Civilutskottets betänkande

2010/11:CU3

Enklare redovisning

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:235, vari föreslås vissa förenklingar av reglerna i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringslagen (1999:1078) om årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och arkivering. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag med en lagteknisk justering.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Enklare redovisning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

3. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

4. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

5. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

6. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

7. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

8. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

9. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

10. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

11. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

13. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

14. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

15. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

16. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

17. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:235 i denna del.

Stockholm den 18 november 2010

På civilutskottets vägnar

Maryam Yazdanfar

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Maryam Yazdanfar (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Maria Abrahamsson (M), Hillevi Larsson (S), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Per Lodenius (C), Yilmaz Kerimo (S), Margareta Cederfelt (M), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V), Katarina Köhler (S) och Gustav Fridolin (MP).

Redogörelse för ärendet

Sommaren 2007 tillkallade regeringen en särskild utredare för att se över vissa redovisningsfrågor (dir. 2007:78). Utredningen antog namnet Utredningen om enklare redovisning och överlämnade i juni 2008 delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). I delbetänkandet föreslås förenklingar och förändringar i reglerna om årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och arkivering. Betänkandet har remissbehandlats.

Under beredningen i Regeringskansliet har möjligheterna att förenkla det ”vanliga” årsbokslutet diskuterats med näringslivet vid ett möte i januari 2009 och med Bokföringsnämnden och Skatteverket vid ett möte i februari 2009.

För att komplettera beredningsunderlaget presenterade Justitiedepartementet i juni 2009 ett utkast till lagrådsremiss om enklare redovisning. I utkastet behandlas de flesta förslag som lämnas i delbetänkandet. Även vissa andra frågor tas upp i utkastet, bl.a. förenklingar i reglerna om vanliga årsbokslut och en uppmjukning av reglerna om brutna räkenskapsår. Utkastet diskuterades vid ett remissmöte i september 2009.

De frågor om gränsvärden i redovisningslagstiftningen som tas upp i delbetänkandet har behandlats av riksdagen våren 2010 (prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368). Förslaget om att inskränka skyldigheten för aktiebolag att i årsredovisningen lämna tilläggsupplysningar om ersättning till revisorer har behandlats av riksdagen våren 2009 (prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265).

I den nu aktuella propositionen behandlas övriga förslag i delbetänkandet. I propositionen behandlas även vissa andra frågor, nämligen förenklingar i reglerna om vanliga årsbokslut och en uppmjukning av reglerna om brutna räkenskapsår.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande över lagförslagen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

I ärendet har en skrivelse inkommit från två privatpersoner.

Utskottets överväganden

Enklare redovisning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag med en lagteknisk justering.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen vissa förenklingar av reglerna om årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och arkivering.

Regeringen föreslår att kravet på att årsredovisningen ska innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro tas bort. Vidare tas kraven bort på att årsredovisningen ska innehålla uppgift om löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land, uppgift om fastigheters taxeringsvärde samt uppgift om beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång. Vissa ytterligare krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen begränsas till att gälla endast för större företag och sådana mindre företag som är publika aktiebolag.

Vidare föreslås att mindre företag ges en generell rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form. De undantas också från kravet på att i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om företagets verksamhet inom forskning och utveckling eller om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

De lättnader som införs för större företag föreslås omfatta även finansiella företag.

I propositionen föreslås vidare att det görs enklare att upprätta ett årsbokslut. Bestämmelserna om hur vissa anläggningstillgångar ska värderas förenklas. Kraven på att extraordinära intäkter och kostnader ska redovisas och att vissa belopp vid upptagande av lån ska periodiseras tas bort. Vissa krav på tilläggsupplysningar utmönstras och bestämmelserna om hur tilläggsupplysningar ska redovisas förenklas.

De begränsningar till vissa fasta tidsperioder som i dag gäller för andra räkenskapsår än kalenderår (brutna räkenskapsår) ska enligt lagförslaget tas bort. Ett brutet räkenskapsår ska dock även fortsättningsvis påbörjas den första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv kalendermånader.

Därutöver föreslås att reglerna om tidpunkten för den löpande bokföringen ändras dels genom att möjligheten att använda kontantmetoden utökas så att alla icke finansiella företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får tillämpa metoden, dels genom att möjligheten att inom ramen för god redovisningssed tillåta senareläggning av bokföringen utökas.

Möjligheten att använda gemensam verifikation vid kontantförsäljning föreslås utökas genom att kravet på att det ska vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna tas bort.

Slutligen föreslås att möjligheterna till överföring av räkenskapsinformation från ett material till ett annat utökas och att arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio år till sju år.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen med den lagtekniska justering som framgår nedan.

I propositionen föreslår regeringen (lagförslag 8) ändringar i 13 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200). Samma paragraf är föremål för ändringsförslag i proposition 2010/11:16 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser som riksdagen ska besluta om senare under hösten 2010. För att uppnå en lagteknisk samordning mellan lagförslagen bör det förstnämnda lagförslaget därför överlämnas till skatteutskottet för behandling i betänkande 2010/11:SkU13.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:235 Enklare redovisning:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2.    lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

3.    lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

4.    lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

5.    lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

6.    lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

7.    lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

8.    lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

9.    lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

10.  lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

11.  lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

12.  lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

13.  lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

14.  lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

15.  lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

16.  lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

17.  lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

18.  lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

I betänkandet behandlas regeringens lagförslag 1-7 och 9-18. Lagförslag 8 har överlämnats till skatteutskottet för lagteknisk samordning (bet. 2010/11:SkU13).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag