Finansutskottets betänkande

2010/11:FiU26

Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:71 Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation. I propositionen föreslås upphävande och ändringar av lagar med anledning av att regeringen har fattat beslut om att Sveriges allmänna hypoteksbank ska träda i likvidation. Regeringen föreslår även ett antal följdändringar med anledning av Lissabonfördraget. Det föreslås i propositionen att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2011.

Inga motioner har väckts till följd av propositionen.

Utskottet tillstyrker lagförslagen, men föreslår att lagarna ska träda i kraft den 1 november 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om upphävande av lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen, med den ändringen i lagen att orden "1 juli 2011" ersätts med "1 november 2011",

2. lag om upphävande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank, med den ändringen i lagen att orden "1 juli 2011" ersätts med "1 november 2011",

3. lag om ändring i föräldrabalken,

4. lag om ändring i firmalagen (1974:156),

5. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

6. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

7. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

8. lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

9. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

10. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet för lagarna under punkterna 3–10 bestäms till den 1 november 2011. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:71.

Stockholm den 12 april 2011

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Tommy Waidelich (S), Elisabeth Svantesson (M), Jennie Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Monica Green (S), Carl B Hamilton (FP), Annie Johansson (C), Marie Nordén (S), Staffan Anger (M), Anders Sellström (KD), Johnny Skalin (SD), Sven-Erik Bucht (S), Jessica Rosencrantz (M) och Jonas Eriksson (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Sveriges allmänna hypoteksbank (Hypoteksbanken) inkom i mars 2008 till regeringen med en begäran om att regeringen skulle besluta om likvidation av banken i enlighet med lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank.

Regeringen fattade den 23 september 2010 beslut om att Hypoteksbanken skulle träda i likvidation och förordnade likvidator.

En promemoria upprättades inom Finansdepartementet och remissbehandlades.

Regeringen hämtade inte in något yttrande från Lagrådet om de föreslagna lagändringarna, eftersom ändringarna författningstekniskt och även i övrigt är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande enligt regeringen skulle sakna betydelse.

Det behandlade förslaget anges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Bakgrund

Hypoteksbanken bildades 1861 och är nu en del av Landshypoteks organisation. Landshypoteksföreningar började bildas under första halvan av 1800-talet på initiativ av enskilda jord- och skogsbrukare i syfte att förse jordbruket med långfristigt kapital till fast ränta. Som ett led i politiken på jordbruksområdet började staten från mitten av 1800-talet att engagera sig i verksamheten. Detta ledde till att Hypoteksbanken bildades. Upplåningen centraliserades och staten ställde garanti för upplåningen genom den s.k. Grundfonden.

Avregleringen av den svenska kreditmarknaden under 1980-talet ändrade verksamheten och Hypoteksbankens roll på marknaden. De skäl som tidigare fanns för att staten i fördelningssyfte skulle ställa garantier till institut inom olika sektorer på kreditmarknaden föll bort. Det ansågs inte heller godtagbart ur konkurrenssynpunkt att staten ställde garantier för vissa kreditinstituts förbindelser. I samband med att EES-avtalet trädde i kraft den 1 januari 1994 konstaterades att statens stöd genom Grundfonden inte var förenligt med Sveriges åtaganden enligt avtalet.

Behovet av en moderniserad organisationsform för Landshypotek och behovet av att avveckla statens garantiåtagande genom Grundfonden medförde att regeringen våren 1994 lämnade en proposition (prop. 1993/94:216) om ombildning av Landshypotek till riksdagen. Propositionen, som antogs av riksdagen, innebar att de olika landshypoteksföreningarna skulle gå upp i en av dem bildad ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen tillsköt sin rörelse som apportegendom till ett nybildat aktiebolag, Landshypotek AB, och fick samtliga aktier i bolaget. Den kooperativa organisationsform som skapades skulle garantera låntagarnas fortsatta inflytande, men också förhindra uppköp från utomstående intressen. Samtidigt gav aktiebolagsformen störst möjligheter för verksamheten att få tillgång till tillräckliga kapitaltillskott.

Hypoteksbanken överlät sin rörelse, utom upplåningen, till Landshypotek AB. Som betalning fick Hypoteksbanken reverser och andra skuldförbindelser vari angavs att bolaget och den ekonomiska föreningen med sitt kapital svarade för bankens förpliktelser. Grundfonden skulle vara kvar i Hypoteksbanken.

När det sista obligationslånet som banken svarade för var avvecklat skulle Hypoteksbanken likvideras.

Utskottets överväganden

Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag. Lagarna ska dock träda i kraft den 1 november 2011.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Upphävande av och ändringar i lagar med anledning av Hypoteksbankens likvidation

Det finns enligt propositionen inte längre någon praktisk tillämpning av lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen. Lagen bör därför upphävas. I och med att Hypoteksbanken trätt i likvidation bör enligt propositionen även lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank upphävas.

Vidare anges i propositionen att likvidationen även föranleder ändringar i ett antal lagar där Hypoteksbanken eller landshypoteksinstitutionen omnämns. I sparbankslagen (1987:619) bör enligt propositionen även den ändringen ske att Föreningssparbanken AB (publ), som omnämns i lagen, ersätts med Swedbank AB (publ).

Följdändringar med anledning av Lissabonfördraget

I propositionen anges att genom Lissabonfördraget ändrades de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem. Ändringarna innebar bl.a. att Europeiska unionen (EU) blivit en juridisk person och att vissa av unionens institutioner fått nya namn.

Det föreslås därför att hänvisningar i vissa lagar till Europeiska gemenskaperna (EG) bör ändras till EU och Europeiska atomenergigemenskapen. I stället för till EG-domstolen bör lagarna hänvisa till EU-domstolen.

Ikraftträdande

I propositionen anges att det från lagteknisk synpunkt är lämpligt att likvidationen är avslutad vid den tidpunkt då förslagen träder i kraft. Det bedöms därför i propositionen som lämpligt att förslagen om upphävande och ändring träder i kraft den 1 juli 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker lagförslagen. I propositionen föreslås att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2011. Det anförs i propositionen att det från lagteknisk synpunkt är lämpligt att likvidationen är avslutad vid den tidpunkt då förslagen träder i kraft. Enligt uppgift från Finansdepartementet bör ikraftträdandet senareläggas till den 1 november 2011 för att säkerställa att likvidationen hinner avslutas innan lagförslagen träder i kraft. Mot den bakgrunden anser utskottet att lagarna ska träda i kraft den 1 november 2011.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:71 Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om upphävande av lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen,

2.    lag om upphävande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,

3.    lag om ändring i föräldrabalken,

4.    lag om ändring i firmalagen (1974:156),

5.    lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

6.    lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

7.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

8.    lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

9.    lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

10.  lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag