Tilläggsdirektiv till Utredningen mot kriminella grupperingar (Ju 2009:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2009.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 februari 2009 gav chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar och för att förhindra nyrekrytering till sådana grupperingar. I uppdraget ingår att lägga fram de förslag till lagändringar som utredaren finner lämpliga (dir. 2009:8). Utredningen har antagit namnet Utredningen mot kriminella grupperingar (Ju 2009:02).

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas slutligt senast den 30 november 2009.

Uppdraget till den särskilde utredaren ändras nu så att tidpunkten för slutredovisning flyttas fram till den 31 januari 2010.

             (Justitiedepartementet)