Civilutskottets betänkande

2010/11:CU10

Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriverkets division Metria. I propositionen föreslår regeringen att delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision Metria överförs till ett av staten helägt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva konsultverksamhet avseende att framställa och leverera tjänster och produkter inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagiseringen beräknas enligt propositionen kunna genomföras tidigast den 1 april 2011.

Regeringen föreslår att riksdagens godkänner överföringen av Metria till ett bolag och vissa riktlinjer för överföringen samt bemyndigar regeringen att vidta åtgärder som är nödvändiga i sammanhanget.

Propositionen har inte föranlett någon motion.

Civilutskottet tillstyrker enhälligt regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria

Riksdagen

1. godkänner att delar av verksamheten vid Lantmäteriets division Metria överförs till ett av staten direkt helägt bolag (avsnitt 4.1),

2. godkänner riktlinjerna för överföringen av tillgångar eller skulder till det nya bolaget (avsnitt 4.3),

3. bemyndigar regeringen att genomföra överföringen av delar av verksamheten vid Lantmäteriets division Metria till aktiebolagsform i enlighet med de riktlinjer som regeringen förordar samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förvärva aktiebolag (avsnitt 4.1 och 4.3).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:53 punkterna 1–3.

Stockholm den 3 mars 2011

På civilutskottets vägnar

Carina Ohlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Ohlsson (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Maria Abrahamsson (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Yilmaz Kerimo (S), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V), Thomas Finnborg (M), Katarina Köhler (S), Ola Johansson (C) och Luciano Astudillo (S).

Utskottets överväganden

Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner och bemyndigar enligt regeringens förslag.

Propositionen

Lantmäteriets verksamhet är i dag organiserad i fyra divisioner med ansvar för olika sakområden. Division Metria ansvarar för uppdragsverksamheten inom verksamhetsområdet, t.ex. mätningsverksamhet, databearbetningar, analyser och utveckling och förvaltning av applikationer där geografisk information och fastighetsinformation ingår. Metria har ca 340 personer anställda och verksamheten bedrivs på ca 35 orter.

I propositionen föreslår regeringen att delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision Metria överförs till ett av staten helägt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva konsultverksamhet avseende att framställa och leverera tjänster och produkter inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagiseringen beräknas enligt propositionen kunna genomföras tidigast den 1 april 2011.

I en sammanfattning av regeringens skäl för en bolagisering anför regeringen bl.a. följande.

Regeringen anser att övervägande skäl talar för en bolagisering av delar av Metrias verksamhet. Verksamheten bör bedrivas i ett nytt självständigt aktiebolag. En bolagisering innebär att förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden ökar och att grunden för misstankar om korssubventionering elimineras. Med en bättre fungerande marknad ökar kraven på utveckling av effektivitet och produktivitet i verksamheten. En fungerande konkurrens leder till ett effektivare resursutnyttjande, vilket kommer samhället till del i form av lägre priser och högre kvalitet.

Verksamheten uppfyller också samtliga de kriterier som riksdag och regering tidigare har ställt upp för när en affärsverksamhet inom en myndighet kan bedömas vara aktuell för ombildning till aktiebolagsform. Den nya verksamhetsformen skulle vidare innebära ett utökat mandat att fatta strategiska beslut om verksamhetens inriktning som mer motsvarar vad som gäller för branschen i övrigt. Det skulle därmed bli lättare för Metria att bedriva verksamhet på nya marknader.

Regeringen anser också att en bolagisering av verksamheten ger goda förutsättningar att skapa ett effektivt och lönsamt företag med förbättrade möjligheter för verksamheten att utvecklas.

Regeringens förslag innebär att riksdagen ska godkänna den aktuella överföringen och riktlinjerna för överföringen av tillgångar eller skulder till det nya bolaget. Vidare föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra överföringen till aktiebolagsform i enlighet med de riktlinjer som regeringen förordar samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förvärva aktiebolag. De närmare förutsättningarna för riksdagens godkännande och bemyndigande framgår av avsnitten 4.1 och 4.3 i propositionen. Regeringens förslag framgår av bilagan.

Utskottets ställningstagande

Regeringens förslag om ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria har inte mött invändningar i någon motion eller vid utskottets beredning av ärendet. Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria:

1.

Riksdagen godkänner att delar av verksamheten vid Lantmäteriets division Metria överförs till ett av staten direkt helägt bolag (avsnitt 4.1).

2.

Riksdagen godkänner riktlinjerna för överföringen av tillgångar eller skulder till det nya bolaget (avsnitt 4.3).

3.

Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra överföringen av delar av verksamheten vid Lantmäteriets division Metria till aktiebolagsform i enlighet med de riktlinjer som regeringen förordar samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förvärva aktiebolag (avsnitt 4.1 och 4.3).