Civilutskottets betänkande

2010/11:CU19

Ändring i marknadsföringslagen

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen ändrar sitt beslut från den 8 december 2010 med anledning av betänkande 2010/11:CU5 såvitt gäller marknadsföringslagen (2008:486).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändring i marknadsföringslagen

Riksdagen ändrar sitt beslut från den 8 december 2010 (rskr. 2010/11:79 och 80) såvitt gäller lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) på det sättet att riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2009/10:125 och antar regeringens förslag i proposition 2009/10:242 med den ändring som framgår av utskottets förslag i bilaga 4 i betänkande 2010/11:CU5.

Stockholm den 9 december 2010

På civilutskottets vägnar

Maryam Yazdanfar

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Maryam Yazdanfar (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Per Lodenius (C), Yilmaz Kerimo (S), Margareta Cederfelt (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD) och Amineh Kakabaveh (V).

Utskottets överväganden

Den 8 december 2010 beslutade riksdagen om vissa ändringar i marknadsföringslagen (2008:486), rskr. 2010/11:79 och 80. Riksdagsbeslutet blev ofullständigt.

Det är angeläget att felaktigheten snarast möjligt rättas till, och utskottet föreslår därför på eget initiativ att riksdagen ändrar sitt tidigare beslut på det sättet att riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2009/10:125 och antar regeringens förslag i proposition 2009/10:242 med den ändring som framgår av utskottets förslag i bilaga 4 i betänkande 2010/11:CU5.