Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 mars 2008 (dir. 2008:35) tillkallade chefen för Integrations- och jämställdhetsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över statsbidraget som lämnas till ungdomsorganisationer med stöd av förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 28 februari 2009. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009.

        (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)