Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 2007 gav chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i uppdrag att överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. I uppdraget ingår att lägga fram de förslag till lagändringar som utredaren finner lämpliga (dir. 2007:185). Utredningen har antagit namnet Polismetodutredningen (Ju 2008:01). Den 23 januari 2009 lämnades delbetänkandet En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1).

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas slutligt senast den 31 maj 2009. Regeringen har emellertid därefter genom tilläggsdirektiv (dir. 2008:91) beslutat att bl.a. flytta fram tidpunkten för redovisning av slutbetänkandet till den 1 oktober 2009.

Uppdraget till den särskilde utredaren ändras nu så att tidpunkten för slutredovisning flyttas fram till den 31 maj 2010.

           (Justitiedepartementet)