Till statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Regeringen beslutade den 20 juni 2007 (dir. 2007:94) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och föreslå de organisations- och författningsändringar som behövs för en ändrad instansordning för vissa mål och ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10, PBL). Utredaren ska vidare utreda och föreslå de processuella regler som behövs för den ändrade instansordningen samt för en samordning av miljödomstolarna och fastighetsdomstolarna. Genom tilläggsdirektiv den 20 december 2007 (dir. 2007:184) vidgades uppdraget till att omfatta bl.a. behovet av författningsändringar i fråga om förnybar energi, vattenverksamheter, riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar samt samordning och samråd i prövningsförfarandet. Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2008:119) att tillkalla ytterligare en särskild utredare. I båda tilläggsdirektiven ändrades tidpunkterna för redovisning av uppdraget.

Utredningen har antagit namnet Miljöprocessutredningen.

Den 20 juni 2007 förordnades lagmannen Ulf Andersson att vara särskild utredare.

Den 6 oktober 2008 förordnades rådmannen Lars Holmgård att vara särskild utredare.

Som sakkunniga förordnades fr.o.m. den 20 september 2007 professorn Peter Fitger och chefsrådmannen Claes Kristensson.

Som experter förordnades fr.o.m. den 20 september 2007 kanslirådet Camilla Adolfsson, miljörättsjuristen Oscar Alarik, departementssekreteraren Agnetha Alriksson, advokatfiskalen Karolina Ardesjö Lundén, fastighetsrådet Anders Dahlsjö, chefsrådmannen Jim Emilsson, kanslirådet Ivar Frostenson, juristen Agneta Gardar, rättssakkunniga Susanne Gerland, ämnesrådet Margaretha Gistorp, bolagsjuristen Ulrik Johansson,

departementssekreteraren Anna Josefsson, rådmannen Bjarne Karlsson, departementssekreteraren Mats Kryhl, rättssakkunniga Malin Larsson, departementssekreteraren Elisabeth Lidbaum, miljörättsjuristen Henrik Malmberg, miljörådet Lena Nilsson, lagmannen Håkan Nordling, förbundsjuristen Germund Persson, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, 1:e länsjuristen Magnus Sandström, divisionschefen Micaela Schulman, kanslirådet Karin Sjökvist, enhetschefen Dan Töllborn, rättssakkunniga Sanna Viklund och departementssekreteraren Henrik Wingfors.

Advokaten Mårten Bengtsson förordnades som expert fr.o.m. den 9 oktober 2007 och docenten Jan Darpö förordnades som expert fr.o.m. den 15 oktober 2007.

Margaretha Gistorp entledigades fr.o.m. den 12 november 2007 och i stället förordnades departementssekreteraren Lena Källberg som expert fr.o.m. den 13 november 2007. Elisabeth Lidbaum entledigades fr.o.m. den 31 december 2007 och i stället förordnades departementssekreteraren Eva-Lena Almér som expert fr.o.m. den 1 januari 2008.

Som experter förordnades fr.o.m. den 1 januari 2008 chefsjuristen Fredrik Bonde, enhetschefen Karl-Erik Nilsson och generalsekreteraren Stefan Nyström.

Som experter förordnades fr.o.m. den 15 januari 2008 advokaten Bo Hansson, miljöjuristen Lennart Sandebjer och juristen Carl-Ivar Stahl, fr.o.m. den 21 januari 2008 departementssekreteraren Ingrid Hasselsten och fr.o.m. den 25 januari 2008 rådmannen Stefan Nilsson.

Karolina Ardesjö Lundén entledigades fr.o.m. den 29 februari 2008 och i stället förordnades advokatfiskalen Johan Svensson som expert fr.o.m. den 1 mars 2008.

Som experter förordnades fr.o.m. den 8 oktober 2008 kansli- rådet Magnus Blümer och civilingenjören Walter Johansson.

Henrik Wingfors entledigades fr.o.m. den 20 oktober 2008. Micaela Schulman entledigades fr.o.m. den 1 november 2008

och i stället förordnades enhetschefen Mårten Dunér som expert fr.o.m. den 1 november 2008.

Som expert förordnades fr.o.m. den 1 november 2008 ämnes- sakkunniga Ingela Sundelin.

Som sekreterare i utredningen har förordnats hovrättsassessorn Annika Sandersnäs Heijman (fr.o.m. den 13 augusti 2007), kammarrättsassessorn Ewa Mårdberg (fr.o.m. den 20 augusti 2007 t.o.m. den 31 mars 2008), hovrättsassessorn Dano Kostovski

(fr.o.m. den 18 februari 2008), chefsjuristen Peter Ardö (fr.o.m. den 1 mars 2008) och länsassessorn Cecilia Giese Hagberg (fr.o.m. den 1 mars 2008). Av sekreterarna är det i huvudsak Annika Sandersnäs Heijman och Dano Kostovski som har medverkat i arbetet med detta betänkande. Experten Stefan Nilsson har på ett ovärderligt sätt medverkat i arbetet kring vattenrättsliga frågor.

Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkandena En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen (SOU 2007:111), Miljödomstolarna – domkretsar – lokalisering – handläggningsregler

(SOU 2008:31) samt Prövning av vindkraft (SOU 2008:86). Utredningen överlämnar härmed sitt huvudbetänkande

Miljöprocessen.

Till betänkandet har fogats särskilda yttranden.

Undertecknad utredare fortsätter i enlighet med direktiven arbetet med frågor om riksintressen och miljökonsekvens- beskrivningar.

Stenungsund i januari 2009

Ulf Andersson

/ Annika Sandersnäs Heijman

Dano Kostovski

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

19

Författningsförslag .............................................................

27

1

Förslag till lag om miljödomstolar................................................

27

2

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken (1942: 740) .........

43

3

Förslag till lag om ändring i jordabalken (1970:994)...................

45

4

Förslag till lag om ändring i miljöbalken (1998:808)...................

48

5

Förslag till lag om ändring i lagen(1929:405)med vissa

 

 

föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-

 

 

norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929 ..................

93

6

Förslag till lag om ändring ägofredslagen (1933:269)................

102

7

Förslag till lag om ändring i lagen (1945:119) om

 

 

stängselskydd för järnväg m.m. ..................................................

107

8

Förslag till lag om ändring i lagen (1957:390) om

 

 

fiskearrenden................................................................................

108

9

Förslag till lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa

 

 

åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m................

109

10 Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

 

 

(1970:988)...................................................................................

116

11 Förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948) ....................

122

12 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1037) om

 

 

äganderättsutredning och legalisering ......................................

124

7

Innehåll SOU 2009:10

13

Förslag till lag om ändring i expropriationslagen

 

 

(1972:719)...................................................................................

125

14

Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1084) om

 

 

avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag.........

133

15

Förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)...

135

16

Förslag till lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).....

137

17

Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om

 

 

förvaltning av samfälligheter......................................................

138

18

Förslag till lag om ändring i bostadsförvaltningslagen

 

 

(1977:792)...................................................................................

142

19

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa

 

 

rörledningar ................................................................................

144

20

Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)......

146

21

Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)........

147

22

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:307) om

 

 

skyldighet för utländska käranden att ställa säkerhet för

 

 

rättegångskostnader ...................................................................

148

23

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa

 

 

torvfyndigheter...........................................................................

149

24

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) ...

152

25

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:11) om

 

 

exploateringssamverkan .............................................................

155

26

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om

 

 

förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna

 

 

och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. .....................

156

27

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om

 

 

kulturminnen ..............................................................................

158

28

Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)................

160

29

Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)......

163

8

SOU 2009:10

Innehåll

30

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) .......................

164

31

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1320) om

 

 

kärnkraftens avvecklande...........................................................

166

32

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:811) om införande

 

 

av miljöbalken.............................................................................

167

33

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda

 

 

bestämmelser om vattenverksamheter......................................

169

34

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:813) om införande

 

 

av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet...

187

35

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder

 

 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

 

 

kemikalieolyckor........................................................................

189

36

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1175) om rätt att

 

 

använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar...

191

37

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1176) om rätt att

 

 

använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter

 

 

och domstolar.............................................................................

192

38

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:875) om särskilda

 

 

förvaltningar om vissa elektriska anläggningar ........................

193

39

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel

 

 

med utsläppsrätter......................................................................

195

40

Förslag till lag om ändring naturgaslagen (2005:403)..............

196

41

Förslag till förordning med instruktion för

 

 

Koncessionsnämnderna för miljöfarlig verksamhet och

 

 

vattenverksamhet .......................................................................

197

42

Förslag till förordning om ändring i kungörelsen

 

 

(1971:549) om fastighetsdomstol .............................................

200

43

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-

 

 

norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929...............

201

9

Innehåll SOU 2009:10

44

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ...................

202

45

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1996:379) med hovrättsintruktion...........................................

203

46

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1996:381) med tingsrättsintruktion.........................................

208

47

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd...........

211

48

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1998:928) om bygde- och fiskeavgifter ...................................

214

49

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:940)

 

 

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken..............

216

50

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1998:1323) om miljödomstolars domkretsar..........................

218

51Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ..................................

220

52

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion....................................

223

1

Inledning .................................................................

225

2

Bakgrund.................................................................

229

2.1

Miljölagstiftningens framväxt................................................

229

2.2

Miljöbalken.............................................................................

231

2.3 Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet .....................

236

 

2.3.1

Miljöfarlig verksamhet................................................

236

 

2.3.2

Vattenverksamhet .......................................................

238

3

Prövningsmyndigheter ...............................................

241

3.1

Gällande ordning....................................................................

241

 

3.1.1

Miljödomstolarna........................................................

241

 

3.1.2

Miljöprövningsdelegationerna....................................

245

10

 

 

 

SOU 2009:10 Innehåll

 

3.1.3

Vattenmyndigheterna.................................................

263

3.2

Överväganden och förslag.....................................................

265

 

3.2.1

Prövningsmyndigheternas uppgifter, antal och

 

 

 

lokalisering ..................................................................

265

 

3.2.2

Prövningsmyndigheternas organisation....................

274

 

3.2.3

Alternativt förslag till prövningsmyndigheternas

 

 

 

organisation.................................................................

288

4

Prövningen av vissa civilrättsliga frågor.......................

293

4.1

Gällande ordning....................................................................

293

 

4.1.1

Bakgrund .....................................................................

293

 

4.1.2

Rådighet ......................................................................

294

 

4.1.3

Tvångsrätter ................................................................

297

 

4.1.4

Ersättningsfrågor i samband med

 

 

 

tillståndsprövning .......................................................

298

 

4.1.5

Oförutsedda skador....................................................

300

 

4.1.6

Bygdemedel.................................................................

302

 

4.1.7

Civilrättsliga frågor i övrigt vid miljödomstolarna...

303

 

4.1.8

Handläggningen av ersättningsfrågor........................

304

 

4.1.9

Särskilt om förrättningsprövning ..............................

307

 

4.1.10 Rättegångskostnaderna ..............................................

310

4.2

Överväganden och förslag.....................................................

320

 

4.2.1 Hanteringen av civilrättsliga frågor i den nya

 

 

 

prövningsorganisationen............................................

320

 

4.2.2 Alternativt förslag med bibehållen samlad

 

 

 

prövning ......................................................................

336

 

4.2.3

Rättegångskostnader ..................................................

338

5

Den svensk-norska vattenrättskonventionen.................

345

5.1

Gällande ordning....................................................................

345

5.2

Överväganden och förslag.....................................................

346

6

Markavvattning ........................................................

347

6.1

Gällande ordning....................................................................

347

6.2

Överväganden och förslag.....................................................

352

11

Innehåll SOU 2009:10

7

Handläggningsregler för koncessionsnämnderna ..........

357

7.1

Inledning.................................................................................

357

 

7.1.1

Handläggningsreglerna för Koncessionsnämnden

 

 

 

för miljöskydd.............................................................

357

 

7.1.2 Handläggningsreglerna för miljödomstolarna i

 

 

 

ansökningsmål.............................................................

359

 

7.1.3

Tillståndsprövningen i förvaltningsmyndigheter

 

 

 

och kommuner ............................................................

366

7.2

Överväganden och förslag .....................................................

371

8

Samorganisation av miljödomstolarna och

 

 

fastighetsdomstolarna ...............................................

373

8.1

Bakgrund.................................................................................

373

 

8.1.1

Utredningsuppdraget..................................................

373

 

8.1.2

Domstolsorganisationen.............................................

373

 

8.1.3

Tingsrättsorganisationen ............................................

378

 

8.1.4

Fastighetsdomstolarna................................................

378

 

8.1.5

Fastighetsmålen...........................................................

384

 

8.1.6

Målutvecklingen i fastighetsdomstolarna..................

386

 

8.1.7

Domstolsverkets rapport............................................

387

8.2

Överväganden och förslag .....................................................

398

 

8.2.1

Samlokalisering............................................................

398

 

8.2.2

Undantag från samlokaliseringen...............................

401

9

Principer för processregler för samorganiserade

 

 

fastighetsdomstolar och miljödomstolar ......................

405

9.1

Gällande ordning....................................................................

405

 

9.1.1

Inledning......................................................................

405

 

9.1.2 Jämförelser mellan olika processlagar........................

406

 

9.1.3 Den nuvarande processordningen i

 

 

 

miljödomstolarna ........................................................

408

 

9.1.4 Den nuvarande processordningen i

 

 

 

fastighetsdomstolarna.................................................

409

 

9.1.5 Utredningens överväganden i delbetänkandet

 

 

 

SOU 2008:31...............................................................

411

 

9.1.6

Remissyttranden .........................................................

417

9.2

Överväganden och förslag .....................................................

420

12

 

 

 

SOU 2009:10 Innehåll

 

9.2.1

Principiellt ställningstagande .....................................

420

 

9.2.2

Lagens tillämpningsområde .......................................

430

 

9.2.3

Domstolarnas namn ...................................................

431

10

Sammansättningsregler.............................................

435

10.1

Gällande ordning....................................................................

435

 

10.1.1 Överväganden och förslag i delbetänkandet

 

 

 

SOU 2007:111.............................................................

437

 

10.1.2 Remissyttranden över delbetänkandet

 

 

 

SOU 2007:111.............................................................

440

10.2

Överväganden och förslag.....................................................

441

 

10.2.1 Allmänna utgångspunkter..........................................

441

 

10.2.2 Nämndemäns medverkan...........................................

443

 

10.2.3 Domstolarnas normala sammansättning...................

444

 

10.2.4 Ensamdomarbehörighet m.m.....................................

449

 

10.2.5 Tekniska ledamöter ....................................................

451

 

10.2.6 Sakkunniga ledamöter ................................................

452

 

10.2.7 Domstolssekreterare och tingsnotarier.....................

454

11

Förslag till en lag om miljödomstolar ..........................

457

11.1

Forumbestämmelser ..............................................................

457

11.2

Vitesmål ..................................................................................

458

11.3

Handläggningen av mål som har överklagats till

 

 

miljödomstol, ......................................................................... 461

 

11.3.1 Överklagande till en miljödomstol............................

461

 

11.3.2 Enskilds motpart.........................................................

462

 

11.3.3 Allmänna handläggningsregler...................................

462

 

11.3.4 Sammanträden och bevisning m.m............................

466

 

11.3.5 Avgörande av mål m.m...............................................

468

 

11.3.6 Förening av mål ..........................................................

472

11.4

Särskilda rättsmedel ...............................................................

474

11.5

Särskilda överväganden om fastighetsbildningsmål och

 

 

mål enligt miljöbalken............................................................

475

11.6

Rättegången i Miljööverdomstolen.......................................

477

13

Innehåll

SOU 2009:10

12

Prejudikatregler........................................................

479

12.1

Gällande regler m.m. ..............................................................

479

 

12.1.1 Inledning......................................................................

479

 

12.1.2 Miljödomstolsmålen enligt den nya

 

 

instansordningen.........................................................

481

 

12.1.3 Grunderna för prövningstillstånd ..............................

482

 

12.1.4 Alternativa regler om prejudikatbildning ..................

486

 

12.1.5 Avgöranden i högsta instans ......................................

494

 

12.1.6 Förstärkt sammansättning i Miljööverdomstolen ....

494

12.2

Överväganden och förslag .....................................................

498

 

12.2.1 Inledning......................................................................

499

 

12.2.2 Olika sätt att tillgodose behovet av

 

 

prejudikatbildning.......................................................

501

 

12.2.3 Förstärkt sammansättning i Miljööverdomstolen ....

509

13

Genomförandet av utredningens förslag.......................

511

13.1

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser .........................

511

13.2

Konsekvenser av utredningens förslag..................................

514

 

13.2.1 Konsekvenser för länsstyrelserna...............................

516

 

13.2.2 Konsekvenser för domstolarna ..................................

517

 

13.2.3 Konsekvenser för företag ...........................................

518

 

13.2.4 Konsekvenser för det allmänna..................................

519

 

13.2.5 Övriga konsekvenser ..................................................

519

 

13.2.6 Konsekvenser för allmänheten...................................

520

 

13.2.7 Konsekvenser i övrigt .................................................

520

 

13.2.8 Konsekvenser av alternativa lösningar.......................

520

 

13.2.9 Information .................................................................

521

14

Författningskommentar .............................................

523

14.1

Förslaget till lag om miljödomstolar.....................................

523

14.2

Förslaget till ändring i rättegångsbalken (1942:740)............

538

14.3

Förslaget till ändring i jordabalken (1970:994) ....................

539

14.4

Förslaget till ändring i miljöbalken (1998:808) ....................

539

14

SOU 2009:10 Innehåll

14.5 Förslaget till ändring i lagen (1929:405) med vissa

 

föreskrifter angående tillämpningen här i riket av

 

svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj

 

1929.........................................................................................

555

14.6 Förslaget till ändring i ägofredslagen (1933:269) ................

555

14.7 Förslaget till ändring i lagen (1945:119) om

 

stängselskyldighet för järnväg m.m. .....................................

555

14.8 Förslaget till ändring i lagen (1957:390) om

 

fiskearrenden..........................................................................

555

14.9 Förslaget till ändring i lagen (1962:627) om vissa

 

åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. .........

556

14.10Förslaget till ändring i fastighetsbildningslagen

 

(1970:988) ..............................................................................

556

14.11Förslaget till ändring i väglagen (1971:948) .........................

556

14.12Förslaget till ändring i lagen (1971:1037) om

 

äganderättsutredning och legalisering ..................................

557

14.13Förslaget till ändring i expropriationslagen (1972:719) ......

557

14.14Förslaget till ändring i lagen (1973:1084) om avveckling

 

av vissa godmanskap för delägare i skifteslag.......................

557

14.15Förslaget till ändring i ledningsrättslagen (1973:1144) .......

557

14.16Förslaget till ändring i anläggningslagen (1973:1149) .........

557

14.17Förslaget till ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning

 

av samfälligheter.....................................................................

558

14.18Förslaget till ändring i bostadsförvaltningslagen

 

(1977:792) ..............................................................................

559

14.19Förslaget till ändring i lagen (1978:160) om vissa

 

rörledningar............................................................................

559

14.20Förslaget till ändring i jordförvärvslagen (1979:230) ..........

559

14.21Förslaget till ändring i skogsvårdslagen (1979:429) ............

560

 

15

Innehåll

SOU 2009:10

14.22Förslaget till ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska käranden att ställa säkerhet för

rättegångskostnader ...............................................................

560

14.23Förslaget till ändring i lagen (1985:620) om vissa

 

torvfyndigheter.......................................................................

560

14.24Förslaget till ändring i plan- och bygglagen (1987:10) ........

560

14.25Förslaget till ändring i lagen (1987:11) om

 

exploateringssamverkan.........................................................

561

14.26Förslaget till ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och

domstolarna under krig eller krigsfara m.m. ........................

562

14.27Förslaget till ändring i lagen (1988:950) om

 

kulturminnen..........................................................................

562

14.28Förslaget till ändring i minerallagen (1991:45).....................

562

14.29Förslaget till ändring i bostadsrättslagen (1991:614)...........

562

14.30Förslaget till ändring i ellagen (1997:857) ............................

562

14.31Förslaget till ändring i lagen (1997:1320) om

 

kärnkraftens avvecklande.......................................................

563

14.32Förslaget till ändring i lagen (1998:811) om införande av

 

miljöbalken .............................................................................

563

14.33Förslaget till ändring i lagen (1998:812) med särskilda

 

bestämmelser om vattenverksamheter..................................

563

14.34Förslaget till ändring i lagen (1998:813) om införande av

 

lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet....

568

14.35Förslaget till ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

kemikalieolyckor ....................................................................

568

14.36Förslaget till ändring i lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och

domstolar ................................................................................

568

16

SOU 2009:10

Innehåll

14.37Förslaget till ändring i lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos

förvaltningsmyndigheter och domstolar..............................

568

14.38Förslaget till ändring i lagen (2004:875) om särskild

 

förvaltning av vissa elektriska anläggningar .........................

569

14.39Förslaget till ändring i (2004:1199) om handel med

 

utsläppsrätter..........................................................................

569

14.40Förslaget till ändring i naturgaslagen (2005:403).................

569

14.41Förslaget till förordning med instruktion för Koncessionsnämnderna för miljöfarlig verksamhet och

vattenverksamhet ...................................................................

569

14.42Förslaget till ändring i kungörelsen (1971:549) om

 

fastighetsdomstol...................................................................

571

14.43Förslag till ändring i förordningen (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska

vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929.......................

572

14.44Förslaget till ändring i förordningen (1996:271) om mål

 

och ärenden i allmän domstol ...............................................

572

14.45Förslaget till ändring i förordningen (1996:379) med

 

hovrättsinstruktion................................................................

572

14.46Förslaget till ändring i förordningen (1996:381) med

 

tingsrättsinstruktion ..............................................................

572

14.47Förslaget till ändring i förordningen (1998:899) om

 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ................................

573

14.48Förslaget till ändring i förordningen (1998:928) om

 

bygde- och fiskeavgifter ........................................................

574

14.49Förslaget till ändring i förordningen (1998:940) om

 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ............

574

14.50Förslaget till ändring i förordningen (1998:1323) om

 

miljödomstolarnas domkretsar .............................................

574

17

Innehåll SOU 2009:10

14.51Förslaget till ändring i förordningen (1998:1388) om

 

vattenverksamhet m.m...........................................................

574

14.52Förslaget till ändring i förordningen (2007:825) med

 

länsstyrelseinstruktion...........................................................

575

14.53Övriga förordningsändringar.................................................

576

Särskilda yttranden ..........................................................

579

Bilagor

 

Bilaga 1 Kommittédirektiv..............................................................

599

Bilaga 2 Tilläggsdirektiv..................................................................

611

Bilaga 3 Tilläggsdirektiv..................................................................

633

Bilaga 4 Målstatistik ........................................................................

637

Bilaga 5 Antal ärenden avseende B-verksamheter hos

 

miljöprövningsdelegationerna åren 2004–2007...............

651

Bilaga 6 Kostnads- och tidredovisning för miljöprövnings-

 

delegationerna åren 2006–2007 ........................................

655

Bilaga 7 Måltillströmning till miljödomstolarna ...........................

657

Bilaga 8 Alternativt författningsförslag MPD...............................

663

Bilaga 9 Antalet mål om ersättnings- och tvångsfrågor i

 

miljödomstolarna åren 2003–2007 ...................................

669

Bilaga 10 Finland – Huvuddragen i lagstiftning och

 

prövningsorganisation ....................................................

671

Bilaga 11 Fastighetsmålen...............................................................

697

Bilaga 12 Alternativt författningsförslag sammanhållen

 

prövning...........................................................................

715

Bilaga 13 Antal ärenden rörande tillstånd till markavvattning

 

hos länsstyrelserna åren 2003–2007 ...............................

735

Bilaga 14 Avgöranden från Högsta domstolen och

 

Regeringsrätten ...............................................................

737

18

 

Sammanfattning

Miljöprocessutredningen behandlar i detta huvudbetänkande organisatoriska och processuella frågor.

Om utredningens förslag genomförs förändras miljödomstolar- nas arbetsuppgifter radikalt. För närvarande är ansökningsmålen, som domstolarna prövar i första instans, den tyngsta uppgiften. Det gäller tillståndsfrågor som rör större miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter.

I framtidens miljödomstolar kommer i stället prövningen av överklaganden att vara den dominerande uppgiften.

Miljödomstolarna ska även i fortsättningen vara inordnade i tingsrättsorganisationen. Inom denna organisation kommer dock miljödomstolarna att inta en särställning genom att i huvudsak vara inriktade på överprövning av beslut som har fattats av förvalt- ningsmyndigheter i första instans.

Förvaltningsmyndigheter som får till uppgift att pröva tillståndsfrågor måste motsvara högt ställda krav i fråga om organisation och kompetens. Grundläggande för den nya instans- ordningen bör vara att den kompetens som finns hos miljödom- stolarna också ska finnas hos de förvaltningsmyndigheter som övertar vissa uppgifter från domstolarna. För detta krävs att myndigheterna liksom domstolarna har en hög grad av självständig- het. De personer som är beslutsfattare bör vara sysselsatta på heltid med tillståndsärendena. Myndigheterna bör ha egen budget och bör genom att förfoga över egna medel kunna anställa personal i tillräcklig omfattning.

Utredningens direktiv kan uppfattas så att prövningsmyndig- heterna ska tillhöra länsstyrelserna. Under utredningens gång har en ny myndighetsförordning trätt i kraft. Därigenom har den svenska myndighetsstrukturen getts en tydligare författnings- mässig form. Under utredningsarbetet har olika uppfattningar framkommit om vilken konstitutionell ställning prövnings-

19

Sammanfattning

SOU 2009:10

myndigheterna bör ha. De experter i utredningen som företräder verksamhetsutövarna har framhållit vikten av att myndigheterna i förhållandet till länsstyrelserna har en ställning som är helt självständig. Såväl under själva utredningsarbetet som i samband med remissbehandlingen av utredningens två första delbetänkan- den har dessutom en viss skepsis uttryckts mot att överhuvudtaget ändra instansordningen för ansökningsmålen.

Enligt den nuvarande ordningen hanterar samtliga länsstyrelser, genom de till länsstyrelserna knutna miljöprövningsdelegationerna, tillståndsfrågor angående medelstora miljöfarliga verksamheter, s.k. B-verksamheter. I utredningens arbete har det rått enighet om att de förvaltningsmyndigheter som ska handlägga A-verksamheter och vattenverksamheter också bör ha ansvaret för B-verksamheter- na. Därigenom kan kompetensen och resurserna för hanteringen av tillståndsärendena koncentreras och utnyttjas på ett rationellt sätt. Rättsligt sett blir prövningssystemet också tydligare. Gräns- dragningsfrågor som finns med dagens uppdelning mellan A-verk- samhet och B-verksamhet undviks. En verksamhet kan behöva prövas enligt både 9 och 11 kap. miljöbalken. Som exempel brukar hamnanläggningar nämnas. Med utredningens förslag främjas möjligheterna att handlägga sådana ärenden gemensamt.

Redan i inledningen av betänkandet konstaterar utredningen att det inte finns anledning att frångå förslagen i det andra delbe- tänkandet om miljödomstolarnas lokalisering och domkretsar. Liksom när det gäller miljödomstolarna kan dock i fråga om prövningsmyndigheternas verksamhet olika alternativ övervägas. Sedan flera år pågår utredningar och diskussioner om regioner och länsindelning. När beslut har tagits i dessa frågor kan möjligen en indelning utkristallisera sig som är lämpad även som distrikts- indelning för prövningsmyndigheterna. Det finns dock inga sådana beslut att luta sig mot för närvarande. I stället bör prövnings- myndigheternas verksamhetsområden överensstämma med miljö- domstolarnas domkretsar som anknyter till vattendistrikten och huvudavrinningsområdena. En prövningsmyndighet bör finnas i varje miljödomstols domkrets.

En prövningsmyndighet bör i beslutsfattandet vara helt själv- ständig i förhållande till länsstyrelseorganisationen. I berednings- arbetet bör det vara möjligt för en prövningsmyndighet att utnyttja kompetensen hos personalen vid länsstyrelsernas miljöavdelningar. Vidare bör myndigheterna bedriva sin verksamhet i länsstyrelsernas

20

SOU 2009:10

Sammanfattning

lokaler. Samarbetet bör ske i enlighet med särskilda avtal mellan prövningsmyndigheterna och länsstyrelserna.

Utredningen föreslår att prövningsmyndigheter ska finnas i Umeå, Östersund, Stockholm, Göteborg och Malmö. En pröv- ningsmyndighet bör heta koncessionsnämnd för miljöfarlig verk- samhet och vattenverksamhet.

Med hänsyn till de delade meningar som finns om myndig- heternas ställning i förhållande till länsstyrelserna har utredningen utformat ett alternativt författningsförslag som innebär att pröv- ningsmyndigheterna tillhör länsstyrelserna. Detta förslag finns som bilaga till betänkandet.

I de ansökningsmål om vattenverksamhet som handläggs vid miljödomstolarna har, till skillnad mot vad som gäller om miljö- farlig verksamhet, en skadelidande rätt att få ersättningsanspråk behandlade redan i samband med prövningen av tillståndsfrågan. Utredningens uppdrag är att utreda om ersättningsfrågorna ska prövas av miljödomstolarna eller av förvaltningsmyndigheterna. De vattenrättsliga ersättningsanspråken har under snart 100 år varit en stötesten när instansordningen för prövning av tillståndsfrågor för vattenverksamhet men också för miljöfarlig verksamhet har diskuterats.

När det gäller rättsliga problem och intresset av prejudikat- bildning är vattenrättsliga ersättningsmål inte artskilda från andra civilrättsliga tvister. Starka skäl talar därför för att de vattenrättsliga ersättningsfrågorna inte ska omfattas av bestämmelsen i 23 kap. 8 § miljöbalken om förbud mot att överklaga Miljööverdomstolens avgöranden. Sådana avgöranden bör liksom andra hovrättsavgöran- den vara överklagbara och bedömas av Högsta domstolen enligt de allmänna reglerna om prövningstillstånd.

Utredningen föreslår att ersättningsfrågorna ska prövas av miljödomstolarna och tillståndsfrågorna av koncessionsnämnderna. I princip ska alltså all tillståndsprövning föregå motsvarande prövning av de civilrättsliga ersättningsanspråken. Den föreslagna ordningen bör leda till att flertalet ersättningsfrågor kan göras upp i godo. Utredningen har funnit att den nu angivna ordningen är lämpligare för prövning av ersättningsanspråk med anledning av tillstånd till vattenverksamhet än ett förrättningsförfarande.

Liksom hittills bör fastighetsägare och andra sakägare kunna få sina kostnader för ombud m.m. i första instans ersatta. De före- slagna kostnadsreglerna är dock så utformade att ersättning inte ska

21

Sammanfattning

SOU 2009:10

utgå för dubbla eller onödiga kostnader. Därigenom bör risken för onödiga processer i ersättningsfrågor kunna begränsas.

Utredningens förslag leder till att förvaltningsmyndigheternas prövning begränsas till de frågor av administrativ natur som måste bedömas innan en verksamhet kan få komma igång. Det gäller främst de olika skyddsåtgärder som kan krävas från ett samhälleligt perspektiv. Prövningen omfattar dock också de enskildas rättig- heter att få komma till tals i angelägenheter som rör deras livsmiljö och deras möjligheter att fritt förfoga över sina egna fastigheter. Genom utredningens förslag likställs den vattenrättsliga prövningen med annan lagstiftning om markanvändning enligt principen att tillståndsprövningen ska ske hos administrativ myndighet och att ersättningsanspråk ska bedömas sedan talan väckts vid domstol.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet innefattar som nämnts inte ersättningsfrågor. Då inte heller vattenrättsliga ersättningsfrågor kommer att kunna tas upp av prövningsmyndig- heterna främjar utredningens förslag en framtida samordning av 9 och 11 kap. miljöbalken.

Det är av fundamental betydelse att frågan om handläggningen av ersättningsanspråk får en lösning. Med hänsyn till intresset av att det finns ett tillräckligt underlag för den fortsatta beredningen av utredningens förslag har utredningen även i denna del utarbetat en alternativ lagtext som innebär att all prövning ska ske hos koncessionsnämnderna.

Markavvattning, som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet, ska enligt utredningens förslag i huvudsak handläggas på samma sätt som för närvarande. All tillståndsprövning ska dock ske hos koncessionsnämnderna.

Enligt gällande regler handläggs fastighetsmål vid 25 fastighets- domstolar, vilka liksom miljödomstolarna är tingsrätter i en särskild sammansättning. Av en rapport från Domstolsverket framgår att vissa fastighetsdomstolar har en så liten tillströmning av mål att det kan vara svårt för juristdomarna att upprätthålla den kompetens som krävs för en tillräckligt effektiv handläggning av målen. Det är bara i storstäderna som det finns tillräckligt antal mål hos fastighetsdomstolarna. Sakkunskapen vid handläggningen av fastighetsmålen finns främst hos de tekniska ledamöterna, fastig- hetsråden. Samtliga tingsrätter som har miljödomstolar har också fastighetsdomstolar. Miljömålen, fastighetsmålen och PBL-målen företer påtagliga inbördes likheter. Detta gäller såväl sakfrågorna

22

SOU 2009:10

Sammanfattning

som processordningen. Mot den bakgrunden ser utredningen det som naturligt att föreslå att fastighetsmålen i framtiden ska handläggas vid de tingsrätter där det finns miljödomstolar.

Utredningens förslag är att domstolarna även framdeles ska benämnas miljödomstolar.

Regler för handläggningen av mål och ärenden, som enligt utredningens förslag ska hanteras av miljödomstolarna, finns för närvarande i ett flertal lagar. PBL-målen handläggs av förvaltnings- domstolar enligt förvaltningsprocesslagen. Fastighetsmålen hand- läggs av fastighetsdomstolarna enligt rättegångsbalken samt enligt särskilda regler i fastighetsbildningslagen och i lagen om domstolar i fastighetsmål. För målen enligt miljöbalken tillämpas såväl rätte- gångsbalken som förvaltningsprocesslagen. Enligt utredningens direktiv krävs det synnerligen starka skäl för att de processuella regler som tillämpas av förvaltningsdomstolarna ska användas i miljödomstolarnas verksamhet, då dessa domstolar ingår i tings- rättsorganisationen. I stället bör enligt direktiven redan från början de processuella regler tillämpas som är särskilt lämpade för miljö- domstolarnas verksamhet. Det reglerna ska gälla avser i princip domstolarnas sammansättning, handläggningen av målen samt rättegången i överinstanserna.

Det är inte lämpligt att alla processuella regler finns samlade i miljöbalken. Utgångspunkten bör i stället vara att lagen om domstolar i fastighetsmål ersätts av en ny lag om miljödomstolar. En sådan lag bör som nyss framhållits innehålla särskilda regler om domstolarnas sammansättning. Vidare bör lagen innehålla bestäm- melser om domstolarnas inbördes behörighet. Miljödomstolen bör vara behörig att pröva en sak om verksamheten eller motsvarande finns inom domstolens domkrets.

För de mål som inleds genom att talan väcks vid domstolen bör förutom reglerna om sammansättning och om behörighet rätte- gångsbalkens regler om handläggningen av dispositiva tvistemål gälla. För talan om utdömande av vite bör liksom vid de allmänna domstolarna i övrigt reglerna om handläggning av bötesmål gälla.

När det gäller handläggningen av överklagade mål har förvalt- ningsprocesslagen tillämpats av förvaltningsdomstolarna i mål enligt PBL och av miljödomstolarna. Detta har, såvitt utredningen kunnat utröna, fungerat väl. I förvaltningsprocesslagen finns dock ett antal bestämmelser som inte tillämpas av miljödomstolarna. Med hänsyn till den speciella karaktär målen hos miljödomstolarna har, särskilt när fastighetsbildningsmålen kommer in i bilden,

23

Sammanfattning

SOU 2009:10

behövs ett antal regler som är utformade särskilt för miljö- domstolarnas behov.

För fastighetsbildningsmålen gäller ett principiellt huvudför- handlingskrav. Flera undantag gäller dock från rättegångsbalkens principer om muntlighet och omedelbarhet. Detta leder till slut- satsen att det finns förutsättningar för att tillämpa hand- läggningsregler enligt vilka alla mål som överklagas till de nya miljödomstolarna avgörs utan huvudförhandling.

Utredningen föreslår sammanfattningsvis att handläggningen av överklagade mål ska följa regler som är utformade med hänsyn tagen till de speciella förhållanden som kännetecknar miljödom- stolarnas verksamhet.

Utredningen har funnit att det inte finns behov av att nämndemän deltar i miljödomstolens avgöranden.

Vid miljödomstolen ska det finnas juristdomare, tekniska ledamöter och särskilt förordnade ledamöter med sakkunskap inom domstolarnas verksamhetsområde. Med hänsyn tagen särskilt till vissa mål enligt PBL bör det finnas regler om att en lagfaren domare ensam får avgöra bl.a. mål av enkel beskaffenhet och även vidta förberedande åtgärder. I mål som avgörs efter huvudför- handling, dvs. mål som inleds genom att talan väcks vid miljödomstolen, bör det liksom hittills krävas att fyra ledamöter deltar i ett avgörande. Detsamma gäller avgöranden i sak av tillståndsfrågor. I övrigt bör miljödomstolen kunna vara domför med två ledamöter. Dessutom föreslås regler om förstärkt sammansättning. När två eller flera ledamöter deltar i ett avgörande bör minst en av ledamöterna vara teknisk ledamot eller särskild ledamot.

De mål som överklagas till miljödomstolen kommer att vara av skiftande karaktär. Reglerna om miljödomstolens sammansättning bör därför vara så flexibla som möjligt. En jurist bör alltid vara beslutsfattare om det inte är fråga om åtgärder som får vidtas av kanslipersonal. Med hänsyn till miljödomstolens särpräglade uppgifter är det naturligt att en teknisk ledamot eller en särskild ledamot deltar i ett avgörande som beslutas av två eller flera ledamöter. Vid huvudförhandling och vid avgörande i sak av tillståndsfrågor bör miljödomstolen som huvudregel vara domför med fyra ledamöter. I övrigt bör två ledamöter vara tillräckligt. Utredningen anser att lagtexten därutöver inte bör innehålla detaljerade regler om domstolarnas sammansättning utan den saken bör överlämnas åt domstolen att avgöra i syfte att domstolen i varje

24

SOU 2009:10

Sammanfattning

enskilt fall ska ha den lämpligaste sammansättningen. Således bör det inte uteslutas att miljödomstolen består av två juristdomare i mål med tyngdpunkt i rent rättsliga frågor.

För Miljööverdomstolens vidkommande åsyftar utredningen inga i sak ändrade handläggningsregler i förhållande till vad som redan gäller enligt miljöbalken. Detta innebär att Miljööverdom- stolen i mål som inletts genom överklagande till miljödomstolen ska tillämpa samma handläggningsregler som miljödomstolen.

När det gäller rättegången i överinstanserna har alltså utred- ningens arbete inte gällt handläggningsreglerna i någon större utsträckning. Det är i stället prejudikatbildningen som har varit huvudfrågan.

De mål som överklagas till miljödomstolen får för närvarande inte överklagas till Högsta domstolen från Miljööverdomstolen. Statsmakternas uttalade avsikt är att detta som huvudregel ska gälla även när PBL-målen ska handläggas av miljödomstolen. Detta innebär bl.a. att målen ska anses tillräckligt genomgångna från rättssäkerhetssynpunkt efter prövning av en förvaltningsmyndighet och två domstolsinstanser. En fördel med detta är också att det kan ingå tekniskt sakkunniga ledamöter i samtliga instanser. Som framgår av utredningsdirektiven finns det även vad gäller dessa mål behov av avgöranden i högsta instans till vägledning för rätts- tillämpningen. För att ett avgörande ska få en sådan betydelse är det viktigt att domar meddelas så snabbt som möjligt. Det är också angeläget att de mål som tas upp till prövning av Högsta domstolen är renodlade prejudikatfall. Ett system enligt vilket behovet av vägledning för rättstillämpningen kan tillgodoses genom avgöran- den av den högsta domstolsinstansen ligger också i linje med statsmakternas syn på rollfördelningen mellan en hovrätt och Högsta domstolen. En hovrätt ska vara en granskande och korrigerande instans vid prövningen av underrätternas avgöranden. Avgöranden som leder rättstillämpningen ska i första hand beslutas av Högsta domstolen. Utredningens förslag är mot angiven bakgrund att Miljööverdomstolen får överlämna ett mål till Högsta domstolen om målet innehåller en fråga vars avgörande kan vara till vägledning för rättstillämpningen. Om ett mål överlämnas till Högsta domstolen ska denna domstol i vanlig ordning göra en prövning av frågan om prövningstillstånd. Om Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd ska målet lämnas tillbaka till Miljööverdomstolen för avgörande.

25

Sammanfattning

SOU 2009:10

Även om de mål som är av prejudikatnatur i första hand bör prövas av Högsta domstolen, finns det ett behov av att principiellt viktiga mål som överklagas till miljödomstolen kan avgöras av Miljööverdomstolen med en förstärkt sammansättning. Det kan gälla mål som tagits upp av Miljööverdomstolen som gransknings- eller ändringsfall men som under handläggningen i Miljööver- domstolen visat sig innehålla en principiellt viktig fråga. Särskilt gäller detta om det är lämpligt att målet avgörs av en domstol där det finns ledamöter med teknisk sakkunskap. I principiellt viktiga mål bör därför Miljööverdomstolen kunna ha en sammansättning med sju ledamöter, av vilka minst fem ska vara ordinarie lagfarna domare. Därigenom tillgodoses det behov av prejudikatbildning som kan finnas även i de mål där det förutom rent rättsliga överväganden behövs en omfattande utredning och prövning i sak.

Utredningen har i sitt första delbetänkande bedömt konse- kvenserna av att PBL-målen flyttas till miljödomstolarna. Denna ändring av instansordningen medför vissa kostnader för miljö- domstolarna. Samgåendet med fastighetsdomstolarna bedöms få betydligt mindre omfattande konsekvenser. Genom att prövningen av A-verksamheter och vattenverksamheter flyttas till förvaltnings- myndigheter uppkommer vissa besparingsmöjligheter för miljö- domstolarna. Totalt sett bör den ändrade instansordningen medföra minskade kostnader för domstolsorganisationen i dess helhet. Dessa besparingar bör komma koncessionsnämnderna till godo. När prövningen av B-verksamheter flyttas till ett mindre antal myndigheter bör motsvarande medelsöverföring äga rum inom förvaltningsmyndigheternas organisation. Utredningens förslag leder till en koncentration av resurserna inom domstols- organisationen och inom förvaltningsmyndigheternas organisation. Uppenbart medför detta möjligheter till en handläggning som är mer rationell och snabbare än vad den nuvarande organisationen medger samtidigt som förutsättningar finns för att tillgodose högt ställda rättssäkerhetskrav. Enligt utredningens bedömning leder detta på sikt till avsevärda besparingar.

I sin helhet uppnås genom förslagen ett förbättrat prövnings- förfarande. Utredningens förslag kommer inte att medföra några negativa konsekvenser på lång sikt.

26

Författningsförslag

1Förslag till

lag om miljödomstolar

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller handläggning av mål i miljödomstol och Miljööverdomstolen samt handläggning av mål enligt denna lag i Högsta domstolen.

De tingsrätter som regeringen bestämmer ska vara miljö- domstolar. Regeringen bestämmer miljödomstolarnas doms- områden.

Miljööverdomstol är Svea hovrätt.

2 § En miljödomstol handlägger mål eller ärende enligt föreskrifter i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988), expropriations- lagen (1972:719), plan- och bygglagen (1987:10) eller annan lag.

Ett mål vid en miljödomstol inleds genom att talan väcks vid miljödomstolen eller genom att en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut överklagas till miljödomstolen.

3 § I mål som inleds genom att talan väcks vid miljödomstol samt vid Miljööverdomstolens och Högsta domstolens prövning av mål som avses i denna lag tillämpas rättegångsbalkens regler om tvistemål i vilka saken är sådan att förlikning är tillåten om annat inte föreskrivs i denna lag eller i annan lag.

I mål som överklagats till miljödomstolen tillämpas rättegångs- balken i den utsträckning som anges i 2 och 3 kap.

27

Författningsförslag

SOU 2009:10

I ärenden tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om domstolarnas sammansättning tillämpas denna lag även vid handläggning av ärenden.

Om domstolarna

4 § I en miljödomstol ingår lagfarna domare, tekniska ledamöter och särskilda ledamöter. Miljödomstolens ordförande ska alltid vara lagfaren domare.

Vid huvudförhandling samt när en tillståndsfråga enligt miljö- balken avgörs i sak ska miljödomstolen bestå av fyra ledamöter. Minst en av dessa ska vara lagfaren domare. Om ett mål är av enkel beskaffenhet får domstolen bestå av två ledamöter.

Miljödomstolen är i andra fall än de som avses i andra stycket vid avgörandet av ett mål domför med två ledamöter. När två eller flera ledamöter deltar i ett avgörande bör minst en av ledamöterna vara teknisk ledamot eller särskild ledamot.

Utöver vad som föreskrivs i andra och tredje stycket får ytterligare två ledamöter ingå i domstolen om det är påkallat med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad.

Om någon av ledamöterna får förhinder sedan en huvud- förhandling eller motsvarande handläggning har påbörjats är domstolen domför om en av ledamöterna är lagfaren domare.

Om en undersökning som avses i 1 kap. 18 § har gjorts, får målet avgöras av den ledamot eller de ledamöter som gjort undersökningen om minst en ledamot är lagfaren domare och parterna samtycker.

5 § En miljödomstol är i mål där talan väckts vid domstolen domför med en lagfaren domare vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling. Detsamma gäller vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje stycket rättegångsbalken samt i mål om utdömande av vite på särskild talan av myndighet och i mål om tilläggsavgift enligt 10 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10).

6 § En lagfaren domare i miljödomstol får i ett mål som överklagats till domstolen ensam

28

SOU 2009:10

Författningsförslag

1.meddela beslut som avser rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende,

2.meddela annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av

mål,

3.avgöra fastighetsbildningsmål när enskild part och de före- trädare för allmänt intresse som hörts är överens om utgången, och

4.besluta om avvisning eller avskrivning av mål samt avgöra andra mål av enkel beskaffenhet än sådana som avses i 4 § andra stycket.

I fråga om förberedande åtgärder äger 1 kap. 3 e § rättegångs- balken motsvarande tillämpning.

7 § Tingsrätten utser de lagfarna domarna i miljödomstolen. Regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen

bestämmer utnämner eller förordnar tekniska ledamöter och särskilda ledamöter i miljödomstol.

Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar. De särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av frågor som faller inom Naturvårdsverkets eller Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde eller av industriell, kommunal eller areell verksamhet.

8 § I Miljööverdomstolen ingår som domare lagfarna ledamöter och tekniska ledamöter.

Miljööverdomstolen är domför med fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna. Om en av de lagfarna ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling eller handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta utom i fall som avses i 3 kap. 9 §.

Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd ska Miljö- överdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En teknisk ledamot får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna ledamöterna.

I fråga om beslut om avskrivning efter återkallelse är Miljö- överdomstolen domför med en lagfaren domare.

I fråga om förberedande åtgärder tillämpas 2 kap. 4 § femte stycket rättegångsbalken.

9 § Svea hovrätt utser de lagfarna domarna i Miljööverdomstolen. Tekniska ledamöter ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbild-

29

Författningsförslag

SOU 2009:10

ning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar. Regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer utnämner eller anställer tekniska ledamöter.

Bestämmelser som gäller för alla slag av mål och ärenden

10 § I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt denna lag gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

11 § Ett mål eller ett ärende handläggs vid den miljödomstol inom vars domsområde den fastighet eller byggnad eller anläggning eller verksamhet eller åtgärd som målet eller ärendet gäller i huvudsak är belägen, bedrivs eller vidtas eller ska bedrivas eller vidtas.

Om det finns särskilda skäl får en miljödomstol handlägga ett mål eller ett ärende som enligt första stycket ska handläggas av en annan miljödomstol. Annars ska målet eller ärendet överlämnas till den miljödomstol som avses i första stycket. Målet eller ärendet ska anses ha kommit in samma dag som det kom in till den miljödomstol som först tog emot skrivelsen.

12 § Frågor om miljödomstolarnas inbördes behörighet får utom i fall som avses 10 kap. 20 § andra stycket rättegångsbalken inte tas upp av högre rätt.

13 § En miljödomstol får för gemensam handläggning lämna över ett mål till en annan miljödomstol, om det vid den andra miljö- domstolen förekommer något mål som har nära samband med det förstnämnda och överlämnandet kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part.

Överlämnande av mål mellan miljödomstolar får också ske om det annars finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

14 § Väcker någon talan vid miljödomstolen om förbud mot miljö- farlig verksamhet eller om skyldighet för den som utövar eller ämnar utöva sådan verksamhet att vidta försiktighetsmått och är frågan om tillstånd till verksamheten enligt miljöbalken under prövning eller kommer den under prövning innan miljödomstolen

30

SOU 2009:10

Författningsförslag

har avgjort målet, får miljödomstolen inte avgöra målet förrän tillståndsfrågan har prövats.

15 § Gemensamt med ett mål som har inletts genom att talan väcks vid domstolen får miljödomstolen handlägga även andra sådana mål mellan samma eller olika parter, om det med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter är lämpligt.

16 § Vid omröstning ska först lagfarna domare säga sin mening, därefter de tekniska ledamöterna och sist de särskilda ledamöterna. I fråga om omröstning gäller i övrigt 16 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

17 § Statliga myndigheter och kommuner är skyldiga att utan ersättning till domstolarna låna ut de lokaler som domstolarna behöver för sina sammanträden, förutsatt att lokalerna inte är upptagna för det huvudsakliga ändamålet. Upplåtaren ska få ersättning för de särskilda kostnader som sammanträdet medför.

18 § Om det är lämpligt får en eller flera ledamöter av domstolen göra undersökning på platsen. Parterna ska ges tillfälle att vara närvarande vid en sådan undersökning.

2 kap. Mål som överklagats till miljödomstolen

Inledningen av förfarandet

1 § Utöver bestämmelserna om överklagande av en förvaltnings- myndighets avgörande i 23–25 §§ förvaltningslagen (1986:223) gäller vid tillämpningen av denna lag vad som föreskrivs i denna paragraf.

Klaganden bör uppge de bevis han eller hon vill åberopa och vad som ska styrkas med varje bevis.

Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Särskilda bestämmelser om överklagande finns i 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och i plan- och bygglagen (1987:10).

31

Författningsförslag

SOU 2009:10

2 § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets avgöran- de, är den förvaltningsmyndighet som först beslutat i saken motpart till den enskilde sedan handlingarna i målet överlämnats till miljödomstolen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

I mål som gäller planer enligt plan- och bygglagen (1987:10) är alltid kommunen den enskildes motpart.

I mål som gäller beslut av en tillståndsmyndighet som avses i 9 kap. 8 § eller 11 kap. 9 b § miljöbalken är länsstyrelsen i det län där en verksamhet eller motsvarande är belägen den enskildes mot- part.

Vad som sägs i första stycket gäller inte när det är en lantmäterimyndighets beslut som har överklagats eller när en ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken överklagar.

Överlämnande av överklagande m.m.

3 § Har ett överklagande getts in till en miljödomstol i stället för till den förvaltningsmyndighet som meddelat det överklagade avgörandet, ska miljödomstolen överlämna överklagandet till förvaltningsmyndigheten. Överklagandet ska anses ha kommit in till förvaltningsmyndigheten den dag det kom in till miljö- domstolen.

Brister i överklagandet m.m.

4 § Om ett överklagande innehåller en brist, får miljödomstolen förelägga parten att avhjälpa bristen inom en viss tid med upplysning om att överklagandet annars kan komma att avvisas. Om ett föreläggande inte leder till att en brist avhjälps och om det därför inte går att pröva överklagandet, får överklagandet avvisas.

Allmänt om handläggningen

5 § En miljödomstol ska se till att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov ska domstolen anvisa hur utredningen ska kompletteras. Överflödig utredning får avvisas.

6 § Förfarandet hos miljödomstolen är skriftligt.

32

SOU 2009:10

Författningsförslag

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande en viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Miljödomstolen ska hålla muntlig förhandling, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar emot det.

Skriftväxlingen

7 § Ett överklagande med tillhörande handlingar ska tillställas en motpart eller sakägare eller någon annan mot vilken en åtgärd ifrågasätts med ett föreläggande att komma in med ett svar till miljödomstolen inom viss tid. Domstolen ska upplysa om att målet kan komma att avgöras även om det inte kommer in något svar till domstolen.

Första stycket gäller inte,

1.om det finns anledning att anta att överklagandet inte till någon del kommer att bifallas,

2.om motparten är en förvaltningsmyndighet och översändande av överklagandet inte behövs, eller

3.om översändande av överklagandet annars är uppenbart onödigt.

8 § Den som getts tillfälle eller förelagts att svara ska göra det skriftligt eller, om det är lämpligt, muntligt.

Ett föreläggande enligt 7 § ska anpassas till förhållandena i det enskilda fallet. Den som svarar ska uppmanas att ange hur han eller hon ställer sig till överklagandet. Skälen till inställningen ska anges liksom de bevis som åberopas.

9 § Den som har överklagat ska tillställas ett svar och ska föreläggas eller ges tillfälle att yttra sig i den omfattning som behövs.

10 § En miljödomstol får utöver vad som föreskrivs i 7–9 §§ förordna om den skriftväxling som är nödvändig för att avgöra ett mål.

11 § Om det behövs, ska en miljödomstol inhämta yttrande från en förvaltningsmyndighet eller kommun som tidigare beslutat i saken.

33

Författningsförslag

SOU 2009:10

12 § Den miljödomstol som ska pröva ett överklagande får besluta att det överklagade avgörandet tills vidare inte får verkställas och även i övrigt besluta tills vidare rörande saken.

Muntlig förhandling

13 § Till en muntlig förhandling ska miljödomstolen kalla den som har överklagat, dennes motpart och andra som enligt 7 § har förelagts att svara. Den som kallas får föreläggas att inställa sig vid vite eller med upplysning om att hans eller hennes utevaro inte utgör hinder för att handlägga målet.

Den som har kallats till en muntlig förhandling men inte kan inställa sig ska omedelbart anmäla det till domstolen.

14 § En part och den som har förelagts att svara i målet får delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.

I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling tillämpas i övrigt 5 kap. 1–5, 9 samt 11–12 §§ rättegångsbalken.

15 § Ifråga om ersättning för kostnader för parts inställelse tillämpas 11 kap. 6 § rättegångsbalken.

16 § Vid muntlig förhandling och vid undersökning enligt 1 kap. 18 § ska föras protokoll. Protokollet ska innehålla en redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som läggs fram vid förhandlingen. I protokollet ska antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar och vitsordanden.

I fråga om dokumentation av bevisning och vad som förekommit vid undersökning enligt 1 kap. 18 § tillämpas 6 kap. 6 och 6 a §§ rättegångsbalken.

Parters rätt att få del av uppgifter

17 § Innan ett mål avgörs, ska en part få kännedom om och tillfälle att yttra sig över det som tillförts målet. Detta gäller inte i fall som avses i 7 § andra stycket.

34

SOU 2009:10

Författningsförslag

Om bevisningen

18 § Skriftlig handling som åberopas som bevis ska ges in till miljödomstolen utan dröjsmål. Detsamma gäller sådana föremål som åberopas som bevis och som kan flyttas till domstolen.

Domstolen får förelägga en part som åberopar bevisning som avses i första stycket att inom viss tid ge in handlingen eller föremålet till domstolen med upplysning om att målet ändå kan komma att avgöras.

I fråga om bevis som avses i första stycket gäller i övrigt 38 kap. 1–5 och 7–9 §§ respektive 39 kap. 5 § rättegångsbalken. Ersättning till annan än part för tillhandahållande av skriftlig handling eller föremål utgår dock alltid av allmänna medel.

19 § En miljödomstol får besluta om syn på stället för besiktning av en fastighet eller en plats eller av ett föremål som det inte är lämpligt att flytta till domstolen. Vid en sådan syn får yrkes- hemlighet röjas om det finns synnerlig anledning till det.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna om muntlig förhandling och 5 kap. 11 § rättegångsbalken i tillämpliga delar.

20 § En miljödomstol får inhämta ett yttrande i en fråga som kräver särskild sakkunskap från en myndighet, en tjänsteman eller den, som annars har att avge yttrande i ämnet eller anlita annan sakkunnig i frågan.

I fråga om sakkunnig gäller 40 kap. 2–7 och 12 §§ rättegångs- balken i tillämpliga delar.

Ersättning för utlåtande av myndighet, tjänsteman eller den som annars har att avge yttrande betalas om det är särskilt föreskrivet. Annan sakkunnig är berättigad till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag. Domstolen får betala förskott på sådan ersättning.

21 § Domstolen får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. Sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed. Om förhör gäller 36 kap. 1–18 och 20–23 §§ samt 40 kap. 9–11, 14, 16 och 20 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Vittne och sakkunnig får delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förut- sättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.

35

Författningsförslag

SOU 2009:10

22 § Vittne eller sådan sakkunnig som har anlitats av domstolen har rätt till ersättning av allmänna medel för kostnad för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättning för kostnad för resa och uppehälle. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.

Har vittnet inkallats på begäran av enskild part och visar det sig att parten saknade godtagbart skäl för sin begäran, får domstolen besluta att parten ska betala tillbaka ersättningen till staten.

23 § Om det är lämpligt får förhör med vittne eller sakkunnig hållas av en annan miljödomstol än den där ett mål handläggs. I fråga om ett sådant förhör tillämpas 35 kap. 10 och 11 §§ rätte- gångsbalken.

Miljödomstolens avgöranden m.m.

24 § Miljödomstolens avgöranden ska grundas på det som handlingarna innehåller och det som i övrigt har förekommit i målet.

25 § Ett avgörande får inte gå utöver det som yrkats i målet. När det finns särskilda skäl får dock miljödomstolen även utan yrkande avgöra till det bättre för en enskild part, om det inte är till nackdel för något motstående enskilt intresse.

26 § Bestämmelserna i 17 kap. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 och 15 §§ rättegångsbalken gäller i tillämpliga delar för rättegången i miljö- domstolen.

Övrigt

27 § I fråga om tolk och översättning av handlingar tillämpas 5 kap. 6–8 §§ rättegångsbalken.

28 § I fråga om straff för en förseelse under förfarandet och för brott mot tystnadsplikt som ålagts av domstolen tillämpas 9 kap. 5 och 6 §§ rättegångsbalken.

I fråga om vite och hämtning tillämpas 9 kap. 7–10 §§ rätte- gångsbalken.

36

SOU 2009:10

Författningsförslag

Domstolen ska självmant ta upp frågor om ansvar för rättegångsförseelse och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

29 § Bestämmelserna i 11 kap. 1–3 §§, 12 kap. samt 32 kap., 33 kap. och 34 kap. 1 § rättegångsbalken gäller i tillämpliga delar vid handläggning av mål enligt detta kapitel.

30 § I fråga om särskilda rättsmedel mot domar eller beslut i mål som handlagts enligt detta kapitel tillämpas de bestämmelser i 58 kap. rättegångsbalken som gäller tvistemål samt 59 kap. rätte- gångsbalken.

Särskilda bestämmelser om vissa mål enligt miljöbalken och fastighetsbildningsmål

31 § Om miljödomstolen finner att ett överklagande bör föranleda ändring i en avslutad förrättning eller i ett fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut som har överklagats särskilt, får domstolen göra ändring även i den del som inte har överklagats, om det behövs för att det inte ska uppkomma någon uppenbar motstridighet eller oenhetlighet i förrättningen eller beslutet.

Finner miljödomstolen att det beträffande en förrättning finns en sådan omständighet som avses i 15 kap. 10 § fastighets- bildningslagen (1970:988), får domstolen besluta om behövliga åtgärder, även om överklagandet inte har avsett den delen av förrättningen.

32 § När en enskilds överklagande i ett fastighetsbildningsmål rör ett allmänt intresse, kallas länsstyrelsen eller, om målet avser sådan fastighetsbildning som anges i 15 kap. 8 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), en sådan nämnd som avses i 4 kap. 15 § tredje stycket i den lagen till en muntlig förhandling. En företrädare för eller tjänsteman vid en myndighet vars verksamhet berörs av målet kan kallas för att lämna upplysningar. För detta ändamål kan även förrättningslantmätaren kallas.

33 § Om ett avgörande vid en förrättning som inte avslutats har överklagats, kan miljödomstolen föreskriva att förrättnings-

37

Författningsförslag

SOU 2009:10

handläggningen ska avbrytas helt eller till viss del eller att handläggning som avbrutits ska fortgå oberoende av överklagandet. Sådan föreskrift träder i kraft genast och gäller till dess annat förordnas.

Om det på grund av särskilda omständigheter är lämpligt, får miljödomstolen förordna om förtida tillträde. Härvid äger 5 kap. 30 a § andra–fjärde styckena fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande tillämpning.

Miljödomstolen kan omedelbart förordna att ett avgörande av lantmäterimyndigheten om förtida tillträde inte får utnyttjas förrän miljödomstolen har prövat överklagandet.

34 § Kan miljödomstolen inte utan olägenhet rätta fel i en förrättning, ska domstolen undanröja lantmäterimyndighetens beslut och åtgärder i den omfattning de påverkas av felet samt återförvisa förrättningen till myndigheten. Domstolen kan därvid meddela föreskrifter för vinnande av rättelse.

35 § Har efter förrättningens avslutande beslut om fastighets- bildning eller fastighetsbestämning överklagats och återkallar den som sökt åtgärden sin ansökan, ska förrättningen undanröjas i den del som återkallelsen avser, om övriga som fört talan vid förrättningen eller miljödomstolen och som själva haft rätt att påkalla åtgärden inte motsätter sig att förrättningen undanröjs. I fall som anges i 10 kap. 8 § andra stycket och 11 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) fordras alltid samtycke av övriga sakägare.

Endast om det finns synnerliga skäl får en kommunal lantmäterimyndighets förrättning undanröjas på grund av att myndigheten handlagt ärendet i stället för att lämna över det till den statliga lantmäterimyndigheten enligt 5 § lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet.

36 § Har i ett mål, där kungörelse enligt 19 kap. 9 § miljöbalken har utfärdats, sökanden överklagat tillståndsmyndighetens avgörande, får miljödomstolen i stället för att förordna om delgivning med motparterna besluta att ett exemplar av överklagandet ska över- sändas till den eller de aktförvarare som har förordnats av tillståndsmyndigheten samt utfärda kungörelse om överklagandet.

I kungörelsen ska uppges

38

SOU 2009:10

Författningsförslag

1.att ett exemplar av handlingarna i målet hålls tillgängligt hos aktförvararen eller aktförvararna,

2.att kallelser och andra meddelanden i målet till parterna ska, om de inte särskilt tillställs någon part, införas i viss eller vissa ortstidningar samt hållas tillgängliga hos aktförvararen eller aktförvararna, och

3.att en svarsskrivelse ska ha kommit in till miljödomstolen inom den tid, minst tre veckor efter kungörandet, som miljödom- stolen bestämt.

Kungörelsen ska införas i den eller de ortstidningar som tillståndsmyndigheten har bestämt för meddelanden i målet.

Då föreskrifterna i denna paragraf har iakttagits, ska delgivning anses ha skett.

37 § I

rättegången i miljödomstolen gäller vad som

föreskrivs i

19 kap.

17 och 22–28 §§ miljöbalken samt 7 kap.

5 § lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

3 kap. Överklagande av miljödomstolens avgöranden i mål som överklagats till miljödomstolen samt Miljööverdomstolens och Högsta domstolens handläggning av sådana mål

1 § Miljödomstolens avgöranden får, om inte annat är föreskrivet, överklagas hos Miljööverdomstolen. För överklagande gäller de tidsfrister som anges i 50 kap. 1 och 2 §§ samt 52 kap. 1 § rätte- gångsbalken.

2 § Ett överklagande ska vara skriftligt. I överklagandet ska anges

1.det avgörande som överklagas,

2.i vilken del avgörandet överklagas och den ändring som yrkas,

3.grunderna för överklagandet och i vilket avseende skälen för avgörandet enligt klagandens mening är oriktiga, och

4.de bevis som åberopas och det som ska styrkas med varje särskilt bevis.

Skriftliga bevis ska ges in samtidigt med överklagandet. Klaganden ska ange de omständigheter som åberopas till stöd

för att prövningstillstånd ska meddelas.

Den domstol som meddelat avgörandet prövar om över- klagandet har gjorts i rätt tid och ska avvisa ett överklagande som

39

Författningsförslag

SOU 2009:10

har gjorts för sent. Om överklagandet inte avvisas, ska det tillsammans med övriga handlingar i målet sändas över till Miljö- överdomstolen.

3 § För att Miljööverdomstolen ska pröva miljödomstolens avgöranden krävs prövningstillstånd. Vid prövningen av om prövningstillstånd ska meddelas tillämpas 49 kap. 14 och 14 a §§ rättegångsbalken.

4 § Ett beslut som inte är slutligt får överklagas endast i samband med överklagande av ett avgörande i målet. Överklagande får dock ske särskilt, när miljödomstolen

1.ogillat en invändning om jäv mot någon ledamot av miljödomstolen eller en invändning om att det finns ett hinder för målets prövning,

2.avvisat ett ombud eller ett biträde,

3.förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

4.förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför miljödomstolen och en underlåtenhet att följa föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom eller henne,

5.utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa föreläggande eller straff för förseelse i förfarandet eller förklarat att någon ska ersätta en kostnad för förfarandet,

6.beslutat i en fråga som gäller ersättning för någons medverkan

imålet,

7.beslutat i annat fall än som avses i 6 i en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619), eller

8.beslutat enligt 2 kap. 35 § andra stycket.

Ett beslut av miljödomstolen genom vilket målet återförvisas till en förvaltningsmyndighet får överklagas endast om beslutet inne- fattar avgörande av någon fråga som inverkar på målets utgång.

5 § Om det är lämpligt, får Miljööverdomstolen uppdra åt en eller flera ledamöter av domstolen att verkställa undersökning på platsen. Parterna ska på lämpligt sätt underrättas om tiden för undersökningen. Vid denna ska protokoll föras.

En utredning som en teknisk ledamot har verkställt beträffande en fråga av teknisk beskaffenhet får inte läggas till grund för Miljööverdomstolens dom eller beslut utan att parterna har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen. Detta gäller dock inte om

40

SOU 2009:10

Författningsförslag

utredningen i endast oväsentlig utsträckning avviker från vad som har framkommit tidigare i målet.

6 § Ett överklagat mål får avgöras av Miljööverdomstolen utan sammanträde, om ett sammanträde skulle sakna betydelse för prövningen. Om part och motpart har begärt sammanträde ska dock sådant hållas, om det inte uppenbarligen skulle vara utan betydelse.

Vid sammanträde får utredningen läggas fram genom Miljö- överdomstolens försorg i den omfattning som domstolen bestämmer.

7 § I fråga om rättegången i Miljööverdomstolen gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 2 kap. om rättegången i miljödomstolen.

8 § Miljööverdomstolens avgöranden i mål som i första instans har prövats av en kommun eller en förvaltningsmyndighet får inte överklagas.

9 § Om rätten vid handläggningen av ett mål i Miljööverdomstolen, som enligt 8 § inte får överklagas, finner att avgörandet kan få stor principiell betydelse får målet eller, om det kan ske, en viss fråga i målet avgöras av Miljööverdomstolen med sju ordinarie domare, av vilka högst två får vara tekniska ledamöter.

10 § Om det är av vikt för en enhetlig rättstillämpning att ett mål prövas av Högsta domstolen får Miljööverdomstolen, om pröv- ningstillstånd har meddelats enligt 49 kap. 14 § 3 rättegångsbalken, överlämna målet till Högsta domstolen för avgörande. Om Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd ska målet avgöras av den domstolen, annars ska Miljööverdomstolen avgöra målet.

Ett överlämnande enligt första stycket ska ske så snart som möjligt.

Vid prövning av en fråga om överlämnande av ett mål till Högsta domstolen ska Miljööverdomstolen ha den samman- sättning som anges i 1 kap. 8 § tredje stycket. Parterna ska alltid ges tillfälle att yttra sig i en sådan fråga.

Miljööverdomstolens beslut om överlämnande av ett mål till Högsta domstolen får inte överklagas.

41

Författningsförslag

SOU 2009:10

11 § I ett mål som avses i 10 § tillämpas i Högsta domstolen 6 § samt 2 kap. 36 §.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010, då lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål ska upphöra att gälla.

2.Mål eller ärenden som har inletts före ikraftträdandet ska, i de fall de nya reglerna hade föreskrivit att målet eller ärendet skulle ha inletts eller överklagats vid en annan miljödomstol, vid ikraftträdandet överlämnas till den miljödomstolen.

3.Mål eller ärenden ska inte överlämnas om det skulle vara till nackdel för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle vara lämpligt.

42

SOU 2009:10

Författningsförslag

2Förslag till

lag om ändring i rättegångsbalken (1942:740)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvist

om

äganderätt

eller

Tvist

om

äganderätt

eller

nyttjanderätt till fast egendom,

nyttjanderätt till fast egendom,

om rätt till servitut eller annan

om rätt till servitut eller annan

särskild rätt till egendomen eller

särskild rätt till egendomen eller

om

besittning

av

egendomen

om besittning av egendomen ska

skall upptagas av rätten i den

upptagas av rätten i den ort, där

ort, där fastigheten är. Lag

fastigheten är. Lag samma vare,

samma vare, om tvisten rör

om tvisten rör skyldighet för

skyldighet

för

 

ägare

 

eller

ägare eller

 

innehavare

av

innehavare

av

egendomen

att

egendomen

att

fullgöra

något,

fullgöra

något,

 

som

åligger

som åligger honom i denna

honom i denna egenskap, eller,

egenskap, eller, då nyttjanderätt

nyttjanderätt

 

eller

annan

eller

annan

särskild

rätt till

särskild

rätt

till

egendomen

egendomen

upplåtits,

fråga

är

upplåtits, fråga är om vederlag

om

vederlag

för

upplåtelsen,

för

upplåtelsen,

byggnads

byggnads

underhåll

eller

annat

underhåll eller annat dylikt. Vad

dylikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

som sägs i denna paragraf gäller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dock ej arrendetvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvist

 

med

 

anledning

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillfällig upplåtelse av nyttjande-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rätt till mark eller hus eller del av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hus för uppställning av fordon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skall vid tillämpning av para-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafen ej anses som arrendetvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligger fastigheten under flera

Ligger fastigheten under flera

domstolar

eller

gäller

tvisten

domstolar

eller

gäller

tvisten

flera

fastigheter

under

skilda

flera

fastigheter

under

skilda

domstolar, skall tvisten upptagas

domstolar, ska

tvisten upptagas

av

den

 

rätt,

 

under

vilken

av

den

rätt,

 

under

 

vilken

43

Författningsförslag

SOU 2009:10

huvuddelen ligger.

huvuddelen ligger.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

44

SOU 2009:10

Författningsförslag

3Förslag till

lag om ändring i jordabalken (1970:994)

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken (1970:994) dels att 8 kap. 32 § ska upphöra att gälla,

dels att 8 kap. 31 och 31 b §§ samt 13 kap. 23 och 24 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

 

 

 

Beslut av arrendenämnden i

Beslut av arrendenämnden i

fråga

om

förlängning

av

fråga

om

förlängning

av

arrendeavtal,

fastställande

av

arrendeavtal,

fastställande

av

villkoren för sådan förlängning,

villkoren för sådan förlängning,

uppskov

med

avträde

enligt

uppskov

med

avträde

enligt

9 kap.

12

b

eller 13 §

 

eller

9 kap.

12

b

eller 13 §

 

eller

10 kap. 6 a § eller bestämmande

10 kap. 6 a § eller bestämmande

av ersättning enligt 9 kap.

14 §

av ersättning enligt 9 kap.

14 §

eller i fråga som avses i

9 kap.

eller i fråga som avses i

9 kap.

17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §

17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §

eller 11 kap. 6 b § får överklagas

eller 11 kap. 6 b § får överklagas

till den hovrätt inom vars

till Svea hovrätt.

 

 

domkrets

arrendenämnden

är

 

 

 

 

 

 

belägen.

Arrendenämndens beslut i ett ärende enligt 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2, 3, 4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § får inte överklagas.

31 b §

I hovrätten får utöver lagfarna ledamöter ingå en teknisk ledamot, om målets beskaffenhet eller något annat särskilt skäl föranleder det.

I fråga om kvalifikationskrav I fråga om kvalifikationskrav för en teknisk ledamot, möjlig- för en teknisk ledamot, möjlig- het för hovrätten att låta en het för hovrätten att låta en ledamot verkställa en under- ledamot verkställa en under- sökning på platsen och i fråga sökning på platsen och i fråga om utredning som en teknisk om utredning som en teknisk ledamot verkställt gäller 14– ledamot verkställt gäller 1 kap.

45

Författningsförslag SOU 2009:10

16 §§ lagen (1969:245) om dom-

9 § och 3 kap. 5 § lagen (2010:000)

stolar i fastighetsmål.

om miljödomstolar.

13 kap.

23 §

Mål angående omprövning

Mål angående omprövning

eller jämkning av avgäld, klander

eller jämkning av avgäld, klander

av uppsägning eller bestämman-

av uppsägning eller bestämman-

de av lösesumma upptages av

de av lösesumma upptages av

fastighetsdomstol.

miljödomstol.

24 §

Angående rättegången i mål som avses i 23 § gäller i tillämpliga delar expropriationslagen (1972:719). Bestämmelserna om utredningsbeslut äger dock tillämpning endast i den mån målet avser bestämmande av lösesumma. Rör tvisten fråga som kan inverka på den rätt som tillkommer innehavare av panträtt eller rättighet som är inskriven, är rätten ej bunden av parts yrkande

eller medgivande.

 

 

 

 

 

 

I mål angående bestämmande

I mål angående bestämmande

av lösesumma skall fastighets-

av lösesumma ska fastighets-

ägaren vidkännas på ömse sidor

ägaren vidkännas på ömse sidor

uppkomna rättegångskostnader

uppkomna

rättegångskostnader

vid fastighetsdomstolen, i den

vid miljödomstolen, i den mån ej

mån

ej

annat

föranledes av

annat föranledes

av 18 kap. 6

18 kap.

6 och 8 §§ rättegångs-

och 8 §§ rättegångsbalken. Har

balken. Har motpart förebringat

motpart förebringat utredning i

utredning i strid med utred-

strid med utredningsbeslut som

ningsbeslut som

fastighetsdom-

miljödomstolen

meddelat,

er-

stolen

meddelat,

ersättes dock

sättes dock kostnaden för sådan

kostnaden för sådan utredning

utredning endast i den mån

endast i den mån utredningen

utredningen

haft

betydelse

för

haft betydelse för utgången i

utgången i

målet. Beträffande

målet. Beträffande skyldigheten

skyldigheten

att

svara

för

att svara för kostnad i högre rätt

kostnad i högre rätt gäller med

gäller med tillämpning i övrigt

tillämpning i övrigt av 18 kap.

av 18 kap. rättegångsbalken, att

rättegångsbalken, att fastighets-

fastighetsägaren,

om ej annat

ägaren, om ej annat föranledes

föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§

av 18 kap.

6

och

8 §§ samma

samma

balk, alltid själv skall

balk, alltid

själv ska vidkännas

46

SOU 2009:10

Författningsförslag

vidkännas såväl sina egna kostnader som kostnad som åsamkas motpart genom att fastighetsägaren fullföljt talan.

såväl sina egna kostnader som kostnad som åsamkas motpart genom att fastighetsägaren fullföljt talan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

47

Författningsförslag

SOU 2009:10

4Förslag till

lag om ändring i miljöbalken (1998:808)

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 19 kap. 2 §, 20 kap. 1 och 3–11 §§, 21 kap., 22 kap., 23 kap., 25 kap. 5 §, 31 kap. 18, 25–27 och 29 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 31 kap. 25, 26 och 29 §§ ska utgå,

dels att 21 kap. 7 § miljöbalken ska betecknas 17 kap. 8 § och ha följande lydelse,

dels att 6 kap. 8 §, 9 kap. 8 §, 11 kap. 9 b, 14, 17, 20 och 22 §§, 16 kap. 1, 2 och 13 §§, 17 kap. 3 §, 19 kap. 1, 4 och 5 §§, 20 kap. 2 §, 24 kap. 1, 3, 4, 7, 13 och 14 §§, 25 kap. 1–4, 7, 8 och 10 §§, 28 kap. 10 §, rubriken före 20 kap. samt rubriken närmast före 19 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas nya paragrafer 19 kap. 6–37 §§, 24 kap. 13 a och 13 b §§, 25 kap. 9 a §, 28 kap. 3 a § och 31 kap. 37 § samt närmast före 17 kap. 8 §, 19 kap. 6 och 28 §§ samt 28 kap.

3 a § nya rubriker av följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

När

en

miljökonsekvens-

När

en

miljökonsekvens-

beskrivning upprättats i ett mål

beskrivning

upprättats i

ett

eller ärende om miljöfarlig verk-

ärende om miljöfarlig verksam-

samhet

eller

vattenverksamhet,

het eller vattenverksamhet,

ska

skall detta kungöras tillsammans

detta kungöras tillsammans med

med

kungörelsen

om

ansökan

kungörelsen om ansökan enligt

enligt

19 kap.

4 §

och

22 kap.

19 kap.

4 och

9 §§. Om

en

3 §. Om en

miljökonsekvens-

miljökonsekvensbeskrivning har

beskrivning

har

upprättats

i

upprättats i något annat mål

något annat mål eller ärende

eller ärende som rör en

som rör en verksamhet eller

verksamhet eller åtgärd som kan

åtgärd som kan antas medföra

antas

medföra

en betydande

en

betydande

miljöpåverkan,

miljöpåverkan, ska detta kun-

skall

detta kungöras.

Har

en

göras. Har en ansökan gjorts ska

48

SOU 2009:10 Författningsförslag

ansökan gjorts skall kungörelsen

kungörelsen

ske

tillsammans

ske tillsammans med kungörel-

med kungörelsen

av

ansökan.

sen av ansökan. Därefter skall

Därefter

ska

ansökan

och

ansökan

och

miljökonsekvens-

miljökonsekvensbeskrivningen

beskrivningen hållas tillgängliga

hållas tillgängliga för allmän-

för

allmänheten,

som

skall

heten, som ska beredas tillfälle

beredas tillfälle att yttra sig över

att yttra sig över dessa innan

dessa innan målet eller ärendet

målet eller ärendet prövas.

 

prövas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När dom eller beslut har

När beslut har meddelats i

meddelats i målet eller ärendet

ärendet

ska

detta

kungöras.

skall

detta kungöras. Samtidigt

Samtidigt

ska

också

kungöras

skall

 

också

kungöras

hur

hur allmänheten kan få tillgång

allmänheten kan få tillgång till

till information om

innehållet.

information

om

innehållet.

Vidare

ska

den

ansvariga

Vidare

 

skall

den

ansvariga

myndigheten i den stat med

myndigheten i den stat med

vilken samråd hållits enligt 6 §

vilken samråd hållits enligt 6 §

informeras.

 

 

 

 

informeras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När

 

en

miljökonsekvens-

När

en

miljökonsekvens-

beskrivning

har

upprättats

beskrivning

har

 

upprättats

enbart

för en prövning enligt

enbart för en

prövning enligt

7 kap. 28 b och 29 §§, eller när

7 kap. 28 b och 29 §§, eller när

ett beslut avser enbart en sådan

ett beslut avser enbart en sådan

prövning, skall vad som anges i

prövning, ska vad som anges i

första och andra styckena i

första och andra styckena i

denna paragraf tillämpas i den

denna paragraf tillämpas i den

utsträckning

som

behövs

för

utsträckning som

behövs

för

prövningen eller, om det är

prövningen eller, om det är

lämpligt,

för

att allmänheten

lämpligt, för att allmänheten ska

skall få tillgång till information

få tillgång till information om

om innehållet.

 

 

 

innehållet.

 

 

 

 

9kap.

8 §

Ansökan

om

tillstånd

till

Ansökan

om

tillstånd till

miljöfarlig verksamhet prövas av

miljöfarlig verksamhet prövas av

miljödomstol.

 

 

 

den tillståndsmyndighet som rege-

Regeringen

får

föreskriva att

ringen bestämmer.

 

ansökan om

tillstånd för

vissa

Om den

miljöfarliga verk-

49

Författningsförslag

SOU 2009:10

slag av verksamheter skall prövas

samheten kan antas ha en liten

av länsstyrelsen. Om den miljö-

miljöpåverkan,

får

regeringen

farliga

verksamheten kan antas

föreskriva

att

en

kommunal

ha en liten miljöpåverkan, får

nämnd ska pröva frågor om

regeringen

 

föreskriva

att

en

tillstånd. Detta gäller inte till-

kommunal

nämnd

skall pröva

stånd som rör Försvarsmakten,

frågor

om

tillstånd.

Tillstånd

Fortifikationsverket, Försvarets

som

rör

 

Försvarsmakten,

materielverk

eller

Försvarets

Fortifikationsverket, Försvarets

radioanstalt.

 

 

 

 

materielverk

eller

Försvarets

 

 

 

 

 

 

radioanstalt skall alltid prövas av

 

 

 

 

 

 

länsstyrelsen.

 

 

 

 

 

Anmälan

om

miljöfarlig

Anmälan

 

om

miljöfarlig

verksamhet

skall

enligt

vad

verksamhet

ska

enligt

vad

regeringen föreskriver göras till

regeringen föreskriver göras till

generalläkaren,

 

länsstyrelsen

generalläkaren,

 

länsstyrelsen

eller kommunen.

 

 

 

eller kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap.

 

 

 

 

 

Ansökan

om

tillstånd

till

9 b §

 

 

 

 

 

Ansökan

om

tillstånd

till

vattenverksamhet

prövas

av

vattenverksamhet prövas av den

miljödomstolen.

Ansökan

om

tillståndsmyndighet

 

som

tillstånd

till

markavvattning

regeringen bestämmer.

 

prövas dock av länsstyrelsen, om

 

 

 

 

 

 

den inte skall prövas av

 

 

 

 

 

 

miljödomstolen

enligt

7 kap.

19

 

 

 

 

 

 

eller 20 § lagen (1998:812) med

 

 

 

 

 

 

särskilda

 

bestämmelser

om

 

 

 

 

 

 

vattenverksamhet.

 

 

 

Anmälan om vattenverksam-

Anmälan om vattenverksam-

het skall, enligt föreskrifter som

het ska, enligt föreskrifter som

meddelas

av regeringen, göras

meddelas

av

regeringen, göras

till generalläkaren, länsstyrelsen

till generalläkaren, länsstyrelsen

eller kommunen.

 

 

 

eller kommunen.

 

 

 

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsyns- myndigheten bestämmer något annat.

50

SOU 2009:10

Författningsförslag

14 §

Regeringen får förbjuda markavvattning som skulle kräva tillstånd enligt detta kapitel i områden där det är särskilt angeläget

att våtmarkerna bevaras.

 

 

Länsstyrelsen

får

meddela

Den myndighet som rege-

dispens från ett förbud som

ringen bestämmer får meddela

meddelats enligt

första

stycket

dispens från ett förbud som

om det finns särskilda skäl.

meddelats enligt första stycket

 

 

 

om det finns särskilda skäl.

Om dispens meddelas enligt andra stycket fordras för

utförandet av markavvattningen att tillstånd söks enligt

9 §.

Beslutet om dispens upphör att gälla om tillstånd

till

markavvattningen meddelas.

17 §

Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena. Om vatten- anläggningen med stöd av en särskild rättighet utförts på någon annans mark och äganderätten till anläggningen övergått till markägaren till följd av att rättigheten upphört, kvarstår

underhållsskyldigheten för den som var rättighetshavare.

 

Den som enligt 28 kap. 12 §

Den som enligt 28 kap. 12 §

har fått rätt att använda någon

har fått rätt att använda någon

annans vattenanläggning är till-

annans vattenanläggning är till-

sammans med ägaren skyldig att

sammans med ägaren skyldig att

underhålla

anläggningen,

om

underhålla

anläggningen,

om

inte

miljödomstolen

bestämt

inte

tillståndsmyndigheten

be-

något annat.

 

 

stämt något annat.

 

I

20 och 21 §§

samt

i 24 kap.

4 §

andra

stycket

finns

bestämmelser om överflyttning av underhållsskyldigheten.

 

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

I stället för att lämna

I stället för att lämna

tillstånd att riva ut en vatten-

tillstånd att riva ut en vatten-

anläggning i ytvatten får miljö-

anläggning i ytvatten får till-

domstolen på begäran av ägaren

ståndsmyndigheten på begäran av

av en fastighet som skulle

ägaren av en fastighet som

skadas av

utrivningen

förordna

skulle

skadas

av utrivningen

51

Författningsförslag SOU 2009:10

att

skyldigheten att

underhålla

förordna att

skyldigheten att

anläggningen och fullgöra övriga

underhålla

anläggningen

och

skyldigheter som

ligger

fullgöra övriga skyldigheter som

anläggningens ägare skall övergå

ligger på

anläggningens

ägare

fastighetsägaren

till

dess

ska övergå

fastighetsägaren

något annat bestäms.

 

 

till dess något annat bestäms.

 

Till skydd för allmänna intressen får efter åtagande ett sådant

förordnande också meddelas för staten, en kommun eller ett vattenförbund.

Förordnande får inte meddelas, om det kan antas att fastighetsägaren inte kan fullgöra skyldigheterna eller om det med hänsyn till den sökande eller till allmänna intressen anses mera

angeläget att anläggningen rivs ut.

 

 

 

 

Om ägaren av en vatten-

Om ägaren av en vatten-

anläggning vållas skada av att

anläggning vållas skada av att

anläggningen bibehålls, skall den

anläggningen bibehålls, ska den

som övertar ansvaret för anlägg-

som övertar ansvaret för anlägg-

ningen betala skälig

ersättning

ningen

betala skälig

ersättning

för skadan.

 

 

 

för skadan.

 

 

 

 

 

22 §

 

 

 

Om det kan uppkomma fara

Om det kan uppkomma fara

för allmänna eller enskilda in-

för allmänna eller enskilda in-

tressen genom att en anläggning

tressen genom att en anläggning

för bortledande av grundvatten

för bortledande av grundvatten

helt eller delvis tas ur bruk, skall

helt eller delvis tas ur bruk, ska

anläggningens ägare

hämta in

anläggningens ägare

hämta

in

miljödomstolens tillstånd.

 

tillståndsmyndighetens tillstånd.

Skälig

ersättning

skall

Skälig ersättning ska betalas,

betalas, om en sådan åtgärd

om en sådan åtgärd medför

medför skada på någon annans

skada på någon annans egendom

egendom

genom

bestående

genom

bestående

ändring

i

ändring i vattenförhållandena.

vattenförhållandena.

 

 

16 kap.

1 §

Regeringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter, kommunerna, miljödomstolarna, Miljööverdomstolen och Högsta domstolen prövar mål och ärenden enligt denna balk eller enligt

52

SOU 2009:10 Författningsförslag

föreskrifter meddelade med stöd av balken. I fråga om prövningen av mål om straff eller förverkande enligt 29 kap. gäller dock vad som är föreskrivet om brottmål i allmänhet.

Närmare bestämmelser om

Närmare bestämmelser om

vilka mål och ärenden som

vilka mål och ärenden som

prövas av respektive pröv-

prövas av respektive pröv-

ningsmyndighet finns i 17 kap.

ningsmyndighet finns i 17 kap.

1–4 §§, 18 kap. 1–2 §§, 19 kap.

1–4 §§, 18 kap. 1–2 §§, 19 kap.

1–2 §§, 20 kap. 2 §, 23 kap. 1 §

1–2 §§ samt 20 kap. 2 §.

samt 23 kap. 9 §.

 

Beslut eller dom om återkallelse av tillstånd, dispens, godkännande och förbud mot fortsatt verksamhet samt omprövning av tillstånd eller villkor meddelas av tillstånds- myndigheten.

2 §

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet be- gränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas villkor om begränsning av koldioxidutsläpp eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning

av koldioxidutsläpp.

 

 

Bestämmelser

om vilka mål

Regeringen får utöver vad

som

är ansökningsmål

finns i

som föreskrivs i balken meddela

21 kap. 1 § och bestämmelser om

föreskrifter om vad en ansökan

vad en ansökan i ett ansöknings-

ska innehålla.

mål skall innehålla finns i 22 kap.

 

1 §.

Regeringen

får

meddela

 

föreskrifter om vad en ansökan i ett ärende skall innehålla

53

Författningsförslag

SOU 2009:10

13 §

Överklagbara domar eller beslut får överklagas av en ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, såvitt avser domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt denna balk samt i frågor om tillsyn enligt 10 kap. eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap. Detta gäller

1. även i de fall överklagandet enbart avser ett villkor eller en

annan bestämmelse i domen eller beslutet, och

 

 

 

 

2. även i de fall domen eller

2. även i de fall domen eller

beslutet är resultatet av en

beslutet är resultatet av en

prövning enligt 22 kap.

26 §,

prövning enligt 19 kap.

25 §,

24 kap. 2, 3, 5, 6 eller 8 § denna

24 kap. 2, 3, 5, 6 eller 8 §§ denna

balk eller

en

prövning

enligt

balk eller

en

prövning

enligt

7 kap. 13,

14

eller 16 §

lagen

7 kap. 13,

14

eller

16 §§

lagen

(1998:812) med särskilda be-

(1998:812) med särskilda be-

stämmelser

om

vattenverksam-

stämmelser

 

om

vattenverk-

het.

 

 

 

 

samhet.

 

 

 

 

För att få överklaga skall

För att få överklaga ska

föreningen ha bedrivit verksam-

föreningen ha bedrivit verksam-

het i Sverige under minst tre år

het i Sverige under minst tre år

och ha lägst 2 000 medlemmar.

och ha lägst 2 000 medlemmar.

Föreningen

får

dock

inte

Föreningen

 

får

dock

inte

överklaga

beslut

som

rör

överklaga

beslut

som

rör

Försvarsmakten, Fortifikations-

Försvarsmakten, Fortifikations-

verket, Försvarets

materielverk

verket, Försvarets

materielverk

eller Försvarets radioanstalt.

eller Försvarets radioanstalt.

En miljöorganisation som vill

En miljöorganisation som vill

överklaga en dom eller ett beslut

överklaga en dom eller ett beslut

som avses i första stycket skall

som avses i första stycket ska

göra det innan tiden för

göra det innan tiden för

överklagande gått ut för dem

överklagande gått ut för dem

som varit parter eller annars

som varit parter eller annars

såsom sakägare haft klagorätt i

såsom sakägare haft klagorätt i

målet eller ärendet.

 

 

målet eller ärendet.

 

 

54

SOU 2009:10 Författningsförslag

17 kap.

3 §

Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte omfattas av kravet på

prövning enligt 1 §, om

 

1. verksamheten i betraktan-

1. verksamheten i betraktan-

de av de intressen som denna

de av de intressen som denna

balk enligt 1 kap. 1 § skall främja

balk enligt 1 kap. 1 § ska främja

kan antas få betydande omfatt-

kan antas få betydande omfatt-

ning eller bli av ingripande slag,

ning eller bli av ingripande slag,

2. verksamheten utanför ett

område som förtecknats enligt

7 kap. 27 § kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom området,

3. verksamheten omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 6 § tredje stycket.

Rätten till förbehåll enligt första stycket 2 gäller enbart verksamhet som är tillståndspliktig enligt balken eller enligt

föreskrifter meddelade med stöd av balken.

 

 

 

Om ett mål eller ärende

Om ett mål eller ärende

enligt denna balk pågår om

enligt denna balk pågår om

tillståndsprövning

av verksam-

tillståndsprövning

av verksam-

heten, skall regeringen omedel-

heten, ska regeringen omedel-

bart

lämna

besked

om

bart

lämna

besked

om

förbehållet till den tillstånds-

förbehållet till den tillstånds-

prövande miljödomstolen

eller

prövande myndigheten.

 

myndigheten.

 

 

 

 

 

 

8 §1

Om miljödomstolen finner

Om

miljödomstolen

eller

att en verksamhet eller åtgärd

Miljööverdomstolen, eller en för-

endast kan

tillåtas enligt 2 kap.

valtningsmyndighet

eller

kom-

9 § första stycket eller 10 § eller

mun finner att en verksamhet

enligt 7 kap. 29 §, skall miljö-

eller åtgärd endast kan tillåtas

domstolen

med eget yttrande

enligt 2 kap. 9 § första stycket

överlämna frågan till regeringens

eller 10 § eller enligt 7 kap. 29 §,

avgörande. Detsamma gäller om

ska frågan tillsammans med ett

regeringen skall pröva tillåtlig-

yttrande överlämnas till rege-

heten enligt 17 kap. 1 § eller om

ringens

avgörande.

Detsamma

1 Nuvarande lydelse 21 kap. 7 § miljöbalken.

55

Författningsförslag SOU 2009:10

regeringen

har

förbehållit

sig

gäller om regeringen ska pröva

prövningen

 

av

tillåtligheten

tillåtligheten

enligt

17 kap.

1 §

enligt 17 kap. 3 §.

 

 

 

eller om regeringen har förbe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hållit sig prövningen av tillåtlig-

Om

miljödomstolen

finner

heten enligt 17 kap. 3 §.

 

Om en förvaltningsmyndighet

att ett mål hos domstolen rör

eller miljödomstolen eller Miljö-

även ett annat allmänt intresse

överdomstolen finner att ett mål

av synnerlig vikt än sådant som

hos domstolen rör även ett

avses i 1 kap. 1 §, skall domstolen

annat

allmänt

intresse

av

med

eget

yttrande

överlämna

synnerlig vikt än sådant som

målet till regeringen. Detsamma

avses i 1 kap. 1 §, ska målet eller

gäller,

om

Naturvårdsverket

ärendet

tillsammans med

ett

begär att målet av sådan

yttrande överlämnas till rege-

anledning skall

överlämnas

till

ringen. Detsamma gäller, om

regeringen. Är det fråga om en

Naturvårdsverket

 

begär

att

statlig

myndighets

beslut

som

målet av sådan anledning ska

rör

Försvarsmakten, Fortifika-

överlämnas

till regeringen. Är

tionsverket, Försvarets materiel-

det fråga om en statlig

verk eller Försvarets radio-

myndighets

beslut

som

rör

anstalt

skall

domstolen

alltid

Försvarsmakten, Fortifikations-

med

eget

yttrande

överlämna

verket,

Försvarets

materielverk

ärendet

 

till

 

regeringens

eller Försvarets radioanstalt ska

avgörande.

 

 

 

 

 

 

domstolen

eller

myndigheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alltid med eget yttrande över-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lämna

ärendet till

 

regeringens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avgörande.

 

 

 

 

19 kap.

1 §

Förvaltningsmyndigheterna och kommunerna prövar ärenden enligt vad som är föreskrivet i balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.

Kommuners beslut i frågor som rör bildande, ändring eller upphävande av naturreservat, kulturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden, strandskyddsområden eller vattenskydds- områden, utom frågor om ersättning, får överklagas hos länsstyrelsen om inte annat är särskilt föreskrivet. Kommunala nämnders beslut i särskilda fall får överklagas hos länsstyrelsen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

56

SOU 2009:10

Författningsförslag

Länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut i särskilda fall får överklagas hos miljödomstol enligt 20 kap. 2 § andra stycket. Detsamma gäller beslut av en annan myndighet än regeringen om att bilda, ändra eller upphäva ett biotops- kyddsområde.

Statliga myndigheters beslut i särskilda fall får överklagas hos miljödomstol enligt 20 kap. 2 § andra stycket. Detsamma gäller beslut av en annan myndighet än regeringen om att bilda, ändra eller upphäva ett biotops- kyddsområde.

Särskilt om kommunala nämnders prövning av miljö- farlig verksamhet

4 §

Länsstyrelser eller kommunala

Kommunala nämnder ska

nämnder skall

 

1.genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt bereda den som kan beröras av verksamheten tillfälle att yttra sig,

2.samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka i saken,

3.hålla sammanträde med den som saken angår och besiktning på platsen om det behövs för utredningen i ärendet, samt

4. underrätta den som gjort en ansökan eller kommit med synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig om inte annat följer av 17 § förvaltningslagen (1986:223).

4. underrätta den som gjort en ansökan eller kommit med synpunkter om det som tillförts ärendet och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig om inte annat följer av förvaltnings- lagen (1986:223).

5 §

I ärenden som prövas av läns-

I ärenden som prövas av

styrelser eller kommunala nämn-

kommunala nämnder ska tilläm-

der skall tillämpas bestämmel-

pas bestämmelserna i

serna i

1. 6 § om ansökans form och

1. 22 kap. 1 § första stycket om

ansökans form och innehåll,

innehåll,

2. 22 kap. 2 § om en ansökans

2. 7 § om en ansökans in-

givande och brister i den,

ingivande och brister i den,

 

 

57

Författningsförslag

SOU 2009:10

2 a. 22 kap. 2 a § om pröv- ningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,

3. 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,

4. 22 kap. 6 § om talerätt,

5. 22 kap.

9 §

om rätt att

företräda fastighet,

 

 

6. 22 kap.

12 §

om

sakkunniga,

 

 

 

7. 22 kap.

13 §

om

under-

sökning på platsen,

 

 

8. 22 kap.

25 §

första

stycket

1–3 och 5–11 samt andra stycket sista meningen och tredje stycket om tillståndsdoms inne-

håll,

 

 

 

9. 22 kap. 26 § om

särskild

dom,

 

 

 

10. 22 kap.

27 §

första

stycket,

andra

stycket

andra

meningen

samt

tredje

stycket

första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska före- skrifter,

11. 22 kap.

28 §

första

stycket första

meningen om

verkställighetsförordnande, och 12. 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga som avses i 22 kap.

12 §.

I ärenden som rör deponering eller förbränning av avfall skall också de bestämmelser som anges i 22 kap. 25 a respektive 25 b § om en tillståndsdoms innehåll tillämpas

3.8 § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,

4.9 § om kungörelsens innehåll,

5.12 § om talerätt,

6.15 § om rätt att företräda fastighet,

7.17 § om sakkunniga,

8. 18 § om undersökning på platsen,

9. 22 § första stycket 1–3 och 5–11 samt andra stycket och tredje stycket om tillstånds- besluts innehåll,

10.23 och 24 §§ om till- ståndsbesluts innehåll i ärenden som rör deponering respektive förbränning av avfall,

11.25§ om särskilt beslut,

12.26 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje stycket om uppskjutna frågor och provisoriska före- skrifter, och

13.27 § första stycket första meningen om verkställighets- förordnande.

58

SOU 2009:10

Författningsförslag

Särskilt om tillståndsmyndig- heternas prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksam- het

6 §

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Den ska ges in till den tillståndsmyndighet inom vars område verksamheten i huvudsak ska bedrivas och innehålla

1.ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på platsen, produk- tionsmängd eller annan liknande uppgift samt användningen av råvaror, andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändning,

2.uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt förslag till de åtgärder som kan behövas för att förebygga uppkomsten av avfall,

3.en miljökonsekvensbeskriv- ning när det krävs enligt 6 kap. och en uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,

4.förslag till skyddsåtgärder eller försiktighetsmått samt de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hän- synsreglerna i 2 kap. iakttas,

5.förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,

6.i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet, en säkerhetsrapport i de fall det finns skyldighet att

59

Författningsförslag

SOU 2009:10

upprätta en sådan enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och

7. en icke-teknisk samman- fattning av de uppgifter som anges i 1–6.

En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet ska dessutom innehålla uppgift om de fastig- heter som berörs av vatten- verksamheten och i förekomman- de fall namn och adress på ägarna och berörda innehavare av särskild rätt till fastigheterna.

Begär sökanden att sakägare ska föreläggas att anmäla ersättningsanspråk enligt 24 kap. 13 a § andra stycket ska det anges i ansökan.

Ytterligare bestämmelser om vad en ansökan om vatten- verksamhet i vissa fall ska innehålla finns i 7 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda be- stämmelser om vattenverksamhet.

7 §

Ansökningshandlingarna ska ges in i det antal exemplar som tillståndsmyndigheten bestämmer.

Har ansökningshandlingarna inte getts in i tillräckligt antal exemplar eller finner tillstånds- myndigheten att ansökan är ofull- ständig ska myndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Följer sökanden

60

SOU 2009:10

Författningsförslag

inte ett föreläggande, får myndig- heten besluta att bristen ska avhjälpas på sökandens bekostnad eller, om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, avvisa ansökan.

Om det är uppenbart att en ansökan inte kan bifallas får ansökan avslås utan att kun- görelse enligt 9 § utfärdas.

Ansökningshandlingarna får i den utsträckning tillstånds- myndigheten finner lämpligt ges in i elektronisk form.

8 §

I fråga om miljöfarlig verk- samhet är den som erhållit till- stånd, dispens eller godkännande vid prövning av frågor som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§ skyldig att tillhandahålla den utredning om verksamheten och övriga för- hållanden som behövs för pröv- ningen. Tillståndsmyndigheten får förelägga denne att tillhanda- hålla den utredning som behövs. Föreläggandet får förenas med vite.

9 §

Om en ansökan tas upp till prövning, ska tillståndsmyndig- heten utfärda kungörelse. Kun- görelsen ska innehålla

1. en kortfattad redogörelse för ansökan samt i ärende om vattenverksamhet uppgift om de fastigheter som kan beröras,

61

Författningsförslag

SOU 2009:10

2. en upplysning om inne- hållet i 13 §, om den inte kan lämnas på annat lämpligt sätt, samt en upplysning om innehållet i och sista tid för synpunkter enligt

16 § och för anmälan enligt

24 kap. 13 a § andra stycket,

3. ett tillkännagivande om i vilka tidningar meddelanden i ärendet till parterna ska införas och att meddelandena, om de inte särskilt skickas till en part, hålls tillgängliga hos den som förvarar akten, och

4. aktförvararens adress. Tillståndsmyndigheten ska

förordna någon att förvara ett exemplar av handlingarna i ärendet (aktförvarare). Aktför- varare kan vara en förvaltnings- myndighet, en kommun eller en enskild.

Kungörelsen ska snarast in- föras i ortstidning. En utskrift av kungörelsen ska i ärenden om vattenverksamhet sändas till varje sakägare som har angetts i an- sökningen eller som på annat sätt är känd för tillståndsmyndig- heten.

Om ansökan om tillstånd till vattenverksamhet berör fast egen- dom som är samfälld för flera fastigheter, behöver kungörelsen inte sändas till de särskilda del- ägarna i samfälligheten. Finns en känd styrelse för samfälligheten, ska kungörelsen sändas till styrelsen.

62

SOU 2009:10

Författningsförslag

10 §

Ett exemplar av ansöknings- handlingarna och av kungörelsen ska sändas till Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fiskeriverket, länsstyrelsen och den eller de berörda kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds- området. Om det kan antas att det allmänna fiskeintresset eller något annat allmänt intresse inte berörs av verksamheten, behöver dock inte handlingarna sändas över.

Kungörelsen ska även sändas till berörda kommuner och andra myndigheter vars verksamhet kan beröras av ansökan.

11 §

Kungörelsen ska i ärende om vattenverksamhet delges

1.styrelsen eller någon annan som förvaltar en av ansökan berörd kanal- eller slussanlägg- ning eller annan allmän farled eller en hamn eller flottled som är allmän,

2.styrelsen för ett av ansökan berört vattenförbund samt styrel- sen eller någon annan som förvaltar en berörd samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller mot- svarande äldre bestämmelser,

3.ägaren av en anläggning för

63

Författningsförslag

SOU 2009:10

tillgodogörande av vattenkraft, om med ansökan avses ianspråk- tagande av den tillgodogjorda kraften,

4. ägaren av den strömfalls- fastighet från vilken andelskraft tillhandahålls, när det är fråga om en ansökan enligt 7 kap. 1 § 3. lagen (1998:812) med sär- skilda bestämmelser om vatten- verksamhet, och

5. innehavaren av det tillstånd som avses med en ansökan enligt 24 kap. 3 § eller 5–9 §§ eller enligt 7 kap. 13–15 §§ lagen (1998:812) med särskilda be- stämmelser om vattenverksamhet.

12 §

Naturvårdsverket, Kammar- kollegiet, Myndigheten för sam- hällsskydd och beredskap och läns- styrelsen ska, när det behövs, föra talan i ärendet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen.

En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen.

Fiskeriverket ska, om hand- lingar sänds till verket enligt 10 §, yttra sig om verksamhetens in- verkan på det allmänna fiske- intresset samt föreslå de be- stämmelser som behövs till skydd för fisket. Om verket anser att ett yttrande kräver undersökning på platsen, ska verket anmäla detta till tillståndsmyndigheten, som

64

SOU 2009:10

Författningsförslag

ska förordna om sakkunnig- utredning enligt 17 §.

13 §

Ägare av fastigheter som be- rörs av en ansökan om vatten- verksamhet ska till tillstånds- myndigheten uppge innehavare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som belastar fastigheten. Underlåts detta utan giltigt skäl och uppstår på grund av detta skada för sådana sakägare, ska fastighetsägaren ersätta skadan.

14§

Har en sakägare uppgetts eller

på annat sätt blivit känd för tillståndsmyndigheten först efter det att kungörelsen har utfärdats och har sakägaren inte hört av sig i ärendet, ska sakägaren på lämpligt sätt ges tillfälle att yttra sig. Handläggningen av ärendet får dock inte uppehållas.

15 §

Om det råder tvist om en fastighet som påverkas av den med ansökan avsedda verksam- heten, har den av de tvistande som innehar fastigheten med äganderättsanspråk rätt att företräda fastigheten i ärendet, tills den lagligen vinns från innehavaren.

En ny ägare får inte rubba överenskommelser som den förre ägaren har ingått eller andra

65

Författningsförslag

SOU 2009:10

åtgärder som har vidtagits i ärendet och som är bindande för den förre ägaren. Om den förre ägaren har erhållit meddelanden och kallelser i ärendet, behövs inte några nya meddelanden eller kallelser till den nye ägaren.

16 §

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen eller i elektronisk form till tillstånds- myndigheten i det antal exemplar som myndigheten finner behövligt och inom den tid som myndig- heten har bestämt.

17 §

Om det behövs någon särskild utredning eller värdering, kan tillståndsmyndigheten förordna en eller flera sakkunniga att efter förberedande undersökning avge utlåtande. Sådan undersökning ska verkställas snarast möjligt. Om det behövs med hänsyn till sakens beskaffenhet eller ända- målet med undersökningen, ska myndigheten på ett lämpligt sätt underrätta parterna om tiden för undersökningen.

Tillståndsmyndighetens beslut får inte överklagas särskilt.

18 §

Om det är lämpligt, får myndigheten göra undersökning på platsen. Parterna ska på lämpligt sätt underrättas om tiden

66

SOU 2009:10

Författningsförslag

för en sådan undersökning.

19 §

På begäran av sökanden får tillståndsmyndigheten besluta att åtgärder får vidtas för att före- bygga eller minska skador eller olägenheter, innan frågan om sådana åtgärder slutligen avgörs. Som villkor gäller att den sökande hos länsstyrelsen ställer säkerhet för den ersättning som den sökande kan bli skyldig att betala på grund av åtgärderna. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

Beslutet gäller omedelbart, men det kan ändras när förhållandena föranleder det.

20§

Framgår det av ett utlåtande

enligt 17 § eller på annat sätt att den sökta verksamheten berör fastigheter som inte har angivits i kungörelsen enligt 9 §, ska till- ståndsmyndigheten med tillämp- ning av den paragrafen ge ägare och innehavare av särskilda rättigheter till sådana fastigheter tillfälle att yttra sig.

Om det är lämpligare får till- ståndsmyndigheten kalla sakägarna till ett sammanträde i ärendet.

21§

I ärendet ska tillstånds-

myndigheten hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på platsen, om det inte

67

Författningsförslag

SOU 2009:10

är obehövligt.

Parterna ska på lämpligt sätt underrättas om tid och plats för sammanträdet.

Vid sammanträde förs proto- koll. Protokollet ska innehålla redogörelse för vad som före- kommit vid sammanträde och besiktning.

22 §

Ett beslut som innebär att tillstånd lämnas till en verksam- het ska kungöras och ska i före- kommande fall innehålla bestäm- melser om

1. den tid som tillståndet ska

gälla,

 

2. verksamhetens

ändamål,

läge, omfattning, säkerhet och tekniska utformning i övrigt,

3. tillsyn, besiktning och kon- troll, såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mät- frekvens och utvärderingsmetod,

4. skyldigheter

att

utföra

skadeförebyggande åtgärder,

5. skyldighet

att

betala

avgifter,

 

 

6. de villkor

om

utsläpp,

begränsningsvärden

och

bästa

möjliga teknik som behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan på grund av föro- reningar samt de övriga villkor som behövs för att förhindra skada på eller olägenhet för omgivningen,

7. de villkor som behövs

68

SOU 2009:10

Författningsförslag

avseende hanteringen i verksam- heten av kemiska produkter om hanteringen kan medföra olägen- heter för den yttre miljön,

8.de villkor som behövs om avfallshantering, återvinning och återanvändning om en sådan åtgärd kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

9.de villkor som behövs med avseende på hushållningen med naturresurser,

10.de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljöskada och ställande av säkerhet,

11.de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemi- kalieolyckor och begränsa följder- na av dem för människors hälsa och miljön,

12.den tid inom vilken anspråk enligt 24 kap. 13 § får

framställas,

13. den förlust som tillstånds- havare enligt 31 kap. 22 och 23 §§ är skyldig att underkasta sig utan ersättning, och

14. villkor om säkerhet som avses i 24 kap. 14 §.

I bestämmelser som avser till- stånd till miljöfarlig verksamhet eller arbeten för vattenverksamhet ska anges den tid inom vilken den miljöfarliga verksamheten ska ha satts igång eller arbetena för vattenverksamhet ska vara utförda.

69

Författningsförslag

SOU 2009:10

Tillståndsmyndigheten får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor av mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad ett beslut om vatten- verksamhet och vattenanlägg- ningar ska innehålla finns i 7 kap. 6 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

23 §

Ett beslut som omfattar till- stånd att bedriva verksamhet med deponering av avfall ska inne- hålla

1. uppgift om vilken av deponiklasserna farligt avfall, icke-farligt avfall eller inert avfall som tillståndet avser,

2. en förteckning över de typer av avfall och den totala mängd avfall som får deponeras,

3. de villkor som behövs i fråga om åtgärder före och under driften av deponin,

4. de villkor som, enligt vad som kan förutses vid tillståndets beviljande, behövs i fråga om avslutning av deponin,

5. de villkor som behövs i fråga om åtgärder för övervak- ning och kontroll av att de skyldigheter uppfylls som gäller för verksamheten, och

6. de villkor som behövs i fråga om skyldighet att rapportera om typer och mängder av avfall

70

SOU 2009:10

Författningsförslag

som har deponerats.

24 §

Ett beslut som omfattar till- stånd att bedriva verksamhet med förbränning av avfall ska inne- hålla

1.uppgifter om förbrännings- anläggningens totala kapacitet för förbränning av avfall,

2.en förteckning över de avfallskategorier och de avfalls- mängder som får förbrännas,

3.en förteckning över de mängder av olika kategorier av farligt avfall som får förbrännas,

4i fråga om det farliga avfall som får förbrännas, villkor om avfallets minsta och högsta flöde, lägsta och högsta värmevärde samt maximala innehåll av föro- reningar, och

5.villkor om den längsta tid under vilken det i samband med tekniskt oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i renings- eller mätutrustning får ske utsläpp av föroreningar till luft och vatten över fastställda värden.

25 §

På begäran av sökanden får tillståndsmyndigheten i särskilt beslut avgöra frågan om verk- samhetens tillåtlighet om frågan inte enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §§ ska prövas av regeringen.

Om tillståndsmyndigheten funnit att verksamheten är

71

Författningsförslag

SOU 2009:10

tillåtlig och om verksamhetens snara genomförande är angeläget, får myndigheten i särskilt beslut meddela tillstånd till de arbeten som behöver utföras.

Meddelas särskilt beslut, får tillståndsmyndigheten skjuta upp prövningen av ärendet i övrigt tills beslutet vunnit laga kraft.

26 §

När verkningarna av verk- samheten inte kan förutses med tillräcklig säkerhet, får tillstånds- myndigheten vid meddelande av tillstånd till verksamheten skjuta upp villkorsfrågor tills erfarenhet har vunnits av verksamhetens inverkan.

I samband med uppskovs- beslutet ska tillståndsmyndig- heten, i fråga om skada som kan antas bli särskilt kännbar, med- dela provisoriska föreskrifter om skadeförebyggande åtgärder. Om det är nödvändigt för att mot- verka olägenheter, ska proviso- riska föreskrifter om försiktighets- mått meddelas.

En uppskjuten fråga ska avgöras så snart som möjligt.

72

SOU 2009:10

Författningsförslag

27 §

Tillståndsmyndigheten får, om det är skäligt, förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Om sökanden, sedan tillstånd till en verksamhet enligt balken har meddelats, åläggs skyldighet att förebygga eller minska skador, får tillståndsmyndigheten förord- na att beslutet ska gå i verk- ställighet som om det hade fått laga kraft.

Överklagas ett beslut med ett förordnande enligt första eller andra stycket, får miljödomstolen undanröja förordnandet, innan talan mot beslutet i övrigt prövas.

28§

Har en tillsynsmyndighet med

stöd av 26 kap. 9 § första stycket förbjudit miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet eller beslutat att den som bedriver eller avser att bedriva sådan verk- samhet ska vidta försiktighetsmått och begärs tillstånd enligt denna balk, kan tillståndsmyndigheten, om sökanden ställer säkerhet för kostnad och skada, bestämma att tillsynsmyndighetens beslut inte får verkställas förrän tillstånds- frågan har avgjorts eller till- ståndsmyndigheten föreskriver något annat.

I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsöknings-

73

Författningsförslag

SOU 2009:10

balken. Säkerheten ska prövas av tillståndsmyndigheten och för- varas hos länsstyrelsen.

29 §

Statliga myndigheter och kom- muner är skyldiga att utan ersätt- ning till en tillståndsmyndighet låna ut de lokaler som myndig- heterna behöver för sina sam- manträden förutsatt att lokalerna inte är upptagna för sitt huvud- sakliga ändamål. Upplåtaren ska få ersättning för de särskilda kostnader som ett sammanträde kan medföra.

Markavvattning

30 §

Om det vid en fastighets- reglering beslutas att en fråga om markavvattning ska prövas enligt miljöbalken, ska detta anmälas av lantmäterimyndigheten till tillståndsmyndigheten. Ägarna av de fastigheter som ingår i fastighetsregleringen anses då som sökande.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla samma uppgifter som en ansökan om tillstånd till markavvattning.

31 §

Om det behövs för prövningen av en ansökan om markavvattning ska tillståndsmyndigheten förordna en markavvattningssakkunnig.

74

SOU 2009:10

Författningsförslag

32 §

Särskilda bestämmelser om behörighet att vara markavvatt- ningssakkunnig får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

33 §

Som markavvattningssakkunnig får inte förordnas någon som står i ett sådant förhållande till saken eller någon av parterna att till- förlitligheten kan anses förringad.

34 §

Den markavvattningssak- kunnige bör samråda med sökanden och övriga sakägare samt de myndigheter som berörs av markavvattningen.

Den markavvattningssak- kunnige får utföra besiktning. Sökanden, övriga sakägare och de myndigheter som berörs av markavvattningen ska under- rättas om besiktningen.

35 §

Den markavvattningssak- kunnige ska till tillståndsmyndig- heten ge in ett yttrande. Om den markavvattningssakkunnige anser att ansökan ska bifallas, ska yttrandet innehålla

1.förslag om hur markavvatt- ningen ska utformas, med an- givande av de miljökonsekvenser en sådan utformning kommer att medföra,

2.vilka som ska delta i

75

Författningsförslag

SOU 2009:10

markavvattningen, och

3. varje deltagares andelstal i fråga om kostnaderna för verk- samheten.

Den markavvattningssak- kunnige bör samtidigt med ytt- randet ge in sin kostnadsräkning.

36 §

Om sökanden återkallar sin ansökan, ska de sakägare som har framställt yrkande om att delta i markavvattningen underrättas. Om sådana sakägare saknas eller inte inom föreskriven tid begär att handläggningen fortsätter, ska ärendet skrivas av.

Sakägare på vars begäran ärendet handläggs vidare anses därefter som sökande.

37 §

Ett ärende som har inletts efter anmälan av lantmäteri- myndigheten enligt 30 § ska skrivas av, om fastighetsregle- ringsförrättningen ställs in. Handläggningen ska dock fort- sätta, om sakägare som har fört talan i ärendet och som har kunnat ansöka om markavvatt- ningen begär det. Underrättas sakägarna om regleringsförrätt- ningens inställande vid ett sammanträde vid tillstånds- myndighet, ska begäran fram- ställas vid sammanträdet. I annat fall ska begäran framställas inom den tid som tillstånds- myndigheten bestämmer.

76

SOU 2009:10 Författningsförslag

 

 

20 kap.

Domstolar

 

 

Domstolsprövning

 

 

2 §

Miljödomstol

prövar

som

Miljödomstol prövar som

första instans mål om

 

första instans mål om

1. miljöfarlig verksamhet

som

 

är ansökningsmål

enligt 21 kap.

 

1 § första stycket,

 

 

 

2.vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom verk- samheter som avser markav- vattning vilka verksamheter ska prövas av länsstyrelsen,

3.markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverk- samhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en lantmäterimyndighet,

4. ersättning för skada och

1. ersättning för skada och

intrång enligt 28 kap. 2–5 §§,

intrång enligt 24 kap. 13 §

och

 

28 kap. 2–5 §§,

 

 

5. ersättning och inlösen vid

2. ersättning och inlösen vid

ingripande av det allmänna en-

ingripande av det allmänna en-

ligt denna balk och vid vatten-

ligt denna balk och vid vatten-

verksamhet, om inte annat har

verksamhet, om inte annat har

särskilt föreskrivits,

särskilt föreskrivits,

 

6. ersättning för miljöskador

3. ersättning för miljöskador

och inlösen enligt 32 kap., talan

och inlösen enligt 32 kap., talan

om förbud eller försiktighets-

om förbud eller försiktig-

mått enligt 32 kap. 12 § samt

hetsmått enligt

32 kap.

12 §

grupptalan enligt 32 kap. 13 §,

samt grupptalan

enligt 32 kap.

 

13 §,

 

 

7. fördelning av solidariskt

4. fördelning av solidariskt

ansvar mellan flera enligt 10 kap.

ansvar mellan flera enligt 10 kap.

6 och 7 §§ på talan av någon av

6 och 7 §§ på talan av någon av

77

Författningsförslag

SOU 2009:10

de solidariskt ansvariga,

 

 

 

 

de solidariskt ansvariga,

8. utdömande av vite som har

5. utdömande av vite som har

förelagts

med

stöd

av

 

balken

förelagts med stöd av balken. I

efter

särskild

ansökan

 

av

den

fråga om föreläggande och

myndighet som har förelagt vitet

utdömande av vite gäller i övrigt

eller,

om

vitet

har

förelagts i

lagen (1985:206) om viten.

förfarandet,

med

tillämpning

av

 

6 §

andra

 

stycket

 

 

lagen

 

(1985:206) om viten, och

 

 

 

 

9. fördelning av kostnader för

 

gemensamt utnyttjande av infor-

 

mation enligt vad som följer av

 

artiklarna 27.6 och 30.3 i

 

Europaparlamentets

och

 

rådets

 

förordning

 

(EG)

nr

1907/2006

 

av den 18 december 2006 om

 

registrering,

utvärdering,

god-

 

kännande

 

och

 

begränsning

av

 

kemikalier

 

(Reach),

inrättande

 

av en europeisk kemikalie-

 

myndighet,

ändring

av

 

direktiv

 

1999/45/EG och upphävande av

 

rådets

förordning

 

(EEG)

nr

 

793/93

och

 

kommissionens

 

förordning

 

(EG)

nr

1488/94

 

samt

 

 

rådets

 

 

 

direktiv

 

76/769/EEG och kommissionens

 

direktiv

 

 

 

 

91/155/EEG,

 

93/67/EEG,

93/105/EG

och

 

2000/21/EG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som anges i 19 kap. 1 § tredje

 

stycket prövar

miljödomstol,

om

 

inte annat är föreskrivet, efter

 

överklagande länsstyrelsens

och

 

andra statliga myndigheters beslut

 

enligt denna balk eller föreskrifter

 

som har meddelats med stöd av

 

balken samt enligt plan- och

 

bygglagen

(1987:10)

eller

enligt

 

lagen

(1998:812)

med

särskilda

 

78

SOU 2009:10

Författningsförslag

bestämmelser om vattenverksam- het. Att miljödomstol efter överklagande prövar Kronofogde- myndighetens beslut om hand- räckning framgår av 26 kap. 17 § andra stycket.

 

 

 

 

 

24 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

Om en dom eller ett beslut

Om ett beslut om tillstånd till

som har meddelats i ett

miljöfarlig

verksamhet

 

eller

ansökningsmål enligt 21 kap. 1 §

vattenverksamhet

eller

tillstånd

första

stycket

denna

balk

eller

eller godkännande

enligt

7 kap.

7 kap. 1 § lagen (1998:812) med

1 § lagen (1998:812) med sär-

särskilda

bestämmelser

om

skilda bestämmelser om vatten-

vattenverksamhet avser tillstånd

verksamhet avser tillstånd till en

till en verksamhet enligt balken

verksamhet

enligt

balken

och

och domen eller beslutet har

beslutet har vunnit laga kraft,

vunnit laga kraft, gäller till-

gäller tillståndet mot alla, såvitt

ståndet mot alla, såvitt avser

avser frågor som har prövats i

frågor som har prövats i domen

beslutet. Avser tillståndet ut-

eller

beslutet. Detsamma

gäller

förandet av en vattenanläggning,

beslut om tillstånd till miljöfarlig

innefattar det rätt att bibehålla

verksamhet som har meddelats av

anläggningen. Till följd av detta

en länsstyrelse eller kommun med

kapitel,

7 kap.

20

och

22 §§,

stöd av 9 kap. 8 § samt beslut om

9 kap. 5 §,

10 kap.

17 §

denna

tillstånd till markavvattning som

balk eller 2 kap. 10 § samt 7 kap.

har

meddelats

av

länsstyrelse

13–17 §§

lagen

med

särskilda

enligt 11 kap. Avser

tillståndet

bestämmelser om

vattenverk-

utförandet av en vattenanlägg-

samhet, kan dock ett tillstånd

ning, innefattar det rätt att

begränsas

eller

förenas

med

bibehålla

anläggningen.

Till

ändrade eller nya villkor, eller

följd av detta kapitel, 7 kap. 20

återkallas och fortsatt verksam-

och

22 §§,

9 kap. 5 §, 10 kap.

het förbjudas. Ett sådant in-

17 § denna balk eller 2 kap. 10 §

gripande kan också ske genom

samt 7 kap. 13–17 §§ lagen med

förelägganden

eller

 

förbud

särskilda

bestämmelser

om

enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap.

vattenverksamhet, kan dock ett

9 § fjärde stycket.

 

 

 

 

tillstånd begränsas eller förenas

 

 

 

 

 

 

 

 

med

ändrade eller nya villkor,

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Författningsförslag SOU 2009:10

eller återkallas och fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingripande kan också ske genom förelägganden eller förbud enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 § fjärde stycket.

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten

eller åtgärder enligt 11 kap. 16 §.

 

 

 

 

En omprövningsdom eller ett

Ett omprövningsbeslut

har

omprövningsbeslut har samma

samma

verkan

som

ett

verkan som en tillståndsdom

tillståndsbeslut.

 

 

eller ett tillståndsbeslut.

 

 

 

 

3 §

Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet

1.om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkoren,

2.när tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkor som gäller för verksamheten eller åtgärden inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse,

3.om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts,

4.om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit sådana förhållanden som enligt 2 kap. 9 § innebär att verksamheten inte får bedrivas,

5.om verksamheten slutligt har upphört,

6.om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,

7.om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet,

8.om underhållet av en vattenanläggning allvarligt har för- summats, eller

9.om tillstånd att inverka på vattenförhållandena inte har ut- nyttjats under en längre tid och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas.

Miljödomstolen

får

om

Tillståndsmyndigheten får om

80

SOU 2009:10 Författningsförslag

tillståndet avser verksamhet vid

tillståndet avser verksamhet vid

en vattenanläggning eller i fall

en vattenanläggning eller i fall

som avses i första stycket 8 eller

som avses i första stycket 8 eller

9 återkalla rätten att bibehålla en

9 återkalla rätten att bibehålla en

vattenanläggning.

vattenanläggning.

Tillstånd till täkt får upphävas helt eller delvis när tio år förflutit

från det att tillståndet vann laga kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

I samband med ett beslut om

I samband med ett beslut om

återkallelse

enligt

3 §

andra

återkallelse

enligt

3 §

andra

stycket som avser en vatten-

stycket som avser en vatten-

anläggning skall

Miljödomstolen

anläggning ska tillståndsmyndig-

ålägga den som är ansvarig för

heten ålägga den som är ansvarig

underhållet av anläggningen att

för underhållet av anläggningen

riva ut den och att vidta de

att riva ut den och att vidta de

åtgärder som behövs för att

åtgärder som behövs för att

förebygga eller

minska

skador

förebygga

eller minska

skador

genom utrivningen.

 

 

 

genom utrivningen.

 

 

I stället för åläggande enligt

I stället för åläggande enligt

första stycket får miljödomstolen

första stycket får tillstånds-

medge någon annan vars rätt är

myndigheten

medge

någon

beroende av

utrivningen

eller,

annan vars rätt är beroende av

till skydd för allmänna intres-

utrivningen eller, till skydd för

sen, staten, en kommun eller ett

allmänna

intressen,

staten, en

vattenförbund

att

riva

ut

kommun eller ett vattenförbund

anläggningen på den underhålls-

att riva ut anläggningen på den

skyldiges bekostnad. Domstolen

underhållsskyldiges

bekostnad.

får också meddela förordnande

Myndigheten får också meddela

enligt

11 kap.

20 §.

äger

förordnande enligt 11 kap. 20 §.

11 kap. 20 § fjärde stycket och

Då äger

11 kap.

20 §

fjärde

21 § motsvarande tillämpning.

stycket och

21 § motsvarande

 

 

 

 

 

 

 

tillämpning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

Ansökan om prövning som

Ansökan om prövning som

avses

i 3–6 §§

får

göras

hos

avses i 3–6 §§ får göras hos den

miljödomstol av Naturvårds-

tillståndsmyndighet

som

rege-

verket,

Kammarkollegiet

och

ringen bestämmer av Natur-

länsstyrelsen. Skall frågan prövas

vårdsverket,

Kammarkollegiet

81

Författningsförslag SOU 2009:10

av någon annan myndighet än

och

länsstyrelsen.

Frågor

om

domstol eller av kommun, får den

omprövning enligt 5 § andra och

tas upp utan någon särskild

tredje styckena får tas upp utan

framställning. Frågor om om-

särskild ansökan.

 

 

 

 

 

prövning enligt 5 § andra och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tredje styckena får tas upp utan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild ansökan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ansökan om sådan pröv-

En ansökan om sådan pröv-

ning som avses i första stycket

ning som avses i första stycket

får även göras av en kommun i

får även göras av en kommun i

den

utsträckning

kommunen

den

utsträckning

kommunen

har övertagit tillsynen med stöd

har övertagit tillsynen med stöd

av 26 kap.

3 §

fjärde stycket.

av 26 kap. 3 § fjärde stycket.

 

Har

tillståndet

meddelats

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

länsstyrelsen,

görs

ansökan

hos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

länsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

en

vattenverksamhet

Om

en

vattenverksamhet

eller

en

vattenanläggning, som

eller

en

vattenanläggning,

som

har utförts i enlighet med ett

har utförts i enlighet med ett

tillstånd

enligt

 

denna

balk,

tillstånd

enligt

denna

balk,

medför skador som inte förutsågs

medför skador på allmänna eller

av miljödomstolen när tillståndet

enskilda intressen, får den

meddelades, får den skade-

skadelidande

vid

 

miljödomstol

lidande

framställa

anspråk

framställa anspråk på ersättning

ersättning enligt 31 kap.

 

 

eller inlösen enligt 31 kap.

 

 

Om fråga är om betydande

Om fråga är om betydande

skador för enskild eller för

skador för enskild eller för

något allmänt intresse, får be-

något

allmänt

intresse,

får

gäras sådana ändringar på verk-

begäras

sådana

ändringar

samhetsutövarens bekostnad av

verksamhetsutövarens

bekost-

vattenverksamheten eller

vatten-

nad av vattenverksamheten eller

anläggningen som, utan att med-

vattenanläggningen

som,

utan

föra skador för tredje man eller

att medföra skador för tredje

väsentliga olägenheter för till-

man eller väsentliga olägenheter

ståndshavaren,

är

ägnade

att

för tillståndshavaren,

är ägnade

förebygga eller minska framtida

att förebygga eller minska fram-

skador. I fråga om allmänna

tida skador. Under samma förut-

intressen

förs talan av

Natur-

sättningar får

domstolen

även i

82

SOU 2009:10 Författningsförslag

vårdsverket,

Kammarkollegiet,

övrigt ålägga tillståndshavaren att

länsstyrelse eller kommun.

 

utföra

försiktighetsmått

och

Anspråk

 

grund

av

skyddsåtgärder. I fråga om all-

oförutsedda skador skall för att få

männa intressen förs talan av

tas upp till prövning framställas

Naturvårdsverket,

Kammar-

till miljödomstolen inom fem år

kollegiet,

länsstyrelse

eller

eller den längre tid, högst tjugo år,

kommun.

 

 

 

som kan ha bestämts i samband

 

 

 

 

 

med

tillståndet.

Tiden

räknas

 

 

 

 

 

från utgången av den av

 

 

 

 

 

domstolen bestämda

tiden

inom

 

 

 

 

 

vilken

arbetena

 

skall

 

vara

 

 

 

 

 

utförda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid skada som avses i 7 kap.

 

 

 

 

 

7 §

lagen

(1998:812)

med

 

 

 

 

 

särskilda

bestämmelser

om

 

 

 

 

 

vattenverksamhet utgår tiden för

 

 

 

 

 

framställan

dock

aldrig

tidigare

 

 

 

 

 

än två år från det att skadan

 

 

 

 

 

uppkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i preskrip-

 

 

 

 

 

tionslagen (1981:130) gäller inte

 

 

 

 

 

anspråk enligt denna paragraf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talan om anspråk på grund

 

 

 

 

 

 

 

av skador som avses i 13 § detta

 

 

 

 

 

 

 

kapitel ska för att få tas upp till

 

 

 

 

 

 

 

prövning

väckas

när

tillståndet

 

 

 

 

 

 

 

har tagits i anspråk och senast

 

 

 

 

 

 

 

inom ett år därefter. Även

 

 

 

 

 

 

 

tillståndshavaren kan på samma

 

 

 

 

 

 

 

sätt påkalla prövning av ersätt-

 

 

 

 

 

 

 

ning som tillkommer fastighets-

 

 

 

 

 

 

 

ägare eller annan sakägare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om sökanden begär det i

 

 

 

 

 

 

 

samband

med

ansökan,

ska

 

 

 

 

 

 

 

tillståndsmyndigheten

förelägga

 

 

 

 

 

 

 

den som vill framställa anspråk

 

 

 

 

 

 

 

som avses i 13 § att anmäla detta

83

Författningsförslag

SOU 2009:10

inom viss tid innan ärendet avgörs.

13 b §

Medför en vattenverksamhet eller vattenanläggning som avses i 13 § detta kapitel skador som inte förutsågs under handläggningen av tillståndsärendet, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning eller inlösen även efter utgången av fristen i 13 a §.

Talan om anspråk som avses i första stycket ska, för att kunna tas upp till prövning, framställas inom den tid, minst fem och högst tjugo år, som har bestämts i samband med tillståndet. Tiden räknas från utgången av den av tillståndsmyndigheten bestämda tiden inom vilken arbetena ska vara utförda.

Vid skada som avses i 7 kap. 7 § lagen (1998:812) med sär- skilda bestämmelser om vatten- verksamhet utgår tiden för framställan dock aldrig tidigare än två år från det att skadan uppkom.

Bestämmelserna i preskrip- tionslagen (1981:130) gäller inte anspråk enligt denna paragraf.

 

14 §

 

 

Framställan som avses i 13 §

Om den som kan antas ha

skall vara skriftlig och ges in till

rätt

till ersättning enligt

13 §

miljödomstolen i tre

exemplar.

begär

det, ska tillståndshavaren

Ett exemplar skall delges till-

hos

tillståndsmyndigheten

eller

ståndshavaren.

 

miljödomstolen ställa säkerhet för

Anspråket prövas

före eller

den ersättning som kan komma

84

I ärenden vid tillstånds- myndigheten om vattenverksam- het ska sökanden, med de undantag som anges i 3, 4 och 10 §§, betala ersättning till ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som avses i 9 kap. 2 § lagen (1998:812) med sär- skilda bestämmelser om vatten- verksamhet för deras kostnader i ärendet hos tillståndsmyndig- heten. I ärenden som innefattar bildande av samfällighet för markavvattning, bevattning eller vattenreglering svarar sökanden inte för kostnader hos pröv- ningsmyndigheten som upp- kommit för deltagare i sam- fälligheten. Organisation som avses i 16 kap. 13 § har inte rätt att erhålla ersättning för eller
85

SOU 2009:10

Författningsförslag

efter utgången av den tid som gäller för framställan. Beträffan- de förfarandet gäller vad som stadgas om förfarandet i stäm- ningsmål i 7 kap. 8–12 §§ lagen(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam- het. Dessutom tillämpas 22 kap. 23 § samt 28 § andra och tredje stycket.

att utgå. Säkerhet behöver inte ställas om tillståndshavaren inte har tagit tillståndet i anspråk.

I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap 25 § utsöknings- balken.

25 kap.

1 §

I mål om utövande av miljöfarlig verksamhet gäller inte rättegångsbalken i fråga om rättegångskostnader,

I frågor om rättegångs- kostnader enligt detta kapitel äger 18 kap. rättegångsbalken mot- svarande tillämpning.

2 §

I ansökningsmål om vatten- verksamhet, utom sådana som anges i andra stycket, och i mål som avses i 21 kap. 1 § andra stycket, skall sökanden svara för sina egna och motparternas kostnader vid miljödomstolen. I mål som innefattar bildande av samfällighet för markavvattning, bevattning eller vattenreglering svarar sökanden inte för kostnader i länsstyrelsen eller miljödomstolen som uppkom- mit för deltagare i samfällig- heten. Organisation som avses i 16 kap. 13 § har inte rätt att erhålla ersättning för eller skyldighet att betala rättegångs- kostnader.

Författningsförslag

SOU 2009:10

 

skyldighet att betala rättegångs-

 

kostnader.

 

 

I sådana överklagade mål som

Första

stycket

gäller vid

avses i första stycket första

överklagande också

för sådana

meningen skall sökanden svara

kostnader vid miljödomstolen och

för sina egna kostnader i högre

i högre rätt som där har

rätt och för de kostnader som där

uppkommit

för

motparterna

har uppkommit för

motparterna

genom att sökanden har klagat.

genom att sökanden har klagat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

 

 

I mål som gäller återkallelse,

I

ärenden

som

gäller

förbud mot fortsatt verksamhet

återkallelse, förbud mot fortsatt

eller omprövning enligt 24 kap.

verksamhet

eller

 

omprövning

3–6 §§

 

eller

 

7 kap.

15 §

lagen

enligt 24 kap. 3–6 §§ eller 7 kap.

(1998:812) med särskilda be-

15 §

lagen

(1998:812)

med

stämmelser

om vattenverksam-

särskilda

bestämmelser

 

om

het

skall

 

Naturvårdsverket,

vattenverksamhet

 

ska Natur-

Kammarkollegiet,

länsstyrelsen

vårdsverket,

Kammarkollegiet,

och tillståndshavaren svara

för

länsstyrelsen

och

 

tillstånds-

sina kostnader vid miljö-

havaren svara för sina kostnader

domstolen. I

mål

enligt 24 kap.

hos

tillståndsmyndigheten.

I

5 § som avser omprövning för

ärenden enligt 24 kap. 5 § som

att tillgodose allmänna intressen

avser

omprövning

för

 

att

skall

 

den

 

myndighet

 

som

tillgodose

allmänna

intressen

ansökte

om

 

omprövning

ska den myndighet som ansökte

dessutom svara

för kostnader

om omprövning dessutom svara

vid miljödomstolen som upp-

för kostnader vid tillstånds-

kommer för andra motparter än

myndigheten

som

uppkommer

tillståndshavaren.

Detta

gäller

för sådana sakägare som avses i

dock

inte

omprövning

enligt

2 § första stycket första meningen,

24 kap.

5 §

 

första

stycket

11.

dock

inte

för tillståndshavaren.

Gäller ett mål enligt 24 kap. 5 §

Detta gäller

inte

omprövning

första

 

stycket 10

omprövning

enligt 24 kap. 5 § första stycket

för att förbättra en anläggnings

11.

Gäller

ett

ärende

enligt

säkerhet skall dock tillstånds-

24 kap. 5 §

första

stycket

10

havaren i stället för Naturvårds-

omprövning för att förbättra en

verket,

Kammarkollegiet

och

anläggnings

säkerhet

ska

dock

länsstyrelsen

svara

för

senast

tillståndshavaren

i

stället

för

nämnda kostnader.

 

 

 

Naturvårdsverket,

 

 

Kammar-

86

SOU 2009:10 Författningsförslag

 

 

 

 

 

 

 

kollegiet och länsstyrelsen svara

 

 

 

 

 

 

 

för senast nämnda kostnader.

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

I mål som gäller omprövning

I

ärenden

som

gäller

på grund av ändrade för-

omprövning

enligt 7 kap.

18 §

hållanden i samfälligheter

enligt

lagen

(1998:812)

med särskilda

7 kap. 17 §

lagen

(1998:812)

bestämmelser om vattenverksam-

med

särskilda

bestämmelser om

het ska varje part svara för sina

vattenverksamhet i fråga om kostnader.

 

 

 

 

kretsen av deltagare eller kost-

 

 

 

 

 

 

nadsfördelningen

 

eller

enligt

 

 

 

 

 

 

7 kap. 18 § samma lag skall varje

 

 

 

 

 

 

part svara för sina kostnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

I

mål om

vattenverksamhet

I ärenden som avses i 2–3 §§

får

sökanden

förpliktas

att

får sökanden

förpliktas

att

betala ersättning för motparters

betala ersättning för motparters

rättegångskostnader

även

om

kostnader hos

tillståndsmyndig-

deras talan inte har blivit prövad

heten även om deras talan inte

slutligt vid domstolen. Ersätt-

har blivit prövad slutligt vid

ning skall även innefatta ränta

myndigheten.

 

Ersättning

ska

enligt 6 § räntelagen (1975:635)

även innefatta ränta enligt 6 §

från dagen för beslutet till dess

räntelagen

(1975:635)

från

betalning sker.

 

 

 

 

dagen för beslutet tills betalning

 

 

 

 

 

 

 

sker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

I ansökningsmål är sökanden

Sökanden

 

är

skyldig

att

skyldig att ersätta miljödom-

ersätta

tillståndsmyndighetens

stolens kostnader för

 

 

kostnader för

 

 

 

 

1. kungörelser,

 

 

 

1. kungörelser,

 

 

2. aktförvarare,

 

 

 

2. aktförvarare,

 

3. sakkunniga

som

har

till-

3. sakkunniga

som har

till-

kallats av domstolen, och

 

kallats av myndigheten, och

 

4. lokaler för sammanträden.

4. lokaler för sammanträden.

Första stycket tillämpas även i

 

 

 

 

 

 

stämningsmål som avses i 7 kap.

 

 

 

 

 

 

2 §

lagen

(1998:812)

med

 

 

 

 

 

 

87

Författningsförslag

SOU 2009:10

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Vad som i första stycket sägs om sökanden gäller därvid käranden.

I högre rätt gäller vad som i första och andra stycket sägs om sökande eller kärande den som fullföljt talan.

På begäran av domstolen skall förskott på ersättningen betalas.

I miljödomstol och Miljööver- domstolen gäller vad som i första och andra stycket sägs om sökande den som fullföljt talan.

På begäran av tillstånds- myndigheten eller domstolen ska förskott på ersättningen betalas.

9 a §

I fråga om rättegångskostnader i mål som avses i 24 kap. 13 a § och 13 b §§ gäller bestämmel- serna om kostnader i expropria- tionsmål.

När anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål som avses i första stycket prövas, ska domstolen beakta vad sökanden har förpliktats att utge i ersättning för kostnader i ärendet vid prövningsmyndigheten.

Ogillas i mål som avses i första stycket talan som har väckts av fastighetsägaren eller den som innehar särskild rätt till fastig- heten, kan domstolen förordna att han ska bära sina egna kostnader, om han befinns ha inlett rätte- gången utan tillräckliga skäl. Har rättegången uppenbart inletts utan skälig grund, får domstolen dessutom förplikta honom att ersätta motparten dennes rätte- gångskostnader.

88

SOU 2009:10 Författningsförslag

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

 

 

Om tillstånd meddelas till en

Om

en myndighet

meddelar

markavvattning i mål som avses

tillstånd

till

en

markavvattning

i 7 kap. 19 §

lagen (1998:812)

eller omprövar ett tillstånd i ett

med särskilda bestämmelser om

ärende som avses i 7 kap. 17 §

vattenverksamhet, skall sökan-

lagen (1998:812) med särskilda

dens kostnader fördelas mellan

bestämmelser

om

vattenverk-

deltagarna

i

markavvattningen

samhet, ska sökandens kost-

efter vad som är skäligt.

nader fördelas mellan deltagarna

Meddelas

inte

tillstånd

till

i markavvattningen

efter

vad

markavvattningen, skall sökan-

som är skäligt. Meddelas inte

den betala de kostnader som har

tillstånd

till

markavvattningen,

uppkommit,

om

inte särskilda

ska sökanden betala de kost-

omständigheter

föranleder

att

nader som har uppkommit, om

betalningsskyldigheten fördelas

inte

särskilda

omständigheter

mellan samtliga

sakägare

eller

föranleder att betalningsskyldig-

vissa av dem. Om tillstånd inte

heten

fördelas

mellan

samtliga

meddelas till en markavvattning

sakägare eller vissa av dem. Om

i ett mål som enligt 7 kap. 20 §

tillstånd inte meddelas till en

nämnda lag har inletts på grund

markavvattning i ett ärende som

av ett beslut vid en fastig-

enligt 19 kap. 30 § har inletts på

hetsreglering,

skall kostnaderna

grund av ett beslut vid en

anses som

förrättningskostna-

fastighetsreglering, ska

kostna-

der vid fastighetsregleringen.

derna anses som förrättnings-

 

 

 

 

 

kostnader

vid

fastighets-

 

 

 

 

 

regleringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillträde för markavvattnings-

 

 

 

 

 

sakkunnig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det behövs med anled-

 

 

 

 

 

ning av en besiktning, har en

 

 

 

 

 

markavvattningssakkunnig

rätt

 

 

 

 

 

att gå in i byggnader, beträda

 

 

 

 

 

ägor, göra mätningar och mark-

 

 

 

 

 

undersökningar

samt

utföra

 

 

 

 

 

därmed

sammanhängande

eller

 

 

 

 

 

jämförliga åtgärder. I trädgårdar

89

Författningsförslag

SOU 2009:10

eller liknande planteringar får träd inte skadas eller fällas utan ägarens samtycke. Även i övrigt ska skador undvikas, om det är möjligt. Rätt att beträda annans ägor har också den som vid tillståndsmyndigheten för talan i ärendet.

Sökanden ska betala ersätt- ning för skador som har upp- kommit genom åtgärder enligt första stycket. Yrkande om ersättning ska framställas innan ärendet avgörs.

 

 

10 §

 

 

Den som utför eller skall

Den som utför eller ska

utföra en vattenverksamhet kan

utföra en vattenverksamhet kan

av miljödomstolen ges rätt att

av tillståndsmyndigheten ges rätt

utföra anläggningar eller åt-

att utföra anläggningar eller åt-

gärder

inom fastigheter

som

gärder

inom fastigheter

som

tillhör någon annan och ta i

tillhör någon annan och ta i

anspråk

mark eller

annat

anspråk

mark eller

annat

utrymme för detta, när det är

utrymme för detta, när det är

fråga om

 

fråga om

 

1.vattenverksamhet som utförs av staten, kommuner eller vattenförbund och som är önskvärda från hälso- eller miljösynpunkt eller som främjar fisket,

2.vattenverksamhet för att motverka förorening genom avloppsvatten,

3.vattenverksamhet som avser tillgodogörande av yt- eller grundvatten,

4.vattenreglering,

5.vattenverksamhet som avser allmän farled eller allmän hamn,

eller

6.markavvattning.

Ett område som tas i anspråk enligt första stycket får lösas in, om det skall ingå i en strömfallsfastighet.

90

SOU 2009:10

Författningsförslag

Har rätten upphört enligt denna paragraf att med annat än äganderätt ta annans fastighet i anspråk, skall anläggningar som har uppförts eller placerats inom fastigheten tillfalla fastighetsägaren utan lösen, om de inte har förts bort inom ett år från upphörandet.

Har rätten upphört enligt denna paragraf att ta annans fastighet i anspråk, ska anläggningar som har uppförts eller placerats inom fastigheten tillfalla fastighetsägaren utan lösen, om de inte har förts bort inom ett år från upphörandet.

31 kap.

37 §

Om det behövs för tilläm- pningen av 6 kap. 18 § tredje stycket expropriationslagen (1972:719), ska miljödomstolen uppskatta det värde som en berörd fastighet har utan särskild rättighet som minskar fastighetens värde.

Innan miljödomstolen med- delar en dom om inlösen av en fastighetsdel ska en karta med beskrivning ha upprättats över området samt dess gränser ha utmärkts i den ordning som gäller för fastighetsbildning.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2.Mål eller ärenden som har inletts vid en miljödomstol eller en länsstyrelse före ikraftträdandet ska, i de fall de nya reglerna hade föreskrivit att målet eller ärendet skulle ha inletts vid en tillståndsmyndighet, vid ikraftträdandet överlämnas till den myndigheten.

3.Ersättningsanspråk som har framställts i ett ansökningsmål vid en miljödomstol ska även efter ikraftträdandet handläggas vid domstolen. Skulle talan om anspråket enligt de nya reglerna ha väckts vid en annan miljödomstol, ska målet i den delen överlämnas till den andra domstolen.

91

Författningsförslag

SOU 2009:10

4.Mål om ersättning m.m. för oförutsedd skada ska handläggas enligt 24 kap. 13 b § miljöbalken om anspråket framställs efter ikraftträdandet.

5.Ärenden vid en länsstyrelse om dispens eller tillstånd till markavvattning som inletts före ikraftträdandet ska handläggas enligt äldre regler. Överlämnande enligt 7 kap. 19 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska dock inte ske till miljödomstolen utan till den tillståndsmyndighet där ärendet skulle ha inletts enligt de nya reglerna.

6.Mål eller ärenden vid en miljödomstol ska inte överlämnas enligt punkten 2 om det skulle vara till nackdel för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle vara lämpligt. I sådana fall gäller äldre bestämmelser om överklagande av Miljööverdomstolens avgöranden.

92

SOU 2009:10

Författningsförslag

5Förslag till

lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Härigenom föreskrivs att 1, 3–5, 8–12, 14, 15, 17 och 21 §§ lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

Ansökan i mål eller ärende,

Ansökan

i ärende,

som

som

jämlikt

konventionen

jämlikt konventionen anhängig-

anhängiggöres vid miljödomstol

göres vid en tillståndsmyndighet,

eller länsstyrelse, skall ingivas i

ska ingivas i ett exemplar utöver

ett exemplar utöver det antal,

det antal, som för varje särskilt

som för varje särskilt fall eljest

fall eljest finnes föreskrivet.

 

finnes föreskrivet.

 

 

Ska enligt art. 14 av konven-

Skall enligt art. 14 av kon-

tionen ansökan vara åtföljd av

ventionen

ansökan vara

åtföljd

förklaring, som avses där, och är

av förklaring, som avses där, och

sådan

förklaring

ej

bilagd

är sådan förklaring ej bilagd

ansökningen,

ska

den

avvisas.

ansökningen, skall den

avvisas.

Vad som nu sagts ska dock icke

Vad som nu sagts skall dock

äga tillämpning i fråga om

icke äga tillämpning i fråga om

ansökan av norska staten.

 

ansökan av norska staten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

Miljödomstolen

eller

läns-

Tillståndsmyndigheten ska, så

styrelsen skall, så snart kungörel-

snart kungörelse

utfärdats

om

se utfärdats om

ansökningen,

ansökningen,

översända

ett

översända

ett

exemplar av

exemplar

av

ansökningshandl-

ansökningshandlingarna

jämte

ingarna

jämte

kungörelsen

till

kungörelsen till Utrikesdeparte-

Utrikesdepartementet

för

att

mentet för att tillställas veder-

tillställas

vederbörande

norska

börande

norska

myndighet.

myndighet. Sedan den för-

Sedan

den

förberedande

skrift-

beredande

skriftväxlingen

av-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Författningsförslag

SOU 2009:10

växlingen

avslutats,

får

fortsatt

slutats, får

fortsatt behandling

behandling av målet eller ärendet

av ärendet icke äga rum, innan

icke äga rum, innan det från

det

från

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet

kommit

kommit underrättelse som avses

underrättelse som avses i 4 eller

i 4 eller 5 §§.

 

 

 

5 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finner

miljödomstolen

eller

Finner

 

tillståndsmyndigheten

länsstyrelsen

med

hänsyn

till

med

hänsyn till

omfattningen

omfattningen

och

beskaffen-

och

beskaffenheten

av

den

heten av den utredning, som

utredning,

 

som

ytterligare

ytterligare

behövs,

att

frågan

behövs, att frågan bör behandlas

bör

behandlas

av kommission,

av kommission, får fram-

får

framställning

om

detta

ställning om detta sändas till

sändas

 

till

Utrikesdeparte-

Utrikesdepartementet, varefter

mentet,

 

varefter

regeringen

regeringen

meddelar

beslut i

meddelar beslut i anledning av

anledning av framställningen.

framställningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Har

till

Utrikesdepartemen-

Har till

Utrikesdepartemen-

tet

inkommit

meddelande, att

tet

inkommit meddelande,

att

samtycke å norsk sida ej

samtycke å norsk sida ej

erfordras

eller

att

samtycke

erfordras

 

eller

att

samtycke

givits utan att därför uppställts

givits utan att därför uppställts

villkor,

 

skall

underrättelse

villkor, ska underrättelse därom

därom meddelas miljödomstolen

meddelas

tillståndsmyndigheten.

eller länsstyrelsen.

 

 

 

 

Har

samtycke

vägrats,

ska

Har

samtycke vägrats,

skall

besked därom meddelas till-

besked därom meddelas miljö-

ståndsmyndigheten; och ansök-

domstolen eller länsstyrelsen; och

ningen avslås.

 

 

 

varde

ansökningen

av

miljö-

 

 

 

 

 

 

 

domstolen eller länsstyrelsen av- slagen.

5 §

Om det för samtycke, som Om det för samtycke, som givits på norsk sida, uppställts givits på norsk sida, uppställts särskilda villkor, ankommer det särskilda villkor, ankommer det på regeringen att besluta huru- på regeringen att besluta huru- vida regeringen vill förbehålla vida regeringen vill förbehålla

94

SOU 2009:10 Författningsförslag

sig prövningen av fråga, som

sig prövningen av fråga, som

avses i andra punkten av art. 20 i

avses i andra punkten av art. 20 i

konventionen. Sedan den pröv-

konventionen. Sedan den pröv-

ning som kan föranledas av

ning som kan föranledas av

detta ägt rum, skall under-

detta ägt rum, ska underrättelse

rättelse

om

regeringens

beslut

om regeringens beslut samt de

samt de från norsk sida

från

norsk

sida

meddelade

meddelade

villkoren

tillställas

villkoren

tillställas

tillstånds-

miljödomstolen eller länsstyrelsen

myndigheten

för

 

den

vidare

för den vidare prövning, som

prövning, som med iakttagande

med

iakttagande

av

nämnda

av nämnda beslut och villkor

beslut och villkor erfordras för

erfordras

för

målets

eller

målets eller ärendets avgörande.

ärendets avgörande.

 

 

Får

 

regeringen

enligt

första

Får

regeringen

enligt

första

stycket förbehålla sig pröv-

stycket förbehålla sig pröv-

ningen av en viss fråga och är

ningen av en viss fråga och är

verksamheten av sådan be-

verksamheten av sådan be-

skaffenhet att på grund av en

skaffenhet att på grund av en

bestämmelse

i

miljöbalken en

bestämmelse

i miljöbalken en

fråga

angående

 

verksamheten

fråga

angående

verksamheten

kunnat

prövas

av regeringen,

kunnat prövas av regeringen, ska

skall den prövning, som sålunda

den prövning, som sålunda i

i särskilda

hänseenden

kan

särskilda

 

hänseenden

kan

ankomma på regeringen, företas

ankomma på regeringen, företas

i ett sammanhang.

 

 

i ett sammanhang.

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

Förklaring, som avses i art.

Förklaring, som avses i art.

14 av

konventionen, meddelas

14 i konventionen, meddelas av

av regeringen.

 

 

 

regeringen.

 

 

Den, som vill erhålla sådan

Den, som vill erhålla sådan

förklaring, har att till miljö-

förklaring, har att till tillstånds-

domstolen

eller

länsstyrelsen

myndigheten

ingiva

ansökan

ingiva ansökan därom. I ansök-

därom. I ansökningen ska

ningen skola så fullständigt som

fullständigt som möjligt upp-

möjligt uppgivas verksamhetens

givas verksamhetens beskaffen-

beskaffenhet,

omfattning

och

het, omfattning och verkningar

verkningar

med angivande

av

med angivande av det vatten-

det

vattenområde,

som

av

område, som

av verksamheten

verksamheten

kan

komma

att

kan komma

att

beröras.

95

Författningsförslag

SOU 2009:10

beröras. Miljödomstolen

eller

Tillståndsmyndigheten översän-

länsstyrelsen

översänder

med

der med eget yttrande ansök-

eget yttrande

ansökningen till

ningen

till

Utrikesdeparte-

Utrikesdepartementet.

 

mentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

 

 

 

 

ansökan angående

en

ansökan

angående

en

verksamhet,

vilken

ingivits till

verksamhet,

vilken ingivits

till

myndighet

i Norge, inkommit

myndighet

i

Norge,

inkommit

till

Utrikesdepartementet,

skall

till

Utrikesdepartementet,

ska

den

jämte

tillhörande

bilagor

den

jämte

tillhörande

bilagor

sändas

till

miljödomstolen

eller

sändas till tillståndsmyndigheten.

länsstyrelsen. Vad som nu sagts

Vad som nu sagts ska även gälla

skall även gälla i fråga om

i fråga om upplysningar som

upplysningar som avses i tredje

avses i tredje punkten av art. 15 i

punkten av art. 15 i konven-

konventionen.

 

 

 

 

tionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan de i första stycket

Sedan de i första stycket

avsedda handlingarna inkommit

avsedda handlingarna inkommit

till miljödomstolen eller läns-

till

tillståndsmyndigheten

ska

styrelsen

skall

denna

genast

denna genast utfärda kungörelse

utfärda kungörelse om ansökan.

om

ansökan. Kungörelsen

ska

Kungörelsen skall innehålla dels

innehålla

dels

uppgift

om

uppgift

 

om

verksamhetens

verksamhetens beskaffenhet och

beskaffenhet

och

omfattning

omfattning samt de verkningar,

samt de verkningar, som därav

som därav kan väntas upp-

kan

väntas

uppkomma

inom

komma

inom svenskt

område,

svenskt område, dels under-

dels

underrättelse

om

vad

rättelse om vad sakägare, som

sakägare, som vill hos norsk

vill

hos

 

norsk

myndighet

myndighet

framställa

erinran i

framställa erinran i anledning av

anledning av verksamheten, har

verksamheten,

har

att

iaktta

att iaktta samt om att erinringar

samt om att erinringar i

i anledning av ansökan ska inom

anledning av ansökan skall inom

en viss, i kungörelsen utsatt tid

en viss, i kungörelsen utsatt tid

insändas till

tillståndsmyndig-

insändas till miljödomstolen eller

heten. Kungörelsen ska innehålla

länsstyrelsen. Kungörelsen

skall

tillkännagivande att ett exem-

innehålla tillkännagivande att ett

plar

av

ansökningshandlingarna

exemplar

av

ansökningshand-

finns tillgängligt på tillstånds-

lingarna

finns

tillgängligt

myndighetens

kansli

eller

96

SOU 2009:10 Författningsförslag

miljödomstolens

eller

länsstyrel-

annan lämplig plats som till-

sens kansli eller på annan lämplig

ståndsmyndigheten

bestämmer.

plats

som

miljödomstolen

eller

Genom

 

tillståndsmyndighetens

länsstyrelsen bestämmer. Genom

försorg ska kungörelsen så snart

miljödomstolens eller

länsstyrel-

det kan ske införas i ortstidning.

sens

försorg

skall

kungörelsen

Ett exemplar av kungörelsen ska

så snart det kan ske införas i

dessutom sändas till Utrikes-

ortstidning.

Ett

 

exemplar

av

departementet, Kammarkollegiet,

kungörelsen

skall

dessutom

Fiskeriverket, länsstyrelsen och

sändas

till

Utrikesdepartemen-

andra

 

statliga

 

myndigheter

tet,

Kammarkollegiet,

Fiskeri-

vilkas verksamhet

kan

beröras

verket,

länsstyrelsen

och andra

av ansökan samt till berörda

statliga

myndigheter

vilkas

kommuner.

 

 

 

 

 

verksamhet

kan

beröras

av

 

 

 

 

 

 

 

 

ansökan

samt

 

till

berörda

 

 

 

 

 

 

 

 

kommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

det

sedan

kungörelse

Om

det

sedan

kungörelse

utfärdats

från

myndighet i

utfärdats

från

myndighet i

Norge

kommer

underrättelse

Norge

kommer

underrättelse

om frågans fortsatta behandling

om frågans fortsatta behandling

där, skall också ett sådant

där, ska också ett sådant

meddelande

kungöras

sätt

meddelande

kungöras

sätt

som nu har angetts.

 

 

 

som nu har angetts.

 

 

 

Är verksamheten av be-

Är verksamheten av be-

skaffenhet,

 

att

någon

menlig

skaffenhet,

att

någon

menlig

inverkan därav här i riket

inverkan därav här i riket

uppenbarligen icke är att motse,

uppenbarligen icke är att motse,

erfordras

ej

kungörelse,

som

erfordras

inte kungörelse,

som

ovan nämnts.

 

 

 

 

 

ovan nämnts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

 

 

Kan

verksamheten

antagas

Kan

 

verksamheten

antagas

bliva till men för allmänna

bliva till men för allmänna

intressen såsom samfärdsel eller

intressen såsom samfärdsel eller

flottning eller fiske av någon

flottning eller fiske av någon

betydenhet eller för vatten-

betydenhet eller för vatten-

reglering eller torrläggning, som

reglering eller torrläggning, som

redan

verkställts

 

eller

med

redan

verkställts

eller

med

sannolikhet kan motses, åligger

sannolikhet kan motses, åligger

miljödomstolen eller länsstyrelsen

tillståndsmyndigheten

att

in-

97

Författningsförslag

SOU 2009:10

att

inhämta

 

yttrande

 

från

hämta yttrande från myndighet,

myndighet,

 

som

i

sådant

som i sådant hänseende har att

hänseende har att bevaka det

bevaka

det

allmännas

rätt,

allmännas

rätt,

ävensom

från

ävensom

från

styrelse

eller

styrelse eller

 

syssloman

för

syssloman för verksamhet, som

verksamhet,

som

av

frågan

av frågan beröres. Yttrande ska

beröres. Yttrande skall

avgivas

avgivas inom den tid för

inom

den

tid

för

erinringars

erinringars framställande,

som

framställande,

som

bestämts i

bestämts i kungörelsen.

 

 

kungörelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

 

 

 

Sedan den enligt 9 § utsatta

Sedan den enligt 9 § utsatta

tiden för erinringars insändande

tiden för erinringars insändande

utgått, skall miljödomstolen eller

utgått, ska tillståndsmyndigheten

länsstyrelsen till regeringen avge

till

regeringen

avge

yttrande

yttrande huruvida enligt art. 12

huruvida enligt art. 12 av

av konventionen samtycke

till

konventionen

samtycke

 

till

verksamheten

svensk

sida

verksamheten

svensk

 

sida

kan

anses

erforderligt

samt

kan

anses

erforderligt

samt

huruvida till följd av omfatt-

huruvida till följd av omfatt-

ningen och

beskaffenheten

av

ningen och

beskaffenheten av

den

utredning,

som ytterligare

den

utredning,

som

ytterligare

behövs, frågan angående verk-

behövs, frågan angående verk-

samheten

bör

behandlas

av

samheten bör

behandlas

av

kommission.

 

Om

det

med

kommission.

 

Om

 

det

 

med

hänsyn till utredningens full-

hänsyn till utredningens full-

ständighet kan ske, bör miljö-

ständighet kan ske, bör till-

domstolen

 

eller

länsstyrelsen

ståndsmyndigheten

också

med-

också meddela huruvida sam-

dela

huruvida

samtycke

 

bör

tycke bör lämnas och för sådant

lämnas och för sådant fall avge

fall avge förslag till de villkor,

förslag till de villkor, som därför

som

därför

 

bör

uppställas.

bör

uppställas. Yttrandet

ska

Yttrandet

skall

åtföljas

 

av

åtföljas av samtliga till ärendet

samtliga

till

ärendet hörande

hörande handlingar. Avskrift av

handlingar. Avskrift av rege-

regeringens beslut i ärendet ska

ringens beslut i ärendet skall

tillställas tillståndsmyndigheten.

tillställas

miljödomstolen

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

länsstyrelsen.

98

SOU 2009:10 Författningsförslag

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

När miljödomstolen skall yttra

Behövs en särskild under-

sig

enligt

8

eller

11 §§

avges

sökning

när

tillståndsmyndig-

yttrandet av domstolens ord-

heten ska yttra sig enligt 8 eller

förande. Om frågans beskaffenhet

11 §§, får ordföranden uppdra åt

påkallar det, skall han samråda

en eller flera ledamöter att

med miljörådet och de sak-

verkställa sådan.

 

 

kunniga ledamöterna. Erfordras

 

 

 

 

 

särskild undersökning, får ord-

 

 

 

 

 

föranden

uppdra

åt

miljörådet

 

 

 

 

 

att med eller utan biträde av

 

 

 

 

 

sakkunnig

ledamot

verkställa

 

 

 

 

 

sådan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnaden

 

 

 

 

för

Kostnaden

för

undersök-

undersökningen

och

utgifter i

ningen och utgifter med anled-

anledning

av

kungörelser

och

ning av kungörelser och dylikt

dylikt betalas av statsmedel.

betalas av statsmedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

Förklaring som avses i art. 22

Förklaring som avses i art. 22

av

konventionen,

meddelas av

av konventionen, meddelas av

miljödomstol.

 

Ansökan

om

tillståndsmyndigheten.

Ansökan

sådan förklaring inges till miljö-

om sådan förklaring inges till

domstolen i tre exemplar. Görs

tillståndsmyndigheten.

 

Görs

ansökan efter utgången av den i

ansökan efter utgången av den i

art. 22 stadgade tiden, skall den

art. 22 stadgade tiden, ska den

avvisas av miljödomstolen.

 

avvisas av miljödomstolen.

 

 

I samband

med

förklaring,

I samband

med

förklaring,

som nämnts i första stycket,

som nämnts i första stycket, ska

skall också prövning äga rum av

också prövning äga rum av fråga

fråga som avses i art. 3 mom. 2

som avses i art. 3 mom. 2 eller

eller art. 6 och är av beskaffen-

art. 6 och är av beskaffenhet att

het att besked däri skolat enligt

besked däri skolat enligt miljö-

miljöbalken tas upp i med-

balken tas upp i medgivande till

givande till verksamheten.

 

verksamheten.

 

 

 

 

Har ansökningshandlingarna

Har ansökningshandlingarna

ej ingivits i föreskrivet antal

ej ingivits i tillräckligt antal

exemplar eller finner miljö-

exemplar

eller

innehåller

icke

domstolen

flera

exemplar

vara

handlingarna

behövliga

upp-

erforderliga eller innehåller icke

lysningar för behandlingen av en

99

Författningsförslag

SOU 2009:10

handlingarna

behövliga

upplys-

fråga, som avses i denna

ningar för behandlingen av en

paragraf,

får

tillståndsmyndig-

fråga, som avses i denna para-

heten

förelägga

sökanden

att

graf, får miljödomstolen före-

inom viss tid fullständiga vad

lägga sökanden att inom viss tid

som brister vid äventyr, om det

fullständiga

 

vad

som

sålunda

försummas, att ansökningen kan

brister vid äventyr, om det

förklaras förfallen.

 

 

 

försummas, att ansökningen kan

 

 

 

 

 

 

 

 

förklaras förfallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

 

 

Angående

behandlingen

av

Angående

behandlingen

av

fråga, som avses i 14 §, skall i

fråga, som avses i 14 §, ska i

tillämpliga delar gälla vad som är

tillämpliga delar gälla vad som är

föreskrivet

beträffande

ansök-

föreskrivet

beträffande ärenden

ningsmål i miljöbalken.

 

 

om tillstånd till vattenverksamhet

 

 

 

 

 

 

i miljöbalken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 §

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan

 

eller

ärende, som

Ansökan

eller

ärende,

som

avses i 8, 9 eller 14 §, tas upp av

avses i 8, 9 eller 14 §§, tas upp av

den miljödomstol eller läns-

den tillståndsmyndighet,

inom

styrelse, inom vilkens område

vilkens område den inverkan på

den inverkan på vatten-

vattenförhållandena, som det är

förhållandena, som det är fråga

fråga om, uppkommer.

 

 

om, uppkommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

 

 

 

Vad i 12 § är

stadgat

om

Vad

i

12 §

är

stadgat

om

yttrande, som där sägs, skall äga

yttrande, som där sägs, ska äga

tillämpning jämväl i fråga om

tillämpning jämväl i fråga om

meddelande

 

av

upplysning,

meddelande

av

upplysning,

varom enligt art. 16 av konven-

varom enligt art. 16 av konven-

tionen framställning inkommer

tionen

framställning inkommer

till miljödomstolen eller läns-

till tillståndsmyndigheten.

 

 

styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill myndighet här i riket

Vill myndighet här i riket

inhämta upplysning, som avses i

inhämta upplysning, som avses i

nämnda artikel, skall fram-

nämnda artikel, ska fram-

ställningen

därom

insändas

till

ställningen

därom

insändas

till

100

SOU 2009:10 Författningsförslag

Utrikesdepartementet för att Utrikesdepartementet för att tillställas vederbörande norska tillställas vederbörande norska myndighet. myndighet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2.Ärenden utan samband med ansökningsmål, som har inletts vid en miljödomstol före ikraftträdandet och som enligt de nya reglerna skulle ha inletts vid en tillståndsmyndighet, ska vid ikraftträdandet överlämnas till den myndigheten.

101

Författningsförslag

SOU 2009:10

6Förslag till

lag om ändring i ägofredslagen (1933:269)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 24, 29, 31, 43, 45 och 46 §§ samt 5 kap. 49 § i ägofredslagen (1933:269) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

Förrättningsmannen

skall,

Förrättningsmannen ska, om

om han finner sådant nödigt

han finner sådant nödigt eller

eller någon av sakägarna det

någon av sakägarna det äskar,

äskar, vid förrättningen biträdas

vid förrättningen biträdas av två

av två gode män, vilka av

gode män, vilka av sakägarna

sakägarna eller, om dessa ej

eller, om dessa ej åsämjas, av

åsämjas, av förrättningsmannen

förrättningsmannen utses bland

utses bland dem, som äro valda

dem, som äro valda till

till nämndemän i domsaga eller i

nämndemän i tingsrätt eller till

fastighetsdomstol

eller till

gode

gode män vid fastighets-

män

vid

fastighetsbildnings-

bildningsförrättningar.

 

förrättningar.

 

 

 

 

 

 

I

fall,

där

syneförrättning

I fall,

där

syneförrättning

handlägges utan biträde av gode

handlägges utan biträde av gode

män, skall vad i denna lag är

män, ska vad i denna lag är

stadgat

om

synemännen i

stadgat

om

synemännen

i

tillämpliga delar gälla förrätt-

tillämpliga delar gälla förrätt-

ningsmannen. Bestämmes under

ningsmannen. Bestämmes under

förrättningens

fortgång,

att

förrättningens

fortgång,

att

gode män skola tillkallas, verkar

gode män skola tillkallas, verkar

det ej rubbning av åtgärd, som

det ej rubbning av åtgärd, som

dessförinnan vidtagits.

 

dessförinnan vidtagits.

 

Stanna synemännen i olika meningar, gälle vad de flesta säga. Har var sin mening och kan jämkning ej ske, gälle förrättningsmannens.

29 §

Sedan alla vid förrättningen förekommande frågor blivit avgjorda genom förening eller behörigen utredda, skola synemännen för sakägarna framlägga skriftligt utlåtande i saken.

102

SOU 2009:10 Författningsförslag

Utlåtandet

skall innehålla

Utlåtandet

ska innehålla

synemännens

besked,

 

med

synemännens

besked,

 

med

angivande av skälen, i de i 27 §

angivande av skälen, i de i 27 §

eller eljest här ovan omförmälda

eller eljest här ovan omförmälda

frågor. Skall, enligt vad i 41 §

frågor. Ska, enligt vad i

41 §

sägs, styrelse

för

samfällighet

sägs,

styrelse

för

samfällighet

utses, skola synemännen upp-

utses, skola synemännen upp-

draga åt en eller flera av sak-

draga åt en eller flera av sak-

ägarna att i den i 44 § stadgade

ägarna att i den i 44 § stadgade

ordning

utfärda

kallelse

till

ordning

utfärda

kallelse

till

sammanträde för styrelseval och

sammanträde för styrelseval och

tillika bestämma den tid, inom

tillika bestämma den tid, inom

vilken valet skall äga rum och

vilken valet ska äga rum och

anmälan

därom

göras

 

hos

anmälan

därom

göras

 

hos

länsstyrelsen, ävensom, där sam-

länsstyrelsen, ävensom, där sam-

fälligheten omfattar fastigheter i

fälligheten omfattar fastigheter i

skilda län, hos vilken läns-

skilda län, hos vilken läns-

styrelse sådan anmälan skall ske.

styrelse sådan anmälan ska ske.

Sist

förklaras

förrättningen

Sist förklaras

förrättningen

avslutad

med

tillkännagivande,

avslutad

med

tillkännagivande,

vid vilken fastighetsdomstol talan

vid

vilken

miljödomstol

 

talan

mot förrättningen må anhängig-

mot förrättningen må anhängig-

göras samt vad enligt 31 § skall

göras samt vad enligt 31 § ska

iakttagas

för

sådan

talans

iakttagas

för

sådan

talans

bevarande.

 

 

 

 

bevarande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

 

 

 

 

 

Är

sakägare missnöjd

 

med

Är sakägare missnöjd

 

med

förrättning, skall han vid talans

förrättning, ska han vid talans

förlust inom två månader efter

förlust inom två månader efter

förrättningens

avslutande

vid

förrättningens

avslutande

vid

den fastighetsdomstol, som i 46 §

den miljödomstol, som i

46 §

stadgas,

väcka

talan

 

mot

stadgas,

väcka

talan

 

mot

samtliga övriga sakägare.

 

 

samtliga övriga sakägare.

 

 

 

 

 

 

 

 

43 §

 

 

 

 

 

 

 

Vad i 3 kap. 15 samt 17–21 §§

Vad i 3 kap. 15 samt 17–21 §§

vattenlagen är stadgat skall äga

vattenlagen är stadgat ska äga

motsvarande tillämpning

i

fall,

motsvarande

tillämpning

i

fall,

som i 41 § denna lag avses, dock

som i 41 § denna lag avses, dock

103

Författningsförslag

SOU 2009:10

att talan, varom

i 3 kap.

20 §

att talan, varom

i

3 kap.

20 §

vattenlagen

förmäles,

skall

vattenlagen

 

förmäles,

ska

anhängiggöras hos den fastig-

anhängiggöras hos den miljö-

hetsdomstol, som i 46 § denna lag

domstol, som i 46 § denna lag

stadgas.

 

 

 

stadgas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 §

 

 

 

 

 

 

Vad i 3 kap. 23–25 §§ vatten-

Vad i 3 kap. 23–25 §§ vatten-

lagen är stadgat skall äga mot-

lagen är stadgat ska äga mot-

svarande tillämpning i fall, som

svarande tillämpning i fall, som

avses i 44 § denna lag; dock skall

avses i 44 § denna lag; dock ska

talan, varom i 3 kap. 23 § vatten-

talan, varom i 3 kap. 23 § vatten-

lagen

förmäles,

anhängiggöras

lagen

förmäles,

anhängiggöras

hos den fastighetsdomstol, som i

hos den miljödomstol, som i 46 §

46 § denna lag stadgas.

 

denna lag stadgas.

 

 

 

 

 

 

 

46 §

 

 

 

 

 

 

Mål

om

stängselskyldighet

Mål

om

stängselskyldighet

skall upptagas vid fastighetsdom-

ska upptagas vid miljödomstolen

stolen I den ort, där svarandens

I den ort, där svarandens fastig-

fastighet ligger eller, där flera

het ligger eller, där flera

fastigheter å

svarandesidan äro,

fastigheter å

svarandesidan äro,

de flesta av dem äro belägna.

de flesta av dem äro belägna.

 

Mål

om

betesreglering

skall

Mål

om

betesreglering

ska

anhängiggöras vid fastighetsdom-

anhängiggöras

vid

miljödom-

stolen i den ort, där det område

stolen i den ort, där det område

regleringen avser i sin helhet

regleringen avser i sin helhet

eller till största delen är beläget,

eller till största delen är beläget,

eller, om målet allenast angår

eller, om målet allenast angår

fråga om upplåtelse av betes-

fråga om upplåtelse av betes-

mark,

vid fastighetsdomstolen i

mark, vid miljödomstolen i den

den ort, där betesmarken är

ort, där betesmarken är belägen.

belägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 §

 

 

 

 

 

 

Avser försummelsen under-

Avser försummelsen under-

håll av stängsel och bättrar den

håll av stängsel och bättrar den

försumlige ej ofördröjligen efter

försumlige ej ofördröjligen efter

tillsägelse, må den, mot vilken

tillsägelse, må

den,

mot vilken

104

SOU 2009:10 Författningsförslag

stängselskyldigheten

gäller och

stängselskyldigheten

gäller och

som kan av försummelsen lida

som kan av försummelsen lida

men, hålla syn genom två för

men, hålla syn genom två för

uppdraget

lämpliga

män,

mot

uppdraget

lämpliga

män,

mot

vilka ej förekommer jäv som

vilka ej förekommer jäv som

gäller mot domare; av syne-

gäller mot domare; av syne-

männen skall den ene vara

männen ska den ene vara

nämndeman i domsaga eller i

nämndeman i tingsrätt eller god

fastighetsdomstol

eller

god

man

man vid fastighetsbildningsför-

vid fastighetsbildningsförrätt-

rättningar. Har den försumlige i

ningar. Har den försumlige i

god tid kallats till synen och

god tid kallats till synen och

varder bristen vid synen vits-

varder bristen vid synen vits-

ordad, förelägge honom syne-

ordad, förelägge honom syne-

männen viss tid, ej kortare än

männen viss tid, ej kortare än

fem dagar, inom vilken han ska

fem dagar, inom vilken han skall

hava botat bristen, vid äventyr

hava botat bristen, vid äventyr

att denna eljest må avhjälpas av

att denna eljest må avhjälpas av

den, som påkallat synen. Denne

den, som påkallat synen. Denne

låte efter utgången av sagda tid,

låte efter utgången av sagda tid,

till utrönande av huruvida vid

till utrönande av huruvida vid

synen

befunna

brister

blivit

synen

befunna

brister

blivit

avhjälpta,

anställa

efterbesikt-

avhjälpta,

anställa efterbesikt-

ning i samma ordning som om

ning i samma ordning som om

syn stadgats; dock vare efter-

syn stadgats; dock vare efter-

besiktning icke av nöden, därest

besiktning icke av nöden, därest

den försumlige avlämnat skrift-

den försumlige avlämnat skrift-

ligt erkännande, att åtgärd för

ligt erkännande, att åtgärd för

bristens avhjälpande ej vidtagits.

bristens avhjälpande ej vidtagits.

Därefter njute den, som fordrar

Därefter njute den, som fordrar

rättelse,

 

utmätning

hos

den

rättelse,

 

utmätning

hos

den

försumlige ej mindre för kostna-

försumlige ej mindre för kostna-

den för synen och för efter-

den för synen och för efter-

besiktning, där sådan erfordrats,

besiktning, där sådan erfordrats,

än även för det belopp, vartill

än även för det belopp, vartill

det eftersatta arbetet av syne-

det eftersatta arbetet av syne-

männen

uppskattats, samt

vare

männen

uppskattats,

samt vare

pliktig att därefter ofördröjligen

pliktig att därefter ofördröjligen

ombesörja arbetets

utförande.

ombesörja arbetets

utförande.

Nöjes ej den andre däråt,

Nöjes

ej

den

andre

däråt,

instämme

sitt

klander

till

105

Författningsförslag SOU 2009:10

instämme sitt klander till fastig-

miljödomstolen inom en månad

hetsdomstolen inom en månad

efter utmätningen eller vare sin

efter utmätningen eller vare sin

talan kvitt.

talan kvitt.

Den som fordrar rättelse äge ock, därest bristen ej ofördröjligen efter tillsägelse avhjälpes, själv bota denna och njute sedan av den försumlige betalning för vad arbetet visas skäligen hava kostat.

Vad här ovan är stadgat om stängsels underhåll äge motsvarande tillämpning, där någon brister i underhåll av hägnad kring betes- mark, som upplåtits enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

106

SOU 2009:10

Författningsförslag

7Förslag till

lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1945:119) om stängsel- skyldighet för järnväg m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

4 §

 

Mål angående skyldighet för

Mål angående skyldighet för

innehavare av järnväg att hålla

innehavare av järnväg att hålla

stängsel till skydd för större

stängsel till skydd för större

hemdjur upptages av fastighets-

hemdjur upptages av miljö-

domstolen.

 

domstolen.

 

Järnvägs innehavare

vare

Järnvägs innehavare

vare

pliktig att i mål om befrielse

pliktig att i mål om befrielse

från skyldighet att hålla stängsel

från skyldighet att hålla stängsel

vidkännas å ömse sidor upp-

vidkännas å ömse sidor upp-

komna kostnader, såvitt ej

komna kostnader, såvitt

ej

fastighetsdomstolen med

hänsyn

miljödomstolen med hänsyn till

till omständigheterna

finner

omständigheterna finner skäligt

skäligt annorlunda förordna.

annorlunda förordna.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

107

Författningsförslag

SOU 2009:10

8Förslag till

lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1957:390) om fiskearrenden ska upphöra att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

108

SOU 2009:10

Författningsförslag

9Förslag till

lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig

dels att 2, 4, 6, 9–12 och 16–19 §§ ska ha följande lydelse

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

För bättre

utnyttjande

av

För

bättre

utnyttjande

av

vattenkraft

får,

efter ansökan

vattenkraft

får,

efter

ansökan

hos miljödomstolen enligt miljö-

hos den tillståndsmyndighet som

balken, tillstånd enligt denna lag

regeringen

bestämmer

enligt

lämnas till tillfällig vattenregle-

miljöbalken,

tillstånd

enligt

ring eller annan vattenverksam-

denna lag lämnas till tillfällig

het, som avses i 11 kap. 2 § 1

vattenreglering

eller

annan

miljöbalken, eller också ändrade

vattenverksamhet, som

avses i

bestämmelser meddelas om in-

11 kap. 2 § 1 miljöbalken, eller

nehållande

eller tappning

av

också

ändrade

bestämmelser

vatten, om åtgärden prövas ur

meddelas om innehållande eller

allmän synpunkt medföra för-

tappning av vatten, om åtgärden

delar, som överväger kostnader-

prövas

ur

allmän

synpunkt

na samt skadorna och olägen-

medföra fördelar, som överväger

heterna av den.

 

 

kostnaderna samt skadorna och

 

 

 

 

olägenheterna av den.

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Tillstånd

till

vattenverksam-

Tillstånd

till

vattenverksam-

het enligt denna lag skall

het enligt denna lag ska

meddelas för viss tid, högst tre

meddelas för viss tid, högst tre

år.

 

 

 

år.

 

 

 

 

 

 

Sedan tiden

för tillståndet

Sedan tiden

för

tillståndet

eller, om nytt tillstånd med-

eller, om nytt tillstånd med-

delats, tiden därför gått till ända,

delats, tiden därför gått till ända,

skall sökanden

vidtaga de

åt-

ska sökanden

vidtaga

de

åt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Författningsförslag SOU 2009:10

gärder, som erfordras för att

gärder, som erfordras för att

återställa förhållandena i lämp-

återställa förhållandena i lämp-

ligt skick. Miljödomstolen har att

ligt skick. Tillståndsmyndigheten

i samband med tillståndet med-

har att i samband med till-

dela

erforderliga bestämmelser

ståndet meddela erforderliga be-

härom.

 

 

 

stämmelser härom.

 

 

 

 

 

 

 

När det finns skäl till det, får

 

 

 

 

 

tillståndsmyndigheten meddela

 

 

 

 

 

nya eller ändrade

bestämmelser

 

 

 

 

 

om vidtagande av åtgärder, som

 

 

 

 

 

kan behövas för tillgodoseende av

 

 

 

 

 

allmän eller enskild rätt.

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i 5 kap.

Bestämmelserna

i

5 kap.

lagen

(1998:812) med särskilda

lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser

om

vattenverk-

bestämmelser

om

vattenverk-

samhet

angående

vattenregle-

samhet

angående

vattenregle-

ring

med

tvångsdelaktighet

ring

med

tvångsdelaktighet

gäller inte regleringar, som avses

gäller inte regleringar, som avses

i denna lag. Är det uppenbart,

i denna lag. Är det uppenbart,

att en reglering är till nytta för

att en reglering är till nytta för

annan som tillgodogör vatten-

annan som tillgodogör vatten-

kraft, är denne dock skyldig att i

kraft, är denne dock skyldig att i

den mån så kan anses skäligt

den mån så kan anses skäligt

bidra till kostnaden för regle-

bidra till kostnaden för regle-

ringen. I fråga om talan om

ringen. Talan om sådant bidrag

sådant bidrag tillämpas bestäm-

prövas

av

miljödomstol

enligt

melserna

om

stämningsmål i

bestämmelserna

i

7 kap.

lagen

lagen (1998:812) med särskilda

(1998:812) med särskilda be-

bestämmelser

om

vattenverk-

stämmelser

om

vattenverk-

samhet.

 

 

 

samhet.

 

 

 

 

I fråga om förvaltningen av en vattenreglering med flera del- tagare gäller vad som i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter är stadgat om samfälligheter enligt lagen (1998:812)

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

 

 

9 §

 

 

Vid meddelande av

tillstånd

 

Vid meddelande av

tillstånd

till vattenverksamhet

enligt

till

vattenverksamhet

enligt

110

SOU 2009:10 Författningsförslag

denna lag får miljödomstolen,

denna lag får tillståndsmyndig-

om det behövs för att undvika

heten, om det behövs för att

dröjsmål

med

verksamheten,

undvika dröjsmål med verksam-

skjuta upp frågan om de före-

heten, skjuta upp frågan om de

skrifter, som erfordras angående

föreskrifter,

som

erfordras

ersättning,

avgifter eller

annat.

angående avgifter

eller annat.

Därvid

tillämpas

22 kap.

27 §

Därvid

tillämpas

19 kap. 26 §

andra–femte

stycket

miljö-

andra–tredje

stycket

miljö-

balken.

 

 

 

 

 

 

balken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en vattenverksamhet eller en

 

 

 

 

 

 

vattenanläggning, som har utförts i

 

 

 

 

 

 

enlighet med ett tillstånd enligt

 

 

 

 

 

 

denna lag medför skador på

 

 

 

 

 

 

allmänna eller enskilda intressen, får

 

 

 

 

 

 

den skadelidande

vid

miljödomstol

 

 

 

 

 

 

framställa

anspråk på

ersättning

 

 

 

 

 

 

enligt 31 kap. miljöbalken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Talan om anspråk på grund av

 

 

 

 

 

 

skador som avses i denna paragraf

 

 

 

 

 

 

ska för att få tas upp till prövning

 

 

 

 

 

 

väckas när tillståndet har tagits i

 

 

 

 

 

 

anspråk och senast inom ett år

 

 

 

 

 

 

därefter. Även tillståndshavaren kan

 

 

 

 

 

 

på samma sätt påkalla prövning av

 

 

 

 

 

 

ersättning som tillkommer fastighets-

 

 

 

 

 

 

ägare eller annan sakägare.

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

Ersättning, som bestämmes i

Ersättning, som bestämmes i

penningar,

fastställas

att

penningar, må fastställas att utgå

utgå för år eller del av år, så

för år eller del av år, så länge

länge verksamheten pågår. Har

verksamheten pågår. Sådan ersätt-

tillstånd till verksamheten tagits i

ning ska utgå för hela den tid för

anspråk,

skall sådan

ersättning

vilken tillståndet meddelats, om

utgå för hela den tid därefter, för

ej miljödomstolen förordnar

vilken tillståndet meddelats, om

annorlunda.

 

 

 

ej miljödomstolen

förordnar

 

 

 

 

 

annorlunda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Författningsförslag

SOU 2009:10

När skäl äro därtill, må

När skäl äro därtill, må

miljödomstolen höja eller sänka

miljödomstolen höja eller sänka

ersättning,

som

fastställts

att

ersättning,

som

fastställts

att

utgå för år eller del av år, eller

utgå för år eller del av år.

 

meddela

nya

eller

ändrade

 

 

 

 

 

 

bestämmelser om

vidtagande

av

 

 

 

 

 

 

åtgärder, som kunna erfordras för

 

 

 

 

 

 

tillgodoseende

av

allmän

eller

 

 

 

 

 

 

enskild rätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

 

Miljödomstols

beslut,

vari-

Tillståndsmyndighets

beslut,

genom meddelats bestämmelser

varigenom

meddelats

bestäm-

om skyldighet

att

förebygga

melser om skyldighet att före-

eller avhjälpa skada eller olägen-

bygga eller avhjälpa skada eller

het till följd av vattenverksam-

olägenhet till följd av vatten-

het enligt denna lag eller att

verksamhet

enligt

denna

lag,

utgiva ersättning

därför,

skall,

ska, såframt

tillståndet

till

såframt tillståndet till verksam-

verksamheten tagits

i

anspråk,

heten tagits i anspråk, gå i

gå i verkställighet som om det

verkställighet

som

om

 

det

vunnit laga kraft, där ej

vunnit laga kraft, där ej annor-

annorlunda förordnas.

 

 

lunda förordnas.

Belopp, som i enlighet med miljödomstolens beslut nedsatts hos

länsstyrelsen eller guldits i annan ordning, må ej återkrävas.

 

12 §

 

 

 

 

 

Anspråk på ersättning för

Anspråk

ersättning

för

skada, förlust eller intrång som

skada, förlust eller intrång som

inte förutsetts av miljödomstolen

inte förutsågs under handlägg-

skall, för att tas upp till

ningen

av tillståndsärendet,

får

prövning, anmälas till miljö-

framställas även efter utgången av

domstolen inom fem år eller den

fristen i 9 a §.

 

 

 

 

längre tid, högst tolv år, som

Talan om anspråk som avses i

miljödomstolen kan ha före-

första stycket ska, för att kunna

skrivit, räknat från det tiden för

tas upp till prövning, väckas

tillståndet eller, om nytt till-

inom fem år eller den längre tid,

stånd meddelats, tiden därför

högst tolv år, som tillstånds-

gått till ända. Efterföljes vatten-

myndigheten kan

ha

föreskrivit,

verksamhet enligt denna lag av

räknat

från

det

tiden

för

112

SOU 2009:10 Författningsförslag

vattenverksamhet,

vartill

till-

tillståndet

eller,

om

 

nytt

stånd meddelas enligt miljö-

tillstånd meddelats, tiden därför

balken, får anspråk med anled-

gått

till

ända.

 

Efterföljes

ning av den förra verksamheten

vattenverksamhet

enligt

denna

framställas inom den tid, som

lag

av

vattenverksamhet,

vartill

gäller för den senare verksam-

tillstånd

meddelas

enligt

heten enligt 24 kap. 13 § tredje

miljöbalken,

får

anspråk

med

eller fjärde stycket

miljöbalken.

anledning

av

den

förra

Anmälan om ersättningsanspråk

verksamheten framställas

inom

skall vara skriftlig och den skall

den tid, som gäller för den

ges in till miljödomstolen i två

senare

verksamheten

enligt

exemplar. Miljödomstolen skall i

24 kap.

13

b §

miljöbalken.

domen erinra om vad skade-

Tillståndsmyndigheten

ska i

lidande har att iaktta.

 

beslutet erinra om vad skade-

 

 

 

 

 

lidande har att iaktta.

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

 

 

 

I mål enligt denna lag skall

 

I ärenden enligt denna lag ska

ett exemplar av ansöknings-

ett exemplar av ansöknings-

handlingarna jämte kungörelsen

handlingarna jämte kungörelsen

av miljödomstolen tillställas läns-

av

tillståndsmyndigheten

 

till-

styrelsen i det län, inom vilket

ställas länsstyrelsen i det län,

vattenverksamheten

huvudsak-

inom vilket vattenverksamheten

ligen skall utövas.

 

 

huvudsakligen ska utövas.

 

 

Vid tillämpning i mål, varom

 

 

 

 

 

 

 

 

nu är fråga, av bestämmelsen i

 

 

 

 

 

 

 

 

22 kap.

17 §

miljöbalken får i

 

 

 

 

 

 

 

 

brådskande fall den i detta

 

 

 

 

 

 

 

 

lagrum angivna fristen begränsas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parterna

skall dock beredas

 

 

 

 

 

 

 

 

skäligt rådrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 §

 

 

 

 

 

 

 

I mål enligt denna lag får på

 

I ärenden enligt denna lag får

begäran av sökanden miljödom-

på begäran av sökanden till-

stolen utan

huvudförhandling i

ståndsmyndigheten i brådskande

brådskande

fall

medge

att

fall medge att åtgärder för

åtgärder för vattenverksamheten

vattenverksamheten

 

vidtas,

vidtas, innan frågan om sådana

innan frågan om sådana åtgärder

åtgärder

slutligen

avgörs.

Är

slutligen avgörs. Är

fråga

om

113

Författningsförslag

SOU 2009:10

fråga om åtgärd, som omfattar

åtgärd, som omfattar vidlyftiga-

vidlyftigare

arbete, eller är

re arbete, eller är avsevärt

avsevärt intrång på allmän eller

intrång på allmän eller enskild

enskild rätt att befara därav, får

rätt att befara därav, får

förordnande

meddelas endast

förordnande

meddelas

endast

om riket är i krig.

om riket är i krig.

 

När synnerliga skäl före-

När synnerliga skäl före-

ligger, får miljödomstolen i mål

ligger, får tillståndsmyndigheten i

enligt denna lag medge sökanden

ärenden enligt denna lag medge

att utan hinder av bestämmelsen

sökanden att utan hinder av

i 11 kap.

10 § miljöbalken

bestämmelsen

i 11 kap. 10 §

påbörja arbete, som där avses.

miljöbalken påbörja arbete, som

Miljödomstolens beslut enligt

där avses.

 

 

Tillståndsmyndighetens beslut

denna paragraf gäller omedel-

enligt

denna

paragraf

gäller

bart, men det kan ändras när

omedelbart, men det kan ändras

förhållandena föranleder det.

när

förhållandena föranleder

 

 

det.