Justitieutskottets betänkande

2010/11:JuU3

Utnämning av ordinarie domare

Sammanfattning

I betänkandet behandlas två propositioner från regeringen: dels proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare, dels proposition 2010/11:24 Utnämning av ordinarie domare – kompletterande förslag. Dessutom behandlas två uppskjutna lagförslag från proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar som behandlades av riksdagen våren 2010.

I proposition 2009/10:181 föreslås en lag om utnämning av ordinarie domare. Förslaget utgör en del av regeringens behandling av Grundlagsutredningens betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125) och syftar till att markera betydelsen av domstolarnas och domarnas oberoende ställning. Behandlingen av propositionen sköts upp av riksdagen våren 2010 (bet. 2009/10:JuU24) då propositionen har ett nära samband med regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag. Denna proposition vilandeförklarades av riksdagen våren 2010 eftersom den innefattar ändringar i grundlag och kommer att tas upp till förnyad behandling i höst.

I proposition 2009/10:181 föreslås att alla anställningar som ordinarie domare ska kunna sökas av dem som är intresserade. Förslaget innebär att det s.k. kallelseförfarandet för de högsta domaranställningarna avskaffas. Vidare föreslås att alla ärenden om anställning av ordinarie domare ska beredas i en fristående statlig nämnd (Domarnämnden).

Domarnämnden föreslås bestå av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara eller ha varit ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. Riksdagen ska välja allmänhetens representanter och regeringen ska förordna övriga ledamöter.

Nämnden ska lämna motiverade kandidatförslag till regeringen. Vidare ska nämnden bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Regeringen ska inte vara bunden av nämndens kandidatförslag. Innan regeringen utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden ska nämnden få tillfälle att yttra sig över honom eller henne.

I proposition 2010/11:24 föreslås vissa lagändringar som kompletterar förslagen i propositionen Utnämning av ordinarie domare. Benämningen revisionssekreterare föreslås ändrad till justitiesekreterare i Högsta domstolen. Vidare föreslås att lagen om utnämning av ordinarie domare även ska gälla anställningar som patenträttsråd tillika avdelningsordförande och patenträttsråd tillika vice ordförande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

De uppskjutna lagförslagen från proposition 2009/10:215 rör bestämmelser om tekniska råd i mark- och miljödomstolar respektive i lagen om utnämning av ordinarie domare. Lagförslagen har av lagtekniska skäl beslutats bli samordnade med behandlingen av proposition 2009/10:181. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 maj 2011 då den nya lagen om mark- och miljödomstolar träder i kraft.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionerna eller de uppskjutna lagförslagen. Utskottet som inte gör någon annan bedömning än regeringen tillstyrker propositionerna i de delar som nu är aktuella.

I betänkandet föreslår justitieutskottet vidare, på eget initiativ, att riksdagen antar en ändring i 2 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar som innebär att undantag från regeln om att domstolen ska bestå av fyra ledamöter görs vid muntliga förberedelser.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Lag om utnämning av ordinarie domare (propositionerna 2009/10:181 och 2010/11:24)

 

Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2009/10:181 till lag om utnämning av ordinarie domare med den ändringen att 1 § får den lydelse som regeringen föreslår i proposition 2010/11:24. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:24 i denna del och bifaller delvis proposition 2009/10:181 i denna del.

2.

Lag om utnämning av ordinarie domare (proposition 2009/10:215)

 

Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2009/10:215 till lag om ändring i lagen (2010:000) om utnämning av ordinarie domare med den ändringen att 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:215 i denna del.

3.

Lag om ändring i rättegångsbalken

 

Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2009/10:181 till lag om ändring i rättegångsbalken med den ändringen att 3 kap. 3 § får den lydelse som regeringen föreslår i proposition 2010/11:24. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:24 i denna del och bifaller delvis proposition 2009/10:181 i denna del.

4.

Lag om ändring i 2 och 17 §§ i lagen om Patentbesvärsrätten

 

Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2009/10:181 till lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten med den ändringen att 2 § får den lydelse som regeringen föreslår i proposition 2010/11:24. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:24 i denna del och bifaller delvis proposition 2009/10:181 i denna del.

5.

Lag om mark- och miljödomstolar

 

Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:215 i denna del.

6.

Övriga lagförslag

 

Riksdagen antar

dels regeringens förslag i proposition 2009/10:181 till

1. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),

2. lag om ändring i brottsbalken,

3. lag om ändring i patentlagen (1967:837),

4. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

6. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

7. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

8. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),

9. lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

10. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),

11. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,

12. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

13. lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden,

14. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

15. lag om ändring i namnlagen (1982:670),

16. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

17. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,

18. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,

19. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

20. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

21. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,

22. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,

23. lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

24. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

25. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,

26. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),

27. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

28. lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,

29. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

30. lag om ändring i miljöbalken,

31. lag om ändring i tullagen (2000:1281),

32. lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet,

33. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

34. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

35. lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut,

36. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

37. lag om ändring i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol,

38. lag om ändring i lagen (2010:000) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

dels regeringens förslag i proposition 2010/11:24 till

39. lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,

40. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,

41. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2009/10:181 i denna del och 2010/11:24 i denna del.

7.

Ändring i 2 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

 

Riksdagen antar utskottets framlagda förslag i bilaga 3 till lag om ändring i 2 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Stockholm den 16 november 2010

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Kerstin Haglö (S), Ulrika Karlsson i Uppsala (M), Christer Adelsbo (S), Helena Bouveng (M), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Maria Ferm (MP), Caroline Szyber (KD), Kent Ekeroth (SD), Lena Olsson (V), Carl-Oskar Bohlin (M) och Mattias Jonsson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendena och deras beredning

Den 1 juli 2004 beslutade regeringen om direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen (dir. 2004:96). I uppdraget ingick bl.a. att undersöka om det fanns behov av att tydliggöra domstolarnas roll i det konstitutionella systemet.

Kommittén, som antog namnet Grundlagsutredningen, redovisade sitt uppdrag i betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). Betänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2008/10662/L6).

Den 8 december 2009 överlämnade regeringen propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) som innehåller förslag till grundlagsändringar och till vissa följdändringar i lag med anledning av Grundlagsutredningens betänkande. Propositionen innehåller även ett antal ställningstaganden av principiell karaktär som proposition 2009/10:181 bygger på.

I proposition 2009/10:181 behandlas Grundlagsutredningens förslag till lag om utnämning av ordinarie domare och vissa därmed sammanhängande förslag till lagändringar. Vid beredningen i Regeringskansliet våren 2010 hölls överläggningar med företrädare för riksdagspartierna.

För att komplettera beredningsunderlaget i några avseenden – tillämp-ningsområdet för lagen om utnämning av ordinarie domare, byte av be-nämningen på Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter från regeringsråd till justitieråd samt komplettering av Högsta förvaltningsdomstolens behörighet som första domstol – remitterades ett utkast till lagrådsremiss till Riksdagens ombudsmän, Högsta domstolen, Svea hovrätt, Regeringsrätten, Kammarrätten i Stockholm, Justitiekanslern, Hyres- och arrendenämnden i Malmö, Domstolsverket, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, Patentbesvärsrätten, Försvarsunderrättelsedomstolen, Sveriges advokatsamfund, Jusek och Sveriges domareförbund.

Utkastet till lagrådsremiss överensstämde i huvudsak med den slutliga lagrådsremissen. Ingen av remissinstanserna invände mot de förslag som remissen avsåg. Några av remissinstansernas övriga synpunkter föranledde mindre ändringar i avsnitten Domarnämndens sammansättning (6.5), Domarnämndens handläggning (6.6) och Regeringens handläggning (6.7). Utkastet till lagrådsremiss och remissyttrandena finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju2010/1335/DOM).

Den 2 juni 2010 beslutade riksdagen att som vilande anta förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304). De vilande förslagen kommer på nytt att behandlas av riksdagen under hösten 2010. Den 15 juni 2010 beslutade riksdagen att skjuta upp behandlingen av propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181, bet. 2009/10:JuU24) till 2010/11 års riksmöte för att behandlas samtidigt med propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

I proposition 2010/11:24 lämnas vissa kompletterande förslag till propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181).

Förslagen som rör lagen om utnämning av ordinarie domare, rättegångsbalken och lagen om Patentbesvärsrätten har beretts med Högsta domstolen och Regeringsrätten respektive Patentbesvärsrätten. De har lämnat förslagen utan erinran.

Vidare behandlas två lagförslag i ärendet från proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar som på grund av sin nära anknytning till proposition 2009/10:181 skjutits upp för att behandlas tillsammans med denna.

I ärendet behandlas slutligen ett initiativ från utskottet som rör sammansättningen i mark- och miljödomstolar vid sammanträden som inte innebär att målet eller ärendet avgörs i sak.

Lagrådsgranskning m.m.

Lagrådet har granskat lagförslagen i proposition 2009/10:181 och inte haft någon erinran. I förhållande till lagrådsremissens lagförslag har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts i propositionen när det gäller rättegångsbalken och brottsbalken. Också proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar har granskats av Lagrådet som inte haft någon erinran när det gäller dessa bestämmelser. Vad beträffar lagförslagen i proposition 2010/11:24 har regeringen med hänsyn till ändringarnas beskaffenhet gjort bedömningen att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats. Detsamma gäller utskottets initiativ till ändring i lagen om mark- och miljödomstolar.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Propositionernas huvudsakliga innehåll

I proposition 2009/10:181 föreslås en lag om utnämning av ordinarie domare. Förslaget utgör en del av regeringens behandling av Grundlagsutredningens betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125) och syftar till att markera betydelsen av domstolarnas och domarnas oberoende ställning.

I propositionen föreslås att alla anställningar som ordinarie domare ska kunna sökas av dem som är intresserade. Förslaget innebär att det s.k. kallelseförfarandet för de högsta domaranställningarna avskaffas. Vidare föreslås att alla ärenden om anställning av ordinarie domare ska beredas i en fristående statlig nämnd (Domarnämnden).

Domarnämnden föreslås bestå av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara eller ha varit ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. Riksdagen ska välja allmänhetens representanter, och regeringen ska förordna övriga ledamöter.

Nämnden ska lämna motiverade kandidatförslag till regeringen. Vidare ska nämnden bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Regeringen ska inte vara bunden av nämndens kandidatförslag. Innan regeringen utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden ska nämnden få tillfälle att yttra sig över honom eller henne.

I proposition 2010/11:24 föreslås vissa lagändringar som kompletterar förslagen i propositionen Utnämning av ordinarie domare. Benämningen revisionssekreterare ska enligt förslaget ändras till justitiesekreterare i Högsta domstolen. Vidare föreslås att lagen om utnämning av ordinarie domare även ska gälla anställningar som patenträttsråd tillika avdelningsordförande och patenträttsråd tillika vice ordförande.

Lagförslagen i propositionerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

De uppskjutna lagförslagen från proposition 2009/10:215 rör bestämmelser om tekniska råd i mark- och miljödomstolar respektive i lagen om utnämning av ordinarie domare. De har av lagtekniska skäl beslutats bli samordnade med behandlingen av proposition 2009/10:181. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 2 maj 2011.

Utskottets överväganden

Lag om utnämning av ordinarie domare m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller, med den lagtekniska justering som framgår av bilaga 3 till betänkandet, regeringens förslag till lag om utnämning av ordinarie domare och till lag om ändring i lag om utnämning av ordinarie domare. Riksdagen bifaller vidare regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken och till lag om ändring i 2 och 17 §§ lagen om Patentbesvärsrätten. Riksdagen bifaller dessutom, med den lagtekniska justering som framgår av bilaga 3, regeringens förslag till 2 kap. 3 § lag om mark- och miljödomstolar.

Bakgrund

Propositionen 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare har ett nära samband med regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag. Den senare propositionen innefattar bl.a. förslag till ändringar i grundlag vilka för att antas fordrar två likalydande beslut med ett mellanliggande riksdagsval. Sambandet mellan de två propositionerna består bl.a. i att det i proposition 2009/10:80 finns förslag om att Regeringsrätten genom en ändring i regeringsformen ska byta namn till Högsta förvaltningsdomstolen. I proposition 2009/20:181 föreslås, såväl i den nya lagen om utnämning av ordinarie domare som i ett stort antal övriga lagar, ändringar av innebörden att Regeringsrätten ska byta namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Då en övervägande andel av ändringsförslagen i proposition 2009/10:181, för att inte sakna stöd i grundlag, är beroende av ändringar i regeringsformen beslöt riksdagen våren 2010 (bet. 2009/10:JuU24) att skjuta upp behandlingen av proposition 2009/10:181 till dess att riksdagen slutligt behandlat grundlagsärendet. I samband därmed sköt riksdagen även upp behandlingen av två lagförslag från proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar för att behandlas tillsammans med proposition 2009/10:181. Förslagen rör dels regeringens förslag till 2 kap. 3 § lag om mark- och miljödomstolar om att det i lagen om utnämning av ordinarie domare ska finnas bestämmelser om utnämning av tekniska råd, dels regeringens förslag till ändring i lagen om utnämning av ordinarie domare som gäller införandet av beteckningen tekniska råd i stället för fastighetsråd och miljöråd. Förslagen sköts upp med anledning av sin nära anknytning till den ännu ej beslutade lagen om utnämning av ordinarie domare. Vid behandlingen av regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar (bet. 2009/10:JuU27) lade utskottet, i avvaktan på att regeringens förslag om utnämning av ordinarie domare skulle tas upp till behandling fram ett eget förslag till 2 kap. 3 § lag om mark- och miljödomstolar som motsvarar stycke två och tre i regeringens förslag till detta lagrum.

I proposition 2009/10:181 lämnas ett förslag till lag om utnämning av ordinarie domare. I såväl proposition 2010/11:24 som i proposition 2009/10:215 lämnas förslag till ändringar i regeringens förslag till lag om utnämning av ordinarie domare. Av lagtekniska skäl lägger utskottet i bilaga 3 fram ett eget lagförslag som rör 1 § förslag till lag om utnämning av ordinarie domare som lagrummet bör vara utformat från den 2 maj 2011. Förslaget överensstämmer i sak med regeringens lagförslag i propositionerna 2009/10:215 och 2010/11:24. Vidare lämnas i proposition 2009/10:215 ett förslag till 2 kap. 3 § lag om mark- och miljödomstolar. Av lagtekniska skäl lägger utskottet i bilaga 3 fram ett eget lagförslag som rör 2 kap. 3 § lag om mark- och miljödomstolar. Förslaget överensstämmer i sak med regeringens förslag i proposition 2009/10:215.

Propositionerna

Möjligheten att utnämna domare regleras i 11 kap. 9 § regeringsformen. Enligt lagrummet tillsätts tjänster som domare av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Grundlagsutredningen anförde i sitt betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125) att uppgiften att utnämna ordinarie domare är av särskild, konstitutionell natur och att denna uppgift ska tillkomma endast regeringen och att den bör regleras i grundlag (s. 327). Regeringen delade i proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag Grundlagsutredningens uppfattning att uppgiften att utnämna ordinarie domare är av sådan konstitutionell vikt att det bör slås fast i grundlag att uppgiften endast får utövas av regeringen (s. 130 f.).

Regeringens utgångspunkt är att det framtida utnämningsförfarandet bör utformas så att domstolarnas och domarnas oberoende ställning inte kan ifrågasättas. Utnämningsförfarandet bör vidare säkerställa en rekrytering som präglas av bredd och hög kvalitet samt ta till vara det förändringsarbete som genomförts för att förbättra domarrekryteringen.

I propositionen föreslås sålunda att det s.k. kallelseförfarandet för de högsta domaranställningarna ska avskaffas och att alla anställningar som ordinarie domare ska vara möjliga att söka för dem som är intresserade. Ärenden om utnämning av ordinarie domare ska beredas i en lagreglerad fristående statlig nämnd (Domarnämnden). Domarnämnden föreslås bestå av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara eller ha varit ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. Riksdagen ska välja allmänhetens representanter, och regeringen ska förordna övriga ledamöter. Regeringen föreslår i linje med det anförda att den nuvarande möjligheten för regeringen att delegera utnämningen av ordinarie domare till någon annan myndighet bör avskaffas.

I proposition 2010/11:24 föreslås vissa lagändringar som kompletterar förslagen i propositionen Utnämning av ordinarie domare. Benämningen revisionssekreterare föreslås ändrad till justitiesekreterare i Högsta domstolen. Vidare föreslås bl.a. att lagen om utnämning av ordinarie domare även ska gälla anställningar som patenträttsråd tillika avdelningsordförande och patenträttsråd tillika vice ordförande.

I proposition 2009/10:215 föreslås i nu aktuella delar regler om bl. a. tekniska råd i mark- och miljödomstolarna och att utnämningen av tekniska råd ska omfattas av lagen om utnämning av ordinarie domare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom såväl utgångspunkterna för reformen som den utformning som tillsättningsförfarandet föreslås få. Utskottet anser att den nu föreslagna lagen om utnämning av ordinarie domare med införandet av en fristående statlig nämnd (Domarnämnden) för beredning av alla tillsättningsärenden skapar goda förutsättningar för såväl en bra rekrytering som att domstolarnas och domarnas oberoende ställning inte ska kunna ifrågasättas. Utskottet välkomnar i linje härmed att det s.k. kallelseförfarandet avskaffas. Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet, med de lagtekniska åtgärder som föreslagits från utskottets sida, regeringens lagförslag vad gäller förslaget till lag om utnämning av ordinarie domare, förslagen till ändringar i rättegångsbalken, förslagen till ändringar i 2 och 17 §§ lagen om Patentbesvärsrätten samt förslaget till ändring i 2 kap. 3 § lag om mark- och miljödomstolar.

Övriga lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till övriga lagändringar i de nu behandlade delarna. Riksdagen antar vidare utskottets förslag till ändring i 2 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar.

Bakgrund

Införandet av lagen om utnämning av ordinarie domare medför att följdändringar måste göras i ett antal lagar. Vidare lägger regeringen i propositionerna 2009/10:181 och 20101/11:24 fram bl.a. de förslag till lagändringar som följer av förslaget i proposition 2009/10:80 om att Regeringsrätten ska byta namn till Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringen har i proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar lämnat förslag till bl.a. en ny lag om mark- och miljödomstolar. I lagens 2 kap. 4 § finns bestämmelser om sammansättningen i mark- och miljödomstolen. Av bestämmelsen framgår att domstolen ska bestå av fyra ledamöter – en lagfaren domare, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter – vid huvudförhandling eller sammanträde. Formuleringen ”eller sammanträde” tillkom i ett sent skede i samband med föredragningen inför Lagrådet. Orsaken till ändringen var att sammansättningen med fyra ledamöter ska gälla också när domstolen håller sammanträde i sådana ärenden som ska prövas enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Sammansättningsregeln med fyra ledamöter är avsedd att tillämpas vid sammanträden för avgörande i sak. För sådant sammanträde som utgör ett led i beredningen och som inte innebär att målet eller ärendet avgörs i sak, s.k. muntlig förberedelse, krävs med nuvarande bestämmelser för miljödomstol och fastighetsdomstol inte sådan större sammansättning. Avsikten med förslagen i prop. 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar har också varit att rätten även i de nya mark- och miljödomstolarna vid sådana sammanträden får bestå av en lagfaren domare (jfr 2 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar och a. prop. s. 137).

I samband med att formuleringen ”eller sammanträde” infördes uppmärksammades dock inte att ordalydelsen då också kommer att omfatta sammanträden för muntlig förberedelse. Den nuvarande ordalydelsen i 2 kap. 4 § medför alltså att rätten måste bestå av fyra ledamöter vid sådana sammanträden. Denna konsekvens är inte avsedd och stämmer inte heller överens med innebörden av det förslag som remitterades.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot de övriga lagändringar som föreslås i propositionerna 2009/10:181 och 2010/11:24. Utskottet tillstyrker lagändringarna.

Utskottet anser att det är angeläget att felaktigheten i 2 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar rättas till. Utskottet lägger därför på eget initiativ i detta ärende fram ett förslag till lag om ändring i 2 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar som innebär att man kan göra undantag från regeln om fyra ledamöter för muntliga förberedelser (se bilaga 3).

Utskottet anser att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2009/10:181

Proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om utnämning av ordinarie domare,

2.    lag om ändring i rättegångsbalken,

3.    lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),

4.    lag om ändring i brottsbalken,

5.    lag om ändring i patentlagen (1967:837),

6.    lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

7.    lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

8.    lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

9.    lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

10.  lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),

11.  lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

12.  lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),

13.  lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,

14.  lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

15.  lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden,

16.  lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,

17.  lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

18.  lag om ändring i namnlagen (1982:670),

19.  lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

20.  lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,

21.  lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,

22.  lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

23.  lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

24.  lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,

25.  lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,

26.  lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

27.  lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

28.  lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,

29.  lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),

30.  lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

31.  lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,

32.  lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

33.  lag om ändring i miljöbalken,

34.  lag om ändring i tullagen (2000:1281),

35.  lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet,

36.  lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

37.  lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

38.  lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut,

39.  lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

40.  lag om ändring i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol,

41.  lag om ändring i lagen (2010:000) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Proposition 2009/10:215

Proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om mark- och miljödomstolar,

40.  lag om ändring i lagen (2010:000) om utnämning av ordinarie domare.

Lagförslag 1 behandlas endast såvitt avser 2 kap. 3 §.

Proposition 2010/11:24

Proposition 2010/11:24 Utnämning av ordinarie domare – kompletterande förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (2010:000) om utnämning av ordinarie domare,

2.    lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i rättegångsbalken,

3.    lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,

4.    lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,

5.    lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,

6.    lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Proposition 181

 

Proposition 215

 

Proposition 24

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:000) om utnämning av ordinarie domare

Regeringens förslag i prop. 2010/11:24

Utskottets förslag

1 §

Denna lag avser utnämning av ordinarie domare. Dessa är

1. justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande och övriga justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen,

2. president, lagman samt råd tillika vice ordförande på avdelning och övriga råd i hovrätt och kammarrätt,

3. lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt,

4. fastighetsråd och miljöråd,

4. tekniska råd,

5. ordförande i Marknadsdomstolen,

6. ordförande tillika chef och övriga ordförande i Arbetsdomstolen,

7. patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika avdelningsordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga patenträttsråd i Patentbesvärsrätten,

8. ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2010:921

Utskottets förslag

2 kap.

3 §

 

I lagen (2010:000) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av tekniska råd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer anställer vikarie för tekniska råd samt förordnar de särskilda ledamöterna i mark- och miljödomstol.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser vilka av de lagfarna domarna i tingsrätt och Svea hovrätt som ska tjänstgöra i mark- och miljödomstol respektive Mark- och miljööverdomstolen.

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2010:921

Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §

I mål och ärenden där mark- och miljödomstolen är första instans får rätten vid annan handläggning än som avses i 4 § bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken. Om det finns skäl för det får rättens sammansättning utökas med en lagfaren ledamot eller ett tekniskt råd.

I mål och ärenden där mark- och miljödomstolen är första instans får rätten vid annan handläggning än som avses i 4 § samt vid sammanträde för muntlig förberedelse bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken. Om det finns skäl för det får rättens sammansättning utökas med en lagfaren ledamot eller ett tekniskt råd.

Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller också i mål om utdömande av vite på särskild talan av myndighet.