Tilläggsdirektiv till Avvecklingsmyndigheten för Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar (Fö 2008:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2009

Tidpunkt för redovisning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 maj 2008 gav chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att ansvara för avvecklingen av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar (dir. 2008:58). Myndigheterna upphörde den 31 december 2008. Utredaren har från och med den 1 januari 2009 ansvarat för att genomföra avvecklingen.

Enligt direktiven ska regeringen återkomma i ett tilläggsdirektiv med tidpunkt för slutrapport.

Uppdraget ska vara slutfört senast den 30 april 2010 varvid utredningen ska upphöra. Utredaren ska senast samma datum lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

         (Försvarsdepartementet)