Finansutskottets betänkande

2010/11:FiU10

Statsbudget för 2011

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut:

Statsbudget för 2011

Riksdagen överlämnar den av finansutskottet sammanställda statsbudgeten för 2011, försedd med talmannens underskrift, till regeringen.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 21 december 2010

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Thomas Östros (S), Elisabeth Svantesson (M), Jennie Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Monica Green (S), Carl B Hamilton (FP), Bo Bernhardsson (S), Annie Johansson (C), Marie Nordén (S), Staffan Anger (M), Anders Sellström (KD), Johnny Skalin (SD), Ulla Andersson (V) och Jonas Eriksson (MP).

Statsbudget för 2011

Utgifter

Tusental kronor

Utgiftsområde

 

1

Rikets styrelse

11 332 895

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

12 998 129

3

Skatt, tull och exekution

10 008 981

4

Rättsväsendet

36 757 653

5

Internationell samverkan

2 001 841

6

Försvar och samhällets krisberedskap

45 306 118

7

Internationellt bistånd

30 512 985

8

Migration

7 157 361

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

60 066 950

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

93 840 789

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

40 624 493

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

73 092 355

13

Integration och jämställdhet

6 027 600

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

69 631 844

15

Studiestöd

23 472 135

16

Utbildning och universitetsforskning

54 531 516

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

12 194 817

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

 

1 282 195

19

Regional tillväxt

3 509 701

20

Allmän miljö- och naturvård

5 128 861

21

Energi

2 870 194

22

Kommunikationer

40 124 753

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 866 635

24

Näringsliv

5 473 580

25

Allmänna bidrag till kommuner

88 024 654

26

Statsskuldsräntor m.m.

25 970 000

27

Avgiften till Europeiska unionen

30 637 317

Summa utgiftsområden

810 446 352

Minskning av anslagsbehållningar

–1 508 421

Summa utgifter

808 937 931

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

–4 473 000

Kassamässig korrigering

22 319 000

Summa

826 783 931

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Inkomster m.m.

Tusental kronor

Inkomsttyp

 

1000

Statens skatteinkomster (kassamässigt)

798 460 190

2000

Inkomster av statens verksamhet

50 457 400

3000

Inkomster av försåld egendom

25 000 000

4000

Återbetalning av lån

1 490 900

5000

Kalkylmässiga inkomster

10 927 400

6000

Bidrag m.m. från EU

13 092 400

7000

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

–66 315 128

8000

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

 

–125 000

Summa

 

832 988 162

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Beräknat lånebehov

–6 204 231

Summa

826 783 931

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Enligt 4 kap. 6 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa statsbudgeten.

Finansutskottet redovisar i detta betänkande de beslut om statsbudgetens utgifter och inkomster för 2011 som fattats av riksdagen med anledning av budgetpropositionen. Förändringar i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen framgår av tabellen på s. 6.

Specifikationer av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2011 finns som bilaga i betänkandet.

Utskottets överväganden

I budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1) lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2011 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget.

Regeringen redovisar i budgetpropositionen även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2011.

När det gäller statsbudgetens utgifter lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till

–     fördelning av utgifterna på utgiftsområden

–     anslag inom respektive utgiftsområde

–     beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året

–     beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året

–     kassamässig korrigering.

Finansutskottet behandlade beräkningen av statsbudgetens inkomster och ramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2010/11:FiU1 (rskr. 2010/11:63). I detta sammanhang behandlade utskottet också minskningen av anslagsbehållningarna, myndigheters m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto, samt kassamässig korrigering.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag, och detta blev också riksdagens beslut.

Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag förutom i två fall:

–     Inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse föreslog konstitutionsutskottet att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 300 000 000 kr i förhållande till regeringens förslag i propositionen (bet. 2010/11:KU1). Utskottets förslag innebar att anslagen inom utgiftsområdet summerar till ett belopp som underskrider den av riksdagen beslutade ramen för utgiftsområdet med 300 miljoner kronor.

–     Inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet föreslog justitieutskottet att anslaget 1:1 Polisorganisationen minskas med 150 000 000 kr och att anslaget 1:6 Kriminalvården ökas med samma belopp i förhållande till regeringens förslag i propositionen (bet. 2010/11:JuU1).

Finansutskottets och övriga utskotts förslag blev också riksdagens beslut förutom när det gällde den ändring som justitieutskottet föreslagit i sitt betänkande JuU1 (se ovan). I voteringen av betänkandet biföll riksdagen en reservation från regeringspartierna som avstyrkte ändringen och riksdagens beslut blev en fördelning av anslagen enligt regeringens förslag i propositionen.

På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde har finansutskottet sammanställt statsbudgeten för 2011. Statsbudgetens avvikelser från budgetpropositionen för 2011 visas i tabellen nedan.

Av tabellen framgår att statsbudgetens utgifter blir 300 miljoner kronor lägre än regeringens förslag. Detta medför att statsbudgetens saldo ökar med samma belopp från 5 904 miljoner kronor till 6 204 miljoner kronor, vilket betyder att lånebehovet minskar med lika mycket.

Anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag för 2011

Tusental kronor

Bet.nr

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag)

Regeringens

förslag

Riksdagens

beslut

Förändring

KU1

1 Rikets styrelse

 

 

 

 

4:1 Regeringskansliet m.m.

6 550 980

6 250 980

–300 000

 

Summa anslagsförslag

 

–300 000

Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2011

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2011. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.

 

 

Tusental kronor

 

 

 

1

Rikets styrelse

11 332 895

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

122 183

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

831 969

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

682 787

2:3

Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

74 740

3:1

Sametinget

34 329

4:1

Regeringskansliet m.m.

6 250 980

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 349 116

6:1

Allmänna val och demokrati

30 090

6:2

Justitiekanslern

30 191

6:3

Datainspektionen

37 028

6:4

Svensk författningssamling

1 200

6:5

Valmyndigheten

15 341

6:6

Stöd till politiska partier

170 200

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

85 417

8:1

Presstödsnämnden

6 128

8:2

Presstöd

567 119

8:3

Myndigheten för radio och tv

25 178

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

18 899

 

 

 

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

12 998 129

1:1

Statskontoret

84 975

1:2

Kammarkollegiet

79 406

1:3

Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen

44 485

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

10 785 000

1:6

Finanspolitiska rådet

7 357

1:7

Konjunkturinstitutet

52 850

1:8

Ekonomistyrningsverket

108 614

1:9

Statistiska centralbyrån

532 268

1:10

Bidragsfastigheter

340 000

1:11

Finansinspektionen

286 154

1:12

Riksgäldskontoret

306 973

1:13

Bokföringsnämnden

11 203

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

2 370

1:15

Riksrevisionen

299 031

1:16

Finansmarknadsforskning

30 000

1:17

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

25 000

 

 

 

3

Skatt, tull och exekution

10 008 981

1:1

Skatteverket

6 688 837

1:2

Kronofogdemyndigheten

1 731 497

1:3

Tullverket

1 588 647

 

 

 

4

Rättsväsendet

36 757 653

1:1

Polisorganisationen

19 687 663

1:2

Säkerhetspolisen

951 795

1:3

Åklagarmyndigheten

1 184 292

1:4

Ekobrottsmyndigheten

427 707

1:5

Sveriges Domstolar

4 741 718

1:6

Kriminalvården

7 449 802

1:7

Brottsförebyggande rådet

68 931

1:8

Rättsmedicinalverket

312 013

1:9

Gentekniknämnden

4 288

1:10

Brottsoffermyndigheten

33 700

1:11

Ersättning för skador på grund av brott

89 474

1:12

Rättsliga biträden m.m.

1 725 657

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

33 163

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

20 674

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

7 157

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

12 619

1:17

Domarnämnden

7 000

 

 

 

5

Internationell samverkan

2 001 841

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 448 554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

137 844

1:3

Nordiskt samarbete

13 995

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

 

3 826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

27 312

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning

 

55 757

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

 

23 787

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

13 325

1:9

Svenska institutet

92 551

1:10

Information om Sverige i utlandet

14 475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

170 415

 

 

 

 

 

 

6

Försvar och samhällets krisberedskap

45 306 118

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

21 175 190

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser

2 310 834

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

9 125 855

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

6 639 196

1:5

Forskning och teknikutveckling

737 031

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

24 900

1:7

Officersutbildning m.m.

254 548

1:8

Försvarets radioanstalt

723 343

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

162 005

1:10

Nämnder m.m.

5 801

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

 

78 925

1:12

Försvarsexportmyndigheten

80 000

1:13

Försvarsunderrättelsedomstolen

8 860

1:14

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

13 040

2:1

Kustbevakningen

999 336

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

59 850

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

2:4

Krisberedskap

1 154 178

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

122 000

2:6

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

 

178 000

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

988 046

2:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF

45 024

2:9

Statens haverikommission

40 000

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

309 452

4:1

Elsäkerhetsverket

49 624

 

 

 

7

Internationellt bistånd

30 512 985

1:1

Biståndsverksamhet

28 101 418

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

946 110

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

14 963

1:4

Folke Bernadotteakademin

55 675

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

40 000

1:6

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

22 656

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa

1 332 163

 

 

 

8

Migration

7 157 361

1:1

Migrationsverket

2 416 981

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

3 026 387

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

405 437

1:4

Domstolsprövning i utlänningsärenden

503 419

1:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

158 800

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

230 255

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

279 202

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

 

136 880

 

 

 

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

60 066 950

1:1

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

18 696

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering

56 168

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

111 348

1:4

Tandvårdsförmåner m.m.

6 694 480

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

23 200 000

1:6

Bidrag till hälso- och sjukvård

944 765

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden

603 425

1:8

Bidrag till psykiatri

887 942

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti

1 000 000

1:10

Bidrag för mänskliga vävnader och celler

74 000

1:11

Läkemedelsverket

113 190

1:12

Myndigheten för vårdanalys

18 000

2:1

Statens folkhälsoinstitut

133 973

2:2

Smittskyddsinstitutet

196 923

2:3

Alkoholsortimentsnämnden

222

2:4

Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

19 579

2:5

Bidrag till WHO

34 665

2:6

Folkhälsopolitiska åtgärder

89 754

2:7

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder

256 757

2:8

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

145 502

2:9

Insatser för vaccinberedskap

85 000

3:1

Myndigheten för handikappolitisk samordning

20 358

3:2

Bidrag till handikapporganisationer

182 742

4:1

Personligt ombud

104 460

4:2

Vissa statsbidrag inom handikappområdet

323 012

4:3

Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

31 578

4:4

Bilstöd till personer med funktionshinder

256 000

4:5

Kostnader för statlig assistansersättning

20 160 000

5:1

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

1 906 730

6:1

Statens institutionsstyrelse

835 543

6:2

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

191 692

7:1

Barnombudsmannen

18 342

7:2

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

14 624

7:3

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige

 

13 961

8:1

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

25 313

8:2

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

398 440

9:1

Socialstyrelsen

899 766

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

93 840 789

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

21 964 816

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

57 971 029

1:3

Handikappersättningar

1 250 000

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

4 181 000

1:5

Ersättning för kroppsskador

45 700

1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

1 000 000

2:1

Försäkringskassan

7 363 930

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

64 314

 

 

 

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

40 624 493

1:1

Garantipension till ålderspension

18 103 000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

14 444 000

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

6 986 000

1:4

Äldreförsörjningsstöd

523 000

2:1

Pensionsmyndigheten

568 493

 

 

 

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

73 092 355

1:1

Allmänna barnbidrag

24 398 000

1:2

Föräldraförsäkring

33 992 171

1:3

Underhållsstöd

2 059 000

1:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

35 784

1:5

Barnpension och efterlevandestöd till barn

921 000

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

2 801 400

1:7

Pensionsrätt för barnår

5 345 000

1:8

Bostadsbidrag

3 540 000

 

 

 

13

Integration och jämställdhet

6 027 600

1:1

Integrationsåtgärder

127 905

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 510 283

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

521 536

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

 

474 700

1:5

Hemutrustningslån

8 519

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

 

24 000

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

93 500

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

26 918

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

240 239

 

 

 

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

69 631 844

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

5 931 062

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

36 936 325

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

7 396 479

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

16 089 355

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

102 893

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013

1 346 000

1:7

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

27 408

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

55 561

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

52 444

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

8 303

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

976 000

2:1

Arbetsmiljöverket

591 037

2:2

Arbetsdomstolen

30 239

2:3

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

92

2:4

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 622

2:5

Medlingsinstitutet

56 024

 

 

 

15

Studiestöd

23 472 135

1:1

Studiehjälp m.m.

3 889 203

1:2

Studiemedel m.m.

14 011 979

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

5 142 637

1:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

 

61 150

1:5

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

31 000

1:6

Centrala studiestödsnämnden m.m.

324 106

1:7

Överklagandenämnden för studiestöd

12 060

 

 

 

16

Utbildning och universitetsforskning

54 531 516

1:1

Statens skolverk

315 768

1:2

Statens skolinspektion

338 543

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

704 200

1:4

Sameskolstyrelsen

26 659

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

917 040

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet

419 761

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

 

3 660 000

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

151 603

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

101 565

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

1 046 100

1:11

Förstärkning av basfärdigheter

400 000

1:12

Bidrag till vissa studier

15 525

1:13

Myndigheten för yrkeshögskolan

104 830

1:14

Utveckling av vuxenutbildning m.m.

8 721

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning

3 350 142

1:16

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.

 

145 618

2:1

Högskoleverket

177 031

2:2

Verket för högskoleservice

19 957

2:3

Uppsala universitet: Grundutbildning

1 393 036

2:4

Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning

1 717 156

2:5

Lunds universitet: Grundutbildning

1 756 694

2:6

Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

1 754 167

2:7

Göteborgs universitet: Grundutbildning

1 770 474

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

1 319 593

2:9

Stockholms universitet: Grundutbildning

1 601 402

2:10

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

1 373 807

2:11

Umeå universitet: Grundutbildning

1 206 975

2:12

Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning

935 352

2:13

Linköpings universitet: Grundutbildning

1 295 829

2:14

Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning

695 834

2:15

Karolinska institutet: Grundutbildning

704 019

2:16

Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning

1 201 613

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

1 063 687

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning

999 582

2:19

Luleå tekniska universitet: Grundutbildning

628 702

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning

322 059

2:21

Karlstads universitet: Grundutbildning

591 229

2:22

Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning

189 142

2:23

Linnéuniversitetet: Grundutbildning

958 670

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

266 652

2:25

Örebro universitet: Grundutbildning

664 018

2:26

Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning

207 485

2:27

Mittuniversitetet: Grundutbildning

515 111

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

190 623

2:29

Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning

297 326

2:30

Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning

80 617

2:31

Malmö högskola: Grundutbildning

874 647

2:32

Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

101 332

2:33

Mälardalens högskola: Grundutbildning

589 894

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning

75 382

2:35

Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning

49 438

2:36

Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning

113 295

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning

86 840

2:38

Högskolan i Borås: Grundutbildning

441 487

2:39

Högskolan Dalarna: Grundutbildning

430 234

2:40

Högskolan på Gotland: Grundutbildning

136 410

2:41

Högskolan i Gävle: Grundutbildning

410 470

2:42

Högskolan i Halmstad: Grundutbildning

365 602

2:43

Högskolan Kristianstad: Grundutbildning

344 199

2:44

Högskolan i Skövde: Grundutbildning

321 473

2:45

Högskolan Väst: Grundutbildning

343 014

2:46

Konstfack: Grundutbildning

130 543

2:47

Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning

59 694

2:48

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning

136 440

2:49

Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning

18 358

2:50

Södertörns högskola: Grundutbildning

371 806

2:51

Försvarshögskolan: Grundutbildning

22 675

2:52

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

2 692 546

2:53

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

479 520

2:54

Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor

487 804

2:55

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 193 303

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

4 348 279

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

260 061

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

115 730

3:4

Rymdforskning

94 759

3:5

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer

108 791

3:6

Institutet för rymdfysik

47 793

3:7

Kungl. biblioteket

328 330

3:8

Polarforskningssekretariatet

36 861

3:9

Sunet

42 740

3:10

Centrala etikprövningsnämnden

9 018

3:11

Regionala etikprövningsnämnder

39 380

3:12

Särskilda utgifter för forskningsändamål

114 459

4:1

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

57 559

4:2

Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer

30 886

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

4 493

4:4

Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning

12 054

 

 

 

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

12 194 817

1:1

Statens kulturråd

45 906

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

 

213 478

1:3

Skapande skola

150 079

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

35 983

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 898

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 241 077

1:7

Myndigheten för kulturanalys

9 347

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

 

944 815

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

166 503

2:3

Statens musikverk

119 744

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

123 682

3:2

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

85 272

3:3

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

16 548

3:4

Institutet för språk- och folkminnen

52 855

4:1

Statens konstråd

7 788

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

33 100

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 252

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

27 199

5:1

Konstnärsnämnden

18 015

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

325 757

6:1

Riksarkivet

343 653

7:1

Riksantikvarieämbetet

210 510

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

251 718

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

932 932

8:2

Centrala museer: Stiftelser

235 081

8:3

Bidrag till vissa museer

42 213

8:4

Riksutställningar

43 071

8:5

Forum för levande historia

43 345

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

4 899

9:2

Stöd till trossamfund

50 232

10:1

Filmstöd

287 324

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

21 261

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

2 173

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

583

11:4

Statens medieråd

16 779

11:5

Stöd till taltidningar

125 456

12:1

Ungdomsstyrelsen

27 111

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

250 440

13:1

Stöd till idrotten

1 704 851

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

32 164

13:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

13:4

Stöd till friluftsorganisationer

27 785

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

13:6

Insatser för den ideella sektorn

24 958

14:1

Bidrag till folkbildningen

3 274 817

14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

37 555

14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning

15 782

15:1

Lotteriinspektionen

46 583

 

 

 

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1 282 195

1:1

Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader

17 702

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

99 500

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

48 970

1:4

Räntebidrag m.m.

190 631

2:1

Boverket

175 449

2:2

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

32 802

2:3

Statens geotekniska institut

32 102

2:4

Lantmäteriet

489 135

2:5

Statens va-nämnd

8 519

3:1

Marknadsdomstolen

10 265

3:2

Konsumentverket

110 669

3:3

Allmänna reklamationsnämnden

29 607

3:4

Fastighetsmäklarnämnden

15 011

3:5

Åtgärder på konsumentområdet

17 459

3:6

Bidrag till miljömärkning av produkter

4 374

 

 

 

19

Regional tillväxt

3 509 701

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 515 837

1:2

Transportbidrag

448 864

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013

1 545 000

 

 

 

20

Allmän miljö- och naturvård

5 128 861

1:1

Naturvårdsverket

375 332

1:2

Miljöövervakning m.m.

294 993

1:3

Åtgärder för värdefull natur

829 952

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

531 518

1:5

Miljöforskning

91 878

1:6

Kemikalieinspektionen

189 448

1:7

Internationellt miljösamarbete

141 031

1:8

Stockholms internationella miljöinstitut

11 928

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

206 666

1:10

Klimatanpassning

117 000

1:11

Inspire

50 000

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

578 749

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

228 100

1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

60 000

1:15

Hållbara städer

30 000

1:16

Skydd av värdefull natur

742 000

1:17

Havs- och vattenmiljömyndigheten

101 865

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

 

46 135

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

 

502 266

 

 

 

21

Energi

2 870 194

1:1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

237 936

1:2

Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.

140 000

1:3

Insatser för uthållig energianvändning

119 909

1:4

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

70 000

1:5

Energiforskning

1 315 804

1:6

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket

184 000

1:7

Planeringsstöd för vindkraft m.m.

20 000

1:8

Stöd för installation av solvärme

25 000

1:9

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

90 217

1:10

Energiteknik

122 000

1:11

Elberedskap

250 000

1:12

Energieffektiviseringsprogram

270 000

1:13

Avgifter till internationella organisationer

25 328

 

 

 

22

Kommunikationer

40 124 753

1:1

Väghållning

20 702 367

1:2

Banhållning

12 824 814

1:3

Trafikverket

1 532 046

1:4

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.

143 308

1:5

Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

62 284

1:6

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

103 013

1:7

Trafikavtal

831 000

1:8

Viss internationell verksamhet

25 085

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut

40 509

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

348 500

1:11

Trängselskatt i Stockholm

832 523

1:12

Transportstyrelsen

2 257 705

1:13

Trafikanalys

60 468

2:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

 

25 372

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

148 749

2:3

Grundläggande betaltjänster

49 000

2:4

Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

18 010

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

120 000

 

 

 

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 866 635

1:1

Skogsstyrelsen

362 563

1:2

Insatser för skogsbruket

223 070

1:3

Internationellt skogssamarbete

1 397

1:4

Statens veterinärmedicinska anstalt

118 047

1:5

Bidrag till veterinär fältverksamhet

104 617

1:6

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

12 933

1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

1:8

Ersättningar för viltskador m.m.

47 778

1:9

Statens jordbruksverk

441 387

1:10

Bekämpande av växtsjukdomar

8 000

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

6 599 000

1:12

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

342 374

1:13

Finansiella korrigeringar m.m.

75 472

1:14

Fiskeriverket

84 715

1:15

Strukturstöd till fisket m.m.

28 000

1:16

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

70 000

1:17

Fiskevård

12 416

1:18

Livsmedelsverket

205 017

1:19

Livsmedelsstatistik

23 287

1:20

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten

7 356

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

103 410

1:22

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

42 866

1:23

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 380 698

1:24

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

 

3 242 895

1:25

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

26 830

1:26

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

2 616

1:27

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1 029

1:28

Främjande av rennäringen m.m.

117 915

1:29

Sveriges lantbruksuniversitet

1 653 413

1:30

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

 

401 758

1:31

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1 427

 

 

 

24

Näringsliv

5 473 580

1:1

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

143 009

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

1 938 133

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

468 231

1:4

Tillväxtverket

358 942

1:5

Näringslivsutveckling m.m.

641 009

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

78 748

1:7

Turistfrämjande

140 035

1:8

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

 

180 334

1:9

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

5 673

1:10

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

 

8 501

1:11

Patentbesvärsrätten

18 250

1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

7 952

1:13

Bidrag till terminologisk verksamhet

4 190

1:14

Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader

24 481

1:15

Rymdverksamhet

257 977

1:16

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

1:17

Konkurrensverket

127 826

1:18

Konkurrensforskning

14 344

1:19

Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen

 

19 910

1:20

Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m.

 

42 950

1:21

Kapitalinsatser i statliga bolag

1 000

1:22

Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

1:23

Finansiering av rättegångskostnader

10 000

1:24

Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m.m.

110 000

1:25

Avgifter till internationella organisationer

442 518

1:26

Bolagsverket

1 100

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

 

22 759

2:2

Kommerskollegium

79 920

2:3

Exportfrämjande verksamhet

193 889

2:4

Investeringsfrämjande

58 863

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

15 417

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 512

 

 

 

25

Allmänna bidrag till kommuner

88 024 654

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

85 003 373

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

3 017 231

1:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området

4 050

 

 

 

26

Statsskuldsräntor m.m.

25 970 000

1:1

Räntor på statsskulden

25 800 000

1:2

Oförutsedda utgifter

10 000

1:3

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

 

160 000

 

 

 

27

Avgiften till Europeiska unionen

30 637 317

1:1

Avgiften till Europeiska unionen

30 637 317

 

Summa anslag

810 446 352

Specifikation av statsbudgetens inkomster för 2011

I det följande beräknas statbudgetens inkomster för 2011. Inkomsterna är fördelade på inkomsttyper och inkomsttitlar.

 

Tusental kronor

 

Skatt på arbete

892 448 688

 

 

 

1100

Direkta skatter på arbete

481 310 913

 

 

 

1110

Inkomstskatter

570 277 212

1111

Statlig inkomstskatt

41 812 494

1115

Kommunal inkomstskatt

528 464 718

 

 

 

1120

Allmän pensionsavgift

93 445 550

1121

Allmän pensionsavgift

93 445 550

 

 

 

1130

Artistskatt

131 277

1131

Artistskatt

131 277

 

 

 

1140

Skattereduktioner

–182 543 126

1141

Allmän pensionsavgift

–92 650 601

1144

Fastighetsavgift

–108 000

1149

Bredband

0

1151

Sjöinkomst

–77 846

1152

Stormskador

0

1153

Jobbskatteavdrag

–79 312 179

1154

Hushållsarbeten

–10 394 500

 

 

 

1200

Indirekta skatter på arbete

411 137 775

 

 

 

1210

Arbetsgivaravgifter

417 081 880

1211

Sjukförsäkringsavgift

62 440 377

1212

Föräldraförsäkringsavgift

27 364 309

1213

Arbetsskadeavgift

8 458 059

1214

Ålderspensionsavgift

136 881 068

1215

Efterlevandepensionsavgift

14 552 837

1216

Arbetsmarknadsavgift

35 671 989

1217

Allmän löneavgift

114 805 713

1218

Ofördelade avgifter

0

1219

Nedsatta avgifter

16 907 528

 

 

 

1240

Egenavgifter

12 494 479

1241

Sjukförsäkringsavgift

1 320 644

1242

Föräldraförsäkringsavgift

921 734

1243

Arbetsskadeavgift

284 602

1244

Ålderspensionsavgift, netto

4 612 998

1245

Efterlevandepensionsavgift

712 621

1246

Arbetsmarknadsavgift

532 541

1247

Allmän löneavgift

2 455 504

1248

Ofördelade avgifter

0

1249

Nedsatta avgifter

1 653 835

 

 

 

1260

Avgifter till pensionssystemet

–27 981 675

1261

Avgifter till pensionssystemet

–27 981 675

 

 

 

1270

Särskild löneskatt

34 440 143

1271

Pensionskostnader, företag

27 933 051

1272

Pensionskostnader, staten

3 318 715

1273

Förvärvsinkomster

2 039 478

1274

Egenföretagare

1 148 899

1275

Övrigt

0

 

 

 

1280

Nedsättningar

–25 711 363

1281

Sjöfartsstöd

–1 854 000

1282

Arbetsgivaravgifter

–16 907 528

1283

Egenavgifter, generell nedsättning

–1 571 456

1284

Egenavgifter, regional nedsättning

–82 379

1285

Nystartjobb

–5 296 000

 

 

 

1290

Tjänstegruppliv

814 311

1291

Tjänstegruppliv

814 311

 

 

 

1300

Skatt på kapital

189 705 659

 

 

 

1310

Skatt på kapital, hushåll

32 935 496

1311

Skatt på kapital

55 768 546

1312

Skattereduktion kapital

–22 839 918

1313

Expansionsmedelsskatt

6 868

1314

Skattereduktion riskkapital

0

 

 

 

1320

Skatt på företagsvinster

104 765 282

1321

Skatt på företagsvinster

104 765 282

1322

Skattereduktioner

0

 

 

 

1330

Kupongskatt

3 575 746

1331

Kupongskatt

3 575 746

 

 

 

1340

Avkastningsskatt

11 268 634

1341

Avkastningsskatt, hushåll

232 683

1342

Avkastningsskatt, företag

10 761 131

1343

Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande

274 820

 

 

 

1350

Fastighetskatt

26 828 141

1351

Fastighetsskatt, hushåll

483 292

1352

Fastighetsskatt, företag

11 532 992

1353

Kommunal fastighetsavgift, hushåll

11 608 400

1354

Kommunal fastighetsavgift, företag

3 203 457

 

 

 

1360

Stämpelskatt

10 332 360

1361

Stämpelskatt

10 332 360

 

 

 

1380

Arvsskatt

0

1381

Arvsskatt

0

 

 

 

1400

Skatt på konsumtion och insatsvaror

449 487 733

 

 

 

1410

Mervärdesskatt

329 275 534

1411

Mervärdesskatt

329 275 534

1412

Skattelättnad för vissa byggtjänster

0

 

 

 

1420

Skatt på alkohol och tobak

23 419 255

1421

Skatt på tobak

10 754 724

1422

Skatt på etylalkohol

4 539 900

1423

Skatt på vin

4 572 799

1424

Skatt på mellanklassprodukter

197 639

1425

Skatt på öl

3 353 543

1426

Privatinförsel av alkohol och tobak

650

 

 

 

1430

Energiskatt

41 963 547

1431

Skatt på elektrisk kraft

20 572 430

1432

Energiskatt bensin

13 428 660

1433

Energiskatt oljeprodukter

7 734 670

1434

Energiskatt övrigt

227 787

 

 

 

1440

Koldioxidskatt

26 852 306

1441

Koldioxidskatt bensin

10 663 964

1442

Koldioxidskatt oljeprodukter

15 098 129

1443

Koldioxidskatt övrigt

1 090 213

 

 

 

1450

Övriga skatter på energi och miljö

4 700 300

1451

Svavelskatt

38 792

1452

Skatt på råtallolja

0

1453

Särskild skatt mot försurning

45 195

1454

Skatt på bekämpningsmedel och gödsel

71 160

1455

Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

4 129 447

1456

Avfallsskatt

189 332

1457

Avgifter till Kemikalieinspektionen

69 000

1458

Övriga skatter

157 374

 

 

 

1470

Skatt på vägtrafik

16 214 832

1471

Fordonsskatt

11 403 558

1472

Vägavgifter

926 654

1473

Trängselskatt

784 868

1474

Skatt på trafikförsäkringspremier

3 099 752

 

 

 

1480

Övriga skatter

7 061 959

1481

Systembolaget AB:s överskott

210 000

1482

Inlevererat överskott från Svenska Spel AB

4 867 000

1483

Skatt på spel

20 893

1484

Lotteriskatt

1 366 504

1485

Lotteriavgifter

32 083

1486

Skatt på annonser och reklam

317 845

1487

Koncessionsavgifter på televisionens område

0

1488

Lokalradioavgifter

138 000

1489

Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv

7 634

1491

Avgifter för telekommunikation

102 000

1492

Försäljningsskatt på motorfordon

0

 

 

 

1500

Skatt på import

6 202 043

 

 

 

1511

Tullmedel

5 882 471

1512

Sockeravgifter

319 572

1513

Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

0

 

 

 

1600

Restförda och övriga skatter

803 512

 

 

 

1610

Restförda skatter

–6 648 036

1611

Restförda skatter, hushåll

–2 397 282

1612

Restförda skatter, företag

–4 250 754

 

 

 

1620

Övriga skatter, hushåll

3 636 184

1621

Omprövningar aktuellt taxeringsår

–24 941

1622

Omprövningar äldre taxeringsår

500 000

1623

Anstånd

553 755

1624

Övriga skatter

2 319 945

1625

Skattetillägg

194 091

1626

Förseningsavgifter

93 334

 

 

 

1630

Övriga skatter ,företag

3 145

1631

Omprövningar aktuellt taxeringsår

–1 000 000

1632

Omprövningar äldre taxeringsår

400 000

1633

Anstånd

–1 000 000

1634

Övriga skatter

521 570

1635

Skattetillägg

912 709

1636

Förseningsavgifter

168 866

 

 

 

1640

Intäkter som förs till fonder

3 812 219

1641

Insättningsgarantiavgifter

2 279 231

1642

Avgifter till Kärnavfallsfonden

845 856

1643

Bilskrotningsavgifter

0

1644

Batteriavgifter

14 202

1645

Kväveoxidavgifter

672 930

 

 

 

 

Totala skatteintäkter

1 538 647 635

 

 

 

1700

Avgående poster, skatter till EU

–7 680 195

 

 

 

1710

EU-skatter

–7 680 195

1711

EU-skatter

–7 680 195

 

 

 

 

Offentliga sektorns skatteintäkter (periodiserat)

1 530 967 440

 

 

 

1800

Avgående poster, skatter till andra sektorer

–734 056 605

 

 

 

1810

Skatter till andra sektorer

–734 056 605

1811

Kommunala inkomstskatter

–542 886 111

1812

Avgifter till AP-fonder

–191 170 494

 

 

 

 

Statens skatteintäkter (periodiserat)

796 910 835

 

 

 

1900

Periodiseringar

1 549 355

 

 

 

1910

Uppbördförskjutningar

–1 827 554

1911

Uppbördsförskjutningar

–1 827 554

 

 

 

1920

Betalningsförskjutningar

2 850 754

1921

Kommuner och landsting

16 118 959

1922

Ålderpensionssystemet

–3 046 079

1923

Företag och hushåll

–9 745 332

1924

Kyrkosamfund

–527 510

1925

EU

50 716

 

 

 

1930

Anstånd

526 155

1931

Anstånd

526 155

 

 

 

1000

Statens skatteinkomster (kassamässigt)

798 460 190

 

 

 

 

Övriga inkomster (kassamässigt)

34 527 972

 

 

 

2100

Rörelseöverskott

6 123 000

 

 

 

2110

Affärsverkens inlevererade överskott

418 000

2114

Luftfartsverkets inlevererade överskott

10 000

2116

Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig skatt

 

408 000

2118

Sjöfartsverkets inlevererade överskott

0

 

 

 

2120

Övriga myndigheters inlevererade överskott

5 000

2124

Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet

 

0

2126

Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit

5 000

 

 

 

2130

Riksbankens inlevererade överskott

5 700 000

2131

Riksbankens inlevererade överskott

5 700 000

 

 

 

2200

Överskott av statens fastighetsförvaltning

343 000

 

 

 

2210

Överskott av fastighetsförvaltning

343 000

2215

Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning

343 000

 

 

 

2300

Ränteinkomster

6 134 100

 

 

 

2320

Räntor på näringslån

–200

2314

Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen

300

2316

Ränteinkomster på vattenkraftslån

0

2322

Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet

–1 000

2323

Räntor på övriga näringslån

0

2324

Ränteinkomster på lokaliseringslån

500

 

 

 

2340

Räntor på studielån

4 869 000

2341

Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studerande

 

0

2342

Ränteinkomster på allmänna studielån

55 000

2343

Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988

4 814 000

 

 

 

2390

Övriga ränteinkomster

1 265 300

2391

Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering

 

0

2392

Räntor på intressemedel

0

2394

Övriga ränteinkomster

153 300

2397

Räntor på skattekonton m.m., netto

1 112 000

 

 

 

2400

Inkomster av statens aktier

24 000 000

 

 

 

2410

Inkomster av statens aktier

24 000 000

2411

Inkomster av statens aktier

24 000 000

 

 

 

2500

Offentligrättsliga avgifter

11 799 300

 

 

 

2511

Expeditions- och ansökningsavgifter

803 300

2522

Avgifter för granskning av filmer och videogram

8 000

2525

Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor

6 736 900

2526

Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor

0

2527

Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning

26 200

2528

Avgifter vid bergsstaten

12 000

2529

Avgifter vid patent- och registreringsväsendet

114 900

2531

Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register

2 300

2532

Avgifter vid kronofogdemyndigheterna

1 209 000

2534

Avgifter för körkort och motorfordon

1 609 100

2535

Avgifter för statliga garantier

0

2537

Miljöskyddsavgifter

100 600

2539

Täktavgift

18 600

2541

Avgifter vid Tullverket

20 000

2542

Patientavgifter vid tandläkarutbildningen

3 200

2544

Avgifter vid Folkhälsoinstitutet

0

2548

Avgifter för Finansinspektionens verksamhet

281 000

2551

Avgifter från kärnkraftverken

254 000

2552

Övriga offentligrättsliga avgifter

410 000

2553

Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden

16 000

2557

Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret

5 000

2558

Avgifter för årlig revision

125 900

2559

Avgifter för etikprövning av forskning

26 000

2561

Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

17 300

 

 

 

2600

Försäljningsinkomster

334 000

 

 

 

2624

Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter

54 000

2625

Utförsäljning av beredskapslager

0

2627

Offentlig lagring, försäljningsintäkter

280 000

 

 

 

2700

Böter m.m.

1 214 000

 

 

 

2711

Restavgifter och dröjsmålsavgifter

93 000

2712

Bötesmedel

1 054 000

2713

Vattenföroreningsavgifter m.m.

4 000

2714

Sanktionsavgifter m.m.

50 000

2717

Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll

13 000

 

 

 

2800

Övriga inkomster av statens verksamhet

510 000

 

 

 

2811

Övriga inkomster av statens verksamhet

510 000

 

 

 

2000

Inkomster av statens verksamhet

50 457 400

 

 

 

3100

Inkomster av försålda byggnader och maskiner

0

 

 

 

3120

Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner

 

0

3125

Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

0

 

 

 

3200

Övriga inkomster av markförsäljning

0

 

 

 

3211

Övriga inkomster av markförsäljning

0

 

 

 

3300

Övriga inkomster av försåld egendom

25 000 000

 

 

 

3311

Inkomster av statens gruvegendom

0

3312

Övriga inkomster av försåld egendom

25 000 000

 

 

 

3000

Inkomster av försåld egendom

25 000 000

 

 

 

4100

Återbetalning av näringslån

3 500

 

 

 

4120

Återbetalning av jordbrukslån

2 000

4123

Återbetalning av lån till fiskerinäringen

2 000

 

 

 

4130

Återbetalning av övriga näringslån

1 500

4131

Återbetalning av vattenkraftslån

0

4132

Återbetalning av lån avseende såddfinansiering

0

4136

Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet

200

4137

Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk

100

4138

Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier

0

4139

Återbetalning av lokaliseringslån

1 200

 

 

 

4300

Återbetalning av studielån

1 441 400

 

 

 

4311

Återbetalning av statens lån för universitetsstudier

0

4312

Återbetalning av allmänna studielån

400

4313

Återbetalning av studiemedel

1 441 000

 

 

 

4500

Återbetalning av övriga lån

46 000

 

 

 

4516

Återbetalning av utgivna startlån och bidrag

0

4525

Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor

20 000

4526

Återbetalning av övriga lån

26 000

 

 

 

4000

Återbetalning av lån

1 490 900

 

 

 

5100

Avskrivningar och amorteringar

547 400

 

 

 

5120

Avskrivningar på fastigheter

543 000

5121

Amortering på statskapital

543 000

 

 

 

5130

Uppdragsmyndigheters komplementkostnader

4 400

5131

Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader

4 400

 

 

 

5200

Statliga pensionsavgifter

10 380 000

 

 

 

5211

Statliga pensionsavgifter

10 380 000

 

 

 

5000

Kalkylmässiga inkomster

10 927 400

 

 

 

6100

Bidrag från EU:s jordbruksfonder

10 005 400

 

 

 

6110

Bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket

6 906 400

6111

Gårdsstöd

6 360 000

6112

Kompletterande åtgärder perioden 1995–1999

0

6113

Övriga interventioner

157 000

6114

Exportbidrag

10 000

6115

Djurbidrag

334 900

6116

Offentlig lagring

33 000

6119

Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket

 

11 500

 

 

 

 

 

 

6120

Bidrag från EU till landsbygdsutvecklingen

3 099 000

6121

Europeiska utvecklings- och garantifonden – utvecklingssektionen 1995–1999

 

0

6122

Europeiska utvecklings- och garantifonden – utvecklingssektionen 2000–2006

 

0

6123

Europeiska utvecklings- och garantifonden – garantisektionen 2000–2006

 

–1 000

6124

Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007–2013

 

3 100 000

 

 

 

6200

Bidrag från EU till fiskenäringen

73 000

 

 

 

6211

Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 1995–1999

0

6212

Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 2000–2006

0

6213

Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007–2013

73 000

 

 

 

6300

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden

1 440 000

 

 

 

6311

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1995–1999

 

0

6312

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2000–2006

 

0

6313

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013

 

1 440 000

 

 

 

6400

Bidrag från Europeiska socialfonden

976 100

 

 

 

6411

Bidrag från Europeiska socialfonden 1995–1999

0

6412

Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006

0

6413

Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013

976 100

 

 

 

6500

Bidrag till transeuropeiska nätverk

350 000

 

 

 

6511

Bidrag till transeuropeiska nätverk

350 000

 

 

 

6900

Övriga bidrag från EU

247 900

 

 

 

6911

Övriga bidrag från EU

195 000

6912

Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

52 900

 

 

 

6000

Bidrag m.m. från EU

13 092 400

 

 

 

7100

Tillkommande skatter

10 437 368

 

 

 

7110

EU-skatter

7 629 480

7111

Momsbaserad EU-avgift

1 478 153

7112

Tullmedel

5 833 889

7113

Jordbrukstullar och sockeravgifter

317 438

7114

Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

0

 

 

 

7120

Kommunala utjämningsavgifter

2 807 888

7121

Utjämningsavgift för LSS-kostnader

2 807 888

 

 

 

7200

Avräkningar

–76 752 496

 

 

 

7210

Intäkter som förs till fonder

–3 812 219

7211

Intäkter som förs till fonder

–3 812 219

 

 

 

7220

Kompensation för mervärdesskatt

–72 940 277

7221

Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter

–24 985 692

7222

Kompensation för mervärdesskatt, kommuner

–47 954 585

 

 

 

7000

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

–66 315 128

 

 

 

8100

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

–125 000

 

 

 

8111

Anställningsstöd

0

8112

Stöd till utbildningsvikariat

0

8114

Stöd till bredbandsinstallation

0

8118

Stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

0

8119

Stöd till utbildning av personal i vård och äldreomsorg

0

8123

Jämställdhetsbonus

–125 000

 

 

 

8000

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

 

–125 000

 

 

 

9000

Löpande redovisade skatter m.m.

0

 

 

 

 

Statsbudgetens inkomster (kassamässigt)

832 988 162