Finansutskottets betänkande

2010/11:FiU43

Rättelser i vissa lagar

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen återställer vissa ändringar i 6 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och i 8 kap. 42 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ändringarna upphävdes av förbiseende i samband med senare ändringar i lagarna.

Utskottet föreslår också en ändring i 1 kap. 2 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i syfte att undanröja en lagkollision som uppstått genom att riksdagen beslutat om två ändringar i denna paragraf som båda trätt i kraft den 1 juli 2011.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändringar i vissa lagar

Riksdagen antar de av utskottet framlagda förslagen till

1. lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och

3. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Stockholm den 30 augusti 2011

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Elisabeth Svantesson (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Maryam Yazdanfar (S), Carl B Hamilton (FP), Bo Bernhardsson (S), Marie Nordén (S), Staffan Anger (M), Anders Sellström (KD), Sven-Erik Bucht (S), Roger Tiefensee (C) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet

Ärendet innebär att utskottet med stöd av sin initiativrätt enligt 3 kap. 7 § riksdagsordningen väcker förslag om ändringar i lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och i lagen om värdepappersmarknaden. Bakgrunden är att Regeringskansliet har uppmärksammat att vissa ändringar i lagarna av misstag kommit att upphävas.

Ärendet innebär också att utskottet väcker ett förslag om samordning av två ändringar i 1 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som riksdagen har beslutat om och där båda ändringarna trätt i kraft den 1 juli 2011.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Regeringen föreslog i proposition 2010/11:124 Nya regler för elektroniska pengar en ändring i 6 § lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Vidare föreslogs i proposition 2010/11:109 Ändringar av insättningsgarantin en ändring i 8 kap. 42 § lagen om värdepappersmarknaden. Riksdagen biföll regeringens förslag och ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2011 (SFS 2011:767 och SFS 2011:831).

I proposition 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor föreslog regeringen andra ändringar i 6 § lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster respektive i 8 kap. 42 § lagen om värdepappersmarknaden. I propositionen om investeringsfondsfrågor hade man inte beaktat att förslag till ändringar i de aktuella paragraferna redan hade lagts fram för riksdagen. Riksdagen antog lagförslagen så som de lagts fram i propositionen, och den nya lydelsen av paragraferna trädde i kraft den 1 augusti 2011. Den senast antagna lydelsen av de aktuella paragraferna (SFS 2011:881 och SFS 2011:885) innehåller därför inte de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2011.

Regeringen föreslog i proposition 2010/11:15 Ny fastighetsmäklarlag vissa ändringar i 1 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Riksdagen biföll med vissa ändringar regeringens förslag, och lagen (2011:667) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skulle enligt beslutet träda i kraft den 1 juli 2011. Även i proposition 2010/11:124 Nya regler för elektroniska pengar föreslogs en ändring i 1 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Riksdagen biföll även det senare förslaget, och lagen (2011:773) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skulle enligt beslutet träda i kraft den 1 juli 2011. Båda ändringarna i 1 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skulle således träda i kraft samma dag.

Utskottets ställningstagande

Av misstag har 6 § lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och 8 kap. 42 § lagen om värdepappersmarknaden kommit att få en lydelse som inte varit avsedd, vare sig i propositioner eller i utskottsbetänkanden. Beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har 1 kap. 2 § kommit att få två olika lydelser fr.o.m. den 1 juli 2011 genom att två ändringslagar beslutats och utfärdats med samma ikraftträdandedag.

De felaktigheter som sålunda uppkommit bör rättas till. Utskottet föreslår mot bakgrund av detta att riksdagen antar det förslag till lag om ändring i lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och det förslag om lag om ändring i lagen om värdepappersmarknaden som framgår av bilagan. Dessa lagändringar syftar till att de ändringar som fallit bort ska återställas.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen antar det förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som framgår av bilagan i syfte att samordna de två ändringar som riksdagen tidigare beslutat om.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

Bilaga

Utskottets lagförslag

1. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Härigenom föreskrivs1 [ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissarättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, påden inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1Celex 32000L0031).] att 6 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §2 [ Senaste lydelse 2011:881.]

Bestämmelserna i 3–5 §§ är inte tillämpliga på

1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,

2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekonomiska föreningar som enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekonomiska föreningar som enligt 2 kap. 3 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

3. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG3 [ EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049).], senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG4 [ EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036).], och avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring5 [ EUT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083).], senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG6 [ EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).],

4. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2 i rådets direktiv 92/49/EEG,

5. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,

6. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

7. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 42 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.

42 §1 [ Senaste lydelse 2011:885.]

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 1 §,

2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 9 §,

4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,

5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 11 §,

6. dokumentation enligt 12 §,

7. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,

8. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 §,

9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i kategorier enligt 15 §,

10. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,

11. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder enligt 22 §,

12. på vilket sätt information enligt 22 b § ska lämnas till kunderna,

13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från sina kunder enligt 23 och 24 §§,

14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 23 och 24 §§,

15. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt 25 § första stycket 1 e,

16. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 §§,

17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

18. riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,

19. hantering av kunders order enligt 33 §,

20. hantering av finansiella instrument enligt 34 §,

21. hantering av medel enligt 35 §,

22. mottagande av medel på konto enligt 36 §,

22. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt 36 §,

23. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 37 § andra stycket, och

24. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 38 § fjärde stycket.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

3. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §1 [ Senaste lydelse 2010:1868.]

Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,

3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, ifråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),

8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),

10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag,

11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster men som inte omfattas av 10,

12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 10–14,

16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro,

17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, eller

18. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.