Tilläggsdirektiv till Medierådet (U 1990:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2009.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 juni 1990 inrättade chefen för Utbildningsdepartementet ett råd mot skadliga våldsskildringar (dir. 1990:40). Rådet har sedan 2004 antagit namnet Medierådet. Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till rådet den 22 december 1998 (dir. 1998:110) och den 5 juni 2003 (dir. 2003:75).

Medierådet har i uppdrag att bl.a. vara experter på och följa barns och ungas mediesituation. Syftet är att minska riskerna för skadlig mediepåverkan.

Utvidgning av uppdraget

Medielandskapet har förändrats betydligt de senaste decennierna. Internet har blivit en allt viktigare arena att uttrycka sig kreativt på och delta aktivt vid, vilket ställer krav på att medborgarna kan bedöma och granska information. Denna mediekompetens är inte minst viktig när det gäller barn och unga. Kunskaper om barns och ungas aktiviteter på Internet är också viktiga verktyg i vuxnas arbete för att stödja barn och unga som mediekonsumenter och -producenter. Samtidigt skapar dessa kunskaper hos vuxna goda möjligheter för delaktighet och ett ökat inflytande för barn och unga.

Medierådet får därför ett tilläggsuppdrag som innebär att rådet ska initiera aktiviteter som syftar till att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på Internet. Det utvidgade uppdraget är föranlett av att det bland vuxna i dag finns en begränsad kunskap om barns och ungas digitala aktiviteter, och sker i enlighet med bedömningar i regeringens kulturpolitiska proposition, Tid för kultur (prop. 2009/10:3).

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 29 oktober 2010.

            (Kulturdepartementet)