Konstitutionsutskottets betänkande

2010/11:KU3

Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (vilande grundlagsbeslut)

Sammanfattning

I betänkandet anmäls för slutligt beslut vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

Det vilande förslaget innebär bl.a. att s.k. digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen. Undantaget från censurförbudet utvidgas så att det tillåter lagregler om granskning och godkännande av digital bio på samma sätt som för traditionell biograffilm. Ändringarna föranleder även vissa tillägg i regeringsformen. Av samordningsskäl behandlas det vilande förslaget i denna del i utskottets betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut).

Förslaget innebär vidare att det ska bli möjligt att i lag ställa krav på den som sänder tv i tråd att utforma sändningarna på ett sådant sätt att programmen genom textning, tolkning eller liknande teknik blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslaget innebär också att repressalieförbudet regleras uttryckligen i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt att straffbestämmelser som straffbelägger de allvarligaste överträdelserna av repressalieförbudet införs i båda dessa grundlagar. Slutligen görs vissa förtydliganden av webbsändnings- och databasreglerna i yttrandefrihetsgrundlagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottet föreslår att riksdagen slutligt antar det vilande förslaget till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I betänkandet behandlas vidare regeringens förslag i proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden och lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden med vissa lagtekniska justeringar. Genom att utnyttja sin initiativrätt enligt riksdagsordningen lägger utskottet även fram förslag till vissa ändringar i nämnda lag. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

 

Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

2.

Följdlagstiftning

 

Riksdagen antar

a) regeringens förslag i bilaga 3 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

b) utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:81 punkt 5 och bifaller delvis proposition 2009/10:81 punkt 4.

Stockholm den 16 november 2010

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Peter Hultqvist (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Karin Granbom Ellison (FP), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Kajsa Lunderquist (M), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD) och Mia Sydow Mölleby (V).

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Grundlag stiftas enligt 8 kap. 15 § första stycket regeringsformen genom två likalydande riksdagsbeslut. Det andra beslutet får enligt bestämmelsen inte fattas förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats.

Konstitutionsutskottet ska enligt 3 kap. 14 § riksdagsordningen för slutligt beslut anmäla till kammaren vilande beslut i ärenden angående grundlag eller riksdagsordningen.

Vilande förslag

Riksdagen beslutade den 27 maj 2010 (bet. 2009/10:KU18, prot. 2009/10:127) att som vilande anta de förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen som lagts fram i regeringens proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor.

Det vilande förslaget till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen framgår av bilaga 2.

I propositionen föreslog regeringen även att riksdagen skulle anta regeringens förslag till lag om ändring i regeringsformen. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i regeringsformen och dess övergångsbestämmelser. Av samordningsskäl behandlades förslaget i denna del i betänkande 2009/10:KU19 En reformerad grundlag. Riksdagen beslutade den 2 juni 2010 att som vilande anta förslaget om ändring i regeringsformen med vissa ändringar (prot. 2009/10:130). Det vilande förslaget i denna del behandlas i betänkande 2010/11:KU4.

Förslag till följdlagstiftning m.m.

Propositionen

I proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor föreslås att riksdagen antar de förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (tillämpningslagen) och lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som lagts fram i propositionen.

Regeringens lagförslag finns i bilaga 3.

Utskottet föreslog i betänkande 2009/10:KU18 att behandlingen avseende förslagen borde skjutas upp till riksmötet 2010/11 eftersom de hade ett sådant samband med de föreslagna grundlagsändringarna att de borde antas först i samband med att riksdagen slutligt antar förslagen till grundlagsändringar. I enlighet med detta beslutade riksdagen den 27 maj 2010 att skjuta upp behandlingen av regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden och lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (prot. 2009/10:127).

I samband med att en ny radio- och tv-lag trädde i kraft den 1 augusti 2010 (bet. 2009/10:KU25, prop. 2009/10:115, prot. 2009/10:137) gjordes följdändringar i bl.a. 3 kap. 17–18 §§ och 27 § lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (SFS 2010:737). Ändringarna innebär bl.a. att Radio- och tv-verket och Granskningsnämnden för radio och tv har avvecklats och att verksamheten har tagits över av en ny myndighet, Myndigheten för radio och tv. Regeringen föreslår ändringar i samma paragrafer i proposition 2009/10:81 som behandlas i detta betänkande. Utskottet lägger med anledning av detta fram ett förslag till lag om ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden där den nya lydelsen av de nämnda paragraferna beaktas.

Genom att utnyttja sin initiativrätt, som följer av 3 kap. 7 § riksdagsordningen, lägger utskottet fram förslag till vissa ändringar i nämnda lag. Förslagen utgör följdändringar och redaktionella ändringar med anledning av den nya radio- och tv-lagen. I proposition 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag föreslog regeringen att Taltidningsnämnden skulle avvecklas och att dess verksamhet skulle föras över till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, men lämnade inte några förslag till nödvändiga följdändringar avseende 3 kap. 7–8 §§ och 4 kap. 1 § tillämpningslagen. Detta motiverar ändringar i regeringens förslag till lag om ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

Utskottets förslag finns i bilaga 4.

Utskottets överväganden

Vilande förslag till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen slutligt antar det vilande förslaget till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Förslagets innebörd i korthet

Det vilande förslaget till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen innebär att s.k. digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Förslaget innebär att en ny punkt införs i den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL. De massmedieföretag som anges i databasregeln får automatiskt grundlagsskydd för uppspelningar, medan andra aktörer, t.ex. den som driver biografverksamhet, får grundlagsskydd genom att ansöka om utgivningsbevis. Förslaget innebär även att undantaget från censurförbudet (1 kap. 3 § andra stycket YGL) utvidgas så att det tillåter lagregler om granskning och godkännande av digital bio på samma sätt som för traditionell biograffilm. Ändringarna föranleder också vissa tillägg i regeringsformen.

I detta sammanhang kan nämnas att regeringen i proposition 2009/10: 228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediapåverkan stärks har lagt fram förslag som innebär att vuxencensuren avskaffas, men förhandsgranskning för åldersprövning till skydd för barn kvarstår. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Vidare innebär förslaget att det ska bli möjligt att i lag ställa krav på den som sänder tv i tråd att utforma sändningarna på ett sådant sätt att programmen genom textning, tolkning eller liknande teknik blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslaget innebär att ett nytt undantag från etableringsfriheten för trådsändningar uppställs i 3 kap. 1 § YGL.

Förslaget innebär också att repressalieförbudet regleras uttryckligen i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen samt att straffbestämmelser som straffbelägger de allvarligaste överträdelserna av repressalieförbudet införs i 3 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen. Motsvarande regler föreslås genom ändringar i offentlighets- och sekretesslagen gälla i kommunala företag och sådana organ som anges i bilagan till den lagen, se vidare nedan.

Slutligen görs vissa förtydliganden av webbsändnings- och databasreglerna i yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 6 och 9 §§).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets anmälan och yttrande

Under 2009/10 års riksmöte har riksdagen som vilande antagit de förslag till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som redovisats i det föregående. Genom detta betänkande anmäls nu det vilande beslutet till kammaren för slutligt beslut.

Med hänvisning till vad utskottet anförde vid ärendets första behandling föreslår utskottet att riksdagen slutligt antar förslaget.

Följdlagstiftning

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens föreslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden med vissa lagtekniska justeringar. Utskottet föreslår även vissa ändringar i nämnda lag till följd av att Taltidningsnämndens verksamhet har förts över till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Regeringens förslag

I proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor föreslår regeringen vissa ändringar i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (tillämpningslagen) och i offentlighets- och sekretesslagen.

Ändringarna i 3 kap. 18–19 och 27 §§ tillämpningslagen är föranledda av att grundlagsskydd införs för digital bio och annan offentlig uppspelning och innebär bl.a. följande. Den som driver verksamhet enligt den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL ska till Myndigheten för radio och tv (tidigare Radio- och tv-verket) anmäla vilket namn databasen har. Namnet ska innehålla databasens domännamn, dvs. en Internetadress, eller motsvarande uppgift. En ansökan om utgivningsbevis ska också innehålla uppgift om databasens namn inklusive domännamn. Dessa krav kan dock inte gälla för en databas som används för offentlig uppspelning eftersom en sådan databas inte måste ha kontakt med Internet eller på annat sätt vara tillgänglig för allmänheten för att användas för en sådan uppspelning. Det kan vara fråga om en enbart lokalt åtkomlig databas som saknar domännamn. Kraven på att databasens namn ska innehålla domännamn eller motsvarande uppgift kan därför inte gälla för en databas som används för offentlig uppspelning utan ska endast gälla för andra grundlagsskyddade databasverksamheter. Myndigheten för radio och tv ska föra register över den databasverksamhet som bedrivs med utgivningsbevis. I denna del föreslås ett tillägg som innebär att registret får innehålla uppgifter om från vilken ort uppspelningarna utgår.

I 5 kap. 3 § tillämpningslagen finns en bestämmelse om skyldighet att dokumentera innehåll i radioprogram och databaser. I fråga om databaser ska det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls och denna dokumentation ska behållas i minst sex månader. Syftet är att möjliggöra utredning och lagföring av yttrandefrihetsbrott. Den föreslagna ändringen innebär att dokumentation även i fråga om information som tillhandahålls genom offentlig uppspelning ur en databas ska bevaras i sex månader från uppspelningen.

I 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen görs hänvisningar till de nya reglerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om repressalieförbud. Avsikten är att motsvarande regler om repressalieförbud som gäller för offentligt anställda ska gälla för anställda i kommunala bolag och sådana organ som handhar myndighetsutövning mot enskilda. Vidare föreslås en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om straff för överträdelser av repressalieförbudet och efterforskningsförbudet, som motsvarar vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets ställningstagande

Repressalieförbudet utgör en central beståndsdel av meddelarskyddet, och utskottet anser att de av regeringen föreslagna ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen innebär en värdefull förstärkning av skyddet för tryck- och yttrandefrihet. Utskottet tillstyrker regeringens förslag i denna del.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Utskottet föreslår dock vissa lagtekniska justeringar. I samband med att en ny radio- och tv-lag trädde i kraft den 1 augusti 2010 gjordes följdändringar i bl.a. 3 kap. 18–19 §§ och 27 § tillämpningslagen. De nämnda paragraferna föreslås även bli ändrade i proposition 2009/10:81 som behandlas i detta betänkande. Utskottet lägger med anledning av detta fram ett förslag till lag om ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden där den nya lydelsen av dessa paragrafer beaktas.

Utskottet föreslår vidare på eget initiativ vissa ändringar i denna lag. I proposition 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag föreslog regeringen att Taltidningsnämnden skulle avvecklas och att dess verksamhet skulle föras över till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, men regeringen lämnade inte några förslag till nödvändiga följdändringar avseende 3 kap. 7–8 §§ och 4 kap. 1 § tillämpningslagen. Utskottet föreslår med anledning av detta ändringar i regeringens förslag till lag om ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Vilande förslag

Riksdagen beslutade den 27 maj 2010 (bet. 2009/10:KU18, prot. 2009/10:127) att som vilande anta de förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen som lagts fram i regeringens proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor.

Propositionen

Proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor:

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilaga 2

Vilande lagförslag

Bilaga 3

Regeringens lagförslag

Bilaga 4

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7, 8, 18, 19 och 27 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 3 § samt 7 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden1 [ Lagen omtryckt 2002:911.] ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

3 kap.

7 §

Om en sändning som är särskilt anpassad för synskadade (radiotidning) består av en sammanställning av material från flera periodiska skrifter (sammanställda radiotidningar), skall utgivare utses av ägarna till de periodiska skrifter ur vilka materialet hämtats. Utgivaren skall utses för programverksamheten.

Om en sändning som är särskilt anpassad för synskadade (radiotidning) består av en sammanställning av material från flera periodiska skrifter (sammanställda radiotidningar), ska utgivare utses av ägarna till de periodiska skrifter ur vilka materialet hämtats. Utgivaren ska utses för programverksamheten.

Ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till radiotidningen skall till Taltidningsnämnden anmäla vem som är utgivare.

Ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till radiotidningen ska till Talboks- och punktskriftsbiblioteket anmäla vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmälas så som sägs i andra stycket.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska anmälas så som sägs i andra stycket.

8 §

En ställföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den som har utsett utgivaren. Utgivaren anmäler vem ställföreträdaren är till Taltidningsnämnden.

En ställföreträdare för utgivaren ska vara godkänd av den som har utsett utgivaren. Utgivaren anmäler vem ställföreträdaren är till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

18 §2 [ Senaste lydelse SFS 2010:737.]

Bestämmelserna i 12–15 §§ tilllämpas också i fråga om sådant tillhandahållande av information som avses i 1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Den som bedriver sådan verksamhet ska till Myndigheten för radio och tv anmäla vilket namn databasen har. Namnet ska innehålla databasens domännamn eller motsvarande uppgift. När ett sådant programföretag som har tillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) att sända radioprogram också driver verksamhet enligt 1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen, ska i stället för det som anges i 1 § första stycket gälla att

– utgivare ska utses för verksamheten,

– uppgift om vem som är utgivare, och i förekommande fall ställföreträdare, ska antecknas i register hos programföretaget.

Bestämmelserna i 12–15 §§ tilllämpas också i fråga om sådant tillhandahållande av information som avses i 1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Den som bedriver sådan verksamhet ska till Myndigheten för radio och tv anmäla vilket namn databasen har. I fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen ska namnet innehålla databasens domännamn eller motsvarande uppgift. När ett sådant programföretag som har tillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) att sända radioprogram också driver verksamhet enligt 1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen, ska i stället för det som anges i 1 § första stycket gälla att

– utgivare ska utses för verksamheten,

– uppgift om vem som är utgivare, och i förekommande fall ställföreträdare, ska antecknas i register hos programföretaget.

19 §3 [ Senaste lydelse SFS 2010:737.]

Utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen utfärdas av Myndigheten för radio och tv på ansökan av den som bedriver verksamheten.

En ansökan ska innehålla uppgift om databasens namn, vem som bedriver verksamheten, från vilken ort överföringarna utgår och vem som utsetts till utgivare samt, i förekommande fall, ställföreträdare för utgivaren. Namnet ska innehålla databasens domännamn eller motsvarande uppgift.

En ansökan ska innehålla uppgift om databasens namn, vem som bedriver verksamheten, från vilken ort överföringarna utgår och vem som utsetts till utgivare samt, i förekommande fall, ställföreträdare för utgivaren. I fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen ska namnet innehålla databasens domännamn eller motsvarande uppgift.

Ansökan ska också innehålla en teknisk beskrivning av verksamheten. Av beskrivningen ska det framgå hur information tillhandahålls allmänheten. Beskrivningen ska ha sådan omfattning att det framgår om verksamheten uppfyller förutsättningarna enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Till en ansökan ska fogas bevis att utgivaren uppfyller de behörighetsvillkor som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att utgivaren har åtagit sig uppdraget.

Till en ansökan ska det fogas bevis att utgivaren uppfyller de behörighetsvillkor som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att utgivaren har åtagit sig uppdraget.

27 §4 [ Senaste lydelse SFS 2010:737.]

Myndigheten för radio och tv ska föra register över verksamheter enligt 1 kap. 9 § första och andra styckena yttrandefrihetsgrundlagen. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Det får innehålla uppgifter om databasens namn, vem som bedriver verksamheten, från vilken ort överföringarna utgår, vem som utsetts till utgivare och, i förekommande fall, ställföreträdare för utgivaren, en teknisk beskrivning av verksamheten samt tidpunkt för utfärdande och förnyelse av utgivningsbevis.

Myndigheten för radio och tv ska föra register över verksamheter enligt 1 kap. 9 § första och andra styckena yttrandefrihetsgrundlagen. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Det får innehålla uppgifter om

1. databasens namn,

2. vem som bedriver verksamheten,

3. från vilken ort överföringarna eller uppspelningarna utgår,

4. vem som utsetts till utgivare och, i förekommande fall, ställföreträdare för utgivaren,

5. en teknisk beskrivning av verksamheten samt

6. tidpunkt för utfärdande och förnyelse av utgivningsbevis.

4 kap.

1 §

I fråga om sådana tekniska upptagningar som innehåller en för synskadade avsedd sammanställning av två eller flera periodiska skrifter som ges ut här i landet och vilkas ägare samverkar om upptagningen (kassettidningar med sammanställningar av material ur mer än en förlaga) utses utgivaren av de samverkande ägarna.

Ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till kassettidningen skall till Taltidningsnämnden anmäla vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmälas så som sägs i andra stycket.

I fråga om sådana tekniska upptagningar som innehåller en för synskadade avsedd sammanställning av två eller flera periodiska skrifter som ges ut här i landet och vilkas ägare samverkar om upptagningen (kassettidningar med sammanställningar av material ur mer än en förlaga) utses utgivaren av de samverkande ägarna.

Ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till kassettidningen ska till Talboks- och punktskriftsbiblioteket anmäla vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska anmälas så som sägs i andra stycket.

5 kap.

3 §

Den som sänder radioprogram till allmänheten skall ombesörja att varje program spelas in. Denna skyldighet gäller också sådana radioprogram som avses i 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Inspelningen skall bevaras i minst sex månader från sändningen eller, i fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, från det att informationen inte längre tillhandahölls. Beträffande överföringar som omfattas av 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen och motsvarande överföringar enligt 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen är det tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls.

Den som sänder radioprogram till allmänheten ska ombesörja att varje program spelas in. Denna skyldighet gäller också sådana radioprogram som avses i 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Beträffande överföringar som omfattas av 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen och motsvarande överföringar enligt 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen är det tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls.

 

En inspelning enligt första stycket första meningen ska bevaras i minst sex månader

1. från sändningen,

2. i fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen, från det att informationen inte längre tillhandahölls eller,

3. i fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen, från uppspelningen.

Den som här i landet för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit eller som upplåter satellitkapacitet skall också ombesörja att varje program spelas in och bevaras. Detta gäller dock inte om någon annan skall göra detta enligt första stycket.

Den som här i landet för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit eller som upplåter satellitkapacitet ska också ombesörja att varje program spelas in och bevaras. Detta gäller dock inte om någon annan ska göra detta enligt första stycket.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte samtidig och oförändrad vidaresändning av radioprogram genom trådnät.

7 kap.

3 §

Avgörande för var ett yttrandefrihetsmål skall tas upp är den ort varifrån ett radioprogram har utgått för sändning, varifrån överföringar som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen har utgått eller där en teknisk upptagning har lämnats ut för spridning eller där brottet på annat sätt har förövats.

Avgörande för var ett yttrandefrihetsmål ska tas upp är den ort

1. varifrån ett radioprogram har utgått för sändning,

2. varifrån överföringar eller uppspelningar som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen har utgått, eller

3. där en teknisk upptagning har lämnats ut för spridning eller där brottet på annat sätt har förövats.

––––––––––––––––

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.