Civilutskottets betänkande

2010/11:CU25

Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:85 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende från 1997. Syftet med förslaget är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte i svensk rätt. Den nya lagen ska, liksom den nu gällande lagen, vara tvingande till konsumentens förmån.

Med tidsdelat boende avses en rätt att periodvis och återkommande nyttja ett övernattningsboende, exempelvis i ett fritidshus eller på en semesteranläggning. Med långfristig semesterprodukt avses en rätt till boenderabatter eller liknande förmåner som en konsument betalar särskilt för att kunna utnyttja, t.ex. under semesterresor.

Den föreslagna nya lagen syftar till att utöka konsumentskyddet på området. Bland annat omfattar den nya lagen fler typer av avtal än den nuvarande lagen. Vidare utökas näringsidkarens informationsskyldighet. Ingående information ska lämnas såväl vid marknadsföring som i övrigt innan ett avtal ingås. Det gäller t.ex. vid evenemang för marknadsföring och försäljning av avtal som näringsidkaren håller. Informationen ska lämnas i standardiserade blanketter och uppfylla detaljerade krav. Särskilda krav ska gälla i fråga om utformningen av avtalet. Det ska vara skriftligt. Ångerfristen förlängs från tio till fjorton dagar. Möjligheten att ångra ett avtal ska finnas kvar om näringsidkaren inte uppfyller vissa krav, t.ex. i fråga om det språk som avtalet ska vara upprättat på. Näringsidkaren får inte kräva att konsumenten betalar eller ställer säkerhet innan ångerfristen har löpt ut. Konsumenten ska ha rätt till säkerhet från näringsidkaren för de betalningar som konsumenten gör om den byggnad som ett avtalat boende avser inte är färdigställd. I fråga om avtal om långfristiga semesterprodukter ska en betalningsplan upprättas. Konsumenten ska ha rätt att frånträda avtalet sedan viss betalning har gjorts till näringsidkaren enligt betalningsplanen. Lagen innehåller också regler om sanktioner vid överträdelser av dess föreskrifter. Konsumentverket ska utöva tillsyn över att lagen följs.

Den nya lagen och vissa följdändringar m.m. föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Utskottet föreslår även att riksdagen antar ett förslag som utskottet lagt fram om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende

Riksdagen antar

- dels regeringens förslag till

1. lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,

2. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

3. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,

4. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

- dels utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:85.

Stockholm den 31 maj 2011

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Yilmaz Kerimo (S), Margareta Cederfelt (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V), Thomas Finnborg (M) och Katarina Köhler (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog i januari 2009 ett nytt direktiv om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende och långfristiga semesterprodukter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte). Direktivet ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis.

Under förhandlingsarbetet inhämtades synpunkter på Europeiska kommissionens direktivförslag från berörda organisationer och myndigheter.

Som ett led i genomförandet av direktivet utarbetades promemorian Nytt EG-direktiv om tidsdelat boende m.m. (Ds 2009:57). Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för förslagen i propositionen.

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – att riksdagen antar det förslag till lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt och de förslag till följdändringar i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och marknadsföringslagen (2008:486) som har lagts fram i propositionen.

Vidare föreslås en ändring av rättelsekaraktär i 12 a § lagen (2006:595) om europakooperativ.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och ett förslag som har lagts fram av utskottet om justering av lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att direktivet om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende och långfristiga semesterprodukter ska genomföras i svensk rätt genom en ny lag som ersätter 1997 års lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Den nya lagen ska, liksom den nu gällande lagen, vara tvingande till konsumentens förmån, och det ska inte vara möjligt att välja att tillämpa lagen i ett land med mindre gott skydd.

Regeringens förslag innebär sammanfattningsvis bl.a. följande.

Lagen ska vara tillämplig på konsumentavtal om tidsdelat boende, långfristig semesterprodukt, deltagande i system för byte av tidsdelat boende och förmedling av tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Liksom 1997 års lag ska den nya lagen tillämpas även när en näringsidkare är ombud för en konsument. Det nuvarande undantaget i distans- och hemförsäljningslagen som syftar till att undvika parallell tillämpning av vissa bestämmelser i den lagen ska gälla även med den nya lagen.

Reklam för avtal som omfattas av lagen ska innehålla upplysningar om näringsidkarens skyldighet att lämna information innan ett avtal ingås och om var sådan information finns tillgänglig. Vid evenemang för marknadsföring och försäljning ska föreskriven information finnas tillgänglig. Evenemangets kommersiella syfte ska framgå redan av inbjudan. Ett avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt ska inte få marknadsföras som en investering.

Näringsidkaren ska, i rimlig tid innan ett avtal som omfattas av den föreslagna lagen ingås, ge konsumenten information om bl.a. produkten och dess egenskaper, pris och avgifter, ångerrätten samt förbudet för näringsidkaren att ta emot betalning eller säkerhet under ångerfristen. Viss grundläggande information ska lämnas genom att näringsidkaren använder en blankett. Övrig information ska kunna lämnas även på annat sätt. Informationen ska ges på ett klart och begripligt sätt, antingen i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.

Ett avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av parterna. Konsumenten ska inte vara bunden av ett avtal som inte har upprättats skriftligen eller undertecknats. Avtalet ska innehålla den information som direktivet föreskriver. Avtalshandlingen ska innehålla en blankett som konsumenten kan använda om han eller hon vill utöva sin ångerrätt.

Den information som ska lämnas innan ett avtal ingås och det avtal som upprättas ska vara på ett språk i den stat där konsumenten är bosatt eller är medborgare, under förutsättning att det är något av de officiella språken inom Europeiska unionen, isländska eller norska. Kan flera språk komma i fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska användas.

Konsumenten ska ha rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar. Ångerfristen ska som huvudregel räknas från dagen då avtalet ingås. Om näringsidkaren inte har gett konsumenten en ångerblankett eller föreskriven information, ska ångerfristen börja löpa först när bristen har avhjälpts. Detsamma gäller om näringsidkaren inte upprättar eller tillhandahåller konsumenten avtalet på rätt språk. Om avtalet ångras, ska konsumenten inte vara skyldig att betala skadestånd eller betala för den tid som tjänsten har utnyttjats.

Kreditavtal som konsumenten träffat med näringsidkaren eller med någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren ska upphöra att gälla utan kostnad för konsumenten om konsumenten utövar sin rätt att ångra avtalet. Detsamma gäller andra anknytande avtal om tjänster som konsumenten ingått med näringsidkaren i samband med ett avtal om tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt.

Vid avtal om tidsdelat boende, avtal om långfristig semesterprodukt och avtal om bytessystem ska näringsidkaren inte få ta emot betalning eller säkerhet från konsumenten innan ångerfristen löpt ut.

Om ett avtal om tidsdelat boende avser byggnader eller gemensamma anläggningar som är under uppförande eller inte har påbörjats då avtalet ingås, ska näringsidkaren ställa betryggande säkerhet för att konsumenten får tillbaka det som har betalats om färdigställande inte sker och avtalet upphör.

Konsumentverket ska utöva tillsyn över att lagen följs.

Den nya lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt och övriga lagändringar ska träda i kraft den 1 augusti 2011, då 1997 års lag ska upphöra att gälla. Den nya lagen ska vara tillämplig på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet. 1997 års lag ska fortfarande gälla i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta de lagförslag som lagts fram i propositionen.

Tidigare i våras beslutade riksdagen vissa ändringar i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245, SFS 2011:585). Ändringarna ska träda i kraft den 20 juli 2011. Genom riksdagsbeslutet kom 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner att få ett ofullständigt innehåll. Det är angeläget att felaktigheten snarast möjligt rättas till. Utskottet lägger därför på eget initiativ fram ett förslag till justering av lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner i enlighet med vad som framgår av bilaga 3 till betänkandet.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:85 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,

2.    lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

3.    lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,

4.    lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:585) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2011:585

2 §

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beteckning

Betydelse

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lastbil

1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran.

2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss.

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

 

Lekfordon

Ett fordon som ska anses som leksak enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

 

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

2 §

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beteckning

Betydelse

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lastbil

1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran.

2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss.

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

 

Lekfordon

Ett fordon som ska anses som leksak enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

 

Lätt buss

En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.

 

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –