade stödet till musik- och dansarrangörerna (prop. s. 74, tabell 5.4). I sammanhanget finns det också skäl att framhålla att ett av syftena med musikreformen är att omfördela resurser från central administration till sådana musikändamål som erhåller stöd under detta anslag, bl.a. musikarrangörer. Regeringen har aviserat en förstärkning av anslaget på sammanlagt 26 miljoner kronor fr.o.m. 2012. Av ökningen är 16 miljoner kronor avsedda för musikområdet. Det ankommer på Kulturrådet att inom den givna ramen avgöra hur stort belopp som ska användas för arrangörer.

Utskottet som konstaterar att motionärernas förslag till ökning av anslaget inte är preciserat kan inte biträda motionsförslaget. Därmed ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget för 2011.

I avsnitt 3 behandlas ett förslag om att riksdagen ska bemyndiga regeringen att ingå ekonomiska åtaganden under 2012.

Statens musikverk (2:3)

Anslaget ska användas för den nybildade myndigheten Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader för avveckling av Stiftelsen Svenska rikskonserter. Statens musikverk ska främja levande musik samt dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande teaterns, dansens och musikens kulturarv.

Propositionen

Hösten 2009 beslutade riksdagen efter förslag från regeringen i den kulturpolitiska propositionen Tid för kultur att statens stöd till Stiftelsen Svenska rikskonserter skulle avvecklas (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). I samma proposition bedömde regeringen att en ny plattform för musiken skulle kunna bidra med nationell överblick och kompetensuppbyggnad, främja internationell samverkan inom det svenska musiklivet, hålla musikens kulturarv levande samt att Statens musiksamlingar skulle få det samlade ansvaret för uppdraget. Vidare skulle statens stöd till musikverksamhet på regional nivå och till det fria musiklivet stärkas. En särskild utredare har därefter lämnat förslag till den närmare utformningen av en nationell plattform för musiken i betänkandet I samspel med musiken – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12). Betänkandet har remissbehandlats.

Regeringen har uppdragit åt Statens musiksamlingar att förbereda och genomföra inrättandet av en ny plattform för stöd till musiklivet som ska bildas den 1 januari 2011. I uppdraget ingår även att inordna verksamheten vid Elektroakustisk Musik i Sverige (EMS) och den del av verksamheten vid Caprice Records som avser bevarande och utgivning av musik i den s.k. backkatalogen. Verksamheterna vid EMS och Caprice Records ska inordnas den 1 januari 2011. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2010. Av slutredovisningen ska bl.a. framgå hur myndigheten avser att samverka med musiklivet och hur de delar av myndighetens verksamhet som syftar till att främja konstnärligt nyskapande respektive kulturarvets bevarande ska samverka.

Regeringen har också beslutat att samtliga föreskrifter för Stiftelsen Svenska rikskonserter ska upphävas den dag stiftelsens styrelse närmare bestämmer, dock senast den 31 december 2013.

Regeringen bedömer att kostnaderna för omorganisationen av statens musikinsatser på central nivå ska hanteras inom ramen för utgiftsområde 17. Utgångspunkten är att finansieringen av verksamheten vid Statens musikverk 2011 ska täckas av det befintliga anslaget för Statens musiksamlingar samt innefatta huvuddelen av statens bidrag till Stiftelsen Svenska rikskonserter som inte krävs för att täcka avvecklingskostnader för stiftelsen 2011 (prop. s. 75 f.).

Till följd av bildandet av Statens musikverk överförs 59 744 000 kronor till anslaget fr.o.m. 2011, medel som hittills disponerats av Statens musiksamlingar under anslag 8:1 Centrala museer: Myndigheter. Vidare tillförs anslaget 60 miljoner kronor för 2011 för en ny nationell plattform för musiken samt för avvecklingskostnader för Stiftelsen Svenska rikskonserter.

Sammantaget föreslår regeringen att 119 744 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionerna

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget ska tillföras 5 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Syftet med ökningen är att bevara kulturarvet och levandegörande den traditionella, folkliga, svenska kulturen.

I motion Kr218 framhåller Hans Backman (FP) att Klaverens Hus i Söderhamn har en stor och unik samling klaver som bör få ett statligt huvudmannaskap och införlivas med Musikmuseets klaversamling. På så vis kan finansieringen och därmed fortlevnaden av denna kulturhistoriska skatt säkras. Liknande förslag finns i motion Kr216 av Åsa Lindestam (S).

Utskottets ställningstagande

Inom Kulturdepartementet bereds för närvarande frågor om den nya musikmyndighetens verksamhet som t.ex. rör instruktion för myndigheten och bidragsförordning. Regeringen har angett att målet för den nya s.k. plattformen inom myndigheten är att befolkningen i hela landet ska ges möjlighet att ta del av ett varierat musikaliskt utbud, präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I myndighetens nya roll ska ingå att som konstnärlig samarbetspart koordinera och stödja samarbetsprojekt i musiklivet av nationellt och internationellt intresse. Plattformen ska vara en resurs för musiklivet. Den ska samordna och förmedla kontakter och bistå med ekonomiska resurser. Verksamheten ska inriktas mot hela musiklivet men det fria musiklivet ska prioriteras.

I två motioner föreslås att Klaverens hus i Söderhamn ska få ett statligt huvudmannaskap och att samlingarna ska införlivas med Musikmuseets samlingar. Enligt utskottets uppfattning är det främst en uppgift för regeringen att överväga om ett ändrat huvudmannaskap bör komma till stånd. I den mån statsbudgetmedel krävs för förändringen bör ett sådant bidragsändamål givetvis vägas mot andra angelägna ändamål. Utskottet kan inte biträda motionerna Kr216 (S) och Kr218 (FP).

Utskottet, som inte heller är berett att förorda en ökning av anslaget som föreslås i motion Kr320 (SD), ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Litteraturen, läsandet och språket

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (3:1)

Anslaget används för stöd till utgivning och spridning av litteratur och kulturtidskrifter, stöd till insatser för att främja läsning samt ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne.

Propositionen

Anslaget minskas med 500 000 kronor fr.o.m. 2011. Medlen överförs till anslag 3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket för att tillgängliggöra kulturtidskrifter för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen föreslår att 123 682 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 utan någon närmare precisering att anslaget ska minska med 25 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker motionsförslaget.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (3:2)

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är en statlig myndighet som i samverkan med andra bibliotek ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till litteratur som de kan ta del av. TPB svarar även för att högskolestuderande personer med funktionsnedsättning i form av läshandikapp förses med tillgänglig studielitteratur.

Propositionen

Anslaget ökas med 1 miljon kronor fr.o.m. 2011 för verksamhet relaterad till taltidningar. Medlen överförs från utgiftsområde 1 anslag 8:1 Presstödsnämnden.

För att stärka teckenspråkig litteratur och samarbetet med Resursbibliotek för döva i Örebro ökas anslaget med 1 401 000 kronor fr.o.m. 2011. Medlen överförs från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Anslaget ökas med 7 575 000 kronor fr.o.m. 2011 för att dels stimulera intresset för användning och utveckling av punktskrift som skriftspråk för synskadade barn, unga och vuxna, dels erbjuda synskadade barn, unga och vuxna kompletterande information i lämpligt format och via tillgängliga medier, dels ge synskadade barn, unga och vuxna jämlika förutsättningar att följa trender och skeenden i samhället. Medlen överförs från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

För att tillgängliggöra kulturtidskrifter för personer med funktionsnedsättning ökas anslaget med 500 000 kronor fr.o.m. 2011. Medlen överförs från anslag 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.

Anslaget minskas med 100 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att 85 272 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar regeringens förslag att öka anslaget och biträder regeringens förslag till medelsanvisning.

I avsnitt 3 behandlas ett förslag om att riksdagen ska bemyndiga regeringen att ingå ekonomiska åtaganden för senare år än 2011.

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (3:3)

Anslaget används för bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst). Enligt stadgarna har stiftelsen till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för personer med funktionsnedsättning samt att ge ut lättlästa böcker (LL-böcker). Verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte och inom ramen för det avtal som träffas mellan staten och stiftelsen. Nu gällande avtal löper t.o.m. den 31 december 2011.

Propositionen

Regeringen föreslår att 16 548 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelanvisning under anslaget.

Institutet för språk och folkminnen (3:4)

Anslaget används till förvaltningskostnader för Institutet för språk och folkminnen. Institutet är en central myndighet på språkets område som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. Vidare ska institutet bedriva forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Institutets verksamhet bedrivs i Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Stockholm.

Propositionen

Anslaget ökas med 1,5 miljoner kronor under 2011–2013 för insatser i samband med ratificeringen av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet.

Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Regeringen föreslår att 52 855 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 en ökning av anslaget med 25 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill i sammanhanget erinra om att regeringen i budgetpropositionen för 2010 höjde anslaget med drygt 4,4 miljoner kronor mot bakgrund av den nya språklagens genomförande (SFS 2009:600) och för att stärka teckenspråkets ställning i samband härmed.

Utskottet finner inte skäl att frångå den av regeringen föreslagna anslagsnivån.

Bildkonst, arkitektur, form och design

Statens konstråd (4:1)

Statliga insatser för den offentliga konsten görs främst genom Statens konstråd. Konstrådet har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön genom att förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet, medverka till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten och sprida kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.

Propositionen

Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. Regeringen föreslår att 7 788 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker den föreslagna medelstilldelningen under anslaget.

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (4:2)

Under anslaget beräknas medel för konstförvärv som beslutas av Statens konstråd.

Propositionen

I enlighet med vad som aviserades i budgetpropositionen för 2010 minskas anslaget med 1 526 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet. Regeringen föreslår därmed att 33,1 miljoner kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionerna

Socialdemokraterna begär i motion Kr285 ett tillkännagivande om inköp av offentlig konst (yrkande 7). Motionärerna redovisar i motionen de satsningar som de vill göra 2011 inom ramen för ett nytt anslag på 94 miljoner kronor, Kultursatsning, som de föreslagit tillsammans med Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i motion Kr301 (yrkande 1). Socialdemokraterna framhåller att ett ökat stöd till inköp av offentlig konst leder till fler arbetstillfällen för konstnärer och samtidigt bidrar till att konst blir en naturlig del av det offentliga rummet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att den i föregående års budgetproposition aviserade minskningen av anslaget med 2 miljoner kronor nu inte genomförs fullt ut. Detta genom att 474 000 kronor tillförs anslaget från anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet samtidigt som bidragen till folkparkerna och vissa samlingslokalhållande organisationer för konstförvärv som tidigare legat inom ramen för anslaget nu flyttas över till anslag 4:4.

Utskottet finner den av regeringen föreslagna medelsanvisningen väl avvägd. Socialdemokraternas förslag går enligt utskottets mening inte att ta ställning till, då de inte har något konkret förslag om förstärkning av anslaget.

Utskottet kommer senare i detta betänkande, i avsnitt 3, att behandla regeringens förslag om ett bemyndigande för anslag 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön för beställning av konstverk som medför utgifter under 2012–2014.

Nämnden för hemslöjdsfrågor (4:3)

Anslaget används för Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader. Från och med 2011 föreslås att anslaget även ska användas för bidrag till rikshemslöjdskonsulenternas verksamhet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och projekt inom hemslöjdsområdet (tidigare anslag 4:4). Tillväxtverket svarar för nämndens medelsförvaltning och personaladministration.

Propositionen

Till följd av bl.a. den nya modellen för vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet överförs 9 013 000 kronor från det tidigare anslaget 4:4 Främjande av hemslöjden. Regeringen föreslår att 11 252 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att 10 miljoner kronor tillförs anslaget för 2011. Detta som ett led i arbetet med att levandegöra den traditionella, folkliga, svenska kulturen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar att sammanslagningen av de tidigare båda anslagen för hemslöjden inte innebär någon försvagning av stödet till hemslöjden utan enbart är en teknisk lösning till följd av den nya samverkansmodellen. Utskottet ställer sig därmed bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Utskottet finner inte förslaget från Sverigedemokraterna om en fördubbling av anslaget realistiskt. Sverigedemokraterna redovisar inte heller på vilket sätt eller till vad de anser att nämnden skulle använda ett fördubblat anslag.

Bidrag till bild- och formområdet (4:4)

Under anslaget beräknas medel för bidrag till bild- och formområdet, såsom statsbidrag till kulturella ändamål, statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet, statsbidrag till konsthantverkskooperativ samt statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Från och med 2011 kommer anslaget även att användas för bidrag till folkparker och vissa samlingslokalhållande organisationer för konstförvärv.

Propositionen

Regeringen föreslår att bidrag till folkparkerna och till konstförvärv för vissa samlingslokalhållande organisationer fortsättningsvis ska fördelas inom ramen för anslaget. Samtidigt föreslås att anslaget minskas med 474 000 kronor som i stället överförs till anslag 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön. Därmed föreslår regeringen att 27 199 000 kronor anvisas under anslaget.

Motionerna

Socialdemokraterna begär i motion Kr285 ett tillkännagivande till regeringen om bidrag till bild- och formområdet och Konst åt alla (yrkande 8). Motionärerna redovisar i motionen de satsningar som de vill göra 2011 inom ramen för ett nytt anslag på 94 miljoner kronor, Kultursatsning, som de föreslagit tillsammans med Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i motion Kr301 (yrkande 1). Socialdemokraterna anser att stödet till projektet Konst åt alla, som regeringen lagt ned, ska återinföras. Projektet möjliggjorde inköp av samtidskonst till samlingslokalhållande organisationer och gav samtidigt uppdrag till svenska konstnärer.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget. Socialdemokraternas förslag går enligt utskottets mening inte att ta ställning till, då de inte har något konkret förslag om förstärkning av anslaget.

Kulturskaparnas villkor

Konstnärsnämnden (5:1)

Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga ersättningar och bidrag till bild-, form-, musik-, teater-, dans-, scen- och filmkonstnärer (anslag 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer). Nämnden ska vidare hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden samt löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att genom fördelning av ersättningar och bidrag öka möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärskap. Konstnärsnämnden fördelar även stöd till produktion av film under anslag 10:1 Filmstöd.

Propositionen

Anslaget ökas med 488 000 kronor fr.o.m. 2011 i enlighet med vad regeringen beräknat i föregående års budgetproposition. Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. Regeringen föreslår att 18 015 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Genom det resurstillskott på 2,5 miljoner kronor som Konstnärsnämnden tillfördes fr.o.m. 2010 och det ytterligare tillskott på 488 000 kronor som nämnden nu tillförs skapas goda förutsättningar för nämnden att utföra och utveckla sina uppdrag inte minst när det gäller att löpande bevaka konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt trygghetssystemens utformning och tillämpning.

Utskottet ställer sig därmed bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Ersättningar och bidrag till konstnärer (5:2)

Under anslaget beräknas bl.a. medel för ersättning till upphovsmän av litterära verk för utlåning av deras verk genom bibliotek (biblioteksersättning). Biblioteksersättningen fördelas av Sveriges Författarfond. Vidare beräknas medel för ersättning till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt (visningsersättning). Dessa medel fördelas av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Vidare fördelas en del av visningsersättningen individuellt på basis av det offentliga innehavet av konstnärens verk i enlighet med kriterier vilka fastställts av upphovsrättsorganisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), som också fördelar ersättningen. Dessutom beräknas medel för bidrag till konstnärer som fördelas av Konstnärsnämnden.

Propositionen

Regeringen föreslår att 325 757 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionerna

Socialdemokraterna begär i motion Kr285 ett tillkännagivande om kulturskaparnas villkor och stipendier (yrkande 11). Motionärerna redovisar i motionen de satsningar som de vill göra 2011 inom ramen för ett nytt anslag på 94 miljoner kronor, Kultursatsning, som de föreslagit tillsammans med Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i motion Kr301 (yrkande 1). Socialdemokraterna vill öka stödet till stipendier som utdelas av Konstnärsnämnden. De anser detta särskilt viktigt mot bakgrund av att den statliga inkomstgarantin för konstnärer ska avvecklas.

Miljöpartiet de gröna begär i motion Kr338 ett tillkännagivande om kulturarbetarnas anställnings- och arbetsvillkor (yrkande 12). Motionärerna vill slå vakt om inkomstgarantierna för de främsta kulturskaparna och utvidga långtidsstipendierna för de mest talangfyllda konstnärerna och skaparna. Samma yrkande framför Vänsterpartiet i motion Kr331 (yrkande 10).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget. Utskottet konstaterar samtidigt att det inte går att ta ställning till förslagen i Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och Vänsterpartiets motioner om ytterligare insatser utan någon precisering av anslagsbeloppet.

Utskottet kommer senare i betänkandet, i avsnitt 3, att behandla regeringens förslag om ett bemyndigande för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer som medför ekonomiska åtaganden under 2012–2021.

Arkiv

Riksarkivet (6:1)

Anslaget används för förvaltningskostnader för Riksarkivet som är statlig arkivmyndighet med särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Den 1 januari 2010 ombildades Riksarkivet genom att de sju landsarkiven avvecklades och inordnades i Riksarkivet. Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv har funktion som landsarkiv inom Stockholms respektive Värmlands län. Vid Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk verksamhet och en nämnd för enskilda arkiv.

Propositionen

Anslaget minskas med 3,5 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av att det införs en ny modell för fördelning av medel till regional kulturverksamhet (se anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet).

Anslaget minskas vidare med 5 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.

För att Riksarkivet långsiktigt ska förvalta Estoniasamlingen tillförs anslaget 960 000 kronor.

Anslaget ökas med 3,08 miljoner kronor fr.o.m. 2011 för mottagande av arkivmaterial från Sveriges Domstolar.

Vidare tillförs anslaget 50 000 kronor fr.o.m. 2011 för övertagande av arkiv från de tidigare ombudsmannamyndigheterna.

Anslaget minskas med 100 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att 343 653 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag att föra över medel till det nya anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet och ställer sig också bakom regeringens förslag till neddragning i syfte att skapa utrymme för omprioriteringar inom kulturområdet. Därmed biträder utskottet regeringens förslag till medelsanvisning.

Regeringens förslag till ändringar i arkivlagen (1990:782) behandlar utskottet under avsnitt 4.

Kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet (7:1)

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar för frågor om kulturmiljö och kulturarv. RAÄ har bl.a. till uppgift att verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara, att bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande samt att verka för ett försvarat och bevarat kulturarv samt ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer. Dessutom ska RAÄ utföra arkeologiska undersökningar.

Propositionen

I enlighet med beräkningar i tidigare budgetproposition upphör det tillskott om 1 miljon kronor som tillfördes engångsvis för 2010. Anslaget minskas med 100 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. Regeringen föreslår att 210 510 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att ytterligare 30 miljoner kronor tillförs anslaget för 2011. Motionärerna framhåller att ett kraftigt utökat stöd till bevarandet av kulturarvet och levandegörandet av den traditionella, folkliga, svenska kulturen utgör ett viktigt led i en långsiktig strävan att stärka kärnan i den svenska kulturen och återupprätta en gemensam nationell identitet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet finner regeringens förslag till medelsanvisning väl avvägt och biträder inte Sverigedemokraternas förslag om en ökning av förvaltningsanslaget på närmare 15 %.

Bidrag till kulturmiljövård (7:2)

Bidrag till kulturmiljövård lämnas för insatser som bidrar till att kulturmiljön bevaras och görs tillgänglig. Anslaget används också för att täcka kostnaderna för vissa arkeologiska undersökningar och för arbetet med att ta till vara fornfynd. Dessutom lämnas bidrag till ombyggnad, renovering och underhåll av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse.

Regeringen beslutade om en ny förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i september 2010 (SFS 2010:1121). Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2011.

Propositionen

Regeringen föreslår att 251 718 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget ska förstärkas med 50 miljoner kronor för 2011. Motionärerna framhåller att ett kraftigt utökat stöd till bevarandet av kulturarvet och levandegörandet av den traditionella, folkliga, svenska kulturen utgör ett viktigt led i en långsiktig strävan att stärka kärnan i den svenska kulturen och återupprätta en gemensam nationell identitet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet finner regeringens förslag till medelsanvisning väl avvägt och biträder inte Sverigedemokraternas förslag om en ökning av anslaget på närmare 20 %.

Utskottet kommer senare i betänkandet, i avsnitt 3, att behandla regeringens förslag om ett bemyndigande för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård som medför ekonomiska åtaganden under 2012–2014.

Kyrkoantikvarisk ersättning (7:3)

Enligt tidigare riksdagsbeslut får Svenska kyrkan sedan 2002 viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena, s.k. kyrkoantikvarisk ersättning. Ersättningen som avser kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser ska fördelas av Svenska kyrkan efter samråd med myndigheter inom kulturmiljöområdet.

Propositionen

Regeringen föreslår att 460 miljoner kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

I motion Kr320 föreslår Sverigedemokraterna att anslaget tillförs ytterligare 10 miljoner kronor till stöd för bevarandet av kulturarvet. Motionärerna framhåller att ett kraftigt utökat stöd till bevarandet av kulturarvet och levandegörandet av den traditionella, folkliga, svenska kulturen utgör ett viktigt led i en långsiktig strävan att stärka kärnan i den svenska kulturen och återupprätta en gemensam nationell identitet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har flera gånger tidigare kunnat konstatera att den kyrkoantikvariska ersättningen har haft stor betydelse för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Utskottet noterade därför med tillfredsställelse vid budgetbehandlingen för 2010 att regeringen aviserade att den hade för avsikt att avsätta 460 miljoner kronor årligen för femårsperioden 2010–2014. Denna långsiktiga planering skapar goda förutsättningar för arbetet med bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Utskottet biträder därmed regeringens förslag till medelsanvisning och avvisar Sverigedemokraternas förslag om ytterligare medel.

Utskottet erinrar också om att det såväl i betänkande 2009/10:KrU1 som i betänkande 2009/10:KrU4 framhöll att det finns starka skäl för regeringen att tillsammans med Svenska kyrkan i god tid före 2014 överväga om det åtagande för vård, underhåll och brukande av det gemensamma kulturarvet som Svenska kyrkan gjort motsvaras av den kyrkoantikvariska ersättning som staten utfäst sig att ge ut. Diskussionen får utvisa i vad mån en översyn av åtagandet och ersättningen för detta bör ske inför perioden efter 2014.

Museer och utställningar

Centrala museer: Myndigheter (8:1)

Anslaget används till förvaltningskostnader för de centrala museer som är myndigheter. Dessa är:

–     Statens historiska museer bestående av Statens historiska museum samt Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum

–     Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

–     Naturhistoriska riksmuseet

–     Statens museer för världskultur bestående av Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm

–     Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

–     Statens maritima museer bestående av Sjöhistoriska museet och Vasamuseet samt Marinmuseum i Karlskrona

–     Arkitekturmuseet

–     Statens försvarshistoriska museer bestående av Armémuseum och Flygvapenmuseum i Linköping

–     Moderna museet i Stockholm och Malmö.

Förutom med anslag finansieras de centrala museimyndigheternas verksamhet också med bl.a. avgifter. Under 2009 uppgick avgiftsinkomsterna för de centrala museerna till ca 230,6 miljoner kronor. Därtill kommer avgiftsintäkter för Vasamuseet på ca 84 miljoner kronor och Cosmonova vid Naturhistoriska riksmuseet på ca 16,5 miljoner kronor.

Propositionen

I samband med att verksamheten vid Statens musiksamlingar vid årsskiftet 2010/11 ombildas till Statens musikverk minskar anslaget med 57,75 miljoner kronor fr.o.m. 2011. Dessa medel förs över till anslag 2:3 Statens musikverk.

Nationalmuseum tillförs 7,3 miljoner kronor för 2011 för ökade kostnader till följd av renoveringen av museet. För 2012 beräknas 23 miljoner kronor och fr.o.m. 2013 beräknas 33 miljoner för ökade kostnader till följd av renoveringen av museet.

Regeringen beräknar att Statens historiska museer tillförs 1 miljon kronor fr.o.m. 2011 för att kunna hantera det ökade inflödet av nytt arkeologiskt fyndmaterial.

För att säkerställa driften av det nya Flygvapenmuseet beräknar regeringen tillföra Statens försvarshistoriska museer 1 miljon kronor fr.o.m. 2011.

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet tillförs 1 miljon kronor fr.o.m. 2011 så att myndigheten kan fullfölja investeringen i utökade och förbättrade magasinslokaler.

I enlighet med beräkningar i tidigare budgetproposition beräknar regeringen att tillföra Naturhistoriska riksmuseet ytterligare 1 miljon kronor fr.o.m. 2011.

Anslaget minskas med 800 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Totalt föreslår regeringen att 932 932 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Tabell 1 Regeringens förslag till medelstilldelning till Centrala museer: Myndigheter

Tusental kronor

 

2010

2011

Förändring

Statens historiska museer

80 876

83 493

+2 617

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

103 488

110 891

+7 403

Naturhistoriska riksmuseet

156 353

157 545

+1 192

Statens museer för världskultur

152 439

152 225

–214

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

40 737

41 393

+ 656

Statens maritima museer

113 386

113 636

+250

Arkitekturmuseet

44 744

44 935

+191

Statens musiksamlingar

57 736

–57 736

Statens försvarshistoriska museer

105 224

106 143

+919

Moderna museet

122 653

122 671

+18

Summa

977 636

932 932

–44 704

Motionerna

Socialdemokraterna begär i motion Kr285 ett tillkännagivande om fri entré på statliga museer (yrkande 16). Motionärerna redovisar i motionen de satsningar som de vill göra 2011 inom ramen för ett nytt anslag på 94 miljoner kronor, Kultursatsning, som de föreslagit tillsammans med Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i motion Kr301 (yrkande 1). Socialdemokraterna anser att fri entré-reformen var en av de mest lyckade kulturpolitiska reformer som någonsin genomförts och en viktig symbol för alla människors möjlighet att få tillgång till kulturarvet. Den fria entrén bör därför återinföras på statliga museer.

I motion Kr285 begär Socialdemokraterna även ett tillkännagivande om vad de anfört i motionen om interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga rättigheter (yrkande 17). Motionärerna instämmer i regeringens bedömning att Statens museer för världskultur – i likhet med Forum för levande historia – är en viktig resurs för arbetet med att främja interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga rättigheter i samhället. Motionärerna anser det viktigt att de institutioner som ska arbeta med detta uppdrag har de resurser de behöver.

Även i motion Kr258 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S) och motion Kr263 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda S) förs det fram krav på att återinföra den fria entrén på museerna.

Miljöpartiet de gröna begär i motion Kr338 ett tillkännagivande om att återinföra fri entré på de statliga museerna (yrkande 4). Motionärerna anför att samhället har ett ansvar för att säkra alla människors tillgång till kulturarv och konst.

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget till Statens museer för världskultur för 2011 minskas med 50 miljoner kronor. Motionärernas syfte är att nedprioritera internationella och mångkulturella verksamheter. Samtidigt föreslår motionärerna att anslagen till Statens historiska museer, Nationalmuseum, Livrustkammaren och Statens försvarshistoriska museer utökas. Sammantaget föreslås en minskning av anslaget med 20 miljoner kronor för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar att planerna för renoveringen av Nationalmuseum nu tagit allt fastare form och att tiden för stängning av museet på grund av ombyggnaden nu beräknas kunna kortas ned till drygt två och ett halvt år. Utskottet biträder därmed regeringens förslag till medelsförstärkning till museet.

Utskottet välkomnar även i övrigt de medelsförstärkningar som regeringen föreslår till Statens historiska museer, Flygmuseet i Linköping, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska och Naturhistoriska museet.

Utskottet delar såväl regeringens som Socialdemokraternas bedömning att Statens museer för världskultur – i likhet med Forum för levande historia – är en viktig resurs för arbetet med att främja interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga rättigheter i samhället. Utskottet anser för sin del att institutioner som ska arbeta med detta uppdrag har de resurser de behöver. Utskottet biträder inte Sverigedemokraternas förslag om att minska anslaget till Statens museer för världskultur. Utskottet biträder inte heller i övrigt Sverigedemokraternas förslag till omprioriteringar inom anslaget.

Med anledning av motionerna om fri entré vill utskottet påminna om den reform med fria museer som genomfördes 2009 och som innebar att riksdagen beslutade tillföra museisektorn sammanlagt 40 miljoner kronor. Detta för att ge museerna möjlighet att själva prioritera arbetet med att vårda och visa kulturskatterna. Det står därmed varje museum fritt att inom ramen för tilldelade medel avgöra om man ska ha fri entré eller prioritera andra delar av verksamheten. Utskottet påminner också om att barn och ungdomar upp till 19 år har fri entré till statliga museer.

Socialdemokraterna hänvisar till att de tillsammans med Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i en motion föreslagit ett nytt anslag på 94 miljoner kronor för kultursatsningar. Enligt Socialdemokraternas motion Kr285 ska dessa medel bl.a. finansiera ett återinförande av den fria entrén till statliga museer. Någon specificering av hur stor del av anslaget som ska användas till detta redovisas inte. Inte heller Miljöpartiet de gröna preciserar vad de vill avsätta för detta ändamål. Utskottet anser att det inte går att ta ställning till dessa oprecisa förslag.

Sammanfattningsvis biträder utskottet regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget och avvisar de alternativa förslagen i motionerna.

Centrala museer: Stiftelser (8:2)

Det finns fyra centrala stiftelsemuseer, nämligen Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum. För Arbetets museum, som är beläget i Norrköping, har stadgarna fastställts av dess huvudmän, nämligen LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund. För de tre övriga stiftelsemuseerna gäller stadgar som har fastställts av regeringen.

Anslaget till de fyra museerna är betydligt högre än deras sammanlagda avgiftsinkomster. Under 2009 uppgick inkomsterna från avgifterna till ca 164 miljoner kronor. Av detta belopp svarade Skansen för ca 109 miljoner kronor.

Propositionen

Regeringen föreslår att 235 081 000 kronor anvisas under anslaget för 2011. Medelstilldelningen för respektive stiftelse framgår av efterföljande sammanställning.

Tabell 2 Regeringens förslag till medelsfördelning till Centrala museer: Stiftelser

Tusental kronor

 

2010

2011

Förändring

Nordiska museet

109 010

108 942

–68

Skansen

66 887

67 131

+244

Tekniska museet

44 669

44 903

+234

Arbetets museum

14 008

14 105

+97

Summa

234 574

235 081

+507

Motionerna

Socialdemokraterna begär i motion Kr285 ett tillkännagivande om fri entré på statliga museer (yrkande 16). Motionärerna redovisar i motionen de satsningar som de vill göra 2011 inom ramen för ett nytt anslag på 94 miljoner kronor, Kultursatsning, som de presenterat i motion Kr301 (yrkande 1) tillsammans med Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna anser att fri entré-reformen var en av de mest lyckade kulturpolitiska reformer som någonsin genomförts och en viktig symbol för alla människors möjlighet att få tillgång till kulturarvet. Den fria entrén bör därför återinföras på statliga museer.

Även i motion Kr258 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S) och motion Kr263 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda S) förs det fram krav på att återinföra den fria entrén på museerna.

Även Miljöpartiet de gröna begär i motion Kr338 ett tillkännagivande om att återinföra fri entré på de statliga museerna (yrkande 4). Motionärerna anför att samhället har ett ansvar för att säkra alla människors tillgång till kulturarv och konst.

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget tillförs 20 miljoner kronor för att förstärka stödet till Nordiska museet och Skansen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot den föreslagna medelsanvisningen och biträder därmed varken motionärernas förslag om fri entré eller om ytterligare resurser till Nordiska museet och Skansen.

Bidrag till vissa museer (8:3)

Under anslaget beräknas medel för bidrag till ett antal museer och andra institutioner, de flesta med viss formell anknytning till staten. Under anslaget lämnas bidrag till Dansmuseifonden (Dansmuseet), Carl och Olga Milles Lidingöhem (Millesgården), Thielska galleriet, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Föremålsvården i Kiruna, Strindbergsmuseet, Judiska museet, Röhsska museet, Bildmuseet, Zornsamlingarna, Nobelmuseet, Svensk Form och Riksförbundet Sveriges museer.

Propositionen

I enlighet med beräkningar i tidigare budgetproposition beräknas bidraget till Dansmuseet minska med ytterligare 500 000 kronor per år för åren 2011 och 2012.

Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att 42 213 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

I motion Kr320 föreslår Sverigedemokraterna att anslaget ökas med 1 miljon kronor.

Utskottets ställningstagande

Under anslaget fördelas medel till tolv museer och institutioner samt Riksförbundet Sveriges museer. Sverigedemokraterna föreslår en ytterligare miljon kronor under anslaget, men redovisar inte hur denna extra miljon skulle användas och om den ska fördelas lika mellan alla bidragsmottagare eller fördelas till någon eller några av dem.

Utskottet finner för sin del den föreslagna medelsanvisningen väl avvägd.

Riksutställningar (8:4)

Riksutställningar har till uppgift att främja utställnings- och konstbildningsverksamheten genom att förmedla och ordna utställningar samt bistå med råd och annan service. Myndigheten ska också utveckla och förnya utställningen som medium för kunskapsförmedling, debatt och upplevelse.

Propositionen

I enlighet med beräkningar i tidigare budgetproposition minskar anslaget med 5 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet. Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 43 071 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Forum för levande historia (8:5)

Forum för levande historia har till uppgift att främja arbetet med frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt i uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Verksamheten syftar till att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Genom förmedling och kunskapsuppbyggnad ska verksamheten med stöd i forskning bedrivas i form av kulturverksamhet, seminarier, föreläsningar och debatt m.m.

Propositionen

Regeringen beräknar att anslaget minskar med 2 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet. Regeringen föreslår att 43 345 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (8:6)

Under anslaget beräknas medel för inköp av kulturföremål som har ett sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Anslaget belastas också med kostnader för eventuellt infriade garantier enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier.

Propositionen

Regeringen föreslår att 80 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Trossamfund

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (9:1)

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag till trossamfund och att handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning. Nämnden ska vidare ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund.

Propositionen

Regeringen föreslår att 4 899 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Stöd till trossamfund (9:2)

Målet för det statliga stödet till trossamfund är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Förutsättningarna för att ett trossamfund ska få statligt stöd är att det bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på och att samfundet är stabilt och har egen livskraft. Statligt stöd till trossamfund kan lämnas i form av statsbidrag och avgiftshjälp till registrerade trossamfund.

Propositionen

Regeringen föreslår att 50 232 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Film

Filmstöd (10:1)

Anslaget används för stöd till svensk filmproduktion m.m. enligt 2006 års filmavtal, som förlängts till att gälla t.o.m. 2012, samt stöd till filmkulturella åtgärder utanför avtalets ram. Under anslaget beräknas även medel för Konstnärsnämndens filmstöd.

Propositionen

Regeringen beräknar att anslaget minskar med 7,5 miljoner kronor fr.o.m. 2011 eftersom huvudmannaskapet för filmarkivet i Grängesberg den 1 januari 2011 överförs till Kungl. biblioteket. Mot bakgrund av att regeringen föreslår en ny modell för fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet överförs 16 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet.

Sammantaget föreslår regeringen att 287 324 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionerna

Socialdemokraterna framhåller i motion Kr285 att den svenska biografmarknaden är viktig för svensk films framtid och att det är viktigt att det finns biografer i hela landet. Nu pågår ett teknikskifte och därför vill motionärerna inrätta ett stöd för att digitalisera biografer redan 2011 (yrkande 9). I samma motion föreslår partiet att stödet för internationell marknadsföring av svensk film ska ökas (yrkande 13).

I motion Kr338 (yrkandena 10 och 11) av Miljöpartiet de gröna och motion Kr331 av Vänsterpartiet (yrkande 9) föreslås satsningar på svensk film. Motionärerna vill stärka möjligheterna för produktion av svenska kvalitetsfilmer för barn och unga. De vill även skärpa kravet att verka för ökad jämställdhet och mångfald bland filmskaparna, stimulera utbyggnaden av digitala biografer i hela landet samt stärka stödet för internationell marknadsföring av svensk film.

Av motion Kr301 av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet framgår att de tre partierna för 2011 har avsatt totalt 94 miljoner kronor för utgiftsområde 17 utöver regeringens förslag (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser liksom regeringen och motionärerna bakom här aktuella motioner att ett stöd för digitalisering av biografer bör inrättas. Detta bör emellertid inte ske förrän 2012. Regeringen har aviserat att Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska tillföras sammanlagt 60 miljoner kronor, medel som ska fördelas på fyra år under perioden 2012–2015. Med en sådan tidshorisont bör möjligheterna vara goda för regeringen att utarbeta stödkriterier som överensstämmer med EU:s regelverk samt att få den nya stödordningen godkänd av EU-kommissionen.

I likhet med motionärerna bakom motionerna Kr338 (MP) och Kr331 (V) anser utskottet att det finns skäl att ytterligare stärka jämställdheten på filmområdet. En sådan förstärkning bör ske för 2012. Regeringen har nämligen beräknat att 750 000 kronor då ska tillföras anslaget för unga kvinnors filmskapande.

Övriga bidragsändamål som föreslås i motionerna Kr285 (S), Kr338 (MP) och Kr331 (V) torde komma att aktualiseras då inriktningen på den framtida filmpolitiken ska läggas fast, i god tid innan nu gällande filmavtal löper ut den 31 december 2012.

Utskottet konstaterar att motionärernas förslag till ökning av anslaget är vagt. Förslagen kan inte biträdas. Därmed ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget för 2011.

Medier

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland (11:1)

Anslaget används för att finansiera kostnader för tillhandahållande och överföring av en svensk programkanal till Finland, kostnader för distribution i marknätet av en finsk programkanal i Sverige samt övriga kostnader i samband med utsändning av den finska programkanalen i Sverige. Anslaget fördelas mellan två parter, Sveriges Television AB (SVT) och Sverigefinska Riksförbundet. SVT tilldelas medel för att tillhandahålla en svensk programkanal till Finland. Sverigefinska Riksförbundet tilldelas medel för distribution av den finska programkanalen i Sverige och för övriga kostnader som uppstår i samband med denna.

Propositionen

Genom omprioriteringar inom utgiftsområdet minskar anslaget med 900 000 kronor fr.o.m. 2011. Verksamheten bedöms dock kunna fullgöras med bibehållen kvalitet med en sänkt anslagsnivå då anslagssparandet de senaste åren varit högt. Regeringen föreslår att 21 261 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget för 2011.

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (11:2)

Anslaget används för stöd till Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet för utarbetande av mediestatistik och information om forskningsresultat, bl.a. genom Mediebarometern.

Propositionen

Regeringen föreslår att 2 173 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget för 2011.

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (11:3)

Anslaget används för att finansiera svensk medverkan i Europeiska audiovisuella observatoriet, som är ett forsknings- och statistikinstitut som samlar in och distribuerar information om utvecklingen inom film, television, videogram och nya medier. Observatoriet arbetar också med att ta fram jämförbar europeisk statistik på det audiovisuella området. Avgiften till verksamheten vid observatoriet betalas ut i euro.

Propositionen

Från äldreanslaget 11:3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete överförs 466 000 kronor till anslaget.

Med hänvisning till den osäkerhet som gäller beträffande växelkursen tillförs anslaget 100 000 kronor fr.o.m. 2011. Sammantaget föreslår regeringen att 583 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget för 2011.

Statens medieråd (11:4)

Anslaget ska användas för förvaltningskostnader vid myndigheten Statens medieråd som inrättas fr.o.m. 2011. Det ska även användas för verksamhet som syftar till att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och att stärka dem som medvetna medieanvändare. Vidare ska det användas för kostnader som är hänförbara till att fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år samt för kostnader hänförbara till avvecklingen av Statens biografbyrå.

Propositionen

Regeringen föreslår att 16 779 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen väntas inom kort ställa sig bakom kulturutskottets betänkande 2010/11:KrU2 och regeringens förslag i proposition 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks. Det innebär bl.a. att en ny lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt kommer att antas och träda i kraft den 1 januari 2011. Vidare avvecklas Statens biografbyrå och Medierådet som är en kommitté under Kulturdepartementet och en ny myndighet, Statens medieråd, inrättas.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget för 2011.

Stöd till taltidningar (11:5)

Anslaget används för bidrag till tidningsföretag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

Propositionen

Regeringen föreslår att 125 456 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Efter beslut av riksdagen har myndigheten Taltidningsnämnden avvecklats som myndighet och ingår sedan den 1 augusti 2010 som en verksamhet inom Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB (prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331). Inom TPB är taltidningsnämnden ett särskilt beslutsorgan som beslutar om bidrag till tidningsföretag som ger ut en talad version av den tryckta tidningen enligt bestämmelserna i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

Stödet till taltidningar har tidigare anvisats inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget har då behandlats av konstitutionsutskottet men förs fr.o.m. 2011 över till utgiftsområde 17.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget för 2011.

Ungdomspolitik

Ungdomsstyrelsen (12:1)

Ungdomsstyrelsen är central myndighet inom ungdomspolitikens område med uppgift att verka för att målen för den nationella ungdomspolitiken uppnås. Till uppgifterna hör också att ansvara för kunskapsuppbyggnad och uppföljning inom området samt att hantera bidrag till ungdomsorganisationer. Ungdomsstyrelsen har även till uppgift att hantera bidrag som fördelas till organisationer som främjar integration och för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering och rasism. Ungdomsstyrelsen ansvarar även för att hantera bidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck samt bidrag till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter. Vidare hanterar myndigheten bidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Propositionen

Mot bakgrund av att Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att administrera stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering under perioden 2010–2012 föreslår regeringen att anslaget ökas med 500 000 kronor 2011.

Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Vidare minskar anslaget med 145 000 kronor fr.o.m. 2011 då Ungdomsstyrelsens uppdrag att fördela bidrag till jämställdhetsprojekt inom kultursektorn upphör.4 [ Prop. 2008/9:1, utg.omr. 17, avsnitt 15.7.1.]

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 27 111 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning.

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (12:2)

Under anslaget beräknas medel för statsbidrag till ungdomsorganisationer enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer samt även för visst övrigt stöd till nationell och internationell ungdomsverksamhet.

Propositionen

Riksdagen beslutade våren 2009 om propositionen Statens stöd till idrotten5 [ Prop. 2008/9:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243.], vilket innebär att det bidrag till det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet som beräknas som en andel av det totala överskottet från AB Svenska Spel upphör och ersätts av ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt anslag på statsbudgeten. Genom att detta bidrag ingår i statsbudgeten skapas ökad tydlighet och öppenhet i fråga om statsutgifternas omfattning och inriktning, framhåller regeringen. Anslaget beräknas enligt denna modell fr.o.m. 2011.6 [ Prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, avsnitt 14.7.2.] Anslaget ökas därför med 165 miljoner kronor.

Ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället har inrättats under 2010. För att bidra till finansieringen av forskningsprogrammet föreslås att anslaget minskas med 820 000 kronor. Samtidigt ökas anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen därmed att riksdagen anvisar ett anslag om 250 440 000 kronor för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att ett stabilt och förutsägbart anslag ger goda förutsättningar för det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet samtidigt som det skapar ökad tydlighet i fråga om statsutgifternas omfattning och inriktning. Utskottet ställer sig därmed bakom regeringens förslag till medelsanvisning.

I avsnitt 5 behandlas regeringens förslag om att upphäva riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationer. Regeringens avsikt är att besluta om en ny förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationerna. I den nya förordningen kommer ett övergripande syfte för statsbidraget att anges.

Politik för det civila samhället

Stöd till idrotten (13:1)

Från anslaget utgår bidrag till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) för den verksamhet som bedrivs av förbundet och de till förbundet anslutna organisationerna. Anslaget finansierar bl.a. idrottens barn- och ungdomsverksamhet, den särskilda satsningen Idrottslyftet, idrottens gemensamma verksamhet, antidopning samt olympisk och paralympisk verksamhet.

Propositionen

Finansieringen av satsningen Idrottslyftet som tidigare erhölls i form av bidrag från AB Svenska Spel upphör och ersätts av ett förhöjt statsanslag med 500 miljoner kronor fr.o.m. 2011.

Regeringen föreslår att 1 704 851 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelanvisning under anslaget.

Bidrag till allmänna samlingslokaler (13:2)

Bidrag till allmänna samlingslokaler lämnas som investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Med investeringsbidrag avses bidrag för köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparationer som inte är av ringa omfattning och för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder. Med verksamhetsutvecklingsbidrag avses stöd för att anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet eller för att stimulera sådan verksamhet och utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Boverkets samlingslokaldelegation fördelar bidragen.

Propositionen

Regeringen föreslår att 32 164 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

I avsnitt 3 behandlas ett förslag om att riksdagen ska bemyndiga regeringen att ingå ekonomiska åtaganden för senare år än 2011.

Bidrag för kvinnors organisering (13:3)

Bidraget ska stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar, främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet samt möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget beräknas till 28 163 000 kronor för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Stöd till friluftsorganisationer (13:4)

Anslaget används för statsbidrag till friluftsorganisationer.

Riksdagen väntas inom kort ställa sig bakom kulturutskottets betänkande 2010/11:KrU3 och regeringens förslag i proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv. Regeringens förslag innebär bl.a. att uppgiften att fördela statsbidrag till friluftsorganisationerna förs över till den ideella organisationen Svenskt Friluftsliv. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011.

Propositionen

För att stärka friluftslivspolitiken föreslår regeringen att anslaget ökas med 3 miljoner kronor fr.o.m. 2011. Finansieringen sker genom att motsvarande belopp överförs från anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Regeringen föreslår att 27 785 000 kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar regeringens förslag att öka anslaget och biträder regeringens förslag till medelsanvisning.

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (13:5)

Bidraget får användas till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Propositionen

Regeringen föreslår att oförändrat 15 miljoner kronor ska anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget ska upphöra.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är väsentligt att främja kvinnors deltagande i den demokratiska beslutsprocessen och att stärka kvinnors ställning i det politiska beslutsfattandet. Med hänvisning härtill ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker motionsförslaget.

I avsnitt 3 behandlas ett förslag om att riksdagen ska bemyndiga regeringen att ingå ekonomiska åtaganden för senare år än 2011.

Insatser för den ideella sektorn (13:6)

Anslaget används för kunskapsutveckling, uppföljning och vissa andra initiativ som syftar till att främja den ideella sektorn. Anslaget kan även användas för sådana administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

Propositionen

Riksdagen beslutade i mars 2010 i enlighet med förslag i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). En viktig del av propositionen var det tioåriga forskningsprogrammet om det civila samhället. För 2010 beslutade riksdagen att anslå 22 miljoner kronor för detta ändamål. För att bidra till finansieringen av forskningsprogrammets genomförande föreslår regeringen nu att anslaget ökas med 820 000 kronor. Ökningen finansieras genom att anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet minskas med motsvarande belopp.

Regeringen avser att följa upp överenskommelserna med den ideella sektorn dels på det sociala området, dels på integrationsområdet. För att denna uppföljning ska kunna genomföras föreslår regeringen att anslaget ökas med 900 000 kronor.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att 24 958 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar regeringens förslag att öka anslaget och biträder regeringens förslag till medelsanvisning.

I avsnitt 3 behandlas ett förslag om att riksdagen ska bemyndiga regeringen att ingå ekonomiska åtaganden för senare år än 2011.

Folkbildning (Vuxenutbildning under utgiftsområde 17)

Bidrag till folkbildningen (14:1)

Statens stöd till folkbildningen syftar bl.a. till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Bidraget betalas ut till Folkbildningsrådet (FBR) som beslutar vilka folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan som ska tilldelas bidrag samt fördelar tillgängliga medel till dem. Anslaget finansierar vidare FBR:s egen verksamhet och utgifter för Folkbildningsnätet samt används för bidrag till Nordiska folkhögskolan i Genève.

Propositionen

Regeringen föreslår att 3 274 817 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget minskas med 50 miljoner kronor. Det minskade stödet relateras enligt motionärerna delvis till partiets utökade satsning på vuxenutbildning, som enligt Sverigedemokraternas bedömning kommer att något minska efterfrågan inom folkbildningsområdet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker motionsförslaget. Utskottet vill understryka att bidrag till folkbildning och vuxenutbildning avser olika angelägna ändamål. De är därmed inte utbytbara och kan enligt utskottets bedömning inte ställas mot varandra.

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning (14:2)

Ändamålet för anslaget är att finansiera utgifter för statsbidrag till folkhögskoleförlagd utbildning av tolkar för döva, dövblinda och hörselskadade och teckenspråklärarutbildning samt utgifter för administration, utvärdering och utveckling av denna verksamhet.

Propositionen

I 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100) föreslog regeringen att de ändamål och verksamheter som avser bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder och som finansieras från anslag 14:2 skulle flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Regeringen föreslår därför att anslaget minskas med 42 423 000 kronor fr.o.m. 2011.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett anslag på 37 555 000 kronor för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag att flytta över medel som avser bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder till utgiftsområde 16 och biträder därmed regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Bidrag till kontakttolkutbildning (14:3)

Ändamålet för anslaget är att finansiera utgifter för statsbidrag till kontakttolkutbildning vid studieförbund och folkhögskolor samt till administrativa utgifter för denna verksamhet. Vidare får medlen användas i begränsad omfattning för utvecklingsinsatser. Frågor om bidrag prövas av Tolk- och översättningsinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett anslag om 15 782 000 kronor för 2011.

Motionerna

Miljöpartiet de gröna har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i motion Kr301 föreslagit ett nytt anslag på 94 miljoner kronor för kultursatsningar. Enligt motion Kr338 av Miljöpartiet de gröna ska dessa medel bl.a. finansiera ett ökat stöd till tolkutbildning. Motionärerna anser att det i dag finns alltför få tolkar som har den utbildning som behövs t.ex. för att fungera som tolk i asylärenden. Någon specificering av hur stor del av anslaget som ska användas till detta redovisas inte (yrkande 14).

Utskottets ställningstagande

Utskottet är inte berett att förorda någon ökning av anslaget utöver vad regeringen föreslår. Utskottet ställer sig därmed bakom regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

Tillsyn av spelmarknaden

Lotteriinspektionen (15:1)

Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet på spel- och lotteriområdet. Myndighetens uppgifter innefattar bl.a. tillståndsgivning och typgodkännande samt tillsyn av spelmarknaden.

Propositionen

För att ytterligare stärka myndighetens tillsyn över spelmarknaden föreslår regeringen att anslaget ökas med 1,4 miljoner kronor fr.o.m. 2011.

Vidare föreslås att anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar ett anslag om 46 583 000 kronor för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar regeringens förslag att öka anslaget och biträder regeringens förslag till medelsanvisning.

Utskottets samlade ställningstagande till budgetalternativen

Vad utskottet här har framhållit med anledning av beräkningen av anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17 innebär sammanfattningsvis att utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning på utgiftsområde 17, dvs. punkt 17 i propositionen. De i sammanhanget behandlade motionsyrkandena avstyrks. Det gäller följande motionsyrkanden (se också bilaga 5).

Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och Vänsterpartiets gemensamma motion

2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V), yrkandena 1–2

Socialdemokraternas motion

2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S), yrkandena 1, 5–9, 11–13, 16–17

Miljöpartiet de grönas motion

2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP), yrkandena 1–2, 4, 9–14

Sverigedemokraternas motioner

2010/11:Kr310 av Mattias Karlsson och Josef Fransson (båda SD)

2010/11:Kr320 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD)

Vänsterpartiets motion

2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V), yrkandena 1, 9–10

Enskilda motioner

2010/11:Kr207 av Irene Oskarsson (KD)

2010/11:Kr216 av Åsa Lindestam (S)

2010/11:Kr218 av Hans Backman (FP)

2010/11:Kr258 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

2010/11:Kr263 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda S)

2 Stöd vid sidan av statsbudgeten

Radio- och tv-frågor

Verksamheten vid Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) (inklusive dotterbolagen) finansieras i huvudsak med radio- och tv-avgiftsmedel som anvisas av riksdagen från rundradiokontots resultatkonto (rundradiokontot). Även Myndigheten för radio och tv finansieras delvis med radio- och tv-avgiftsmedel. Myndigheten för radio och tv bildades den 1 augusti 2010 och övertog då de ansvarsområden som tidigare legat på Radio- och TV-verket samt Granskningsnämnden för radio och TV. Dessa myndigheter avvecklades den 31 juli 2010.

Riksdagen beslutade hösten 2009 att sändningstillstånden för de tre programföretagen ska omfatta tiden fr.o.m. den 1 januari 2010 t.o.m. den 31 december 2013 (prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61).

Riksdagen har med hänvisning till den tekniska utvecklingen på radio- och tv-området även beslutat att en avstämning i form av en s.k. kontrollstation ska genomföras efter halva tillståndsperioden. Programföretagen har därigenom fått möjlighet att påtala behov av förändringar i riksdagsbeslutet. Avstämningen ska tidsmässigt sammanfalla med företagens inlämnande av budgetunderlag för 2012, dvs. i mars 2011. Eventuella förändringar kan komma att presenteras av regeringen i samband med budgetpropositionen för 2012.

Medelsberäkning för 2011 för SVT, SR och UR

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att SVT, SR och UR tillsammans tilldelas 6 852,3 miljoner kronor för 2011.

Propositionen

För 2011 föreslås att de tre programföretagen SR, SVT och UR ska tilldelas sammanlagt 6 847 300 000 kronor från rundradiokontot. Detta innebär att medelstilldelningen har räknats upp med 2 % i förhållande till 2010. Därutöver ska SR tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen om radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013 (prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61). Riksdagsbeslutet innebar också att den s.k. fördelningsnyckel som gällde under dåvarande tillståndsperiod skulle användas även under den nya tillståndsperioden. Det innebär att av beloppet 6 847 300 000 kronor går 57,73 % till SVT, 37,52 % till SR och 4,75 % till UR. Regeringen föreslår således att SVT ska tilldelas 3 952 900 000 kronor, medan SR ska tilldelas 2 569 100 000 kronor och UR 325 300 000 kronor. Därutöver ska SR som framgår ovan ha en särskild tilldelning om 5 miljoner kronor.

Sammantaget föreslår regeringen att medelsberäkningen för SVT, SR och UR ska uppgå 6 852 300 000 kronor för 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsberäkning för SR, SVT och UR (punkt 10).

Medelstilldelning för 2011 till Myndigheten för radio och tv

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att statsbudgetens inkomstsida för 2011 tillförs 7 575 000 kronor från rundradiokontot för den verksamhet som bedrivs vid Myndigheten för radio och tv.

Propositionen

Myndigheten för radio och tv ska enligt riksdagens beslut finansieras delvis över statsbudgeten och delvis med medel från rundradiokontot som tillförs statsbudgetens inkomstsida. Regeringens förslag till medelstilldelning till Myndigheten för radio och tv lämnas under utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslag 8:3 Myndigheten för radio och tv. Myndighetens totala anslag föreslås uppgå till 25 178 000 kronor. Regeringen föreslår att myndighetens verksamhet ska delfinansieras genom att 7 575 000 kronor förs över från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 9).

Överföring av medel till och från distributionskontot

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att 530 000 000 kronor förs från rundradiokontot till distributionskontot. Riksdagen bifaller även att det från distributionskontot anvisas 254 400 000 kronor till SVT och 10 900 000 kronor till UR för distributionskostnader.

Propositionen

Riksdagen beslutade 2001 att ett särskilt distributionskonto för finansiering av kostnader för tv-distribution skulle inrättas (prop. 2000/01:94, bet. 2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268). Bakgrunden var att distributionskostnaderna för televisionen i allmänhetens tjänst under en övergångsperiod skulle bli höga på grund av att distributionen förväntades ske parallellt med både äldre analog och ny digital sändningsteknik. Till distributionskontot förs medel från rundradiokontot som motsvarar kostnaderna för SVT:s och UR:s tidigare analoga distribution. Från distributionskontot har det under perioden 2002–2007 förts medel till programföretagen som motsvarar kostnaderna för tv-distribution via både analoga och digitala marksändningar för SVT och UR. Det successivt ökande underskottet på distributionskontot som har uppkommit under uppbyggnadsskedet har täckts genom lån i Riksgäldskontoret. Regleringen av underskottet inleddes under 2008, eftersom övergången från analog till digital tv då var helt genomförd. Betalningarna från rundradiokontot till distributionskontot ska fortsätta till dess att underskottet är avvecklat, vilket väntas ske senast 2013.

Regeringen föreslår att 530 miljoner kronor ska föras över från rundradiokontot till distributionskontot för 2011. Vidare föreslår regeringen att SVT ska tilldelas 254,4 miljoner kronor och UR 10,9 miljoner kronor från distributionskontot för 2011 för distributionskostnader.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 12).

Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att regeringen för 2011 får besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot upp till ett belopp av 700 000 000 kronor.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen ska bemyndiga regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskottet på distributionskontot intill ett belopp av 700 miljoner kronor. Regeringen bedömer att detta belopp ger ett låneutrymme som täcker en eventuellt högre räntenivå än 5 %, vilket är den räntesats som används vid bedömningar av utvecklingen på kontot.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 11).

Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma verkar för att bolagsstämman beslutar om att ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2010 från Nya Penninglotten ska fördelas till olika kulturella ändamål.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2011 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2010 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 3).

3 Bemyndiganden

Allmänt

Riksdagens budgetbeslut är ettåriga. För att ge regeringen möjlighet att ingå mer långsiktiga åtaganden kan emellertid riksdagen bemyndiga regeringen att ikläda sig förpliktelser som kommer att belasta anslag först åren efter budgetåret. Särskilt vanligt är detta för vissa investeringsliknande verksamheter där varor och tjänster kommer att levereras och betalas under en följd av år. Medel anvisas endast för det närmast efterföljande året, men riksdagen åtar sig genom bemyndigandet att under senare år anvisa vad som behövs.

Bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2012.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen för ramanslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål. Anslaget är för 2011 uppfört med 166 503 000 kronor. Bemyndigandet innebär att beslut om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål får fattas under 2011 som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2012 (punkt 4).

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag (punkt 4).

Bemyndigande att beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial till belopp som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 miljoner kronor under 2012–2014.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen för ramanslag 3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket gällande beställningar av talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial. Anslaget är för 2011 uppfört med 85 272 000 kronor. Bemyndigandet innebär att beställningar får göras under 2011 som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 5 miljoner kronor under 2012–2014 (punkt 5).

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag (punkt 5).

Bemyndigande att beställa konstverk

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 beställa konstverk till belopp som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 miljoner kronor under 2012–2014.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen för ramanslag 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön för beställning av konstverk. Anslaget är för 2011 uppfört med 33,1 miljoner kronor. Bemyndigandet innebär att beställningar får göras under 2011 som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 10 miljoner kronor under 2012–2014 (punkt 6).

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag (punkt 6).

Bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 miljoner kronor under 2012–2021.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen för ramanslag 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer för beslut om ersättningar och bidrag. Anslaget är för 2011 uppfört med 325 757 000 kronor. Bemyndigandet innebär att beslut om ersättningar och bidrag får fattas under 2011 som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 120 miljoner kronor under 2012–2021 (punkt 7).

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag (punkt 7).

Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om bidrag till kulturmiljövård som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2012–2014.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen för ramanslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Anslaget är för 2011 uppfört med 251 718 000 kronor. Bemyndigandet innebär att beslut om bidrag får fattas under 2011 som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor under 2012–2014 (punkt 8).

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag (punkt 8).

Bemyndigande att besluta om bidrag till allmänna samlingslokaler

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om bidrag till allmänna samlingslokaler som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 miljoner kronor under 2012–2014.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen för ramanslag 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Anslaget är för 2011 uppfört med 32 164 000 kronor. Bemyndigandet gäller beslut under 2011 som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 32 miljoner kronor under 2012–2014 (punkt 14).

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag (punkt 14).

Bemyndigande att besluta om bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 miljoner kronor under 2012.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen för ramanslag 13:5 Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Anslaget är för 2011 uppfört med 15 miljoner kronor. Bemyndigandet gäller beslut under 2011 som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 15 miljoner kronor under 2012 (punkt 15).

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag (punkt 15).

Bemyndigande att besluta om bidrag till insatser för den ideella sektorn

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om bidrag till insatser för den ideella sektorn som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 miljoner kronor under 2012–2015.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen för ramanslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn. Anslaget är för 2011 uppfört med 24 958 000 kronor. Bemyndigandet gäller beslut under 2011 som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 65 miljoner kronor under 2012–2015 (punkt 16).

Utskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag (punkt 16).

4 Lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar de framlagda lagförslagen, bilaga 2.

Lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Propositionen

Regeringen föreslår att en lag ska införas som möjliggör att landstingen och Gotlands kommun får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet under förutsättning att en regional kulturplan har upprättats och kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.7 [ Vad som sägs om landsting i lagförslaget gäller även för Gotlands kommun.] Lagförslaget har utformats så att en successiv övergång till den nya fördelningsmodellen är möjlig allteftersom fler landsting ansluter sig till den. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska enligt lagförslaget bemyndigas att utfärda föreskrifter om de regionala kulturplanerna samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Genomförandet av lagen förutsätter att riksdagen godkänner de ändringar som föreslagits i regeringsformen (RF) i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). I propositionen föreslår regeringen att regleringen av normgivningsmakten moderniseras, bl.a. i fråga om riksdagens möjligheter att delegera kompetens.

Utskottets ställningstagande

Som redovisats i det föregående beslutade riksdagen hösten 2009 att en ny modell, den s.k. samverkansmodellen, skulle införas för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). Under ett nytt anslag, nämligen anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet, föreslås att 1 241 077 000 kronor ska anvisas för 2011. En närmare beskrivning av bidragsändamål m.m. har lämnats i det föregående i anslutning till behandlingen av anslaget.

Grundlagsändringen som omnämns i propositionen innebär att riksdagens möjligheter att delegera kompetens blir tydligare än vad som nu är fallet. Våren 2010 antog riksdagen ändringsförslag av RF som vilande (bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304). Efter riksdagsvalet i september 2010 har en förnyad behandling av grundlagsärendet ägt rum. Riksdagen har därefter antagit det vilande förslaget till lag om ändring av regeringsformen (bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21).

Utskottet har inhämtat att regeringen bedömt att lagförslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (punkt 1).

Arkivlagen

Bakgrund

Landsarkiven var tidigare självständiga arkivmyndigheter under Riksarkivet. Den 1 januari 2010 ombildades Riksarkivet till en sammanhållen statlig arkivmyndighet genom att landsarkiven avvecklades som självständiga myndigheter och deras verksamheter inordnades i Riksarkivet. Detta föranleder ändringar i arkivlagen (1990:782).

Propositionen

De bestämmelser i arkivlagen som rör den statliga arkivverksamheten ändras så att begreppet ”arkivmyndigheter” skrivs i singular (arkivmyndigheten) i stället för i plural (arkivmyndigheter). Dessutom görs vissa redaktionella ändringar i arkivlagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (punkt 2).

5 Nya regler för det statliga stödet till ungdomsorganisationer och föreningslivets lokala barn- och ungdomsverksamhet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag om att upphäva riktlinjerna för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationerna.

Jämför särskilt yttrande 5 (S, MP, V).

Propositionen

Regeringen föreslår att riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna upphävs.

I propositionen redovisas att en särskild utredare har haft i uppdrag att se över vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m. I betänkandet Fritid på egna villkor (SOU 2009:29) föreslog utredaren bl.a. färre och reviderade mål för bidraget och att dessa skulle kompletteras med ett syfte för stödet. Vidare föreslog utredaren att det nuvarande reguljära grundbidraget i tre nivåer skulle ersättas av ett organisationsbidrag utan nivåindelning. Remissinstanserna var positiva till förslagen.

Till skillnad från utredaren anser regeringen att det endast bör anges ett övergripande syfte för det statliga stödet till ungdomsorganisationerna. Vidare föreslår regeringen, i likhet med utredaren, att det statliga stödet ska bestå av ett organisationsbidrag. Regeringen hänvisar till att den i propositionen En politik för det civila samhället8 [ Prop. 2009/10:55.] redogör för att mätbara mål bör finnas för alla bidrag med undantag för organisationsbidrag, för vilka målen inte i lika hög grad är mätbara. De riktlinjer för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna som beslutats av riksdagen och som innehåller bl.a. vissa övergripande mål9 [ Prop. 1993/94:135, bet. 1993/94:KrU31, rskr. 1993/94:354.] bör av dessa skäl upphävas, anser regeringen.

Regeringen avser att ange och besluta om ett övergripande syfte för det statliga bidraget till ungdomsorganisationer och det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet i en ny förordning. Det nuvarande reguljära grundbidraget i tre olika nivåer10 [ Prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:74.] bör ersättas av ett organisationsbidrag utan nivåer anser regeringen. Stödet till föreningslivets lokala barn- och ungdomsverksamhet, som fr.o.m. 2011 ingår som en del i anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, bör därmed bestå av organisations- och projektbidrag. De förändrade bidragsreglerna avseende statsbidraget till ungdomsorganisationerna och stödet till föreningslivets lokala barn- och ungdomsverksamhet kommer, enligt propositionen, att preciseras närmare av regeringen i en förordning som kommer att beslutas kring årsskiftet 2010/11.

Utskottets ställningstagande

I regeringens proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället, som riksdagen tog ställning till våren 201011 [ Bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195.], redogjorde regeringen för sin bedömning av vilka principer som bör gälla för styrningen av de statliga bidragen till det civila samhällets organisationer. Det förslag till nya regler för det statliga stödet till ungdomsorganisationer och föreningslivets lokala barn- och ungdomsverksamhet som regeringen nu presenterar ligger väl i linje med dessa principer.

Utskottet ser positivt på att grundbidraget i tre olika nivåer ersätts med ett organisationsbidrag utan nivåer samt projektbidrag. Utskottet har heller inget att invända mot att det i stället för mål införs ett övergripande syfte för statsbidragen till barn- och ungdomsverksamheten.

Med det ovan sagda tillstyrker utskottet att riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna upphävs (punkt 13).

6 Motionsyrkanden med budgeteffekt 2012 eller senare

En miljardsatsning på ett kulturlyft

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om en miljardsatsning på ett kulturlyft. Riksdagen uppfattar förslaget mer som en önskan än som ett förslag.

Jämför reservation 1 (S, MP, V).

Motionen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet föreslår i motion Kr301 ett tillkännagivande till regeringen om vad i motionen anförts om en miljardsatsning på ett kulturlyft (yrkande 3). Motionärerna anför att de har som ambition att genomföra en miljardsatsning på ett kulturlyft under mandatperioden 2010–2014. Satsningen ska bl.a. rymma en maxtaxa i kultur- och musikskolan, ett återinförande av succén med fri entré på statliga museer och ett nytt populärkulturcentrum för film, musik, dataspel och serietecknande.

Utskottets ställningstagande

Motionärerna föreslår en miljardsatsning på kulturen under mandatperioden. Partierna har dock inte lämnat något preciserat förslag till hur medlen ska användas, utan endast lämnat exempel på insatser som skulle omfattas av reformen. I samma motion föreslås ytterligare 94 miljoner kronor utöver regeringens förslag budgetåret 2011. Inte heller när det gäller dessa medel har motionärerna kunnat enas om hur de vill använda de föreslagna medlen. Utskottet uppfattar därmed förslaget mer som en önskan än som ett förslag.

Utskottet vill samtidigt peka på de satsningar som gjorts på kulturområdet under den senaste mandatperioden, bl.a. med införandet av Skapande skola för att ge alla elever rätt till professionell kultur och till eget skapande. Betydande satsningar har gjorts för kulturarbetarna genom utbyggnaden av Teateralliansen och Dansalliansen och inrättandet av Musikalliansen. Reformen fria museer har gett museerna möjlighet att själva prioritera arbetet med att vårda och visa sina kulturskatter. Dramaten, Operan, Riksteatern samt de regionala institutionerna och den fria scenkonsten har förstärkts med ca 60 miljoner kronor. Den nya samverkansmodellen som nu börjar införas fr.o.m. 2011 har till syfte att föra kulturen närmare medborgarna och främja ett lokalt och regionalt engagemang för kulturfrågorna.

Motion Kr301 (S, MP, V) yrkande 3 avstyrks.

Populärkulturcentrum

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att inrätta ett populärkulturcentrum. Riksdagen understryker emellertid att det är angeläget att stödja nyskapande kultur och kulturell förnyelse. Inrättandet av den s.k. Kulturbryggan syftar just till att kunna erbjuda ett sådant stöd.

Jämför reservation 2 (S, MP, V).

Motionen

Vänsterpartiet föreslår i motion Kr331 att regeringen ska snabbutreda skapandet av ett nytt populärkulturcentrum (yrkande 8). Motionärerna anser att det är viktigt att fånga upp och tillgängliggöra även moderna kulturyttringar. Ett populärkulturcentrum för film, musik, dataspel, serietecknande och annan samtida populärkultur bör därför inrättas. Det ska ansvara för spännande och dynamiska utställningar, men till en början inte bygga på egna samlingar utan låna från andra institutioner.

Utskottets ställningstagande

Utskottet är inte berett att föreslå att ett populärkulturcentrum inrättas. Utskottet vill emellertid understryka att det är angeläget att stödja nyskapande kultur och kulturell förnyelse. Utskottet har tidigare i betänkandet tagit ställning till regeringens budgetförslag för 2011 och då ställt sig positivt till att 25 miljoner kronor anvisas under anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete till den s.k. Kulturbryggan. Ett av syftena med Kulturbryggan är att lämna bidrag till nyskapande kulturprojekt. Det ankommer dock på regeringen att ge närmare direktiv för hur Kulturbryggans verksamhet och dess bidragsvillkor ska utformas. Motion Kr331 (V) yrkande 8 avstyrks.

Statens kulturråds uppdrag och roll

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om en genomgripande utredning av verksamheten vid Statens kulturråd med hänvisning till den av regeringen aviserade utredningen.

Motionen

Andreas Norlén (M) föreslår i motion Kr299 att regeringen tillsätter en utredning som kan lämna förslag till framtida inriktning och omfattning av verksamheten vid Statens kulturråd. Regeringen avser att under 2011 genomföra en översyn och pröva verksamheten vid Kulturrådet. Motionären framhåller att det är angeläget att detta blir en genomgripande utredning av Kulturrådets verksamhet, dess inriktning, arbetsformer, omfattning och framtida roll när samverkansmodellen är fullt utbyggd.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att regeringen har aviserat en översyn av Statens kulturråd för att pröva verksamheten vid myndigheten. I budgetpropositionen för 2011 understryker regeringen att det är viktigt att Statens kulturråds uppdrag är utformat så att verksamheten kan bidra till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. Regeringen betonar att de statliga kulturinstitutionernas strategiska utveckling är en av kulturpolitikens huvudfrågor och att se över och utvärdera myndigheternas verksamhet och uppdrag är nödvändigt för att uppnå en effektiv förvaltning som gynnar kulturens utveckling. Att myndigheterna har förutsättningar och förmåga att möta omvärldsförändringar inom kulturområdet är avgörande för kulturpolitikens genomförande. En ökad samverkan mellan olika områden och kulturinstitutioner är en förutsättning för detta, anser regeringen.

Utskottet anser motion Kr299 (M) väl tillgodosedd med det anförda. Motionen avstyrks.

Bergmancentret på Fårö

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om verksamhet vid Bergmancentret på Fårö. Regeringen har i juni 2010 beviljat medel för utveckling av centret. Bergmancentret tas också upp i den regionala kulturplanen för 2011–2013.

Motionen

Anders Åkesson (C) föreslår i motion Kr242 att riksdagen ska uppdra åt regeringen att överlägga med Gotlands kommun och övriga intressenter bakom Bergmancentret på Fårö i syfte att säkerställa förutsättningarna för en långsiktig verksamhet vid centret. Motionären framhåller att det är viktigt med ett fortsatt statligt ansvar för den verksamhet som ska bedrivas på plats på Fårö för att levandegöra den skapargärning Ingmar Bergman kreerade och filmatiserade just här.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis påminna om den särskilda Bergmansatsning som regeringen gjorde i samband med Ingmar Bergmans bortgång 2007 för att säkerställa att hans konstnärliga arv kan förvaltas och ge inspiration till morgondagens publik och framtida utövare inom film- och scenkonst. Regeringen har därefter, så sent som i juni 2010, beslutat om fortsatta insatser där bl.a. Stiftelsen Bergmancenter på Fårö beviljades 500 000 kronor för utveckling av Bergmancentret.

Utskottet konstaterar vidare att Region Gotland i den regionala kulturplanen för 2011–2013 lyft fram den filmkulturella verksamheten och de satsningar som gjorts för att utveckla en bred filmprofil på Gotland. Detta genom bl.a. utbildningar på olika nivåer, professionell filmproduktion och utåtriktade arenor för film, t.ex. Bergmanveckan och Stiftelsen Bergmancenter på Fårö. De olika aktörerna har gemensamt gått samman i ett nätverk – Filmön Gotland. Av kulturplanen framgår att man vill satsa ytterligare på den filmkulturella verksamheten och samtidigt fortsätta att satsa på produktion och utbildning inom film och crossmedia. Från 2011 vill man säkra särskilda bidrag för att trygga den årligt återkommande Bergmanveckan inom ramen för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.

Utskottet anser inte att något initiativ behövs med anledning av motion Kr242 (C). Motionen avstyrks.

Stallet – scen för folk- och världsmusik

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om Stallets framtid i lokalerna på Nybrokajen 11, Stockholm. Statens fastighetsverk har den 10 november 2010 informerat om att Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm kommer att hyra lokalerna och att inriktningen är att verksamheten i Stallet ska fortsätta.

Jämför reservation 3 (S, V).

Motionen

Socialdemokraterna föreslår i motion Kr285 att Statens musikverk får i uppdrag att finna lösningar för hur Stallets verksamhet ska kunna drivas vidare och utvecklas (yrkande 15). Stallet är den nationella scenen för folk- och världsmusik som drivs av Riksförbundet för Folkmusik och Dans och som har lokaler på Nybrokajen 11, Stockholm. Nedläggningen av Svenska rikskonserter gör Stallets framtid i lokalerna osäker.

Utskottets ställningstagande

Riksförbundet för Folkmusik och Dans driver sedan november 2000 verksamheten vid Stallet i lokaler på Nybrokajen 11. Riksförbundet arbetar för att stärka, främja, utveckla och sprida folkmusik, världsmusik och folkdans. Verksamheten stöds av Stiftelsen Svenska rikskonserter, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Statens kulturråd.

Utskottet konstaterar att Statens fastighetsverk den 11 november 2010 i ett pressmeddelande informerat om att Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm kommer att hyra lokalerna på Nybrokajen 11 under en treårsperiod. Tanken är att Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm utöver sin egen verksamhet ska samordna andra aktörer, bl.a. Stallets verksamhet, för att här skapa en väl fungerande mötesplats för det nationella, regionala och lokala musiklivet. Exakt hur avtalet kommer att se ut är ännu inte klart.

Utskottet anser motion Kr285 (S) yrkande 15 i huvudsak tillgodosedd med det anförda. Något uppdrag till Statens musikverk behövs inte. Motionsyrkandet avstyrks.

Fri entré på museer

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om fri entré på museer. Riksdagen konstaterar att det står de statliga museerna fritt att inom ramen för tilldelade medel avgöra om man ska ha fri entré eller prioritera andra delar av verksamheten.

Jämför reservation 4 (S, MP, V).

Motionen

Vänsterpartiet anför i motion Kr331 att samhället har ett ansvar för att säkerställa att alla människor har tillgång till kulturarv och konst i hela landet. Den fria entrén till statliga museer bör därför återinföras och kompletteras. Vänsterpartiet föreslår att regeringen ska återkomma med ett förslag till införande av fri entré på de statliga, regionala och kommunala museerna (yrkande 4).

Utskottets ställningstagande

De centrala statliga museerna fick genom reformen fria museer som genomfördes 2009 möjlighet att själva prioritera arbetet med att vårda och visa sina kulturskatter samtidigt som verksamheten förstärktes med sammanlagt 40 miljoner kronor. Utskottet konstaterar att det därmed står varje museum fritt att inom ramen för tilldelade medel avgöra om man ska ha fri entré eller prioritera andra delar av verksamheten. Samtidigt har barn och ungdomar upp till 19 år fri entré till de statliga museerna. Utskottet anser att denna frihet för museerna bör kvarstå. När det gäller regionala och kommunala museer är det i första hand en fråga för respektive landsting och kommun att avgöra om fri entré bör införas. Motion Kr331 (V) yrkande 4 avstyrks.

Trossamfund

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om att se över dels lokalbidraget till trossamfunden, dels statens stöd till sjukhuskyrkan. Båda motionsyrkandena syftar till att höja bidragen. Riksdagen hänvisar till att det får ankomma på Nämnden för statligt stöd till trossamfund att inom befintliga ramar och med beaktande av regleringsbrevet prioritera fördelningen av stödet till trossamfunden.

Motionen

Yvonne Andersson och Anders Andersson (båda KD) anser i motion Kr283 att lokalbidraget till trossamfunden bör ses över. Motionärerna påtalar att detta bidrag sänktes i mitten av 1990-talet från 13 miljoner kronor till 2 miljoner kronor. Sänkningen var, framhåller motionärerna, menad som tillfällig men bidraget har trots det inte höjts. Detta har lett till att lokalbidraget har räckt till endast handikappanpassning av lokaler (yrkande 1).

I samma motions yrkande 2 framhålls det att statens stöd till sjukhuskyrkan är för lågt och att statsbidragsreglerna därför bör ses över för att trygga och utveckla sjukhuskyrkans verksamhet.

Utskottets ställningstagande

Enligt förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund fördelar Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) bidrag till trossamfund i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. En form av projektbidrag är lokalbidrag. Detta bidrag kan lämnas för anskaffning, ombyggnad och upprustning samt för handikappanpassning av lokaler.

SST fick i regleringsbrevet för 2008 i uppdrag att följa upp trossamfundens användning av beviljade statsbidrag under de senaste åren. Av den gjorda uppföljningen framgår bl.a. det som motionärerna tar upp, att lokalbidraget fram till mitten av 1990-talet låg på 13 miljoner kronor per år men därefter har legat på ca 2 miljoner kronor per år.

Enligt inhämtad uppgift från SST beviljades 2008 lokalbidrag på 2,1 miljon kronor och 2009 på 1,8 miljoner kronor. Dessa bidrag har uteslutande gått till handikappanpassning.

Som ovan angetts utgår statsbidrag till trossamfund bl.a. i form av verksamhetsbidrag. SST fördelar två typer av verksamhetsbidrag, varav det ena är för andlig vård inom sjukvården.

För andlig vård utgick 2009 statliga bidrag med drygt 5,3 miljoner kronor. Av dessa medel lämnades bidrag till bl.a. tjänster för 50 pastorer/präster och ordenssystrar inom den del av sjukhuskyrkan som är relaterad till de statsbidragsberättigade trossamfunden. De statliga bidragen täckte ca 25 % av kostnaderna för dessa tjänster. Sedan 2006 finns en sjukhusimamtjänst etablerad på Skaraborgs sjukhus i Skövde, och 2008 tillkom tre koordinatörstjänster på 25 % vardera för den muslimska delen av den andliga vården i sjukvården. Sjukhusimamtjänsten täcks till ca 50 % av statliga bidrag, medan de tre koordinatörstjänsterna i stort sett har full kostnadstäckning genom det statliga bidraget.

Av de 5,3 miljoner kronorna i statligt bidrag utgår också medel till en verksamhetssamordnare, anställd av Sveriges Frikyrkosamråd, som på uppdrag av SST samordnar den andliga vården i hälso- och sjukvården för alla de trossamfund som är statsbidragsberättigade och verksamma inom området.

I regleringsbrevet för 2010 anges att av anslag 9:2 Stöd till trossamfund, som uppgår till drygt 50,2 miljoner kronor, ska minst 6 miljoner kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2,5 miljoner kronor för projektbidrag.

Utskottet anser att det får ankomma på SST att inom befintliga ramar och med beaktande av regleringsbrevet prioritera fördelningen av stödet till trossamfunden. Utskottet utgår samtidigt från att regeringen noga följer hur uppgiften fullföljs. Med beaktande av det anförda avstyrker utskottet motion Kr283 (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

En miljardsatsning på ett kulturlyft, punkt 17 (S, MP, V)

 

av Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Bengt Berg (V), Agneta Gille (S) och Mehmet Kaplan (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 17 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V) yrkande 3.

Ställningstagande

Vi vill ha ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. För att uppnå detta behövs en miljardsatsning på ett kulturlyft under innevarande mandatperiod. Satsningen bör bl.a. rymma en maxtaxa i kultur- och musikskolan, ett återinförande av succén med fri entré på statliga museer och ett nytt populärkulturcentrum för film, musik, dataspel och serietecknande.

Vad vi här har framhållit bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Det innebär att riksdagen bör bifalla motion Kr301 (S, MP, V) yrkande 3.

2.

Populärkulturcentrum, punkt 18 (S, MP, V)

 

av Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Bengt Berg (V), Agneta Gille (S) och Mehmet Kaplan (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 18 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 8.

Ställningstagande

Det är viktigt att fånga upp och tillgängliggöra även moderna kulturyttringar. Vi anser därför att ett populärkulturcentrum bör inrättas för film, musik, dataspel, serietecknande och annan samtida populärkultur. Centrumet ska ansvara för spännande och dynamiska utställningar, men till en början inte bygga detta på egna samlingar, utan låna från andra institutioner. Vi anser att regeringen bör få i uppdrag att tillsätta en utredning som skyndsamt ska utreda hur ett sådant centrum ska kunna inrättas.

Vad vi här har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Det innebär att riksdagen bör bifalla motion Kr331 (V) yrkande 8.

3.

Stallet – scen för folk- och världsmusik, punkt 21 (S, V)

 

av Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Bengt Berg (V) och Agneta Gille (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 21 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 15.

Ställningstagande

Stallet, som drivs av Riksförbundet för Folkmusik och Dans, är en viktig plattform för svensk folkmusik och världsmusik. Här erbjuds besökarna möjlighet att lyssna både på nordisk folkmusik och folkmusik från världens alla hörn. Det är därför mycket glädjande att kunna konstatera att Stallet blir kvar i lokalerna vid Nybrokajen 11 i Stockholm. Vi nöjer oss emellertid inte bara med att verksamheten kan fortsätta utan vill också att den utvecklas som en musikalisk mångkulturell mötesplats. Statens musikverk bör därför få ett uppdrag att ytterligare utveckla verksamheten.

Vad vi här har framhållit bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Det innebär att riksdagen bör bifalla motion Kr285 (S) yrkande 15.

4.

Fri entré på museer, punkt 22 (S, MP, V)

 

av Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Bengt Berg (V), Agneta Gille (S) och Mehmet Kaplan (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 22 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 4.

Ställningstagande

Vi anser att samhället har ett ansvar för att säkerställa alla människors tillgång till kulturarv och konst i hela landet. Succén med den fria entrén på de statliga museerna bör därför återinföras och vidgas till att även omfatta regionala och lokala museer genom att ett stimulansbidrag införs. Regeringen bör ges i uppdrag att utreda frågan och återkomma till riksdagen med ett förslag om fri entré på statliga, regionala och kommunala museer.

Vad vi här har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Det innebär att riksdagen bör bifalla motion Kr331 (V) yrkande 4.

Särskilda yttranden

1.

Anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17, punkt 1 (S, MP, V)

 

Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Bengt Berg (V), Agneta Gille (S) och Mehmet Kaplan (MP) anför:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i en gemensam motion våren 2010 och i en gemensam regeringsplattform presenterat sin politik för en ny färdriktning för Sverige. I valet fick varken den borgerliga alliansen eller vi rödgröna egen majoritet i riksdagen. Den sittande regeringen har valt att fortsätta i minoritet. Vi har valt att fullfölja vårt åtagande mot de väljare som röstade rödgrönt och har därför lagt fram ett gemensamt alternativ till regeringens budgetförslag, baserat på våra vallöften.

Målet för vår politik är att Sverige ska vara ett jämlikt land. Ska målet kunna nås behöver fler möjligheter skapas. Barnens framtid ska inte avgöras av vad föräldrarna tjänar eller var man bor. Utbildning och trygghet ska vara för alla, så att vi kan utvecklas genom hela livet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen i stort. Ingen ska hindras av diskriminering. Alla ska kunna förverkliga sina drömmar och utveckla sina förmågor.

Ett jämlikt Sverige är ett framgångsrikt Sverige. Där tas all begåvning, alla talanger och all arbetsvilja till vara. Där bryr vi oss om varandra och där kan man känna sig trygg. Engagemang och nyfikenhet förvandlas till nya idéer och växande företag, och därmed jobb och framtidstro. Så kan Sverige konkurrera med kunskap och förnyelse i en värld av ständigt tuffare internationell konkurrens. Ett jämlikt Sverige förutsätter ett jämställt Sverige. För att minska klyftorna mellan kvinnor och män behöver en rad strukturella reformer genomföras. De ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Att hålla samman Sverige är det viktigaste uppdraget för oss rödgröna partier.

I dag går utvecklingen i motsatt riktning. Unga möter stängda dörrar. Långtidsarbetslösheten biter sig fast på farligt höga nivåer. Svårt sjuka människor görs försäkringslösa. Klyftorna ökar, både mellan människor med höga och låga inkomster och mellan män och kvinnor. Den här utvecklingen är inte värdig ett välfärdsland som Sverige. På längre sikt hotar den förutsättningarna för jobb och ekonomisk utveckling.

Men det går att byta färdriktning. Det finns många företag som ropar efter arbetskraft, men inte hittar rätt kompetens – samtidigt som det finns många unga som inte vill något hellre än att jobba. Det finns stora investeringar som behöver göras i kollektivtrafik, järnvägar, bostäder, energieffektivisering och förnybar energi för att möta klimatutmaningen och göra Sverige till världsledande på grön omställning och miljöteknik – och många positiva följdeffekter i jobb och ekonomisk utveckling om vi tar vara på möjligheterna. Det finns så mycket kreativitet, engagemang och framtidstro – bara alla får chansen att växa.

Ett långsiktigt hållbart Sverige är ett framgångsrikt Sverige där vi är beredda att ta ansvar. För ekonomin, för jobben, för skolan, vården och omsorgen. För trygghet i livets olika skeden, för miljön och för kommande generationer. För oss är öppna gränser en förutsättning för en ansvarsfull ekonomisk politik. En öppnare värld där människor ges möjlighet att söka arbete i andra länder och där solidaritet och rätten att söka skydd undan förföljelse är självklar.

Sverige ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Reformer ska bara genomföras om det statsfinansiella läget så tillåter. De budgetpolitiska målen ska ligga fast. Skatter ska inte sänkas med hjälp av lånade pengar. Vi vill att regeringen tillsätter en jämlikhetskommission för att analysera skillnader i livsvillkor och föreslå förändringar för att öka den sociala rörligheten.

Ett modernt välfärdsland där jobben, miljön och minskade klyftor sätts först – det är vårt framtidsland.

Finansutskottet föreslog den 25 november 2010 att riksdagen ska fastställa utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2011 till 12 194 817 000 kronor (bet. 2010/11:FiU1). Denna utgiftsram får inte överskridas då riksdagen nu i ett andra steg i budgetprocessen ska ta ställning till frågan om hur anslagen inom ramarna ska fördelas. Eftersom vi har ett annat budgetalternativ med högre ambitioner än regeringens på utgiftsområde 17 har vi valt att i stället lägga fram ett särskilt yttrande som redovisar vilken inriktning vi skulle vilja se på politiken inom utgiftsområdet.

Vi har i en gemensam trepartimotion, Kr301 (S, MP, V) föreslagit att utgiftsområde 17 för 2011 i ett första steg borde utökas med 94 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av motionen framgår även att vi under mandatperioden vill satsa sammanlagt 1 miljard kronor på utgiftsområdet. I våra tre kommittémotioner, Kr285 (S), Kr338 (MP) och Kr331 (V), framför vi förslag som vi hade velat satsa på om vårt budgetalternativ hade gått igenom.

Kulturområdesövergripande verksamhet (1:1–1:7, 99:1)

Som framgår av våra motioner anser vi att kulturpolitiken under alliansregeringen har präglats av passivitet, få nya idéer och få visioner. Kulturskaparnas villkor har försämrats kraftigt. Den fria entrén på museerna har liksom Accessprojektet avskaffats. Vi vill ha ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Vi vill bl.a. återinföra succén med fri entré på statliga museer och det framgångsrika Accessprojektet. En fortsättning på Access skulle innebära att kulturarvet bevaras genom restaureringar, reparationer, katalogisering, digitalisering etc. och att arbetstillfällen skapas inom kulturarbetsmarknaden. Vi vill också att ett populärkulturcentrum för film, musik, dataspel och serietecknande ska inrättas. Ett sådant centrum skulle inledningsvis – även utan egna samlingar – kunna ha en dynamisk utställningsverksamhet med lånade föremål från andra institutioner.

Med tanke på den höga arbetslösheten inom scenkonstområdet hade vi gärna sett en ökning av stödet till Teater-, Dans- och Musikallianserna.

Vi välkomnar att den nya samverkansmodellen kommer att införas fr.o.m. 2011. Enligt vår uppfattning är reformen emellertid underfinansierad. För att åstadkomma en gynnsammare start för regionaliseringen borde ett högre belopp än det som regeringen har beräknat ha tillförts anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet.

Teater, dans och musik (2:1–2:3)

Arrangörsföreningarna har stor betydelse för det svenska kulturlivet. De insatser som utförs av lokala eldsjälar innebär att verksamheterna bedrivs med ekonomisk effektivitet. Vi hade därför velat se en utökning av arrangörsstödet.

Bildkonst, arkitektur, form och design (4:1–4:4)

Vi vill öka statens stöd till inköp av offentlig konst via Statens Konstråd. Detta stöd skapar arbetstillfällen för konstnärer och bidrar till att konst blir en naturlig del av det offentliga rummet.

Regeringen har valt att lägga ned stödet till projektet Konst åt alla, ett projekt som möjliggjorde inköp av konst till samlingslokalhållande organisationer. Vi anser att det är viktigt att det finns samtidskonst i lokaler där människor finns och verkar. Projektet Konst åt alla gav också uppdrag till svenska konstnärer. Vi anser att stödet bör återinföras.

Kulturskaparnas villkor (5:1–5:2)

Arbetslösheten inom kultursektorn är högre än inom många andra områden, och dessutom är anställnings- och arbetsvillkoren sämre. Vi vill därför slå vakt om inkomstgarantierna för de främsta kulturskaparna och utvidga antalet långtidsstipendier för de mest talangfyllda konstnärerna och skaparna.

Vi anser vidare att det är ytterst viktigt att uppmärksamma kulturskaparnas villkor och vill därför öka stödet till stipendier som delas ut av Konstnärsnämnden. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att regeringen har beslutat att avveckla de statliga inkomstgarantierna för konstnärer.

Museer och utställningar (8:1–8:6)

Fri entré-reformen var en av de mest lyckade kulturpolitiska reformer som någonsin genomförts. Kulturrådets utvärdering visade att museerna fick helt nya besökare. Fri entré-reformen är en viktig symbol för alla människors möjlighet att få tillgänglighet till kulturarvet och vi föreslår därför att fri entré återinförs på statliga museer.

Vi instämmer i regeringens bedömning att Statens museer för världskultur – i likhet med Forum för levande historia – är en viktig resurs i arbetet med att främja interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga rättigheter i samhället. Därför bör enligt vår uppfattning de institutioner som ska arbeta med detta uppdrag få de resurser som behövs.

Film (10:1)

Det framgår av våra motioner att vi anser att satsningar borde göras på filmområdet redan för 2011. För närvarande pågår ett teknikskifte som innebär att digital visningsteknik börjar införas på landets biografer. För att minska risken att en stor del av den svenska biografmarknaden slås ut borde – som vi har föreslagit – ett digitaliseringsstöd inrättas redan för 2011 i stället för 2012 som regeringen aviserat. Ett bifall till våra förslag skulle dessutom innebära att stödet för internationell marknadsföring av svensk film samt stödet för produktion av svenska kvalitetsfilmer för barn och unga kunde stärkas. Dessutom skulle kravet på ökad jämställdhet och mångfald bland filmskaparna ha skärpts.

Folkbildning (14:1–14:3)

Vi anser att det i dag finns alltför få tolkar som har den utbildning som behövs, t.ex. för att fungera som tolk i asylärenden. Tolkutbildningen behöver därför enligt vår uppfattning ett ökat stöd.

2.

Anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17, punkt 1 (S, MP)

 

Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Agneta Gille (S) och Mehmet Kaplan (MP) anför:

Forum för levande historia

I budgetpropositionen framhåller regeringen att Statens museer för världskultur och Forum för levande historia är viktiga resurser för arbetet med att främja interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga rättigheter i samhället. Vi finner det märkligt att regeringen väljer att minska anslaget till Forum för levande historia med 2 miljoner kronor samtidigt som man understryker att myndigheten är en viktig resurs.

3.

Anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17, punkt 1 (S)

 

Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S) och Agneta Gille (S) anför:

Klaverens hus

Vi vill påminna om att Klaverens Hus i Söderhamn har en stor och unik samling klaver som väl kan mäta sig med de främsta internationella motsvarigheterna och som i vissa delar kompletterar de samlingar som finns vid Musikmuseet, som ingår i myndigheten Statens musiksamlingar. När nu statens verksamhet på musikområdet omorganiseras och en ny myndighet, Statens musikverk, inrättas hade det varit lämpligt att även se över verksamheten vid Klaverens Hus och frågan om ett statligt huvudmannaskap för samlingarna.

4.

Anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17, punkt 1 (SD)

 

Mattias Karlsson (SD) anför:

Finansutskottet föreslog den 25 november 2010 att riksdagen fastställer utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2011 till 12 194 817 000 kronor (bet. 2010/11:FiU1). Då jag förutsätter att detta även blir riksdagens beslut och då Sverigedemokraterna har en högre ambition än regeringen på utgiftsområde 17 väljer jag att inte delta i beslutet. Därmed lägger jag fram ett särskilt yttrande som redovisar den inriktning på utgiftsområdet som Sverigedemokraterna förordar.

I det valmanifest som utgör Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna beskrivs partiets grundläggande kulturpolitiska vision på följande sätt.

I vårt Sverige präglas samhället av en gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna. I vårt Sverige respekteras och levandehålls det svenska kulturarvet. I vårt Sverige har de enskilda medborgarna ett stort inflytande över vilka kulturformer man väljer att ge ekonomiskt stöd. I vårt Sverige används skattemedel i första hand till att befrämja kulturyttringar vars syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap.

Som ett led i vår långsiktiga strävan efter att stärka kärnan i den svenska kulturen och återupprätta en gemensam nationell identitet föreslår vi en kraftig utökning av stödet till bevarandet av kulturarvet och levandegörandet av den traditionella, folkliga, svenska kulturen.

Kulturövergripande verksamhet (1:1–1:7, 99:2–3)

Vi föreslår att en statlig kulturarvsfond inrättas och avsätter för detta ändamål 200 miljoner kronor. För framtagande av en svensk kulturkanon avsätter vi 20 miljoner kronor.

Statens kulturråd tillförs ytterligare 4 miljoner kronor.

Vi föreslår ett något minskat stöd till den moderna samtidskulturen, en nedprioritering av internationella och mångkulturella verksamheter och ett borttagande av länskonsulenterna för mångkultur. Som en följd av detta minskas bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete med 10 miljoner kronor och bidraget till regional kulturverksamhet med 50 miljoner kronor.

Teater, dans och musik (2:1–2:3)

Statens musikverk tillförs ytterligare 5 miljoner kronor. Syftet med ökningen är att bevara kulturarvet och levandegöra den traditionella, folkliga, svenska kulturen.

Litteratur, läsande och språk (3:1–3:4)

Vårt förslag om något minskat stöd till samtidskulturen innebär att bidraget till litteratur och samtidstidskrifter minskas med 25 miljoner kronor. Samtidigt föreslår vi att anslaget till Institutet för språk och folkminnen ökas med motsvarande belopp.

Bildkonst, arkitektur, form och design (4:1–4:4)

Nämnden för hemslöjdsfrågor tillförs ytterligare 10 miljoner kronor.

Kulturmiljö (7:1–7:3)

Sverigedemokraterna vill ha en utökad satsning på kulturarvsturism och ökar anslagen till kulturmiljövården med 50 miljoner kronor och förstärker samtidigt anslaget till Riksantikvarieämbetet med 30 miljoner kronor. Den kyrkoantikvariska ersättningen ökas med 10 miljoner kronor. Ett kraftigt utökat stöd till bevarandet av kulturarvet och levandegörandet av den traditionella, folkliga, svenska kulturen är ett viktigt led i en långsiktig strävan att stärka kärnan i den svenska kulturen och återupprätta en gemensam nationell identitet.

Museer och utställningar (8:1–8:3)

Som en del i nedprioriteringen av internationella och mångkulturella verksamheter vill vi nedprioritera Statens museer för världskultur och börja med en minskning av anslaget med 50 miljoner kronor för 2011.

Samtidigt vill vi utöka anslagen till Statens historiska museer, Nationalmuseum, Livrustkammaren och Statens försvarshistoriska museer samt till Nordiska museet och Skansen.

Sammantaget innebär vårt förslag om museerna att anslag 8:1 Centrala muser: Myndigheter minskar med 20 miljoner kronor, anslag 8:2 Centrala museer: Stiftelser ökar med 20 miljoner kronor och anslag 8:3 Bidrag till vissa museer ökar med 1 miljon kronor.

Politik för det civila samhället (13:1–13:6)

Sverigedemokraterna anser att det statliga stödet till de politiska partierna redan är alltför omfattande. Vi förespråkar ett reducerat och samlat partistöd, där det är upp till partierna själva att fördela medel mellan rörelsens olika grenar. Mot bakgrund av detta förespråkar vi att anslaget till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer ska upphöra.

Folkbildning (14:1–14:3)

Slutligen anser Sverigedemokraterna att stödet till folkbildningen ska minskas med 50 miljoner kronor. Även inom detta område vill vi reducera stödet till mångkulturella verksamheter, och vi vill även skärpa kraven på demokratisk trovärdighet hos bidragstagarna. Det minskade stödet kan även delvis relateras till vår utökade satsning på vuxenutbildningen, som enligt vår bedömning kommer att minska efterfrågan inom folkbildningsområdet något.

5.

Upphävande av riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna, punkt 16 (S, MP, V)

 

Berit Högman (S), Peter Johnsson (S), Per Svedberg (S), Christina Zedell (S), Isak From (S), Bengt Berg (V), Agneta Gille (S) och Mehmet Kaplan (MP) anför:

Regeringen föreslår att riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna ska upphävas och ersättas av ett övergripande syfte som ska skrivs in i förordningen för bidragen. Riksdagen ombeds fatta beslut utan någon redovisning av hur syftet ska formuleras och vilka konsekvenser förändringen kommer att leda till. Vi finner detta anmärkningsvärt.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 utgiftsområde 17:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (avsnitt 2.1 och 4.6.1).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) (avsnitt 2.2 och 9.6.1).

3.

Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2011 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2010 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 4.6.9).

4.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 5.6.3).

5.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:2 Talboks- och punktskriftsböcker beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under perioden 2012–2014 (avsnitt 6.6.2).

6.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under perioden 2012–2014 (avsnitt 7.6.2).

7.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor under perioden 2012–2021 (avsnitt 8.6.2).

8.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under perioden 2012–2014 (avsnitt 10.6.2).

9.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2011 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Myndigheten för radio och tv (avsnitt 14.6.6).

10.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2011 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 14.6.6).

11.

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för tv-distribution intill ett belopp av 700 000 000 kronor (avsnitt 14.6.6).

12.

Riksdagen godkänner regeringens förslag om dels överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot, dels överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 14.6.6).

13.

Riksdagen godkänner regeringens förslag om att riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna upphävs (avsnitt 15.6.1).

14.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor under 2012–2014 (avsnitt 16.7.2).

15.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagpartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 16.7.5).

16.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor under perioden 2012–2015 (avsnitt 16.7.6).

17.

Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning (se bilaga).

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2010

2010/11:Kr207 av Irene Oskarsson (KD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturfrämjande organ som ersätter Stiftelsen framtidens kultur ska ha ett inkluderande synsätt gentemot olika former av deltagarkultur som lajv och sällskapsspel.

2010/11:Kr216 av Åsa Lindestam (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bevara och utveckla Klaverens Hus.

2010/11:Kr218 av Hans Backman (FP):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Föreningen Klaverens Hus stora och unika samling klaver ska få ett statligt huvudmannaskap och införlivas med Musikmuseets klaversamlingar.

2010/11:Kr242 av Anders Åkesson (C):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett fortsatt statligt engagemang i det Bergmancenter som byggs upp på Fårö.

2010/11:Kr258 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att återinföra den fria entrén på de nationella museerna.

2010/11:Kr263 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till museerna.

2010/11:Kr283 av Yvonne Andersson och Anders Andersson (båda KD):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lokalbidraget till de trossamfund som är berättigade till stöd från SST.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över statsbidragsreglerna för sjukhuskyrkan.

2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ”Kreativa Sverige”.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regionalisering.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arrangörsstöd.

7.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inköp av offentlig konst.

8.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bidrag till bild- och formområdet – ”Konst åt alla”.

9.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om digitalisering av biografer.

11.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturskaparnas villkor: stipendier.

12.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Access.

13.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om internationell marknadsföring av svensk film.

15.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Stallet.

16.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fri entré på statliga museer.

17.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga rättigheter.

2010/11:Kr299 av Andreas Norlén (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en utredning om framtida inriktning och omfattning av verksamheten vid Statens kulturråd.

2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V):

1.

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning:

Anslag

 

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

Nytt

Kultursatsning

 

94 000

 

Summa

 

94 000

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kultursatsning.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en miljardsatsning på ett kulturlyft.

2010/11:Kr310 av Mattias Karlsson och Josef Fransson (båda SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en svensk kulturkanon.

2010/11:Kr320 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD):

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 205 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 12 399 817 000 kr.

2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av Accessprogrammet.

4.

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag om införande av fri entré på de statliga, regionala och kommunala museerna.

8.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snabbutreda skapandet av ett nytt populärkulturcentrum.

9.

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om satsningar på svensk film i enlighet med vad som anförs i motionen.

10.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på kulturarbetarnas arbetsvillkor.

2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ”Kreativa Sverige”.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återstarta Accessprogrammet.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra fri entré på de statliga museerna.

9.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett populärkulturcentrum.

10.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa uppdraget att verka för ökad jämställdhet och mångfald bland filmskaparna.

11.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om övriga satsningar på svensk film.

12.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturarbetares anställnings- och arbetsvillkor.

13.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka konstnärsallianserna.

14.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka stödet till tolkutbildning.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Regeringens och oppositionens förslag till anslag för 2011 under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens

förslag

Avvikelse gentemot

regeringens förslag

S MP V

SD

1:1

Statens kulturråd

45 906

 

+4 000

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

213 478

 

−10 000

1:3

Skapande skola

150 079

 

 

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

35 983

 

 

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 898

 

 

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 241 077

 

−50 000

1:7

Myndigheten för kulturanalys

9 347

 

 

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

944 815

 

 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

166 503

 

 

2:3

Statens musikverk

119 744

 

+5 000

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

123 682

 

−25 000

3:2

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

85 272

 

 

3:3

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

16 548

 

 

3:4

Institutet för språk och folkminnen

52 855

 

+25 000

4:1

Statens konstråd

7 788

 

 

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

33 100

 

 

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 252

 

+10 000

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

27 199

 

 

5:1

Konstnärsnämnden

18 015

 

 

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

325 757

 

 

6:1

Riksarkivet

343 653

 

 

7:1

Riksantikvarieämbetet

210 510

 

+30 000

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

251 718

 

+50 000

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

 

+10 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

932 932

 

−20 000

8:2

Centrala museer: Stiftelser

235 081

 

+20 000

8:3

Bidrag till vissa museer

42 213

 

+1 000

8:4

Riksutställningar

43 071

 

 

8:5

Forum för levande historia

43 345

 

 

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

 

 

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

4 899

 

 

9:2

Stöd till trossamfund

50 232

 

 

10:1

Filmstöd

287 324

 

 

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

21 261

 

 

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

2 173

 

 

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

583

 

 

11:4

Statens medieråd

16 779

 

 

11:5

Stöd till taltidningar

125 456

 

 

12:1

Ungdomsstyrelsen

27 111

 

 

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

250 440

 

 

13:1

Stöd till idrotten

1 704 851

 

 

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

32 164

 

 

13:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

 

 

13:4

Stöd till friluftsorganisationer

27 785

 

 

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

 

−15 000

13:6

Insatser för den ideella sektorn

24 958

 

 

14:1

Bidrag till folkbildningen

3 274 817

 

−50 000

14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

37 555

 

 

14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning

15 782

 

 

15:1

Lotteriinspektionen

46 583

 

 

99:1

Kultursatsning

 

+94 000

 

99:2

Statlig kulturarvsfond

 

 

+200 000

99:3

Svensk kulturell kanon

 

 

+20 000

 

Summa för utgiftsområdet

12 194 817

+94 000

+205 000

Bilaga 4

Utskottets förslag till anslag för 2011 under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utskottets förslag överensstämmer med regeringens förslag till anslagsfördelning

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Utskottets förslag

1:1

Statens kulturråd

45 906

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

213 478

1:3

Skapande skola

150 079

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

35 983

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 898

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 241 077

1:7

Myndigheten för kulturanalys

9 347

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

944 815

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

166 503

2:3

Statens musikverk

119 744

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

123 682

3:2

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

85 272

3:3

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

16 548

3:4

Institutet för språk och folkminnen

52 855

4:1

Statens konstråd

7 788

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

33 100

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 252

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

27 199

5:1

Konstnärsnämnden

18 015

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

325 757

6:1

Riksarkivet

343 653

7:1

Riksantikvarieämbetet

210 510

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

251 718

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

932 932

8:2

Centrala museer: Stiftelser

235 081

8:3

Bidrag till vissa museer

42 213

8:4

Riksutställningar

43 071

8:5

Forum för levande historia

43 345

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

4 899

9:2

Stöd till trossamfund

50 232

10:1

Filmstöd

287 324

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

21 261

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

2 173

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

583

11:4

Statens medieråd

16 779

11:5

Stöd till taltidningar

125 456

12:1

Ungdomsstyrelsen

27 111

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

250 440

13:1

Stöd till idrotten

1 704 851

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

32 164

13:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

13:4

Stöd till friluftsorganisationer

27 785

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

13:6

Insatser för den ideella sektorn

24 958

14:1

Bidrag till folkbildningen

3 274 817

14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

37 555

14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning

15 782

15:1

Lotteriinspektionen

46 583

 

Summa för utgiftsområdet

12 194 817

Bilaga 5

Motionsyrkanden som avstyrks av utskottet i förslagspunkt 1

Motion

Motionärer

Yrkanden

1.

Anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17

2010/11:Kr207

Irene Oskarsson (KD)

 

2010/11:Kr216

Åsa Lindestam (S)

 

2010/11:Kr218

Hans Backman (FP)

 

2010/11:Kr258

Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

 

2010/11:Kr263

Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda S)

 

2010/11:Kr285

Berit Högman m.fl. (S)

1, 5–9, 11–13, 16 och 17

2010/11:Kr301

Berit Högman m.fl. (S, MP, V)

1 och 2

2010/11:Kr310

Mattias Karlsson och Josef Fransson (båda SD)

 

2010/11:Kr320

Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD)

 

2010/11:Kr331

Bengt Berg m.fl. (V)

1, 9 och 10

2010/11:Kr338

Tina Ehn m.fl. (MP)

1, 2, 4 och 9–14