Konstitutionsutskottets betänkande

2010/11:KU32

Indelning i utgiftsområden m.m.

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas dels regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100) förslagspunkterna 2–11 som gäller förändringar i fråga om utgiftsområdena, dels två yrkanden från följdmotioner.

Genom att utnyttja sin initiativrätt, som följer av 3 kap. 7 § riksdagsordningen, lägger utskottet fram dels ett förslag till ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen, dels ett förslag till ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden. Förslagen innebär smärre språkliga rättelser i två paragrafer respektive att omnämnandet av ett numera icke existerande anslag stryks.

Båda lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen godkänner dels regeringens förslag till ändringar av ändamål och verksamheter i utgiftsområdesindelningen, dels utskottets förteckning över indelningen av utgiftsområden. Utskottet avstyrker båda motionsyrkandena.

I betänkandet finns en reservation (V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Viss verksamhet vid utlandsmyndigheterna

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 14.1.2 i propositionen). Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:100 punkt 3 och avslår motion 2010/11:Fi10 yrkande 2.

Reservation (V)

2.

Indelning i utgiftsområden

 

Riksdagen godkänner

dels regeringens förslag till

a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 14.1.1 i propositionen),

b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 5 Internationell samverkan (avsnitt 14.1.3.),

c) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.4),

d) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 14.1.5),

e) ändring av verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 5 Internationell samverkan (avsnitt 14.1.6),

f) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.7),

g) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitten 14.1.8–9),

h) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 24 Näringsliv respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.10),

dels utskottets förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 5.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:100 punkterna 2 och 4–11 samt avslår motion 2010/11:K2.

3.

Rättelser m.m. i vissa lagar

 

Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till

a) lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen,

b) lag om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden.

Stockholm den 31 maj 2011

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Sven-Erik Österberg (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Karin Granbom Ellison (FP), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Kajsa Lunderquist (M), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia Sydow Mölleby (V) och Lars Lilja (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Ärendet består av förslagspunkterna 2–11 i regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100) som gäller förändringar i fråga om utgiftsområdena. En förteckning över behandlade förslag finns i bilaga 1.

Propositionen har i denna del föranlett två yrkanden från följdmotioner. Konstitutionsutskottet beslutade den 26 april 2011 att bereda samtliga övriga utskott tillfälle att senast den 17 maj 2011 yttra sig över förslagspunkterna 2–11 i vårpropositionen tillsammans med eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Finans-, social-, kultur-, utbildnings- och miljö- och jordbruksutskotten har yttrat sig i ärendet. Social-, kultur- och miljö- och jordbruksutskotten har yttrat sig genom protokollsutdrag. Finans- och utbildningsutskottens yttranden finns i bilagorna 3–4. Övriga utskott har beslutat att inte yttra sig i ärendet.

Därutöver lägger utskottet genom två initiativ förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen respektive lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden. Dessa lagändringar innebär smärre språkliga rättelser i två paragrafer respektive att omnämnandet av ett numera icke existerande anslag stryks. Utskottets lagförslag finns i bilaga 2.

Utskottet har sammanställt en förteckning över de olika utgiftsområdenas innehåll (verksamheter, bidrag och myndigheter m.m.). Förteckningen finns i bilaga 5.

Bakgrund

I Riksdagsutredningens betänkande 1993/94:TK3 diskuterades ett antal principiella grunder för statsbudgetens indelning i utgiftsområden med utgångspunkt i de krav på en sådan indelning som emanerade från den s.k. rambeslutsmodellen. Indelningen borde enligt utredningens mening tillfredsställa krav på politisk relevans, statsfinansiellt lämpliga avgränsningar, möjlighet att göra meningsfulla prioriteringar och att följa upp resultaten. Utgiftsområdena borde enligt utredningen ha en över tiden önskvärd fasthet som ändå kan förenas med flexibilitet och situationsanpassning. Konstitutionsutskottet tillstyrkte utredningens förslag i denna del, och riksdagen biföll utskottets förslag (bet. 1995/96:KU21, rskr. 1995/96:157–160).

I 5 kap. 12 § riksdagsordningen anges det att riksdagen genom lag kan besluta att hänföra statsutgifter till olika utgiftsområden. Enligt tilläggsbestämmelse 5.12.1 ska beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen. Utgiftsområdena och deras benämningar framgår av tilläggsbestämmelsen. Utgiftsområdenas innehåll är inte lagreglerat. I konstitutionsutskottets betänkande 1995/96:KU21 presenterades (i bilaga 1) ett förslag till indelning av budgeten i utgiftsområden, vilken även innefattade en förteckning över verksamheter, bidrag och myndigheter m.m. fördelade på utgiftsområden. Riksdagen beslutade om förteckningen i enlighet med utskottets förslag (bet. 1995/96:KU21, rskr. 1995/96:157–160). Riksdagen beslutade våren 2001 att regeringen i den ekonomiska vårpropositionen skulle lämna förslag till ändringar i indelning av utgiftsområden och att ändringarna skulle fastställas av riksdagen i samband med behandlingen av detta ärende (framst. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23, rskr. 2000/01:273). Som bakgrund till förslaget om ändringar i utgiftsområdena hade Riksdagskommittén noterat följande:

En lämplig ordning är att regeringen i vårpropositionen lämnar förslag till ändringar i indelningen och att ändringarna fastställs av riksdagen. De ändringar vi då avser är de som behövs för att utgiftsområdesindelningen skall vara förenlig dels med riksdagsordningen, dels med riksdagsbeslutet om ämnesförteckning. Samma skäl som gäller för regeringens förslag gör sig enligt vår mening gällande också i fråga om motioner. Alla förslag om utgiftsändringar som kräver ändringar i riksdagsordningen eller i den förteckning i KU-betänkandet som riksdagen ställt sig bakom med de ändringar som redan genomförts bör således beslutas under våren. Det ter sig enligt vår mening knappast rimligt att ha en ordning som innebär att hela ämnesförteckningen bifogas propositionen eller utskottsbetänkandet varje år. Det borde vara tillräckligt att bara ändringarna redovisas. Det kan vara lämpligt att med några års mellanrum – beroende på antalet ändringar – som bilaga till propositionen eller betänkandet foga en fullständig förteckning. (framst. 2000/01:RS1 s. 92)

Senast en fullständig ämnesförteckning över indelningen av statsbudgetens ändamål och verksamheter i utgiftsområden (hädanefter kallad förteckningen) publicerades var i konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU24 (bilaga 8). Förteckningen godkändes av riksdagen (rskr. 2007/08:265). Sedan dess har förändringar av utgiftsområdenas indelning beslutats av riksdagen (bet. 2008/09:KU26, rskr. 2008/09:305–307 och bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332–334). Därutöver har utskottet tidigare bedömt (bet. 2008/09:KU26 s. 9) dels att det knappast ter sig rimligt att ha en ordning som innebär att hela förteckningen redovisas varje år utan att det borde vara tillräckligt att bara de aktuella ändringarna redovisas, dels att det kan vara lämpligt att med några års mellanrum – beroende på antalet ändringar – regelbundet i en bilaga till utskottets betänkande redovisa en fullständig förteckning. Senast konstitutionsutskottet beredde frågor om indelning av utgiftsområden uttalade utskottet att en lämplig tidpunkt för att redovisa en fullständig förteckning i utskottets betänkande i normala fall bör vara det första riksmötet i varje mandatperiod (bet. 2009/10:KU39 s. 15).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2010/11:100) innehåller regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. I den del som behandlas här föreslår regeringen att riksdagen godkänner tio ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden (förslagspunkterna 2–11).

Regeringens förslag till ändringar av utgiftsområdena rör bl.a. Rymdstyrelsens verksamhet, renodling av vissa utlandsmyndigheters administrativa arbetsuppgifter, sammanförande av verksamheterna för Östersjösamarbete vid Sidas Östersjöenhet och Svenska institutet, SCB:s jämställdhetsstatistik, Statens jordbruksverks tillsynsvägledningsansvar för kemikaliehantering samt överförande av verksamheten vid avdelningen för forskning och utveckling inom Fiskeriverket till Sveriges lantbruksuniversitet.

Utskottets överväganden

Indelning i utgiftsområden

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner dels de ändringar i utgiftsområdesindelningen som regeringen föreslår, dels den förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 5. Utöver detta föreslår utskottet att riksdagen avslår två motionsyrkanden.

Gällande ordning

Enligt tilläggsbestämmelse 5.12.1 till riksdagsordningen ska beslut om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut om den ekonomiska vårpropositionen.

Propositionen

I vårpropositionen (s. 271–275) lämnar regeringen förslag till ändringar av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Av propositionen framgår det att ändringarna bör tillämpas fr.o.m. 2012.

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse och som finansieras från anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas till utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Som skäl för ändringen anger regeringen i propositionen att ändringen syftar till att samla IT-politiken under ett utgiftsområde.

Viss verksamhet inom administrationen vid utlandsmyndigheterna

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser arbetsuppgifter vid vissa utlandsmyndigheter och som finansieras från anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd flyttas till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Regeringen anför att ändringen syftar till att renodla ansvaret för de berörda utlandsmyndigheterna. Bakgrunden till ändringen är dels regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2010 att den diplomatiska närvaron i framför allt länder där Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete, men saknar ambassad, behövde stärkas, dels att Sida ansvarar för att anställa administratörer och chefer vid dessa utlandsmyndigheter.

Verksamhet för Östersjösamarbete sammanförs

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser Sidas Östersjöenhet och som finansieras från anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd flyttas till utgiftsområde 5 Internationell samverkan.

Ändringen syftar enligt regeringen till att åstadkomma en mer effektiv användning av medlen för Östersjösamarbetet genom att sammanföra verksamheten vid Sidas Östersjöenhet med Svenska institutets verksamhet inom Östersjösamarbetet till en organisatorisk enhet under Svenska institutet. I dag finansieras huvuddelen av dessa verksamheter av anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, men en del av Sidas verksamhet, förvaltningskostnaderna för Sidas Östersjöenhet, finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Institutet för kunskaps- och metodutveckling vid Linnéuniversitetet

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser Institutet för kunskaps- och metodutveckling (IKM) vid Linnéuniversitetet och som finansieras från anslaget 6:1 Statens institutionsstyrelse under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Som skäl för ändringen anger regeringen i propositionen att den anser att det inte är ändamålsenligt att medlen utgår från Statens institutionsstyrelse (Sis), eftersom myndigheten inte har någon del i verksamheten vid IKM. För närvarande utgår medel från Sis enligt ett avtal mellan Sis och Linnéuniversitetet för finansiering av viss verksamhet vid IKM. Anledningen till detta är att Linnéuniversitet har tagit över åtaganden och kostnader som är knutna till dokumentations- och uppföljningssystemet IKM-DOK från Sis.

Särskilda jämställdhetsåtgärder

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser en utvecklad jämställdhetsstatistik vid Statistiska centralbyrån och som finansieras från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet flyttas till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Regeringen motiverar ändringen med att statistik som speglar villkoren för kvinnor och män krävs för regeringens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. Av propositionen framgår det dessutom att Statistiska centralbyrån (SCB) i oktober 2008 fick i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om produktion av jämställdhetsstatistik. I förstudien bedömer SCB att merparten av den relevanta statistiken finns tillgänglig men att det finns betydande utvecklingsmöjligheter när det gäller att presentera statistiken på ett sådant sätt att jämställdhetsperspektivet synliggörs. Mot bakgrund av resultaten i SCB:s förstudie gav regeringen den 27 maj 2010 myndigheten i uppdrag att utveckla jämställdhetsstatistiken och att skapa en samlad portal på dess webbplats för att tillgängliggöra statistiken. Produktionen av den utvecklade jämställdhetsstatistiken och indikatorerna för denna statistik bör enligt regeringen vara en del av SCB:s årliga arbete med att samla in statistik.

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

Regeringen föreslår att den verksamhet som avser Riksföreningen Sverigekontakt och som finansieras från anslaget 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning flyttas till utgiftsområde 5 Internationell samverkan.

Regeringen bedömer att den verksamhet som bedrivs av Riksföreningen Sverigekontakt snarare är att beteckna som Sverigefrämjande än som en del av den svenska utbildningspolitiken.

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som finansieras från anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Ändringen syftar enligt regeringen till att möjliggöra att tolk- och teckenspråklärarutbildningar kan genomföras som högskoleutbildningar. Bakgrunden till förslaget är regeringens bedömning i proposition 2007/08:50 att Tolk- och översättarinstitutet bör avvecklas som en särskild inrättning vid Stockholms universitet. Frågan om särskilda inrättningar vid universitet och högskolor har även behandlats i proposition 2009/10:149 där regeringen bl.a. gjorde bedömningen att universitet och högskolor själva bör få besluta om organisationen för sådan verksamhet som bedrivs i form av särskilda inrättningar.

Tillsynsvägledningsansvaret för kemikaliehantering

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser utökat ansvar för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) och som finansieras från anslaget 1:1 Naturvårdsverket under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård flyttas till utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Som skäl för ändringen framgår det i propositionen att enligt den nämnda förordningen, som trädde i kraft den 1 mars 2011, har Statens jordbruksverk ansvar för tillsynsvägledningen när det gäller kemikaliehanteringen inom jordbruket. Vägledningsansvaret för kemikaliehanteringen har utökats och förtydligats jämfört med vad som gällde tidigare då ansvaret delvis låg på Naturvårdsverket.

Havs- och vattenmyndigheten

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser forskning om fisk, fiskevård och fiske samt utveckling av nya metoder och redskap och som finansieras från anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård flyttas till utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Skälet till ändringen är att regeringen har beslutat i tilläggsdirektiv till utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (dir. 2011:12) att den särskilda utredaren ska genomföra de åtgärder som behövs för att huvudparten av den verksamhet som bedrivs på avdelningen för forskning och utveckling inom Fiskeriverket överförs till Sveriges lantbruksuniversitet fr.o.m. den 1 juli 2011.

Rymdverksamhet

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser Rymdstyrelsen och som finansieras från anslagen 1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader, 1:15 Rymdverksamhet och 1:25 Avgifter till internationella organisationer under utgiftsområde 24 Näringsliv flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Regeringen bedömer att Rymdstyrelsens verksamhet i stor utsträckning avser forskning och utveckling. Som ett led i en mer samordnad och effektiv hantering av Rymdstyrelsen och dess verksamhet bör verksamheten enligt regeringen föras till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Motionerna

I motion 2010/11:Fi10 yrkande 2 föreslår Lars Ohly m.fl. (V) att riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse och som avser administrativa arbetsuppgifter vid vissa utlandsmyndigheter (se avsnitt 14.1.2 i prop. 2010/11:100).

I motion 2010/11:K2 föreslår Kurt Kvarnström m.fl. (S) att riksdagen ska tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en höjd kvalitet i utbildningen av teckenspråkstolkar förutsätter en samverkan mellan högskola och folkbildning. Motionärerna anser att det är lovvärt att tolkutbildningar ges högskolestatus men de konstaterar samtidigt att denna utveckling redan inletts. Motionärerna önskar därför en tydlig markering av att den föreslagna omfördelningen av medel från utgiftsområde 17 till utgiftsområde 16 inte medför att folkhögskolornas samverkan med högskolan omintetgörs.

Utskottens yttranden

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar som gäller de ändamål och verksamheter som avser gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse och jämställdhetsstatistik. I fråga om den övergripande e-förvaltningspolitiken anser finansutskottet att denna liksom tidigare bör redovisas i avsnittet om statlig förvaltning under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Som skäl anför finansutskottet att utvecklingen och samordningen av myndigheternas e-förvaltning har stor betydelse för effektiviteten i statlig förvaltning.

Av ett protokollsutdrag framgår det att socialutskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar som gäller de ändamål och verksamheter som avser Institutet för kunskaps- och metodutveckling (IKM) vid Linnéuniversitetet.

I ett protokollsutdrag understryker kulturutskottet att det utgår ifrån att den föreslagna flytten avseende anslaget om bidrag till tolkutbildning och teckenspråkslärarutbildning är en budgetteknisk fråga. I sammanhanget vill kulturutskottet även betona att samarbetet mellan folkhögskolorna och högskolesektorn är fortsatt viktigt för att skapa högkvalitativa utbildningar till teckenspråkstolkar.

Utbildningsutskottet utgår från att den föreslagna överföringen avseende anslaget om bidrag till tolkutbildning och teckenspråkslärarutbildning är en budgetteknisk fråga. Utskottet vill i sammanhanget även betona att samarbetet mellan folkhögskolorna och högskolesektorn är fortsatt viktigt för att skapa högkvalitativa utbildningar till teckenspråkstolk. Med hänvisning till detta avstyrker utbildningsutskottet motion 2010/11:K2.

Av ett protokollsutdrag framgår det att miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar som gäller de ändamål och verksamheter som avser dels tillsynsvägledningsansvaret för kemikaliehantering, dels Havs- och vattenmyndigheten.

Tidigare riksdagsbeslut med påverkan på förteckningen

Konstitutionsutskottet behandlade våren 2009 regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100) förslagspunkterna 2–14. Ändringarna i utgiftsområdesindelningen gällde då bl.a. premiepensionsadministration och Försäkringskassans administration av bl.a. ålderspension och efterlevandepension, länsstyrelsernas uppgifter vad avser körkorts- och yrkestrafikområdet samt tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt bl.a. socialtjänstlagen och Centrala studiestödsnämnden och Överklagandenämnden för studiestöd. Utskottet noterade att dessa ändringar innebar korrigeringar i den senast publicerade förteckningen över indelningen av utgiftsområden. Således uttalade utskottet att förteckningen borde kompletteras dels med benämningen på den nya pensionsmyndigheten under utgiftsområde 11, dels på så vis att myndigheten Järnvägsstyrelsen under utgiftsområde 22 togs bort och ersattes med Transportstyrelsen, dels med tillägget Centrala studiestödsnämnden m.m. under utgiftsområde 15 (se bet. 2008/09:KU26 s. 9–11). Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag (rskr. 2008/09:305–307).

Konstitutionsutskottet behandlade våren 2010 regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100) förslagspunkterna 2–18. Ändringarna i utgiftsområdesindelningen gällde då bl.a. Taltidningsnämndens uppgifter och stödet till radio- och kassettidningar och vissa av Fiskeriverkets nuvarande uppgifter. Utskottet noterade att dessa ändringar innebar ytterligare korrigeringar i den senast publicerade förteckningen över indelningen av utgiftsområden. Således uttalade utskottet att förteckningen borde kompletteras dels så att Taltidningsnämnden och Stöd till radio- och kassettidningar under utgiftsområde 1 togs bort, dels så att Stöd till radio- och kassettidningar lades till under utgiftsområde 17, dels så att Fiskeriverket under utgiftsområde 23 togs bort, Fiskevård m.m. under samma utgiftsområde överfördes till utgiftsområde 20 och att Havsmiljö under utgiftsområde 20 ändrades till Havs- och vattenmiljö (se bet. 2009/10:KU39 s. 14–16). Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag (rskr. 2009/10:332–334).

Övriga beslut med påverkan på förteckningen

Kompetensrådet för utveckling i staten

Riksdagen har i samband med budgetpropositionen beslutat om medel till Kompetensrådet för utveckling i statens verksamhet (Krus), senast hösten 2010 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 2, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139). Medel för rådets verksamhet finns i båda anslagen 1:2 Kammarkollegiet och 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor, som båda finns under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Av budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 utg.omr. 2 s. 33) framgår det att Verva skulle avvecklas den 31 december 2008. Delar av Vervas verksamhet togs den 1 januari 2009 över av bl.a. det då nyinrättade Krus.

Domarnämnden

Den 1 januari 2011 trädde lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare i kraft. Lagen innebär bl.a. att ärenden om utnämning av ordinarie domare ska beredas i en statlig nämnd, Domarnämnden (2 §). I förarbetena till lagen uttalade regeringen att nämnden ska vara en lagreglerad fristående statlig nämnd (prop. 2009/10:181 s. 71) och, i syfte att markera nämndens oberoende, att Domstolsverket inte längre borde vara värdmyndighet för nämnden (s. 72). Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31–32). I budgetpropositionen för 2011 lämnade regeringen förslag om ett nytt anslag under utgiftsområde 4 Rättväsendet, anslaget 1:17 Domarnämnden. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101–102).

Inspektionen för socialförsäkringen

Den 1 juli 2009 trädde förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen i kraft. I budgetpropositionen för 2009 lämnade regeringen förslag om ett nytt anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, anslaget 2:2 Inspektionen över socialförsäkringen. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138) med den ändringen att anslagets namn ändrades till Inspektionen för socialförsäkringen.

Trafikverket och Trafikanalys

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2010 två nya anslag under utgiftsområde 22 Kommunikationer, 1:5 Trafikverket och 1:19 Trafikanalys, mot bakgrund av regeringens avsikt att den 1 april 2010 inrätta de två nya myndigheterna Trafikverket och Trafikanalys (vilket innebar att Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys skulle avvecklas den 31 mars 2010). Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I budgetpropositionen för 2009 meddelade regeringen sin avsikt att avveckla Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) den 31 mars 2009 och att den 1 april 2009 inrätta Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (prop. 2008/09:1 utg.omr. 24). Regeringen föreslog i samma proposition de tre nya anslagen 1:25 Tillväxtverket, 1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och 1:27 Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och Glesbygdsverket under utgiftsområde 24 Näringsliv. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98–99).

Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

I budgetpropositionen för 2009 föreslog regeringen ett nytt anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. under utgiftsområde 24 Näringsliv. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98–99).

Mindre ändringar av namn i förteckningen m.m.

Regeringen meddelade i budgetpropositionen för 2009 att de statliga lantmäterimyndigheterna i länen och Lantmäteriverket fördes samman den 1 september 2008 till en myndighet: Lantmäteriet (prop. 2008/09:1 utg.omr. 18 s. 41). Regeringen föreslog i samma proposition ett nytt anslag under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, 2:4 Lantmäteriet. Tidigare benämndes anslaget 31:6 Lantmäteriverket (se t.ex. prop. 2007/08:1 utg.omr. 18 s. 10). Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:116–118).

I budgetpropositionen för 2009 föreslog regeringen att anslaget 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice under utgiftsområde 22 Kommunikationer skulle ändra namn till anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster (prop. 2008/09:1 utg.omr. 22 s. 104). Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126).

I budgetpropositionen för 2010 föreslog regeringen ett nytt anslag 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation under utgiftsområde 22 Kommunikationer genom att medel från bl.a. det tidigare anslaget 2:5 Kanalisation och samförläggning m.m. inom samma utgiftsområde överfördes till det nya anslaget. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

I budgetpropositionen för 2011 föreslog regeringen ett nytt anslag 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel i stället för det tidigare anslaget 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (se prop. 2010/11:1 utg.omr. 23 s. 63). Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömningar och tillstyrker regeringens förslag till ändringar av ändamål och verksamheter för utgiftsområdena. Därmed avstyrks motionen 2010/11:Fi10 (V) yrkande 2.

Utskottet utgår i likhet med kultur- och utbildningsutskotten från att den föreslagna överföringen av anslaget om bidrag till tolkutbildning och teckenspråkslärarutbildning är en budgetteknisk fråga. Konstitutionsutskottet vill framhålla kultur- och utbildningsutskottens bedömningar att samarbetet mellan folkhögskolorna och högskolesektorn är fortsatt viktigt för att skapa högkvalitativa utbildningar av teckenspråkstolkar. Med hänvisning till detta avstyrks motion 2010/11:K2. Utöver detta önskar konstitutionsutskottet även framhålla finansutskottets påpekande om vikten av att den övergripande e-förvaltningspolitiken fortsättningsvis bör redovisas i budgetpropositionens avsnitt om statlig förvaltning under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Konstitutionsutskottet förutsätter att så sker i kommande budgetpropositioner.

Utöver de förändringar i förteckningen som framgår av det ovannämnda samt tidigare beslut föreslår utskottet även mindre ändringar av redaktionell karaktär så att benämningar av vissa ändamål och verksamheter uppdateras för att bättre motsvara de begrepp som används i den senaste budgetpropositionen. Därmed föreslår utskottet att riksdagen godkänner den ämnesförteckning över indelningen av utgiftsområdena som finns i bilaga 5.

Rättelser m.m. i vissa lagar

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen antar utskottets förslag till dels lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen, dels lag om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden.

Gällande ordning

Genom riksdagens beslut (prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:KU1, rskr. 1999/2000:58) trädde lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen i kraft den 1 januari 2000. Enligt riksdagsbeslutet följer av 5 § i lagen att en partigrupp som företräder ett regeringsparti är berättigad till ett grundbelopp och att var och en av övriga partigrupper är berättigad till två grundbelopp. I 17 § lämnas riktlinjer om stöd till ledamöter som inte ingår i en partigrupp.

Genom riksdagens beslut (KU 1974:65, rskr 1974:384) trädde lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden i kraft den 1 januari 1975. I 7 § anges det att ersättningar beslutade av nämnden skall utgå av anslag under huvudtiteln Riksdagen och dess verk och utbetalas av riksdagsförvaltningen.

Utskottets iakttagelser

Vad gäller lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen har utskottet uppmärksammat att vid promulgeringen av lagen gavs 5 § första meningen och 17 § lydelser som innehåller smärre språkliga felaktigheter.

Vad gäller lagen med instruktion för Valprövningsnämnden har utskottet uppmärksammat att senaste gången begreppet huvudtiteln Riksdagen och dess verk, som omnämns i lagens 7 §, användes i budgetsammanhang var under budgetåret 1984/85 (se prop. 1983/84:100 och KU 1983/84:27). Behovet av en följdändring av bestämmelsen i detta avseende har tidigare inte observerats. Utskottet kan konstatera att de ersättningar som beslutas av Valprövningsnämnden för närvarande belastar anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. samt att det inom riksdagsstyrelsen pågår en diskussion om en ändrad anslagsstruktur som innebär att kostnader för riksdagens nämnder fortsättningsvis skulle komma att belasta anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår smärre språkliga rättelser i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

Vidare föreslår utskottet att hänvisningen till det numera icke existerande anslaget i lagen med instruktion för Valprövningsnämnden tas bort. Utskottet anser att någon ny hänvisning i lagtexten till ett visst anslag inte behövs.

Reservationen

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservation. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Viss verksamhet vid utlandsmyndigheterna, punkt 1 (V)

av Mia Sydow Mölleby (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 14.1.2 i propositionen). Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Fi10 yrkande 2 och avslår proposition 2010/11:100 punkt 3.

Ställningstagande

Jag anser att riksdagen ska avslå regeringens förslag om att godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse och som avser administrativa arbetsuppgifter vid vissa utlandsmyndigheter. Jag anser att denna tendens att föra över medel till administrationen av den svenska utrikesförvaltningen från biståndsbudgeten strider mot grunderna för svensk biståndspolitik. Jag ifrågasätter starkt regeringens iver att i allt större utsträckning bekosta svenska ambassader med biståndspengar.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition:

2.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 14.1.1).

3.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 14.1.2.).

4.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 5 Internationell samverkan (avsnitt 14.1.3.).

5.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.4).

6.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 4.1.5).

7.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 5 Internationell samverkan (avsnitt 14.1.6).

8.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.7).

9.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitt 14.1.8).

10.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitt 14.1.9).

11.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 24 Näringsliv respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.10).

Följdmotionerna

2010/11:K2 av Kurt Kvarnström m.fl. (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en höjd kvalitet i utbildningen av teckenspråkstolkar förutsätter en samverkan mellan högskola och folkbildning.

2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V):

2.

Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 14.1.2 i propositionen).

Bilaga 2

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring av lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

 

Härigenom föreskrivs att 5 och 17 §§ lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

5 §

Partigrupp som förträder ett regeringsparti är berättigad till ett grundbelopp. Var och en av övriga partigrupper är berättigad till två grundbelopp.

Partigrupp som företräder ett regeringsparti är berättigad till ett grundbelopp. Var och en av övriga partigrupper är berättigad till två grundbelopp.

17 §

Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet fått minst tolv procent av rösterna i den egna valkretsen lämnas stöd, med tilllämpning i övrigt av bestämmelserna i denna lag, i form av

a) basstöd till partigrupp med en niondel av vad som tillkommer ett parti som inte är regeringsparti,

b) stöd enligt 10 §, och

c) stöd enligt 15 a § för ett mandat.

Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet fått minst tolv procent av rösterna i den egna valkretsen lämnas stöd, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i denna lag, i form av

a) basstöd till partigrupp med en niondel av vad som tillkommer ett parti som inte är regeringsparti,

b) stöd enligt 10 §, och

c) stöd enligt 15 a § för ett mandat.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

 

 

 

 

 

Förslag till lag om ändring av lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden

 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

7 §1 [ Senaste lydelse 2000:549.]

Av nämnden beslutade ersättningar skall utgå av anslag under huvudtiteln Riksdagen och dess verk och utbetalas av riksdagsförvaltningen.

Av nämnden beslutade ersättningar betalas ut av Riksdagsförvaltningen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

 

Bilaga 3

Finansutskottets betänkande

2010/11:FiU6

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 26 april 2011 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition, punkterna 2–11, med eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Finansutskottet begränsar sitt yttrande till punkterna 2 och 6 i propositionen.

Finansutskottet tillstyrker propositionens förslag.

Utskottets överväganden

Inledning

I proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition föreslår regeringen i punkterna 2–11 ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Finansutskottet begränsar yttrandet till att gälla punkterna 2 och 6 i propositionen.

Inga motioner har väckts med anledning av de förslag som rör finansutskottets utgiftsområde.

Propositionen

Förslagspunkt 2

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som finansieras från anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas till utgiftsområde 22 Kommunikationer.

För 2012 innebär förslaget att den beräknade utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer ökar med 25 000 000 kr medan ramen för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning minskar med motsvarande belopp.

Förslagspunkt 6

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser en utvecklad jämställdhetsstatistik vid Statistiska centralbyrån och som finansieras från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet flyttas till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

För 2012 innebär förslaget att den beräknade utgiftsramen för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ökar med 1 000 000 kr och att ramen för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet minskar med motsvarande belopp.

Finansutskottets beredningsområde

Utskottets beredningsområde är definierat i riksdagsordningen (RO). Till finansutskottets beredningsområde hör bl.a. ”statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision och rationalisering” samt ”förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett visst ämnesområde”.

Dit hör också utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (4 kap. 6 § andra stycket RO).

Utskottets ställningstagande

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regeringen har under de senaste åren genomfört en rad organisationsförändringar för att utveckla och effektivisera den statliga förvaltningen. Förslaget om ändringar i utgiftsområdesindelningen när det gäller gemensamma e-förvaltningsprojekt är en följd av att regeringen som ett led i denna process vill samla beredningen av IT-politiken under ett utgiftsområde, dvs. utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Utskottet tillstyrker propositionens förslag (punkt 2).

I fråga om den övergripande e-förvaltningspolitiken anser utskottet att denna liksom tidigare bör redovisas i avsnittet om statlig förvaltning under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Utvecklingen och samordningen av myndigheternas e-förvaltning har stor betydelse för effektiviteten i statlig förvaltning, och utskottet anser därför att finansutskottet även i fortsättningen bör ansvara för beredning av e-förvaltningsfrågor som hör ihop med den statliga förvaltningspolitiken.

Jämställdhetsstatistik

I propositionen framförs att produktionen av den utvecklade jämställdhetsstatistiken och indikatorerna för denna statistik bör vara en del av Statistiska centralbyråns (SCB) årliga statistikinsamlande. Regeringen föreslår därför att denna verksamhet flyttas till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Statistiken inom utgiftsområde 2 omfattar SCB:s verksamhet. SCB är en myndighet som har till ansvar att producera dels officiell statistik inom flera områden, t.ex. arbetsmarknad och nationalräkenskaper, dels annan statlig statistik. På uppdrag producerar myndigheten även statistik åt myndigheter och andra beställare. Enligt en förstudie om produktionen av jämställdhetsstatistik som SCB genomförde 2008 på uppdrag av regeringen gör SCB bedömningen att det finns relevant statistik, men att man kan bli bättre på att presentera statistiken så att jämställdhetsperspektivet synliggörs.

SCB fick 2010 i uppdrag att utveckla jämställdhetsstatistiken och att skapa en samlad portal på myndighetens webbplats för att göra statistiken tillgänglig.

Utskottet anser att regeringens förslag väl överensstämmer med SCB:s uppdrag och tillstyrker propositionen (punkt 6).

 

 

 

 

 

Stockholm den 19 maj 2011

På finansutskottets vägnar

Tommy Waidelich

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tommy Waidelich (S), Elisabeth Svantesson (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Meeri Wasberg (S), Carl B Hamilton (FP), Bo Bernhardsson (S), Annie Johansson (C), Marie Nordén (S), Staffan Anger (M), Anders Sellström (KD), Johnny Skalin (SD), Ulla Andersson (V), Jessica Rosencrantz (M) och Jonas Eriksson (MP).

Bilaga 4

Utbildningsutskottets betänkande

2010/11:UbU4

Indelning i utgiftsområden m.m.

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 26 april 2011 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 2011 års ekonomiska vårproposition Ansvar för jobben (prop. 2010/11:100) förslagspunkterna 2–11 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till att avse förslagspunkten 8 i propositionen och motionen 2010/11:K2 (S).

Utskottets överväganden

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

Propositionen

I propositionen 2011 års ekonomiska vårproposition Ansvar för jobben (prop. 2010/11:100) förslagspunkt 8 föreslår regeringen följande. De ändamål och verksamheter som finansieras från anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (s. 19 och s. 273).

Regeringen anger som skäl för sitt förslag i propositionen följande. I propositionen Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50) bedömde regeringen att Tolk- och översättarinstitutet bör avvecklas som en särskild inrättning vid Stockholms universitet. Frågan om särskilda inrättningar vid universitet och högskolor har även behandlats i propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149), där regeringen bl.a. gjorde bedömningen att universitet och högskolor själva bör få besluta om organisationen för sådan verksamhet som bedrivs i form av särskilda inrättningar.

Mot denna bakgrund, och i syfte att möjliggöra att tolk- och teckenspråklärarutbildningar kan genomföras som högskoleutbildningar, föreslår regeringen i propositionen att de ändamål och den verksamhet som finansieras från anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Regeringen anger vidare att den avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2012 med förslag till ändringar av utgiftsramar och anslag (s. 273).

Motionen

I motion 2010/11:K2 (S) framhålls att en höjd kvalitet i utbildningen av teckenspråkstolkar förutsätter en samverkan mellan högskola och folkbildning. Motionärerna hänvisar till att utbildningen av teckenspråkstolkar i dag pågår på ett antal folkhögskolor och att det även för studenter vid dessa folkhögskolor är möjligt att läsa delar av utbildningen vid Stockholms universitet och få högskolepoäng. Det bör mot denna bakgrund enligt motionärerna göras en tydlig markering av att omfördelningen mellan utgiftsområdena inte medför att folkhögskolornas samverkan med högskolan omintetgörs. För att säkerställa en god tolkförsörjning över hela landet får resurser inte koncentreras till en utbildningsform och en ort.

Utskottets ställningstagande

Av regeringens förslag framgår att överföringen av anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråkslärarutbildning från utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning syftar till att möjliggöra att tolk- och teckenspråklärarutbildning kan genomföras som högskoleutbildningar.

Utskottet utgår från att den föreslagna överföringen av anslaget 14:2 mellan de två utgiftsområdena är en budgetteknisk fråga. Utskottet vill i sammanhanget även betona att samarbetet mellan folkhögskolorna och högskolesektorn är fortsatt viktigt för att skapa högkvalitativa utbildningar till teckenspråkstolk. Med hänvisning till vad som nu anförts avstyrker utskottet motion 2010/11:K2.

Stockholm den 12 maj 2011

På utbildningsutskottets vägnar

Margareta Pålsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Margareta Pålsson (M), Mikael Damberg (S), Oskar Öholm (M), Louise Malmström (S), Betty Malmberg (M), Thomas Strand (S), Caroline Helmersson Olsson (S), Tina Acketoft (FP), Håkan Bergman (S), Gunilla Svantorp (S), Nina Lundström (FP), Jabar Amin (MP), Yvonne Andersson (KD), Richard Jomshof (SD), Michael Svensson (M) och Emil Källström (C).

Bilaga 5

Utskottets förslag

Indelningen av statsbudgeten i utgiftsområden

Utgiftsområdets nummer och namn (beredande utskott)

1. Rikets styrelse (KU)

Statschefen

Riksdagen

Justitieombudsmännen

Regeringen och Regeringskansliet

Justitiekanslern

Svenska institutet för europapolitiska studier

Valmyndigheten

Datainspektionen

Länsstyrelserna

Presstödsnämnden

Granskningsnämnden för radio och tv

Radio- och tv-verket

Sametinget

Allmänna val

Kommunala samverkansorgan

Stöd till dagspressen

Stöd till politiska partier

Åtgärder för nationella minoriteter

2. Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU)

Konjunkturinstitutet

Ekonomistyrningsverket

Statskontoret

Statistiska centralbyrån

Kammarkollegiet

Finanspolitiska rådet

Kompetensrådet för utveckling i staten

Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning

Arbetsgivarverket

Statliga tjänstepensioner m.m.

Finansinspektionen

Riksgäldskontoret och statsskuldens förvaltning (inkl. insättningsgarantin)

Bokföringsnämnden

Bidrag och avgifter till europeiska utvecklingsbanker

Riksrevisionen

3. Skatt, tull och exekution (SkU)

Skatteverket

Kronofogdemyndigheten

Tullverket

4. Rättsväsendet (JuU)

Polisorganisationen

Säkerhetspolisen

Åklagarmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten

Sveriges Domstolar

Kriminalvården

Brottsförebyggande rådet

Rättsmedicinalverket

Gentekniknämnden

Brottsoffermyndigheten

Ersättning för skador på grund av brott

Rättsliga biträden m.m.

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Domarnämnden

5. Internationell samverkan (UU)

Bidrag till vissa internationella organisationer (Förenta nationerna, Nordiska ministerrådet, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa [OSSE], OECD m.fl.)

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Nordiskt samarbete

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands

Inspektionen för strategiska produkter

Forskning kring nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

Utrikespolitiska Institutet

Svenska institutet

Information om Sverige i utlandet

Samarbete inom Östersjöregionen

6. Försvar och samhällets krisberedskap (FöU)

Försvarsmakten

Övriga försvarsmyndigheter

Fredsfrämjande truppinsatser

Försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarets radioanstalt

Försvarsforskning m.m.

Kustbevakningen

Räddningstjänst och skydd mot olyckor

Fredstida krishantering

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Civilt försvar

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst

Strålskydd och kärnsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten

Elsäkerhetsverket

7. Internationellt bistånd (UU)

Biståndsverksamhet

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Nordiska Afrikainstitutet

Folke Bernadotteakademin

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (Sadev)

Reformsamarbete i Östeuropa (inkl. miljöbistånd)

8. Migration (SfU)

Migrationsverket

Ersättningar och bostadskostnader

Migrationspolitiska åtgärder

Kostnader i utlänningsärenden m.m.

Internationell samverkan i flyktingfrågor

9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU)

Tandvårdsförmåner m.m.

Hälso- och sjukvård (bidrag till andra huvudmän)

Bidrag till läkemedels- och sjukvårdsförmåner

Medicinsk utvärdering

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Socialstyrelsen

Läkemedelsverket

Psykiatrisk vård

Internationellt samarbete genom WHO

Statens folkhälsoinstitut

Smittskyddsinstitutet

Folkhälsopolitiska åtgärder

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder

Vaccinberedskap

Barnombudsmannen

Internationella adoptioner

Bidrag till handikapporganisationer

Stöd till personer med funktionsnedsättning (inkl. statlig assistansersättning)

Äldrepolitik (stimulansbidrag till andra huvudmän)

Övriga bidrag till socialt behandlingsarbete (inkl. åtgärder för hemlösa)

Statens institutionsstyrelse

Socialvetenskaplig forskning

10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (SfU)

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Handikappersättning

Arbetsskadeersättning m.m.

Försäkringskassan

Inspektionen för socialförsäkringen

11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU)

Ålderspensioner

Bostadstillägg till ålderspensionärer

Efterlevandepension till vuxna

Äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten

12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU)

Allmänna barnbidrag

Föräldraförsäkring

Underhållsstöd

Barnpensioner

Adoptionsbidrag

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Pensionsrätt för barnår

Bostadsbidrag

13. Integration och jämställdhet (AU)

Integrationsåtgärder

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Etablering av nyanlända

Etableringsersättning

Etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Hemutrustningslån

Insatser som finansieras från EU-budgeten för integrering av tredjelandsmedborgare

Urbant utvecklingsarbete

Diskrimineringsombudsmannen

Åtgärder mot diskriminering och rasism, m.m.

Särskilda jämställdhetsåtgärder

14. Arbetsmarknad och arbetsliv (AU)

Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Lönebidrag och Samhall

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Europeiska socialfonden m.m.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Administration av grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Lönegarantiersättning

Arbetsmiljöverket

Arbetsdomstolen

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Medlingsinstitutet

15. Studiestöd (UbU)

Studiehjälp

Studiemedel m.m.

Vuxenstudiestöd

Centrala studiestödsnämnden m.m.

16. Utbildning och universitetsforskning (UbU)

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Barn- och ungdomsutbildning

Vuxenutbildning (utom folkbildning)

Myndigheter inom skolområdet

Universitet och högskolor

Nationella och internationella forskningsresurser

Internationell samverkan inom utbildning och forskning

Centrala myndigheter inom utbildning och forskning

Kungliga biblioteket

Rymdstyrelsen (inkl. styrelsens bidrag till internationella organisationer)

Rymdverksamhet

17. Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU)

Kulturområdesövergripande verksamhet

Teater, dans och musik

Litteraturen, läsandet och språket

Bildkonst, arkitektur, form och design

Kulturskaparnas villkor

Arkiv

Kulturmiljö

Museer och utställningar

Stöd till trossamfund

Film

Radio och tv i allmänhetens tjänst

Ungdomsfrågor

Det civila samhället

Stöd till idrotten

Stöd till friluftslivet

Folkbildning

Tillsyn av spelmarknaden

18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (CU)

Boverket

Statens bostadskreditnämnd

Statens geotekniska institut

Lantmäteriet

Statens va-nämnd

Stöd till bostadsbyggande och bostadsförsörjning (inkl. räntebidrag)

Stöd till åtgärder i inomhusmiljön

Marknadsdomstolen

Konsumentverket

Allmänna reklamationsnämnden

Fastighetsmäklarnämnden

Åtgärder på konsumentområdet

Bidrag till miljömärkning av produkter

19. Regional tillväxt (NU)

Regionalpolitiska tillväxtåtgärder m.m.

Transportbidrag

Europeiska regionala utvecklingsfonden

20. Allmän miljö- och naturvård (MJU)

Naturvårdsverket

Åtgärder för biologisk mångfald

Miljöövervakning m.m.

Sanering och återställande av miljöskadade områden

Kemikaliekontroll

Kemikalieinspektionen

Miljöforskning

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Meteorologi och hydrologi

SMHI

Klimatåtgärder

Havs- och vattenmiljö

Fiskevård m.m.

Internationellt miljöarbete (inkl. Eumetsat)

Stockholms internationella miljöinstitut

21. Energi (NU)

Statens energimyndighet

Energiforskning

Stöd till utveckling, teknikupphandling och införande av energieffektiv teknik

Energimarknadsinspektionen

22. Kommunikationer (TU)

Väghållning

Banhållning

Trafikverket

Transportstyrelsen

Trafikanalys

Stöd som finansieras från EU-budgeten till Transeuropeiska nätverk

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.

Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Trafikavtal

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Administrationskostnader för trängselskatt i Stockholm

Post- och telestyrelsen

Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade

Grundläggande betaltjänster

Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

23. Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar (MJU)

Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

Skogsstyrelsen

Insatser för skogsbruket m.m.

Internationellt skogssamarbete

Statens veterinärmedicinska anstalt

Veterinär fältverksamhet

Smittsamma husdjurssjukdomar

Viltskador

Statens jordbruksverk

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

Djurhälsovård och djurskydd

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

Främjande och stöd av fiskerinäringen

Livsmedelsverket

Livsmedelsekonomiska institutet

Livsmedelsstatistik

Livsmedelskontroll, livsmedelsexport

Internationell samverkan genom FAO m.fl.

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (inkl. åtgärder som finansieras från EU-budgeten)

Stöd till innehav av fjällägenheter

Främjande och stöd av rennäringen

24. Näringsliv (NU)

Verket för innovationssystem

Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Tillväxtverket

Näringslivsutveckling m.m.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Turistfrämjande

Sveriges geologiska undersökning

Patent- och registreringsverket

Patentbesvärsrätten

Konkurrensverket

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda bolag

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Kommerskollegium

Exportfrämjande

Exportkreditnämnden

Investeringsfrämjande

Avgifter till vissa internationella organisationer m.m.

Standardisering, provning och mätteknik

25. Allmänna bidrag till kommuner (FiU)

Bidrag och avgift i det kommunalekonomiska utjämningssystemet

Skatteutjämningsbidrag för LSS-kostnader

Statens bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området

26. Statsskuldräntor m.m. (FiU)

Räntor på statsskulden

Oförutsedda utgifter

Provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

27. Avgiften till Europeiska unionen (FiU)

Avgiften till Europeiska unionen